4. Сабақ уақытында сөйлесуге, үнқағаз оқуға, сағыз шайнауға және ұялы телефондыжүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі0.68 Mb.

 

 

 Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

  

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР Пән оқытушылары  жөнінде мәліметтер: 

Алимгазинова Айгерим Мадениетовна , категориясыз

 

Байланыс ақпарат: 316 каб., жұма сағат 15 – тен 16 – ға дейін. Пәннің саясаты: 

 

Студентер міндетті түрде: 1.    Дәрістерге,  практикалық  сабақтарға  кесте  бойынша    кешікпей,  халатта  қатысу.  Дәріс, 

практикалық сабақтада  ұялы телефондарды өшіру. 

2.  Сабақтарды  себепсіз  (ауырғанда...  )қалдырмау,  қалдырған  сабақтарды  істеп  ету    үшін  

бөлімшенің жазбаша  рұқсатын әкеліп тапсыру. 

3.Қалдырған сабақтарды оқытушы  белгілеген  нақты уақытта істеп тапсыру т.б. 

4.Сабақ  уақытында  сөйлесуге,  үнқағаз  оқуға,  сағыз  шайнауға  және  ұялы  телефонды 

пайдалануға болмайды. 

5. Сабақтан қалмау, ауырған жағдайда анықтама көрсету. 

6. Себепсіз босатқан жағдайда мұғалім белгілеген уақытта қарыз сабақтарын өтеу. 

7. Тапсырма орындалмаған жағдайда қорытынды баға төмендету. 

8. Күнделікті сабақтарға қатысу. 

9. Оқу үрдісіне белсенділік таныту. 

10. Үй жұмысын тиянақты және берілген тапсырмаларды уақытында орындау. 

11.Курстас жолдастарымен және оқытушымен шыдамды, ашық, адал және мейірімді болу. 

12. Сабақтарда кері байланысты орнату. 

13.Тым ұяң студенттерді дискуссияға тарту және ұжымдық жұмыстарға баулу. 

14.Уақытында келу және міндетін атқару. 

15.Себепсіз сабақтан қалмау. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

ОҚУ УАҚЫТЫНЫҢ БӨЛІНУІ  

Барлық сағат 

Всего часов 

18

 Теориялық сабақтар 

Теоретические занятия 

18

 

Лабораториялық практикалық сабақтар Лабораторные, практические занятия 

-

 Модулдердің саны 

Количество модулей 

Сынақ 


Зачет  

II 


 

Емтихан 


Экзамен  

-

 Мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен 

-

 

Семестрлер бойынша / По семестрам Барлығы 

Всего 


Теор. 

Прак. 


I  семестр 

 

  

II семестр 

18

 

18 

 

III семестр  

 

 IV семестр 

 

  

V семестр 

 

 

 VI семестр 

 

  

 

 

  

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

  

 

 2. БАҒДАРЛАМА 

 

2.1 Кіріспе 2.2 Пәннің мақсаты  

2.3 Оқу міндеттері 

2.4 Оқу нәтижесі 

2.5 Пән аралық байланыс 

2.6 Пәннің қысқаша мазмұны. 

2.7 Пән бойынша тақырыптық жоспар 

2.8 Негізгі және қосымша әдебиеттер 

2.9 Білімді бағалау 

2.10 Білім алушылардың білімін бағалаудың критерийлері мен құзыреті 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 

2.1 Кіріспе  

Экономика  -қоғамның  экономикалық    және  интеллектуалдық  жағынан  жаңарып, 

әлеуметтік  және  гуманитарлық  құндылықтарын  қайта  қарап  қалыптастыруда,  экономика  

ғылымының өзектілігі даусыз. 

Қазіргі нарықта экономиканың бостандықтарын  ашу – экономиканың  басты мағынасы 

болып табылады. 

Экономика  негіздерінің    бір  бөлімі-  экономика    пен  мемлекеттің  арасындағы  негізгі 

байланыстарын  анықтауға мүмкіндік береді. 

Болашақ  мамандарға  экономика    негіздерін  оқып-үйрену  барысында  өмірдің  даму 

заңдылықтарын, экономика пен мемлекет қызметін біліп, нарықтық экономиканың тәжірибесін 

бойына  сіңірудің  нәтижесінде  азаматтық  позициясының  қалыптасуына  әсер  ету  және  ол 

келешек еңбекте, қоғам өмірінде дұрыс көрініс табуы керек. 

 

2.2 Пәннің мақсаты Бұл  байлық,  игіліктер  көзі  туралы  сұрақтарды  қалыптастыру,  адамдар  арасындағы  өндіріс 

тарату,  айырбастау  және  тұтыну  төңірегіндегі  өндірістік  қатынастар  мен  ондағы  шикізат 

қорының  шектеулілігіне  байланысты  тиімділік  пен  таңдау  мәселелері.  Экономика    -  қоғам, 

мемлекет және әрбір азаматтың тіршілігінің негізі. 

 

2.3 Оқу міндеттері: -экономикалық теория пәні мен әдістерін оқып үйрену; 

-экономикалық жүйе түрлерін қарастыру; 

-сұраныс пен ұсыныс заңын талдау; 

-шағын бизнес пен ұйымдасқан құқықтық шаруашылық қызметін қарастыру; 

-өнеркәсіптің кіріс, шығыс, пайда ұғымдарын оқып үйрену; 

-экономикаға  мемлекеттік  басқарудың  қажеттілігін  оқып  үйрену;-макроэкономика  жүйесін, 

Ұлттық өнім көрсеткіштерін оқып үйрену; 

-ҚР денсаулық сақтау жүйесіндегі экономика нездерін оқып үйрену. 

 

2.4. Оқу нәтижесі Студент должен знать: - необходимость изучения экономики; -цели и задачи предмета; - осно-

вы  микроэкономики;  -  теоретические  основы  рыночной  экономики,  рынок  и  условия  его  воз-

никновения; - преимущества и недостатки рыночной экономики; -общие основы экономической 

теории;  -иметь представление о видах заработной платы; об  основах финансирования, налого-

обложения и т.д. -способы ведения конкурентной борьбы; - вопросы макроэкономики; - вопро-

сы  современного  всемирного  хозяйства;  -  экономические  аспекты  глобальных  проблем  совре-

менности;  -иметь представление  о  возможности  выбора  вариантов  поведения  в  хозяйственной 

практике, закономерностях системы, основанных экономических проблемах развития общества, 

страны.  

Студент  должен  уметь:  -  экономически  мыслить,  понимать  особенности  современного  этапа 

социально – экономического  развития общества применительно к  реалиям суверенного Казах-

стана;  -видеть  взаимосвязь  между  составными  частями  социально  –  политических  дисциплин:  

 Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

экономической  теорией  философией,  политологией,  социологией,  историей;  -выделять  основ-ные этапы развития экономики;  -свободно оперировать экономическими  терминами, основны-

ми  категориями  экономической  теории;  -увязывать  экономическую  теорию  с  конкретной  дей-

ствительностью;  -анализировать  проблемы,  связанные  с  сущностью  и  тенденциями  развития 

рыночной системы, экономической политики государства в  условиях рынка, финансово – кре-

дитной  системы;  -правильно  применять  инструменты  анализа  на  практике;  -грамотно  описы-

вать экономические процессы и явления; -выработать у себя необходимую для успешного веде-

ния  дел  расчетливость,  умение  применять  полученные  знания  в  своей  повседневной  жизни;  -

уметь  разграничивать  издержки  фирмы  на  постоянные  и  переменные;  и  рассчитывать  точку 

безубыточности  реализации  медицинских  услуг;  -делать  реферативные  сообщения  по  темам 

семинарского занятия. 

 

2.5 Пән аралық байланыс:  Пәнаралық байланыстар::Қазақстан тарихы, саясаттану, әлеуметтану, информатика, 

математика, философия, құқық негіздері. 

Пәннің ішкі байланысы: медициналық статистика, клиникалық пәндер. 

 

 2.6 Пәннің қысқаша мазмұны. 

Экономикалық  теория  пәніне  кіріспе.Экономикалық  теорияның  әдістері,  қызметтері. 

Экономикалық  айналым.  Экономиканың  қоғамдағы  ролі.Өндірісті  ұйымдастырудың  жалпы  

түрі. Ақшаның пайда болуы.  

Капитал 

– 

экономикалықғылымныңеңмаңыздыкатегорияларыныңбірі, нарықтықшаруашылықтыңқажеттіэлементі. 

Сұранысжәнеұсыныстеориясы.Бәсеке 

– 

нарықтыққатынастардыңнегізгікатегориясы. Еңбекақыныңтүрлері. Табыстуралытүсінік. Пайда процент теориясы. 

Жалақыеңбекақысы.  Жалақыжұмыскүші.  Жалақыныңнегізгітүрлері.  Мерзімдіжалақы. 

Келісімдіжалақы. 

Номиналдыжалақы. 

Нақтыжалақы. 

Жалақыныңмөлшерінеәсеретеалатынфакторлар.  

Табысұғымы. 

 

Пайданормасынаәсеретеалатынфакторлар. Пайданормасы. 

Қарызпроценті.  Пайда  мен  проценттіңжаңаклассикалықтеориясы.  Табысжәнеоныңмәні  мен 

түрлері, жіктелуі. Есептеуліктабыс. Табыстүрлеріжәне оны есептеудіңәдісі. 

Макроэкономика 

–өзарабайланыстыөндірушілердіңжәнетұтынушылардыңжиынтығы. 

Ұлттықэкономиканыңтепе-теңдіккеқызмететуі. 

Макроэкономикалықбағыттарыныңерекшеліктері. 

Макроэкономикалықсаясаттыңмақсаттары. 

Ұлттықэкономиканыңэкономикалық тепе-теңдіктеқызмететуі.  

Ұлттықэкономиканыңқызмететуі. Макроэкономикалықкөрсеткіштер. Жалпыұлттықөнім. 

Жалпыішкіөнім. 

Таза 


ұлттықөнім. 

Ұлттықтабыс. 

Жеке 

табыс. 


Жалпыұлттықөнімдіөлшеуәдістері. 

Ұлттықэкономиканыңұдайыөндірістікжәнесалалыққұрылымы. 

ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтаудыңэкономикалықнегізі 

 

  

 


 

 Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 

  

Модуль № 1  

1 Бөлім. Экономикалық теорияға кіріспе 

№1 сабақ (теор.) Экономика түсінігі. Экономикалық ресурстар және өндіріс факторы Оқу 

ақпараты:  «экономикалық теория», «саясаттық экономия», «экономикс» ұғымдарының 

байланысы. Экономикалық теория курсының логикасы мен құрылымы. Негізгі  экономикалық 

мектептер. Жер (табиғат ресурстары), еңбек, капитал, кәсіпкерлік  қабілеттер. 

Білім алушы білуі тиіс  

Білім алушы істей білуі тиіс 

  экономикалық 

теорияның 

негізгі 


мектептері мен бағыттары

  негізгі 

экономикалық 

түсініктер: 

қажеттіліктер, 

экономикалық 

пайда, 

ресурстардың шектеулілігі, экономиканың негізгі үш міндеті: нені, қалай, кім үшін?; 

  өндірістің 

негізгі 

факторлары: 

жер 

(табиғат  ресурстары),  еңбек,  капитал, кәсіпкерлік  қабілеттер. 

  Экономикалық 

мектептердің 

артықшылықтары 

мен 

кемшіліктерің табу ;   Маслоу 

боыйнша 


адамдардың 

кажеттіліктерін анықтау

  Өндіріс факторларының 

өзара 


байланыстарың бөліктеу; 

 

 №2 Сабақ (теор.) Қоғамдық өндірістің негіздері. Сұраныс және ұсыныс заңы. 

Оқу ақпараты: Қоғамдық өндірістің құрылымы. Материалдық және материалдық емес 

өндіріс. Өндірісжәнеөндірістің қайталануы. Сұраныс және ұсыныс заңы. Сұраныс және 

ұсыныс қисығы. Сұраныс пен ұсынысқа әсер  ететін факторлар. 

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  Өндіріс және бөлу түсініктерін; 

  Қарапайым 

және 

кеңейтілген кайталану өндірісі; 

  сұраныс және ұсыныс түсініктерін; 

  сұраныс және ұсыныс заңың; 

  сұраныс  пен  ұсынысқа  әсер    ететін 

факторларды; 

  қәзіргі заманғы және дәстурлі 

өндіріс құрылысының 

айырмашлықтарың анықтау; 

  кестеде  сұраныс  және  ұсыныс 

заңарың белгілеу; 

 

№3 сабақ (теор.)Экономикалық жүйелердің негізгі түрлері. Бәсеке Оқу ақпараты:  Экономикалық жүйе  және оның элементтері. Экономикалық жүйе 

түрлерінің классификациясы. Бәсекенің дамуы. Бәсекенің формалары. 

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  «жүйе» 

түсінігің, 

оның 

іргелі 


қасиеттерін; 

  экономикалық 

жүйе 

түрлерінің классификациясын: 

дәстүрлі, 

нарықтық, әкімшіл-әміршіл, аралас; 

  бәсеке түсінігін; 

  бәсеке түрлерін, функцияларын; 

  монополия, олигополия. 

 

  экономикалық жүйе 

түрлерінің 

классификациялау; 

  эконимикалық 

жүйе 

түрлерінің салыстырмалы талдауын жасау; 

  медицина нарығында адал бәсекелесуді;

 

№4 сабақ (теор.) Баға. Баға белгілеу принциптері. Жалақы еңбек ақасы ретінде. Оқу ақпараты: теоретические взгляды на формирование цены. Функции цены, система цен и 

их классификация. Государственное регулирование цен. Понятие, система, формы заработной 

платы, функции заработной платы.  


 

 Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

Білім алушы білуі тиіс Білім алушы істей білуі тиіс 

  баға;  әлеуметтік  қажетті  шығындар; 

көтерме және бөлшек баға;  

  баға стартегиясы; 

  жалақы функциясы, түрлері, жүйесі; 

  табыстың негізгі формалары. 

 

  еңбекті нормалау   мөлшерлеме кестесін және фарифтік 

санатты колдану; 

  баға түрлерін сипатттау; 

№5 сабақ (теор.) Ұлттық экономика.Макроэкономикалық көрсеткіштер 

Оқу  ақпараты:Қоғамдық  өндірістің  нәтижесі  және  оның  и  ЖҰӨге  әсері.  Нақты  және 

номиналды ЖҰӨ, ЖІӨ. 

 

Білім алушы білуі тиіс Білім алушы істей білуі тиіс 

  «ұлттық экономика», «ұлттық 

байлық», ЖҰӨ, ЖІӨ, «ұлттық 

табыс»терминдарын 

  ұлттық 

экономиканың 

құрылысын 

сипаттау; 

  макроэкономикалық міндеттер мен 

көрсеткіштерді бөлу.

 

№6 сабақ (теор.) Финансово –кредитная система РК Оқу ақпараты:Ақша ұсынысы. Ақшаға сұраныс. Ақша нарығындағы тепе-теңдік. Несиенің 

табиғатыжәне формасы. Қазіргі заманғы кредиттік жүйесінің құрылымы. Кредиттік 

жүйенің функциясы. 

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  «биметаллизм»,«монометаллизм», 

«ақшаны 

нулификациялау», 

«ақшаны 

деноминациялау», 

«девальвация», 

«ревальвация», 

«квази-ақша», 

«несие» 


терминдары 

  қазіргі заманғы кредиттік жүйесінің 

негізгі элементтерін сипттау 

№ 7сабақ (теор.) Жасыл экономика 

Оқу ақпараты: Жасыл экономиканың түсінігі меннегізгі бағыттары, экономиканыңтұрақты 

дамуы, тұрақты көлік, абайлау өндірісі. 

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  энергетикалық ресурстар 

  жасыл экономика- Қазақстанның 

болашағы 

  желэнергетикасы, күн энергиясы 

  Қазақстанда жасыл экономиканың 

қызметін, мәселелерін, даму болашағын 

талдау. 

  тақырып бойынша ұғымдармен жұмыс 

істеу; 

  берілген тақырып бойынша эссе жазу;  

№8 сабақ (теор.) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтаудың экономикалық негіздері 

Оқу ақпараты:казіргі кездегі Қазақстан Республикасының денсаулық сақтаудыңдамуы мен 

мәселелері, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтаудың қаржыландыру жүйесі, 

денсаулық сақтау жүйесінің қаржыландыру көздері 

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  Қазақстан Республикасының денсаулық 

сақтаудың жүйесінінқаржылық және 

экономикалық негіздері; 

  денсаулық сақтау жүйесінің 

қаржыландыру көздері; 

  денсаулық сақтау саласына жумсалғын 

шығыстардың жалпы үлесі 

  Қазақстан Республикасының  «Халық 

денсаулығы және денсаулықсақтау 

жүуйесі» туралы Кодесімен жұмыс 

істеу 


  алған білімдерді өмірде қолдану

 


 

 

10 Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

№9 сабақ (теор.) Сынақ  

 

  

11 


Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 

 2.7 Тақырыптық жоспар 

Семестрдің 

№ 

 

 Модуль 

дің № 


 

 

Тараулар дың және сабақтар 

дың р/б № 

Оқытудың күндізгі формасындағы оқу уақытының көлемі (сағат)  

Бөлімдер мен тақырыптардың 

атауы 

0302000  «Мейіргер ісі» мамандығы  

Барлығы 


 

 

Теория  

Тәжірибе 

 Модуль  № 1 

1 Бөлім 


Экономикалық теорияға кіріспе 

18 


18 

  

1 Сабақ 


Қоғамдық өндірістің негіздері. 

Сұраныс және ұсыныс заңы. 

   

 

2 Сабақ Экономикалық жүйелердің негізгі 

түрлері. Бәсеке  

   

 

3 Сабақ Основные типы экономических 

систем. Конкуренция 

   

 

4 Сабақ Баға. Баға белгілеу принциптері. 

Жалақы еңбек ақасы ретінде. 

   

 

5 Сабақ Ұлттық 

экономика.Макроэкономикалық 

көрсеткіштер 

  

 

 6 Сабақ 

ҚР-ның қаржылық-несиелік жүйесі 

   

 

7 Сабақ Жасыл экономика 

  

 

 8 Сабақ 

Қазақстан Республикасы денсаулық 

сақтаудың экономикалық негіздері 

  

 

 9 Сабақ 

Сынақ 


 

  

 

Барлығы:  

18 


18 

 


 

 

  

12 


Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 

  

2.8 Негізгі және қосымша әдебиеттер 

НЕГІЗГІ: 

 

1.  Шеденов У.К., Байжомартов У.С., Комягин Б.И., Жунусов Б.А., Сагиндиков Е.Н., Шеденов И.У. Общая экономическая теория – Актобе: «А- Полиграфия», 2009. 

2.  Аубакиров Б., Байжумаев Б., Жакипов Ф., Табеев Т. «Экономическая теория КазНУ 2000 

г. 

3.  Баймуратов У. Б. Национальная экономическая система. Алматы: ғылым 2000г.  

ҚОСЫМША: 

 

1.  Конституция РК, 1995 года 2.  Назарбаев Н.А. Стратегия «Казахстан – 2030» 

3.  Темирбекова А.Б. Экономическая теория. Краткий курс лекций: Учебное пособие.- 

Алматы: «Экономика», 2007.- 280 с. 

4.  Сахариев С.С., Сахариева А.С. Современный курс экономической теории. Учебник. 

Часть 1,2,3. – Алматы: Данекер, 2002. – 214 

5.  Интернет ресурстар 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

13 Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 

 2.9Білімді бағалау 

 

Мамандықтың аталуы Пәнді 

оқығандағы 

семестрлер 

Бақылау нысандары  

 

0302000  «Мейіргер ісі»  

II 


сынақ 

 

 2.10 Білім алушылардың білімін бағалаудың критерийлері мен құзыреті 

 

5  «үздік»  бағасы      оқу  -бағдарламалық  материалдарын  жанжақты  және    терең  білетін,    оны жақсы  білетін,  тапсырмаларды  өз  бетінше  дұрыс  толық  орындай  алатынбілім  алушыларға 

қойылады. 

4«жақсы»  бағасы   оқу-бағдарламалық    материалын    жақсы  меңгерген,    бағдарламада берілген  

тапсырмаларды    орындаған,  пән  бойынша  жүйелі  түрде  алған  білімдерін  көрсеткен,  бірақ 

болмашы қателерін  өзі  толықтыра алтын білім алушыларға қойылады.  

3«қанағаттанарлық»  бағасы  негізгіоқу  -  бағдарламалық  материалды  келесі  оқу  материалын  

оқына  қажетті  көлемінде  меңгерген,бірақ  бірқатар  қате  жіберген    білім  алушыға  қойылады. 

Білім алушы жетекшінің көмегімен  қателерін жоя алатын және өз бетінше орындай алатындай  

болу керек. 

2  «қанағаттанғысыз»  бағасы    білім  алушыға      негізгі  оқу-бағдарламалық  материалын 

меңгермеген    жағдайда  қойылады.  «Қанағаттанғысыз»бағасы    студент  жетекшісіз  және 

қосымша  жұмыссыз  (қосымша  сабақтар,  консультациялар)  оқуды  жалғастыра  алмайтынын     

білдіреді. 

 

  

Шкала оценок при тестировании (в % соотношении)  

(на основании Инструкции по организации и проведению государственной 

аттестации организаций образования, утвержденной 

Приказом И.о. МОН РК от 5 марта 2008 г. № 109) 

 

   

 

    

 

  

 

  

 

  

 

 Оценка 

 

 Количество правильных ответов  

(в %) от числа  вопросов  

в контролируемом материале 

«5» 


«4» 

«3» 


«2» 

88-100% 


75-87% 

60-74% 


менее 60% 

Document Outline

  • Оқу ақпараты:казіргі кездегі Қазақстан Республикасының денсаулық сақтаудыңдамуы мен мәселелері, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтаудың қаржыландыру жүйесі, денсаулық сақтау жүйесінің қаржыландыру көздері 
  • Закладки Word
    • _GoBack

Каталог: uploads -> files -> Silabusi -> Sestrinskoe delo
files -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
files -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №1 /2013
Sestrinskoe delo -> Министерство здравоохранения
Sestrinskoe delo -> Ф Қмк 705-21-15 Силлабус. Төртінші басылым. Ф Кмк 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание
Sestrinskoe delo -> 4. Сабақ уақытында сөйлесуге, үнқағаз оқуға, сағыз шайнауға және ұялы телефонды пайдалануға
Sestrinskoe delo -> Қмк ф705-04-15 Оқу жұмыс бағдарламасы. Төртінші басылым
Sestrinskoe delo -> Сабақтар мен консультациялар өткізу уақыты: жұма, 15-00 ден 16-00ға дейін. Пәннің саясаты: Студенттер міндетті
Sestrinskoe delo -> Ф Қмк 705-21-15 Силлабус. Төртінші басылым. Ф Кмк 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание

жүктеу 0.68 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет