46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдарыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет2/41
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#114
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
/1901/3069>. Date accessed: 28 Jan. 2016. 
7.  Можаева  Г.В.  МООК – новые  возможности  для  развития  дополнительного  профессио-нального 
образования // Лучшие практики электронного обучения: материалы I методи-ческой конференции. 
– Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. – С. 20-26. 
 
 
 
Балғышева Б.Д., Қуанышева Г.С. 
 
 «ФОСФОР ТЫҢАЙТҚЫШТАРЫ МЕН ФОСФОР ТҰЗДАРЫНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫ» АТТЫ  АРНАУЛЫ КУРСТЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ 
 
Қазіргі  кезде  егемен  елімізде  білім  берудің  мазмұны  жаңарып,  жаңа  көзқарас,  жаңаша 
қарым-қатынас  пайда  болуда.  Білім  беру  саласында  түрлі  инновациялық  технологиялар  мен 
әдістерді  қолдануға  кеңінен  жол  ашылуда.  Сондықтан  ұрпаққа  білім  беру  жаңа  сапада 
ұйымдастыру  қажеттігі  туындайды.  Бұл  үшін  оқытушылардың  инновациялық  іс-әрекеттің 
ғылыми-педагогикалық  негіздерін  меңгеруі  мақсат  етіледі.  Оқытушының  біліктілігін  көтеру 
мен шығармашылық  педагогикалық  әрекетін  ұйымдастыруда  қазіргі  педагогикалық  техно-
логияларды меңгерудің маңызы зор. 
Сонымен  қатар    ғылым  мен  техниканың  жедел  дамыған,  ақпараттық  мәліметтер  ағыны 
күшейген заманда ұрпақтың ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып,   қабілетін, талантын дамыту  
жоғарғы  оқу  орындарының  басты  міндеті  болып  отыр.  Ол  бүгінгі  білім  беру  кеңістігіндегі 
жаңару  оқытушының  қажымас  ізденімпаздығын  және  шығармашылығын  қажет  етеді. 
Сондықтан  да  әрбір  студенттердің  қабілетіне  қарай  білім  беруді,  оны  дербестікке,  ізденім-
паздыққа,  шығармашылыққа  тәрбиелеуді  жүзеге  асыратын  жаңартылған  педагогикалық 
технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет.  
Қазіргі  таңда  оқытушылар  инновациялық  және  интерактивтік  әдістемелерін  сабақ 
барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. 
“Инновация”  деген  сөз – латынның “novus жаңалық  және “in” енгізу  деген  сөзінен 
шыққан,  ал  оның  қазақша  аудармасы  “жаңару,  жаңалық,  өзгеру” деген  мағынаны  білді-
реді. Яғни білім саласында  “жаңаша білім беру” деп түсіндіріледі. 
Инновацияны, қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөлуге болады: жеке түрі (жеке – 
дара,  бір-бірімен  байланыспаған);  модульдік  түрі  (жеке – дара  кешені,  бір-бірімен  бай-
ланысқан); жүйелі түрі (мектепті толық қамтитын). 
Инновациялық әдіс-тәсілдерін қолдану жеке тұлғаның  дербес оқыту технологиясы оқу-
тәрбие үрдісінде ғылымның негіздерін игерту үшін әлеуметтік-психологиялық  жауапкершілін 
арттырады, шығармашылық ізденіс негізінде  жаңа қабілеті,  адамның инновациялық қабілет-
терінің қалыптастырады.  
Ал жалпы инновацияны меңгеруде    мынандай  дағдалырды  игеру қажет: 
- болашақ маманның өзінің кәсіби шеберлігін дамытуға талпынуы, кәсіби жеке біліктілік 
деңгейін көтеруге бағыттылығы; 
-  болашақ  маманның  мамандығы  бойынша  білімі,  жалпы  теориялық  білім  негіздерімен 
қарулануы,  яғни    біртұтас    жалпы  білім  алу  үрдістің  теориялық  негіздерін  және  жеке  тұлға 
теориясының  ғылыми  негіздерін  меңгеруі,  білім  алушылардың  барлық  мүмкіндіктерін 
пайдаланғанда инновациялық іс-әрекеттің көбіне нәтижелі болатындығын сезіне алуы; 

20 
 
-  болашақ  маманның  барлық  жағдайға  бейімделе , бағдарлана  алуы,  туындайтын 
мәселелерге    байланысты      қолайлы  инновациялық  педагогикалық  технологияларды  таңдай 
алуы;  
-  болашақ  маманның  әлеуметтік  кәсіби  қоршаған  ортаны    тани  алуымен,  өзін  кәсіби 
жүзеге асырудың нәтижелі әдіс-тәсілдерін пайдалануы; 
- болашақ маманның өзінің кәсіби іс-әрекетінің мақсаты мен міндеттерін  анықтай білуі,  
өз пәнін жете меңгеруі; 
-  оқытудың  әдістемелік  мақсаттары,  оқыту  үрдісі,  оның  міндетттерін  анықтай  алуы, 
оқытудың  нәтижесін  болжай  алуы,  сабақты  тиімді  ұйымдастыра  білуі,  ең  тиімді  
инновациялық технологияны  таңдай алуы; 
-  болашақ  маманның   шығармашылық-ізденушілігін      дамытуы,  ғылыми – зерттеу 
жұмыстарына өзіндік талдау жасай алуы, өз білімін көтеруге, жетілдіруге талпыныстың болуы 
мен  инновациялық  әдіс-тәсілдерді  қолдануға  өзіндік   жаңалықтар,  өзгерістер  енгізумен  және 
жаңалықты шығармашылықпен қолдана алуы. 
Білім  жалпы,  кәсіби,  техникалық,  арнайы  білім  болып  бөлініп  кәсіппен   ұштасады.  Ал 
кәсіп – мамандық  таңдау,  мамандықты  меңгеру.  Білім  алып  кәсіп  иесі  болу  үшін  іскерлік 
қажет. Іскерлік – оқу, білім, кәсіп, тәжірибе, ізденушілік, өзіндік жұмыс, іс-шаралар, дағдыдан 
туындайды. Іскер болу үшін іс-әрекетті меңгеру қажет. Іс-әрекет әрекеттен, операция,  қимыл-
қозғалыстан  тұрады.  Барлық  үрдіс  байланыса  орындалғаннан  соң   нәтиже  көрсеткіші  пайда 
болады. 
  Жоғарыда  келтірілген  талаптарға  сәйкес
  заманға  сай  бәсекелесуге  қабілетті  эколо-
гиялық,  экономиялық    білімді  мамандар  дайындау  үшін  көп  аспекті  комплексті  білім  беру 
жоғарғы оқу орнында, ғылым және өндіріс алдында жүктеліп отырған мәселе – бір текті емес, 
жоғарғы деңгейде сапалы творчествалық шешім қабылдауды қажет етеді. 
Сондықтан    бакалавр  мен  магистранттар  университет  қабырғасында  білім  ала  отырып,  
инновациялық технология мәселелеріне көп көңіл бөлу  қажет екенін түсінгені дұрыс. 
Осы  жағынан  қарастырғанда  жалпы  және  бейорганикалық  химия  кафедрасында  белгілі 
тәжірибелер  жинақталған.  Экологиялық  және  экономикалық  білім  беру  сапасы  біздің 
кафедрада тұтас кешенді оқу құралдары мен арнаулы курс мамандарын дайындау пән аралық 
байланыстар  арқылы  іс  жүзіне  асырылады.  Бәсекелесуге  қабілетті  мамандарды  дайындауға 
арналған  курстың  әдістемелік  нұсқаулары  экологиялық,  экономикалық  білім    беру  оқу 
бағдарламасы  тыңдаушылардың  қажетіне,  қазіргі  заманның  талабына  сай  құрастырылған. 
«Фосфор  тыңайтқыштары  мен  фосфор  тұздарының  химиялық  технологиясы»  атты  арнаулы 
курс 1 курс  магистраттарына  жоғарғы  деңгейде  өтеді.  Шикі  зат  кендерін  өңдеуге  керекті 
еріткіштерді ғылыми негізде шешу қарастырылған. Студент-магистрант фосфориттерге еріткіш 
таңдауды  ғылыми  талаптарға  сай  фосфаттардың  кинетикалық  және  термодинамикалық 
сипаттамаларын  салыстыра отырып шешеді, яғни берілген тапсырманы орындауды теориялық 
негізделген  білімін  пайдаланып  зерттеу  жұмысын  жүргізу  үшін  алдына  мақсат  қоя  білуге 
негізделген. 
Арнаулы  курстың  бұл  түрі  болашақ  химик  маманына  арнайы  білім  алудан  басқа 
экологиялық,  экономикалық  білім  алып  өндірісте    инновациялық  технологиялық  сұлбасын 
өңдеуде экологиялық көзқарасты кәсіптік ыңғайда жүргізуге мүмкіндік туғызады. 
Экологиялық  және  экономиялық  жағынан  білімді  мамандарды  дайындаудың  тәжіри-
белері мына сұлба бойынша сабақ жүргізу тиімді екенін көрсетті 
Бакалавр  төменгі  курста  алған  білімін  пайдалана  білу  →  ғылыми  жұмыстың  негізгі 
мақсаты→  жұмыстың  негізгі  мақсатын  орындауға  қойылған  жоспарлар  →  теориялық  және 
практикалық  нәтижелерді  салыстыру  →  қолайлы  жағдайларды  таңдап  алу  →  өндіріспен 
байланыстыру → іс жүзіне асыру. 
Жалпы  және  бейорганикалық  химия  кафедрасында  оқу  жоспарына  сай  бакалаврларға 
(III-IV  курс) «Фосфор  тыңайтқышының  химиясы  мен  технологиясы» - 15 сағат,  зертханалық 
сабақтар- 60 сағат жүргізіледі. 
Магистратура  тыңдаушыларына  арналған  «Полимерлі  фосфаттар  негізінде  бейорга-
никалық  материалдарды  синтездеудің  қазіргі  технологиясы» -16 сағат,  зертханалық  сабақтар- 
30 сағат жүргізіледі. 
Өндірісте  фосфор  қалдықтарын  өңдеп  пайдалы  бейорганикалық  материалдарды  алу 
ауылшаруашылық,  экологиялық  мәселелерін  шешуде  болашағы  зор.  Сондықтан  да  Р-тыңайт-
қыштарының  технологиясын  өңдеудің  теориялық  негізін  қарастырғанда  студент-бакалавр-

21 
 
ларды  қалдықсыз технологияны өңдеудің және оны практикада пайдаланудың өте қажет екені-
не қарай бағыттап білім беру көзделген. 
«Фосфор  тыңайтқыштарының  химиясы  мен  технологиясы»  арнаулы  курста  фосфор 
өнеркәсібіндегі  негізгі  кемшіліктерін  көрсететін  табиғи  фосфаттарды  өңдеудің  әдістері 
келтірілген. Студент – бакалавр тыңайтқыштарды алу әдістерін пайдалана отырып синтездеуде 
әдістердің артықшылықтар мен кемшіліктеріне көз жеткізеді. 
Бастапқыда  табиғи  фосфаттарды  құрайтын  негізгі  компонеттерге  талдау  жасалғанда 
төменгі  курста  алған  білімдерін  (аналитикалық  химия,  физ-химиялық)  пайдаланады,  оны 
студенттер саналы түрде теориялық негізге сүйене отырып таңдайды, сөйтіп өздерінің ғылыми-
зерттеу жұмысына шығармышылық қатынасын, көзқарасын жетілдіреді. 
Бұл арнаулы курс глобалды ғылыми және технология мақсатын шешу үшін эмпирикалық 
жол  пайдаланады.  Ал  еріткіштерді  ысырапсыз  пайдаланбау  үшін  стехиометриялық  есептеу 
шикі  зат  құрамындағы  компонеттерге  шағып  есептейді.  Бірақ  бұл  жағдайда  негізгі  кемшілік 
көп қалдықтан аз ғана өнім алынады.   Сонымен қатар «Фосфор тыңайтқыштары мен фосфор 
тұздарының  химиялық  технологиясы»  атты  арнаулы  курста  әр  магистранттарға  жоба 
беріледі.Тақырыптарын өздері таңдап алады. 
Мысалы жоба  тақырыптары  мынандай болады: 
1.  Полимерлі  фосфаттар  негізінде  ионалмастырғыш  қасиеті  бар  материалдарды  синтез-
деу. 
2.  Сорбциялық  қасиеті  бар  бейорганикалық  материалдарды  синтездеудің  қолайлы 
жағдайларын анықтау. 
3.  Ауыл  шаруашылығына  қажетті  минералды  тыңайтқыштар  алудың  альтернативті  
технологияларын  таңдау. 
4.  Қазақстан  фосфориттерін  қолдана  отырып,  қалдықсыз  технологияны  дамыту  және  
тағы сол сияқты. 
Арнайы  курстың  оқу    жоспары  Ресей  (проф.  Ф.Х.Уракаев  Новосибирск),  Башқұртстан  
(проф. Масалимов И.А., Уфа қ.)  профессорларымен  тәжірибе алмасу мақсатымен және бола-
шақ  мамандарды  аталған  жерлерге  стажировкаға  жіберу  мақсатымен    бірлесе  отырып 
жасалынды. 
Қорыта келе 
білім алушылардың білім, білік сапасын  арттырудағы жаңа   инновациялық 
технология түрлері сан алуан, оларды таңдау жэне одан шығатын нәтиже оқытушының кәсіби 
біліктілігіне  тікелей  байланысты,  жаңа  инновациялық  технологияларды  енгізу  жүйесі  әрі 
мақсатты түрде жүргізілгенде ғана жетістікке жетуге болады. 
 
 
 
Барлыбаева С.Х. 
 
СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ КОНВЕРГЕНТНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 
 
Информационно-технологическая  революция  активизировала  внедрение  и  развитие 
новых  СМИ,  в  республике  быстро  развивается  блогосфера,  конвергентная  журналистика, 
распространяется  спутниковое,  кабельное  ТВ,  мобильная  телефония,  растет  количество 
Web-изданий,  информационных  мультимедиа  ресурсов,  получает  развитие  волоконно-
оптическая связь, цифровое вещание, платное видео. 
Социально-экономические  изменения  казахстанского  общества  определили  направ-
ление  развития  современной  журналистики,  новых    медиа  республики  в  эпоху  глоба-
лизации,  конвергенции  и  дигитализации.  В  настоящее  время  происходит  слияние 
компьютерной,  вещательной  и  телекоммуникационной  технологий.  Это  и  взаимодействие 
изменило  коммуникационную  среду.  Подобная  интеграция  привела  к  тому,  что 
информационная  индустрия  расширяется,  стирая  жесткие  границы  между  секторами  
традиционных  СМИ  и  создавая  новые  медиа-системы.  Происходит  тенденция 
«конвергенции» - объединения, слияния  в единое целое и коммуникационных технологий, 
рынков, и самих средств информации, бытовой и профессиональной техники.  
Конвергенция  (от  лат. «convergere» – приближаться,  сходиться)  означает 
«схождение», «сближение»,  что  в  контексте    медийных    реформ    обеспечивает  разным 
типам  СМИ  новое  концептуальное  взаимодействие  с  учетом  их  организационно-

22 
 
структурного  сближения  или  полного  слияния,  включая  формирование  новых  управлен-
ческих  методик  для    оперативного  создания  оригинального  информационного  продукта  с 
целью  его  размещения  в  различных  медийных  средах  и  захвата  внимания  потенциальной 
аудитории.  
Свободный  рынок  идей  в  эпоху  глобальной  информационной  инфраструктуры  все 
больше  определяется  коммерческими  целями,  которые  и  диктуют  стремление  к 
либерализации. Исследователь С.Л.Уразова выявляет ряд характеристик, обусловливающих 
преобразования  медийного  рынка,  которые  показывают  причинную  связь  возникновения 
конвергентных процессов. Вот некоторые из них: 
1.  Смена мономедийной среды на мультимедийную. 
2.  Замена  классификационного  названия  медиа – из  СМИ  они  трансформируются  в 
СМК. 
3.  Возникает новая форма коммуникации – интерактивность. 
4.  Процессы  глобализации  с  учетом  использования  современных  цифровых 
технологий изменяют параболу распространения информационного продукта [1].  
В отличие от традиционных СМИ пользователи Интернета из пассивных реципиентов 
информации  превращаются  в  ее  активных  преобразователей,  создателей  и  распростра-
нителей.   Цифровая, мультимедийная интерактивная коммуникационная технология стано-
вится более доступной в разных регионах мира. «Интеграция всех видов коммуникации на 
основе опто-волоконного кабеля в телекоммуникационную структуру  служит своего  рода 
«центральной нервной системой всего общества»[2].  
 Многие исследователи приходят к общим характеристикам новых медиа. Во-первых, 
они  «привязаны»  к  экрану.  Во-вторых,  они  предлагают  одновременно  текст,  звук, 
видеоизображение, как статичную картинку, так и движущиеся образы. Новые медиа в той 
или иной степени интерактивны. Как отмечал представитель журнала «Советник» (Москва) 
в Казахстане и Центральной Азии - В.Н.Павленко на семинаре «Новые медиа специального 
назначения» (Алматы, 16 марта 2012г.): «Новые  медиа – термин,  означающий  появление 
цифровых компьютерных, информационных, сетевых технологий и коммуникаций в конце 
ХХ  века.  Новые  СМИ – это  любая  медиа  продукция,  являющаяся  интерактивной  и 
распространяемая  цифровыми  методами.  В  настоящее  время,  как  отмечает  В.Н.Павленко, 
формируются четыре направления в журналистике: 
- интерактивные сервисы (различные возможности сайтов), 
- гражданская журналистика (редакция привлекает блогеров), 
-  журналистика  данных  (работа  с  труднодоступными  источниками,  журналистское 
расследование), 
- краудсорсинг (коллективное обсуждение в сетях до обработки и сбора информации 
по заранее заданной теме)». 
Ярким примером служит бурное развитие блогосферы, гражданской журналистики в 
мире и в Казахстане. По прогнозам  аналитика  Ассоциации приграничного сотрудничества 
М.Шибутова,  объем  казахстанской  блогосферы  к 2017 году  достигнет - 1 персональный 
Интернет-блог  на 100 Интернет-пользователей,  к 2020 году – 2 персональных  Интернет-
блога  на 100 пользователей.  Повышается  средняя  посещаемость  казахстанских  Интернет 
ресурсов и в 2017 году она достигнет 40%, а к 2020 году – 50%. 
В  связи  с  бурным  развитием  Интернета,  социальных  сетей    появляются  новые 
медийные  профессии.  Так  с 2010 года  о  себе  заявили SMM-агентства,  социальные  медиа 
менеджеры (SMМ – social media manager). На маркетинг в Social media (социальные медиа) 
обратили  вынимание  ведущие  компании,  государственные  органы  и  банки,  которые  стали 
нанимать специальных сотрудников для взаимодействия с Интернет-аудиторией, прибегать 
к услугам профильных агентств. 
Развитие мобильной связи сделало возможным индивидуальный доступ к глобальным 
информационным  ресурсам  с  помощью  сотовых  телефонов.  Распространение  мобильной 
связи  вносит  новый  элемент  в  развитие  современных  СМК,  приближая  читателей, 
слушателей  и  зрителей  к  движению  информационных  потоков  и,  позволяя  более 
эффективно управлять их вниманием и отбором информации. 
Стремление  к  новому,  прогрессивному  характерно  для  профессионала,  а  увидеть  и 
понять  новое,  чтобы  бороться  за  его  распространение,  за  уверенное  движение  общества 

23 
 
вперед,  помогает  журналисту  достаточно  высокий  образовательный  и  общекультурный 
уровень. 
Работа  конвергентного  журналиста  требует  профессиональных  навыков,  которые 
вырабатываются путем постоянной  тренировки, накопления практического опыта, помимо 
широкого  кругозора,  помимо  мировоззренческой  позиции,  природных  данных, 
образовательного  уровня.  Освоение  журналистской    профессии  возможно  только  в 
результате  изучения  всего  курса  теоретических  дисциплин  в  сочетании  с  повседневной 
творческой  практикой.  Часто  студенты  факультетов  и  отделений  журналистики  судят  о 
профессии  теле-радиожурналиста  лишь  по  тому,  что  видят  на  телеэкране  или  слышат  в 
эфире, но это лишь видимая часть работы специалистов электронных СМИ.     
Главная  часть  работы  остается  по  другую  сторону  экрана  и  эфира,  а  это  огромный, 
кропотливый,  тяжелый    труд  со  своими  творческими,  технологическими,  нравственными 
особенностями.  Это  работа,  требующая  от  журналиста  крепких    нервов,  физической 
выносливости, терпения, трудолюбия, умения работать в коллективе, коммуникабельности, 
чувства  юмора,  т.к.  работа    журналиста  и  индивидуальная,  и  коллективная,  особенно    на 
телевидении  и  радио,  где  задействованы:  продюсер,  режиссер,  редактор,  ТВ  ведущий-
модератор,  художник,  осветитель,  операторы,  звукооператоры  и  многие  другие    специа-
листы  своего  дела.  От  профессионализма  каждого  члена  творческого  коллектива  зависит 
успех передачи, программы, сюжета, материала в целом. 
Традиционная  журналистика  под  воздействием  активного  развития  новых 
информационных  технологий,  современных  трендов  массовой  коммуникации  становится 
конвергентной  журналистикой.  В  настоящее  время  можно  выделить  две  основные 
тенденции  работы  конвергентной  редакции:  это  главенствующая  роль  координатора, 
собирающего  и  распределяющего  темы,  новости,  информацию.  А  также  универсализация 
репортеров на местах, которые должны уметь собирать информацию для всех видов СМИ: 
записывать комментарии на аудио и видео носители, писать материалы для Интернет-СМИ 
и газет, снимать репортаж для ТВ.   
Журналисты  должны  расширять  спектр  своей  профессиональной  деятельности: 
сегодня  он  готовит  содержание  для  Интернета,  завтра – пишет  телетексты,  послезавтра – 
материал  для  основного  СМИ.  Это  ведет  к  реальному  освоению  мультимедийности, 
созданию  «универсального»  журналиста,  способного  работать  в  любом  мультимедийном 
формате, владея определенной тематикой. 
На  базе учебной  телестудии  им.М.К.Барманкулова  факультета  журналистики  КазНУ 
им.аль-Фараби ведутся занятия по следующим дисциплинам телевизионной журналистики: 
«Тележурналистика», «Технология  подготовки  телепередач», «Практический    курс  под-
готовки телерепортажа», «Мастерство телеведущего» и многие другие предметы. 
Используя  современное  цифровое  оборудование,  студенты  учатся  готовить  телеви-
зионные,  радио    материалы:  интервью,  репортажи,   заметки,  телесюжеты  и  программы. 
Одновременно  с  подготовкой  теле-радиоматериалов,  студенты  факультета  журналистики 
готовят  и  сетевые  материалы,  т.е.  Интернет-продукцию,  информационные    новостные 
выпуски,  которые  готовятся  раз  в  неделю  на  двух  языках:  казахском  и  русском.   Таким 
образом  студенты  имеют  возможность  готовить  материалы  в  разных  форматах:  в 
телевизионном, радийном, газетном и сетевом-Интернет-формате.  
Казахстанские  СМИ  активно  внедряют  конвергентные,  мультимедийные  редакции. 
Практически все крупные медиа холдинги стали создавать мультимедийные пространства. 
Конвергентная редакция позволяет готовить более полноценные материалы, сочетающие в 
себе  глубину  газетной  журналистики,  эмоциональность  видео  и  онлайновую  интерак-
тивность.   
Создание различных медийных информационных контекстов требует особого умения, 
профессионального  журналистского    мастерства.  Мультимедийные  журналисты  быстрее  и 
активнее  переходят  на  конвергентную  журналистику,  т.к.  подготовка    ТВ  материалов 
требует знания техники, различного телевизионного оборудования, монтажа. А эти навыки 
и  умения  служат  основой  овладения  мультимедийной  журналистикой,  позволяют  быстрее 
перенимать  знания  в  области  газетного,  издательского,  фото  дела,  а  также  Интернет-
дизайна, сетевого контента. 
Конвергенция как понятие начинает доминировать в медиа менеджменте, включая и 
производство  контента.  Существенно  влияя  на  сбор,  создание  и  распространение 

24 
 
информационного  продукта,  конвергенция  не  только  кардинально  изменяет  подходы  к 
управлению  информацией,  принципиально  реконструируя  организационную  структуру 
СМИ,  но  и  формирует  новую  модель  журналистики.  Отсюда  и  новые  требования  при  
подготовке конвергентных журналистов. 
Электронные СМИ предлагают разное интерактивное взаимодействие пользователя и 
производителя,  а  также  распространителя  содержания.  В  настоящее  время  работа  жур-
налистов стала оперативной, мобильной. Читатель, слушатель и зритель может обратиться с 
любым вопросом к создателю контента, к журналисту, модератору, телевизионному и радио 
журналисту,  послав  ему  сообщение  по  электронной  почте,  по  мобильному  телефону,  по 
Интернету. Эта обратная связь стала более эффективной, интерактивной за счет внедрения 
и  бурного  развития  новых  информационных  технологий,  которые  облегчили  работу 
журналистов, но предъявили к ним новые технические, мультимедийные требования, новые 
подходы  к  творческому  процессу,  новые  формы  информационного  менеджмента, 
управления коммуникационным процессом. И здесь необходим новый уровень  подготовки 
мультимедийных  журналистов,  тележурналистов,  за  которыми  будущее  развитие 
конвергентной  журналистики в стране. 
Цифровая  эпоха  принципиально  меняет  вещательную  среду,  стирая  грани  между 
видами  СМИ,  печатной  и  электронной  коммуникации.  Новая  модель  конвергентной 
журналистики формируется и начинает работать именно в вузовской системе образования, 
что  позволяет  готовить  факультету  журналистики  КазНУ  мультимедийных  специалистов, 
конвергентных журналистов для современного медиарынка. 
 
Литература 
1. Уразова С.Л. Конвергентная журналистика в цифровой медиа среде: Методическое пособие. 
-М. ИПК, 2010.-С.11 
2.  Колесник С.Г. Основные  тенденции  развития  телевидения    в  США (1995-1996) // Вестник 
МГУ. Серия 10. Журналистика, 1998 - № 1- С. 36. 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ
2016 -> Қазіргі еліміздегі инновациялық экономиканың дамуы, оның қадамы туралы айтсаңыз?

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет