3 ҚЫСҚартулар мен терминдер осы процедурада келесі терминдер мен қысқартулар қолданылған: сужүктеу 48.39 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі48.39 Kb.

«Cырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/06-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Студенттің ӛзіндік жұмысының (СӚЖ) тапсырмаларын  орындауға 

арналған  әдістемелік  нұсқауын дайындау 

6 беттің 2-беті 

 

1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 

 Осы  жұмыс  нұсқау  –  «Сырдария»  университетінің    барлық  кафедраларында    СӨЖ 

тапсырмаларын    дайындауда  және  оны  ұйымдастыруда    қолданылады  және  СМЖ  ІІІ-

деңгейдегі құжаттарының құрамына енеді. 

 

2 СІЛТЕМЕЛІК ҚҰЖАТТАР 

Жұмыс  нұсқауын  даярлау  барысында  келесі  нормативтік  құқықтық  құжаттар 

пайдаланылды: 

-

  «Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» ҚР Үкіметінің 2012 

жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысы; 

-

 

«Оқытудың  кредиттік  технологиясы  бойынша  оқу  процесін  ұйымдастырудың қағидалары»  ҚР  БҒМ  2011  жылғы  20  сәуірдегі  №  152  бұйрығы  (2014.06.02.  №198 

бұйрығымен берілген ӛзгерістер мен толықтыруларымен); 

- «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары»  ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499  қаулысымен бекітілген. 

 

3 ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН ТЕРМИНДЕР 

Осы процедурада келесі терминдер мен қысқартулар қолданылған: 

            СУ «Сырдария» университеті; 

СМЖ  – Сапа менеджментінің жүйесі; 

УС – Университет стандарты; 

ОӘБ – Оқу-әдістемелік басқарма; 

СӨЖ  Студенттің өзіндік жұмысы;  

ЖН  Жұмыс нұсқау.  

4 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

СӨЖ   мазмұны мен ұйымдастырылуына қойылатын    жалпы   талаптары мен  негізгі 

міндеттерін,  жауапкершілігін,  орындалу  уақытысын,  т.б.  көрсетіп,  қызмет  түрін  атқаруға 

қойылатын талаптарды белгілейтін нормативтік құжат (Үлгі 1). 

СӚЖ  -  студенттің  жеке  таным  белсенділігіне  байланысты оқу  аудиториясында  және 

одан тыс жерлерде ӛз бетінше жеке орындайтын жұмыстарының жиынтығы. Студент  алған 

білімін шығармашылық мақсатта қолдана алуы  қазіргі заман талабына сай маман болудың 

негізін қалайды. Студент ӛзіндік жұмысты ӛзінше орындау арқылы ӛзінің ой-ӛрісінің дамуын 

тәрбиелейді,  берілген  тапсырманы  орындауда  жеке  ӛзіндік  ойын  пайдалану  арқылы  оның 

шешуін табады. 

«Сырдария»  университеті  құрылым  басшылары,  мамандар  және  қызметкерлері 

аталған    құжатты    дайындағанда  университет  Жарғысы,  ҚР  нормативтік-құқық  құжаттары 

және осы жұмыс нұсқауын жетекшілікке алуға міндетті. 

СӨЖ  мазмұны  мен  ұйымдастырылуына  қойылатын  жалпы  талаптар  «Сырдария» 

университетінің СМЖ құжаттарының құрамына енеді. 

 

4.1 СӨЖ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫНА ТАЛАПТАР 

4.1.1  Студенттің  оқу  ізденіс  жұмысы  жеке  тақырып  бойынша  ұйымдастырылады, 

сондықтан ол терең меңгеруді талап етеді. 

4.1.2 СӚЖ нәтижесі кӛп жағдайда дұрыс жоспарланумен анықталады. 

4.1.3  Студенттің  ӛзіндік  жұмыс  тапсырмасының  мазмұны  мен  нысаны  оқытушымен 

ӛзгертілуі  мүмкін.  Барлық  тапсырма  түрлері  студенттермен  орындалып  және  қатаң 

бекітілген мерзім ішінде оқытушыға тапсырылады. «Cырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/06-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Студенттің ӛзіндік жұмысының (СӚЖ) тапсырмаларын  орындауға 

арналған  әдістемелік  нұсқауын дайындау 

6 беттің 3-беті 

 

4.1.4 


Пән  бойынша  студенттің  ӛзіндік  жұмысының  ерекшелігі  келесідей 

қорытындыланады: 

- пәннің берілген бӛліміндегі базалық дәріс материалдарын меңгергеннен кейін барлық 

СӚЖ тақырыптары студенттермен орындалады;   

-  СӚЖ  эссе,  жазбаша  бақылау,  тақырып  бойынша  реферат,  презентация  және  т.б. 

түрінде дайындалуы мүмкін. 

-  студенттер міндетті түрде  жазбаша жұмысын ұсынуы қажет; 

-  СӚЖ  барлық  тақырыптарының  қорғалуы  сұхбаттасу  нысанында,  практикалық 

тапсырмалар  және  жағдаяттарды  меңгеру  бойынша  жаттығулар  орындау    бойынша 

жүргізіледі,  студент  меңгерген  тақырыбы  бойынша  білімін  практикалық  түрде  ұштастыра 

білуі керек.  

4.2  ӘДІСТЕМЕЛІК  НҰСҚАУДЫ  ДАЙЫНДАУ,  КЕЛІСІЛУ  ЖӘНЕ  БЕКІТІЛУ 

ТӘРТІБІ 

4.2.1  Студенттің  ӛзіндік  жұмысының  (СӚЖ)      тапсырмаларын    орындауға  арналған  

әдістемелік    нұсқауын  кафедраның    пән  оқытушысы  дайындайды,  кафедра  мәжілісінде 

талқыланады және кафедра меңгерушісі  қол қояды.   

4.2.2    Факультеттің Оқу-әдістемелік кеңесінде қаралады.  

4.2.3  Студенттің  ӛзіндік  жұмысының  (СӚЖ)      тапсырмаларын    орындауға  арналған  

әдістемелік  нұсқауы кафедрада пәннің оқу-әдістемелік кешенінде сақталады. 

 

4.3 ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУҒА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

4.3.1  Студенттің  ӛзіндік  жұмысының  (СӚЖ)      тапсырмаларын    орындауға  арналған  

әдістемелік  нұсқауы жойылғанша немесе  жаңасымен алмастырылғанша күшін  сақтайды. 

4.3.2  Студенттің  ӛзіндік  жұмысының  (СӚЖ)      тапсырмаларын    орындауға  арналған  

әдістемелік  нұсқауына ӛзгерістер кафедра меңгерушісінің кӛрсетуімен енгізіледі.  

4.3.3  Студенттің  ӛзіндік  жұмысының  (СӚЖ)      тапсырмаларын    орындауға  арналған  

әдістемелік нұсқауына енгізілген ӛзгертулер негізгі мәтінімен бірге кафедрада сақталады. 

 

5 ЖАУАПКЕРШІЛІК 

Дайындалған  студенттің  ӛзіндік  жұмысының  (СӚЖ)      тапсырмаларын    орындауға 

арналған    әдістемелік    нұсқауының  мазмұнына  және  талаптардың  орындалуына  оны 

дайындаған пән оқытушы-профессор, кафедра меңгерушісі жауапты.  

 

 

                                  

 

  

 

 «Cырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/06-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Студенттің ӛзіндік жұмысының (СӚЖ) тапсырмаларын  орындауға 

арналған  әдістемелік  нұсқауын дайындау 

6 беттің 4-беті 

 

 

Үлгі 1  

«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІ 

 

  

 

  

 

       «_____________________»  ФАКУЛЬТЕТІ  

«________________________»  КАФЕДРАСЫ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ (СӨЖ) 

ТАПСЫРМАЛАРЫН  ОРЫНДАУҒА 

АРНАЛҒАН  ӘДІСТЕМЕЛІК  НҰСҚАУ 

 

        

      Пән  «___________________________________» 

      Мамандық _________  -  «_________________» 

  

 

      Курс ______  семестр ________ 

 

 

  

 

  

 

  

Жетісай,  201___ 

 


«Cырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/06-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Студенттің ӛзіндік жұмысының (СӚЖ) тапсырмаларын  орындауға 

арналған  әдістемелік  нұсқауын дайындау 

6 беттің 5-беті 

 

 

          Құрастырған: _______________________________           СӨЖ  тапсырмаларын  орындауға  арналған  әдістемелік  нұсқау  жұмыс  бағдарламасы 

негізінде дайындалған 

 

 

 Кафедра мәжілісенде талқыланған.  

Хаттама № ___     «___»  __________ 201___ ж 

Кафедра  меңгерушісі  ______________   

 

                                                            (қолы)                   (ғылыми дәрежесі мен атағы, аты-жӛні)  

Факультеттің оқу – әдістемелік Кеңесінде қаралған 

                                   

Хаттама № ___   _____  ________________  201__ ж  

 

ОӘК тӛрағасы    ______________      

 

  

 

                                     (қолы)             (ғылыми дәрежесі мен атағы, аты-жӛні) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

«Cырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/06-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Студенттің ӛзіндік жұмысының (СӚЖ) тапсырмаларын  орындауға 

арналған  әдістемелік  нұсқауын дайындау 

6 беттің 6-беті 

 

 

Алғы сөз   

 

СӨЖ өткізу кестесі 

 

№ СӚЖ тақырыбы 

Тапсырма түрі 

Апта реті 

Аудитория 

 1 

 

  

 

 2  

 

  

 3 


 

 

  

    

 

  

1 апта 

1 тақырып. ___________________________ 

Студенттің өзіндік жұмысының тапсырмасы 

Глоссарий (15 терминге глоссарий құрастыру) 

1.

 

...................................................................... 2.

 

...................................................................... 3.

 

...................................................................... 4.

 

......................................................................   

 

Сабақ тақырыбына сәйкес әдебиеттер тізімі: 

 

1.

  

2.

  

3.

  

4.

  

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал