46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдарыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет18/41
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41
часть материала может быть представлена в виде текста. Благодаря организации коллективного 
диалога,  в  котором  звучат  голоса  различныхпозиций,  у  студентов  начинает  формироваться 
адекватная предмету структура средств и снимается отчуждение между предметом и субъектом 
учения. 
 
Литература 
4.  Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы 
Астана, 2010 г. 
5.  Мукажанова  Р.А.,  Омарова  Г.А.  Методика  преподавания  дисциплины  «Самопознание»  в 
школе. Учебно-методическое пособие для учителей.- Алматы: ННПООЦ  «Бобек», 2013.-176с. 
6.  Веракса Н.Е. Модель позиционного обучения студентов// Вопросы психологии, 1994, №3. 
 
 
Мадиярова Ч.А. 
 
АСТРОФИЗИКА САБАҒЫНДА ПРОБЛЕМАЛЫҚ СҰРАҚ ПЕН 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІЗДЕНІСТІ ҰШТАСТЫРУ 
 
Қазігі  кездегі  физика  ғылымының  даму  деңгейі  оқушылардың  сапалы  білімі  болуын, 
шығармашылық еңбекке қабілетті, өз білімін ұдайы толықтыруға құштар және алған білімдерін 
күнделікті өмірмен байланыстыра отырып пайдалана білуін талап етеді. 

147 
 
Білім  мазмұнын  жаңалау  мен  оқыту  сапасын  жақсартуда  басты  көңіл  бөлініп  отырған 
бағыттардың  бірі-инновациялық  педагогикалық технологиялар. Инновациялық  педагогикалық 
технологияның  мақсаттарының  бірі-баланы  оқыта  отырып  оның  еркіндігін,  белсенділігін 
қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру. 
Осы орайда Ж.Аймауытовтың «Баланың ынтасын арттыру үшін оқытылатын нәрседе бір 
жаңалық болуы керек» дегенін басшылыққа алу орынды болар еді. Оқушыларға білім берумен 
қатар оларды өздігінен білім алудың әдіс-тәсілдеріне үйрету керек.  
Проблемалық оқыту оқушының білімді өз бетінше ізденуіне және  әрекет ету әдістеріне 
бағытталған.Ол  оқушының  ойлау  қабілетін  арттырады,  өзіндік  іс-әрекетін  қалыптастырып, 
шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып,терең білім алуына мүмкіндік береді. 
Қазіргі  жаңа  педагогикалық  технологияларға  сүйенсек,  оқытушы  тек  ұйымдастырушы, 
бағыт-бағдар беруші, бақылаушы, бағалаушы болып табылады. Бұл технологиялардың бірден-
бір тиімді әдісі сабақ барысында оқушыларға проблемалық сұрақтар қоя отырып оқушылардан 
ғылыми  жауап  алу.  Мұндай  жағдайда  оқушылар  кез  келген  қиын  сұрақты  шеше  алуға 
дағдыланып,  ізденімпаздыққа,  шығармашылыққа,  ғылымилыққа  бет  бұратыны  сөзсіз. 
Проблемалық сұрақ пен жауаптардың бірнешеуіне тоқталайық. 
Проблемалық сұрақ №1. 
Жер атмосферасының массасын бағалаңдар. Жердің  радиусы 6400 км деп алуға болады. 
Егер Жер бетіндегі су түгелімен буға айналса, атмосфералық қысым қалай өзгереді? 
Жауап: 
Атмосфераның  массасы  болуға  тиіс,  себебі  ол  Жер  бетіне  қысым  жасап  тұр. 
Атмосфералық қысым мынаған тең: 
Р = 10
Н
м
 . 
Атмосфераның салмағын бағалау үшін келесі формуланы қолданады: 
= Р , 
мұндағы S- Жер бетінің ауданы. Жерді шар деп алайық, 
сонда Жер бетінің ауданы мынаған тең:
= 4

Сондықтан 
= 5 ∙ 10 Н. 
Атмосфераның массасы 
= , ол 5 ∙ 10 кг. 
Мұхиттардағы су массасы 
=
=
ℎ  формуласымен анықталады, 
 мұндағы h- мұхиттың орташа тереңдігі,  - су тығыздығы. 
коэффициенті географиялық анықтамадан алынған, себебі онда Жер бетінің  бөлігін су 
алады делінген. Ең терең жер- ол Мариан шұңғымасы. 
Мұхиттардан буланып кеткен судың қысымы: 
∆Р =

ℎ = 4 ∙ 10 м болғанда,∆Р = 3 ∙ 10 Па (300 атм). 
Алынған  нәтижеден  көрініп  тұрғандай,  мұхиттардағы  барлық  су  буланғанда 
атмосфералық қысым қалыпты жағдайдағымен салыстырғанда 300 есе артады.  
Проблемалық сұрақ №2. 
Зымыранның атмосферада тежелуіне байланысты оның орбитасы төмендейді. Сол кезде 
зымыран жылдамдығы қалай өзгереді және бұл энергияның сақталу заңына сәйкес бола ма? 
Жауап:Зымыранның  атмосферада  қоғалысын  радиусы  өзгеріп  тұратын  дөңгелек 
орбитамен (спираль бойымен) дене  қозғаласы  деп алуға болады. Толық  механикалық энергия 
потенциялық және кинетикалық энергиялардың қосындысына тең. Кинетикалық энергия теріс 
мәнімен  алынған  потенциялық  энергияның  жартысына  тең  екенін  көрсетуге  болады. 
Зымыранның түсуін көлбеу жазықтық бойымен сырғанау ретінде де қарастыруға болады. Сол 
кезде оның потенциялық энергиясы кемиді. Энергияның бір бөлігі ауа кедергісін жеңуге және 
зымыранды  қыздыруға  кетеді.  Қалған  бөлігі  кинетикалық  энергияны  арттыруға  кетеді,  сол 
себептен зымыран жылдамдығы артады. 
Радиусы R орбитадағы   жылдамдықпен  қозғалатын  зымыранның  толық  механикалық 
энергиясы келесі түрде анықталады: 
Е =
2

 
Мұндағы m,M- зымыран мен Жердің массалары, G- гравитациялық тұрақты. 
Кинетикалық энергия зымыранның жылдамдығымен анықталады, ал жылдамдықты табу 
үшін  центрге  тартқыш  үдеу  гравитациялық  тартылыс  күштің  әсерінен  пайда  болатынын 
ескерсек:  

148 
 
 =G
 
Осыдан 
Е = −  
2
 
Орбита  кішіреюімен (R-дің  азаюымен)  теріс  толық  механикалық  энергия  азаяды,  ал 
кинетикалық энергия өседі, яғни зымыранның жылдамдығы артады. 
Проблемалық сұрақ №3. 
Болжам  бойынша  жұлдыздар  гравитациялық  күштердің  сығу  әсері  арқылы 
жұлдызаралық ортадан (ғарыштық шаңнан) пайда болады.  
Тығыздығы 
2 ∙ 10
г
см
 ғарыштық  шаңның  аса  ірі  сфералық  бұлттан  жұлдыздың  пайда 
болу уақытын бағалаңыз? 
Жауап: 
Есептің  шарты  көрсеткендей,  жұлдыздың  пайда  болуы  гравитация  әсерінен  екенін 
байқауға  болады.  Осыған  сәйкес,  бүкіләлемдік  тартылыс  заңы  мен  фундаментальді  тұрақты 
= 6,67 ∙ 10
Нм
кг
 есептің физикалық моделін анықтайды. Сфералық бұлт тозаңның бөлшегін 
қарастырайық.  Оған  радиусы R сфераның  ішінде  орналасқан  үш  бөлшек  тарапынан  ауырлық 
күші  әсер  етеді.  Бқлшектер  бір-  бірінен  озбайды  деп  алсақ,  онда  біздің  бөлшекті  тартатын 
қосынды масса тұрақты болып қалады. Бұл масса бұлттың центріне жинақталған деп есептейік. 
Онда берілген есепте бөлшектің центрге тартылған кездегі түсу уақытын табу керек. 
Бөлшектің  центрге  қарай  жарты  осі болатын  созылыңқы  эллипс  бойымен  қозғалысын 
қарастырайық  және  оны  радиусы R дөңгелек  орбита  бойындағы  қозғалыспен  салыстырайық. 
Кеплердің үшінші заңын қолданайық: 
Т
э
Т
д
=
( )

 
мұндағы 
Т
э,
Т
д
–эллипстік және дөңгелектік орбиталармен айналу периодтары. 
Т
э
 
периодын Ньютонның екінші заңы және бүкіләлемдік тартылыс заңынан оңай табуға болады: 
=  
=
4
3
 
 
сонда 
Т
э
=
2
=
3
32
 
Бұл  формуладан 
Т
э
− ні   − ге тәуелді  емес  екенін  көреміз.  Соған  сәйкес,  эллипстік 
орбита  бойымен  айналу  периодының  жартысына  тең  және  центрге  тартылатын  бөлшектің 
құлау  уақыты  (жұлдыздың  пайда  болу  уақыты)  ғарыштық  шаң  бұлтының  радиусына  тәуелді 
емес және ол мынаған тең: 
=
Т
э
2
=
3
32
≅ 1,5 ∙ 10 с ≈ 10 жыл. 
Физикалық модельді қарастыру барысында біз  электростатика үшін Гаусс теориясының 
гравитациялық аналогын қолдандық. 
Проблемалық сұрақ №4. 
Жер бетіндегі еркін түсу үдеуіg=9,8 м/с
2
, ал Күн бетіндегі еркін түсу үдеуі неге тең, оны 
қалай анықтауға болады? 
Жауап: 
Жерден Күнге дейінгі арақашықтық L= 1,496
.
10
11
м, 
Жер бетінен Күннің көрінетін бұрышы 32
′, 
Жердің Күнді айналып шығу периоды 
Т
ж
= 3,1557 ∙ 10 с. 
Күндегі еркін түсу үдеуінің жалпы формуласы: 
к
=
к
к
 
М
к
−Күннің массасы, 
к
−Күннің радиусы. 
Күн радиусы: 
к
= sin
 
Күн массасын табайық. «Күн-Жер» жүйесіне тек өзара тартылу күші әсер етеді: 

149 
 
=
ж к
=
ж к
=
ж
4
Т
ж
 
Күн массасын есептейік: 
к
=
4
ж

Күн массасы мен радиусын алынған формулаға қоямыз: 
=
4
ж
2
≈ 270
м
с
 
Күн бетіндегі еркін түсу үдеуі 
= 270
м
м

Қорыта келгенде, педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты-жан-
жақты  дамыған  жеке  тұлғаны  қалыптастыру  болып  табылады.  Жаңа  технология  бойынша 
әдістемелік жүйенің басты –оқыту мақсаты екенін естен шығармауымыз керек. 
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Ғ.Б.Бейсенбаев. «Инновациялық педагогикалық технологияларды тиімді пайдалану» 
2. В.В.Альминдеров. « Физикадан жүз есеп және басты біреуі». 
3. С.А.Мадияр. «Білім мазмұнын жаңалау арқылы оқу-тәрбие үрдісінің сапасын жетілдіру». 
 
 
 
Бошкаев К.А., БришеваЖ.Н., Койшыбаев Н., ТаукеноваА.С. 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО ПАКЕТА MATHEMATICA 
 
Абстракт. В работе предлагается внедрение в учебный процесс по курсам теоретической 
физики  лабораторных  работ  с  применением  компьютерной  программы  Mathematicaдля  более 
эффективного освоения учебного материала. 
Ключевые слова:теоретическая физика, лабораторные работы, программа Mathematica 
Введение.На  сегодняшний  день  применение  различных  компьютерных  программ  в 
учебном  процессе  по  различным  дисциплинам  набирает  небывалый  оборот.  Однако  для 
специальностей  естественно-научного  направления  к  этому  вопросу  следует  подойти  очень 
основательно.  Обычно  компьютерные  программы  применяются  только  для  ограниченного 
класса дисциплин, таких как информатика, компьютерное моделирование, численные методы и 
т.д. В работе предлагается внедрить в учебный процесс изучение и применение компьютерного 
пакета WolframMathematicaдля специальностей физика и ядерная физика по предметам курсов 
теоретической  физики  в  качестве  лабораторных  занятий.  Данная  программа  широко 
применяется в различных отраслях фундаментальной науки для расчета, анализа, визуализации 
и моделирования различных процессов и явлений[1]. 
Следует  отметить,  что  все  курсы  теоретической  физики,  такие  как  «Теоретическая 
Механика», «Электродинамика», «Методы  Математической  Физики», «Квантовая  Механика», 
«Термодинамика  и  Статистическая  Физика»,  включая  специальные  курсы,  в  основном, 
преподаются  в  трех  кредитах.Например,  для  лекционных  занятийвыделяются  два  кредита,и 
одинкредит  выделяется  для  семинарских  занятий.  Безусловно  лекционные  материалы  всегда 
важны  в  качестве  теоретических  знаний,  но  всё  же  быстро  забываются,  так  какзачастую  для 
решения  конкретных  проблем  требуются  практические  знания  и  навыки  студентов.  В  связи  с 
этим  предлагается  распределить  кредиты  следующим  образом:  один  кредитвыделить  для 
лекции  и  один  кредит  выделить  для  лабораторной  работы,  и  для  семинара  оставить  как  есть 
один кредит. Следовательно, у студентов появится дополнительная возможность глубже понять 
изучаемую  дисциплину  и  применить  её  основополагающие  принципы,  законы  и  следствияв 
научно-практической деятельности с помощью компьютерного пакета Mathematica
Наглядный  пример  использования  компьютерного  пакета  Mathematica  в 
теоретической  механике.  Задача  Кеплера.Задача  Кеплера – это  задача  движения  пробной 
частицы  в  центральном  гравитационном  поле,  когда  сила  взаимодействия  обратно 
пропорционально квадрату расстояния [2]. Данная задача широко известна и применяется для 

150 
 
описания  движений  планет  и  других  небесных  тел  в  Солнечной  системе.  Задача  имеет 
лаконичное аналитическое решение и является теоретическим обоснованием законов Кеплера. 
На  лекционных  и  семинарских  занятиях  задача  Кеплера  подробно  решается  с  применением 
законов  сохранения  энергии  и  орбитального  момента  импульса  пробной  частицы.  Однако, 
когда  дело  касается  визуализации,  приходится  ограничиться  иллюстрацией  четырех  видов 
орбит,  таких  как  круговые,  эллиптические,  параболические  и  гиперболические.  Здесь  мы 
покажем,  что  с  помощь  программы  Mathematicaможно  построить  различные  орбиты  для 
разных начальных условий, включая анимацию. 
Предполагается,  что  студенты  хорошо  знакомы  с  задачей  Кеплера  и  могут  работать  в 
среде Mathematica хотя бы в качестве начинающего пользователя. 
Для начало введем координаты пробной частицы в виде радиус вектора 

Здесь,для  простоты,  мы  рассматриваем  движение  частицы  в  плоскости x -y. Затем, 
согласно закону всемирного тяготения введем силу гравитации 

где G–гравитационная  постоянная, M– масса  центрального  тела, m– масса  пробной 
частицы  иr.r–квадрат  радиус  вектора.  Для  простоты  предположим,  что  центральное  тело  не 
движется и находится в начале координат. 
Далее запишем второй закон Ньютона 
 
В соответствии с этим можно записать уравнения движения в векторной форме 
 
где  команда Thread предназначена  для  приравнивания  соответствующих  компонент 
уравнений с обеих сторон знака равенства. 
В  качестве  примера  рассмотрим  движение  Земли  в  гравитационном  поле  Солнца.  Для 
этого введем массу Солнца, гравитационную постоянную, среднее расстояние между Солнцем 
и  Землей – астрономическую  единицу,  период  вращения  Земли  вокруг  Солнца – один  год  в 
секундах  и  среднюю  орбитальную  скорость  Земли.  Везде  мы  будем  делать  расчеты  в 
международной системе единиц SI. 
 
В  скобках  между  двумя  знаками  умножения  написаны  единицы  измерения  в  качестве 
комментария. 
Для численного решения уравнений запишем начальные условия 

151 
 
 
Численное  решение  дифференциальных  уравнений  в  Mathematicaосуществляется  с 
помощью команды NDSolve 
 
Команда Join позволяет  объединить  в  одну  систему  уравнения  движения  и  начальные 
условия. 
Для построения графика применяем команду ParametricPlot: 
 
 
Для анимации можно воспользоваться командой Animate 
 
 

152 
 
Также  изменяя  начальные  условия  можно  получить  различные  орбиты  для  любых 
небесных тел. 
Заключение.Таким  образом,  используя  компьютерный  пакетMathematica[3]  в  учебном 
процессе  дисциплин  теоретической  физики,  можно  добиться  хороших  результатов,  так  как 
моделированиеи визуализацияфизических процессов во время лабораторных занятий поможет 
закрепить  теоретические  и  практические  знания,  полученныево  время  лекционных  и 
семинарских занятий и понять саму суть теоретической физики. 
 
Литература 
1.  http://www.wolfram.com/ 
2.  Л.  Д.  Ландау,  Е.  М.  Лифшиц.  Механика.5-е  изд.,  стереотип.  М.:  физматлит, 2012. 224 с., 500 
экз.,ISBN 978-5-9221-0819-5. 
3.  Tam, Patrick T. A Physicist s Guide to Mathematica. Published by Elsevier Science Publishing Co 
Inc, United States(2008). ISBN 10: 0126831920. 
 
 
 
 
Кожамкулова Ж.Т., Турлыбекова Н.М., Аликбаева А.Б. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНАМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МАРКЕТИНГ» 
 
Маркетинг,  как  одна  из  самых  актуальных  экономических  дисциплин,  проникает  во  все 
сферы  деятельности.  Маркетинговая  деятельность,  являясь  составной  частью  организационно-
производственного  механизма,приводящего  в  действиевсе  функции  компании,  требует  от 
специалистов  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков.  И  они  формируются  в  результате 
изучения  студентами  целого  комплекса  дисциплин  в  рамках  определенной  индивидуально-
образовательной  траектории  обучения.  Преподавателям,  ведущими  занятия  по  дисциплинам 
данной специальности необходимо всегда помнить, что маркетинговая деятельность должна быть 
пронизана  профессиональными  знаниями,  творческой  составляющей,  креативностью,  командной 
работой. Эти компетенции формируются непосредственно на занятиях при определенной модели 
их проведения.Известно, что существуют различные модели проведения занятий в педагогической 
практике, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 
Модели обучения 
Признаки 
моделей 
обучения 
Пассивная модель 
Активная модель 
Интерактивная модель 
Роль 
преподавателя 
Основное 
действующее лицо, 
передатчик знаний 
Равные права со 
студентами 
Направляющая на достижение 
цели занятия 
Роль студента 
Пассивно слушает, 
пассивно записывает, 
делает собственные 
выводы, объект 
обучения 
Активно слушает, 
активно записывает 
через взаимодействие 
с преподавателем, 
субъект обучения 
Активно слушает, активно 
записывает через 
взаимодействие с 
преподавателем и другими 
студентами, субъекты 
обучения и взаимодействия 
Стиль 
проведения 
занятия 
Авторитарный, 
монологическая форма
Демократический, 
форма диалога 
Демократический, 
форма диалога 
Знания 
Готовые 
Обсуждаемые 
Добываемые 
Связь с 
аудиторией 
Опросы, контрольные 
и самостоятельные 
работы, закрытые 
тесты 
Активные задания 
Активные задания, 
направленные на командную 
работу 

153 
 
 
Пассивная  модель  обучения,  имея  свои  преимущества,  все  же  основывается  на 
монологической  форме  преподнесения  материала  и  не  может  в  полной  мере  сформировать 
необходимые  умения  и  навыки  будущей  профессиональной  деятельности.  Поэтому  существует 
объективная  необходимость  перехода  к  другим  моделям  обучения.  Многие  отождествляют 
активную и интерактивную модели обучения, ставя знак равенства между ними. Совпадая между 
собой  по  многим  признакам,  все  же  они  не  тождественны  в  полной  мере.  Совпадая  по  стилю 
проведения занятий, они имеют очень существенное отличие, заключающееся в том, что участники 
взаимодействия (студент – преподаватель, преподаватель – студент, студент – студент), преследуя 
единую цель обучения, добывают знания. При этом организация занятийизначально предполагает, 
чтознания не могут быть получены без активного совместного взаимодействия между участниками 
процесса обучения, как это показано на рис.1. 
 
активная модель                                                                 интерактивная модель 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 1. Активная и интерактивная модели обучения 
 
Таким образом, мы видим, что интерактивная модель обучения имеет в своей основе более 
тесную  и  широкую  коммуникативную  связь  между  субъектами  учебного  процесса.  И  здесь 
возникает  совместная  деятельность  по  формированию  необходимых  компетенций,  то  есть 
определенных  знаний,  профессиональных  умений  и  поведенческих  навыков,  необходимых  для 
разрешения  той  или  иной  ситуации.  Термин  «интерактивный»  происходит  от  английского 
«interact» («inter» - взаимный, «act» - действие) – это  технология  активного  взаимодействия 
студентов  с  субъектом  обучения,  основным  принципом  организации  которой  является 
включенность  каждого  обучаемого  в  учебный  процесс,  где  учебная  среда  служит  областью 
осваимого  опыта.  Можно  выделить  следующие  основные  характеристики  интерактивного 
обучения,  каковыми  являются:  комплексный,  интегративный  процесс  обучения;основными 
субъектами  данного  процесса  являются:  преподаватель  и  студенты,  за  последними 
закрепляется активная роль в познавательной деятельности;основная идея – передача учебного 
материала через его закрепление и получение новых знаний;имеет высокую результативность, 
так  как  занимает  промежуточное  положение  между  теорией  и  практикой;основные  способы 
организации  заключаются  в  выборе  особых  методик  преподавания,  нацеленных  на 
творчество;используются  аудио-визуальные  средства  обучения,  имеющие  цель – повысить 
усвоение учебного материала. 
Данная  система  обучения  имеет  явные  преимущества,  она  способствует  развитию 
способностей  студентов: формировать  собственное  мнение  и  высказывать  его, уважать  чужое 
мнение,  тщательно  изучать  учебный  материал,  вырабатывать  творческий  подход  к  изучению 
учебного  материала,  выступать  перед  большой  аудиторией  и  аргументировать  свою  точку 
зрения,  анализировать  полученную  информацию,  развивать  навыки  самостоятельной  и 
творческой работы, уметь показать свою индивидуальность, обогащать жизненный опыт путем 
постановки  различных  ситуаций.  Таким  образом,  эта  система  дает  максимально 
положительный  эффект  в  отношении  формирования  системы  знаний  «теория-практика», 
базовых компетентностей личности. Ее реализация в первую очередь направлена на выявление 
единой  целевой  направленности  всех  видов  занятий:  лекции,  семинара,  самостоятельной 
работы. При этом основополагающей целью всех видов занятий является – закрепление знаний, 
приобретение новых знаний по каждой отдельной теме конкретной дисциплины.  
Известно,  что  основной  составляющей  любой  формы  образовательного  процесса 
является определенная система методов, приемов, средств, инструментов обучения, развития и 
воспитания  личности.  Не  является  исключением  и  интерактивная  модель  обучения.Среди 
инновационных технологий обучения в системе интерактивного образования можно выделить 
различные  методы:  проектно-организованное,  личностно-ориентированное,  проблемное  и 
препо-
дава-
тель 
студент 
студент 
студент 
препо-
дава-
тель
студент 

154 
 
другое  обучение,  которые  активно  используются  в  преподавании  различных  дисциплин 
специальности «Маркетинг». 
Так,  одной  из  распространенных  интерактивных  методов  преподавания  является 
проблемное обучение.Проблемное обучение – это такая организация учебных занятий, которая 
предполагает  создание  под  руководством  преподавателя  проблемных  ситуаций  и  активную 
самостоятельную  деятельность  студентов  по  их  разрешению,  в  результате  чего  и  происходит 
творческое  овладение  профессиональными  знаниями,  навыками  и  умениями  и  развитие 
мыслительных  способностей [1, с.9].  Данная  методика  используется  в  преподавании  таких 
дисциплин,  как  «Стратегический  маркетинг», «Организация  рекламной  деятельности».  Но 
именно  проблемное  чтение  лекций  вызывает  у  многих  преподавателей  трудности.И  хотелось 
бы обратить внимание, что эффективность содержания проблемной лекции во многом зависит 
и  от  формы  ее  проведения.  Чтобы  лекция  преследовала  цель  диалога  необходимо  применять 
интерактивные методы ее проведения. Для наглядности приведем примерный ход проведения 
проблемной лекции, где заранее студентам предлагается изучить самостоятельно тот или иной 
вопрос  в  рамках  исследуемой  темы.  При  этом  данный  вопрос  является  одним  из  трех 
планируемых  вопросов  для  рассмотрения  на  лекции.  Тогда,  например,  первые  десять  минут 
лекции – это  экспресс-опрос  по  освоенным  дома  самостоятельно  терминам  и  понятиям, 
уточнение  и  разъяснение  наиболее  трудных.  Далее,  в  течение  пятнадцати-двадцати  минут – 
мини-лекция по проблемному вопросу в рамках заданной темы, при этом создавая проблемную 
ситуацию,  проблемную  задачу  или  проблемное  задание;  разрешение  ситуации.  Следующие 
двадцать минут – подкрепление разрешения ситуации с помощью различных методик (работа в 
малых  группах,  работа  над  ошибками,  дискуссия,  решение  задач,  короткий  тест,  небольшая 
контрольная  работа,  ролевая  игра  и  др.).  Далее  можно  перейти  к  разъяснению  других 
запланированных вопросов.  
Следующиминтерактивным  методом  проведения  занятий  является  проектно-органи-
зованное  обучение.Планирование  разработки  проектов  по  той  или  иной  дисциплине 
необходимо для развития у студентов аналитических навыков, навыков критического чтения и 
письма, навыков проведения исследований, презентаций, работы в команде, выработки единого 
решения.  При  этом  выполнение  проектов  можно  организовать  таким  образом,  чтобы  они 
охватывали лекционные, семинарские занятия и самостоятельную работу студентов (СРС).Так, 
по  дисциплине  «Маркетинговые  исследованияII»  задания  самостоятельной  работы 
магистрантов  запланированы  и  построены  таким  образом,  что  каждое  отдельное  задание 
выступает как часть единого курсового проекта. Данные задания позволяют получить не только 
определенную  сумму  теоретических  знаний,  но  и  каждое  такое  знание  прорабатывается  на 
практическом уровне с целью формирования у магистрантов умений и навыков по составлению 
плана  конкретного  маркетингового  исследования,  сбору  информации,  его  обработке  и 
интерпретации результатов, что и является конечной целью обучения дисциплины. 
Известно,  что  в  реализации  интерактивных  методов  главное  вниманиеуделяется 
практической  отработке  передаваемых  знаний,  умений  и  навыков.Практика  проведения 
занятий  по  дисциплине  «Стратегический  маркетинг»  тому  яркое  свидетельство.  Так,  по  теме 
«Анализ  поведения  потребителей»  вопрос  удовлетворенности/неудовлетворенности  клиентов 
требует в конечном счете проведения матричного анализа. Для лучшего понимания студентам 
предлагается  освоить  его  по  методике  «практических  действий».  Студенты  на  основе 
дегустации  непосредственно  на  занятии  какого-либо  конкретного  продукта  по  методуопроса 
через  шкальные  вопросы,  затем  обрабатывая  результаты,  высчитывают  необходимые 
показатели  и  строят  матрицу.Практика  написания  экзаменационных  ответов  свидетельствует, 
что  именно  этот  вопрос  впоследствии  является  наиболее  правильным  и  не  вызывает  особых 
затруднений, хотя онявляется одним из самых сложных для понимания. 
Таким  образом,  использование  методов  интерактивного  обучения  является 
действительно необходимым и дает положительные результаты. 
 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ
2016 -> Қазіргі еліміздегі инновациялық экономиканың дамуы, оның қадамы туралы айтсаңыз?

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет