№4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»жүктеу 459.38 Kb.
Pdf просмотр
бет4/5
Дата08.01.2017
өлшемі459.38 Kb.
#27
1   2   3   4   5

Бірегей 

БетБұрыс

Қарап  отырсақ  Жезқазған  байыту  фа-

брикасы  қатарға  қосылған  күннен  бастап 

байытушылар  кен  өңдеу  мен  металл 

қалқудың тиімді тәсілдерін табуда тыным-

сыз  тер  төгуде  екен.  Әлемдік  дағдарыс 

діңкелеткен  қазіргі  күрделі  кезеңде  ұжым 

алдында  шешімін  күткен  маңызды  өн-

дірістік мәселелер тұр. 

Қол  жеткен  тұрақтылықты,  кен  өңде-

удегі алынған ауқым мен сапаны  сақтай 

отырып  жабдықтарды  жаңғырту,  тиімділі-

гі  жоғары  жаңа  технологияны  игеру, 

өндірістің  барлық  буынына  толық  ша-

руашылық есепті енгізу қажет. Оның бірқа-

тары өзінің оң шешімін табу үстінде. Оған 

көз  жеткізу  үшін  байытушылар  бірегей 

бетбұрыс  жасаған  кейінгі  он  жылдың  бе-

деріне көз жүгіртсек те жетіп жатыр.

Жалпылама  жосылтпай,  нақты  дерек-

терге  жүгінейік.  2006  жылы  №2  ұнтақтау 

корпусындағы  «КМД-2200»  ұнтақтағышы-

ның  алдына  алымды  елек  орнату  май-

да  өнімді  елеу  есебінен  қондырғының 

өнімділігін  ұлғайтуға  мүмкіндік  берді. 

Өндірістің  осы  буынында  сол  жылы 

өнімнің  жұғымдылығын  жақсартқыштың 

тербелісті  түрін  таспалысына  ауыстыру 

еңбек  жағдайын  одан  әрі  жақсартуға  қол 

жеткізді.

Еңбек  жағдайын  жақсарту  бағытын-

да  жасалған  тағы  бір  татымды  шаруа  — 

өрт шығу қауіпі жоғары, есесіне тиімділігі 

төмен  және  жойласыз  пайдалану  шығы-

ны  жұмсалатын  «ВМП-10»,  «ВМГ-133», 

«ВКЭ»  майлы  айырып-қосқыштардың 

орнына  жетілдірілген  «ВВ/TEL-1000А-

1600А»  вакуумды  түрінің  қойылуы.  Ал, 

2008 жылы жаңа өндірістік қалдықтар ша-

руашылығының  пайдалануға  берілуі  бұл 

құрылым  жұмысының  сенімділігі  мен  қа-

уіпсіздігін арттырды.

2009  жылы  1953  жылдан  қолданылып 

келе  жатқан  «ВРС-2»  вагонаударғышы-

ның  орнына  «Днепрауырмашина»  зауы-

ты  жасаған  заманауи  «ВРС-120С2»  түрі 

қойылды. Соның арқасында кен қабылдау 

мен жұмыс жағдайы едәуір жақсарды. №2 

бас  корпуста  «ФПМ  6,3»  флотомашина-

сын «РИФ 6,5» түріне ауыстыру техноло-

гиялық үдерісті жетілдіруге жол ашты.

Сүзу-кептіру бөлімшесі мыс қорыту за-

уытынан  байыту  фабрикасына  берілген 

соң  2011-2012  жылдары  технологиялық 

үдеріс пен тауарлы концентраттың шұғыл 

және  баланстық  қозғалысын  есептеу 

оңтайландырылды. Былтыр цех операто-

рының компьютеріне жедел ақпарат жет-

кізіп  отыратын  электронды  таразыларды 

пайдалануға беру арқасында диірмендер-

ге шикізат тиеу автоматты режимде басқа-

рылатын болды. Тағы бір елеулі шаруа 

— жұмыс істеп тұрған компрессор цехы 

өндіріс ырғағын бұзбай-ақ түбегейлі қай-

та құрылды. 

Өткен  жылдан  бастап  екі  бас  кор-

пустағы  флотомашиналарды  жаппай 

жаңғырту  қолға  алынды.  Үш  жылға  ар-

налған бұл бағдарламаны жүзеге асыру 

барысында  120  миллион  доллар  инве-

стициялық қаражат игеру көзделіп отыр. 

Содан  кейінгі  кезек  қолданыстағы  диір-

мендерді  барынша  жетілдірілген  зама-

науи түрлеріне ауыстыруға келеді. 

Келешекте  кәсіпорында  технологи-

ялық  үдерістерді  басқарудың  автомат-

тандырылған  заманауи  жүйесін  орнату 

жоспарланып  отыр.  Сондай-ақ,  2015-

2018  жылдары  фабриканы  техникалық 

қайта  жарақтандырудың  жөн-жосығын 

қамтитын бірегей бағдарлама жасалған. 

Онда барынша тиімді жабдықтарды ор-

натуға басымдық берілген. Осының бәрі 

еңбек  өнімділігі  мен  техникалық-эконо-

микалық  көрсеткіштерді  айтарлықтай 

арттыруға елеулі ықпал етері анық. адамдық 

фаКтор — 

айқындаушы Күш

Жезқазғандық 

байытушылардың 

ерен  еңбегі  елімізге  аян  және  лайықты 

бағаланып  келеді.  Көптеген  еңбеккер 

орден-медальдармен марапатталған. 

Металл қалқудың жетілдірілген тәсіл-

дерін  тапқаны үшін байыту фабрикасы-

ның  бұрынғы  директорлары  И.Кондра-

тенко  мен  И.Литинский  және  Қазақстан 

Минералдық ресурстар академиясының 

мүше-корреспонденті,  ғылым  канди-

даты  Ж.Махмұтов  КСРО  Министрлер 

кеңесінің  сыйлығына  ие 

болды.

Мыс-қорғасын  кенін өңдеу 

технологиясын 

мінсіз  меңгергені  және 

технологиялық  көрсет-

кіштерді 

арттырғаны 

үшін жоғары мемлекеттік 

марапатқа  ие  болған-

дардың  қатарында  фло-

таторлар  —  Қазақстан 

Мемлекеттік  сыйлығы-

ның  иегері,  Ленин  және 

Еңбек Қызыл Ту орденді 

Л.Попкова  мен  Октябрь 

Революциясы  және  екі 

мәрте Еңбек Қызыл Ту орденін иеленген 

Э.Сивожелезова да бар.

Тотыққан  кенді  профессор  Мосто-

вичтің  тәсілі  бойынша  өңдеу  техноло-

гиясын    игергені  үшін  кезінде  байыту 

фабрикасы  директорының  орынбасары 

А.Салқымбеков  —  Ленин  орденін,  жөн-

деу  сапасын  арттырғаны  және  жаб-

дықтардың іркіліссіз жүруін қамтамасыз 

еткені  үшін  №2  бас  корпустың  сле-

сарьлар  бригадирі  Ә.Тілеубергенов 

«Ерен еңбегі үшін» медалі мен «Құрмет 

Белгісі» орденін омырауына тақты.

—  Табыстың  бір  тетігі  жетілдірілген 

техникаға  келіп  тірелгенімен,  адам-

дық  факторды  айналып  өте  алмаймыз. 

Кәсіпорын жетістігінің негізі — тәжірибесі 

толысқан,  ынтымағы  жарасқан  ұжым. 

Бүгінде  бізде  өндірістік  емес  алаңдар-

дағыны  қоса  алғанда  2409  адам  еңбек 

етеді.  Жастар  жағы  жеткілікті.  Былтыр 

140  адам  жұмысқа  қабылданса,  соның 

отызы  —  Сәтбаев  технологиялық  кол-

леджінен келген жас мамандар. 

Жұмысқа  жаңа  тұрғандар  оқыту-әді-

стемелік  орталығында  он  күндік  оқудан 

өтіп,  өндірістік  қауіпсіздік  қырлары-

на  қанығады.  Сосын  жұмыс  орнында 

тәлімгерге  бекітіледі.  Кәсіпорында  ата-

лары  мен  әкелерінің  ісін  жалғастырып 

жүрген  жастар  да  баршылық.  Бүгінде 

Классен,  Зайцев,  Қалқанов,  Жанайда-

ров, Чернов жұмысшы әулеттері мақта-

нышымызға айналған.

«Ұрпақ  үндестігі»  деген  ұғым  бар. 

Кейде  «ұрпақ  жалғастығы»  деп  те  жа-

тамыз.  Мәселе  оның  қалай  айтылған-

дығында  емес,  қалай  жүзеге  асқан-

дығында.  Мәселен,  бізде  ол  өндірістік 

тәлімгерлік,  өзара  түсіністік,    селкеусіз 

сенімділік  арқылы  орнығады.  Ұжымда 

еліктіріп  тұратын  ерекше  рух  болуға 

тиіс. Әкімшілік адамдарды түсініп, өнімді 

жұмыс  істеуіне  жағдай  тудыруы  керек. 

Ұжымда  осындай  ахуал  қалыптасса, 

онда  кез-келген  қиындық  кедергі  бола 

алмайды, — дейді кәсіпорын директоры.  

Байыту  фабрикасының  ырғақты  жұ-

мыс істеуін қамтамасыз етуге күш-қуаты 

мен  тәжірибесін  жұмсаған,  тынымсыз 

маңдай  терін  төккен  өндіріс  өрендерін 

түгендеп шығу мүмкін емес. Бүгінгі сал-

танатта  солардың  бірқатарына  құрмет 

көрсетіледі.  Төртеуіне  темір  тұлпардың 

кілті тапсырылады.                                                                                                                                                                                                                                         30 қаҢтар  2015 жыл

  асудан  асты

ҚҰҚЫҚ

8

                                                                                           30 ҚАҢТАР  2015 жыл

«МЫСТЫ ӨҢІРДІҢ» АКЦИЯСЫ

«Ұлы Жеңіске — 70 жыл: 

     БОЗДАҚТАРДАН БІР БЕЛГІ»(Басы өткен нөмірде).

НАЗАРЕМБЕРОВ  Ешмурат  (установлен  из  архивных  списков 

по 4 медальонам (Г.И.Ершов и др.) и 14 запискам в гильзах). Родил-

ся:  1903  г.,  ЮжноКазахстанская  обл.,  Чияковский  рн,  аул  Бугат.  При-

зван Келесским РВК. Красноармеец, 1130 сп. Семья: Назаремберова 

Анбария, Юж.Колохет., Шаковский рн, д.Аул Бугат. 

Архив:  ЦАМО,  вх.  дон.  28156с15.10.1942,  лист  113:  умер  от  ран 

25.8.1942.Найден:  август  2004  г.,  Тверская  обл.,  Зубцовский  рн,  лес  меж-

ду  д.Старое  и  Зиновское.  Захоронен:  22.6.2005  г.,  Тверская  обл., 

Зубцовский рн, с.Погорелое Городище. Отряд: «Звезда», c.Погорелое 

Городище Тверской обл. НАРУШАЕВ  Джумбай  (установлен  из  архивных  списков  по 

медальону  М.Березкина).  Родился:  1916  г.  Призван  Есильским  РВК. 

Красноармеец, стрелок, 1 гв. мсд 33 А. Семья: Жусунов Ханах — отец, 

Акмолинская обл., Есильский рн, д.Кантыкта. Архив: ЦАМО, фонд 1044, опись 2, дело 37, лист 172: пропал без 

вести 13.1.1942.Найден: июль 2002 г., Московская обл., НароФоминский рн, д.Сотни-

ково. Захоронен: Московская обл., НароФоминский рн, Афанасьевский 

с/с, д.Волченки. Отряд: РМОО ПО «Тризна», г.Москва. 

НИАЗБЕКОВ  Ар(и)ан  (медальон).  Родился:  1920  г.,  Каз.

ССР,  АлмаАтинская  обл.,  Чиликский  рн,  Малыбайский  с/с,  кз 

им.Орджоникидзе.  Призван  Кегеньским  РВК.  Красноармеец.  Семья: 

Ниазбеков  Батжан,  Каз.ССР,  АлмаАтинская  обл.,  Чиликский  рн, 

Малыбайский с/с, кз им.Орджоникидзе. 

Найден: июль 2004 г., Беларусь, Могилевская обл., Могилевский рн, 

д.Кадино.  Захоронен:  Беларусь,  Могилевская  обл.,  Могилевский  рн, 

д.Кадино. Отряд: информация п/г «Батьковщина», Беларусь. 

ОМАРХАНОВ Шакинтай (медаль «За отвагу» № 588342). Родился: 

1910  г.  Призван  Тивринским  РВК,  26.08.1942,  Семипалатинская  обл. 

Красноармеец, пулеметчик, 1 рота, 1 сб, 1134 сп, 338 сд. Семья: Ма-

рия, Семипалатинская обл., г.Тиври(н), ул.Заболотина, д.57. Архив:  ЦАМО,  вх.  дон.  14733с50  г.:  пропал  без  вести  в  декабре 

1943 г.


Найден:  май  1995  г.,  Беларусь,  Могилевская  обл.,  Круглянский 

рн,  Шепелевичский  с/с.  Захоронен:  Беларусь,  Могилевская  обл., 

Круглянский рн, д.Шепелевичи. Отряд: 2 поисковая рота 52 оспб МО 

РБ. 


СЕРКЕБАЕВ  Сейдан  (медальон).  Родился:  1921  г.,  Казахская 

АССР, г.Джамбул, 2я Карабакирская ул., д.18. Красноармеец. Семья: 

Серкебаев Корпебай, Казахская ССР, г.Джамбул, 2я Карабакирская ул., 

д.18, кз Тонкоруш. Найден: август 1994 г., Тверская обл., Пеновский рн, 1,5 км восточ-

нее с.Слаутино. Захоронен: 22.6.1995 г., Тверская обл., Пеновский рн, 

с.Слаутино. Отряд: «Истина», Тверская обл. 

ФАЙЗИЕВ Пайшат (установлен из архивных списков по 4 медальо-

нам (Г.И.Ершов и др.) и 14 запискам в гильзах). Родился: 1890 г. При-

зван  Келесским  РВК,  ЮжноКазахстанская  обл.  Красноармеец,  1201 

сп. Семья: Файзеева Тураш, ЮжноКазахстанская обл., Келесский рн, 

Коммунарский с/с, колхоз «1 Мая». 

Архив: ЦАМО, вх. дон. 1274с10.01.1943, лист 25об.: умер от ран 

26.12.1942.Найден:  август  2004  г.,  Тверская  обл.,  Зубцовский  рн,  лес  меж-

ду  д.Старое  и  Зиновское.  Захоронен:  22.6.2005  г.,  Тверская  обл., 

Зубцовский рн, с.Погорелое Городище. Отряд: «Звезда», c.Погорелое 

Городище Тверской обл. ШАНГНАЕВ Узахи (установлен из архивных списков по медальону 

А.С.Попова  и  именным  вещам  В.Я.Какурина  и  П.Я.Емельянова). 

Родился: 1913 г., Актюбинская обл., Алгазский рн. Призван Алгазским 

РВК. Рядовой, 1012 сп, 288 сд. Семья: Шангнаев, Актюбинская обл., 

Алгазский рн, Актасский с/с. 

Архив: ЦАМО, 9 отдел, 739 ХППГ, дело 2040: умер 25.1.1944.

Найден:  август  2002  г.,  Ленинградская  обл.,  Тосненский  рн, 

ур.Зенино. Захоронен: Ленинградская обл., Тосненский рн, д.Чудской 

Бор. Отряд: Экспедиция «Любань». 

ШАХАМЕТОВ Вайде (установлен из архивных списков по медальону 

А.С.Попова  и  именным  вещам  В.Я.Какурина  и  П.Я.Емельянова). 

Родился:  1916  г.,  Казахская  ССР,  Карагандинская  обл.,  Телеменский 

с/с, с.Ростовка. Красноармеец, 77 сп. Семья: Дикамбаева Аймат, Ка-

захская ССР, Карагандинская обл., Тельменский рн, с.Растовка. 

Архив: ЦАМО, 9 отдел, 32 ОМСБ, дело 128: умер 15.10.1943.

Найден:  август  2002  г.,  Ленинградская  обл.,  Тосненский  рн, 

ур.Зенино. Захоронен: Ленинградская обл., Тосненский рн, д.Чудской 

Бор. Отряд: Экспедиция «Любань». 

БАЙМУЦАНОВ Кунатык (медальон). Родился: 1919 г., Гурьевская 

обл.,  Денгизский  р-н,  Мынтюбинский  с/с.  Призван  Гурьевским  РВК. 

Рядовой. 

Архив:  ЦАМО  РФ,  вх.  дон.  46134-17.07.1947,  фонд  58,  опись 

977520, дело 3375, лист 266: пропал без вести 10.1941. Найден: 2009 г., Республика Карелия, Сортавальский р-н. Захоро-

нен: 6.5.2010 г., Республика Карелия, Сортавальский р-н, п.Заозерный. 

Отряд: п/о «Ладога», г.Сортавала Респ. Карелия.

БАЛГОБАЕВ  Умар  (установлен  из  архивных  списков  по 

медицинским  биркам  А.Н.Зайцева,  А.П.Лангаева,  Г.А.Мельникова). 

Родился:  1908  г.,  Южно-Казахстанская  обл.,  Арысский  р-н.  Призван 

Арысским РВК. Рядовой, стрелок, 406 сп 124 сд. Семья: Балгобаева 

Румзаль - жена, Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл., Арысский 

р-н, Такиркульский с/с, д.Людзиводы. Архив: ЦАМО РФ, фонд 58, опись А-71693, дело 609: умер от ран 

4.12.1943. Найден:  сентябрь  2010  г.,  Ленинградская  обл.,  Кировский  р-н, 

д.Марьино.  Захоронен:  18.9.2010  г.,  Ленинградская  обл.,  Кировский 

р-н,  мемориальный  комплекс  «Синявинские  высоты».  Отряд:  КГ  ОО 

ПО «Суворов», г.Коломна Московской обл., г.Санкт-Петербург.(Жалғасы бар).

Осы құжат сыбайлас 

жемқорлықты ұлттық қа-

уіпсіздікке тікелей қауіп-қа-

тер қатарына қояды және 

мемлекет пен қоғамды осы 

келеңсіз құбылыспен күре-

сте күш-жігерді біріктіруге 

бағыттайды. 

1998 жылы Қазақстан 

ТМД елдерінің арасында 

алғашқылардың бірі болып 

осы әлеуметтік зұлым-

дықпен күрестің мақсатын, 

міндеттерін, негізгі қағи-

даттары мен тетіктерін 

айқындаған  «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы» Заңды қабылдады. 

Бұдан кейін осы салада 

үлкен нормативтік-құқықтық 

база құрылды. Жекелеп 

айтқанда халықаралық 

сарапшылардың бағалауы 

бойынша Қазақстанның 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнамасы әлемдегі 

ең тиімділердің бірі болып 

саналады. 

Сыбайлас жемқорлық 

бизнес жүргізудің эконо-

микалық және қаржылық 

ортасын бұрмалайды, мем-

лекеттік басқару тиімділігін,  

инвестицияларға ынтала-

рын төмендетеді, эконо-

микалық дамуды тежейді, 

әлеуметтік теңсіздікті туын-

датады. Осыны есте сақта-

уымыз керек. 

ҚР Президенті  

Н.Ә. Назарбаев өзінің  

«Қазақстан-2050» стратегия-

сы қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты 

Қазақстан халқына Жолда-

уында сыбайлас жемқор-

лықпен күресу мәселесіне 

ерекше тоқталды. 

 Елбасы осы Жолда-

уында «Мемлекет пен 

қоғам жемқорлыққа қарсы 

күресетін бір күш болуға 

тиіс. Жемқорлық — жай 

құқық бұзушылық емес. Ол 

мемлекеттің тиімділігіне 

деген сенімді сетінетеді және 

ұлттық қауіпсіздікке төнген  ті-

келей қатер болып саналады. 

Біздің түпкі мақсатымыз — 

жемқорлықты құбылыс ретін-

де жою үшін жемқорлыққа 

қарсы заңнамаларды жетіл-

діру арқылы жемқорлықпен 

күресті қатты күшейтуіміз 

керек», - деп атап көрсетті. 

ҚР Президентінің Жолдауы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл жүйесінің одан әрі 

дамуына үлкен серпініс берді. 

Алдымыздағы он жыл-

дыққа арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратеги-

ясында сыбайлас жемқорлық 

деңгейін түбегейлі қысқар-

туға, мемлекет пен қоғам 

өмірінің түрлі салаларында 

оны тудыратын себептер мен 

жағдайларды жоюға қабілетті 

превентивтік сипаттағы ке-

шенді шараларға жетекші рөл 

беріледі. Яғни, басты назар 

сыбайлас жемқорлықтың 

салдарымен күреске емес, 

оның алғышарттарын жоюға 

аударылды.

Бүгінгі күнге ең маңызды 

міндет – жаңа сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратеги-

ясының қалыптасуын жалға-

стыру және жүзеге асыру. 

Стратегияның түйінді 

бағыттары, негізгі тәсілдері 

және басым шаралары — 

мемлекеттік қызмет саласын-

дағы сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс қимыл, қоғамдық 

бақылау институтын енгі-

зу, квазимемлекеттік және 

жекеше сектордағы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, 

сот және құқық қорғау орган-

дарындағы сыбайлас жемқор-

лықтың алдын алу, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдени-

еттің деңгейін қалыптастыру, 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл мәселелері 

бойынша халықаралық ын-

тымақтастықты дамыту. 

Бүгінгі таңда Қазақстанда 

сыбайлас жемқорлықты жою 

бойынша белсенді жұмыс 

жасалуда. 

Шенеуніктердің аза-

маттармен тікелей бай-

ланыстарын қысқартатын 

және сыбайлас жемқорлық 

көріністері үшін жағдай-

ларды барынша азайтатын 

мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер саласын дамыту 

мен мемлекеттік аппараттың 

жұмысын ақпараттандыру  

жөнінде кешенді шаралар 

қабылданды.

Сонымен бірге, жаза 

бұлтартпастылығы қағида-

ты табысты іске асырылу-

да. Сыбайлас жемқорлық 

іс-әрекеттерін жасағаны 

үшін әшкереленген шене-

уніктер атқарып отырған 

қызметтері мен шендеріне 

қарамастан, заңның барын-

ша қатаңдығы бойынша 

жауапты болады. 

Қазақстанда шет елдердің 

үлгісі бойынша, сыбайлас 

жемқорлық фактілері тура-

лы хабарлайтын азаматтар-

ды материалдық көтерме-

леу енгізілген. 

Естеріңізге салсақ, 

Жезқазған аймағының 

тұрғындары оларға белгілі 

болған сыбайлас жемқорлық 

көріну фактілері бойынша 

Жезқазған аймағы бойынша 

мемлекеттік қызмет істері 

және сыбайлас жемқор-

лыққа қарсы іс-қимыл 

басқармасының кезекшілік 

бөліміне 72-16-29 телефоны 

бойынша хабарласуы бола-

ды, сонымен қатар 

144 call 

centre жұмыс істейді. Бұл 

бағыттағы жұмыс жалғасын 

таппақ. 

Стратегияда қарасты-

рылған сыбайлас жемқор-

лыққа қарсы кешенді 

шаралар қоғамның белсенді 

қатысуымен өткізілу керек. 

Өйткені, сыбайлас жемқор-

лыққа қарсы іс-қимыл тиімді 

болуы үшін тек өкілетті 

мемлекеттік органдар ғана 

емес, сондай-ақ қоғамдық 

азаматтық институттардың 

қатысуы қажет. 

Сыбайлас жемқорлық 

профилактикасының пәр-

менді тетігі қоғамдық бақы-

лау болып табылады.  

Таяу арада сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы оқыта-

тын курстармен барлық оқу 

орындар, мемлекеттік орган-

дар мен тұтастай алғанда 

барлық азаматтық қоғам да 

қамтылатын болады. Осы 

саладағы халықтың хабар-

дар болуы нақты нәтижеге 

жетуге көмегін тигізеді. 

Азаматтарда сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдени-

ет, сыбайлас жемқорлыққа 

деген берік иммунитет, оған 

деген жұртшылықтың мінеуі 

болмай, қалаған нәтижеге 

қол жеткізу мүмкін емес. 

Сондықтан әрбір қазақстан-

дық азамат, әрбір отбасы  

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл — барлық 

қоғамның ісі екенін түсінуі 

тиіс. Егер де бәріміз бірі-

гіп, «бір қолдан жең, бір 

жағадан бас шығарып»- 

ұмтылсақ, біз алмайтын асу 

болмайды.ЕРІК ЕСЕНОВ,

Жезқазған аймағы бой-

ынша мемлекеттік қызмет 

істері және жемқорлыққа 

қарсы күрес ауданаралық 

басқармасының бастығы.

Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  іс-қимыл  Қа-

зақстан  Республикасының  мемлекеттік  саяса-

тының аса маңызды Стратегиялық басымдығы 

болып табылады.

Мемлекеттің  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы 

саясатының  негізгі  бағыттарын  одан  әрі  ай-

қындау  мақсатында  Қазақстан  Республикасы 

Президенті өзінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы 

Жарлығымен республиканың 2015-2025 жылдарға 

арналған  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  Страте-

гиясын бекітті.

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы  күресті 

пәрменді ете түсуге 

бағытталған


11

                                                                                                                                                                                                                                 30 ҚАҢТАР 2015 жыл.

ТІРШІЛІК


САЛТАНАТ ҮЙІ 

ШАҚЫРАДЫ 

ҮЙЛЕНУ ТОЙЛАРЫН, МЕРЕЙТОЙЛАР 

ӨТКІЗУГЕ ТАПСЫРЫСТАР ҚАБЫЛДАЙМЫЗ 

250 — 300 ОРЫН 

Той дастарханының бағасы — 

1800 теңге. 

Мекен-жайымыз:     С.Сейфуллин көшесі, 38.

                                   (бұрынғы Некрасов). 

                                   Тел: 76-51-21, 76-92-34

т о й х а н а с ы н а 

келіңіздер! 

ҚАЛТАҢЫЗҒА 

КҮШ ТҮСІРМЕЙТІН УАҚЫТ 

Біз қыс-көктем айларына той жасау, 

құдайы беру үшін ЖЕҢІЛДІКТЕР 

акциясын бастадық! 

Жан басына — 2000 теңге.  

Мекен-жайымыз: 

 

Жезқазған қаласы, Гоголь көшесі, 5-үй., 

 

телефондары: 76-88-92, 76-22-92., 

 

ұялы: 8701-201-17-29.

Үйлену тойларын, мерейтойлар  өткізу-

ге тапсырыстар  қабылдайды. 

Үлкен зал — 250 орындық,  

 

Кіші зал —   100 орындық. Бізде дәмді  әрі арзан. 

Мекен-жайымыз: Жезқазған қаласы, 

Пугачев көшесі, 18. Тел: 76-87-43.

Салтанатты жағдайға орай  

банкетке тапСырыСтар берСеңіз 

Сізде шараны ұйымдастыруға байланысты 

проблема болмайды: 

теледидар экраны бойынша тікелей трансляция, бейнежазба, 


Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Қош келдің, әз-Наурыз! Арулардың жанданған бірлестігі

жүктеу 459.38 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет