46-шы ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдарыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет6/32
Дата25.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Примечание
1. См.: 
http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-obucheniya-v-vysshey-shkole

Новые образовательные технологии в вузе.// Сборник материалов 6-1 международной научно-
практической конференции. Екатеринбург.2009.;  
2.  Нигматов  З.Г.,  Шакирова  Л.Р.  Теория  и  технологии  обучения  в  высшей  школе:  Курс 
лекций. Казань. 2012. 
3. Компетентностная модель современного педагога. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Гер-
цена, 2009. – 158 с 
4.  Росина,Н.  Организация  СРС  в  контексте  инновационного  образования  // Высшее 
образование в России. – 2006. – №7. – С.109-114. 
 
Ключевые  слова:  инновации,  технология,  компетентностный  подход,  проблемное 
обучение. 
Resume 
In this article the various aspects of innovative learning technologies suchasmodular training, 
technology of problem-learning, information and communication technologies,  in the teaching of 
historical disciplines, in particular  "The New history of Kazakhstan" 
Түйін 
Бұл мақалада тарихи пәндерді оқытудағы  инновациялық технологияның әртүрлі аспек-
тілері  ашылады  (модулдік  оқыту,  проблемалық  зерттеудің  технологиясы,  ақпаратты-комуни-
кациялық технологиясы және т.б.) оның ішінде «Қазақстанның жана заман тарихы» 
 
 
 
Сүлейменова З.І., Тапеева С.Қ. 
 
 «ЫҚТИМАЛДЫҚТАР ТЕОРИЯСЫНЫҢ ҚОСЫМША ТАРАУЛАРЫ»  
АТТЫ ТАҢДАУ КУРСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ МЕН МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
 
Математика - нақты ғылым, бір қарағанда кездейсоқтыққа ешқандай қатысы жоқ. Бірақ, 
осы кездейсоқтықтың сандық сипаттамасын, ықтималдық ұғымын берген математика ғылымы. 
Ықтималдықтар  теориясы  өмірдегі  кездейсоқтықтарды  зерттеп,  олардың  заңдылықтарын 
ашады.  Қазіргі  уақытта  ықтималдықтар  теориясы  басқа  да  ғылым  салаларымен  тығыз 
байланыса отырып, қарқынды түрде даму үстінде. Жаңа теориялық нәтижелер ықтималдықтар 
теориясы  әдістерінің  қолданылуларына  жаңа  мүмкіндіктер  ашуда,  ал  табиғат  құбылыстарын 
жан-жақты  зерттеу  ықтималдықтар  теориясын  кездейсоқтықпен  байланысты  жаңа 
заңдылықтар іздеуге ұмтылдырады. Ықтималдықтар теориясының дамуына байланысты оның 
адамзат өмірінде қолдану мүмкіндіктері арта түсуде. 
Жалпы алғанда ықтималдықтар теориясының әдістері ғылымның барлық салаларына өз 
үлестерін  қосуда.  Ықтималдықтық  әдістер  кеңінен  қолданылатын  ғылымдар  ретінде  физика, 
геодезия,  өлшемдер  теориясы,  биология,  медицина,  экономика,  әскери  ғылым  және 
космонавтика, лингивистика, психология және оқыту теориясы т.с.с. ғылым салаларын айтсақ 
та болады.  
Қазіргі  кезде  ықтималдықтар  теориясын  оқып  үйрену-  заман  талабы.  Сондықтан 
«Математика»  және  математикаға  жақын  мамандықтар  мен  экономикалық  мамандықтардың 
барлығы  жоғарғы  оқу  орындарында  міндетті  түрде  осы  курсты  өтеді.  Бірақ  «Ықтималдықтар 
теориясы  және  математикалық  статистика»  курсына  небәрі 3 кредит  қана  бөлінеді.  Ал  бұл 
кредиттер  аясында  біздің  тәжірибеден  көріп  жүргеніміз  бойынша  курс  материалдарын  толық 
қамту  мүмкін  емес,  бөлінген  уақыт  тек  пәннің  негізгі  тарауларын  ғана  қамтуға  жетеді.  Сол 
себепті 3-ші  курс  студенттеріне  таңдау  курсы  ретінде  «Ықтималдықтар  теориясының 
қосымша  тараулары»  деген  курсты  ұсынбақшымыз.  Бұл  курста  ықтималдықтар 
теориясындағы аз қарастырылған кейбір тараулар толықтырылып, сонымен қоса бірнеше жаңа 

36 
 
тараулар қосып оқытылады. Ендеше осы курстың мазмұны мен мағынасына қысқаша тоқтала 
кетейік. 
Ықтималдықтар  теориясын  практикада  қолдануда  көп  жағдайда  тәжірибе  нәтижесі  бір 
өлшемді кездейсоқ шамамен ғана емес, екі немесе одан да көп өлшемді кездейсоқ шамалармен 
сипатталады.  Мысалы,  снарядтың  түскен  нүктесі  екі  кездейсоқ  шамамен  анықталады: 
абсциссасы және ординатасымен. 
Бірнеше кездейсоқ шамалар жүйесінің қасиеттері олардың құраушыларының қасиеттерін 
де қанағаттандырады. Сонымен бірге ол кездейсоқ шамалар арасында байланыс болады.  
Кездейсоқ шамалар жүйесіне қатысты сұрақтарды қарастырғанда жүйенің геометриялық 
түсіндірмесін  қарастырған  жөн.  Мысалы  (Х,У)  екі  өлшемді    кездейсоқ  шамалар  жүйесін 
жазықтықтағы  координаталары  Х  және  У  болатын  кездейсоқ  нүкте  ретінде  алуға  болады.  Ал 
үш  өлшемді  кездейсоқ  шамалар  жүйесі  ретінде  үш  өлшемді  кеңістіктегі  кездейсоқ  нүктені 
аламыз. Осыған сәйкес n өлшемді кездейсоқ шамалар жүйесі «n өлшемді кеңістіктегі кездейсоқ 
нүкте»  ұғымымен  беріледі.  Бұл  курста  біз  кездейсоқ  шамалар  жүйесін  қарастыра  отырып, 
олардың үлестірімдерін, сонымен қатар сандық сипаттамаларын қарастырамыз. 
Кездейсоқ  құбылыстарға  байланысты  кейбір  есептерді  шығару  барысында  заманауи 
ықтималдықтар теориясында кездейсоқ шама ұғымы кеңінен пайдаланылады. Біз ол кездейсоқ 
шамалардың  үлестірім  заңын  білуіміз  керек.  Жалпы  жағдайда  кездейсоқ  шаманың  үлестірім 
заңы  жасалынып  отырған  тәжірибе  арқылы  анықталады.  Бірақ,  бұл  тәжірибе  өте  күрделі 
немесе  әртүрлі  қиындықтарға  толы  болуы  мүмкін.  Сондықтан  тәжірибе  санын  мейлінше 
азайтып, кездейсоқ шаманың үлестірімі жайлы тұжырымға қосымша мағлұматтарды пайдалану 
көзделеді.  Осындай  кездейсоқ  шаманы  зерттеудің  қосымша  тәсілдері  ықтималдықтар 
теориясында  үлкен  орын  алады.  Яғни  бізге  керек  кездейсоқ  шаманы  басқа  үлестірімі  белгілі 
кездейсоқ  шаманың  функциясы  ретінде  қарастырамыз.  Біз  осы  курста  бірнеше  осы  типтегі 
есептерді шығарамыз.  
Бірақ  та  іс  жүзінде  кейбір  жағдайларда  кездейсоқ  шаманың  үлестірімін  анықтаудың 
қажеті болмайды. Оның сандық сипаттамаларын, яғни математикалық күтімін, дисперсиясын, 
т.б.  моменттерін  анықтау  жеткілікті.  Біз  бұл  курста  сандық  сипаттамаларға  толығымен 
тоқталып, олардың қасиеттерін кеңінен қарастырамыз. 
Ықтималдықтар  теориясында  тағы  бір  көп  қолданылатын  ұғым-  сипаттамалық 
функциялар.  Ол  анализде  үлестірім  функциясының  Фурье-Стильтес  түрлендіруі  деген  атпен 
белгілі.  Оны  ықтималдықтар  теориясында  алғаш  қолданған  А.М.Ляпунов    болған.  Тәуелсіз 
кездейсоқ  шамалардың  қосындысына  байланысты  есептерде  осы  теорияны  жиі  қолдануға 
болады.  Сондықтан  осы  курста  сипаттамалық  функция  ұғымына,  оның  әртүрлі  қасиеттеріне 
кеңінен тоқталамыз.   
Дискрет  кездейсоқ  шамалардың  ішіндегі  маңызы  зор  теріс  емес  бүтін  мәндер 
қабылдайтын  кездейсоқ  шамаларды  (бүтін  мәнді  кездейсоқ  шама)  зерттеуде  туындатқыш 
функциялар  әдісі  кеңінен  қолданылады.  Бұл  біз  жоғарыда  қарастырған  сипаттамалық 
функциялар  әдісінің  жеке түрі. Бұл  әдіс  Муавр  мен  Лаплас  кезінен  бері  белгілі. Жалпы  бүтін 
теріс  емес  мәндер  ғана  қабылдайтын  кездейсоқ  шамалар  үшін  туындатқыш  функциясының 
қасиеттері  ол  кездейсоқ  шаманың  қандай  ықтималдық  кеңістігінде  анықталғандығына 
байланыссыз.  Бұл  функцияның  қасиеттерін  дәлелдегенде  математикалық  күтімнің  қасиеттері 
пайдаланылады.  
Жоғарыда  айтылған  мәселелерді  ескере  отырып,  біз  осы  курстың  бағдарламасын 
төмендегідей 6 тарау  мен  бірнеше  ішкі  тақырыптарға  бөлдік.  Мұнда  теориямен  қатар 
мысалдар мен есептер де кеңінен қарастырылады.    
 
1.  Кездейсоқ шамалар жүйесі. 
1.1. Кездейсоқ шамалар жүйесі туралы түсінік. 
1.2.  Екі өлшемді  кездейсоқ  шаманың  бірлескен  үлестірім функциясы, бірлескен  үлесті-
рім тығыздығы. 
1.3.  Жеке (маргинал) үлестірім тығыздығы. Шартты үлестірім. 
1.4.  Тәуелді және тәуелсіз кездейсоқ шамалар. 
1.5.   Екі  өлшемді  кездейсоқ  шаманың  сандық  сипаттамалары.  Корреляциялық  момент. 
Корреляция коэффициенті. 

37 
 
1.6.  Жазықтықтағы нормал үлестірім. 
1.7.   Шашырау эллипсі. Нормал үлестірімді канондық түрге келтіру. 
1.8.  Қабырғалары  коррдинат  өстеріне  параллел  болатын  шашырау  тік  төртбұрышына 
түсу ықтималдығы. 
1.9.  Шашырау эллипсіне түсу ықтималдығы. 
1.10. Кез келген формалы облысқа түсу ықтималдығы. 
2.  Көп өлшемді кездейсоқ шамалар (кездейсоқ векторлар) 
2.1.  Көп өлшемді кездейсоқ шамалар және олардың үлестірімдері. Маргинал үлестірім. 
2.2.  Көп өлшемді дискрет және абсолют үзіліссіз кездейсоқ шамалар. 
2.3.  Кездейсоқ шамалардың тәуелсіздігі. 
2.4.  Кездейсоқ  шамалардың  функциялары:  екі  кездейсоқ  шаманың  қосындысының, 
қатынасының және көбейтіндісінің үлестірімдері.  
2.5.  Кездейсоқ шамаларды сызықты түрлендіру. 
2.6.  Шартты үлестірімдер. 
2.7.  Үш  өлшемді  кеңістіктегі  нормал  үлестірім.  Кез  келген  санды  кездейсоқ  шамалар 
жүйесі үшін нормал заңның жалпы жазылуы.              
3.  Математикалық күтімнің жалпы анықтамасы. Қасиеттері 
3.1.  Мультипликативтік қасиет. 
3.2.  Ақиқат дерлік қасиеттері. 
3.3.  Жинақталу қасиеттері. 
3.4.  Ақырлылық қасиеттері. 
3.5.  Сызықтық қасиеттері. 
3.6.  Теріс еместік қасиеттері. 
3.7.  Математикалық күтімді есептеу формулалары. 
3.8.  Лебег-Стильтес,  Риман-Стильтес  және  Риман  интегралдары  арасындағы  байла-
ныстар. 
4.  Шартты  математикалық  күтімдер.  Бөліктеулерге  байланысты  шартты  математи-
калық күтім. 
4.1.  Сигма-алгебраларға  байланысты  шартты  математикалық  күтімнің  жалпы  анық-
тамасы. 
4.2.  Шартты математикалық күтімнің бар болуы. 
4.3.  Сигма-алгебраларға  және  бөліктеулерге  байланысты  шартты  математикалық  күтім 
ұғымдарының келісімділігі. 
4.4.  Шартты математикалық күтімнің қасиеттері және есептеу формулалары. 
4.5.  Кездейсоқ    шаманың  екінші  кездейсоқ  шамаға  байланысты  шартты  математикалық 
күтімінің құрылымы. 
4.6.  Шартты математикалық күтім және орташа квадраттық мағынадағы тиімді баға. 
5.  Туындытқыш функциялар. 
5.1.  Бүтiн мәндi кездейсоқ шамалар және олардың туындатқыш функциялары. 
5.2. Мультипликативтiк қасиет және үйiрткiлер. 
5.3. Бернулли сынақтарындағы күту уақыттары мен бастапқы күйге оралу. 
5.4. Кездейсоқ санды кездейсоқ шамалардың қосындысы. 
5.5. Көп өлшемдi туындатқыш функциялар. 
6.  Сипаттамалық функциялар. 
6.1.  Сипаттамалық функция және оның қасиеттері. 
6.2.  Жалғыздық теоремасы. 
6.3.  Сипаттамалық  функцияның  кейбір  қосымша  қасиеттері.  Симметриялы  үлестірімнің 
сипаттамалық  функциясы.  Семиинварианталар  мен  моменттер.  Сипаттамалық  функцияның 
Лебегтік жіктеуі. Композиция формуласы. 
6.4.  Сипаттамалық  функциялар  туралы  критерийлер.  Сипаттамалық  функция  болудың 
қажетті және жеткілікті шарттары.  
 
Қолданылған әдебиеттер 
1.  Ақанбай  Нұрсадық. Ықтималдықтар  теориясы. I бөлім.  Оқу  құралы.- Алматы:  Қазақ 
университеті, 2007.-325 бет. 

38 
 
2.  Ақанбай Нұрсадық. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика курсы. 
I бөлім. Оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.-291 бет. 
3.  Н.Ақанбай.  Ықтималдықтар  теориясының  есептері  мен  жаттығуларының  жинағы- 
Алматы.: Қазақ университеті, II бөлім. 2004. 
4.  Вентцель  Е.С.  Теория  вероятностей:  учебник. 11-е  изд.,  стер.-М.:  КНОРУС, 2010.  
- 664 с. 
5.  Б.В.Гнеденко. Курс теории вероятностей. Москва.: Наука, 1988. -448 с. 
6.  Б.А.Севастьянов.  Курс  теории  вероятностей  и  математической  статистики. – М.: 
Наука, 1982. – 255 б. 
7.  А.Н.Ширяев. Вероятность. – М.: Наука, 1980. – 576 б.  
 
 
 
Таирова Н.Н. 
 
СИСТЕМА MENDELEY В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» 
 
Дисциплина  бакалавриата  «Информационные  системы  в  науке  и  образовании», 
преподаваемая  на  кафедре  с 2002 года,  является  одним  из  элективных  курсов  специальных 
дисциплин  многих  специальностей.  Достаточно  полный  охват  информационных  понятий  и 
явлений  преподаваемый  в  рамках  дисциплины  «Информационные  системы  в  науке  и 
образовании» помогает студентам в изучении тем, таких как ИС научных, научно-технических, 
общественных  организаций,  универсальные  пакеты  для  научных  исследований,  пакеты 
моделирования  динамических  систем,  ИС  контроля  знаний,  создание  электронного  учебника. 
Новизной в преподавании дисциплины является предлагаемое дополнение - изучение системы 
Mendeley,  как  одного  из  инструментов,  позволяющим  автоматизировать  создание  коллекций 
публикаций,  систематизацию  и  составление  их  библиографического  описания;  создание 
кратких  рефератов,  аннотаций  и  пометок  при  анализе  результатов,  изложенных  в  научных 
публикациях при написании статей, научных работ и в частности дипломной работы студента 
бакалавра. 
 Для  успешного  внедрения  ИТ  в  учебный  процесс  в  условиях  современной 
образовательной  среды  в  программу  курса  дополнительно  включено  изучение  следующих 
вопросов:  
−  общие  вопросы,  связанные  с  базовой  подготовкой  к  использованию  информационно-
коммуникационных  технологий  и  сетевых  образовательных  ресурсов  (знание  аппаратного  и 
программного  обеспечения  современного  компьютера;  работа  с  форматами  файлов;  умение 
находить и использовать научные образовательные ресурсы открытого доступа и др.);  
−  основы  современной  информационно-образовательной  среды,  включая  знакомство  с 
системами e-learning (зарубежный и российский опыт);  
− дидактические основы использования электронных учебных материалов;  
− работа с мобильными устройствами; способы использования современных мобильных 
устройств  в  условиях  виртуальной  образовательной  среды;  в  частности,  особенности  разных 
операционных  систем  для  мобильных  устройств,  возможные  проблемы  при  отображении 
образовательного контента и учебных задач на разных устройствах;  
−  освоение  полезных  сервисов  для  работы  с  информацией,  среди  которых:  кураторы 
содержания – сервисы  для  отслеживания,  сбора  и  систематизации  информации  по 
интересующим  темам,  библиографический  менеджер – программа  и  сервис  по  работе  с 
библиографией Mendeley;  
−  освоение  средств  быстрой  публикации  образовательных  продуктов,  создаваемых 
самостоятельно или скопированных из заслуживающих доверия источников (Google Академия, 
Calameo, YouTube, SlideShare, Prezi, Facebook и др.);  
−  разработка  электронных  контрольно-тестирующих  комплексов  в  различных 
программных средах;  

39 
 
Неотъемлемой  частью  учебной  и  научной  деятельности  на  старших  курсах  является 
работа  с  текстами  научных  статей,  докладов,  монографий  и  других  научных  публикаций, 
изданных  как  традиционным  способом  на  бумаге, так  и  в  электронном  виде  (так  называемый 
электронный  ресурс).  Работа  с  документами  в  электронном  виде  дает  ряд  дополнительных 
возможностей,  как,  например,  автоматизация  поиска  информации  и  ее  систематизация.  В 
рамках  нескольких  практических  занятий  предполагается  обучение  методическим  основам  и 
навыкам работы в программной среде Mendeley.  
Mendeley (https://www.mendeley.com) — это активная молодая компания, появившаяся в 
Лондоне  в 2008 году  и  разработавшая  одноименную  открытую  библиографическую  систему 
для  управления  библиографической  информацией,  позволяющая  хранить  и  просматривать 
исследовательские  труды  в  формате PDF, а  также  имеющая  подключение  к  международной 
социальной  сети  учёных.  Разработкой  занимаются  ученые  и  выпускники  из  европейских 
академических  институтов,  а  инвесторами  являются  бывшие  управленцы  из Last.fm, Skype и 
Warner Music Group и ученые из Кембриджа и Университета Джона Хопкинса. За неполные три 
года  своего  существования Mendeley был  признан  лучшим  стартапом  и  лучшей  социальной 
инновацией 2009 года  и  поднялся  в  десятку  наиболее  влиятельных  технических  медиа-
компаний - беспрецедентный  успех  для  открытого  продукта,  ориентированного  на 
специфическую  аудиторию.  Система Mendeley является  глобальным  инструментом  в  области 
информации  и  научного  сотрудничества.  Терминальные,  мобильные  и  веб-приложения 
Mendeley 
помогают 
людям 
делиться 
своими 
научными 
работами, 
расширять 
информированность  о  своих  публикациях  и  анализировать,  как  их  публикации  используются 
другими исследователями.  
С момента своего запуска в 2009 году, система Mendeley расширилась до более чем 4 млн 
пользователей,  которые  в  общей  сложности  загрузили  почти 500 млн  документов.  В  апреле 
2013  года Mendeley был  приобретен Elsevier – крупнейшим  в  мире  издателем  научно-
технической,  медицинской  литературы  и  провайдером  информационных  решений  в  области 
науки  и  образования,  с  годовым  оборотом  в 9,5 млрд  долларов. Mendeley интегрирован  в 
ведущие 
продукты 
издательства: 
полнотекстовую 
платформу Science Direct 
(http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/30)  и  наукометрическую  базу  данных Scopus 
(http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/79). 
База  данных
 
издательства Elsevier Science - на  платформе Science direct Scopus - 
представляет  собой  крупнейшую  в  мире  единую  реферативную  базу  данных,  которая 
индексирует  более 18000 наименований  научно-технических  и  медицинских  журналов 
примерно 5000 международных издательств и обновляется ежедневно, включает записи первых 
выпусков  журналов  ведущих  научных  издательств.  Система SciVerse Scopus обеспечивает 
поиск  научных  публикаций  и  предлагает  ссылки  на  все  вышедшие  рефераты  из  обширного 
объема  доступных  статей  и  публикации  в  открытом  доступе (Open Access), труды  научных 
конференций,  а  также  материалы,  доступные  только  в  электронной  форме - это  наиболее 
эффективный  путь  получения  релевантной  научной  информации  и  ее  оценки  в  кратчайшие 
сроки.  Источник: https://www.elsevier.com/about/press-releases/science-and-technology/elsevier-
announces-its-collaboration-with-the-national-research-nuclear-university-mephi-in-russia. 
По  поручению  и  при  финансовой  поддержке  МОН  РК  АО  в  октябре 2011 года 
«Национальный  центр  научно-технической  информации» (АО  «НЦНТИ»)  впервые  приобрел 
национальную подписку к международным электронным информационным ресурсам компаний 
ThomsonReuters (WebofScience), SpringerGmbH (Springerlink) и Elsevier B.V. (ScienceDirect, 
Scopus).  Национальная  подписка,  которой  располагает  АО  «НЦНТИ»,  предоставляет 
отечественным  научным,  образовательным  организациям  и  научной  общественности 
возможность  бесплатно  использовать  уникальные  электронные  информационные  ресурсы, 
необходимые  для  развития  научно-технической  деятельности  в  Казахстане,  осуществлять 
доступ  к  информационным  ресурсам - как  новую  модель  научных  коммуникаций;  получить 
возможность  использования  материалов  зарубежных  информационных  ресурсов  в  научной, 
образовательной  и  в  повышении  эффективности  информационного  обеспечения  иннова-
ционной деятельности; зарубежные информационные ресурсы как аналитический инструмент; 
опыт эффективного использования зарубежных информационных ресурсов. 

40 
 
Mendeley  позволяет  объединить  информацию  на  ПК  пользователя  и  в  интернете, 
предоставляет  средства  поиска,  продвинутые  способы  коммуникации  для  обмена  и 
обсуждения.  При  этом  возможно  использовать  систему  без  привязки  к  конкретному 
компьютеру.  Эта  система  также  представляет  интерес  для  преподавателей,  так  как  позволяет 
выкладывать  материалы  лекций,  вопросы  к  экзаменам,  формировать  тестовые  вопросы  и 
взаимодействовать со студентами в интерактивном режиме.  
Для студентов Mendeley предоставляет возможность синхронизировать все необходимые 
статьи  и  источники,  что  позволяет  заниматься  диссертацией/дипломом/курсовой  в  любом 
месте,  где  есть  интернет  без  необходимости  иметь  при  себе  флеш-накопители.  Также 
преподаватель  или  коллеги  смогут  просмотреть  и  предложить  студенту  новые  материалы. 
Однако Mendeley пока не переведен на русский язык. 
Для  студентов  и  исследователей Mendeley – это  бесплатный  справочник-менеджер  и 
академическая  социальная  сеть.  Бесплатная  программа  для  управления  библиографической 
информацией, позволяющая хранить и просматривать исследовательские труды в формате PDF, 
а  также  имеющая  подключение  к  международной  социальной  сети  учёных.  Для  получения 
доступа к использованию программы, необходимо создать учётную запись на сайте социальной 
сети.  Базовый  пакет Mendeley распространяется  как freeware, однако  существуют  платные 
версии с увеличенными квотами на хранение материалов и создание групп. 
Возможности программы
 
Автоматизированное извлечение метаданных из документов PDF. 
 
Синхронизация с учётной записью. 
 
Встроенный просмотрщик PDF с возможностью текстовых пометок (аннотаций). 
 
Поиск по всей библиотеке (по названию документа, имени автора или собственным 
ключевым словам). 
 
Автоматическое управление PDF-файлами (переименование согласно заданной схеме, 
мониторинг папок — англ. watch folder). 
 
Поиск недостающей метаинформации через Google Scholar. 
 
Экспорт частей библиотеки в формате BibTeX. 
 
Извлечение сносок из раздела ссылок («References»). 
 
Использование тегов для категоризации документов. 
Системы  управления  библиографической  информацией — это  системы,  позволяющие 
исследователям,  учёным  и  писателям  создавать  и  повторно  использовать  библиографические 
ссылки. После того как ссылка создана, она используется для создания библиографии, то есть 
списка библиографических ссылок, в научной статье, монографии, книге. 
Разработка  систем  управления  библиографической  информацией  подстёгивается 
стремительным  ростом  количества  научной  литературы.  Известно,  что  «основным  фактором, 
определяющим  слаженную  коллективную  работу  учёных,  является  организация  передачи 
информации». 
Профессор  Вашингтонского  университета  Майкл  Фрачетти  посоветовал  «делать  не 
просто обзор, а показывать какой-то новый взгляд на вещи, какой-то поворотный момент или 
сделать глубокий анализ узкого периода. Мировая наука меняется, сегодня приветствуются не 
просто описание, а свежий взгляд, междисциплинарные проекты, которые позволяют взглянуть 
на  проблему  с  четырех  точек  зрения  сразу,  и  тогда  ваше  исследование  будет  мульти 
дисциплинарным». 
Приведенный  обзор  основных  возможностей  системы Mendeley показал,  что  данная 
система  позволяет  автоматизировать  решение  ряда  задач,  возникающих  в  процессе  научной 
деятельности  при  работе  с  научными  публикациями.  Это  создание  коллекций  публикаций, 
систематизация и составление их библиографического описания; создание кратких рефератов, 
аннотаций  и  пометок  при  анализе  результатов,  изложенных  в  текстах  научных  публикаций, 
цитирование и составление перечня ссылок. Система позволяет повысить производительность 
труда  и  научит  студента  организовать  работу  на  стадии  анализа  публикаций  по  направлению 
исследования, а также при написании статей, тезисов докладов, диссертаций и других научных 
работ. 
 
 

41 
 
Заключение 
Деятельность  преподавателей  КазНУ  им.Аль-Фараби  акцентирована  на  углубленное 
развитие  научно-исследовательской  работы,  позволяющей  получать  результаты  высокого 
качества,  а  также  на  расширение  своего  международного  сотрудничества.  Имея  доступ  к 
Mendeley Institutional Edition (MIE) студенты,  также,  как  и  исследователи,  преподаватели  и 
сотрудники нашего университета смогут искать и анализировать научную информацию, читать 
и  обрабатывать  полнотекстовые  статьи,  собирать  и  хранить  статьи,  писать  научную  работу, 
подавать статьи в научный журнал, оценивать и публиковать, что улучшит производительность 
исследований  и  в  дальнейшем  повысит  глобальное  присутствие  университета  в  мировом 
научно-образовательном пространстве. 
 
Ключевые  слова:  система Mendeley, электронный  ресурс,  программа  управления 
библиографической информацией. 
 
Источники: 
1.  Mendeley // Википедия — свободная  энциклопедия. — Режим  доступа: http//ru.wikipedia.org/ 
wiki/Mendeley. 
2.  Overview // Mendeley. — Режим доступа: http://www.mendeley.com/features. 
3.  http://www.scopus.com/  
4.  https://www.elsevier.com/about/press-releases/science-and-technology/elsevier-announces-its-
collaboration-with-the-national-research-nuclear-university-mephi-in-russia 
5.  Подробная  информация  об  инструменте  на  английском  языке: http://www.elsevier.com/online-
tools/mendeley,  
на русском языке: http://www.elsevierscience.ru/products/mendeley/. 
6.  Краткое руководство по работе с Mendeley: 
http://www.elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_QRG_Russian.pdf, 
7.  Инструкцию по переносу данных в Mendeley: 
http://www.elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_Migration_Guide_Russian.pdf. 
8.  http://www.np.kz/research/12161-publikujjsja_ili_pogibnesh.html 
 
 
 
Таныбаева А.К., Aбубакирова К.Д., Мурзагалиева М.Г. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  И ИНТЕРАКТИВНЫХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы применения интерактивных методов обучения. Показано, 
что их использование позволяет значительно повысить улучшить качество образования. 
 
Главной  задачей  высшей  школы  станы  является  обеспечение  высокого  качества 
образования  на  основе  сохранения  его  фундаментальности  и  соответствия  потребностям 
личности, общества и государства.   
Система  образования  и  улучшение  его  качества  становится  одним  из  стратегических 
приоритетов  развития  Казахстана.  Из  всех  факторов  производства  человеческий  капитал 
является наиболее эффективным. В отличие от других ресурсов он неисчерпаем  Как отметил 
Президент  страны  Н.  Назарбаев  в  Послании  народу  Казахстана: «Нам  нужна  современная 
система  образования,  соответствующая  потребностям  экономической  и  общественной  
модернизации» /1/.  
 Образовательные  программы  нуждаются  в  большой  гибкости  и  быстром  развитии – в 
изменении процесса обучения и познания.  
Реформа образования в Казахстане направлена на реализацию стратегии индустриально-
инновационного развития и ускоренную модернизацию экономики страны путем обеспечения 
опережающего  развития  образования  по  сравнению  с  другими  социальными  сферами  и 
отраслями  экономики  посредством  перехода  к  новой  концепции  обучения  через  всю  жизнь, 
приведения  системы образования  в соответствие  с глобальной образовательной  системой /2 /. 

42 
 
Одним  из  приоритетных  задач  реформы  образования  и  залогом  ее  успеха  является  высокий 
профессиональный уровень и навыки работы преподавательского состава. 
Успешная реализация этой задачи зависит и от эффективности внедрения инновационных 
технологий в образовании. В настоящее время с помощью инновационных  технологий имеется 
реальная  возможность  использования  всех  каналов,  по  которым  информация  поступает  через 
органы  чувств,  а  затем  хранится  и  кодируется  в  головном  мозге – визуальный,  аудиальный, 
кинестетический, вкусовой и обонятельный. 
Именно эта особенность  новых компьютерных технологий является определяющей, т.к. 
позволяет значительно расширить поле человеческого восприятия. 
Как  известно,  интерактивные  методы  обучения    включают:  презентации,  работу  в 
группах,  методы  критического  мышления,  эссе,  кейс-стади,  метод  мозгового  штурма, 
ситуационный  анализ,  мини-исследования, SWOT-анализ  деловые  игры  групповые  проекты  и 
др./3/. 
Интерактивная  модель  ориентирована  на  необходимость  достижения  понимания 
передаваемой  информации,  причем  сам  процесс  передачи  построен  на    принципе  взаимо-
действия преподавателя и студентов. Он предполагает большую заинтересованность студентов, 
творческое  переосмысление  получаемых  сведений.  Интерактивные  методы  ориентированы  на 
более  широкое  взаимодействие  студентов  не  только  с  преподавателем, но  и   друг  с  другом. 
Совместная деятельность студентов позволяет каждому вносить свой особый, индивидуальный 
вклад,  осуществлять  обмен  знаниями,  идеями,  создавая  атмосферу  доброжелательности  и 
взаимной поддержки, что  способствует развитию познавательной деятельности. Современные 
образовательные  технологии  позволяют  осуществить  синтез  вышеуказанных  каналов  вос-
приятия, тем самым, активизируя, ускоряя, а главное -  закрепляя полученные знания, прежде 
всего  благодаря  образному  представлению  материала.  Установ-лено,  что  процент  участия  в 
получении  и  обработке  информации  у  визуального  канала  составляет – 83%, тогда  как  у 
аудиального  только 11% \4\. 
На  основе  новых  информационных    и  педагогических  технологий,  методов  обучения 
стало  возможным  изменить,  причем  радикально,  роль  преподавателя,  сделать  его  не  только 
носителем  знаний,  но  и  инициатором  самостоятельной  творческой  работы  студентов,  высту-
пать  в  качестве  проводника    в  море  разнообразной  информации,  способствуя    в  выработке  у 
студентов способов ориентации, поиске рационального в информационном потоке/5-6/. 
Рассмотрим  возможные  аспекты  применения  современных  интерактивных  методов 
обучения в процессе преподавания экологических дисциплин: 
метод  проблемного  изложения  материала,  презентации,  дискуссии,  работа  в  группах, 
метод  мозгового  штурма,  метод  критического  мышления,  викторины,  мини-исследования, 
деловые игры, метод блиц-опроса, метод анкетирования, написание ассоциативного эссе. 
Одной  из  таких    интерактивных  технологий      является    мультимедиа-  технология,  поз-
воляющая  представить  текстовую,  графическую,  анимационную,  видео-  и  звуковую  инфор-
мацию  в  интегрированном  виде,  используя  при  этом  различные  способы  структурирования  и 
представления \4\. 
Соединяя  в  себе  текст,  графику,  звук,  анимацию,  виртуальную  и    видео  реальность, 
мультимедиа,  несомненно,  позволяет  не  только  представить  учебный  материал  на  новом 
качественном уровне, но и объединить разные методы обучения /7-8/. 
При  этом  новая  организация  текста  проявляется  в  активном  использовании  смысловых 
указателей, ключевых слов, определений, иллюстраций, являющихся своего рода визуальными 
доминантами  учебного  материала,  значительно  облегчая  студенту  целенаправленное  его 
усвоение.  
Указателями   в тексте  могут быть, например: курсив, подчеркивание, выделение другим 
шрифтом,  цветом,  знаками,  нумерацией  пунктов  и  т.д.  В  этом  случае  понятие  текста    из  
вербального трансформируется во вполне определенные визуальные образы. 
Под  визуализацией  знания  следует  понимать  процесс,  который  характеризуется 
преобладанием  невербального  компонента  среди  других  чувств  выражения  в  подготовке 
учебного материала для студентов. При этом ключевым моментом здесь является преобладание 
невербального, но при сохранении вербального компонента, т.е. слова.  

43 
 
Несколько  слов  хотелось  бы  сказать  о  собственной      практике  использования    элек-
тронных учебников,   презентаций, написания эссе   по таким высокоинформативным междис-
циплинарным    курсам  как  «Экология  и  устойчивое  развитие», «Экономика  природопользо-
вания», «Экологический  мониторинг», «Учение  о  биосфере.  Ноосфера».  Как    показала  
практика,  структура  электронного  учебного  текста  совершенно  иная,  чем  в  традиционных 
учебниках.  Необходимо    также  отметить,  что  учебные  материалы,  созданные  в  виде 
презентаций,  ориентированы  на  студентов  с  разными  системами  восприятия.  Некоторые 
студенты  предпочитают  учиться  посредством  чтения,  другие – посредством  восприятия  на 
слух,  третьи – посредством  просмотра  видео  и  т.д.  Иначе  говоря,  они  предоставляет 
возможность  учитывать  индивидуальные  особенности  студентов  и  тем  самым  способствовать 
повышению их мотивации в  обучении. 
В  этом  проявляется  одна  из  главных  характеристик  электронных  учебников,  опреде-
ляемая как интерактивность,  которая подразумевает широкий круг возможностей воздействия 
на  процесс  обучения  и  содержание  учебных  материалов.  Практика  показала    также  высокую 
эффективность написания эссе. 
Следующий  момент - это  участие  студентов  в  групповых  проектах,  которое  позволяет 
развить навыки проведения исследований, анализа, выработки предложений и рекомендаций и 
,в  целом,  укрепляет  связь  теории  с  практикой.  Проблемное  изложение  материала  является  
также  одним  из  эффективных  методов  активации  процесса  обучения,  при  котором  лекция 
становится похожей на диалог, преподавание имитирует исследовательский процесс. 
Практика  проведения  итогового  экзамена  в  режиме  эксперимента,  где  для  каждого 
вопроса  определяется уровень сложности в соответствии с уровнями учебных целей согласно 
таксономии  Блума  показал,  что  подобная  инновационная  технология  позволяет  существенно 
повысить познавательную активность студентов. 
Обобщая  вышеизложенное,  можно  отметить,  внедрение  современных  инновационных  
образовательных  технологий  в  учебный  процесс  позволит  улучшить  не  только  качество 
образования, но и формировать профессиональные компетенции будущих специалистов уже в 
стенах  университета.  Внедрение  инновационных  технологий  в  сферу  образования  и    науки, 
несомненно,  окажет  существенное  влияние    на  формирование  новой  казахстанской  системы 
образования.  
 
Литература: 
1.  Назарбаев  Н.А.  Послание  президента  Республики  Казахстан  Нурсултана  Назарбаева  народу 
Казахстана.   – Каз.правда, №21,  30 января 2010.  
2. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы. 
Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года №1096. 
3. Коровина С.В. Использование  интерактивных технологий как путь достижения нового качества 
образования // Менеджмент в образовании, 2009, №3. -  107с. 
4.  Использование  электронного  обучения  в  традиционных  вузах:  мировые  тенденции./Марио 
Барахас, Глория Дж. Ганнавей// Высшее образование сегодня.- 2008. №1.с.22-25.  
5. Лотман Ю.М. Семиосфера. – С.-Петербург: Искусство-СПБ,2006. 
6. О мультимедиа в образовании см.: электронный ресурс: http://www.citycat.ru/ig/ 
7. Родькин П.А. Новое визуальное восприятие. - М.2000. 
8. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие для  вузов /М.В.Буланова Топоркова. 
Ростов – на Дону: Феникс,2002.- 539с. 
   
The summary 
Questions of the using interactive methods of the education were  considered in this article. It's 
show us, that using of this methods allow to raise vastly the quality of the formation. 
 
1.  Инновационное обучение: технологии и методы  

опыт  использвания  инновационных  методов  обучения,  МООК,  интернет-ресурсов, 
ИКТ и т.д. в учебном процессе по конкретным дисциплинам   
 
 
 
 

44 
 
Тарақов Ә.С.  
 
«ӘЛЕМ ӘДЕБИЕТІ ЖӘНЕ КӨРКЕМ АУДАРМА» ПӘНІН  
ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ  
 
Аударманың  қай  түрі  де  оңай  емес.  Ауызша,  жазбаша,  көркем  аударма  түрі  де  еліміз 
тәуелсіздігіне  аса  қажет.  Көркем  аударма – халықтар  әдебиетін  өзара  байланыстыратын, 
ұлттық мәдениет пен тілді байытатын баға жеткізгісіз рухани қазына. 
Бізде қазақ тақырыбына жазылған орыс немесе басқа да халықтар ақын-жазушыларының 
көптеген  шығармалары  бар.  Бұдан  біраз  жыл  бұрын  қазақ  тақырыбындағы  орыс 
жазушыларының көптеген туындылары аударылғанымен, әлі қаншама туынды кезегін күтуде. 
Ғылыми-көпшілік, танымдық, тарихи-этнографиялық еңбектердің бәрін аудару міндет емес. Ең 
алдымен ұлтымызға қажеттілерін, маңыздыларын аудару керек.  
Осы  бағытта  аударма  ісі  бөлімінде  «Әлем  әдебиеті», «Әлем  әдебиеті  және  көркем 
аударма», «Тілдері  оқытылатын  елдердің  әдебиеті»  пәндері  тұрақты  түрде  оқытылып  келеді. 
Мұнда  студенттер  әлем  әдебиетінің  классикалық  шығармаларымен  бірге,  оның  аударылу 
мәселелері  жайында  теориялық  және  практикалық  білім  алады.  Пәнді  оқыту  барысында 
студенттердің  аударманы  талдап,  сараптап,  бағалау  ерекшелігі  айқындалады.  Студенттер 
түпнұсқалық шығармаларды ағылшын тілінде оқып танысады. Оның орыс, қазақ тіліне қалай 
аударылғандығын теориялық әрі практикалық сипатта салыстыра саралайды.   
Классикалық  әдебиеттен  талғап,  таңдап,  аудару  әлі  бір  жүйеге  түспей  келеді.  Тарихи 
романның  атасы  В.Скоттың  шығыс  тақырыбына  арналған  «Тұмар»  және  «Пармдық  сұлу» 
тәрізді,  басқа  да  ұлт  жазушыларының  қазақ  тақырыбындағы  қаншама  туындыларды 
тәржімалау  ескерілмей  келеді.  Әдебиетіміздің  басқа  ұлттарға  және  шетелге  насихатталуына, 
таралуына  сол  елдің  тілін  әдеби  негізде  меңгерген  ұлттық  аудармашы  кадрларын  даярлау – 
заманауи мәселе.  
Мысалы  соңғы 5-6 жылда  кезде  Ж.Аймауытовтың  шығармаларын  Ш.Құсайынов, 
М.Жұмабаев  туындыларын  Ә.Қодар,  М.Мақатаев  поэзиясын  Ж.Баймұханбетов,  Қ.Жұмаділов-
тың  «Дарабоз»  дилогиясын  З.Буланова,  С.Елубаевтың  «Ақ  боз  үй » романын  А.Жақсылықов 
орысшаға  тәржімеледі.  Аудармалардың  көркемдік-стильдік  сәйкестігі,  басқа  да  аударылу 
сипаты  талданып,  бағалануда.  Мәселен  Ә.Ахметов  аударған  Агата  Кристи  әңгімелері  ағыл- 
шын  түпнұсқасымен  көркемдігі,  тілі,  стилі  жағынан  дәл,  сәйкестігінен  бөлек,  орысша 
аудармалардан  да  жақсы  жасалған.  Осындай  бағалауды  Гетенің  «Фаустын»  аударған 
М.Құрмановқа, Ғ.Мұқановқа тәржімалаған  Клер Клермонттың «Владимир мен Зарасын» айтар 
едік. 
Соңғы кездері ана тілімізден орыс, ағылшын, француз, жапон, араб тілдеріне аударатын 
қабілетті  жастар  көбеюде.  Солардың  басын  қосып,  аудармашылық  бір  қауымдастық  құрып, 
тәжірбие алмасу жиындарын өткізсе, ұлт әдебиетіне үлкен септігін тигізері анық. 
Қазір  бізде  оқырманның  кітап  оқуға  деген  ынта-ықыласы  төмендеп  кетті.  Аударма 
шығармасына  қызықтыруда  олардың  талап-талғамын  ескеру  маңызды.  Бұрынғы  аударма 
туындыларды  қайталап  баса  беруден  гөрі,  әлемге  әйгілі  классиктердің  кітабын  сол  тілден 
тікелей  аударып  шығару  аса  маңызды.  Өкінішке  орай  көпшілік  жастар  шет  тілін  жақсы 
білгенімен,  ана  тілін  әдеби  деңгейде  меңгермесе,  қалай  аудара  алсын.  Тілді  білгеннің  бәрі 
аудармашы болып шықпайды.  
Қазіргі  заманда  адамдар  шет  тілді  меңгеруге  ынталы.  Әйтсе  де,  бәрібір  аудармашылық 
қызметтің қажеттілігі де артуда. Ауызша аударма – жазбаша және көркем аудармаға қарағанда, 
анағұрлым  қиын.  Мұның  қиындығы – айтылған  сөзді  ойда  жинақтап,  есте,  сақтап,  дереу 
кідірмей  айтуда.  Бұған  әбден  дағдыланған  ес,  зейін,  мықты,  зерде,  ерекше  қабілет  керек. 
Республикамыздың  тәуелсіздік  алуына  байланысты  шет  елдермен  әр  саладағы  қарым-
қатынастары артқан сайын аударманың қай түріне де сұраныс ұлғайып келеді.  
Әл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ-дағы  филология,  әдебиеттану  және  әлем  тілдері 
факультетінде  аударма  ісі  бөлімі  кәсіби  аудармашылар  даярлауда.  Студенттер  мен 
магистранттарды  сапалы  оқу  құралдарымен  қамтамасыз  етумен  бірге,  ана  тілі  және  орыс 
тілінен  бөлек,  ағылшын  тілін  тереңдеп  оқыту  жыл  сайын  артуда.  Студенттер  оқу  үдерісінде 
аударма  теориясын  оқып  қоймай,  аудару  тәжірибесіне  машықтанады.  Кейінгі  кезде  олар 

45 
 
шығармашылық іске бейімдеуде, яғни аудару тәсілдері мен техникасын меңгеріп, жазу өнеріне 
дағдылануда. 
Сонымен  бірге  диплом  жұмыстары  мен  магистрлік  диссертацияларда  қазақ  көркем 
аудармасы мәселелері, жекелеген аудармашылар шығармашылығы мен орыс тіліне аударылған 
көркем  әдебиетіміз,  шетелдік  классиканың  ағылшын  тілінен  тікелей  және  орыс  тілі  арқылы 
қазақшаға  аударылуы  зерттелінуде.  Аударматану  ғылымы  жандануына  кафедраның  қосқан 
үлесі қомақты. 
Балтық бойы мемлекеттеріндей ұлтының талантты ақын-жазушыларының туындыларын 
ана  тілімізге  сәтті  аударған,  қазақ  әдебиетін  басқа  тілдерге  сапалы  тәржімалаған  дарынды 
аудармашыларды марапаттау арқылы әдебиетіміздің әлемдік беделін арттыра аламыз.  
Бізде бай тіл, әлем классиктерімен бәсекеге түсетіні озық әдеби шығармалар жеткілікті. 
Тек  оны  ұқыпты,  шебер  аударумен  ғана  бағын  жандыра  аламыз.  Ақиқатына  келсек,  қазір 
саралап,  зерттеп  талдағанымыздай,  біздің  аудармашылар  бірқатар  орыс,  Батыс  және  Шығыс 
халықтары мен Америка әдебиеттерін сәтті аударды. Сапасыз, нашар аудармалар да бар.  Тағы 
бір  мәселе    –  аударма  редакторларын  даярлау  ісі.  Барлық  аудармалар  ешқандай  рецензиясыз, 
әрі  әдеби  өңделмей  баспадан  шығарылуда. «Аударма»  баспасы  осыдан  біраз  жыл  бұрын 
кеңестік  кезеңдегі  бірқатар  классикалық  туындылар  аудармасын  қайта  шығарғанымен, 
кейбіреуінің  сапасы  сын  көтермейді.  Классиканың  бәрін  аудару  міндет  емес,  ұлттық 
ерекшелігімізге  лайықтысын  бірінші  кезекте  тәржімалау  қажет.  Тәуелсіз  елімізді  рухани 
қазынасын  шетелдік  үздік  әдеби  шығармалармен,  таңдаулы  классикамен  толықтыру – аса 
маңызды,  игілікті  іс.  Көркем  аударманы  ұлттық  әдебиетіміздің  басты  талабына  біріне 
айналдыруға  әркім  жауапты  демекпіз.  Олай  болса,  аударманы  оқыту,  кәсіби  мамандану, 
біліктіліктілері  мен  дағдыларын  үйрету – біз  үшін  білім  берудегі  басты  да  жауапты  үдеріс. 
Мұны әр оқытушы, профессор жүрегімен түсінеді.  
Бізде  теориялық  кітаптар,  ана  тіліндегі  аударматану  жайлы  оқу  құралдары  жеткілікті. 
Кейбір  жаңа  курстар,  пәндер  бойынша  арнайы  оқу  құралдары  жазылуда.  Хрестоматиялар, 
тәжірибелік-зертханалық  қосымша  құралдар  да,  сөздіктер  де  біршама  қамтылған.  Әрине,  әр 
оқытушының аударманы оқытудағы өзіндік әдіс-тәсілі бар. Ортақ мақсат – әр студентті кәсіби 
мамандануға  машықтандыру,  білім-біліктілігін  арттыру.  Бұл  бағытта  бізде 1 курстан 
«Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері», «Аударма теориясы» деген арнайы пәндер жүреді. 
Мұнда болашақ аудармашылар аударма және аудармашы мамандығы, оның қыр-сыры, құқығы, 
құзіреті, мәдениеті, әдебі, аудару техникасы, технологиясы туралы жан-жақты мәлімет алады.  
Әрине,  теориялық  білім  аудармашының  мамандануына  бағыт-бағдар  бергенімен,  негізгі 
мәселе  олардың  аудару  тәсілдерін  меңгеруінде,  аудармаға  машықтануында.  Осыған  байла-
нысты  әр  студент  ең  алдымен  шағын  газеттік-публицистикалық  мәтіндер,  газет  хабарлары, 
мақала,  сұхбат  үзінділерін  аударудан  бастап,  ақпараттық  аударманың  басқа  түрлерінен 
өздерінің  аудару  мүмкіндігін,  қабілетін  жетілдіреді.  Ғылыми-көпшілік,  техникалық,  ресми-
іскери,  жарнама  мәтіндерін  аударып,  оны  талдайды.  Аударма  орыс  тіліне,  қазақ  тіліне, 
керісінше  қазақ  тілінен  орысша  жүреді.  Бұл  дегеніміз,  әр  студенттің  тілді  қалай  меңгергенін, 
аударуға  бейімділігін,  қандай  аудару  тәсілін  қолданғанын  және  өзінің  қай  аударма  түріне 
қабілеттілігін  саралайды.  Олар  біртіндеп  машықтану,  бейімделу,  үйрену,  дағдылану 
қабілеттерін ағылшын тілін оқу арқылы тереңдете түседі.  Ағылшын тілін қаншалықты жақсы 
меңгеру арқылы олар аудармашылық ізденістерін одан әрі жетілдіреді. Өйткені әлемдегі ең көп 
қолданылатын  халықаралық  тілді  меңгеру – уақыт  талабы  болып  отыр.  Мұны  Елбасымыз 
Н.Назарбаев өткен жылғы жолдауында атап көрсеткен еді. 
Аудармашы екі-үш, тіпті, одан көп тіл білетін полиглоттық ерекшелікке ие болуы қажет. 
Сондықтан  үш  тілді  кәсіби  негізде  жетік  меңгеруі  заңдылық.  Біздің  аударма  теориясы  және 
әдіснамасы кафедрасында профессор-оқытушылардың әрқайсысы өзі оқытатын пәндерінен оқу 
құралы бар. Сонымен бірге аударманың тәжірибелік жұмыстарына арналған практикалық оқу 
құралдары,  хрестоматиялар  да  бар.  Ағылшын  тілінде  оқу  құралдары  жазылды.  Көптеген 
профессор-оқытушыларымыз  практикалық  жағына  өте  көңіл  бөледі.  Бұлай  болуы  да  заңды. 
Дегенмен, аударманы оқыту бірнеше пәндерді сабақтастыра жүргізумен байланысты. Мәселен, 
ақпараттық  мәтін,  заң,  дін,  медицина,  спорт,  мәдениет  және  түрлі  ғылым  салаларынан, 
жаратылыстану,  қоғамдық  пәндерден  келетіндіктен,  оқытушының  әрқайсысының  ерекшелігін 
білуі қажет.  

46 
 
Аудармада  мәтін  талдау  әдебиеттану  және  лингвистикалық  жүйеде  жүретіндіктен, 
оқытушыға  екі  тілдің  лингвистикасын  жетік  меңгерумен  бірге,  әдебиет  теориясының 
заңдылықтарын  жақсы  білу  міндеттелінеді.  Әр  студент  аудару  жүйесінің  технологиясын, 
тәсілдерін жақсы меңгерсе де, кәсіби мамандану үшін аударма жасауды үйреніп, машықтанып, 
тәжірибе  жинау – басты  бағдар.  Осыған  бірқатар  пәндер  де,  әсіресе  студенттің  өз  бетімен 
жұмысында,  оқытушымен  жұмысында,  дипломдық  еңбегінде,  магистрлік  диссертацияларда 
басты  көңіл  бөлінеді.  Аудармасы  сарапталады,  аударма  шығармасын  талдап,  тұжырымдап, 
бағалайды.  Студенттердің  сәтті  аудармалары  республикалық  баспасөздерде  жарияланып  жүр. 
Ал 2-3-4 курс  студенттері,  магистранттардың  «Бәйшешек»  журналына  топтастырылған 
аудармалары тәжірибелік үйренуде қолданылуда. Әрі аударма зерттеу мен аударманың ғылыми 
сынына бейімделуіне көмектесуде. Бұдан бөлек студенттердің аударманы талдап, зерттеу, оны 
бағалау  бағыттары  да  теориялық  білімді  өзіндік  ғылыми  ізденіспен  сабақтастырумен  жүзеге 
асуда.  Бакалаврда  ауызша  аударма  түрлері  оқытылуда.  Аударманың  ғылыми  бағыты 
жүктелінуде. 
Оқыту  барысында  студенттердің  лингвистикалық  және  әр  саладағы  сөздіктерді  пай-
далануы,  электронды  сөздіктермен  жұмыс  жасауы  қадағаланады.  Аудару  үдерісінің 
қиындығын,  күрделілігін  сезінген  әрбір  болашақ  аудармашы  теориялық  білімін  тәжірибелік 
жағынан  жетілдіру  арқылы  кәсіби  біліктілік  негізін  қалайды.  Университетті  бітірген  кезде 
кәсіби маман ретінде кез келген салада табанды жұмыс жасай алады. Оған толық негіз қалау – 
біздердің, профессор, оқытушылардың басты бағдары, парасатты парызы. Сондықтан әр пәнді 
оқыту әдістемесі оқу-жұмыс бағдарламасына негізделеді. 
 
 
 
Ташкеева Г.К. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 
Образовательная  среда,  нацеленная  на  активизацию  творческой  деятельности  студентов 
на  основе  использования  интерактивных  форм,  методов,  средств  и  приемов  обучения, 
способствует  развитию  у  студентов  знаний  и  умений  работать  с  информационными 
источниками,  грамотно  организовать  общение  с  участниками  педагогического  процесса, 
формировать 
способности 
разрешения 
проблем. 
Непрерывное, 
систематическое 
взаимодействие  педагога  и  обучающегося  способствует  успешной  активизации  совместной 
творческой деятельности. 
Анализ  учебных  программ,  учебных  пособий  по  дисциплинам,  изучаемым  в  высшем 
учебном  заведении,  позволил  нам  определить  имеющийся  в  них  потенциал  для  активизации 
творческой деятельности студентов. Следует отметить, что выявленный потенциал на практике 
не всегда реализуется полностью. Необходимо учесть особенности имеющегося потенциала и, 
следовательно, выполнить некоторые условия: вся учебно-воспитательная работа должна быть 
ориентирована  на  объект  деятельности    целостный  педагогический  процесс;  деятельность 
преподавателей  должна  быть  направлена  на  активизацию  творческой  деятельности 
обучающихся;  необходима  практическая  направленность  процесса  преподавания  всех  дис-
циплин, педагогических практик, научно-исследовательской работы, с учетом возможностей их 
взаимодействия в учебно-воспитательном процессе. 
Построение  системного  представления  о  педагогическом  процессе,  то  есть  тех 
методологических  позиций,  на  которых  находится  педагог,  связано  со  знанием  основных 
закономерностей  педагогического  процесса.  Мы  согласны  с  мнением  Н.Д.Хмель,  что  знание 
этих  закономерностей  дает  возможность,  во-первых,  получать  оптимальные  результаты 
практической деятельности; во-вторых, позволяет построить модель педагогического процесса, 
исходя  из  которой,  возможно  проанализировать  реальный  педагогический  процесс,  его 
положительные  и  отрицательные  стороны,  и  в  то  же  время  смоделировать  развитие 
положительного опыта [1, 2]. 

47 
 
Если  исходить  из  положения  о  готовности  преподавателя  к  реализации  двустороннего 
характера  целостного  педагогического  процесса,  то  готовность  обучающихся  к  активному 
участию  в  нем – это  всегда  продукт  деятельности  педагога.В  таком  случае  средством 
формирования  готовности  обучающихся  к  взаимодействию  в  педагогическом  процессе  (с 
преподавателем,  друг  с  другом)  является  систематическое  включение  их  в  различные  виды 
учебной  и  внеучебной  деятельности,  то  есть  создание  такой  образовательной  среды,  которая 
активизирует  не  просто  учебную  деятельность,  но  и  развивает  у  студентов  творческое 
отношение к овладению знаниями. 
Традиционно представленная в педагогическом процессе индивидуальная и фронтальная 
учебная  и  внеучебная  деятельность  обучающихся  дает  возможность  качественно  работать 
только  с  частью  студентов,  а  это  значит,  что  необходимый  объем  знаний,  умений  и  навыков, 
заложенный  в  программах,  усваивается  менее  чем  половиной  обучающихся.Из  этого  следует, 
что  в  традиционно  инструментированном  педагогическом  процессе  реально  создается 
возможность активизации творческой деятельности только части обучающихся, причем это те, 
кто уже готов к работе. В совокупности вышеизложенных положений современные технологии 
обучения  можно  рассматривать  как  средство  взаимодействия  и  повышения  качества 
образования участников целостного педагогического процесса. 
Практика  показывает,  что  использование  активных  и  интерактивных  методов  обучения 
позволяет  педагогу  организовать  коллективную  мыслительную  деятельность  с  целью 
достижения  положительного  результата  таким  образом,  что  обучающийся  становится 
исследователем,  способным  творчески  подходить  к  выполнению  учебных  заданий,  при  этом 
рефлексировать действия. 
В нынешних условиях развития рынка образовательных услуг в Казахстане и требований 
эпохи  информационных  технологий,  преподавание  должно  сочетать  в  себе  выработанные 
практикой директивную и современную, носящую информационный характер, интерактивную 
модели обучения. 
Для  экспериментальной  проверки  эффективности  методики  внедрения  модели 
активизации  творческой  деятельности  студентов  в  образовательной  среде  высших  учебных 
заведений  нами  был  разработан  спецкурс  (Таблица 1) и  методические  рекомендации  к 
организации образовательной среды интерактивного обучения. 
 
Таблица 1 – Спецкурс «Активизация творческой деятельности студентов на основе 
интерактивного обучения» (1 кредит) 
 
Тема занятия 
лек 
СРСП  СРС 
Введение.  Сущность  понятий  «активность», «активизация», «твор-
ческая деятельность», «образовательная среда» и их взаимодействие 
2 2 2 
Психолого-педагогические  основы  творческой  деятельности  обучаю-
щихся 
2 2 2 
Структурно-содержательная  модель  активизации  творческой  деятель-
ности студентов в образовательной среде вузов 
2 2 2 
Отражательно-репродуктивный  и  отражательно-творческий  уровни 
мышления  и  их  роль  в  активизации  творческой  деятельности  обу-
чающихся 
2 2 2 
Характеристика  методов  активизации  творческой  деятельности 
обучающихся  (проект,  КТД  (коллективная  творческая  деятельность), 
метод  проблемного  изложения  материала,  метод  дискуссии,  метод 
интервью и др.) 
3 3 3 
Организационные  формы  обучения,  направленные  на  активизацию 
творческой деятельности субъектов педагогического процесса 
2 2 2 
Разработка  творческих  заданий  для  самостоятельной  работы 
обучающихся 
2 2 2 
Всего 15 
15 
15 
 

48 
 
В  основу  разработанного  нами  спецкурса  были  положены  ведущие  идеи  личностно-
деятельностного  подхода  к  процессу  активизации  творческой  деятельности  обучающихся; 
интеграции в педагогическом процессе; использования воспитательных механизмов целостного 
педагогического процесса. 
В  организации  обучения  мы  стремились  к  включению  студентов  в  такую  обучающую 
среду,  где  студент  вступает  в  диалог  с  однокурсниками,  с  педагогом.  Он  обязательно 
проговаривает изучаемый материал, рассуждает, задает вопросы, отвечает, оценивает. Причем, 
обязательно  использует  научные  понятия,  термины.  Таким  образом,  студент  вникает  в 
изучаемый  материал,  работает  с  учебником,  оперирует  мыслительными  операциями  анализа, 
синтеза, сравнения, сопоставления и др. По нашим наблюдениям в такой обучающей среде нет 
«пассивных студентов», активны абсолютно все. Так или иначе, интерактивная среда вовлекает 
в  познавательную  деятельность  всех  участников  педагогического  процесса,  при  этом 
наблюдается активизация их творческой деятельности. 
При определении места спецкурса в учебно-воспитательном процессе высшего учебного 
заведения, мы основывались на следующих положениях: 
- спецкурс это системообразующее звено в целостном педагогическом процессе высшего 
учебного  заведения,  который  ориентирован  на  активизацию  творческой  деятельности 
обучающихся; 
-  спецкурс  является  своеобразным  продолжением  курсов  психолого-педагогических 
дисциплин, так как при его изучении предполагается опора на знания студентов по педагогике, 
психологии,  истории  педагогики,  методики  преподавания  учебных  дисциплин,  методики 
воспитательной работы, спец дисциплин; 
-  спецкурс  обязательно  должен  предшествовать  педагогической  практике  потому,  что 
полученные  теоретические  знания  должны  быть  закреплены  в  практической  деятельности 
студентов. 
Цель спецкурса: организация обучения и учения студентов в интерактивном режиме, где 
формы,  методы,  приемы  и  условия  совместной  работы  субъектов  педагогического  процесса 
характеризуются активизацией творческой деятельности личности. 
Достижение этой цели связано с решением следующих задач: 
-  ознакомить  студентов  с  формами  и  условиями  интерактивного  обучения, 
способствующими активизации их творческой деятельности; 
-  определить  содержание  методов  и  приемов  интерактивного  обучения,  влияющих  на 
активизацию творческой деятельности студентов; 
-  раскрыть  условия  создания  образовательной  среды  интерактивного  обучения, 
влияющие на активизацию творческой деятельности студентов; 
-  дать  методические  указания  по  разработке  и  выполнению  учебных  заданий, 
направленных на активизацию творческой деятельности субъектов педагогического процесса. 
Объем  спецкурса  рассчитан 1 кредит (45 часов):  лекционные  занятия – 15 часов, 
самостоятельная  работа  студентов  под  руководством  преподавателя  (СРСП) – 15 часов, 
самостоятельная работа студентов (СРС) – 15 часов. 
Каждое  занятие,  к  которому  мы  готовились,  включало  один  или  более  исполнительных 
целей.  С  преподавателями  проводилась  отдельная  работа  (обучающие  семинары,  заседания 
методических  советов,  круглые  столы,  индивидуальные  беседы  и  др.),  которая  включала 
вопросы образования интерактивной среды с целью совместного творчества, взаимодействия в 
системе  «преподаватель-студент», «студент-студент», «студент-группа  студентов».  Мы 
обучали  преподавателей  созданию  максимально  благожелательной  обстановки,  условий  для 
осмысления  студентами  дидактического  материала,  формирования  мотивации  обучающихся, 
направленной на успешность учебной деятельности. 
Как  было  указано  выше,  содержание  спецкурса  было  разработано  таким  образом,  что 
достижение  цели  и  решение  задач  было  основано  на  широком  использовании  интерактивных 
методов и форм организации учебного занятия. При этом студенты работали индивидуально, в 
паре,  в  группе  над  изучением  сущности  ключевых  понятий,  изучали  различные  уровни 
мышления,  акцентировали  свое  внимание  на  особенностях  творческого  мышления,  осваивали 
методы,  способствующие  активизации  мыслительной  деятельности,  рефлексии  самостоятель-

49 
 
ной  работы.  Так,  например,  в  образовательной  интерактивной  среде  активизацию  творческой 
деятельности субъектов можно наблюдать следующим образом: 
а)  в  системе  «студент-студент»  преподаватель  дает  задание,  которое  выполняется 
индивидуально, а затем  обсуждается в паре (метод мозгового штурма, учебные  тексты и др.). 
Обсуждение  изучаемой  темы  в  парной  работе  способствует  совместному  поиску  знаний, 
сотворчеству,  взаимопроверке,  взаимооценке,  взаимопомощи.  Таким  образом,  студенты 
формируют  в  себе  качества  доброжелательного  отношения  друг  к  другу,  уважительного 
отношения к чужому мнению, ответственности за качество обучения; 
б)  в  системе  «преподаватель-студент»:  преподаватель,  выступая  в  роли  фасилитатора 
(facilitator – англ.),  то  есть  активного  помощника  в  процессе  самообразовательной  работы, 
подходит  к  каждому  студенту,  в  ходе  интерактивного  обучения  и  интересуется  вопросами 
продвижения  познавательно-творческого  процесса.  Преподаватель,  вступая  в  диалог  со 
студентом  или  группой  студентов,  стремится  не  давать  готовых  знаний,  а  направляет, 
координирует,  корректирует,  инициирует  их  учебные  действия.  Таким  образом,  студент 
(группа  студентов)  учится  самостоятельно  находить  решения  задач,  принимать  и  понимать 
ответственность  за  окончательные  выводы,  заключения,  творчески  подходить  к  организации 
деятельности  и  выполнению  учебных  заданий.  Особо  следует  отметить  роль  преподавателя  в 
демонстрации  образца  личностной  культуры,  построения  грамотного  общения  между 
участниками педагогического процесса, толерантности, четкого изложения мысли, разработки 
творческих заданий, создания благожелательной образовательной среды; 
г)  в  системе  «студент-группа  студентов»  очень  важно  формирование  образовательной 
среды,  где  каждый  участник  чувствует  благоприятную  психологическую  атмосферу, 
характеризующуюся совместной поисковой деятельностью, направленной на достижение цели 
и  решения  учебных  задач.  Студенты  дискутируют,  анализируют,  принимают  совместные 
решения,  оценивают  друг  друга,  делают  выводы  о  качестве  выполненной  работы,  намечают 
перспективы. При этом отношения одного студента к групповой работе или отношение группы 
к  одному  конкретному  студенту  определяются  проявлением  активности,  творчества, 
стремлением  каждого  внести  свой  посильный  вклад  в  общее  дело.  То  есть,  каждый  должен 
почувствовать  ответственность  за  содержание  и  результаты  выполняемого  задания.  Особое 
внимание  уделяется  формированию  коммуникативных  качеств,  творческих  способностей, 
педагогического сотрудничества. 
Мотивирование.  В  создании  интерактивной  образовательной  среды  большое  значение 
приобретают  следующие  моменты  учебного  занятия:  интерес  к  изучаемой  теме;  образ 
преподавателя;  мотивация;  обеспечение  информационными  и  техническими  средствами, 
направленными  на  активизацию  творческой  деятельности;  разработка  учебных  заданий, 
включающих  элементы  творчества,  самостоятельный  поиск  знаний;  бодрящие  разминки; 
использование  учебного  материала  позитивного  характера;гуманистическая  направленность 
учебного занятия; включение элементов игровой деятельности. 
Текущая  проверка – это  постоянный  процесс,  который  должен  исполняться  в  течение 
всего  образовательного  курса,  начиная  с  момента,  когда  впервые  была  представлена  тема 
занятия.  Преподаватель  ведет  своих  студентов  к  пониманию  материала  при  помощи  текущей 
проверки. Результаты позволяют преподавателю спроектировать занятие таким образом, чтобы 
устранить  любое  замешательство,  пробелы  в  знаниях  и  умениях  в  течение  образовательного 
процесса. 
Текущая проверка сильно варьируется по уровню своей специфичности и формальности. 
Иногда  удобно  проводить  текущую  проверку  в  малых  группах;  некоторые  занятия  требуют 
письменных  тестов,  а  другие – устной  проверки.  Например,  можно  начинать  занятие  с 
неформального  обсуждения  предыдущего  вопроса,  то  есть  с  того,  что  запомнили  студенты. 
Использование  текущей  проверки  помогает  быть  уверенным,  что  студентов  не  толкают  к 
изучению новых тем и целей, прежде чем они не достигли успеха в системе умений, которые 
нужны для дальнейшего усвоения новых знаний. 
Участие  студентов  в  учебном  процессе.  Важным  элементом  интерактивной 
образовательной  среды  является  общение  студентов  между  собой  и  с  преподавателем, 
являющееся  основой  развития  теоретического  мышления  с  такими  его  составляющими  как 
выдвижение  идей,  планирование,  анализ,  общение,  содержательная  рефлексия.  В  процессе 

50 
 
учебной  деятельности  создание  интерактивной  среды  способствует  решению  задач 
развивающего  обучения,  возникновению  условий  для  развития  ценностной,  личностно-
смысловой  сферы  обучающихся.  Одновременно  решаются  задачи  воспитательного  характера. 
Например,  благожелательная  атмосфера  образовательной  среды  интерактивного  обучения 
влияет  на  формирование  таких  качеств  личности,  как  сосредоточенность,  культура  общения, 
толерантность, аргументированность и доказательность речи. 
Участие студентов в учебном процессе, где широко используются интерактивные формы 
и методы обучения способствует развитию у них качеств самоорганизации, самоактуализации, 
что очень важно с точки зрения социализации. Мобильность, быстрая адаптация к новой среде, 
построение взаимоотношений с людьми разных категорий – вот неполный перечень решаемых 
задач в интерактивном обучении. 
В  организации  интерактивного  обучения  очень  важно  тщательно  планировать 
деятельность студентов. Студенты должны знать, что преподаватель не только наблюдает за их 
действиями,  но  может  вовремя  подойти  на  помощь,  смоделировать  необходимые  процедуры, 
как  например,  обеспечить  студентов  дидактическими  материалами,  информационными 
источниками.  Студентам  следует  разъяснить,  какие  результаты  ожидаются  при  выполнении 
заданий.  На  занятиях  преподаватель  обязан  сообщать  студентам  результаты  их  работы, 
комментировать  ход  и  качество  выполняемых  действий,  дать  понять,  что  работа  в  аудитории 
один из приоритетов учебного процесса. Тем не менее, самостоятельная работа студентов – это 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет