№2(78)/2015 Серия педагогикажүктеу 5.04 Kb.
Pdf просмотр
бет1/45
Дата04.05.2017
өлшемі5.04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

 
Қ АР АҒ АН Д Ы    
У Н И В Е Р С И Т Е Т I Н I Ң  
ÕÀÁÀÐØÛÑÛ 
ÂÅÑÒÍÈÊ 
К АР АГ АН Д И Н С К О Г О    
У Н И В Е Р С И Т Е Т А
 
ISSN 0142-0843 
 
ПЕДАГОГИКА сериясы 
№ 2(78)/2015 
Серия ПЕДАГОГИКА 
 
Сəуір–мамыр–маусым 
30 маусым 2015 ж. 
1996 жылдан бастап шығады 
Жылына 4 рет шығады 
Апрель–май–июнь 
30 июня 2015 г. 
Издается с 1996 года 
Выходит 4 раза в год 
 
Собственник  РГП 
Карагандинский государственный университет  
 
 
имени академика Е.А.Букетова
 
Бас редакторы — Главный редактор 
Е.К.КУБЕЕВ,  
академик МАН ВШ, д-р юрид. наук, профессор 
 
Зам. главного редактора  
Х.Б.Омаров, д-р техн. наук
 
Ответственный секретарь
   Г.Ю.Аманбаева, д-р филол. наук
 
Серияның редакция алқасы — Редакционная коллегия серии 
Б.А.Жетписбаева, 
редактор д-р пед. наук; 
М.Н.Сарыбеков, 
д-р пед. наук; 
К.М.Арынгазин, 
д-р пед. наук; 
С.Т.Каргин, 
д-р пед. наук; 
Л.А.Шкутина, 
д-р пед. наук; 
Г.О.Тажигулова, 
д-р пед. наук; 
Н.Э.Пфейфер, 
д-р пед. наук; 
Ш.М.Мухтарова, 
д-р пед. наук; 
С.К.Абильдина, 
д-р пед. наук; 
Н.Б.Михайлова, 
д-р PhD (Германия); 
А.Миколайчак, 
д-р PhD (Польша); 
Т.В.Машарова, 
д-р пед. наук (Россия); 
И.А.Федосеева, 
д-р пед. наук (Россия); 
Д.А.Казимова, 
ответственный секретарь 
 
канд. пед. наук 
 
 
Адрес редакции: 100028, г. Караганда, ул. Университетская, 28 
Тел.: (7212) 77-03-69 (внутр. 1026); факс: (7212) 77-03-84.  
E-mail: vestnick_kargu@ksu.kz. Сайт: vestnik.ksu.kz 
 
 
 
 
 
 
Редакторы Ж.Т.Нұрмұханова 
Редактор И.Д.Рожнова 
Техн. редактор Д.Н.Муртазина 
Издательство Карагандинского  
государственного университета  
им. Е.А.Букетова 
100012, г. Караганда,  
ул. Гоголя, 38,  
тел.: (7212) 51-38-20 
e-mail: izd_kargu@mail.ru 
 
Басуға 29.06.2015 ж. қол қойылды. 
Пiшiмi 60
84 1/8.  
Офсеттік қағазы.  
Көлемi 41,0 б.т.  
Таралымы 300 дана.  
Бағасы келiсiм бойынша.  
Тапсырыс № 232. 
 
Подписано в печать 29.06.2015 г.  
Формат 60
84 1/8. 
Бумага офсетная. 
Объем 41,0 п.л. Тираж 300 экз. 
Цена договорная. Заказ № 232. 
 
Отпечатано в типографии  
издательства КарГУ  
им. Е.А.Букетова 
© Карагандинский государственный университет, 2015 
Зарегистрирован Министерством культуры и информации Республики Казахстан. 
Регистрационное свидетельство № 13107–Ж от 23.10.2012 г.
 


Вестник Карагандинского университета 
М А З М Ұ Н Ы  
 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  
ТƏРБИЕЛЕУ ЖƏНЕ ОҚЫТУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТЕОРИЯСЫ 
 
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ 
Үсембаева И.Б.,  Сарыбаева Ə.Х.,  Беркімба-
ев К.М. «Электр  жəне  магнетизм»  бөлімінен 
есеп  шығаруда  ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды қолдану тəсілдері .................  
6
 
Усембаева И.Б.,  Сарыбаева А.Х.,  Беркимба-
ев К.М.  Методы  решения  задач  по  разделу 
«Электричество  и  магнетизм»  с  помощью 
информационно-коммуникативных технологий ... 
6
Қожықов Ж.Ə.,  Көшкімбаев Қ.Т.,  Кароглы А., 
Бодықов С.Ж.  «Инженерлік  графика»  пəнінің 
құрылымы мен əдістемесін жетілдіру ................   
12
 
Кожиков Ж.А., Кошкумбаев К.Т., Кароглы А., Бо-
диков  С.Ж.  Совершенствование  методики  и 
структуры дисциплины «Инженерная графика» ... 
12
Беркімбаев К.М.,  Орманова Г.К.,  Раманқұ-
лов Ш.Ж. Білімді ақпараттандыру жағдайында 
«Оптика» пəнін оқыту үдерісінде болашақ фи-
зика  мұғалімдерінің  шығармашылығын  қа-
лыптастыру..........................................................  
18
 
Беркимбаев К.М.,  Орманова  Г.К.,  Раманку-
лов Ш.Ж.  Формирование  креативности  буду-
щих  учителей  физики  в  процессе  изучения 
курса  «Оптика»  в  условиях  информатизации 
образования .......................................................... 
18
Байзақ Ү.А.  Медициналық  биофизика  пəнін 
кəсіби  бағыт  бойынша  оқытудың  жалпы 
қағидалары ..........................................................  
23
 
Байзак У.А. Общие принципы профессиональ-
ной  направленности  курса  медицинской  био-
физики .................................................................. 
23
Беркімбаев К.М.,  Сапарбекова Г.А.,  Ниязо-
ва Г.Ж.  Математикалық  білімді  беруді  гума-
нитарландыру мақсаттары .................................  
34
 
Беркимбаев К.М.,  Сапарбекова Г.А.,  Ниязо-
ва Г.Ж.  Цeли  гумaнитapизaции  высшего 
мaтeмaтичecкoгo oбpaзoвaния ............................ 
34
Ишанов П.З.,  Жамалиева Г.Ж.,  Қалмағанбе-
това Н.Т.  Бастауыш  сынып  оқушыларын 
əлеуметтендіру мен олардың адами қарым-қа-
тынасқа үйренуі ..................................................  
40
 
Ишанов П.З.,  Джамалиева Г.Ж.,  Калмаганбе-
това Н.Т. Социализация учащихся начальных 
классов в освоении правил человеческих взаи-
моотношений ....................................................... 
40
Белгібаева Г.Қ.,  Жакенова Ж.Т.  Мектепке 
дейінгі  ұйымдардың  оқу-тəрбие  үдерісіндегі 
денсаулық  сақтау  технологияларының  ерек-
шеліктері .............................................................  
46
 
Белгибаева Г.К.,  Жакенова Ж.Т.  Особенности 
здоровьесберегающих  технологий  в  учебно-
воспитательном процессе дошкольной органи-
зации ..................................................................... 
46
Көпжасарова Ү.И., Антонцева Е.В. Бастауыш 
сынып оқушылардың шетел тілде сөйлей білу 
біліктілігіне үйретудің ерекшеліктері ...............   
52
 
Кopzhassarova U.I.,  Аntontseva Е.V. Peculiarities 
of teaching junior schoolchildren foreign-
language oral  speech ............................................ 
52
Безденежных Л.В. Шет тілі факультетінің сту-
дент-бакалаврлардың педагогикалық мəдение-
тінің құрылымы ..................................................  
58
 
Безденежных Л.В.  Структура  педагогической 
культуры  студентов-бакалавров  факультета 
иностранных языков ........................................... 
58
Годфри  Т.М.  Ринемхота,  Ақбаева  Г.Н.,  Əлие-
ва А.З.,  Китибаева  А.К.  Тілдік  портфель  орта 
мектебінің жоғары сынып оқушыларының ком-
муникативті  мəдениетін  дамыту  құралы 
ретінде ..................................................................   
64
 
Godfrey T.M. Rinemhota, Akbayeva 
G.N., 
Aliyeva A.Z., 
 
Kitibayeva A.K. Language Portfolio 
as a tool for the development of communicative 
culture of students in upper secondary school ....... 
64
Зельгер М. «Das Haus-Garagen-Modell» — не-
міс тілін оқытудағы буынды-аналитикалық тə-
сіл .........................................................................  
69
 
Sellger M. Mit der silbenanalytischen Methode 
Deutsch lernen — Das Haus-Garagen-Modell im 
Unterricht .............................................................. 
69
Яхина С.Б., Жұмақанова Л.Т. Тілдік емес жоо 
студенттерінің  шетел  тілін  оқыту  барысында-
ғы өздік жұмыстарын ұйымдастыру .................  
76
 
Yakhina S.B., Zhumakanova L.T. Organization of 
independent work of students in teaching a foreign 
language at a non-lingual higher educational  
institution ............................................................... 
76
БIЛIМ БЕРУДЕ ИННОВАЦИЯ  
МЕН ДƏСТҮРЛЕР 
 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ  
В ОБРАЗОВАНИИ 
Жетпісбаева Б.А., Смағұлова Г.Т. Көптілді бі-
лім  беру  саласындағы  инновациялық-педаго-
гикалық үдерістің қағидалары ...........................   
80
 
Zhetpisbayeva B.A.,  Smagulova G.T.  Principles 
of innovative pedagogical process in the sphere 
of polylingual education ........................................ 
80

Содержание 
Серия «Педагогика». № 2(78)/2015 
 3 
Каренов Р.С.  Əлемде  жəне  Қазақстанда  жоға-
ры білімді мамандар даярлау жəне қайта даяр-
лау мəселелері .....................................................   
87
 
Каренов Р.С.  Проблемы  подготовки  и  пере-
подготовки специалистов с высшим образова-
нием в мире и Казахстане ................................... 
87
Жетпісбаева Б.А.  Көптілді  білім  беру  жағ-
дайында тілді стандартты оқыту .......................  
96
 
Жетписбаева Б.А.  Стандартизированное  обу-
чение  языкам в  условиях полиязычного обра-
зования ................................................................. 
96
Тəжіғұлова Г.О.  Ақпараттық-кəсіби  іс-əреке-
тіне  студенттерді  даярлаудың  педагогикалық 
жүйесі ..................................................................   102
 
Тажигулова Г.О. Педагогическая система под-
готовки  студентов  к  информационно-профес-
сиональной деятельности ...................................  102
Қалыбекова А.А.,  Корнилко И.А.,  Айтжано-
ва А.Б.  Оқушыларда  экологиялық  мəдениет 
қалыптастырудағы қазақ халық педагогикасы-
ның тəрбиелік əлеуеті.........................................   110
 
Калыбекова А.А.,  Корнилко И.А.,  Айтжано-
ва А.Б.  Воспитательный  потенциал  народной 
педагогики  казахов  в  формировании  экологи-
ческой культуры школьников ............................  110
Бұзаубақова К.Ж.,  Күмісбекова Ж.Н.,  Əубəкі-
рова С.А.  Педагогикалық  кадрларды  дайын-
дауда  дуалды  оқыту  жүйесін  енгізу  жəне  жү-
зеге асыру ............................................................   113
 
Бузаубакова К.Ж., Кумисбекова Ж.Н., Аубаки-
рова С.А.  Внедрение  и  реализация  системы 
дуального  обучения  в  подготовке  педагоги-
ческих кадров .......................................................  113
Василюк В.Н.  Студент  жастарда  салауатты 
өмір  салтын  қалыптастырудағы  аксиология-
лық көзқарастың ғылыми-əдістемелік  негізде-
рі ...........................................................................    119
 
Василюк В.Н.  Научно-методические  основы 
аксиологического  подхода  в  формировании 
здорового образа жизни студенческой молоде-
жи ..........................................................................  119
Бабушкин  Г.Д.,  Рамашов  Н.Р.,  Сүлеева  К.М. 
Спортшыларды  интеллектуалды-психология-
лық дамыту тұжырымдамасы ............................   125
 
Бабушкин Г.Д.,  Рамашов Н.Р.,  Сулеева К.М. 
Концепция  интеллектуально-психологическо-
го развития спортсменов ....................................  125
Баймұқанова М.Т.,  Омашева Т.М.  Қазақстан 
Республикасындағы 12 жылдық  білім  беруге 
көшудің қазіргі ерекшеліктері ...........................    135
 
Баймуканова М.Т.,  Омашева Т.М.  Особенности 
перехода на 12-летнее обучение в Республике 
Казахстан ..............................................................  135
Əшімханова Г.С.,  Құдаринова А.С.,  Сəдуақа-
сова Н.А.  Инновациялық  технологияларды 
қолдану арқылы мүмкіндігі шектеулі балалар-
дың сөйлеу тіліндегі дыбыстық кемшіліктерді 
түзету мəселелері ................................................    140
 
Ашимханова Г.С.,  Кударинова А.С.,  Садвака-
сова Н.А.  Роль  инновационных  технологий 
в коррекционной  работе  по  исправлению  зву-
копроизношения  у  детей  с  ограниченными 
возможностями ....................................................  140
Бабушкин  Г.Д.,  Шакина  Н.А.,  Рамашов  Н.Р. 
Дене  шынықтыру  жоғары  оқу  орындары  сту-
денттеріне  дене  шынықтыру  жəне  спорттың 
жарнамалық құндылықтары құзыреттілігін қа-
лыптастыру..........................................................   145
 
Бабушкин  Г.Д.,  Шакина  Н.А.,  Рамашов  Н.Р
Формирование  компетенций  рекламирования 
ценностей  физической  культуры  и  спорта  у 
студентов физкультурного вуза .........................  145
Спирина Е.А., Смирнова М.А., Самойлова И.А. 
Ақпараттық  бейiндегi  студенттердi  даярлау 
барысында элективтi пəндердің жүзеге асуы ...    154
 
Спирина Е.А., Смирнова М.А., Самойлова И.А. 
Реализация  элективных  дисциплин  в  ходе 
подготовки  студентов  информационного  про-
филя ......................................................................  154
Мартынова И.Н.  Орыс  жəне  ағылшын  тілде-
ріндегі «əдептілік» концептісінің ерекшелікте-
рі  жəне  оның  шет  тілді  жəне  мəдениетаралық 
құзыреттердің қалыптасуына ықпалы ..............   160
 
Martynova I.N. Peculiarities of concept «polite-
ness» in Russian and English languages and its 
influence on forming foreign and cross-cultural 
competence ............................................................  160
Болатбекова А.Қ.,  Жантуғанова А.С.  Педаго-
гикалық ғылым мен  практиканың өзара қаты-
насы туралы мəселе ............................................   167
 
Болатбекова А.К.,  Жантуганова А.С.  К  воп-
росу  о  взаимодействии  педагогической  науки 
и практики ............................................................  167
Шəушекова  Б.Қ.,  Дəлелхан  Б.  Бастауыш  мек-
тепте  «Информатика»  пəнін  оқытудың  маңыз-
дылығы.................................................................   171
 
Шаушекова Б.К.,  Далелхан Б. Значимость обу-
чения  предмету  «Информатика»  в  начальной 
школе ....................................................................  171
Смирнова  М.А.,  Спирина  Е.А.,  Ригер  Э.  Орта 
білім  беру  мекемелерінде  электронды  оқыту-
ды жүзеге асыру ..................................................    178
 
Smirnovа M.A., Spirinа Ye.А., Riger E. Imple-
mentation of E-learning in the organizations of 
secondary education ..............................................  178

Содержание 

Вестник Карагандинского университета 
Вагнер  М.В.,  Рахметуллина  М.А.  Шетел  тілін 
мəдениеттану тұрғысынан оқыту мəселесіне...   182
 
Vagner  M.V., Rakhmetullina M.A. To the ques-
tion of cultural approach in foreign language 
teaching .................................................................  182
Балабеков Қ.Н., Зеилбекова Ж.Қ., Жалғасбеко-
ва З.Қ.  Мультимедиалық  оқу  əдісінің  бірі  ре-
тінде  физикалық  процестерді  модельдеуді 
қолдану мүмкіндіктері .......................................   190
 
Балабеков К.Н.,  Зеильбекова Ж.К.,  Жалгасбе-
кова З.К. Возможности применения моделиро-
вания  физических  процессов  как  одного  из 
методов мультимедийного обучения .................  190
Золотарева Л.Р., Қыпшақов С.А. Материалдық 
мəдениет пен дизайн тарихының теориялық жə-
не практикалық мəселелері ................................    195
 
Золотарева Л.Р.,  Кипшаков С.А.  Теоретичес-
кие  и  практические  проблемы  истории  мате-
риальной культуры и дизайна ............................  195
Ахметжанова Г.А.,  Казимова Д.А.,  Аязбае-
ва С.С. 
Болашақ 
дизайнерлерді 
кəсіби-
компьютерлік даярлаудағы маңыздылығы ......   205
 
Аkhmetzhanova G.А., 
Kazimova D.A., 
Ayaz-    
bayeva S.S. The necessity of professional com-
puter teaching of the future designers ...................  205
Құлтанова Ж.М.,  Есқазинова Ж.А.  Шетел  ті-
лін  тереңдетіп  оқытатын  орта  мектеп  оқушы-
ларының  қоғамдық-мəдени  құзыреттілігін  қа-
лыптастыру ерекшеліктері .................................    208
 
Kultanova Zh.M.,  Yeskazinova Zh.A.  Development 
of students’ socio-cultural competence studying 
at specialized foreign language secondary schools ...  208
Золотарева Л.Р.,  Қалмаханов М.С.  Қазақстан-
дағы көркемдік білім берудің басым бағыттары ...    214
 
Золотарева Л.Р.,  Калмаханов М.С.  Приори-
тетные направления художественного образо-
вания в Казахстане ..............................................  214
Боброва В.В., Олексюк З.Я., Сюй-фу-шун Н.В
Ақыл-ой дамуы бұзылған балалардың вербал-
ды  емес  ақпараттарды  қабылдау  мен  түсіну 
ерекшеліктері ......................................................   219
 
Боброва В.В., Олексюк З.Я., Сюй-фу-шун Н.В
Особенности  восприятия  и  понимания  невер-
бальной  информации  детьми  с  нарушениями 
интеллекта ............................................................  219
Жұбанова Б.Х.  Гендерлік  білім  беруді  ғылы-
ми-əдістемелік  тұрғыдан  қамтамасыз  ету  мə-
селелері туралы ...................................................    226
 
Жубанова Б.Х.  О  проблемах  научно-методи-
ческого обеспечения гендерного образования ...  226
Айтжанова А.Б.,  Корнилко И.А.  Отбасы  тəр-
биесінде  қазақ  халық  педагогикасының  идея-
ларын пайдалану .................................................    230
 
Айтжанова А.Б.,  Корнилко И.А.  Использова-
ние  идей  народной  педагогики  казахов  в  се-
мейном воспитании .............................................  230
Бəкірова А.Ж.  Ұлттық  тəрбиенің  бала  өмірін-
дегі маңызы .........................................................   234
 
Бакирова А.Ж.  Важность  национального  вос-
питания в жизни ребенка ....................................  234
Медиева С.Х.,  Əсетова Ж.Б.  Ұлттық  тəрбие-
нің тарихи-педагогикалық алғышарттары........   240
 
Медиева С.Х., Асетова Ж.Б. Историко-педаго-
гические  предпосылки  национального  воспи-
тания .....................................................................  240
Масачова Н.,  Андреева О.  Чехия  Республика-
сының жоғары бiлiм беру жүйесi ......................   246
 
Mazacova N.,  Andreyeva  O.  Hochschulsystem 
der Tschechischen Republik ..................................  246
Жантуғанова  А.С.,  Ысқақова  Р.К.  Қазақстан 
Республикасындағы көптілді білім берудің да-
муы .......................................................................    251
 
Жантуганова  А.С.,  Искакова  Р.К.  Развитие 
полиязычного  образования  в  Республике  Ка-
захстан ..................................................................  251
Нұрпейісова С.К.,  Əзімбаева Ж.А.  Көптілді 
білім беруді енгізу: тəжірибе, мəселелері жəне 
болашағы .............................................................   256
 
Нурпеисова С.К.,  Азимбаева Ж.А.  Внедрение 
полиязычного образования: опыт, проблемы и 
перспективы .........................................................  256
Ахметжанова Г.А.  Компьютерлік  технология-
ларды  қолдану  арқылы  дизайн  мамандардың 
кəсіби даярлаудағы маңызы...............................   262
 
Ахметжанова Г.А.  Значение  профессиональ-
ной  подготовки  специалистов  дизайна  с  по-
мощью  использования  компьютерных  техно-
логий .....................................................................  262
Хаджаева  Ж.Б.  Оқытудағы  көшбасшылықты 
дамытудың тиімділігі .........................................   267
 
Khadzhayeva Zh.B.  Efficiency of leadership de-
velopment in teaching ...........................................  267
Дүйсембинова Р.К.,  Маударбекова Б.К.  Зама-
науи  жоғары  білімдегі  интернационализация 
жəне жаһандану үрдістері ..................................    272
 
Dyusembinova R.K., Maudarbekova B.K. The 
processes of internationalization and globaliza-
tion in the modern higher education ......................  272

Содержание 
Серия «Педагогика». № 2(78)/2015 
 5 
Ыбыраева Э.С. Жоғары оқу орны студенттері-
нің  тілдік  дайындығында  электронды  оқыту-
дың ерекшеліктері ..............................................   278
 
Ibrayeva Е.S.  Features of E-learning in language 
training of students in higher educational institu-
tions .......................................................................  278
Құтбаева Б.Ж., Станчу Н. Орыс тіліндегі қа-
ратпа  сөздері  компоненттерінің  лексика-      
семантикалық талдауы .......................................   284
 
Kutbayeva B.Zh.,  Stanciu N.  Lexical-semantic 
Analysis of Address Components in Russian 
Language ...............................................................  284
Маккензи А., Дениварова Н.В., Китибаева А.К. 
Ағылшын тілін екінші шетел тілі ретінде оқы-
ту үрдісінде балалардың сыни ойлау  дағдыла-
рын дамытудың кейбір ерекшеліктері .................    288
 
Mackenzie A.,  Denivarova N.V.,  Kitibayeva A.K. 
Some peculiarities of developing critical thinking 
skills in children through the process of teaching 
English as a second language ................................  288
Нұркеева Б.А.  Жоо-ның  студенттерінің  көп-
тілді  білім  алуы  халықаралық  мəдени  қарым-
қатынас тиімділігінің факторы ретінде ............   294
 
Нуркеева Б.А.  Полиязычное  образование  сту-
дентов  вуза  как  фактор  эффективности  меж-
культурного общения ..........................................  294
Жанұзақов Н.Б., Бейсенбаева Б.А. Көптілді бі-
лім берудің болашағы ........................................   299
 
Жанузаков  Н.Б.,  Бейсенбаева  Б.А.  Будущее  
полиязычного образования .................................  299
Темірболатова А.К., Эм Т.В. Қазіргі заман Қа-
зақстан  мектептеріндегі  қос  тілді  білім  беру-
дің рөлі .................................................................    304
 
Temirbulatova A.K., Em T.V. The role of bilin-
gual education in modern school in Kazakhstan ...  304
Жанкина Б.Ж.,  Жанкина Х.К.  Мəдениетаралық 
құзыреттілік: мазмұны жəне ерекшеліктері .......    309
 
Zhankina B.Zh., Zhankina Kh.K. Intercultural 
competence: subject matter and particular nature ...  309


жүктеу 5.04 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет