46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары


Электрондық оқулықты пайдалану арқылыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет35/41
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#114
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   41

Электрондық оқулықты пайдалану арқылы: 
сабақта техникалық құралдарды, дидактикалық материалдарды қолдану тиімділігі; 
мұғалімнің ақпараттық – коммуникациялық технологияны меңгеруі; 
студенттің пәнге қызығушылығы; 
алынған білім, дағды деңгейі; 
білімнің тереңдігі; 
тексеру түрлері, бағалау; 
практикалық дағдыларды игеру мүмкіндігі артады. 
Заман талабына сай жас ұрпаққа сапалы білім беруде электрондық оқулықтарды сабаққа 
пайдалану – оқытудың жаңа технологиясының бір түрі ретінде қарастыруға болады. Сонымен 
қатар  электрондық  материалдарды  сабақта  пайдалану  кезінде  студенттер  бұрын  алған 
білімдерін  кеңейтіп,  өз  бетімен  зертханалық  жұмыстарды  орындайды.  Электрондық  оқулық 
арқылы түрлі суреттер, бейне көріністер, дыбыс пен музыка тыңдатып көрсетуге болады. Бұл, 
әрине  мұғалімнің  тақтаға  бормен  жазып  түсіндіргенінен  әлдеқайда  тиімді,  әрі  түсінікті. 
Меңгерілуі  қиын  тақырыптарды  компьютердің  көмегімен  түсіндірсе  жаңа  тақырыпқа  деген 
құштарлығы оянады. 

263 
 
Электрондық оқулық мынандай жағдайларда тиімді: кері байланыспен лезде қамтамасыз 
ете алады; гипермәтіндік түсініктемелердің көп рет қолданған кезде уақытты үнемдейді; белгілі 
бір бөлім бойынша білімді тексереді; қысқа мәтінмен көрсете, айта және модельдей алады. 
Оқыту  үрдісінде  оқыту  әдістерін  тиімді  пайдалану,  білім  беру  жүйесін  тұтастай 
ақпараттандыру  арқылы  жаңа  оқыту  технологиясын  енгізу  оқыту  процесінде  толыққанды 
дамуына мүмкіндік жасайды. Оқыту процесінде компьютерге негізделген жеке әдістемелер оқу 
мақсаттары мен жағдайларына байланысты тиімді қолданылуы қажет. 
Оқытудың  тиімділігі  оқытудың  жеке  тұлғалық  стиліне,  яғни,  оқушыға  оқу  материалын 
тиімді  сипаттайтындай  қабылдау  механизміне  тәуелді  болады.  Осыған  байланысты  оқу  іс-
әрекетін тиімді қамтамасыз ету бәрінен бұрын студенттердің өзіндік іс-әрекетін, оқытушының 
әрбір  студентпен  жеке  тұлғалық  оқу  іс-әрекетін  сүйемелдеуді  және  жобалар  мен  оқу 
жұмыстарын оқытушылармен бірге ұйымдастыруды жобалайды. 
Осылайша  ақпараттық  технологиялардың  дамуы  жаңа  әдіс-тәсілдердің  пайда  болуына 
және сонымен бірге оның сапасын жоғарылатады. 
Электронды оқытудың технологиялық құралдарын былайша топтастыруға болады: 
1. Аппараттық құралдар, мультимедиалық бағдарламалар және Интернет. 
2. Электронды оқытуды әзірлеудің бағдарламалық құралдары. 
3. Оқу үрдісін басқарудың ақпараттық жүйесі. 
Халықтық  мәдени  құндылықтар  мен  салт-дәстүрлер,  рухани-өнегелік  сапаларды  жас 
ұрпақтың  бойына  сіңіру,  патриотизмге  тәрбиелеу,  ұлттық  ар-намыс,  абыройды  сезіндіру 
білімсіз дами қоймайды. Сондықтан да қандай қоғам болмасын саяси жүйенің тұрақты болуы 
үшін  білім  мен  тәрбие  жүйесін  мемлекеттік  талаптарға  сәйкестендіре  отырып  құруға  тиісті. 
Ендеше,  мемлекетіміздің  өз  бағытын  айқындаудың  стратегиялық  мақсат-міндеттердің 
қатарына жас ұрпақтың білімі мен тәжірибесін алға шығаруы – заңды құбылыс.  
Қазіргі білім – азаматтық қоғамдағы әлеуметтік талаптарға бағытталған күрделі де жан-
жақты  қоғамдық  құбылыс,  оқыту  және  тәрбиелеу  түріндегі  педагогикалық  әрекеттің  тұтас 
жүйесі. 
    
 
 
Рыспеков Т.Р., Казыбекова Э.Т.  
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОЙ И 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СТОРОН ОБУЧЕНИЯ 
 
Сегодня  основная  часть  учительства  понимает,  что  устаревшие  методики  преподавания 
учебных  дисциплин  не  могут  обеспечить  такое  качество  подготовки  учащихся,  которое 
требуется  в  современном  обществе.  Многие  преподаватели  начинают  использовать  в  своей 
работе  элементы  различных  педагогических  технологий.  Любая  педагогическая  технология 
основывается  на  достоверной  информации  о  ходе  учебного  процесса,  которую  могут  дать 
грамотно  осуществляемые  диагностика  и  мониторинг  качества  обучения.  Поэтому  овладение 
современной  научно-основанной  диагностической  деятельностью  является  необходимым 
атрибутом  работы  преподавателя,  признаком  его  профессионализма.  Взяв  за  основу  работу 
Булатовой  О.С. «Искусство  современного  урока»  можно  выделить  из  нее  взаимосвязь  и 
взаимообусловленность рациональной и эмоциональной сторон обучения. 
В  структуре  педагогического  процесса  процесс  обучения  занимает  важное  место. 
Значимость характера обучения заключается: 
- в развитии высших психических функций; 
- культурного развития поведения; 
- овладения собственными процессами поведения. 
  Признание  за  обучением  ведущей  роли  развития  личности  актуализирует  проблему 
характера обучения. Традиционным подходом к организации обучения является осуществление 
развивающей функции, которое, как правило, сводится к развитию речи и мышления. И речь, и 
связанное  с  нею  мышление  эффективнее  развиваются  при  соответствующем  развитии 
сенсорной,  эмоционально-волевой,  двигательной  и  мотивационно-потребностной  сфер 
личности. Развивающий характер обучения предполагает ориентацию на развитие личности как 
целостной психической системы.  

264 
 
Подходы к построению развивающего обучения.  
1.  Принципы развития мышления в процессе обучения:  
- увеличение удельного веса теоретического материала; 
- обучение в быстром темпе; 
- на высоком уровне трудности; 
- обеспечение осознания учащимся процесса учения. 
2. Основы проблемного обучения. 
3. Система развивающего метода обучения. 
4. Концепция содержательного обобщения в обучении. 
5. Теория поэтапного формирования умственных действий. 
Объединяющей идеей ведущих научных поисков и педагогической практики стала мысль 
о необходимости существенного расширения сферы развивающего влияния обучения. 
В  соответствии  с  современным  пониманием  образования  в  процессе  обучения  человек 
должен не только усвоить знания, умения и навыки, но и «приобрести» личностные  качества: 
направленность,  способности  и  умения,  качества  эмоциональной  сферы,  черты  характера, 
позволяющие  человеку  развить  и  самореализовать  свои  сущностные  силы  и  дарования. 
Основное  содержание  образования  в  школе  сводится  не  только  к  усвоению  основ  научных 
знаний,  но  и  ко  всей  отечественной  и  мировой  культуре: «вечные»  человеческие  ценности, 
научно  обобщенные,  осмысленные  знания,  представления,  основанные  на  общем  восприятии, 
чувстве,  интуиции,  получившие  отражение  в  искусстве,  религии,  народных  традициях  и 
житейском опыте. 
Новая образовательная парадигма востребовала этическую педагогику, делающую акцент 
на  ценностно-смысловых  основаниях,  на  нравственной  сущности,  на  жизненно  важных  для 
каждого человека проблемах – отношении к себе и другим. Ориентация на личность в обучении 
повлекла  за  собой  пристальное  внимание  к  проблеме  смысла  в  обучении,  осмысленного 
обучения  как  свободного,  самостоятельного  учения,  идущего  от  ученика,  направленного  на 
усвоение  смыслов  изучаемого  как  элементов  личностного  опыта  и  приводящего  в  итоге  к 
осознанию  и  пониманию  Смысла  Жизни.  При  этом  задача  педагога – создать  условия, 
способствующие  проявлению  смысла,  условий  для  творческой  активности  ученика.  В 
образовательном  процессе  особый  «смысл  обращения  к  смыслу»  заключается  в  том,  что 
смыслы  теснейшим  образом  связаны  с  ценностными  ориентациями  личности,  ее 
направленностью.  Человек  является  человеком  лишь  потому,  что  он  обладает  способностью 
понимать  и  формировать  свой  мир  и  самого  себя  в  соответствии  со  своими  смыслами  и 
ценностями.  Человек  живет  «внутри»  смыслов,  внутри  того,  что  имеет  логическую, 
эстетическую,  этическую,  религиозную  значимость.  Смысл  определяется,  во-первых,  через 
более  широкий  контекст  и,  во-вторых,  через  целевую  направленность,  предназначение  или 
направление движения. 
Ученые  выделяют  законы  обучения,  среди  которых – закон  целостности  и  единства 
педагогического  процесса.  Закон  целостности  и  единства  педагогического  процесса  отражает 
взаимосвязь  части  (факта,  закона)  и  целого  (например,  теории,  научной  картины  мира), 
рационального  и  эмоционального,  репродуктивного  и  продуктивного.  Целостному 
педагогическому  процессу  присуще  внутреннее  единство  составляющих  его  компонентов,  их 
гармоническое  взаимодействие.  Целостный  педагогический  процесс  предполагает  такую 
организацию  жизнедеятельности  воспитанников,  которая  отвечает  их  жизненным 
потребностям и интересам и оказывает сбалансированное воздействие на все сферы личности: 
сознание,  чувства,  волю,  вызывая  положительные  переживания  и  стимулируя  мотивационно-
ценностное отношение к явлениям окружающей действительности. 
Поскольку  предметная  деятельность  человека  выражается  в  трех  способах  освоения 
субъектом объектов – в их познании, ценностном осмыслении и преобразовании, - эти действия 
должны  быть  обеспечены  на  учебном  занятии  соответствующими  психологическими 
процессами. Мышление обеспечивает познавательную деятельность, переживание – ценностно-
ориентационную 
деятельность, 
воображение 
(продуцирование 
представлений) – 
преобразовательную  практику,  так  как  оно  создает  образы  того,  чего  еще  нет.  Реальная  же 
практика образования сосредотачивает свое внимание в основном на процессах мышления и на 
работе  школьников  с  понятиями,  почти  исключая  из  области  своего  внимания  образные, 
эмоциональные, художественные моменты. 

265 
 
  Понятие  как  одна  из  логических  форм  мышления  есть  «представление,  содержащее  в 
себе  требование  постоянности,  совершенной  определенности,  всеобщего  признания, 
однозначного  языкового  выражения».  В  противоположность  понятию  художественный  образ 
является  «носителем  эмоционально-переживательной  значимости»  для  людей  явлений 
окружающего мира. Художественный образ позволяет «наращивать» содержание постигаемого 
за счет многозначности, вариантности, развернутости средств искусства. При этом происходит 
не  простое  извлечение  субъектом  некоторой  информации  об  объекте,  а  его  эмоциональная 
оценка,  вписывание  в  свою  систему  ценностей  и  смыслов.  Начинается  процесс  внутреннего 
духовного конструирования и рождения новых смыслов, акцентов, нюансов в переживаемом. 
Если  одна  из  основных  задач  современного  образования – дать  устойчивые 
представления  о  смысле  бытия  на  уровне  науки,  искусства  и  веры  и  сформировать  опыт 
деятельности  на  основе  этих  представлений,  то  единство  эмоционального  и  рационального  в 
учебном  процессе  является  связующим  звеном  между  понятийной  и  образной  сферами, 
оставляя право на существование тем аспектам проблем, которые принципиально не поддаются 
формализации.  При  всей  важности  роли  сугубо  научных,  логико-гносеологических  единиц  в 
современном  образовании  только  с  их  помощью  нельзя  решить  задачу  формирования 
творческого  потенциала  личности,  адекватного  новым  социальным  требованиям.  Более 
перспективным  для  творческого  развития  учащихся  является  включение  в  процесс  решения 
учебных  задач  и  в  содержание  учебной  деятельности  художественных  элементов,  образов 
(таблица). 
 
Таблица – Специфические черты понятия и художественного образа 
 
Сравниваемые 
характеристики 
Научно-логическая мысль, 
сконцентрированная в 
понятии 
Художественно-образная мысль, 
сконцентрированная в 
художественном образе 
Количество и характер 
значений 
Однозначность, 
недопущение разных 
толкований, четкость 
Многозначность, вариативность 
понимания, недосказанность 
Эмоциональная нагрузка 
Нейтральность в 
эмоциональном отношении 
Насыщенность эмоциями 
Установление связи 
явлений 
Иерархия, соподчинение 
явлений 
Одно явление раскрывается через 
другое 
Доступность для 
восприятия 
Можно понять только 
опираясь на знание 
Общедоступность  
Отношение к 
рациональности и 
объективности 
Понятие рационально и 
объективно 
Проявляется единство 
рационального и 
эмоционального, субъективного 
и объективного 
Проявленность личности 
творца 
Скрыта, завуалирована. 
Понятие представлено в 
обезличенной форме 
Четко проявлена. Образ несет 
печать индивидуальности творца 
 
Забота  педагога  должна  заключаться  не  только  в  том,  чтобы  ученики  продумали  и 
усвоили  химию,  но  и  прочувствовали  ее.  Эмоции  в  учебном  процессе  интенсифицируют 
мышление,  способны  снять  интеллектуальные  и  психологические  нагрузки.  Именно 
эмоциональные  реакции  должны  составить  основу  воспитательного  процесса.  Прежде  чем 
сообщить  то  или  иное  знание,  учитель  должен  вызвать  соответствующую  эмоцию  ученика  и 
позаботиться  о  том,  чтобы  эта  эмоция  связалась  с  новым  знанием.  Только  то  знание  может 
привиться,  которое  прошло  через  чувство.  Выразительная,  эмоциональная  форма  изложения 
позволяет  педагогу  скрывать  принуждение,  делает  учеников  инициативными  добровольными 
соучастниками  событий  на  уроке.  Рассудочные  решения  «санкцианируются»  аффектом  в 
соответствии с тем, какой личностный смысл имеет выполнение этого решения  для  субъекта, 
для удовлетворения его потребностей и интересов. 
Психические  процессы,  взятые  в  их  конкретной  целостности, - это  процессы  не  только 
познавательные, но и «аффективные», эмоционально-волевые. Они отражают не только знания 

266 
 
о  явлениях,  но  и  отношение  к  ним.  Подлинной  конкретной  «единицей»  психического 
(сознания) является целостный акт отражения объекта субъектом. Это образование всегда в той 
или иной мере включает единство двух противоположных компонентов – знания и отношения, 
интеллектуального  и  «аффективного»  из  которых  то  один,  то  другой  выступают  в  качестве 
преобладающего.  Реальный  мыслительный  процесс  связан  со  всей  психической  жизнью 
индивида.  Поскольку  мыслит  не  «чистая»  мысль,  а  живой  человек,  постольку  в  акт  мысли 
оказывается  включенным  и  чувство.  Эмоции  человека  представляют  собой  единство 
эмоционального  и интеллектуального, и их нельзя сводить к «голой эмоциональности», так же 
как  нельзя  противопоставлять  эмоциональные  процессы  процессам  познавательным. 
Эмоциональность,  или  аффективность, - это  всего  лишь  одна,  специфическая,  сторона 
процессов,  которые  в  действительности  являются  вместе  с  тем  познавательными  процессами, 
отражающими – пусть  специфическим  образом – действительность.  В  самом  единстве 
различных  элементов  человеческого  мышления  содержатся  предпосылки  диалектического 
единства познания и творчества. 
Существует тесная взаимосвязь эмоций с деятельностью индивида. С одной стороны ход 
и  результат  деятельности  вызывают  у  человека  те  или  иные  чувства,  а  с  другой – чувства 
человека,  его  эмоциональные  состояния  влияют  на  его  деятельность.  Эмоции  не  только 
обуславливают  деятельность,  но  и  сами  обуславливаются  ею.  Характер  эмоций,  их  основные 
свойства и строение эмоциональных процессов зависят от нее. 
В  отличие  от  восприятий,  которые  связаны  с  отображением  предмета,  эмоции  не 
наглядны  и  выражают  не  свойства  объекта,  а  состояние  субъекта,  внутреннее  состояние 
индивида и его отношение к окружающему. Удельный вес эмоциональной сферы в структуре 
личности  индивида  может  быть  разным  в  зависимости  от  темперамента  человека,  от  того, 
насколько  глубоки  его  переживания,  но  основные  события,  которые  превращаются  в 
переживания  и  оказываются  решающими  в  истории  формирования  личности,  всегда 
эмоциональны. Эмоциональности отводится важная роль в построении личности. 
Чувство уже не просто вызывается предметом оно как бы входит, проникает в него, оно 
по-своему  познает  его  сущность  и  притом  познает  с  какой-то  интимной  проникновенностью. 
Чувства,  таким  образом,  в  своеобразных  и  совершенно  специфических  формах  выполняют  и 
познавательную функцию. Познавательный аспект эмоций в их высших проявлениях выступает 
завершающим звеном в сложных взаимоотношениях эмоциональной и интеллектуальной сфер. 
Красота урока может проявляться в сочетании необходимости с ее преодолением, логики 
с  фантазией,  определенности,  четкости  с  чем-то  скрытым,  подразумеваемым,  в  богатстве 
ассоциаций,  в  неожиданном  сближении  удаленных,  казалось  бы,  никак  не  связанных  между 
собой на первый взгляд явлений, теорий и понятий. 
Диогностическая  деятельность  преподавателя  играет  основную  роль  в  процессе 
реализации современных педагогических технологий. В педагогике педагогическая технология 
рассматривается  как  «решение  дидактических  проблем  в  русле  управления  дидакческим 
процессом  с  точно  заданными  целями,  достижение  которых  должно  поддаваться  четкому 
описанию и определению».  
Считается, что слово живо, а цифра (химический знак) суха и мертва. Однако за цифрой 
(химическим знаком), также как и за словом, стоит жизнь. С точки зрения целостного подхода 
химия  (как  и  любая  другая  дисциплина)  преподается  как  феномен  культуры,  а  ценности  и 
нормы науки предъявляются учащимся для осмысления в широком социальном и личностном 
контексте,  в  тесной  связи  с  ценностями  этики,  философии,  искусства.  У  учителя  химии  есть 
уникальная возможность показать что химические реакции и соединения отражают гармонию и 
порядок мира, количественные отношения его частей, взаимосвязь с природой, закономерности 
превращений. И тогда у человека на всю жизнь останется удивительное воспоминание о школе. 
Уроки химии могут сильно развить воображение и вызвать множество ассоциаций представляя 
формулу течения временных процессов и реакций в жизни. 
Развитие чувств и нахождение личностных смыслов в образовании не является побочным 
продуктом  процесса  усвоения  знаний.  Незаслуженно  игнорируемый  многими  педагогами 
эстетический  подход  к  педагогическому  процессу,  способствующий  развитию  творческого 
потенциала и раскрытию собственной индивидуальности ребенка через эмоциональную сферу, 
представляет  собой  уникальную  возможность  оживить,  одухотворить  педагогическое 
взаимодействие, «увидеть  контуры  обновленной,  требующей  усиленной  культурной 

267 
 
оснащенности  педагогики:  где-то  на  стыке  философской  антропологии,  культурологи  и 
духоведения». 
Эти обстоятельства актуализируют необходимость проектирования и реализации научно-
художественного замысла урока, который повысит вероятность появления чувств и смыслов в 
образовательном  процессе.  Педагог,  создавая  свой  урок,  не  может  со  стопроцентной 
уверенностью  гарантировать  появление  у  ребенка  в  ходе  урока  «запланированных»  мыслей  и 
чувств, но в замысел учебного занятия он все-таки должен «закладывать» определенные идеи и 
добиваться  их  понимания  и  принятия  учениками  на  разных  уровнях – и  логическом,  и 
эмоциональном. 
К  основным  функциям  педагогической  интеграции  рациональной  и  эмоциональной 
сторон учебного процесса относятся: 
культурологическая,  обусловленная  объективной  связью  личности  с  культурой  как 
системой  ценностей,  развитием  человека  на  основе  освоения  им  культуры,  становления  ее 
творцом; 
образовательная,  направленная  на  развитие  личности  и  освоение  ею  действительности 
посредством взаимосвязи науки и искусства; 
воспитательная,  формирующая  нравственно-этические,  коммуникативно-рефлексивные 
основы личности и способствующая социокультурной ее адаптации; 
коррекционная,  содействующая  профилактике,  коррекции  и  компенсации  недостатков  в 
развитии; 
регулятивная,  направленная  на  устранение  перекоса  образовательного  процесса  в 
сторону сугубо интеллектуальную; 
сигнальная,  обусловленная  тем,  что  структура  урока,  в  основе  которой – взаимосвязь 
научных  и  художественных  элементов,  способствует  настраиванию  личности  на  восприятие 
действительности  под  определенным  углом  зрения,  направляет  процессы  осмысления  в 
конкретное русло; 
мотивирующая,  процесс  познания,  обусловленная  действием  механизмов  появления  и 
поддержания интереса к происходящему образовательном процессе. 
Стремление  ко  взаимосвязи  и  взаимодополнению  рационального  и  эмоционального  в 
учебном  процессе  вовсе  не  означает  его  упрощения,  облегчения  для  ученика.  Забота  о  том, 
чтобы  ребенку  было  интересно,  не  должна  стать  для  педагога  определяющей  при  выборе 
содержания  и  формы  урока.  Интерес – не  самоцель.  На  уроке  не  обязательно  должны  быть 
«песни и пляски», но если они используются, то должны быть к месту, органично вплетаться в 
содержание урока, способствовать решению учебных задач. 
В  рамках  каждого  модуля  содержания  курса  химии,  диагностические  и  рационально-
эмоциональные  действия  преподавателя  занимает  центральное  место.  Эмоциональное 
деятельность  учителя,  ее  содержание  и  структура  должны  осваиваться  как  профессионально 
значимые  умения,  лежащие  в  основе  проектирования  и  организации  процесса  обучения, 
позволяющие  учитывать  достигнутые  результаты  и  соотносить  их  со  способами  достижения 
целей, своевременно корректировать процессы усвоения и развития учащихся. 
Учитель  химии,  идущий  в  ногу  со  временем,  в  процессе  своей  профессиональной 
подготовки должен овладеть принципами и приемами целеполагания, оценивания достижения 
ожидаемых  результатов  учащихся,  научиться  определять  характер  контролируемых  знаний  и 
умений, выбирать соответствующие методы их оценки. 
В  соответствии  с  этими  требованиями,  можно  определить  следующую  структуру 
диагностической деятельности преподавателя: 
Определение целей → выявление объектов → описание ОРО → измерения → оценивание 
→ коррекция учебного процесса. 
Совокупность  этих  действий,  их  повторение  в  течение  учебного  периода  составляет 
диагностическую  деятельность  преподавателя  в  рамках  системы  мониторинга  качества 
обучения  химии.  
Взаимосвязь и взаимообусловленность рациональной и эмоциональной сторон обучения, 
ориентированном на результат, обеспечивает четкими приоритетами, критериями, стандартами 
позволяющими соотносить реальное состояние дел с желаемым.   
 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> -
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ
2016 -> Қазіргі еліміздегі инновациялық экономиканың дамуы, оның қадамы туралы айтсаңыз?

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   41
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет