№4(76)/2014 Серия экономика


Белгісіздік толеранттығы жоғары жəне төмен мəдениеттердің ерекшеліктеріжүктеу 5.04 Kb.
Pdf просмотр
бет10/21
Дата08.01.2017
өлшемі5.04 Kb.
#44
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

Белгісіздік толеранттығы жоғары жəне төмен мəдениеттердің ерекшеліктері 
Мəдениет параметрлері 
Белгісіздік толеранттығы төмен 
мəдениет 
Белгісіздік толеранттығы жоғары 
мəдениет 
Уақытқа байланысты көзқарас 
Персонал бүгінгі күнмен өмір сүруге 
дайын 
Қызметкерлердің келешекке байла-
нысты орасан қайғылары бар 
Ұйымның қалаулы мөлшері  
Қызметкерлер кішігірім ұйымды 
қалайды  
Қызметкерлер үлкен ұйымды 
қалайды 
Орта деңгейдегі менеджерлердің 
жасы 
Жастар 
Орта жəне қарттар 
Мақсатқа жету ынтасы 
Бірқалыпты 
Төмен 
Жетістікке байланысты көзқарас  Жетістікке жетуге үміт артады 
Жетістікке жетпеу қалудан қорқады 
Тəуекелділікке байланысты 
көзқарас 
Тəуекелдік алудан қорықпайды 
Тəуекелдіктен қашады 
Ескер ту.  Авторлар тарапынан құрастырылған. Дерек: Hofstede G. Culture’s consequences. 2.nd edition. 
Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. — USA: SAGE Publ., 2001. — 160–
161, 169–170-б.  
 
4. Ерлер құндылықтары басым (Masculinity) / Əйел құндылықтары басым (Femininity) 
Ерлер  құндылықтары  басым  қоғамда  мақсат,  ақша  секілді  тым  эго-ға  бағынышты  мақсаттар 
маңызды  болып  келеді, жəне  бұлар  ер  адамдар  үшін  маңызды  құндылықтар  болып  саналады.  Əйел 
құндылықтары басым қоғамда болса, əйелдерге тəн мейірімділік, қарым-қатынастың маңыздылығы, 
бір-біріне  көмек беру  жəне  қоршаған  ортаның  маңыздылығы  секілді  əлеуметтік  мақсаттар алғашқы 
орында (4-кесте).  
Ерлер құндылықтары басым қоғамда, жұмыс істеу үшін өмір сүру түсінігі қалыптасқан. Жұмыс 
істейтіндер үшін жұмыстың мəнділігі, жұмыстың тұрақтылығы жəне жалақысы өте маңызды. Жұмыс 
істейтін  əйел  мен  ерлер  арасында  алатын  жалақы  мөлшерінде  едəуір  айырмашылық  бар.  Басқару 
сатысында көбіне ер адамдар отырады. Əйелдер де ер адамдардың басшы болғанын қалайды. Басшы 
əйелдер  отбасыларын  жұмысқа  бейімдеуге  тырысады,  табысты  əйел  басшылар  болса  ер  адамға  тəн 
ерекшеліктер  көрсетеді.  Жұмыс  істеуге  талпынған  үміткерлер  өздерін  қабілетті  етіп  көрсеткілері 
келеді.  Денсаулығына  байланысты  жұмысқа  келмеу  қалу  деген  өте  аз  кездеседі.  Алайда  жұмысқа 
қатысты стресс бұл қоғамда өте жиі ұшырасады.  
Əйел  құндылықтары  басым  қоғамда,  өмір  сүру  үшін  жұмыс  істеу  түсінігі  бар.  Жұмыс 
істейтіндер  үшін  жұмыс бабындағы  байланыс, жұмыс  істеу  шарттары,  жұмыстың  сапасы  маңызды. 
Табысты басшыларда əрі əйелге, əрі ер адамға тəн ерекшеліктер бар. Басшылық орындарда отырған 

А.Эргенели, Ж.А.Темірбекова 
76 
Вестник Карагандинского университета 
əйелдер  саны  көбірек  кездеседі.  Басшылар  өз  позицияларына  байланысты  отбастарын  да  ұмыт 
қалдырмайды, басшы əйелдер жұмыстарын отбасы жағдайына қарай бейімдеуге тырысады. Жұмысқа 
қатысты  стресс  көп  бола  бермейді,  денсаулықтарына  байланысты  жұмысқа  келмей  қалу  көптеп 
кездеседі.  
4 - к е с т е  
Ерлер құндылықтары жəне əйел құндылықтары басым мəдениеттердің ерекшеліктері 
Мəдениет параметрлері 
Ерлер құндылықтары басым мəдениет 
Əйел құндылықтары басым мəдениет 
Қоғамдағы ерлер жəне 
əйелдердің ролі 
Ерлер ақша табу керек, əйелдер балаға 
қарау керек  
Ерлер ақша табуға міндетті емес, үйде 
отырып балаға қарай алады  
Басымдылық 
Ерлер қандай да болсын жағдайда, 
əрдайым басым болып келеді  
Жыныстар арасындағы айырмашылық 
басшылық орын мен қызметіне əсер 
етпейді  
Басты құндылық  
Жетістікке жету  
Өмірдің сапасы 
Өмір жəне жұмыс 
Жұмыс істеу үшін өмір сүру 
Өмір сүрі үшін жұмыс істеу 
Маңызды болған нəрселер  Ақша жəне жақсы материалдық жағдай   Қызметтестермен байланыс жəне 
жұмыс шарттары  
Конфликтке байланысты 
көзқарас 
Ұйымда конфликттің болуы қалыпты 
жағдай болып есептелінеді  
Ұйымда конфликттің болуы 
қаланбайтын жағдай 
Ескер ту.   Авторлар тарапынан құрастырылған. Дерек: Hofstede G. Culture’s consequences. 2nd edition. 
Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. — USA: SAGE Publ., 2001. — 318-б. 
 
Бұл  өлшемдерге  қосымша  ретінде  кейіннен 5-ші  болып  «Ұзақ  мерзімді  бағыт/  Қысқа  мерзімді 
бағыт» қосылған. Ұзақ мерзімді бағыт болған қоғамда болашақ ұғымы өте маңызды. Бұл қоғамдарда 
үнемдеу  жəне  тұрақтылық  маңызды  боп  келеді.  Болашақ  үшін  жоспар  құру,  болашақты 
қаржыландыру  өте  қажетті  тақырып  болып  саналады.  Қысқа  мерзімді  бағыт  болған  қоғамда  өткен 
мен осы шақ маңыздырақ. Осыған байланысты дəстүрді құрметтейді жəне əлеуметтік қажеттіліктерді 
орындауды қажет деп санайды.  
Бұл  зерттеу  барысында  Хофштедтің  əдістемесі Values Survey Module (VSM 94) қолданылып 
жоғарыда  аты  аталып  өткен  аспектілер  бойынша  қазақстандықтардың  мəдени  құндылықтары 
анықталды. Осы мақсатта жасалған сауалнаманың қорытындысы төмендегі 5-кестеде көрсетiлген.  
5 - к е с т е  
Хофштедтің əдістемесі бойынша қазақстандықтардың мəдени құндылықтары 
Мəдени құндылықтар 
Мөлшері 
Стандарттық 
PD 29.67 
43.19 
UA 88.9 
67.30 
IDV 68.66 
50.72 
MAS 58.0 
80.40 
LTO 45.35 
24.23 
PD — Күш аралығы (Power distance); 
UA — Белгісіздік толеранттылығы (Uncertainty avoidance); 
IDV — Индивидуализм / Коллективизм (Individualism-Collectivism);  
MAS — Ерлер құндылықтары басым / Əйел құндылықтары басым (Masculinity and Femininity); 
LTO — Ұзақ мерзімді бағыт/ Қысқа мерзімді бағыт (Long-term orientation and Short-term orientation). 
Ескер ту.  Зерттеу барысында статистикалық талдаудың қорытындыларына негізделіп, авторлар тарапынан 
құрастырылған. 
 
Кесте көрсеткiштерін талдай отырып, бiз төмендегідей қорытынды жасадық: Гирт Хофштедтің 
мəдени  құндылық  тұрғысынан  алып  қарағанда  қазақстандық  студенттердің  күш  аралығы  төмен, 
белгісіздік толеранттылығы өте жоғары, индивидуализмі жоғары, ерлер құндылықтары басым жəне 
қысқа мерзімге бағытталғаны анықталды.  
Жалпы  жаһандық  көшбасшы  қызметінің  тиімділігін  арттыру  үшін  ең  алдымен  өзге 
мəдениеттерді  түсінуге  тырысу,  басқа  елдің  адамдарына  құрмет  көрсету,  олармен  ортақ  іс 
байланысын  құру,  басқа  мəдениет  өкілдерімен  арадағы  кедергіні  жою  жəне  олардың 
құндылықтарынан  синергия  жарату  арқылы  қол  жеткізуге  болады.  Ал,  құндылықтар  деп,  қоғам 

Халықаралық менеджментте «жаһандық… 
Серия «Экономика». № 4(76)/2014 
77 
мүшелерiнiң  дұрыс  деп  қабылдаған  стандарттар  мен  прициптерді  атаймыз.  Бiр  мəдениеттiң  мүшесi 
болып  өмiр  сүрiп  жатқан  жеке  тұлғаның  құндылық  негiздерiнің  қалыптасуына  сол  мəдениеттiң 
құндылықтары тiкелей əсер етуде.  
 
 
Əдебиеттер тізімі 
1  Schwartz S.H. A theory of cultural values and some implications for work // Applied Psychology: An International Review. 
— 1999. — № 48. — Р. 23–47. 
2  Trompenaars F. Riding the Waves of Culture: Understanding Culture Diversity in Business. — London: The Economist 
Books, 1999. — 215 p. 
3  Hofstede G. Cultures and organizations: Software of the mind. — London: McGraw-Hill, 1991. — 279 p.  
4  Hofstede G. Culture’s consequences: international differences in work-related values. — USA: SAGE Publ., 1984. — 596 р. 
5  Hofstede G. Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. — USA: 
SAGE Publ., 2001. — 596 p. 
 
 
А.Эргенели, Ж.А.Темирбекова 
Концепция глобального лидерства в международном менеджменте: 
взгляд через призму культурных ценностей 
В статье отмечено, что с ростом уровня глобализационных процессов в организациях растет взаимо-
действие  представителей  различных  культур.  В  этой  связи  авторами  показано,  что  концепция  гло-
бального лидерства, его место и роль в формировании организационной культуры, чувствительной к 
культурным ценностям работников, приобретают особую актуальность в современных исследованиях 
по менеджменту, где значительное место отводится дискуссии по вопросам, касающимся националь-
ной культуры. Авторы определяют, что в современной глобальной экономике новейшее международ-
ное разделение труда тесно взаимодействует с национальным разнообразием организационных форм 
и  трудового  поведения,  имеющих  различное  институционально-культурное  происхождение.  Цель 
данного исследования — классифицировать, выявить и измерить культурные ценности казахстанцев. 
 
A.Ergeneli, Zh.А.Temirbekova 
Cultural Values and Global Leadership Concept  
in International Management 
With increasing globalization, it is quite understandable that common technological imperatives, common in-
dustrial logic, and global technologies and institutions serve to harmonize management practices. Therefore, 
global managers need universally valid leadership theories and principles that transcend cultures. Thus, it is 
expected that there will be some similarities in beliefs regarding effective leaders’ behavior across cultures. 
Considerable research on leader behavior has been done in a variety of disciplines and in recent years, schol-
ars and practitioners have increasingly focused on the global leadership concepts, which is very sensitive to 
the cultural values of subordinates. The purpose of this study is to analyze Global leadership concept and re-
veal specificity of cultural values in Kazakhstan. The five cultural values constructs were measured by using 
the Hofstede 1994 version of the Values Survey Module (VSM 94). The results of 126 business administra-
tion students revealed that, Kazakhstani participants stands out as individualistic, masculine, has high uncer-
tainty avoidance, low power distance and short time orientation. 
 
 
 
 

78 
Вестник Карагандинского университета 
УДК 339. 187. 62 
А.Б.Жумашева  
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 
(E-mail: ardashka26@mail.ru) 
Лизинг как мощный инструмент финансирования  
инвестиций в машины и оборудование 
В статье раскрывается специфика  лизинга как  экономической категории. Описываются особенности 
лизинговых  отношений  в  развитых  странах  мира.  Анализируются  субъекты  и  объекты  лизинговых 
отношений.  Уделяется  внимание  наиболее  распространенным  видам  лизинга.  Рассматриваются 
возможности  совершенствования  механизма  лизинговых  сделок.  Делаются  выводы  о  перспективах 
развития лизинга в агропромышленном комплексе Казахстана. 
Ключевые  слова:  лизинг,  инвестиции,  оборудование,  лизинговые  сделки,  преимущества,  лизинговые 
операции, субъекты, объекты, агропромышленный комплекс. 
 
Особенности лизинговых отношений в развитых странах мира 
В  рамках  реализации  Стратегии  «Казахстан – 2050» при  развитии  отечественной 
промышленности  и  сельского  хозяйства  производители  и  продавцы  товаров  смогут  проводить    эф-
фективную ценовую политику, ориентированную на потребителя. Но для увеличения выпуска конку-
рентоспособной  продукции  предприятиям  необходимы  современные  средства  производства,  а  это 
требует значительных инвестиций, которых, как известно, не хватает.  
В  связи  с  этим  целесообразны  поиск  и  внедрение  нетрадиционных  для  нашего  национального 
хозяйства  финансовых  инструментов  обновления  материально-технической  базы  и  ускоренной  мо-
дернизации  основных фондов  предприятий  различных  форм  собственности.  Один  из  таких  инстру-
ментов,  позволяющих  осуществить  крупномасштабные  капитальные  вложения, — широко  приме-
няемый в мире лизинг, который включает элементы кредитных, инвестиционных и внешнеторговых 
операций. 
До  начала 60-х  годов XX в.  лизинг  в  зарубежных  странах  в  основном  затрагивал  розничные 
компании, которые часто арендовали свои помещения. В течение последних трех десятилетий попу-
лярность лизинга резко возросла; вместо того, чтобы брать в долг деньги для покупки компьютера, 
автомобиля, судна или спутника, компания может взять их в лизинг.  
Сегодня  лизинг  во  всем  мире — мощный  инвестиционный  инструмент,  с  помощью  которого 
финансируется до 30–35 % инвестиций в оборудование [1; 5]. 
В таблице представлены основные показатели мирового лизингового рынка в начале ХХІ в. [2; 
23]. 
Т а б л и ц а  
Основные показатели мирового лизингового рынка в начале ХХІ в. 
Ежегодный объем лизинговых операций 500 
млрд долл. 
Суммарный  портфель  (активы)  лизинговых  компаний 
(оценка) 
1,5 трлн долл. 
Доля лизинга в инвестициях в основные фонды (сред-
невзвешенное значение) 
17–18 % 
Доля лизинга в мировом ВВП (средневзвешенное зна-
чение) 
1,60–1,65 % 
Доля  международного  лизинга  в  экспорте  оборудо-
вания, транспортных средств и сопутствующих услуг 
4–5 % 
 
За рубежом импульсом к развитию лизинга послужило открытие в 1952 г. в Сан-Франциско аме-
риканским предпринимателем Генри Шоенфельдом первой в мире специализированной лизинговой 
компании United States Leasing Corporation (US Leasing). Еще в 1951 г. Шоенфельд предложил своим 
коллегам по работе использовать долгосрочный лизинг машин и транспортных средств. Новизна ре-

Лизинг как мощный инструмент… 
Серия «Экономика». № 4(76)/2014 
79 
шения состояла в том, что Шоенфельд выступал в роли посредника между изготовителем имущества 
и лизингополучателем, находил требуемое для клиента имущество и сдавал его в лизинг. Для амери-
канской  хозяйственной  практики  это  было  необычным  явлением,  так  как  имущество  сдавалось  во 
временное  пользование  и  владение  либо  непосредственно  производителем  (юридический  собствен-
ник), либо пользователем (экономический собственник). 
Особенностью компании US Leasing было и то, что она являлась независимой, т. е. не контроли-
ровалась  банками,  финансовыми  группами  и  производителями  оборудования.  Однако  несмотря  на 
небольшой  собственный капитал, US Leasing предоставляла лизинговые  услуги  на  суммы,  намного 
превышающие свои активы. 
Постепенно лизинговые сделки начинают практиковать сотни компаний и лизинг формируется 
как специализированный институт финансово-посреднических операций. К концу 50-х годах в США 
функционировала устойчивая структура лизинговых фирм, начавших проводить операции и за рубежом. 
В целом с момента основания первой в мире лизинговый компании лизинг в США превратился в 
огромную индустрию. Его популярность в США связана с несколькими обстоятельствами, в частно-
сти, он предоставляет возможность приобрести активы полностью за счет привлеченных средств, в то 
время  как  стандартный  банковский  кредит  может  покрыть  только 80% стоимости  активов.  Другие 
преимущества лизинга активов заключаются в том, что компании используют «забалансовое» финан-
сирование, что дает значительные налоговые льготы как для лизингодателя, так и для лизингополу-
чателя. Кроме того, лизинг позволяет достаточно гибко использовать активы в течение ограниченно-
го  периода  времени,  при  этом  благодаря  краткосрочным  схемам  лизингополучателю  не  грозит  мо-
ральный  износ  оборудования.  Участники  международных  лизинговых  сделок  имеют  возможность 
начислять  «двойную  амортизацию»,  т.е.  лизингодатель  и  лизингополучатель  при  расчете  налога  на 
прибыль получают право на вычет амортизационных отчислений по предмету лизинга. В результате 
таких  международных  сделок  участники  пользуются  преимуществами  налогового  законодательства 
различных стран. Значительный объем сделок с «двойной амортизацией» заключается между немец-
кими и американскими компаниями, при этом лизингодатель в Германии оформляет сделку в своей 
стране как оперативный лизинг, а лизингополучатель в США – как финансовый лизинг. Помимо сти-
мулирующего налогообложения, к факторам развития лизинга в США следует отнести также устой-
чивый экономический рост и благоприятное положение финансовых рынков. 
Лизингодателями в США являются как универсальные поставщики, так и компании узкоспециа-
лизированные (филиалы производственных компаний, независимые коммерческие финансовые и ли-
зинговые компании, коммерческие банки). 
Компании, занимающиеся лизинговыми операциями, могут быть сегментированы, исходя из пер-
воначальной стоимости оборудования, сдаваемого в лизинг, а также размера активов. Первую группу об-
разуют компании с активами, превышающими 2 млрд долл., а размер лизингового контракта превышает 
30 млн долл. Они имеют прочные позиции на рынке Северной Америки, а в последние годы наметилось 
их отчетливое стремление по завоеванию рынков Европы и Азии. Вторую группу составляют компании, 
чьи активы находятся в диапазоне от 100 млн долл. до 2 млрд долл. Компании имеют более четкую спе-
циализацию на типах оборудования по сравнению с компаниями первой группы. «Малый класс» арен-
додателей  сдает  в  аренду  оборудование  с  ценой  приобретения  меньше  чем 1 млн  долл.,  включая 
строительное, конторское оборудование и персональные компьютеры. Активы компаний третьей груп-
пы не превышают 100 млн долл., а операции заключены в пределах одного экономического района. 
Основными потребителями лизинговых услуг в США по отраслям являются: транспорт (35 %), тех-
нологическая  отрасль,  производство  компьютеров  и  программного  обеспечения,  инновационное  ма-
шиностроение (15 %), сельское хозяйство (5,5 %), строительство (9,4 %). 
Успех лизинга в США не оставляет вопросов об эффективности данной формы финансирования 
инвестиций. Сыграв значительную роль в самом продолжительном периоде экономического роста за 
историю США, лизинг остается необходимой альтернативой банковскому кредиту. Дальнейшее развитие 
в США будет обусловлено как общим экономическим положением в стране, так и способностью ли-
зинговых компаний использовать новые информационные технологии для более быстрого и недорогого 
обслуживания потребителей. 
Субъекты и объекты лизинговых отношений 
В лизинговых операциях могут участвовать три и более юридических лица: лизингодатель, ли-
зингополучатель, поставщик (изготовитель) предмета лизинга (рис. 1).   

А.Б.Жумашева 
80 
Вестник Карагандинского университета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Операция 1 — заключение договора лизинга. 
 
Операция 2 — поставка предмета лизинга. 
 
Операция 3 — оплата поставки предмета лизинга.  
 
Операция 4 — платеж (арендная плата) за лизинг имущества 
Рисунок 1. Взаимоотношения между участниками лизинговой сделки 
Таким образом, в лизинговой сделке обычно участвуют несколько субьектов: 
а)  лизингодатель — физическое  или  юридическое  лицо,  которое  за  счет  привлеченных  или 
собственных  денежных  средств  приобретает  в  ходе  реализации  лизинговой  сделки  в  собственность 
имущество  и  предоставляет  его  в  качестве  предмета  лизинга  лизингополучателю  за  определенную 
плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование, с 
переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на  предмет лизинга; 
б) лизингополучатель — физическое или юридическое лицо, которое обязано принять предмет 
лизинга  за  определенную  плату,  на  определенный  срок  и  на  определенных  условиях  во  временное 
владение и пользование в соответствии с договором лизинга;
 
в)  банк или другое кредитное учреждение, предоставляющее средства на приобретение предме-
та договора.
 
На  рынке  лизинговых  услуг  можно  выделить  и  специальные
 
субъекты,  такие  как  страховые 
компании, осуществляющие страхование всевозможных рисков, возникающих при лизинговой сдел-
ке
  (
страхование  имущества  лизингодателя,  кредитов,  предоставляемых
  ли
зингодателю  кредитным 
учреждением, страхование возможных
 
рисков неплатежей и др.).
 
В практике развитых стран применяются различные виды лизинга. Наиболее распространенны-
ми являются [3–5]: 
 оперативный (сервисный) лизинг (operating lease); 
 
финансовый (капитальный) лизинг (financial lease);
 
 
возвратный лизинг (sale and lease back);
 
 
долевой лизинг (с участием третьей стороны) (leveraged lease);
 
 
прямой лизинг (direct lease);
 
 сублизинг (sub–lease). 
Все существующие виды лизинговых соглашений являются разновидностями двух базовых ви-
дов — оперативного либо финансового. 
Оперативный  (сервисный)  лизинг  (рис. 2) — это  соглашение  о  текущей  аренде.  Как  правило, 
срок  такого  соглашения  меньше  периода  полной  амортизации  арендуемого  актива.  Таким  образом, 
предусмотренная контрактом арендная плата не покрывает полной стоимости актива, что вызывает 
необходимость сдавать его в лизинг несколько раз. 

Лизингополучатель 
(арендатор) 
Лизингодатель (банк или 
лизинговая компания) 
Предприятие  
(поставщик предмета лизинга) 
4
1


Лизинг как мощный инструмент… 
Серия «Экономика». № 4(76)/2014 
81 
К основным объектам оперативного лизинга относятся быстро устаревающие виды оборудова-
ния (компьютеры, копировальная и множительная техника, различные виды оргтехники и т.д.) и тех-
нически сложные, требующие постоянного сервисного обслуживания объекты (грузовые и легковые 
автомобили, авиалайнеры, железнодорожный и морской транспорт). 
 
1 — заявка  на  оборудование; 2 — плата  за  оборудование; 3 — оборудование; 4 — арендные  платежи;        
5 — возврат оборудования по истечении срока контракта 
Рисунок 2. Схема оперативного лизинга 
Условия  оперативного  лизинга  более  выгодны  для  арендатора.  В  частности,  возможность  дос-
рочного прекращения аренды позволяет своевременно избавиться от морально устаревшего оборудо-
вания и заменить его более высокотехнологичным и конкурентоспособным. Кроме того, при возник-
новении неблагоприятных обстоятельств арендатор может быстро прекратить данный вид деятельно-
сти, досрочно возвратив соответствующее оборудование владельцу, и существенно сократить затра-
ты, связанные с ликвидацией или реорганизацией производства.
 
Использование различных сервисных услуг, оказываемых лизингодателем либо производителем 
оборудования, часто позволяет сократить расходы на текущее техническое обслуживание и содержа-
ние соответствующего персонала.
 
Недостатки  оперативного  лизинга:  более  высокая,  чем  при  других  формах  лизинга,  арендная 
плата; требования о внесении авансов и предоплат; наличие в контрактах пунктов о выплате неустоек 
в случае досрочного прекращения аренды; прочие условия, призванные снизить и частично компен-
сировать риск владельцев имущества. 
Финансовый  (капитальный)  лизинг  (рис. 3) — долгосрочное  соглашение,  предусматривающее 
полную амортизацию арендуемого оборудования за счет платы, вносимой арендатором.  
 
1 — заявка на оборудование; 2 — плата за оборудование; 3 — оборудование; 4 — арендные платежи 
Рисунок 3. Схема финансового лизинга 
Поскольку подобные соглашения не допускают возможности досрочного прекращения аренды, 
правильное  определение  величины  периодической  платы  обеспечивает  владельцу  полное  возмеще-

Производитель 
Арендодатель 
Арендатор 
(Лизинговая 
компания) 
1
 
2
3

5
Производитель 
Арендодатель 
Арендатор 
(Лизинговая 
компания) 
2
1


А.Б.Жумашева 
82 
Вестник Карагандинского университета 
ние понесенных затрат на приобретение и содержание оборудования, а также требуемую норму до-
ходности. При этой форме лизинга все расходы по установке и текущему обслуживанию имущества 
возлагаются, как правило, на арендатора. Часто такие соглашения предусматривают право арендатора 
на  выкуп  имущества  по  истечении  срока  контракта  по  льготной  или  остаточной  стоимости  (стои-
мость может быть чисто символической, например один доллар). 
Финансовый лизинг имеет ряд разновидностей: лизинг с обслуживанием; леверидж-лизинг; ли-
зинг «в пакете». Лизинг с обслуживанием представляет собой сочетание финансового лизинга с дого-
вором подряда и предусматривает оказание целого ряда услуг, связанных с содержанием и обслужи-
ванием сданного в аренду оборудования. Леверидж-лизинг, или возвратная аренда, — частный слу-
чай  прямого  финансового  лизинга.  Его  специфика  заключается  в  том,  что  собственник  имущества 
(поставщик)  передает  право  собственности  на  него  будущему  лизингодателю  на  условиях  купли-
продажи,  т.е.  продает  это  имущество.  Одновременно  поставщик  вступает  со  своим  партнером  в 
арендные отношения в качестве пользователя этого имущества. В данном случае поставщик и лизин-
гополучатель являются одним и тем же юридическим лицом. Поставщик выплачивает своему парт-
неру  арендные  платежи,  включаемые  в  издержки  производства,  что  понижает  налогооблагаемую 
прибыль и создает у него эффект налоговой экономии (отсрочки уплаты налога). Данный вид финан-
сового лизинга представляет интерес для отечественных предприятий, поскольку в условиях эконо-
мической нестабильности позволит им успешнее решать свои финансовые проблемы. 
Лизинг «в пакете» — метод финансирования предприятия, при котором здание предоставляется 
пользователю в кредит, а оборудование передается по договору аренды. 
Развитие лизингового бизнеса — один из механизмов 
поддержки государством сельского хозяйства Казахстана 
Реальный  доступ  к  сельскохозяйственной  технике,  как  свидетельствует  мировая  практика,  мо-
жет обеспечить широкое применение лизинга. Сегодня совершенно иные мотивы введения в практи-
ку аренды сельскохозяйственной техники в форме лизинга. Все сводится к тому, что ее потребители 
— сельскохозяйственные предприятия и фермеры  — не в состоянии оплатить технику в разовом по-
рядке, в момент ее покупки. Нет у нас и перепроизводства сельскохозяйственной техники, наоборот, 
существует ее острейший дефицит. 
Лизинг машин и оборудования, как средство сокращения производственных издержек, особенно 
привлекает  мелкие  и  средние  фирмы,  широко  распространенные  в  сфере  агробизнеса,  фермерские 
хозяйства и кооперативы, которые тем самым получают возможность ввести в действие современную 
технику и технологии при незначительных и растянутых во времени затратах. 
Казахстан тоже ищет свои пути решения вопросов технического обеспечения аграрного сектора. 
Это  возможно,  на  наш  взгляд,  при  организации  на  лизинговой  основе  обслуживающих  прокатных 
пунктов технического оборудования. В целях поддержки отраслей сельского хозяйства и обеспечения 
нормальной  работы  в  рыночных  условиях  необходимо  введение  гарантированного  материально–
технического  обеспечения сельских  товаропроизводителей  по  паритетным  и  стабильным  в  течение 
года ценам. 
Государству следует закупать часть новой техники у ее изготовителей, с последующей реализа-
цией  в  кредит  сельским товаропроизводителям,  при  расчетах  за  нее  по  договорным  ценам  сельхоз-
продукцией. Этим будут обеспечиваться сбыт продукции и стабилизация экономического положения 
сельского хозяйства и отрасли машиностроения, ускорение оборачиваемости капитала и ликвидация 
физического и морального старения техники в условиях обеспечения НТП. Необходимо стимулиро-
вание производства, выпускающего ресурсосберегающую технику, обеспечение эквивалентности об-
мена между сельским хозяйством и промышленностью, создание рынка машин и технологий для то-
варопроизводителей АПК всех уровней. 
С  помощью  лизинга  сельскохозяйственный  товаропроизводитель  имеет  возможность  получить 
для своего производства необходимые машины и оборудование; фактически пользуется беспроцент-
ной долгосрочной ссудой, которая не учитывает инфляцию, а стоимость арендной платы составляет 
значительно меньшую величину в сравнении с банковской учетной ставкой. К тому же лизингополу-
чатель может воспользоваться отсрочкой по платежам. 
Таким  образом,  одним  из  механизмов  поддержки  государством  сельского  хозяйства  должно 
быть активное развитие лизингового бизнеса в нашей стране. Заинтересованность государства в раз-
витии лизинговой деятельности предопределяет введение эффективных правил ее осуществления, так 

Лизинг как мощный инструмент… 
Серия «Экономика». № 4(76)/2014 
83 
как лизинг создает условия для расширенного воспроизводства. Помощь государства в этом могла бы 
выражаться в форме процентной субсидии и предоставления гарантий возврата полученных кредитов 
банкам второго уровня. Для государства же политика целенаправленной поддержки развития лизинга 
позволила  бы  оживить  сферу  отечественного  сельхозмашиностроения,  увеличить  число  рабочих 
мест. 
 
 
Список литературы 
1  Карп М. В., Масленченков Ю.С., Тавасиев А.М. и др. Лизинг: экономические, правовые и организационные основы: 
Учеб. пособие / Под ред. А.М. Тавасиева, Н.М. Коршунова. — М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004. — 320 с. 
2  Белоус  А.  Мировой  рынок  лизинга  на  рубеже  ХХ–ХХІ  веков:  эволюция,  основные  показатели  и  тенденции // 
Технологии лизинга и инвестиций. — 2002. — № 2. — С. 23. 
3  Филиософова Т.Г. Лизинг: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2006. — 191 с. 
4  Макеева В.Г. Лизинг: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА – М, 2003. — 192 с. 
5  Красева Т.А. Основы лизинга. — Ростов н/Д.: Феникс, 2003. — 224 с. 
 
 
А.Б.Жұмашева 

жүктеу 5.04 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет