№4 (24) 2011 Меншік иесі жєне баспагержүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/39
Дата28.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

№ 4 (24)
2011
Меншік иесі жєне баспагер:
«Ќазаќстан Республикасыныњ 
Зањ шыѓару институты» ММ
2006 жылдан бастап шыѓады
Журналдың материалдары
http:/www.izrk.kz сайтында 
орналастырылған
Зањ ѓылымдары бойынша
диссертацияларыныњ негізгі ѓылыми
нєтижелерін жариялауѓа арналѓан
басылымдар тізіліміне енгізілген
(ЌР БЃМ БЃСБК 19.03.2009 ж. 
№329 б±йрыѓы)
Редакциялыќ кеңес:
Р.Т. Т‰сіпбеков (Төраға)
Д.Р. К±сдєулетов
Ж.Д. Б±сырманов 
М.Т. Баймаханов
М.Ш. Қоғамов
Редакциялыќ алќа:
А.М. Н±рмаѓамбетов
Р.Т. Нұртаев
М.А. Сєрсембаев
С.М. Рахметов 
Т.Е. Ќаудыров
С.Ә. Бұхарбаева
А.Ќ. Шайм±рынова
Т.С. Сафарова
Н.М. Примашев
Г.С. Саттарова
Ғ.К. Есдәулетова
С.С. Шишимбаева
М.Ф. Туғанбаева
А.М. Сәрсенов
Ж.И. Ибрагимов
Є.Г. Саќтаѓанов
Редактор-корректор:
Колтубаева Г.Б.
Ќазаќстан Республикасы Байланыс 
жєне ақпарат министрлігі
Аќпарат жєне м±раѓат комитетініњ 
БАЌ есепке ќою туралы куєлік 
№ 11219-Ж 15.11.2010 ж.
Мекен-жайы:              
Ќазаќстан Республикасы,
010000, Астана ќ., 
Орынбор к., 8 үй
тел./факс: 8 (7172) 74-02-06
E-mail: instzak-kz@mail.ru
МАЗМ¦НЫ
Әділет министрі Р. Түсіпбековпен сұхбат: Мемлекет органдарының 
басшылары  заң  жобаларының  сапасына  жауапты  («Казахстанская 
правда» газеті, 30.09.11.)..........................................................................
Ғалым, ұстаз М.К. Сүлейменовтың мерейтойына қарсы ......................
Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы
Ж.Д. БҰСЫРМАНОВ 
Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының қызметі және оның 
мемлекеттің құқық шығармашылығындағы рөлі туралы .....................
Р.Т. НҰРТАЕВ 
Заңнаманы  қазіргі  заманғы  әдіснама  және  құқықтық  мониторинг 
тұрғысынан құқықтық түсіндірудің өзекті мәселелері..........................
Е.М. АБАЙДІЛДИНОВ 
Заң  жобаларына  ғылыми  сараптама  жүргiзуді  жетiлдiрудiң  кейбiр 
аспектілері .................................................................................................
М.Ф. ТУҒАНБАЕВА 
Қазақстан  Республикасы  заңнамасын  кодификациялауының 
әдіснамалық негіздері................................................................................
А.Ғ. ҚАЗБАЕВА 
Қазақстан Республикасының қала құрылысы саласындағы заңнамасын 
кодификациялаудың теориялық тұрғылары ...........................................
Л.К. ҚАЙЫРБАЕВА 
Банктік заңнамасын кодификациялау мәселесіне...................................
М.Р. ГАБИТОВ (Уфа қ.) 
Республикалық басқару нысанының тарихи негіздері...........................
А.А. ЫДЫРЫСОВ 
Билер  әділеттілігі  көркемөнер  шығармасы  ретінде:  Тілеке  бидің 
тарихи-мәдениет мұрасының 200-жылдығына.......................................
Ә.С. НӘБИЕВА 
Заңнаманы жүйелендіру нысандары .......................................................
Конституциялық пен әкімшілік құқық 
Л.Т. ЖАНҰЗАҚОВА 
Жаһандандыру  жағдайындағы  саяси  құқықтар  мен  бостандықтар 
саласындағ ы Қазақстан Республикасы конституциялық заңнамасының 
дамуы...........................................................................................................
А.Д. ЖҮСІПОВ 
Қазақстан Республикасындағы қаржылық қызметтің конституциялық 
негіздерінің орны мен рөлі........................................................................
Т.С. САФАРОВА  
Қоғамдық  бірлестік  -  коммерциялық  емес  ұйымдардың  ұйымдас-
тырушылық-құқықтық нысанының бірі..................................................
Ш.Ж. ТАУКЕБАЕВА 
Мемлекеттік  басқару  саласындағы  адамдардың  құқықтары  мен 
мiндеттері туралы мәселеге қатысты.......................................................
7
10
11
15
26
30
33
37
41 
 
52 
57
61 
 
69 
 
73
78

№ 4 (24) 2011 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан
2
Б.Ө. АЛТЫНБАСОВ 
Конституциялық бақылау органының қызметін жетілдірудегі заң ғылымының рөлі......................................       
М.Б. АСЫЛБАЕВ 
Әлеуметтік саладағы басты түсініктер, атаулар мен анықтамалар....................................................................
Азаматтық, азаматтық іс жүргізу құқығы
С.К. ЫДЫРЫШЕВА, А.В. ТРИНКОЛЕНКО
Өнеркәсіптік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды беру туралы лицензиялық шарттар ...................
Н.Н. САҚЫПОВА, А.В. ТРИНКОЛЕНКО 
Айрықша құқықтарды кепілге беру шарты...........................................................................................................
И.Қ. ЕЛЕУСІЗОВА 
Өнеркәсіптік меншік объектілерін бағалаудың кейбір құқықтық мәселелері .................................................
С.Ж. ӘБДІРАХМАНОВА 
Экономикалық қызметті құқықтық реттеу - жеке құқықтық және жария құқықтық құралдардың өзара әрекет 
ету саласы ...............................................................................................................................................................
Г.К. ТӨЛЕНОВА 
Жариялау құқығы....................................................................................................................................................
Д.Д. ҚАСЕНОВА 
Нотариалдық қызметтегі ерлі-зайыптылардың мүліктік қатынастарының кейбір мәселелері.......................
Д.С. ҚАСЫМЖАНОВА 
Коммерциялық ақпараттардың мәні мен мағынасы............................................................................................
Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу
М.Ш. ҚОҒАМОВ
ҚР ҚІЖК жаңа редакциясының жобасына тұжырым: негізгі ұстанымдарға қысқаша баға............................
Т.Н. НУРКАЕВА, Н.В. ЮСУПОВ (Уфа қ.) 
Есірткінің  заңсыз  айналымынан  алынған  мүлікті  заңдастыруға  (жылыстатуға)  қарсы  іс-қимылдың 
халықаралық-құқықтық негізі...............................................................................................................................
С.М. РАХМЕТОВ 
Жалған кәсiпкерлiкке қарсы күрестiң қылмыстық-құқықтық шаралары..........................................................        
Н.А. САРТАЕВА       
Құқық қорғау органдар қызметінің заңнамалық негіздері және оларды жетілдіру..........................................
Г.Х. ЮСУПОВА 
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың жасалуы үшін қылмыстық жауапкершіліктің кейбір 
мәселері туралы.......................................................................................................................................................
А.Т. ҚОНЫСБЕКОВА 
Экономикалық қылмыстар жүйесі: түсініктеме және түрлері...........................................................................
Ювеналдық әділет
С.Ф. БЫЧКОВА 
Мемлекеттік ювеналдық әдiлет жүйесiнiң дамуы: жетістіктер мен мәселелері..............................................
Ғ.К. ЕСДӘУЛЕТОВА 
Қазақстан Республикасындағы кәмелетке толмағандардың iстерi бойынша қылмыстық сот iсiн жүргiзуді 
жетiлдiрудің кейбір мәселелері: халықаралық тәжiрибе.....................................................................................
Құқықтық мониторинг және қолданыстағы НҚА-ға сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама
С.Ә. БҰХАРБАЕВА
Нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингі ұғымы және оны ұйымдастырудың құқықтық 
реттемесі .................................................................................................................................................................
 А.М. СӘРСЕНОВ 
Қазақстан Республикасындағы құқықтық мониторинг: беталыс пен болашағы.............................................
А.А. МҰҚАШЕВА 
Суды қорғау аймағын және белдеуін құқықтық қорғау: мониторинг сұрақтары.............................................
Г.Б. ШАЙМЕРДЕНОВА 
Қазақстанның табиғат ресурстарын сақтау мен қорғауды жетілдірудің кейбір мәселелері............................
Халықаралық құқық және салыстырмалы құқықтану
М.А. СӘРСЕМБАЕВ 
Кейбір  елдердің  тергеушілері,  бірігіңдер!  (Тергеушілік  органдардың  халықаралық  біріккен 
ынтымақтастығының құқықтық мәселелерін шешу туралы) ............................................................................
И.З. ФАРХУТДИНОВ, А.А. ДАНЕЛЬЯН (Мәскеу қ.) 
Шет елдік инвестордың мемлекетке тиесілігі: анықтамалық мәселелері.........................................................
82
86
90
93
96
101
105
110
114
117
120
125
130
139
142
147
152
158
162
167
169
172
177

3
Журнал Ќазаќстан Республикасы Байланыс жєне ақпарат министрлігініњ
Ақпарат жєне мұрағат комитетінде тіркелген
Журналдыњ шыѓу мерзімділігі - ‰ш айда бір рет
Мақалаларды журналға орналастыру бойынша 
ЌР Зањ шыѓару институтына хабарласуѓа болады
тел./факс: 8 (7172) 74 13 74, 74 10 51
Жарияланѓан материалдар редакцияныњ кµзќарасына сай болмауы м‰мкін.
Жариялымдаѓы фактілер мен 
мєліметтердіњ шынайылыѓына авторлар жауап береді.
Редакция ќолжазбаларды ќайтармайды жєне оѓан пікір бермейді.
Материалдарды ќайта басу редакцияныњ р±ќсатымен м‰мкін болады. 
Журналѓа сілтеме жасау міндетті.
С.Я. ЛИХОВАЯ (Киев қ.) 
Туылмаған адамның денсаулығы мен өмір қауіпсіздігін құқықтық реттеудің еуропалық тәжірибесі ........
Ж.И. ИБРАГИМОВ 
Кеден одағындағы экономикалық  қатынастардың құқықтық реттелуі...........................................................
А.И. ЗЫБАЙЛО (Минск қ.) 
Конституциялық бақылау және мемлекеттердің халықаралық міндеттемелері ............................................
О.В. ГРИШКЕВИЧ (Минск қ.) 
Халықаралық шарттарды орындауда халықаралық-құқықтық және мемлекетшілік ықпал ету шаралары ............
С.М. ОСПАНОВА 
Кеден одағы шеңберіндегі кәсiпкерлiк қызметiнiң кейбiр проблемалық аспектілері....................................
М.Е. ЖҰМАБАЕВА
Әлеуметтiк қызмет түрлерiнiң шетел тәжiрибесiнiң қысқаша шолуы ...........................................................
Мемлекеттік тілде заң шығару тәжірибесінен
Ж.М. ТҰРАРОВА 
Заң жобаларына жүргізілетін лингвистикалық сараптаманың кейбір мәселелері.........................................
Ә.Ә. СИДАКОВ 
Қазақстан  Республикасындағы  ғылыми-құқықтық  лингвистикалық  сараптаманың  кейбір  мәселелері 
туралы (тәжірибелік аспект)................................................................................................................................
Нағыз Адам, Азамат және Ғалым С.З. Зимановты еске алу ............................................................................
Ақпараттық хабарламалар   
Г.К. ТӨЛЕНОВА «Азаматтық іс жүргізу заңнамасының өзекті мәселелері» атты (2011 ж. 9 қыркүйекте өткен) 
дөңгелек үстелдің қорытындылары туралы ақпараттық хабарлама ....................................................................
Ә.Ғ. САҚТАҒАНОВ «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына 20 жыл» атты (2011 ж. 28-29 қыркүйекте Минск қ. 
өткен) Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция туралы ақпараттық хабарлама .............................
Г.Б. ШАЙМЕРДЕНОВА  ҚР Заң шығару институты директоры, з.ғ.д., проф. Ж. Бұсырманов з.ғ.д., әкімшілік 
құқықтың  профессоры,  Еуропалық  жария  құқығы  ұйымының  директоры  С.  Флогаитиспен  (2011  ж. 
13 қазанда Астана қ. өткен) кездесуі туралы ақпараттық хабарлама ..............................................................
А.М.  СӘРСЕНОВ  «Ұлттық  заңнаманы  жетілдіру  тұрғысында  мемлекетаралық  бірлестіктердің 
халықаралық-құқықтық актілерінің мониторингі» атты (2011 ж. 29 қарашада Астана қ. өткен) Халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция туралы ақпараттық хабарлама .................................................................
С.С. ШИШИМБАЕВА «Әкімшілік әділеттік: шетелдік тәжірибе және Қазақстан Республикасындағы 
жаңарту болашағы» атты (2011 ж. 25 қарашада Астана қ. өткен) Әкімшілік құқықтың II Халықаралық 
Мектебі туралы ақпараттық хабарлама ..............................................................................................................
186
192
196
203
213 
 
216
220
223
225
227
229
231
232
235

№ 4 (24) 2011 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан
4
№ 4 (24)
2011
собственник и издатель:
ГУ «Институт законодательства
Республики Казахстан»
издается с 2006 года
Все материалы журнала
размещаются на сайте
http:/www.izrk.kz
Включен в перечень изданий
для публикации основных
научных результатов диссертаций
по юридическим наукам 
(Приказ ККСОН МОН РК №329 
от 19.03.2009 г. )
Редакционный совет:
Р.Т. Тусупбеков (Председатель)
Д.Р. Куставлетов
Ж.Д. Бусурманов
М.Т. Баймаханов 
М.Ч. Когамов 
Редакционная коллегия:
А.М. Нурмагамбетов
Р.Т. Нуртаев
М.А. Сарсембаев
С.М. Рахметов
Т.Е. Каудыров
С.А. Бухарбаева
А.К. Шаймурунова
Т.С. Сафарова
Н.М. Примашев
Г.С. Саттарова
Г.К. Есдаулетова 
С.С. Шишимбаева
М.Ф. Туганбаева
А.М. Сарсенов
Ж.И. Ибрагимов
А.Г. Сактаганов
Редактор-корректор:
Колтубаева Г.Б.
Свидетельство о постановке 
на учет СМИ № 11219-Ж 
от 15.11.2010 г. Комитета информации
и архивов Министерства связи 
и информации Республики Казахстан
адрес:
Республика Казахстан,
010000, г. Астана,
ул. Орынбор, д. 8,
тел./факс: 8 (7172) 74-02-06
E-mail: instzak-kz@mail.ru
содеРЖание
Интервью  Министра  юстиции  Р.  Тусупбекова:  Руководители 
госорганов будут нести ответственность за качество законопроектов 
(газета «Казахстанская правда» 30.09.11.).............................................
К юбилею М.К. Сулейменова – ученого, педагога ...............................
Теория и история государства и права
Ж.Д. БУСУРМАНОВ 
О деятельности Института законодательства Республики Казахстан и 
его роли в правотворчестве государства ...............................................
Р.Т. НУРТАЕВ 
Актуальные проблемы правопонимания под углом зрения современной 
методологии и правового мониторинга законодательства ..................
Е.М. АБАЙДЕЛЬДИНОВ 
Некоторые  аспекты  совершенствования  проведения  научной 
экспертизы законопроектов ................................................................... 
М.Ф. ТУГАНБАЕВА                     
Методологические основы кодификации законодательства Республики 
Казахстан .................................................................................................
А.Г. КАЗБАЕВА 
Теоретические аспекты кодификации градостроительного законо-
дательства в Республике Казахстан ....................................................... 
Л.К. КАИРБАЕВА 
К вопросу о кодификации банковского законодательства ...................
М.Р. ГАБИТОВ (г. Уфа) 
Исторические основы республиканской формы правления ...............  
А.А. ИДРИСОВ 
Правосудие биев как произведение искусства: к 200-летию историко-
культурного наследия Тлеке би..............................................................
А.С. НАБИЕВА 
Формы систематизации законодательства ............................................
Конституционное и административное право 
Л.Т. ЖАНУЗАКОВА 
Развитие конституционного законодательства Республики Казахстан в 
сфере политических прав и свобод в условиях глобализации ...........
А.Д. ЖУСУПОВ 
Место и роль конституционных основ финансовой деятельности в 
Республике Казахстан .............................................................................
Т. С. САФАРОВА 
Общественное  объединение  –  одна  из  организационно-правовых 
форм некоммерческих организаций ......................................................
Ш.Ж. ТАУКИБАЕВА 
К вопросу о правах и обязанностях граждан в сфере государственного 
управления................................................................................................
7
10
11
15
26
30
33
37
41
52
57
61
69
73
78

5
Б.О. АЛТЫНБАСОВ 
Роль юридической науки в совершенствовании деятельности органов конституционного контроля ..........
М.Б. АСЫЛБАЕВ 
Основные понятия, термины и определения в социальной сфере ....................................................................
Гражданское и гражданско-процессуальное право
С.К. ИДРЫШЕВА,  А.В. ТРИНКОЛЕНКО 
Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты промышленной собственности ........... 
Н.Н. САХИПОВА, А.В. ТРИНКОЛЕНКО 
Договор залога исключительных прав ................................................................................................................
И.К. ЕЛЕУСИЗОВА 
Некоторые правовые вопросы оценки объектов промышленной собственности ...........................................
С.Ж. АБДРАХМАНОВА 
Правовое регулирование экономической деятельности – сфера взаимодействия частноправовых и публично-
правовых средств ...................................................................................................................................................
Г.К. ТУЛЕНОВА 
Право на обнародование .......................................................................................................................................
Д.Д. КАСЕНОВА 
Некоторые вопросы имущественных отношений супругов в нотариальной деятельности ...........................
Д.С. КАСЫМЖАНОВА 
Сущность и значение коммерческой информации .............................................................................................
Уголовное право и уголовный процесс
М.Ч. КОГАМОВ 
Концепция к проекту новой редакции УПК РК: краткая оценка ключевых положений ................................
Т.Н. НУРКАЕВА, Н.В. ЮСУПОВ (г. Уфа) 
Международно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) имущества, полученного от 
незаконного оборота наркотиков ..........................................................................................................................
С.М. РАХМЕТОВ 
Уголовно-правовые меры борьбы с лжепредпринимательством ......................................................................
Н.А. САРТАЕВА 
Законодательные основы деятельности правоохранительных органов и их совершенствование ................
Г.Х. ЮСУПОВА 
О некоторых проблемах уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической 
деятельности ..........................................................................................................................................................
А.Т. КОНЫСБЕКОВА Система экономических преступлений: понятие и виды .................................
Ювенальная юстиция
С.Ф. БЫЧКОВА 
Развитие отечественной системы ювенальной юстиции: достижения и проблемы .......................................
Г.К. ЕСДАУЛЕТОВА 
Некоторые вопросы совершенствования уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних                   
в Республике Казахстан: международный опыт .................................................................................................       
Правовой мониторинг и антикоррупционная экспертиза действующих НПА
С.А. БУХАРБАЕВА 
Понятие и правовое регулирование организации правового мониторинга нормативных правовых актов ...............
А.М. САРСЕНОВ 
Правовой мониторинг в Республике Казахстан: тенденции и перспективы ...................................................
А.А. МУКАШЕВА 
Правовое регулирование водоохранных зон и полос: вопросы мониторинга ................................................
Г.Б. ШАЙМЕРДЕНОВА 
Некоторые вопросы совершенствования охраны и защиты природных ресурсов Казахстана ......................
Международное право и сравнительное правоведение
М.А. САРСЕМБАЕВ 
Следователи ряда стран, объединяйтесь! (О решении правовых проблем международного интегрированного 
сотрудничества следственных органов) ..............................................................................................................
И.З. ФАРХУТДИНОВ, А.А. ДАНЕЛЬЯН (г. Москва) 
Государственная принадлежность иностранного инвестора: проблемы определения ...................................
82
86
90
93
96
101
105
110
114
117
120
125
130
139
142
147
152
158
162
167
169
172
177

№ 4 (24) 2011 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан
6
Журнал зарегистрирован в Комитете информации и архивов
Министерства связи и информации Республики Казахстан
Периодичность выпуска журнала - не реже одного раза в три месяца
По вопросам опубликования статей в журнал обращаться 
в Институт законодательства РК
тел./факс: 8 (7172) 74 13 74, 74 10 51
Опубликованные материалы могут не совпадать с точкой зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов и сведений, 
содержащихся в публикациях, несут авторы.
Редакция не возвращает и не рецензирует рукописи. 
Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции. 
Ссылка на журнал обязательна.
С.Я. ЛИХОВАЯ (г. Киев) 
Европейский опыт правового регулирования безопасности жизни и здоровья нерожденного человека .............
Ж.И. ИБРАГИМОВ 
Правовое регулирование экономических отношений в Таможенном союзе ...................................................
А.И. ЗЫБАЙЛО (г. Минск) 
Конституционный контроль и международные обязательства государств .....................................................
О.В. ГРИШКЕВИЧ (г. Минск) 
Международно-правовые  и  внутригосударственные  меры  содействия  исполнению  международных 
договоров ...............................................................................................................................................................      
С.М. ОСПАНОВА 
Некоторые проблемные аспекты деятельности бизнеса в условиях Таможенного союза .............................
М.Е. ЖУМАБАЕВА 
Краткий обзор зарубежного опыта социальных услуг ......................................................................................
Из практики законотворчества на государственном языке
Ж.М. ТУРАРОВА 
Некоторые проблемы проведения лингвистической экспертизы законопроектов .........................................
А.А. СИДАКОВ 
О некоторых вопросах научно-правовой лингвистической экспертизы в Республике Казахстан (практический 
аспект) ....................................................................................................................................................................
Памяти настоящего Человека, Гражданина и Ученого С.З. Зиманова.............................................................
Информационные сообщения
Г.К.  ТУЛЕНОВА  Информационное  сообщение  об  итогах  круглого  стола  «Актуальные  проблемы 
гражданского процессуального законодательства» 9 сентября 2011 г. ............................................................
А.Г. САКТАГАНОВ Информационное сообщение о Международной научно-практической конференции  
«20 лет Содружеству Независимых Государств» в г. Минске 28-29 сентября 2011 г. ....................................
Г.Б. ШАЙМЕРДЕНОВА Информационное сообщение о встрече директора Института законодательства 
РК д.ю.н., проф. Ж. Бусурманова  с директором Европейской организации публичного права, д.ю.н., проф. 
административного права С. Флогаитисом в г. Астане 13 октября 2011 г. ......................................................
А.М. САРСЕНОВ Информационное сообщение о Международной научно-практической конференции 
«Мониторинг  международно-правовых  актов  межгосударственных  объединений  в  контексте 
совершенствования национального законодательства» в г. Астане, 29 ноября 2011 г. ..................................
С.С. ШИШИМБАЕВА Информационное сообщение о II-й Международной Школе административного 
права «Административная юстиция: зарубежный опыт и перспективы реформирования в Республике 
Казахстан» в г. Астане, 25 ноября 2011 года .......................................................................................................
186
192
196
203
213 
 
216
220
223
225
227
229
231
232
235

7
20-летие независимости Республики Казахстан
РуКоводители госоРганов будут нести 
ответственность за Качество заКонопРоеКтов. 
пРинять непосРедственное участие в РазРаботКе 
ноРМативно-пРавовых аКтов чеРез интеРнет-РесуРсы 
сМоЖет КаЖдый Казахстанец
законопроектная работа – одно из основных 
направлений  деятельности  Министерства 
юстиции. о том, что делается ведомством в 
целях решения задач, поставленных в послании 
президента РК, какая работа проводится для 
повышения  качества  нормативно-правовых 
актов,  как  решается  вопрос  аутентичности 
их текстов на казахском и русском языках и 
других аспектах законотворчества в интервью 
«Казахстанской правде» рассказывает Министр 
юстиции Рашид тусупбеков:
– Напомню, что на открытии пятой сессии Пар-
ламента 1 сентября Глава государства отметил, 
что с учетом текущих и стратегических планов 
развития страны необходимо решить четыре блока 
законотворческих задач.
Во-первых,  создать  четкие  законодательные 
нормы,  стимулирующие  инновационный  про-
цесс, особенно в приоритетных отраслях. Второе 
важное направление – это законодательное обе-
спечение дальнейшей социальной модернизации. 
Третье  касается  расширения  законодательной 
основы реформы правоохранительных органов 
и  системы  правосудия.  Четвертый  блок  задач 
направлен  на  развитие  отечественных  СМИ  и 
неправительственных организаций.
Таким  образом,  законопроектная  работа 
Минюста,  как  и  прежде,  будет  направлена  на 
качественное  и  своевременное  исполнение  по-
ставленных Президентом задач.
– Рашид толеутаевич, вопрос качества при-
нимаемых законов не теряет своей актуально-
сти, какие меры принимаются министерством 
в этом направлении?
– Качество законов зависит от многих фактов. 
Одним из них является правильная организация 
законопроектной работы.

Каталог: sites -> default -> files -> upload-files
files -> Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрации
files -> Алпысбай Мұсаев Әдебиеттанушы ғалым библиографиялық
files -> Аға оқытушы Мағжан жаны сыршыл ақын
files -> Тасимова Айслу Педагог ғалым
files -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
upload-files -> Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Астанадағы ЕҚЫҦ бағдарламалар офисі
upload-files -> Қазақстан Республикасының Заңнама институтының негізгі қызмет ету бағыттарының2015 жыл бойынша есебі

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет