№31 08. 2013 • Қалалықтар қаперіне •жүктеу 47.84 Kb.
Pdf просмотр
Дата28.01.2017
өлшемі47.84 Kb.

№31

   

1.08.2013

• ҚАЛАЛЫҚТАР ҚАПЕРІНЕ •

-2-

(14)

Д е п у т а т т а р м е н 

ө т к е н   б а с қ о с у ғ а 

О р а л   қ а л а л ы қ 

мәслихатының  хат-

шысы Марс Сатыбал-

диев төрағалық етті. 

М

ар

с 

Қ а д ы р ғ а л и ұ л ы Қ а з а қ с т а н 

Республик асының 

К о н с т и т у ц и я с ы -

н а ,   « Қ а з а қ с т а н 

Республикасындағы 

с а й л а у   т у р а л ы » 

К о н с т и т у ц и я л ы қ 

заңына  сәйкес  және 

ҚР  Президентінің  №555  «Қазақстан 

Республикасының  аудандық  маңызы 

бар  қалалары,  ауылдық  округтері, 

ауылдық округтің құрамына кірмейтін 

кенттері  мен  ауылдары  әкімдерінің 

сайлауын өткізудің кейбір мәселелері 

туралы» Жарлығы аясында әкімдерді 

сайлау  –  жанама  сайлау  құқығы 

негізінде жасырын дауыс беру арқылы 

өткізілетінін тілге тиек етті. – Депутат-

таңдаушылардың  тізімі  қалалық 

сайлау  комиссиясына  жолданды. 

Үміткерлер өз таңдаушыларына сай-

лауалды  бағдарламаларын  және 

өмірбаяндарын  таныстыруға  өтініш 

білдірді.  Бүгін  біз  үміткерлерді 

тыңдауға  жиналып  отырмыз,  –  деді 

қалалық мәслихаттың хатшысы. 

Ал қалалық сайлау комиссиясының 

хатшысы Ганди Шамкелова өз хабар-

ламасында  Орал  қаласының  Зача-

ган,  Круглоозерный  кенттерінің  және 

Желаев  селолық  округі  әкімдерінің 

сайлауы  үстіміздегі  жылдың  9  та-

мызына  тағайындалғанын,  Осыған 

байланысты,  ҚР  Президентiнiң 

2013  жылғы  24  сәуірдегі  №555 

Жарлығымен  бекітілген  «Қазақстан 

Республикасының  аудандық  маңызы 

бар  қалалары,  ауылдық  округтері, 

ауылдық округтің құрамына кірмейтін  

кенттері  мен  ауылдары  әкімдерін 

қызметке  сайлау,  өкілеттігін  тоқтату 

және қызметтен босату қағидаларының 

13-14  тармақтарына  сәйкес  Орал 

қаласы әкімінен Орал қалалық сайлау 

комиссиясына  Зачаган,  Круглоозер-

ный  кенттері  және  Желаев  селолық 

округі бойынша әкімдікке кандидатқа 

9  ұсыным түскенін мәлімдеді.

–  Қалалық  сайлау  комиссиясы 

келіп  түскен  құжаттарды  қарап, 

«Мемлекеттік  қызмет  туралы»  ҚР 

Заңында  қойылған  талаптарға 

сәйкестігін анықтап, тексерді. Әкімдікке 

кандидаттар  бүгінгі  таңда  Қазақстан 

Республикасының  аталған  әкімшілік-

аумақтық  бірлік  әкімдерін  қызметке 

сайлау,  өкілеттігін  тоқтату  және 

қызметтен  босату  қағидаларында 

қойылған талаптарға сәйкес тіркелді, 

– деді Ганди Ізтұрғанқызы.

Бұдан соң үміткерлер депутаттарға 

сайлауалды  бағдарламаларын  та-

ныстырып,  келешек  жоспарларымен 

бөлісті.  Оған  қоса,  үміткерлердің 

сенімді  өкілдері  қосымша  ақпарат 

беру  мүмкіндігіне  ие  болды.  Олар 

үміткерлердің  өмірбаяны  мен  еңбек 

жолы туралы баяндады. 

Естеріңізге  сала  кетейік,  қалалық 

сайлау  комиссиясының  ақпаратына 

сәйкес  Желаев  ауылдық  округі  бо- 

йынша  әкімдікке  үміткерлер  ретінде 

Ашығалиев  Тимур  Құбайдоллаұлы, 

Есполов Алмат Есполұлы, Төлегенов 

Садық  Досмұханбетұлы,  ал  Кругло-

озерный  кенті  бойынша  Жаналиева 

Гүлнара Мақсотқызы, Нұржанов Мир-

болат Сангалеивич, Сумкина Татьяна 

Анатольевна, Зачаган кенті бойынша 

Байғаржанов Құрманғали Дынымұлы, 

Ғабдуалиев  Бекболат  Бақытұлы, 

Қажғали  Серік  Шапхатұлы  тіркелген 

болатын. 

Басқосу  барысында  депутаттар 

әкімдікке  үміткерлерге  сауалда-

рын  жолдап,  кейбір  мәселелерді 

нақтылауға мүмкіндік алды. 

Айнагүл Серікқызы

Үміткерлер 

депутаттармен жүздесті

Күні бүгінде 

«Нұр Отан» ХДП  

қалалық  фили-

алында 30-дан 

аса партиялық 

бақылау бекеті 

құрылған, 

солардың 12-сі 

денсаулық сақтау 

ұйымдарында 

(емханаларда) 

жұмыс істеп жа-

тыр.

Ә р б і р   б е к е т -

к е   ө т і н і ш т е р   ж и -

н а й т ы н   ж ә ш і к ,   бе -

к е т   б а с ш ы с ы н ы ң 

аты-жөні  жазылған, 

жаңа  құрылымның  қысқаша 

мақсаты мен міндеті баяндалған 

ақпараттық стендтер орнатылған, 

бәріне дерлік байланыс телефон-

дары қойылған. Бекет жетекшілері 

азаматтарды  тікелей  емхана-

ларда  және  «Нұр  Отан»  ХДП 

қалалық филиалы ғимаратында 

қабылдайды.  Ол  үшін  арнайы 

қоғамдық  қабылдау  бөлмелері 

б ө л і н ге н .   Ес е п т і   к езе ң д е 

партиялық  бақылау  бекеттеріне 

тұрғындардан  түскен  өтініштер 

мен  арыздардың  көбісі  емдеу 

мекемелеріндегі  медициналық 

қызмет  көрсетудің  сапасы, 

жеңілдетілген дәрі-дәрмектердің 

аздығы,  емдеу  мекемелеріне 

есепке  тұрудың  қиындығы, 

тар  шеңберлі  мамандықтағы 

дәрігерлердің  жетіспейтіндігі, 

ақылы және ақысыз медициналық 

қызметтердің ара-жігінің ажыра-

туда кездесетін түсінбеушіліктер 

жайында болып отыр.

Жақында  қаладағы  Сәуле 

Бұлқашева басшылық ететін №5 

емханаға  қарасты  партиялық 

бақылау  бек етінің  мүшесі 

ретінде  аталмыш  бекеттегі 

арыз-шағымдар жәшігінің құлпын 

ашқан еді. Бұл жолы тұрғындар 

ақ  халаттылардың  жұмысына 

ризашылықтарын білдіріп,  үшбу 

хаттар жолдапты. 

Солардың  бірі  «Жұлдыз» 

шағынауданының  тұрғыны,  Ұлы 

Отан соғысының ардагері Рахым 

Нажметдинов  ақсақалдан  келіп 

түсті.    «Жас  пен  кәріге  көмек 

қолын  созып,  жанын  мазалаған 

дертіне  жылы  сөздерімен 

шипа  беріп,  періштедей  көз 

алдыңда жүретін №17 учаскелік 

бөлімшенің дәрігерлеріне шексіз 

алғысымды білдіремін. Гиппократ 

антына берік ақ халаттылардың 

жұмысына  жеміс  тілеймін, 

еңбектері  жана  берсін.  Ертелі-

кеш  халық  үшін  тынымсыз 

атқарған қызметтері биікке өрлей 

берсін»,  –  деп  жазыпты  қария.       

Бүгінде  облыстық,  аудандық  

мәслихат  депутаттарының 

жетекшілігімен  бұл  бекеттерде 

медицина мекемелері басшыла-

рымен  бірге  сенім  жәшіктеріне, 

қабылдау  бөлмелеріне  келіп 

түскен  арыз-шағымдарға  тал-

дау  жасалып,  тиісті  шешімдер 

қабылданып  келеді.  Бірыңғай 

ұ л т т ы қ   д е н с аул ы қ   с а қ тау 

жүйесінің  енгізілуіне  байланыс- 

ты адамдардың түсінбей жүрген 

мәселелері  әлі  де  аз  емес.  Ең 

бастысы,  сапалы  медициналық 

қызметпен,  дәрі-дәрмекпен 

қамтудың,  денсаулық  сақтау 

мекемелерінде  кезекті  болдыр-

май,  бәрін  де  ретке  келтірудің 

маңызы зор.

Ганди ШАМКЕЛОВА, 

№5 емханадағы  

партиялық бақылау 

бекетінің мүшесі

29 шілде күні белгілі 

саяси қоғам қайраткері

ғалым Қабидолла 

Сәрекенов ҚазИИТУ 

ғылыми-білім кешеніне 

арнайы ат басын 

бұрып, университет 

студенттерімен, магис- 

транттарымен және 

профессор-оқытушылар 

құрамымен кездесті. 

Елге  белгілі  азамат,  Елбасы 

Н.Назарбаевпен  қызметтес  болған 

жерлесіміз,  атақты  металлург,  тех-

ника ғылымдарының докторы, про-

фессор,  ҚР  Ұлттық  инженерлік 

академиясының  корреспондент-

мүшесі,  «Парасат»  және  «Құрмет 

белгісі»  ордендерінің  иегері 

Қабидолла  Зұлқашұлын  ҚазИИТУ 

ұжымы  үлкен  қошеметпен  қарсы 

алды. 


Қабидолла  Зұлқашұлы  Теміртау 

домен  цехындағы,  Қарағанды 

металлургиялық  комбинатындағы 

қызметтері  туралы  тамылжыта 

айтты.  Қай  кезде  де  ғылым  мен 

техникадан қол үзбеген ол  еліміздің 

егемендігінің  экономикалық  негізін 

құрауға  сонау  Кеңестер  одағының 

кезінде  жүріп-ақ  ат  салысқан. 

Тәуелсіздік алғаннан кейін де жаңа 

мемлекеттің өсіп-өнуіне айтарлықтай 

үлес  қосты.  Кездесуде  студент-

тер  мен  магистранттар  өздерінің 

қойған  сұрақтарына  мәнді  жауап-

тар  алып,  Қазақстанның  мұнай-газ 

саласымен  қатарлас  келе  жақтан 

маңызды металлургия өнеркәсібінің 

қыр-сырын ұйып тыңдады. Әсіресе 

Қабидолла  Зұлқашұлының  «Шо- 

йын  мен  болат  балқытатын  до-

мен  пештерін  басқаруды  авто-

маттандыру  үрдістерін  модель-

д еу »   та қ ы р ы б ы н д а   ж ү р г і з і п 

келген  ғылыми-зерттеу 

жұмыстары  жөнінде 

айтқан әңгімесі универ-

ситет ғалымдарын жаңа 

бастамаға жетеледі. 

Университет  бас-

ш ы л а р ы   т а р а п ы -

нан  бас  құрылтайшы, 

академик  А.Әйтімов, 

ғ ы л ы м и   ж ұ м ы с т а р 

жөніндегі  проректор 

Ж . Ғ а б ба с о ва   ж ә н е 

кешен  президентінің 

ө к і л і   А . Ә к і ш е в 

құрметті  қонаққа  өз 

ризашылықтарын білдірді. Сондай-

ақ  осы  кездесуде  Қамидолла 

Зұлқашұлы  ҚР Ұлттық инженерлік 

академиясы  Батыс  Қазақстан 

филиалының  құрметті  мүшесі  бо-

лып  қабылданды.  Енді  ол  Батыс 

Қазақстан  өлкесінде  білім  мен 

ғылымды  өркендетуге,  иннова-

цияны  дамытуға  атсалыспақ. 

Еліміздің  білім  беру  және  ғылыми 

мекемелері  бүкіләлемдік  «EXPO-

2017»  көрмесіне  байланысты 

инновациялық ізденіс үстінде жүрген 

шақта құрметті қонағымызбен болған 

бұл  кездесу  –  алдағы  үкіметтік 

бағдарламалар  мен  тапсырыстар-

ды  жүзеге  асыруға  үлкен  серпіліс 

береріне күмән жоқ.

       

Сайранбек АХМЕТОВ,

«ҚазИИТУ» ҒБК-нің ректо-

ры, техника ғылымдарының 

докто

ры

Жаңа бастамаға жетеледі

Дәрігерлік қызмет 

бақылаудаӨткен жұма күні қаладағы Жастар мәдениет үйінде алдымызда тұрған ҚР 

аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына 

кірмейтін  кенттері мен ауылдары әкімдерінің сайлауы қарсаңында Орал қаласы 

бойынша әкімдікке үміткерлер өз таңдаушыларымен кездесті. 


жүктеу 47.84 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет