№3(79)/2015 Серия педагогикажүктеу 5.04 Kb.
Pdf просмотр
бет1/37
Дата20.03.2017
өлшемі5.04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

 
Қ АР АҒ АН Д Ы    
У Н И В Е Р С И Т Е Т I Н I Ң  
ÕÀÁÀÐØÛÑÛ 
ÂÅÑÒÍÈÊ 
К АР АГ АН Д И Н С К О Г О    
У Н И В Е Р С И Т Е Т А
 
ISSN 0142-0843 
 
ПЕДАГОГИКА сериясы 
№ 3(79)/2015 
Серия ПЕДАГОГИКА 
 
Шілде–тамыз–қыркүйек 
30 қыркүйек 2015 ж. 
1996 жылдан бастап шығады 
Жылына 4 рет шығады 
Июль–август–сентябрь 
30 сентября 2015 г. 
Издается с 1996 года 
Выходит 4 раза в год 
 
Собственник  РГП 
Карагандинский государственный университет  
 
 
имени академика Е.А.Букетова
 
Бас редакторы — Главный редактор 
Е.К.КУБЕЕВ,  
академик МАН ВШ, д-р юрид. наук, профессор 
 
Зам. главного редактора  
Х.Б.Омаров, д-р техн. наук
 
Ответственный секретарь
   Г.Ю.Аманбаева, д-р филол. наук
 
Серияның редакция алқасы — Редакционная коллегия серии 
Б.А.Жетписбаева, 
редактор д-р пед. наук; 
М.Н.Сарыбеков, 
д-р пед. наук; 
К.М.Арынгазин, 
д-р пед. наук; 
С.Т.Каргин, 
д-р пед. наук; 
Л.А.Шкутина, 
д-р пед. наук; 
Г.О.Тажигулова, 
д-р пед. наук; 
Н.Э.Пфейфер, 
д-р пед. наук; 
Ш.М.Мухтарова, 
д-р пед. наук; 
С.К.Абильдина, 
д-р пед. наук; 
Н.Б.Михайлова, 
д-р PhD (Германия); 
А.Миколайчак, 
д-р PhD (Польша); 
Т.В.Машарова, 
д-р пед. наук (Россия); 
И.А.Федосеева, 
д-р пед. наук (Россия); 
Д.А.Казимова, 
ответственный секретарь 
 
канд. пед. наук 
 
 
Адрес редакции: 100028, г. Караганда, ул. Университетская, 28 
Тел.: (7212) 77-03-69 (внутр. 1026); факс: (7212) 77-03-84.  
E-mail: vestnick_kargu@ksu.kz. Сайт: vestnik.ksu.kz 
 
 
 
 
 
 
Редакторы Ж.Т.Нұрмұханова 
Редактор И.Д.Рожнова 
Техн. редактор Д.Н.Муртазина 
Издательство Карагандинского  
государственного университета  
им. Е.А.Букетова 
100012, г. Караганда,  
ул. Гоголя, 38,  
тел.: (7212) 51-38-20 
e-mail: izd_kargu@mail.ru 
 
Басуға 29.09.2015 ж. қол қойылды. 
Пiшiмi 60
84 1/8.  
Офсеттік қағазы.  
Көлемi 34,25 б.т.  
Таралымы 300 дана.  
Бағасы келiсiм бойынша.  
Тапсырыс № 276. 
 
Подписано в печать 29.09.2015 г.  
Формат 60
84 1/8. 
Бумага офсетная. 
Объем 34,25 п.л. Тираж 300 экз. 
Цена договорная. Заказ № 276. 
 
Отпечатано в типографии  
издательства КарГУ  
им. Е.А.Букетова 
© Карагандинский государственный университет, 2015 
Зарегистрирован Министерством культуры и информации Республики Казахстан. 
Регистрационное свидетельство № 13107–Ж от 23.10.2012 г.
 


Вестник Карагандинского университета 
М А З М Ұ Н Ы  
 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  
ТƏРБИЕЛЕУ ЖƏНЕ ОҚЫТУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТЕОРИЯСЫ 
 
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ 
Жетпісбаева Б.А.,  Шайхызада Ж.Г.,  Кости-
на Е.А. Тілдік  емес  мамандықтар  студенттері-
нің шетелдік кəсіби-коммуникативті біліктілі-
гінің құрамдастары .............................................  
5
 
Жетписбаева Б.А.,  Шайхызада Ж.Г.,  Кости-
на Е.А.  Компоненты  иноязычной  профессио-
нально-коммуникативной  компетенции  студен-
тов неязыковых специальностей ........................ 
5
Құдабаева  П.А.,  Беркімбаев  Қ.М.  Болашақ 
ағылшын тілі мұғалімдерінің мəдениетаралық 
құзырлылықтарын зерттеу жəне қалыптастыру ..   
12
 
Kudabayeva P.A., Berkimbayev K.M.  Тhe study 
and formation of intercultural competence 
of future teachers of English ................................. 
12
Жетпісбаева Б.А.,  Шүнкеева С.А.,  Есқазино-
ва Ж.А.  Қазақстан  жоғары  оқу  орындарында 
Болон үдерісін жүзеге асырудың мəселелері ...  
19
 
Zhetpisbaуeva B.A.,  Shunkeyeva S.A.,  Eskazino-
va Zh.A.  Тhe issue of implementation Bologna 
process parameters in the universities of 
Кazakhstan ............................................................ 
19
Сүлеева  К.М.,  Рамашов  Н.Р.,  Бабушкин  Г.Д. 
Жеткіншек  бадминтоншыларды  интегралды 
даярлау .................................................................   
24
 
Сулеева  К.М.,  Рамашов  Н.Р.,  Бабушкин  Г.Д. 
Интегральная  подготовка  юных  бадминто-
нистов ................................................................... 
24
Атемова Қ.Т., Исабекова Г.Б. Қазақ отбасын-
дағы тəрбие жүйесі .............................................  
30
 
Атемова К.Т., Исабекова Г.Б. Система воспи-
тания в казахской семье ...................................... 
30
Бабаева  К.С.  Дəрігер-ұстаз  қызметінде  құзы-
реттілік бағытының мəні мен маңызы ..............  
39
 
Бабаева К.С. Cущность и значение компетент-
ностного  подхода  в  деятельности  врача-
педагога ................................................................ 
39
Күлейменов  А.Ж.,  Күлейменова  Л.М.  Оқушы-
лардың  салауатты  өмір  салтын  қалыптасты-
руда ұлттық спорт түрлерінің рөлі ....................   
44
 
Кулейменов  А.Ж.,  Кулейменова  Л.М.  Роль 
видов  национального  спорта  в  формировании 
здорового образа жизни учащихся .................... 
44
Семенчук  Ю.О.  Ағылшын  тілінде  студент-
терді  түйіндеме  жəне  іліспе  хатты  жазуға 
үйрету ..................................................................  
50
 
Semenchuk  Yu.O.  Teaching  students  writing   
employment documents in English ....................... 
50
Печерских  Т.Ф.,  Пастушенко  Т.А.  Қазақстан 
Республикасында  шетел  тілін  ерте  жастан 
оқытуды енгізу алғышарттары ..........................  
56
 
Pecherskikh T.F., Pastushenko T.A. Рrerequisites 
of implementation of teaching foreign languages 
to young learners in the Republic of Kazakhstan .... 
56
Иманбетов А.Н., Сармантаев А.С., Григорке-
вич А.А., Бейсенбаев С.К. Мектептегі алғашқы 
əскери дайындық сабақтарында оқушылардың 
шығармашылығын  арттырудың  педагогикалық 
мəселелері............................................................  
61
 
Иманбетов А.Н., Сармантаев А.С., Григорке-
вич  А.А.,  Бейсенбаев  С.К.  Педагогические 
технологии повышения творческого потенциала 
учеников  на  уроках  начальной  военной 
подготовки ........................................................... 
61
Сейтенова С.С., Есқазинова Ж.А., Əлиева Д.А. 
Шетелдік  студенттерге  қазақ  тілінде  кəсіби 
сөйлеу дағдыларын қалыптастыру ....................   
66
 
Сейтенова С.C., Есказинова Ж.А., Алиева Д.А. 
Формирование  навыков  профессиональной 
речи  на  казахском  языке  у  иноязычных 
студентов .............................................................. 
66
Ғалиева  А.Н.,  Ахметова  Г.Б.  Мектеп  жасына 
дейінгі  балаларға  экологиялық  тəрбие  беру 
жұмысын ұйымдастыру .....................................  
74
 
Галиева  А.Н.,  Ахметова  Г.Б.  Организация 
экологического воспитания детей дошкольного 
возраста ................................................................ 
74
Кащеева  А.В.  Шетел  тілді  жазба  дискурсты 
оқытудың  мазмұны  ретінде  оқу  мəтінінің 
құрылымдық-мағыналық аспектісі ...................  
80
 
Кащеева  А.В.  Структурно-смысловой  аспект 
учебного  текста  как  содержание  обучения 
иноязычному письменному дискурсу ............... 
80
Тажинова Г.А.,  Стамбеков К.С.  Мектепте 
оқытуда  бейімдеудің  психологиялық-педаго-
гикалық талдауы .................................................  
86
 
Тажинова Г.А.,  Стамбеков К.С.  Психолого-
педагогический  анализ  адаптации  детей 
к школьному обучению ...................................... 
86

Содержание 
Серия «Педагогика». № 3(79)/2015 
 3 
Сейтенова С.С., 
Досжанова С.Е., 
Медеу-
баева К.Т. Білім беру мекемелерінде дарынды 
балалардың 
психологиялық-педагогикалық 
қамсыздандыру ерекшеліктері ..........................  
92
 
Сейтенова  С.,  Досжанова  С.Е.,  Медеу-
баева К.Т.  Особенности  психолого-педагоги-
ческого  сопровождения  одаренных  детей 
в образовательных учреждениях........................ 92
Тажикеева  А.Ш.,  Мун  Н.Т.,  Шершнева  В.Ю. 
Коммуникативтік  тілдік  құзыреттілік  білім 
берудің мақсаты мен нəтижесі ретінде .............   
99
 
Tazhikeyeva A.Sh., Mun N.T., Shershneva  V.Yu. 
Communicative language competence as a pur-
pose and result of education ................................... 
99
Əшімханова С.З.,  Бектұрғанова А.О.,  Омаро-
ва А.О.  Тілдік  мамандықтар  студенттерінің 
лингвомəдени  құзыреттілігін  зоонимдері  бар 
мақал-мəтелдер негізінде қалыптастыру ..........   106
 
Ashimkhanova S.Z., Bekturganova A.O., Omaro-
va A.O. Formation of linguocultural competence 
of language specialties’ students on the example 
of proverbs with zoonyms .....................................  106
Күлшəріпова  З.К.,  Садықова  Г.Ж.  Студент-
тердің  диалогтық  қауышу  арқылы  танымдық 
іс-əрекетін дамытудың шарттары туралы ........   112
 
Кульшарипова  З.К.,  Садыкова  Г.Ж.  О  диало-
гичности  общения  студентов  в  условиях  раз-
вития познавательной деятельности ..................  112
Қағазбаев  Ж.,  Ысқақнаби  А.  Мəдениетаралық 
қарым-қатынас аясында қытай тілін шетел тілі 
ретінде оқытудың кейбір ерекшеліктері ...........    116
 
Кагазбаев Ж., 
Ыскакнаби А. 
Некоторые 
особенности  обучения  китайскому  языку  как 
иностранному на межкультурном уровне .........  116
БIЛIМ БЕРУДЕ ИННОВАЦИЯ  
МЕН ДƏСТҮРЛЕР 
 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ  
В ОБРАЗОВАНИИ 
Беркімбаев  Қ.М.,  Бақтыбаева  С.А.  Жартылай 
өткізгіштер  физикасын  оқыту  үрдісінде 
инновациялық  технологияларды  пайдалану 
қажеттілігі ...........................................................   123
 
Беркимбаев  К.М.,  Бахтибаева  С.А.  Необхо-
димость  использования  информационных 
технологий  в  процессе  обучения  физике  по-
лупроводников .....................................................  123
Мұқанова  С.Д.  Əлемдік  іс-тəжірибесінде  мек-
тептік білім берудің даму үрдісі ........................    129
 
Муканова  С.Д.  Тенденции  развития  школьно-
го образования в мировой практике ..................  129
Шкутина  Л.А.,  Батырбаева  Э.М.  Позитивті 
ойлау  аясында  интернет  тəуелділігінің  кейбір 
мəселелері............................................................   139
 
Шкутина  Л.А.,  Батырбаева  Э.М.  Некоторые 
вопросы  интернет-зависимости  в  контексте 
позитивного мышления ......................................  139
Сарбасова Қ.А.,  Алшынбаева Ж.Е.  Техникалық 
жəне  кəсіптік  білім  берудің  инновациялық 
жүйесін құрудың əдіснамалық негіздері ..........   145
 
Сарбасова  К.А.,  Алшынбаева  Ж.Е.  Методоло-
гические  основы  создания  инновационной 
системы  технического  и  профессионального 
образования ..........................................................  145
Ибраева К.Ж.  Түркі  халықтарының  педагоги-
калық мұрасы мен тəрбиелік идеялары ............   151
 
Ибраева К.Ж.  Идеи  воспитания  в  педагоги-
ческом наследии тюркских народов ..................  151
Шкутина Л.А.,  Бимағамбетова Л.Ж.,  Ми-
хайлова Н.Б.  «Топ»  жəне  «ұжым»  түсінігінің 
бірлестігі: педагогикалық тұрғы .......................   157
 
Шкутина Л.А.,  Бимагамбетова Л.Ж.,  Ми-
хайлова Н.Б. О соотношении понятий «группа» 
и «коллектив»: педагогический контекст.......... 157
Мұқатаев  А.А.,  Айтжанова  А.Б.  Ғылыми-
зерттеу  іс-əрекеті  педагогтың  кəсіби  дамуы 
сапасын арттыру факторы ретінде ....................   162
 
Мухатаев А.А.,  Айтжанова  А.Б.  Научно-
исследовательская  деятельность  как  фактор 
повышения  качества  профессионального  раз-
вития педагога .....................................................  162
Бодиков  С.Ж.,  Кароглы  А.  Экодизайндағы 
табиғи  материалдар  пайдаланудағы  жобалау 
əдістері .................................................................    169
 
Бодиков  С.Ж.,  Кароглы  А.  Использование 
природных 
материалов 
в 
экодизайне 
методами проектирования ..................................  169
Мырзабаев  А.Б.,  Мыңбаева  А.К.  Экология: 
əдіснама жəне тұжырымның дамуы ..................   173
 
Мырзабаев  А.Б.,  Мынбаева  А.К.  Экология: 
развитие методологии и концепции ...................  173
Ишанов  П.З.,  Айтжанова  А.Б.  Болашақ 
мамандардың  танымдық  іс-əрекеттерін  басқа-
рудың педагогикалық шарттарын анықтау ......   178
 
Ишанов  П.З.,  Айтжанова  А.Б.  Определение 
педагогических  условий  управления  познава-
тельной деятельности будущих специалистов ...  178
Исина  Г.И.  Шет  тілді  білім  беру  аясындағы 
тілдік менталитет мəселесі ................................   185
 
Issina G.I. Оn the problem of language mentality 
in the context of foreign language education .........  185

Содержание 

Вестник Карагандинского университета 
Длимбетова  Г.К.,  Əлиева  А.Я.,  Калтэн  Я., 
Акешова  М.М.  Жоғарғы  білім  беру  жүйесінде 
болашақ  экологтарды  кəсіптік  дайындау 
шарттарын талдау ...............................................    191
 
Dlimbetova G.K., Aliyeva A.Ya.,  Kultan J., 
Akeshova M.M.  The analysis of a condition of 
professional training of future ecologists in the 
system of higher education ....................................  191
Белгібаева  Г.Қ.,  Смағұлова  С.А.  Мұғалімнің 
кəсіби іс-əрекетіндегі үрей мəселесі .................   198
 
Белгибаева  Г.К.,  Смагулова  С.А.  Проблемы 
страха  учителя  в  профессиональной  деятель-
ности .....................................................................  198
Айтпаева А.С., Григорьева И.В., Хаирова Г.М. 
Орыс  тілін  оқытуда  интернет-технологияларды 
қолдану ................................................................   204
 
Aitpayeva A.S., Grigoryeva I.V., Khairova G.M. 
Use of Internet technologies in teaching Russian ....  204
Көксеген Ə.Е., Джұмағалиева А.М. «Мүмкіндігі 
шектеулі  жандарды  компьютерлік  оқытуға 
бейімделу  үдерісін  зерттеу»  атты  жобаның 
сипаттамасы ........................................................   208
 
Коксеген  А.Е.,  Джумагалиева  А.М.  Описание 
проекта  «Исследование  процесса  адаптации 
людей  с  ограниченными  возможностями 
к компьютерному обучению» ............................  208
Мырзабаев  А.Б.,  Мыңбаева  А.К.  Экологиялық 
мəдениеттің  рухани  формасы — экологиялық 
сана .......................................................................    215
 
Мырзабаев  А.Б.,  Мынбаева  А.К.  Духовная 
форма  экологической  культуры — экологи-
ческое сознание ....................................................  215
Əлиева Д.А., Сейтенова С.С., Есқазинова Ж.А. 
Оқытудағы Кембридж тəсілінің тиімділігі .......    220
 
Алиева Д.А., Сейтенова С.С., Есказинова Ж.А. 
Эффективность  преподавания  по  методу 
Кембриджского подхода .....................................  220
Мамерханова  Ж.М.  Қазақстан  Республикасы-
ның  жалпы  орта  білім  беруді  жаңғыртудың 
жекелеген  бағыттарының  əдіснамалық  негіз-
дерінің ортақтастығы .........................................   226
 
Мамерханова  Ж.М.  К  общности  методологи-
ческих  оснований  отдельных  направлений 
модернизации  общего  среднего  образования 
Республики Казахстан .........................................  226
Зиндер  Е.З.,  Юнатова  И.Г.  «Неге»  жетекші 
аспектісі  бар ESP оқытудағы  мақсаттарға 
негізделген прагматикалық тəсіл ......................   233
 
Zinder E.Z., Yunatova I.G. The pragmatic goal-
based approach to ESP teaching with «Why» as 
the leading aspect ..................................................  233
Прохорова  А.А.  Тұрақты  көптілділікке  өту: 
негізгі сұрақтар жəне мəселелер .......................   240
 
Prokhorova  А.А. Moving towards sustainable 
multilingualism: key developments and challenges .... 240
Тəжібаева  Э.Р.  Ағылшын  тілі  сабағында 
мультимедиалық  құралдар  арқылы  студент-
тердің шығармашылығын дамыту ....................   246
 
Tazhibayeva E.R. Multimedia tools for developing 
creativity in the English classroom ........................  246
Ткаченко  О.В.  Қазіргі  замандағы  білім  беру 
аясындағы инклюзивті тəсіл ..............................    252
 
Tkachenko  O.V.  An inclusive approach in the 
context of modern education .................................  252
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ҚАЗІРГІ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
 
СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
В ОБРАЗОВАНИИ 
Шкутина  Л.А.,  Санхаева  А.Н.  Білім  беру 
жүйесінің 
басқару 
қызметіне 
болашақ 
педагогтарды даярлау негізінің мазмұны .........    257
 
Shkutina L.A., Sankhayeva A.N. Contents of read-
iness of future teachers to management in the 
system of education ...............................................  257
Жетпісбаевa  М.А.  Біліктілікті  арттыру  жүйе-
сіндегі  білім  беру  үрдісі  сапасын  бақылау 
технологиясы ......................................................   264
 
Жетписбаевa  М.А.  Технология  мониторинга 
качества образовательного процесса в системе 
повышения квалификации ..................................  264
АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР………..    272  
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ.................................   272
 

Серия «Педагогика». № 3(79)/2015 

ТƏРБИЕЛЕУ ЖƏНЕ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТЕОРИЯСЫ 
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
УДК 378.147.016:81’243 
Б.А.Жетписбаева
1
, Ж.Г.Шайхызада
1
, Е.А.Костина
2
 
1
Карагандниский государственный университет им. Е.А.Букетова; 
2
Новосибирский государственный педагогический университет, Россия 
(E-mail: shaikhyzada@yandex.ru) 
Компоненты иноязычной профессионально-коммуникативной  
компетенции студентов неязыковых специальностей  
В статье рассматриваются компоненты иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 
студентов  неязыковых  специальностей  вуза,  которые  включают  в  себя  понятия  коммуникативной  и 
профессиональной компетенций. На основе требований, предъявляемых к выпускникам современным 
рынком  труда,  дано  описание  структуры  компетенции,  показаны  взаимосвязь  и  взаимозависимость 
структурных  элементов.  Даются  определения  коммуникативной  и  профессиональной  компетенций, 
представлены содержание и специфика обучения профессионально ориентированному иностранному 
языку.  
Ключевые слова: профессиональная подготовка студентов, обучение иностранному языку, профессио-
нально ориентированный иностранный язык, компетенция, компетентность, формирование, структур-
ные элементы, иноязычная коммуникативная компетенция, профессиональная компетенция, профес-
сионально-коммуникативная компетенция. 
 
На современном этапе развития общества происходят серьезные изменения в различных сферах 
жизнедеятельности  человека,  которые  существенным  образом  затрагивают  и  систему  образования. 
Современные процессы информатизации и глобализации выдвигают на передний план новые соци-
ально значимые задачи. Одной из них является совершенствование качества сознания людей, их уме-
ния адекватно понимать друг друга и, следовательно, конструктивно взаимодействовать, т.е. владеть 
коммуникативной  компетенцией,  а  для  успешной  адаптации  на  международном  рынке  труда — 
иметь  навыки  иноязычной  профессиональной  коммуникации,  т.е.  обладать  иноязычной  профессио-
нально-коммуникативной компетенцией.  
Переход на уровневое образование, новые стандарты и программы курсов актуализировали не-
обходимость уточнения и дополнения понятия иноязычной профессионально-коммуникативной ком-
петенции в контексте формирования профессиональной компетентности будущих специалистов. Ис-
следуя  указанную  категорию  как  один  из  компонентов  общей  системы  формирования  профессио-
нальной компетентности выпускников вуза, важно отметить, что как часть этой системы компетен-
ция  представляет  собой  определенную  структуру  и,  соответственно,  должна  рассматриваться  как 
система,  состоящая  из  структурных  компонентов  подсистемы  более  низкого  уровня,  так  как  любая 
система  «представляет  собой  целостный  комплекс  взаимосвязанных  элементов,  образует  особое 
единство со средой, представляет собой элемент более высокого порядка, элементы любой исследуе-
мой системы, в свою очередь, обычно выступают как системы более низкого порядка» [1]. Для опре-
деления  самого  понятия  «иноязычная  профессионально-коммуникативная  компетенция»  в  первую 
очередь перед нами стоит задача определения тех структурных единиц, которые образуют саму сис-
тему  исследуемой  компетенции.  При  анализе  категории  «иноязычная  профессионально-
коммуникативная  компетенция»  в  ее  структуре  представляется  возможным  выделить  два  основных 
аспекта: коммуникативный и профессиональный. 

Б.А.Жетписбаева, Ж.Г.Шайхызада, Е.А.Костина 

Вестник Карагандинского университета 
Коммуникативный,  выраженный  в  категории  «коммуникативная  компетенция»,  широко  рас-
сматривается в трудах отечественных и зарубежных авторов (М.Н.Вятютнев, И.А. Зимняя, Н.И. Гез, 
Е.И. Пассов, И.Л.Бим, В.В.Сафонова, Дж.Савиньон, Г. Пифо, Д.Хаймз, Д. Равен и др.). Существуют 
различные мнения относительно ее структуры, множество интерпретаций её определения. Причина-
ми  неопределенности  толкований  иноязычной  коммуникативной  компетенции  можно  назвать: 
а) многоаспектность рассматриваемой категории; б) особенности перевода данного термина: в отече-
ственном  научном  сознании  английское  выражение «communicative competence» обозначается  как 
«коммуникативная компетенция» и как «коммуникативная компетентность». Нечеткость границ тер-
мина  приводит  к  наличию  многочисленных  дефиниций:  коммуникативное  совершенство,  речевая 
компетентность,  коммуникативная  грамотность,  социолингвистическая  компетентность,  вербальная 
коммуникативная  компетентность,  коммуникативные  способности,  коммуникативные  умения  и  др. 
Вслед за В.В.Сафоновой, А.В.Хуторским мы разделяем понятия «компетентность» и «компетенция». 
Если личностные качества обучающихся условно рассматривать как некую «данность», а приобрете-
ние коммуникативного опыта как перспективу, то именно от наличия (либо отсутствия) коммуника-
тивной компетенции будет зависеть уровень профессионализма специалиста, его профессиональная 
коммуникативная компетентность. Понятие «компетентность» определяется как способность челове-
ка к практической деятельности, а «компетенция» — как содержательный компонент данной способ-
ности в виде знаний, умений, навыков [2]. 
В отечественной лингводидактике термин «коммуникативная компетенция» был введен в науч-
ный обиход М.Н.Вятютневым. Он предложил понимать коммуникативную компетенцию «как выбор 
и реализацию программ речевого поведения в зависимости от способности человека ориентироваться 
в той или иной обстановке общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, за-
дач,  коммуникативных  установок,  возникающих  у  учеников  до  беседы,  а  также  во  время  беседы 
в процессе  взаимной  адаптации» [3]. Н.И.  Гез,  характеризуя  сущность  коммуникативной  компетен-
ции,  определяет  ее  «как  способность  правильно  использовать  язык  в  разнообразных  социально  де-
терминированных ситуациях» [4]. Помимо знаний о языке, согласно формулировке автора, коммуни-
кативная компетенция включает в себя умение «коммуникативно соотносить речевое высказывание 
с целями ситуации общения, с пониманием взаимоотношений общающихся сторон, а также умение 
правильно организовать речевое общение с учетом культурных и социальных норм коммуникативно-
го поведения» [4]. С точки зрения психологии общения анализирует понятие коммуникативной ком-
петенции И.Л. Зимняя, рассматривающая ее в качестве «определенной цели — результата обучения 
языку», как «способность субъекта осуществлять речевую деятельность, реализуя речевое поведение, 
адекватное по цели, средствам и способам, различным задачам и ситуациям общения» [5]. 
В понимании всех составляющих компонентов коммуникативной компетенции и механизма их 
взаимодействия не существует единства. Иноязычная коммуникативная компетенция имеет сложную 
многокомпонентную структуру. Согласно модели, предложенной в документе Совета Европы (1997), 
коммуникативная компетенция состоит из трех компонентов: лингвистического, социолингвистиче-
ского и прагматического [6].  
В рамках лингвистической компетенции выделяются следующие компетенции: 
 лексическая  (знание  словарного  состава  языка,  включающего  лексические  и  грамматические 
элементы и способность их использования в речи (фразеологизмы, устойчивые сочетания, за-
крытые тематические группы слов)); 
 грамматическая (знание грамматических элементов и умение их использовать в речи; способ-
ность понимать и выражать определенный смысл, оформляя его в виде фраз и предложений, 
построенных по правилам данного языка); 
 семантическая (знание возможных способов выражения определенного значения и умение их 
использовать); 
 фонологическая (умение воспринимать и воспроизводить звуковые единства языка, фонетиче-
скую организацию слов, просодику, фонетическую редукцию); 
 орфографическая (знание символов, используемых при создании письменного текста, а также 
умение их распознавать и изображать на письме); 
 орфоэпическая (знание правил правописания, умение пользоваться словарем, умение опреде-
лить по контексту значение слова). 

Компоненты иноязычной профессионально-коммуникативной… 
Серия «Педагогика». № 3(79)/2015 

В социолингвистическую компетенцию входят знания и умения, необходимые для эффективно-
го использования языка в социальном контексте, а именно: 
 лингвистические маркеры социальных отношений (выбор и использование формул приветст-
вия, форм общения, умение вести диалог); 
 правила вежливости (понятия «позитивная» и «негативная» вежливость, адекватное использо-
вание формул речевого этикета); 
 пословицы, поговорки, идиомы; 
 регистры общения (официальный, разговорный, интимный, торжественный, нейтральный); 
 диалект  и  акцент  (способность  распознавать  языковые  особенности  человека  с  точки  зрения 
его социальной принадлежности, места проживания, происхождения, рода занятий). 
Прагматическая компетенция включает: 
 дискурсивную (знание правил построения высказываний, их объединения в текст); 
 функциональную  (использование  устных  и  письменных  высказываний  для  выполнения  раз-
личных коммуникативных функций); 
 компетенцию  схематического  построения  речи  (умение  последовательно  строить  высказыва-
ние в соответствии со схемами взаимодействия). 
Таким образом, лингвистический компонент включает фонологические, лексические, граммати-
ческие знания и умения. Социолингвистический компонент, определяемый социокультурными усло-
виями использования языка, представляет собой связующее звено между коммуникативной и други-
ми  компетенциями.  Прагматический  компонент,  помимо  общих  компетенций,  включает  экстралин-
гвистические элементы, обеспечивающие общение (мимика, жестикуляция и др.). 
В  контексте  «общеевропейских  компетенций  владения  иностранным  языком»  в  иноязычной 
коммуникативной компетенции зарубежные исследователи выделяют от трех до шести базовых ком-
понентов.  Ян  Ван  Эк  выделяет  такие  компоненты,  как  лингвистический,  социокультурный,  социо-
лингвистический,  стратегический,  дискурсивный,  социальный.  Четыре  компонента  описывает 
Дж. Савиньон:  грамматический,  социолингвистический,  компенсаторный  и  компетенцию  речевой 
стратегии [7]. Дискурсивная  компетенция  трактуется  как  способность  порождать  дискурс,  т.е.  ис-
пользовать и интерпретировать формы слов и значения для создания текстов, владение навыками ор-
ганизации  языкового  материала  в  связный  текст.  Обладание  стратегической  (или  компенсаторной) 
компетенцией предполагает использование вербальной и невербальной коммуникативных стратегий 
с целью компенсации недостатка знаний грамматического кода, при необходимости усиления рито-
рического эффекта речевого сообщения или паузы в коммуникации. Социокультурная компетенция 
подразумевает  знание  учащимися  национально-культурных  особенностей  социального  и  речевого 
поведения носителей языка (их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры стра-
ны)  и  способов  пользоваться  ими  в  процессе  общения.  Формирование  данной  компетенции  прово-
дится  в  контексте  диалога  культур,  способствует  достижению  межкультурного  понимания  между 
людьми и становлению их толерантного отношения к инокультуре.  
М.Н.Вятютнев предлагает иное содержание коммуникативной компетенции: 1) компоненты си-
туации общения: роль, место, тема, интенция; лексический, грамматический и фонетический мини-
мумы; 2) знания и умения, необходимые для понимания и порождения программ речевого поведения. 
Методически интерпретированное конкретное содержание коммуникативной компетенции выступает 
в  качестве  коммуникативной  программы  обучения,  включающей  три  аспекта: 1) материальный 
аспект, или средства языка и речи, 2) процессуальный, или речевые действия в конкретных сферах и 
ситуациях общения, 3) идеальный аспект (предметы речи, темы, проблемы). Данные аспекты имеют 
двустороннюю связь со знаниями, навыками и умениями во всех видах речевой деятельности.  
В.В.Сафонова  выделяет  следующие  компоненты  иноязычной  коммуникативной  компетенции: 
языковая  (грамматическая,  лингвистическая);  речевая  (прагматическая,  стратегическая,  дискурсив-
ная);  социокультурная  (социолингвистическая,  лингвострановедческая)  компетенции [2]. Данные 
компоненты  наиболее  полно  отражают  содержание  иноязычной  коммуникативной  компетенции  и 
соответствуют целям обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Эффективность и результа-
тивность  работы  по  формированию  иноязычной  компетенции  будущего  специалиста  определяются 
уровнем сформированности перечисленных компонентов. 

Б.А.Жетписбаева, Ж.Г.Шайхызада, Е.А.Костина 

Вестник Карагандинского университета 
Процесс  формирования  иноязычной  коммуникативной  компетенции  будущего  специалиста 
должен  учитывать  специфику  обучения  иностранному  языку  в  неязыковом  вузе  и  основывается 
на следующих педагогических условиях: 
 определение состава содержания коммуникативной компетенции на основе анализа соответст-
вующей профессиональной деятельности; 
 поэтапность формирования иноязычной коммуникативной компетенции; 
 интенсификация процесса формирования иноязычной коммуникативной компетенции; 
 погружение  в  иноязычную  среду  посредством  проведения  конференций,  ролевых  и  деловых 
игр, чтения оригинальной литературы. 
Социальный заказ современного общества обучать иностранному языку не только как средству 
общения,  но  и  формирования  профессионально-компетентной  полилингвальной  и  поликультурной 
личности выпускника вуза, готовой к межкультурному профессиональному и академическому обще-
нию, обусловливает необходимость формирования профессионального компонента иноязычной ком-
муникативной компетенции выпускников — будущих специалистов.  
Заслуживает внимания тот факт, что ученые в авторских определениях рассматривают коммуни-
кативную  компетенцию не  только  с  позиции  языковых  знаний,  умений  и навыков,  но  также ставят 
вопрос об их ситуативном употреблении, что предполагает и обусловливает наличие определенных 
сфер  (бытовой,  учебной,  научной,  профессиональной),  в  контексте  которых  они  актуализируются. 
Таким образом, коммуникативная компетенция уже предполагает определенную направленность.  
В  этом  контексте  актуальным  и  необходимым  является  обращение  к  ряду  исследований,  где 
ученые  рассматривают  коммуникативную  компетенцию  с  позиции  профессиональной  подготовки 
специалистов различного профиля. Так, Т.М. Балыхина определяет коммуникативную компетенцию 
как  «способность  посредством  языка  и  социокультурных  знаний  устанавливать  межличностное  об-
щение в профессиональной (учебной, научной,  производственной) сфере и ситуациях человеческой 
деятельности» [8].  
Можно  согласиться  с  В.Ф.  Аитовым,  который  рассматривает  иноязычную  коммуникативную 
компетенцию как готовность и способность специалиста, не изучавшего иностранный язык на языко-
вом  факультете,  применять  иноязычные  лингвострановедческие,  научные  и  предметные  знания 
для осуществления полноценной иноязычной межкультурной коммуникации [9].  
Анализ данных определений доказывает, что коммуникативная компетенция представляет собой 
не  только единство  продуктивных  языковых  и  речевых  средств,  но  и  готовность,  способность  к  их 
ситуативной актуализации в различных сферах деятельности, в том числе в деловой, академической и 
профессионально ориентированной.  
В процессе профессионального овладения иностранным языком постепенно происходит усвое-
ние  знаний,  умений  и  навыков  профессионально-речевого  поведения,  норм  в  различных  ситуациях 
профессионального общения, движение от искусственной речи к естественной, причем в разных ви-
дах иноязычной профессионально направленной речевой деятельности, что и обусловливает форми-
рование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. 
В методической литературе профессионально-коммуникативная компетенция предполагает вла-
дение навыками общения в определенном профессиональном коллективе, умение создавать и интер-
претировать профессионально значимые высказывания (тексты). А для этого будущему специалисту 
необходимо знать специфику профессионального общения в той или иной сфере деятельности, нор-
мы речевого поведения, которые обеспечивают результативность и эффективность решения стоящих 
перед ним профессиональных задач [3]. 
На  основе  анализа  исследования  феноменов  «коммуникативная  компетенция» (И.А.  Зимняя, 
Д.И. Изаренков, А.А. Леонтьев и др.) и «профессиональная компетенция» (А.А. Бодалёв, И.Ф. Исаев, 
А.К.  Маркова  и  др.)  мы  определяем  профессионально-коммуникативную  компетенцию  (ПКК)  как 
комплексный  профессионально-личностный  языковой  ресурс  обучающихся,  обеспечивающий  осу-
ществление ими коммуникации в конкретной речевой ситуации при соблюдении современных язы-
ковых/речевых норм, а также позволяющий регулировать коммуникативное поведение в профессио-
нальной  сфере  общения. Иноязычная  профессионально-коммуникативная  компетенция  является  ре-
зультатом коммуникативного обучения иностранному языку будущих специалистов основам профес-
сионально-речевого общения. В ходе этого процесса студенты овладевают совокупностью взаимосвя-
занных теоретических знаний и практических навыков и умений.  

Компоненты иноязычной профессионально-коммуникативной… 
Серия «Педагогика». № 3(79)/2015 

В системе высшего образования Казахстана в течение последних 4 лет идёт работа по решению 
задачи обучения будущих специалистов профессиональной коммуникации на государственном, рус-
ском  и  иностранном  языках.  В  рамках  дисциплин  «Профессионально  ориентированный  казахский 
язык», «Профессионально  ориентированный  русский  язык»  и  «Профессионально  ориентированный 
иностранный  язык»  студенты  изучают  языковой  материал,  включающий  специальную  лексику  и 
грамматику,  характерную  для  официально-делового  и  научного  стилей  речи,  осваивают  жанры 
устной  и  письменной  коммуникации,  используемые  в  профессионально-деловой  сфере,  темы  и  си-
туации профессионально-делового общения, тем самым повышая уровень своей иноязычной комму-
никативной компетенции в профессиональной сфере. 
Процесс формирования профессионально-коммуникативной компетенции рассматривается нами 
как процесс овладения системой языка и коммуникативными знаниями, навыками и умениями, кото-
рые позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач. 
Структурными элементами ПКК выступают:  
1) коммуникативный, представленный следующими аспектами: 
а) применение языковых знаний (опознавание и правильное употребление в профессиональ-
ной  речи  социокультурно-маркированных  языковых  единиц,  адекватный  перевод  данных 
языковых единиц на родной язык);  
б)  опыт  взаимодействия  (выбор  приемлемого  стиля  общения,  адекватная  трактовка  явлений 
иноязычной профессиональной культуры, способность разрешать конфликты в процессе обще-
ния и т.д.);  
2) профессиональный, который выражается в системе специальных знаний, навыков и умений, в 
опыте  выполнения  профессиональных функций,  а также  в  качествах  личности,  выступающей  в  той 
или иной социальной (профессиональной) роли; 
3)  рефлексивный,  который  «тестирует»  ситуации  профессионально-коммуникативного  взаимо-
действия  с  целью  корректировки  собственного  коммуникативного  поведения  в  профессионально-
речевой сфере общения, а также прогнозирует восприятие и поведение носителей изучаемого языка;  
4)  когнитивный,  включающий  в  себя  совокупность  общепрофессиональных  знаний,  навыков  и 
умений, способов деятельности, необходимых для познания инокультурной профессиональной дей-
ствительности,  а  также  знаний,  навыков  и  умений  иностранного  языка,  объединенных  в  языковой, 
коммуникативной, дискурсивной и др. компетенции;  
5) психологический, выражающийся в формировании у студентов готовности к осуществлению 
того или иного вида профессиональной деятельности (роли), в готовности к восприятию инокультур-
ной профессиональной действительности [10].  
Профессионально-коммуникативная  компетенция  студентов  неязыковых  специальностей  явля-
ется  законом  правильного  аутентичного  коммуникативного  поведения  в  условиях  реального  ино-
язычного  профессионального  общения.  Становление  ПКК  ведет  к  достижению  взаимопонимания 
в условиях иноязычной профессиональной действительности за счет: 
а) формирования  профессионально-культурных  универсалий,  т.е.  овладения  национально-
специфическими моделями коммуникативного поведения в профессиональной сфере общения, при-
нятыми в данной иносоциокультуре;  
б) усвоения разнообразных языковых особенностей, овладения правилами употребления в про-
фессиональной речи социокультурно-маркируемых языковых единиц, речевых клише.  
Эффективность формирования ПКК зависит от следующих условий:  
• интеграция коммуникативных и профессионально значимых целей, целенаправленное сочета-
ние курса иностранного языка с предметами профессионального цикла, ориентированное не только 
на аудиторную, но и на внеаудиторную учебную деятельность; 
• использование современных технологий обучения; 
• рефлексивные взаимодействия (педагог – студент) являются ценностно-значимой средой фор-
мирования иноязычной ПКК и обеспечивают обмен знаниями, навыками и умениями. 
Суммируя сказанное выше, мы можем отметить, что содержание обучения иностранному языку 
студентов неязыковых специальностей должно быть направлено на их успешную профессиональную 
самореализацию и интеграцию в мировое сообщество, что обеспечивается наличием целого комплек-
са  компетенций,  немаловажную  роль  среди  которых  играет  иноязычная  профессионально-
коммуникативная компетенция. Формирование и развитие данной компетенции у студентов — про-
цесс довольно долгий и трудоемкий, так как подразумевает овладение ими целым рядом знаний, уме-

Б.А.Жетписбаева, Ж.Г.Шайхызада, Е.А.Костина 
10 
Вестник Карагандинского университета 
ний  и  навыков,  которые  объединены  в  следующие  структурные  компоненты  профессионально-
коммуникативной  компетенции: 1) коммуникативный; 2) профессиональный; 3) рефлексивный; 
4) когнитивный; 5) психологический.  Понимание  структурных  компонентов  профессионально-
коммуникативной компетенции дает возможность не только продумать содержание иноязычного об-
разования  в  вузе,  но  и  определить  основополагающие  принципы  обучения  иностранному  языку,  а 
также разработать траекторию обучения студентов иностранному языку в рамках дисциплин образо-
вательных программ неязыковых специальностей.  
 
 
Список литературы 
1  Садовский В.Н. Задачи, методы и приложения общей теории систем // Исследования по общей теории систем: Собр. 
соч. — М.: Прогресс, 1969. — С. 3–22. 
2  Сафонова В.В. Социокультурный подход к обучению иностранному языку как специальности: Автореф. дис. ... д-ра 
пед. наук. — М., 1993. — 47 с. 
3  Вятютнев М.Н. Коммуникативная направленность обучения русскому языку в зарубежных школах // Русский язык 
за рубежом. — 1977. — № 6. — 38 с. 
4  Гез Н.И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований // Ино-
странные языки в школе. — 1985. — № 2. — С. 17–24. 
5  Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. — М.: Просвещение, 1991. — 221 с. 
6  Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка / Совет Европы. Депар-
тамент по языковой политике. — Страсбург, 2001. 
7  Savignon S.J. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. — (2nd ed.). — USA: McGraw-Hill, 1997. — 
206 p. 
8  Балыхина  Т.М.  Содержание  и  структура  профессиональной  компетенции  филолога:  Дис. ... д-ра  пед.  наук. — М., 
2000. — 474 с. 
9  Аитов В.Ф. Проблемно-проектный подход к формированию иноязычной профессиональной компетентности студен-
тов: на примере неязыковых факультетов педагогических вузов: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. — СПб., 2007. — 48 с. 
10  Кручинина Г.А., Патяева Н.В. Формирование профессионально-иноязычной компетентности студентов инженерно-
строительных специальностей в контекстном обучении. — Н.Новгород: НГАСУ, 2008. — 196 с. 
 
 
Б.А.Жетпісбаева, Ж.Г.Шайхызада, Е.А.Костина 
Тілдік емес мамандықтар студенттерінің шетелдік  
кəсіби-коммуникативті біліктілігінің құрамдастары 
Мақалада  жоғары  оқу  орнының  тілдік  емес  мамандықтар  студенттерінің  шетелдік  кəсіби-
коммуникативті  біліктілігінің  құрамдастары,  коммуникативті  жəне  кəсіби  біліктілік  ұғымдарын 
қамтитын  құрылымы  қарастырылған.  Түлектерге  қазіргі  еңбек  нарығының  ұсынатын  талаптарын 
талдау  негізінде  берілген  біліктіліктің  құрамы  сипатталып,  оның  құрамдас  бөліктерінің  өзара 
байланысы мен тəуелділігі көрсетілген. Коммуникативті жəне кəсіби біліктіліктерге анықтама беріліп, 
кəсіби бағытталған шетел тілін оқытудың мазмұны мен ерекшеліктері ұсынылған. 
 
B.A.Zhetpisbayeva, Zh.G.Shaikhyzada, E.A.Kostina  
Components of foreign professional-and communicative competence  
of students of non-language majors 
The article looks upon the components of the foreign professional-and-communicative competence of stu-
dents of non-language majors in universities which comprises the notions of communicative and professional 
competences. Basing on the analysis of the contemporary labour market requirements to university graduates 
the article describes the structure of this competence and shows the interrelation and interdependence of its 
structural elements. The article also gives the definitions of communicative and professional competences, 
presents the content and characteristic features of teaching a foreign language for special purposes.  
 
 

Компоненты иноязычной профессионально-коммуникативной… 
Серия «Педагогика». № 3(79)/2015 
11 
References 
1  Sadovsky V.N. Researches on general system theory; Collection of works, Moscow: Progress, 1969, p. 3–22. 
2  Safonova V.V. Sociocultural approach to teaching a foreign language as a specialty; author’s thesis…doctor of pedagogical 
science, Мoscow, 1993, 47 p. 
3  Vyatyutnev M.N. Russian language abroad, 1977, 6, 38 p. 
4  Gez N.I. Foreign languages in schools, 1985, 2, p. 17–24. 
5  Zimnуaya I.A. Psychology of teaching foreign languages in schools, Мoscow: Prosveshchenie, 1991, 221 p. 
6  Common European Framework of Reference: learning, teaching, assessing/Council of Europe. Department of language policy, 
Strasburg, 2001. 
7  Savignon S.J. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. (2nd ed.), USA: McGraw-Hill, 1997. 
8  Balykhina Т.М. The content and structure of professional competence of philologists, author’s thesis…doctor of pedagogical 
science, Мoscow, 2000, 474 p. 
9  Aitov V.F. Problem-and-project oriented approach to the formation of students’ foreign professional competence: on the 
example of non-language faculties of pedagogical universities, author’s thesis…doctor of pedagogical science, Saint-Petersburg, 
2007, 48 p. 
10  Kruchinina G.A., Patyaeva N.V. The formation of professional-and-foreign competence of students of engineering and building 
majors in contextual education, Nizhniy Novgorod: NSAU, 2008, 196 p. 
 
 
 

12 
Вестник Карагандинского университета 
UDC 378. 196 
P.A.Kudabayeva, K.M.Berkimbayev 
Kh.A.Yassawi International Kazakh-Turkish University, Turkestan 
(E-mail: perizat_2003@mail.ru) 
The study and formation of intercultural competence  
of future teachers of English 
This article is devoted to the research and development of intercultural competence of future teachers of Eng-
lish. The definitions of the concepts of «competence», «intercultural competence», developed by recognized 
Western scholars and experts are given, also the research, structure and model of intercultural competence by 
foreign, Russian and Kazakh scientists are presented. The topicality of the theme is due to the definition of 
research problems and the formation of intercultural competence of future teachers of English in higher edu-
cation with the purpose of preparing a competitive, professional, competent specialist, who is able to store na-
tional values and heritage. 
Key words: innovative knowledge, communication, culture, ability, intercultural communication, compe-
tence, skills, intercultural competence, globalization, professional competence. 
 
The president of our country N. Nazarbayev in his lecture «To the economic knowledge through inno-
vation and education» says: «The main goal of our Kazakhstan in entering to 50 competitive countries in the 
world is to bring up a high qualified educated person who will easily master the scientific technology, man-
age himself and will be able to use his theoretical knowledge in practice. In the concept of education for-
mation till 2015 year of the Republic of Kazakhstan the main aim of the competent education is character-
ized as  «...the formation of an individual who is able to develop himself, on the basis of deep knowledge 
freely carry out himself and is able to solve the problems and take right decisions» [1]. 
The development of the modern information society is unthinkable without globalization, integration, 
innovation and ever-increasing intercultural interaction. These processes relate to all spheres of human life-
consumer, cultural, scientific, political, economic, etc. Throughout our lives we are faced with different cul-
tures, they could be neighbors, colleagues or acquaintances.  
However, contact with them can be difficult because of the differences in the perception of the world
cultural differences, language barriers. This situation requires the development of tolerance and empathy, the 
ability to adapt quickly and have the flexibility of thinking, in order to successfully build communication and 
effective interaction. All this can be a general term «intercultural competence».  
The desire to understand the definition of intercultural competence has led us to the following ques-
tions: What is the place of intercultural competence among other professional competences? How is it de-
termined? And what is? 
The process of globalization, developing at the moment, leads to increase interaction of different coun-
tries, peoples and their cultures. Influence comes true through cultural exchanges and direct contacts between 
public institutions, social groups, social movements, through scientific cooperation, trade, tourism, etc. the 
communication with foreigners is becoming a reality, and the collision with the representatives of other cul-
ture is a part of our daily life. Increasingly, schools will exchange students and school children, teachers or-
ganize joint projects and internships abroad, participating thus in intercultural communication and dialogue 
of cultures. 
An achievement of mutual understanding in the process of intercultural communication promotes inter-
cultural competence. Intercultural competence is the ability to carry out communication in a foreign lan-
guage, taking into account cultural differences and stereotypes of thinking. 
The study of the problems of intercultural communication assumes the acquaintance with the following 
phenomena and concepts: the principles of communication, the main functions of culture, the influence of 
culture on perception and communication in its various areas and species, parameters to describe the influ-
ence of culture on human activity and the development of society [2]. 
The topicality of this study is that the focus of formation of intercultural competence problem is in the 
high school that fully corresponds to the new federal state educational standards which are currently in the 
effect in all high schools of the country. 

The study and formation of intercultural… 
Серия «Педагогика». № 3(79)/2015 
13 
The subject of the research is intercultural communication and intercultural competence, as well as the 
formation of intercultural competence in the conditions of high school. The study of the problems of intercul-
tural communication assumes the acquaintance with the following phenomena and concepts: the principles of 
communication, the main functions of culture, the influence of culture on perception and communication in 
its various areas and species, parameters to describe the influence of culture on human activity and the de-
velopment of society. 
The formation of interculturalcompetenceshould be consideredin connectionwith the development 
ofstudents' abilityto participate inthe dialogue of cultureson the basisof mutual respect principles,tolerance 
tocultural differencesandcultural barriers overcoming. Intercultural learning is aimed at developing students' 
ability to intercultural communication and promotes awareness of the students’ belonging to a particular eth-
nic group, as well as familiarization with the traditions andcultural differencesof other cultures. 
The analysis of scientific and pedagogical literature allows us to judge that the various aspects of inter-
cultural competence of trainees personality were studied and presented in the theoretical writings 
(A.V. Annenkova, V.G. Apal’kov, K.E. Bezukladnikov, R.R. Bikiteeva, G.V. Elizarova, O. Leontovich, 
A.U. Muratov, O.G. Oberemko, L.P. Pavlova, M.V. Plekhanova, I.L. Pluzhnik, A.P. Sadokhin, 
Y.A. Sinitsina, E.R. Khakimov, A. Artamonova, A.E. Fantini, G. Ellis, E. Jung, T. Nakayama, T.B. Rogers, 
Y. Sarkees, G. Triandis and others). 
The concepts of foreign researchers, revealing the specificity of the process of intercultural competence 
formation (M. Bennet, G. Chen, D.K. Deardorff, K. Knapp, J.M. Knight, C. Kramsch, A. Moosmüller, and 
others). A positive attitude towards cultural differences studied L.I. Korneeva, E.I. Passov, V.V. Safonova, 
A.N. Utekhhina, B. Coltrane, C.K. Kikoski, E. Peterson and others, the skills of interpersonal interaction 
within the native and foreign culture N.D. Galskova, N.I. Gezz, G.S. Denisov, M.R. Radovel, P.V. Sysoev, 
J. Barkman, D. Carbaugh, K. Cushner, G. Fischer. 
Based on the analysis of sources on the problem under consideration, it can be argued that intercultural 
competence has an important place in the structure of the core competencies. V.V. Safonova defines intercul-
tural competence as part of communicative competence of linguistic identity [3]. 
Our world today is exposed by constant changes, including globalization, the acceleration of the devel-
opment of society, the transition to a postindustrial, information society, a dramatic expansion of intercultur-
al interaction, the emergence and growth of global issues, the role of human capital. In this regard, the world 
needs a society which will be able not only to sustain this pace of development, but also tirelessly to set our-
selves and to solve new tasks. Education plays a crucial role in shaping the society to a new level. Goals, 
paradigms, methods that were relevant ten years ago, must give place to new goals, paradigms and methods. 
If previously the result of the study was the student, who possesses all the knowledge, abilities and skills he 
had learned from his teachers, but today the result of learning is a person competent in the specific area of 
expertise. 
A modern man, who speaks foreign languages, is involved in the process of communication with other 
people who are the representatives of their cultures. In this regard, studying a foreign language is required 
not only to have a rich vocabulary and pronunciation in a decent, well-known foreign language grammar, but 
also to form an intercultural competence. This competence involves achieving a level of proficiency that 
will, firstly, to respond flexibly to all kinds of unexpected twists and turns in the course of the conversation; 
secondly, to determine the adequate line of verbal behavior; thirdly, correctly select the specific means of a 
vast arsenal and, finally, fourth, to use these funds according to the proposed situation. 
The formation of intercultural competence suggests the interaction of two cultures in several ways: an 
acquiantance with the culture of the target language with the help of foreign language and acquiring the 
model of a native speaker behavior of foreign language culture; the influence of a foreign language and for-
eign language culture on the development of the native language and model of behavior within the native 
culture; personal development under the influence of two cultures. 
It is necessary to consider, how the formation of intercultural competence of students comes true taking 
into account the adopted directions. 
Intercultural competence, according to N.D. Gal’skova, N.I. Gezz, there is the ability that allows the in-
dividual to realize himself in the dialogue of cultures, i.e. in terms of intercultural communication. Its for-
mation is carried out in relation to the development of foreign language code and in the development of cul-
tural experience, in which you can isolate the relationship of man to himself, to the world, as well as the ex-
perience of creative activity [4]. K. Knapp defines intercultural competence from the point of view of the 
linguistic approach as the ability to understand people of other cultures, as representatives of their own culture. 

P.A.Kudabayeva, K.M.Berkimbayev 
14 
Вестник Карагандинского университета 
Also there is no consensus about the concept of intercultural competence among the scientists. The def-
inition given in the textbook of A.P. Sadokhin is often used in domestic science: Intercultural competence is 
a complex of knowledge and skills that allow the individual in the process of intercultural communication to 
adequately assess the communicative situation effectively use verbal and nonverbal means, to put into prac-
tice the communicative intention and check up the results of communication with feedback [5]. 
S.I. Garaeva, exploring the characteristics of the formation of intercultural competence of students of 
non-linguistic universities by means of modern information and communication technologies, suggests that 
intercultural competence is the possession by students of a specific body of knowledge about the culture of 
the target language, ensuring cultural interaction [6]. 
In the process ofmastering a foreign language, thestudentslearn thematerial thatillustrates the operation 
ofthe languagein a natural environment, verbal and non verbal behavior of native speakers in different com-
munication situations and reveals the peculiarities of behaviorsassociatedwith folk customs, traditions, social 
structure of the society, ethnic belonging. First of all,it comes withusingauthentic materials(original texts, 
audio recording,video films), which are the regulationsin terms oflanguageprocessing andcontains country 
information. 
It is important to know the national and culturalfeatures of the behaviorof an alienin order to 
avoidpossible conflictsininternational communication.Thus,learning a foreignlanguage, the student must not 
onlylearnitslexical, grammaticalandsyntactic features, but also learn adequately to the situation react to the 
replicas of native speakers, appropriately use facial expressions and gestures, use the formula of speech eti-
quette and know the cultural and historical features of the country of learning language. 
A.P. Sadokhin believes that intercultural competence means to understand, to appreciate and respect the 
contributing factors of culture and influence the perception, thought, review, and act as their own and other 
people, and, on this basis, the ability to build up a new scheme. This is evident in intercultural understanding, 
in communicative and behavioral adaptation to the behavior of representatives of other cultures, and to build 
new patterns of behavior based on the values and norms of different cultures [5].  
It is necessary to connect their own and others' cultural identity and in the result of exchange of good 
examples of action and schemes of decision to go to a new synthesis of actions. According to A. P. Sadokhin 
[5; 78], intercultural competence implies the ability to exist and to effectively carry out professional activity 
in multicultural world.  
S.I. Garaeva proposes to combine «competence» and «competency» in the concept of «intercultural 
competence», defining it as difficult personal education, including knowledge of native and foreign culture, 
ability and skills of practical application of their knowledge, as well as a set of personality traits that contrib-
ute to the implementation of these knowledge, skills, and, finally, the practical experience of their use in the 
course of interaction with representatives of other cultures [6]. 
Realization of intercultural communication supposes readiness of a man not only to accept the repre-
sentative of another culture with all his national and mental features but also the ability to change. Studying a 
foreign language in all its variety, students run into the language and cultural phenomena and compare them 
with such in the mother tongue. So, for example, learning the lexical and grammatical system of a foreign 
language, students must turn to the knowledge gained in the classroom of the Kazakh language to highlight 
the similarities and differences in the field of linguistic phenomena and their use. The study of foreign lan-
guage culture also leads the student to the need of turning to the cultural and historical facts of his country. 
Thus, learning a foreign language and participating in intercultural communication, the student deeply com-
prehends his native language and culture. 
Solovova E.N. in her definition of intercultural competence uses the same key words (knowledge, 
skills, personality). Let’s consider what foreign scientists had meant by intercultural competence. According 
to Solovova E.N., intercultural competence suggests that a specialist should have a complex of social skills 
and abilities with which he can successfully communicate with partners from other cultures, both in domestic 
and in a professional context [7]. 
On the company's website Kwintessential, there are some definitions developed by recognized Western 
scholars and experts: 
– «This simple definition, however, implies the ability to effectively and appropriately interact with 
members of another linguistic culture with their features» (DrAlvino E. Fantini) [8]. 
– «The knowledge of others; knowledge of self; skills to interpret and communication; skills of finding 
and/or interaction; evaluation of «other» values, beliefs, and behavior; and the relativization of himself» (Dr 
Darla Deardorff) [9]. 

The study and formation of intercultural… 
Серия «Педагогика». № 3(79)/2015 
15 
– «In order to survive in today's complicated world, people need to understand different culture. Under-
standing another culture helps people to adapt to an unfamiliar environment in which they occur, to live and 
work with other people, who are representatives of different cultures. Adaptation and a positive attitude to-
wards to different culture encourages people to play an active role in diverse societies. Thus, the acquisition 
of intercultural competence, which is the ability to change their knowledge, attitudes and behaviour in such a 
way as to be open and flexible to other cultures, has become a critical issue for people trying to survive in the 
globalized society of the 21st century» (G. Fisher) [10].  
The formation of intercultural competence also involves the acquisition of the following skills: see in 
the representative of other culture not only what makes us different, but also what unites; change thee valua-
tion as a result of understanding of other cultures; refuse stereo types; use knowledge of a foreign culture for 
a deeper knowledge of our own. 
Intercultural competence is formed in the process of learning foreign language communication, taking 
into account cultural and mental differences of native speaker sand is a prerequisite for a successful dialogue 
between cultures. 
Many authors engaged in research in this field, consider not so much intercultural competence as inter-
cultural competence and a number of similarities with her competences (intercultural, ethno-cultural, multi-
cultural, and others) 
R.R. Bikiteeva, defining intercultural competence, adds motives and values to the knowledge and skills 
and emphasizes its developmental function [11]. A.E. Fantini defines an intercultural competence as 
«a stable capacity for effective and adequate communication with representatives of other cultures» [8].  
A.P. Sadokhin using knowledge, skills and abilities in the definition of intercultural competences, puts 
on the first place «the ability and willingness to dialogue of cultures» on its base [5]. So S.I. Garaeva defines 
«ethnic and cultural competence» as a personality trait, mentioning again the knowledge, skills and abilities
promoting inter-ethnic understanding and collaboration [6].  
L.Y. Danilov, defining multicultural competence approaches to intercultural competence of 
R.R. Bikiteeva [11]. D.K. Deardorff, M.R. Radovel and M.M. Volmer, unanimously describe «multicultural 
social competence as the ability to understand people of different cultures and interact with them [9]. 


жүктеу 5.04 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет