№4(76)/2014 Серия экономика


Банктерді 2011–2013 жж. несие қоржынының көлеміжүктеу 5.04 Kb.
Pdf просмотр
бет14/21
Дата08.01.2017
өлшемі5.04 Kb.
#44
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Банктерді 2011–2013 жж. несие қоржынының көлемі  
бойынша əртараптандыру, млн теңге 
№ 
Банктің аты 
Несие қоржынының көлемі 
Өзгерістер  % 
2011 ж. 
2011 ж. 2012 
ж. 2013 
ж. 
1 «Казкоммерцбанк» АҚ 
2 297460,20 
2 397622,00 
2 480328,88 
3,5  
2 «БТА Банк» АҚ 
2 090363,70 
2 061560,00 
2 067531,53 
-0,4  
3  
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
1 371566,60 
1 534455,60 
1658412,0 
22,7  
4 «Банк Центр Кредит» АҚ 
805 616,90 
851 854,00 
875831,42 
4,4  
5 «АТФБанк» АҚ 
863 326,20 
769 265,60 
716421,93 
-10,1  
6  
«Сбербанк» АҚ 
359 331,50 
529 281,20 
687507,26 
40,7 
7 «KASPI 
BANK» 
АҚ 
361 417,50 
485 419,50 
683360,37 
53,3 
8 «Цеснабанк» АҚ 
332 648,80 
475 106,60 
633184,32 
50,2  
9 «АльянсБанк» АҚ 
535 070,50 
593 944,20 
600440,88 
4,1 
10  
«Еуразиялық банкі» АҚ 
269 965,50 
368 123,00 
442766,21 
22,7 
 
Ескерту. [2] əдебиет көзіне сүйене отырып, авторлармен құрастырылған. 
 
Жылдан жылға жақсы көрсеткіштерге жететін үш банк рейтинг бойынша бірінші үш үздіктердің 
қатарында — «Казкоммерцбанк»  АҚ, «БТА  Банк»  АҚ, «Қазақстан  Халық  Банкі»  АҚ.  Бірақ  «БТА 
Банк» АҚ қомақты несиелік қоржынға қарамастан, 0,4 % төмендетілген нəтиже көрсетті. 
Банк  сегментінің  жалпы  жағдайы  тұрақтандырылып  келе  жатыр.  Банктер  несие  қоржындарын 
ұлғайтуда: 12 ай арасында несиелік қоржынның жалпы көлемі 10,9 трлн теңгеден 12,26 трлн теңгеге 
дейін  өсті,  яғни 12,7 %. «Bank RBK» (137,0 %) АҚ, «БанкХоумКредит»  АҚ (71,5 %), «Delta Bank» 
(67,7%) АҚ сияқты банктердің несие қоржынының сапасы нақты жақсарды.  
Жалпы несие қоржынының басты бөлігін мерзімі өткен несиелер құрайды. Олардың үлесі 2012 ж. 
1 қаңтарына 34,66 %, ал 2013 ж. сол кезеңінде  33,11 % дейін төмендеді. 
Ең  жақсы  банктердің  ондығына  кірген    «Банк  ВТБ»  АҚ  несие  қоржыны  10,3 млрд  теңгеден  
48,1 млрд теңгеге дейін өскен. Бұл банк несиелік қоржынды толықтыру жағынан ең үздік банк болып 
есептеледі жəне соңғы екі жыл аралығында өсу қарқынын көрсетіп отыр.  
«Ситибанк Қазақстан» АҚ мен  «Цеснабанк» АҚ ағымдағы жылда өз несие қоржынының өсуін 
көрсетті.  
66,9
1,8
1,1
0,4
29,8
65,5
1,6
0,7
1,1
31,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
стандартты 
қарызы 1-30 
күнге дейін
қарызы 31-60 
күнге дейін
қарызы 61-90 
күнге дейін
қарызы 90 
күннен артық
2012
2013

Қазақстан Республикасындағы коммерциялық… 
Серия «Экономика». № 4(76)/2014 
111 
Банктердің  міндеттемелері  арасында  ең  үлкен  бөлік  «Клиенттер  алдындағы  міндеттемелерге» 
жатады (депозиттер). 
2014 ж. 1 қаңтарына екінші деңгейлі банктердің жинақ міндеттемелері  13 384,1 млрд теңгеге тең 
болды. Ол 2011 ж. қарағанда  1867,8 млрд теңгеге, немесе 16,2 % артты. Клиенттердің салымдарының 
өсуі  үш  жыл  аралығында 26,2 % артқан.  Айналымға  шығарылған  бағалы  қағаздар  банк  жүйесі 
бойынша 978,2 млрд теңгені құрап, 34,8 % төмендеген.  
Банк  операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйымдар  мен  басқа  банктерден 
алынған займдар 2013 жылы 92,9 млрд теңгеге тең болып, 2011 жылға қарағанда, 81,1 % төмендеген.  
Коммерциялық  банктердің  жинақ  міндеттемелерінің  құрамында  ең  көп  үлесі  ҚР  үкіметінен 
алынған займдар — 351,1 %, ал ең аз мөлшерде — банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдар мен басқа банктерден алынған займдар — 81,1 %  бар (4-кесте).  
4 - к е с т е  
ҚР банк секторының жинақ міндеттемелерінің 2011–2013 жж. құрылымы 
Көрсеткіштер 
2011 ж. 2012 
ж. 2013 
ж. 
Өсу, % 
млрд теңге

млрд теңге

млрд теңге % 
Банкаралық салымдар 
106,4 0,9 161,9 1,4 283,7 2,1 166,6 
Банк  операцияларының  жекеле-
ген  түрлерін  жүзеге  асыратын 
ұйымдар  мен  басқа  банктерден 
алынған займдар  
491,3 4,3 262,3 2,2  92,9  0,7 -81,1 
ҚР үкіметінен алынған займдар 
72,2  0,6 317,8 2,6 325,7 2,4 351,1 
Клиенттердің салымдары 
7797,6 67,7 8532,9 71,9 9844,9 73,6  26,2 
Арнайы  мақсаттағы  еншілес 
мекемелердің салымдары 
1,5 0,2 0,6 0,0 0,6 0,0 60,0 
Айналымға  шығарылған  құнды 
қағаздар 
1498,1 13,0 996,5 8,4 978,2 7,3 -34,8 
Құнды 
қағаздармен 
«РЕПО 
операциялары» 
497,0 4,3 640,0 5,4 804,3 6,0  61,8 
Басқа да міндеттемелер 
1052,2 9,1 927,8 7,8 1029,0 7,7  -2,2 
Барлығы 
11516,3 100,0 11874,6 100,0 13384,1  100  16,2 
 
Ескерту. [1] əдебиет көзіне сүйене отырып, авторлармен құрастырылған. 
 
Екінші деңгейлі банктердегі салымдарда назар аударатын болсақ, салымдардың жалпы сомасы 
жылдан жылға өсуде. Егер 2011 жылы салымдар сомасы 7797,5 млрд теңгені құраса, осы көрсеткіш 
2013  жылы 9844,9 млрд  теңгеге  тең  болды,  яғни 79,2 % өсті.  Оның  ішінде  жеке  тұлғалардың 
салымдары 2011 жылы 2764,1 млрд теңге, ал 2013 жылы 3949,4 млрд теңге болған. 2013 жылы 2011 
жылмен  салыстырғанда 70 % артты.  Заңды  тұлғалардың  салымдары 2013 жылы 2011 жылға 
қарағанда 23,5 % өсті, яғни 2011 жылы бұл көрсеткіш 1387 млрд теңге болса, 2013 жылы 5895,5 млрд 
теңгеге тең (4-сур.). 
 
 
Ескерту. [1] əдебиет көзіне сүйене отырып, авторлармен құрастырылған.
 
4-сурет. ЕДБ клиенттерінің 2011–2013 жж. салымдары, млрд теңге 
7797,5
8532,9
9844,9
5033,4
5117,8
5895,5
2764,1
3415,1
3949,4
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2011
2012
2013
Салымдардың барлығы
Заңды тұлғаларды салымдары

С.К.Искендирова, Г.А.Рахимова 
112 
Вестник Карагандинского университета 
5 - к е с т е  
ТОП-10: 2011–2013 жж. аралығында салымдар бойынша ең ірі банктер 
№ 
Банктер 
Жеке тұлғалардың салымдары 
Өзгерістер, % 
2011 2012  2013 
1 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
559 209,1 
686 426,5 
787 431,4 
40,8 
2 «Казкоммерцбанк» АҚ 
550 674,5 
621 475,3 
621 223,7 
12,8 
3 «KASPI 
BANK» 
АҚ 
222 723,8 
319 162,0 
372 576,1 
67,3 
4 «ЦентрКредит» АҚ 
376 138,5 
391 869,3 
334 251,1 
-11,2 
5 «БТА Банк» АҚ 
302 213,8 
291 932,9 
286 313,8 
-5,3 
6 «АТФБанк» АҚ 
155 200,3 
211 478,9 
219 304,5 
41,3 
7 «ЦеснаБанк» АҚ 
99 337,7 
159 218,6 
200 920,2 
102,2 
8 «Сбербанк» АҚ 
70 566,6 
119 053,2 
198 877,7 
181,8 
9 «Жинақ құрылысбанк» АҚ 
73 736,4 
131 972,5 
175 611,4 
138,2 
10 «АльянсБанк» АҚ 
112 836,5 
156 468,6 
161 649,1 
43,3 
 
Ескерту. [2] əдебиет көзіне сүйене отырып, авторлармен құрастырылған. 
 
Жалпы  банктер  бойынша  көрсеткіштерге  назар  аударатын  болсақ,  салымдардың  сомасынан 
бірінші  ондық  үздік  банктер  арасында  алдынғы  орында  «Сбербанк»  АҚ.  Осы  банкке  салған  жеке 
тұлғалардың  салымдарының  сомасы 2011–2013 жж.  аралығында 102, 2 % өскен.  Бұл  жағдай 
халықтың осы банкке деген сенімі жоғары екенін көрсетеді (5-кесте).  
2013  жылы 2011 жылға  қарағанда  «ЦентрКредит»  АҚ  жеке  тұлғалардың  салымдары  күрт 
төмендеген. Төмендеу қарқынын «БТА Банк» АҚ көрсеткіштерінен да көре аламыз. Қалған банктерге 
халықтың сенімі деген жоғары екен.  
6 - к е с т е  
ҚР банк секторының 2011–2013 жж. өзіндік капиталының жеткіліктігі,  млрд тенге 
Көрсеткіш 2011 
ж. 2012 
ж. 2013 
ж. 
Өзгерістер, % 
1-ші деңгейдегі капитал 1 
491,8 
1561,4 
1691,1 
13,3 
2-ші деңгейдегі капитал 520,4 
509,6 
663,1 
27,4 
3-ші деңгейдегі капитал 1,6 
1,0 
1,7 
6,3 
Барлық есептелген меншікті капитал 1 
961,4 
2072,0 
2347,4  19,7 
 
Ескерту. [1] əдебиет көзіне сүйене отырып, авторлармен құрастырылған 
 
2014 жылдың 1 қаңтарына банк секторының өзіндің капиталының деңгейі 2347,4 млрд теңгеге 
жетті. Ол 2011 жылға қарағанда 19,7 % өскендігін көрсетеді. 
7 - к е с т е  
ҚР ЕДБ меншікті капитал жеткілігінің еселіктері, % 
Көрсеткіш 2011 
ж. 2012 
ж. 2013 
ж. 
Меншікті капитал жеткілігінің еселігі k1-1 11,4 
11,6 
11,0 
Меншікті капитал жеткілігінің еселігі k1-2 12,9 
13,6 
13,5 
Меншікті капитал жеткілігінің еселігі k2 17,4 
18,1 
18,7 
 
Ескерту. [1] əдебиет көзіне сүйене отырып, авторлармен құрастырылған. 
 
Меншікті  капитал  жеткілігінің  еселіктері 2011–2013 жж.  күрт    өзгермеген.  Егер  меншікті 
капитал  жеткілігінің  еселігі 
k
1-1 2011 ж. 11,4 % болса, 2013 ж.  аяғына  қарай 11,0 % болған. 
Ал меншікті капитал жеткілігінің еселігі k1-2 2011 ж. 12,9 % тең болса, 2013 ж. — 13,5 %. Сол сияқты 
меншікті капитал жеткілігінің еселігі k2 2011 ж. 17,4 %, ал 2013 ж. 18, 8 % тең. 
ҚР  банк  секторының  өтімділігін  қарастыра  келсек, 2011–2013 жж.  аралығында  өтімділіктің 
барлық еселіктері азайған, яғни банк секторының өтімділігі төмендеген. Егер k4  ағымдағы өтімділік 
еселігі 2011 жылы 0,927 болса, 2013 жылы  осы  көрсеткіш 0,901 құрады.  Сол  сияқты  өтімділіктің 
басқа да еселіктері төмендеген (8-кесте). 

Қазақстан Республикасындағы коммерциялық… 
Серия «Экономика». № 4(76)/2014 
113 
8 - к е с т е  
ҚР банк секторының 2011–2013 жж. өтімділігінің динамикасы 
Көрсеткіштер 2011 
ж. 2012 
ж. 2013 
ж. 
Өзгерістер, % 
k4  ағымдағы өтімділік еселігі 
(min мəні 0,3)  
0,927 0,803  0,901 
-0,026 
k4-1 мерзімді өтімділік еселігі (min мəні мəні 1)  
6,873 
5,033 
5,210 
-1,663 
k4-2 мерзімді өтімділік еселігі (min мəні 0,9)  
3,395 
2,944 
2,992 
-0,403 
k4-3мерзімді өтімділік еселігі (min мəні 0,8)  
2,444 
2,206 
2,254 
-0,19 
Жоғары өтімді активтердің жиынтық активтерге 
қатысты арақатынасы, % 
21,0 17,6  17,3 
-3,7 
 
Ескерту. [1] əдебиет көзіне сүйене отырып, авторлармен құрастырылған
9 - к е с т е  
ҚР 2011–2013 жж. банк секторының валюталық өтімділігінің динамикасы 
Көрсеткіштер 2012 
ж. 2013 
ж. 
Өзгерістер, % 
k4-4  Мерзімдік  валюталық  өтімділік  еселігі (min 
мəні 1): 
 
 
 
– рейтингісі  <А> -дан төмен емес шетел валюталар 
бойынша 
10,202 14,735  1,4 
– ресей рублі 4,352 
12,864 
3,0 
k4-5 мерзімдік валюталық өтімділік еселігі (min мəні 
0,9): 
 
 
 
– рейтингісі  <А> -дан төмен емес шетел валюталар 
бойынша 
5,354 6,871 1,3 
– ресей рублі 3,959 
9,128 
2,3 
k4-6 мерзімдік валюталық өтімділік еселігі (min мəні 
0,8): 
 
 
 
– рейтингісі  <А> -дан төмен емес шетел валюталар 
бойынша 
2,808 3,308 1,2 
– ресей рублі 1,733 
6,981 
3,9 
 
Ескерту. [1] əдебиет көзіне сүйене отырып, авторлармен құрастырылған
 
ҚР  банк  секторының  валюталық  өтімділігінің  еселіктерінің  өсу  қарқыны  байқалады.  К4-4 
мерзімдік  валюталық  өтімділік  еселігі  рейтингісі    <А> -дан  төмен  емес  шетел  валюталар  бойынша  
2011 жылы 10,202 болса, осы көрсеткіш 2013 жылдың аяғына қарай 1,4 есе өскен. Бұл еселік Ресей 
рублі бойынша 3,0 есе артты. 
k4-5  мерзімдік  валюталық  өтімділік  еселігі  рейтингісі    <А> -дан  төмен  емес  шетел  валюталар 
бойынша 2011 жылы — 5,354, ал 2013 жылы — 1,3 есе өсті. Ресей рублі — 2,3 есе артты. 
k4-6  мерзімдік  валюталық  өтімділік  еселігі  рейтингісі    <А> -дан  төмен  емес  шетел  валюталар 
бойынша 2,808-тен 3,808 дейін жоғарлады. Ал ресей рублі бойынша 3,9 есе артты (9-кесте). 
Банк  секторының  пайдалылығының  көрсеткіштерінің  өсуі  тұрақсыз.  Мысалы,  сыйақы  алуға 
байланысты  кірістер 2011–2013 жж. 28 % өссе,  осы  мерзім  аралығындағы  сыйақы  төлеуге 
байланысты шығыстар 0,2 % ғана арттылды. Ал сыйақы алумен байланысты емес таза кіріс (шығын) 
сияқты бап бойынша көрсеткіштің төмендеуі байқалады (10-кесте). 
 
 
 
 

С.К.Искендирова, Г.А.Рахимова 
114 
ҚР банк секто
 
Көрсеткіштер
 
Сыйақы алуға байланысты кірістер 
Сыйақы төлеуге байланысты шығыст
Сыйақы алуға байланысты таза кіріс 
Сыйақы алуға байланысты емес кіріс
Сыйақы төлеуге байланысты емес шы
Сыйақы  алумен  байланысты  емес  т
(шығын) 
Табыс  салығы  төленгенге  дейінгі  т
(шығыс) 
Табыс салығын төлеу жөніндегі шығ
Табыс  салығы  төленгеннен  кейінгі 
(шығыс) 
 
Ескерту. [1] əдебиет көзіне с
 
2013 есеп жылға салық төлеу
1,77 %  құрады.  Салық  төлеу 
арақатынасы (ROE) 13,15 % болд
көрсеткіштердің төмендеген сипа
2013  жылы  бірнеше  банктер
қарқынды «KASPI BANK» АҚ көр
 
Ескерту. [1] əдебие
5-сурет. 
2011–2013 жж. өзіндік к
№ 
Банктің аты 
2011 ж
1  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 289 769
2  «Казкоммерцбанк» АҚ 434 
820
3  «БТА Банк» АҚ -240 
787
4  «Сбербанк» ЕБ АҚ 50 
034
5  «Жинақ құрылысбанк» АҚ 
89 332
6  «Банк ЦентрКредит» АҚ 
83 643
7  «Kaspi bank» АҚ 46 
959
8  «Нұрбанк» АҚ 70 
728
9  «АТФБанк» АҚ 62 
986
10 «Цеснабанк» АҚ 45 
413
9
8
7
7
6
5
5
Вестник Караг
орының 2011–2013 жж. пайдалылығы, млрд тең
2011 ж.
 
2012 ж.
 
2013 
1036,4 1085,2 1326
тар 634,3 
612,3 
635,
402,1 472,9 690,
стер 3429,2 
4174,4 
2958
ығыстар 3841,0 
4395,8  3341
таза  кіріс 
-412,0 -221,4 -382
таза  кіріс 
-9,8 251,5 307,
ғыстар 25,6  29,4  46,6
таза  кіріс 
-35,4 222,1 261,
сүйене отырып, авторлармен құрастырылған
у алдындағы таза пайданың жалпы активтерін
алдындағы  таза  пайданың  баланс  бойынш
ды.  Осы  көрсеткіштер 2012 жылы 1,88 % бен
ты көрінеді. 
рде  активтердің  өсуі  байқалды.  ТОП–10  банк
рсетті. Активтердің төмендеуі «АТФБанк» АҚ
ет көзіне сүйене отырып, авторлармен құрасты
2013 ж. активтер бойынша банктердің ТОП-10 
капиталдың көлемі бойынша банктердің ТОП-1
Өзіндік капитал 
Активтер
ж. 2012 
ж. 2013 
ж. 2011 
ж. 2012 
ж. 
9,3  302 824,8 
332 107,5 
2 221 968,2
2 339 548
0,4  461 603,6 
325 572,9 
2 484 886,8
2 553 152
7,1  209 886,9 
235 138,5 
1 616 536,5
1 518 475
,9 
88 246,2 
102 422,6 
490 759,1 
732 393,8
,9 
92 586,6 
97 095,4 
212 876,7 
284 320,4
,9 
83 358,6 
84 373,8 
1 063 350,6
1 062 810
,7 
66 296,4 
78 473,8 
422 087,9 
588 420,6
,7 
75 674,1 
75 756,9 
267 367,2 
260 193,9
,0 
71 244,4 
68 902,2 
983 719,6 
851 635,6
,4 
50 621,2 
68 142,3 
253 828,0 
284 321,
21
20
12
5
АО "Казком
АО "Народ
АО "БТА Б
АО "Банк Ц
ДБ АО "Сб
АО "АТФБ
АО "Цесна
АО "KASP
гандинского университета 
1 0 - к е с т е  
ңге 
ж.
 
Өзгерістер, %
 
6,5 28,0 
,8 0,2 
,7 71,8 
8,2 13,7 
,1 13,1 
,9 - 
,8  
6 82,0 
,2  
не арақатынасы (ROA) 
ша  өзіндік  капиталға 
н 28,11 % құрды,  яғни 
ктер  арасында  ең  үдік 
Қ байқалды (5-сур.). 
 
ырылған.
 
1 1 - к е с т е    
0, млн теңге 
р 
ӨК актив-
тердегі 
үлесі (%)
2013 ж. 
,7 2 
409 
258,1
13,8 
,3 2 
547 
016,8
12,8 
,1 1 
508 
455,3
15,6 
8 952 
103,0  1,08 
4 336 
646,6  28,8 
,7 1 
111 
886,9
7,6 
6 754 
640,4  10,4 
9 284 
323,1  26,6 
6 882 
322,6  7,8 
1 793 
509,0  8,6 
ммерцбанк"
дный Банк Казахстана"
Банк"
ЦентрКредит"
бербанк"
Банк"
абанк"
I BANK"

Қазақстан Республикасындағы коммерциялық… 
Серия «Экономика». № 4(76)/2014 
115 
Ескерту. [2] əдебиет көзіне сүйене отырып, авторлармен құрастырылған. 
Өзіндік  капиталдың  көлемі  бойынша  ең  басты  орында  келесілер  жайғасты: «Казкоммерцбанк» 
АҚ — 434,8 млрд теңге жəне «Халық банкі» АҚ 289,8 млрд теңге (11-кесте).  
Ең  маңыздысы  «БТАБанк»  АҚ  өзіндік  капиталын  қайта  құруда.  Реструктуризациялау 
нəтижесінде осы банктің өзіндік капиталының көлемі 235,1 млрд теңгеге жетті жəне алдағы төрт жыл 
арасында капитал жеткіліктілігін 21,6 %-ға толық қайта қалыптастыру  болжанады. 
Келесі  үш  банк  «Казкоммерцбанк»  АҚ, «ЦентрКредит»  АҚ  жəне  «АТФБанк»  АҚ  өзіндік 
капиталдың төмендеуін көрсетті.  
Осы  күнге  дейін 38 банктің  үшеуі  пайдалылықтың  жағымсыз  көрсеткішін  көрсетті.  Оның 
арасында ТОП — 10-ға кірген «АТФБанк» АҚ (12-кесте). 
1 2 - к е с т е    
2013 ж. жағымсыз көрсеткіштері бар банктер 
№ 
Банктің аты 
Жабылмаған залал 
1 «АТФБанк» АҚ -2 
359,8 
2 «ТемірБанк» АҚ -2 
027,5 
3 «АльянсБанк» АҚ -999,5 
Барлығы 
-5 386,9 
 
Ескерту. [1] əдебиет көзіне сүйене отырып, авторлармен құрастырылған. 
 
Екінші  деңгейлі  банктердің  экономика  салаларын  несиелеуде  əлемдік  қаржы  дағдарысына 
байланысты  банктердің  несие  саясатының  қатаңдығын  есепке  алсақ, 2009 жылмен  салыстырғанда 
2010 жылы несиелеу көлемі біршама азайған, себебі клиенттердің көп бөлігі талаптарға сай келмейді. 
Соның  нəтижесінде,  несие  сұранысын  қанағаттандыру  баяулаған. 2008 жылы  екінші  деңгейлі 
банктердің экономика салаларына берілген несие көлемі 7 454 053 млн теңге, 2009 жылы 7 644 036 
млн теңге, 2010 жылы 7 596 547  млн теңге, 2011 жылы 8 811 248 млн теңге, ал 2012 жылы 9 958 040 
млн теңге болған. Бірақ 2011-2013 жылдары несиелендіру қарқынының өскендігі байқалады. Екінші 
деңгейлі банктердің экономикаға  берілген  несиелерінің  неғұрлым  айтарлықтай  сомасы салалық  
бөлуде  сауда, құрылыс жəне өнеркəсіп салаларына тиесілі (13-кесте).  
Өкінішке орай, қазіргі күнге дейін несиенің басым бөлігі сауда саласына тиесілі болып отыр. 
13-кесте  мəліметтері  бойынша, 2011 ж.  экономикаға  берілген  несиелерінің    неғұрлым 
айтарлықтай  сомасы  салалық  бөлуде  сауда  (жалпы  көлемдегі  үлесі — 20,8 %), құрылыс (15,1 %), 
өнеркəсіп (12,0 %), көлік (4,0 %) жəне  ауыл  шаруашылығы (3,9 %) сияқты  салаларға  тиесілі  болса, 
2013 ж. сауда (жалпы көлемдегі үлесі — 19,5 %), құрылыс (12,3 %), өнеркəсіп (11,4 %), көлік (3,5 %) 
жəне ауыл шаруашылығы (3,3 %) сияқты салаларға тиесілі болған. 
1 3 - к е с т е    
ЕДБ-дің  2011–2013 жж. экономика салалары бойынша несиелері, млн теңге 
Салалар 2011ж. 2012 
ж. 2013 
ж. 
Барлық несиелер 
8 811 248 
9 958 040 
11291548 
Өнеркəсіп 
1 054 573 
1 193 727 
 
Ауыл шаруашылығы 
339 814 
322 025 
375 426 
Құрылыс 
1 329 583 
1 397 017 
1 383 3 
Көлік 
354 140 
423 831 
395 595 
Байланыс 
43 728 
78 376 
89 929 
Сауда 
1 828 925 
1 998 683 
2 207 341 
Басқалар (өндірістік емес сала, жеке қызмет) 
3 860 485 
4 544 381 
5 557 349 
 
Ескерту. [1] əдебиет көзіне сүйене отырып, авторлармен құрастырылған. 
 
Жалпы  Қазақстанда  қазіргі  таңдағы  несиелердің  негізгі  түрлерін  талдай  келе,  оны  жетілдіру 
үшін келесі ұсынылады: 
 несиелердің аймақтар бойынша берілуінде, əрбір өңір бойынша жеке жəне заңды тұлғалардың 
табысына қарай пайыздық сыйақы мөлшерлемесін бекіту; 

С.К.Искендирова, Г.А.Рахимова 
116 
Вестник Карагандинского университета 
 экономика салалары бойынша берілетін несиелердің үлесінде өндіріс саласына берілетін несие 
түрлерін ынталандыру шараларын қолға алу; 
 несие  портфелінің  сапасын  жақсарту  үшін  несиелеу  процесіне  сақтандыру  компанияларын 
белсенді қатыстыру; 
 банктердің несие саясатын жетілдіру арқылы несиеге қол жетімділікті қамтамасыз ету қажет. 
Қорыта  айтқанда,  жоғарыда  аталған  ұсыныстардың  отандық  екінші  деңгейлі  банктер 
тəжірибесінде  менеджмент  негіздерін  жүзеге  асыру  барысында  ескерілуі  өз  кезегінде  ел 
экономикасының негізгі салаларын дамытуға, халықтың əл-ауқатын жақсартуға мүмкіндік береді. 
 
 
Əдебиеттер тізімі 
1  [ЭР]. Қолжетімділік тəртібі: http://www.afn.kz 
2  [ЭР]. Қолжетімділік тəртібі: http://rfcaratings.kz 
 
 
С.К.Искендирова, Г.А.Рахимова  
Развитие коммерческих банков Республики Казахстан 
В статье рассматривается динамика развития отечественных банков второго уровня. Проведен анализ 
финансовых показателей деятельности коммерческих банков  за последние годы. Также рассмотрено 
современное  состояние  деятельности  банков  второго  уровня  в  разрезе  различных  направлений  их 
деятельности — расчетных, депозитных и кредитных операций. Рассмотрены перспективы  развития 
банковского  сектора  в  Казахстане.  Проведено  ранжирование  банков  второго  уровня  по  различным 
показателям.  Выработаны  рекомендации  по  совершенствованию  кредитной  политики  коммерческих 
банков. 
 
S.К.Iskendirova, G.A.Rakhimova 
The development of the commercial banks  
of the Republic of Kazakhstan 
The article discusses the dynamics of domestic second-tier banks. The analysis of the financial performance 
of commercial banks in recent years. Also examined the current state of the activities of banks in the context 
of different areas of their activities - settlement, deposit and credit operations. The prospects of development 
of the banking sector in Kazakhstan. Were ranked second-tier banks on various parameters. Made recom-
mendations to improve the credit policy of commercial banks. 
 
 
References 
1  [ER]. Access mode: http://www.afn.kz 
2  [ER]. Access mode: http://rfcaratings.kz 
 
 
 
 
 
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет