№27 (18236) 6 наурыз 2015 ж ж±мажүктеу 0.8 Mb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата14.03.2017
өлшемі0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

№ 27 (18236)

6  наурыз   2015  ж.                              ж±ма

Ќазаќ "Тμріњнен ќария кетпесін" деп тілеген халыќ. "Ќариясы бар ‰йдіњ

Ќазаќ "Тμріњнен ќария кетпесін" деп тілеген халыќ. "Ќариясы бар ‰йдіњ

Ќазаќ "Тμріњнен ќария кетпесін" деп тілеген халыќ. "Ќариясы бар ‰йдіњ

Ќазаќ "Тμріњнен ќария кетпесін" деп тілеген халыќ. "Ќариясы бар ‰йдіњ

Ќазаќ "Тμріњнен ќария кетпесін" деп тілеген халыќ. "Ќариясы бар ‰йдіњ

ќазынасы бар" дегендей, ќаламыздаѓы кμпті кμрген ќазыналы ќариялары-

ќазынасы бар" дегендей, ќаламыздаѓы кμпті кμрген ќазыналы ќариялары-

ќазынасы бар" дегендей, ќаламыздаѓы кμпті кμрген ќазыналы ќариялары-

ќазынасы бар" дегендей, ќаламыздаѓы кμпті кμрген ќазыналы ќариялары-

ќазынасы бар" дегендей, ќаламыздаѓы кμпті кμрген ќазыналы ќариялары-

мыздыњ бірі – ¦лтай Сыздыќ деп айтсаќ, еш ќателеспеспіз. Себебі ол

мыздыњ бірі – ¦лтай Сыздыќ деп айтсаќ, еш ќателеспеспіз. Себебі ол

мыздыњ бірі – ¦лтай Сыздыќ деп айтсаќ, еш ќателеспеспіз. Себебі ол

мыздыњ бірі – ¦лтай Сыздыќ деп айтсаќ, еш ќателеспеспіз. Себебі ол

мыздыњ бірі – ¦лтай Сыздыќ деп айтсаќ, еш ќателеспеспіз. Себебі ол

8-наурызда μзініњ 110 жасќа толѓан к‰нін атап μтпек.

8-наурызда μзініњ 110 жасќа толѓан к‰нін атап μтпек.

8-наурызда μзініњ 110 жасќа толѓан к‰нін атап μтпек.

8-наурызда μзініњ 110 жасќа толѓан к‰нін атап μтпек.

8-наурызда μзініњ 110 жасќа толѓан к‰нін атап μтпек.

Єжені кμктем мерекелерімен ќ±ттыќтап, бата-

сын алу ниетімен кеншілер шаћарыныњ "Шан-

хайы" атанѓан жеке сектордаѓы ‰йлерге

ќарай бет алдыќ. Біз ‰йге бас с±ќќанда

¦лтай єжей кереуеттіњ ‰стінде теледидар та-машалап, шμбересін ойнатып отыр екен.

Ќ±рметті єйелдер!

Сіздерді Халыќаралыќ єйел-

дер к‰ні – 8 наурызбен шын

ж‰ректен ќ±ттыќтаймын!

Осы кμктемгі шуаќты

к‰ндері біз ењ назды сезім-

деріміз бен тілектерімізді

білдіруге ±мтыламыз.

Біздіњ еліміздіњ кμп ѓасыр-

лар бойѓы тарихы сіздердіњ

жасампаз бейнелеріњіздіњ  та-

лай  айѓаќтарын саќтауда.

Сіздер біздіњ Тєуелсіздігіміз-

діњ сындарлы кезењінде т‰-

сіністік таныттыњыздар, сен-

діњіздер жєне болашаќты

ќ±рдыњыздар.

Сіздерге ныќ сенімділік, са-

бырлылыќ жєне ењбекс‰йгіш-

тік тєн.

Єйелдердіњ – соѓыс ардагер-

лерініњ, тыл ењбеккерлерініњ,

єскер жесірлерініњ, концлагер-

лері т±тќындарыныњ ‰лесіне

ауыр ењбек пен к‰рделі сынаќ-

тар т‰сті.

Тыњ кμтеру жылдарында

сіздер заманауи ауыл шаруа-

шылыѓыныњ негізін ќалады-

њыздар. Б‰гіндері сіздер μрелі

инвестициялыќ жобаларды

іске асырудасыздар, инфра-

ќ±рылымды дамытудасыздар.

Сіздер μздеріњіздіњ білімде-

ріњіз, кєсіби шеберліктеріњіз

бен ќамќорлыќтарыњыз

бєрінен де кμбірек ќажет бо-

латын жерлерде – білім беру

жєне денсаулыќ саќтау сала-

ларында ењбек етудесіздер.

Сіздердіњ ой-пікірлеріњіздіњ

Ќостанай облысыныњ ќоѓам-

дыќ-саяси μміріндегі мањызы

айтарлыќтай.

Біздіњ єйелдеріміздіњ аза-

маттыќ секторда алатын

орны ерекше.

Ќазаќстандыќ отбасы тау-

ќыметініњ кμп ретте єйел-

дердіњ – ‰й ошаѓын саќтаушы-

лардыњ нєзік иыѓына артыла-

тынын айтып жатудыњ μзі

артыќ.

Єйелдер халыќтыњ рухани

ќ±ндылыќтарын, отбасылыќ

дєст‰рлері мен жєдігерлерін

ќ±нттап, кейінгілерге табыс

етеді.

Сіздердіњ μмірлік тєжірибе-

леріњіз бен ізгі аналыќ кењес-

теріњіз жас отбасыларыныњ

аќиќаттыќ ќ±ндылыќтар та-

буына кμмектеседі.

Ќымбатты єйелдер!

Сіздерге мыќты денсаулыќ,

отбасылыќ ќ±т-береке жєне

єйел баќытын тілейміз.

Сіздердіњ жан±яларыњызда

тыныштыќ пен жылулыќ бол-

сын, ењбекте жєне балалар

тєрбиесінде табысќа жетіњіз-

дер!

Сіздердіњ μмірлеріњіздегі єр

к‰ндеріњіз μздеріњіздіњ айнала-

њыздаѓы адамдардыњ с‰йіспен-

шілігі мен ќамќорлыѓына толы

болсын!

Ќ±рметпен,

Ќостанай облысыныњ

єкімі     Н.САДУАЌАСОВ.

2-бет

110 ЖАСЌА ТОЛЃАН ¦ЛТАЙ СЫЗДЫЌ ТУРАЛЫ СЫР

Ќ±ттыќтау!

2

6 наурыз 2015 жыл

Қымбат 

     ДОСЖАНОВА

Қостанай облыстық кәсіподақтар 

орталығы өндірістегі жарақаттардың 

алдын алу және Еңбек Кодексінің 

сақталуын қадағалау мақсатында 

белсенді жұмыс істеуде. Еңбек адамының 

құқығын қорғау мақсатында ірі 

кәсіпорын басшыларымен әріптестік 

қарым-қатынас орнатып, бірқатар 

меморандумдарға қол қойған. Аталған 

орталықтың өзге де бастамалары туралы 

баспасөз клубында өткен кездесуде 

айтылды.

Қазіргі уақытта облыс аумағында 11 салалық, 

1386 бастауыш партия ұйымы жұмыс істейді. Ел-

басы  Н.Ә.Назарбаев  «Қазақстанның  әлеуметтік 

жаңғыртылуы:  Жалпыға  Ортақ  Еңбек  Қоғамына 

қарай 20 қадам» мақаласында кәсіподақ ұйымдары-

ның белсенді түрде жұмыс істеу керектігін ескертті. 

Осы мақсатта өткен жылы Елбасы «Кәсіподақтар 

туралы» заңға қол қойды. Аталған заңның кейбір 

баптарына өзгерістер еніп, кәсіподақ ұйымдарының 

жұмысына тың серпін берді. Сондай-ақ еңбекші қа-

уымның мүддесін қорғайтын құжатқа айналғаны іс 

жүзінде дәлелденіп отыр. 

Балбөпе Ертаева жетекшілік ететін облыстық 

кәсіподақтар орталығы өңірдегі еңбекші қауымының 

құқығын қорғауға және олардың жұмыс орындарын 

сақтауға көмектесуде. Еңбек дауларында, өндіріс-

тегі  жарақаттарда  жұмысшылардың  мүдделерін 

жақтайды.

–  Еңбек  құқығы  бұзылған  көп  адамдар  бізге 

шағым жасайды. Азаматтарға қайда барып, не істеу 

керектігі туралы кеңес береміз. Егер арызданушы 

азаматтың жұмыс орнында кәсіподақ ұйымы бар 

болса, біз аталған мәселеге тікелей араласа ала-

мыз. Кәсіподақ ұйымы болмаған жағдайда азамат 

сотқа шағымданып, Еңбек инспекциясына баруы 

керек, – деді Қостанай облыстық кәсіподақтар ор-

талығының төрайымы Балбөпе Ертаева.БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

Еңбекшілер құқығын қорғау –  

        кәсіподақтар мүддесі

Қыдырбек 

 

ҚИЫСХАНҰЛЫ

«Қостанай  таңы»  газетінің 

сайтында  28  ақпан  күні 

«Екпе 

ем  болып  жатыр  ма?»  (http://

kostanaytany.kz/archives/19471) 

және 2 наурыз да 

«Диагноздан 

жаңылған  дәрігерлер»  (http://

kostanaytany.kz/archives/19533) 

сондай-ақ,  3  наурызда  газет 

бетінде 


«Екпе  ем  болып  жа-

тыр ма? немесе сырқатқа не 

себеп  болды  екен?»  атпен 

мақала  жарияланған  болатын. 

Онда А.Байтұрсынов атындағы 

ҚМУ  І  курс  студенті  Қолқанат 

Тоқтар ақпан айының 19 күні қы-

зылшаға қарсы вакцина қабыл-

дағаннан кейін өзін нашар сезіне 

бастағаны жазылған. Облыстық 

аурухананың  инсульт  бөлімше-

сінде жатқан науқасқа дәрігерлер 

«менингоэнц» (мидың қабынуы 

салдарынан жұлынға зақым келуі 

– автор) диагнозын қойғаны кел-

тірілген. Бірақ бойжеткен мұндай 

диаг нозбен келіспейтінін айтып, 

жағдайының әлсіреуіне екпе әсер 

етті деген-ді. 

Аталған  мәселеге  облыстық 

денсаулық  сақтау  басқармасы 

басшысының  орынбасары  Гүл-

шат Байжұманова түсінік беріп, 

диагноз  жөнінде  нақты  ештеңе 

айта алмайтынын жеткізді. Деген-

мен,  компьютерлік  томография 

қорытындысы бойынша менингит 

белгілері жоқ екендігі анықталға-

нын айтқан болатын. Сол себепті 

бұл  жағдай  басқарманың  наза-

рында болады деді.

Осы мәселеге тілшілер ара-

ласқаннан кейін Қолқанат Тоқтар 

жатқан  кереуеттегі  диагноз  да 

«менингоэнцтен» «фебрильная 

реакция» болып өзгеріп шыға кел-

ді. Біз аталған мәселеге қатысты 

өңірдегі  бірқатар  мекемелерге 

тексеру  жүргізуін  сұрап,  хаттар 

жолдадық. 

Наурыз  айының  5  күні  Қос-

танай облысының прокуратура-

сынан осы іске қатысты тексеру 

жүргізіп жатқаны жөнінде жауап 

хат келді. Онда Қолқанат Тоқтар-

дың неврология бөліміне ауыс-

тырылғаны,  оның  денсаулық 

жағдайының қалыпты екені көр-

сетілген. 

«Аталған  факті  бойынша 

Қос танай қаласының прокурату-

расымен  Медицина  және  фар-

мацевтика  саласындағы  бақы-

лау  жөніндегі  департаменттің 

қатысуымен  тексеру  жүргізіліп 

жатыр» дейді облыстық прокура-

тураның 1-ші басқарма бастығы 

А.Сыздықов.      ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

Мәселеге құзырлы орган араластыҚымбатты әйелдер қауымы!

Бұл – қымбатты да, сүйікті аналарымызға, жұбайларымызға, 

қыз дарымыз бен қарындастарымызға сыйлы, қадірлі, сүйікті екен-

дерін шынайы құрметпен жеткізетін ерекше күн! 8  наурыз – көк-

темнің, жақсылықтың жаршысы, өмірдің, махаббат пен сұлулықтың 

бастауы. Сіздер өмірді нұрландырып, шаңыраққа шаттық нұрын 

себесіздер. Сіздердің қолдауларыңыз әркімнің жүрегінде сенімділік 

ұялатып, шуақ сыйлайды. Әйел – ардақты ана, адал жар, өнегелі 

келін, сенімді құрбы, жауапты қызметкер. Осы айрықша қасиет-

теріңіз мәңгілік салтанат құрып, елге ырыс-құт әкеледі.

Айналасын ізгілік пен мейірбандық шуағына бөлеген қымбатты 

нәзік жандар, Сіздерге, ел ертеңі үшін атқарып жатқан 

игі істеріңізге деген ризашылығымызды жеткізе оты-

рып,  жарқын  көңіл-күй,  қажымас  қайрат,  мол 

бақыт, жанұяларыңызға береке-бірлік тілеймін!

Құрметпен, 

Қостанай облыстық мәслихатының 

хатшысы С. Ещанов.

Жасай беріңіздер!

Құрметті Ұлы Отан соғысына қатысқан 

апайлар, ерлері Отан үшін шәйіт болған 

кейуаналар,  тылда  еңбек  еткен  аналар, 

қарындастар!

Сіздерді Халықаралық әйелдер күнімен 

құттықтаймын!

Денсаулықтарыңыз сыр бермесін, бейбіт 

өмірде ұрпақтарыңызға мейірлеріңізді төгіп, 

жасай беріңіздер.К.ҮКІҰЛЫ,

Облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы

Көненің көзін көрген анамыз 1905 

жылы  Таран  ауданына  қарас ты 

Майлин кеңшарында дүниеге кел-

ген екен.

Тіршілікте адалдық пен ізгілікті пір 

тұтып, табыстың маңдай термен ғана ке-

летіндігін ұққан Ұлтай әже еңбекке ерте 

араласты.  «Жұмысы  жемістінің,  өмірі 

келісті»  демекші,  нәзік  жан  жұмысты 

таңдап, талғап жатпады. Ерлерден еш кем 

түспей, өгізге соқа жегіп, жер жыртты. 

Шөп шауып, оны өз қолымен арбаға тие­

ді. Иінағашпен құдықтан су тасып, отын 

жинады.  Айналасына  үнемі  мейір­ша-

пағатын төгіп, қамкөңіл жандарға көмек 

қолын  аямаған  Ұлтай  небары  он  алты 

жасында  тұрмыс  құрады.  Осылайша 

отағасы Сыздықов Мұса екеуі көңілдері 

жарасып, тату­тәтті ғұмыр кешті. Кешегі 

ашаршылық пен небір зұлмат жылдарды 

бастан өткізіп, өмірдің ащысы мен тәт-

тісін бірге тартты. Екінші дүниежүзілік 

соғыс басталып, отағасы әскер қатары-

на аттанғанда, бар ауыртпалық ауылдағы 

қалған қыз­келіншектерге, жасы келген 

қарттардың иығына түсті.

–  Соғыс  жылдары  ауылда  «он  екі 

мүшесі сау» бір еркек қалмады. Егін егу, 

малды жайлау, үй шаруасын жайғасты-

рып, ата­енемді бағып­қағу менің мой-

нымда болды. Таңның атысынан күннің 

батысына дейін ер­азаматтарша белді бе-

кем буып, шаруашылықтың қайнаған ор-

тасында жүрдім. Маған шын риза болған 

атам маңдайымнан иіскеп, «ұзақ жаса» 

деп ізгі тілегін айтып отыратын. Ұзақ жа-

сауымның бір сыры атамның осы батасы 

болса керек, – деп еске алады кейуана. 

Кеңес­фин,  Ұлы  Отан  соғысы  мен 

Жапон соғысының қанды майданында 

бақандай 7 жыл ел қорғаған отағасы 1946 

жылы  үйіне  аман­есен  оралады.  Әйел 

адам  үшін  бұдан  асқан  бақыт  бар  ма? 

Соғыстан кейінгі кезең, тың және тыңай-

ған жерлерді игеру, қайта құру жылдары 

мен тәуелсіздіктің ақ таңын отағасымен 

бірге қарсы алған Ұлтай әже он бір құр-

сақ көтереді. Алайда, тағдырдың жазуына 

шара бар ма? Оның барлық перзенттері 

өмірден  ерте  озды.  Отағасының  1997 

жылы 95 жасында дүние салуы кейуана-

ның қабырғасын қайыстырып, еңсесін 

езіп жібергені рас. Кәрі жүрек бұған да 

шыдады. Дегенмен, орнында бар оңалар 

демекші, Ұлтай әже артынан ерген ұр-

пағына қарап шүкіршілік етеді. Бүгінде 

әжеміз 21 немере, 36 шөбере, 15 шөпшек 

сүйіп отыр. 

Ғасыр жасаған әжені күту – ұрпағы 

үшін үлкен бақыт емес пе?! Инабатты 

келіні Кәмила енесінің асты­үстіне түсіп, 

дәмдінің барлығын ауызына тосуда. Не-

мере­шөберелері күнде келіп тұрмаса да, 

телефон шалып, отанасының қал­жағдай-

ын сұрасып тұрады. Ал тамаша дәстүрге 

сай 8­наурыз, Ұлыстың Ұлы Күні, Жеңіс 

мерекесі, Қарттар күні мен Тәуелсіздік 

күнінде отбасы мүшелерінің барлығы ақ 

дастарқан басына жиналып, арқа­жарқа 

болады. Бұдан бөлек әжеміз үйіне кел-

ген бар қонақты жылы шыраймен қар-

сы алып, әңгімесін айтудан еш шаршаған 

емес.    

– Бүгінгі бейбіт еліміз үшін Аллаға 

мың  да  бір  шүкір.  Біз  көрген  қиын-

шылықты  жастарымыз көрмей­ақ қой-

сын. Қазағым өсіп­өніп, көбейе берсін. 

Ұлдарымыз  батыр,  қыздарымыз  дана 

болсын. Сәтті пайдаланып, жыл сайын 

жағдайымды  сұрап,  құрмет  көрсетіп 

келе жатқан қала әкіміне, «Нұр Отан» 

партиясы  мен  халықты  жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарлама бас-

шылығына мың алғыс айтамын, – дейді 

кейуана.  

Көмбенің  үстіне  шыққан  Ұлтай 

әже  кетер  шағымызда  маңдайымыз-

ды иіскеп, «Тәуелсіз еліміздің көк туы 

желбірей  берсін.  Еліміз  аман,  жұрты-

мыз  тыныш  болсын!  Ұзақ  жасай  бер» 

деген ақ батасын берді. Біз де «әумин!» 

деп  бет  сыйпасып,  сіз  де  ұзақ  жасап, 

немере­шөберелеріңіздің  ортасында 

есен­ аман жүре беріңіз деген тілегімізді 

айтып тарқас тық.

Қуаныш СЕЙДОЛЛАҰЛЫ.

Асыл әже


1­бет

Жүздеріңізден қуаныш кетпесін!

Баршаңызды көктемнің көрікті мерекесі – 8 наурыз Халықаралық 

әйелдер күнімен құттықтаймыз!

Әйел – мейірім мен махаббаттың, сұлулық пен ізгіліктің символы.

Ана қуанышы – әр отбасының, Отанның мерейі. Әрқашанда 

шаңырақтарыңыз берік болып, жүздеріңіз нұрға бөлене берсін! 

Деніңізге  саулық,  мол  табыс,  қызметте  өрлеу 

және махаббат пен әсемдік тілеймін!Ізгі тілекпен,

Әлия Сапарова,

«Нұр Отан« партиясы Қостанай 

облыстық филиалы төрағасы-

ның бірінші орынбасары.

Құрметті әйелдер!

Сіздерді 8 наурыз – Халықаралық әйел-

дер күнімен шын жүректен құттықтаймыз! 

Әйел-Ана – өмірдің өзегі, тіршіліктің күре 

тамыры, ыстық ықылас пен ыждаһаттың, 

пәктік пен тазалықтың қайнары. Еліміздің 

сән-салтанаты мен облысымыздың мерейі-

нің үстем болуында, қашанда нәзік жандардың 

еселі еңбегі мен қажырлы қайратының қарымды үлесі 

жатыр. Олай болса, көктемнің осынау шуақты мерекесі көңіліңізді 

нұрға, жүрегіңізді жырға бөлесін!

Ақ ниетпен Торғай мұражайлар кешені ұжымы.


3

6 наурыз 2015 жыл

Аќпараттыќ хабар

 Ќостанай облыстыќ филиал "Ќазаќстан-Ќостанай" телевизия-

лыќ арнасыныњ (б±дан єрі – Телеарна) меншік иесі "Ќазаќстан"

Республикалыќ Телерадиокорпорациясы" акционерлік ќоѓамы (б±данєрі – БАЌ меншік иесі) – "Ќазаќстан Республикасындаѓы сайлау

туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ 1995 жылѓы 28 ќырк‰йектегі

Конституциялыќ Зањына сєйкес Ќазаќстан Республикасыныњ Пре-

зиденттігіне ‰міткер кандидаттарды сайлау алдындаѓы ‰гіт матери-

алдарын (б±дан єрі – ‰гіт материалдары): аудио материалдарды

(аудиороликтерді) жєне аудиовизуалдыќ материалдарды (бейнеро-

ликтерді) 2015 жылѓы 26 сєуірдегі кезектен тыс сайлауѓа ќатысу

‰шін Телеарна орналастырудыњ тμлем мμлшері, эфирлік уаќытты

±сыну шарттары мен тєртібі туралы хабарландырады.

Сайлау алдындаѓы ‰гіт ж‰ргізу 2015 жылѓы 26 наурызда баста-

лып, сайлау μтетін к‰ннен бір к‰н б±рын жергілікті уаќыт бойынша

нμл саѓатта аяќталады, яѓни ‰гіт материалдарын эфирге орналасты-

ру 2015 жылѓы 24 сєуір саѓат 24.00-ге дейін іске  асырылады.

БАЌ меншік иесініњ эфирлік уаќыт ±сыну тєртібі мен жал-

пы шарттары:

Эфирлік уаќытты беру Ќазаќстан Республикасы Президенттігіне

‰міткер ретінде тіркелген Кандидат немесе оныњ уєкілетті μкілі жєне

БАЌ меншік иесі арасында  жасасќан эфирлік уаќыт беру туралы

жазбаша  келісім-шарттыњ жєне БАЌ меншік иесі бекіткен монтаж-

дыќ параќтардыњ негізінде ж‰зеге асырылады. Б±л ретте монтаждыќ

параќтар ‰гіт материалдары эфирге шыѓуыныњ болжамды к‰ніне

дейінгі 5 (бес) ж±мыс к‰нніњ ішінде, БАЌ меншік иесініњ жазбаша

μтініш т‰скен шаќтаѓы техникалыќ м‰мкіндіктеріне, яѓни Телеарна-

ныњ эфирлік уаќытында болжанып отырѓан уаќыт интервалында жар-

наманыњ болуына жєне/немесе болмауына сєйкес єзірленеді.

Телеарнада ‰гіт материалдарын орналастыру ќазаќ тілінде не-

месе екі тілде – ќазаќ жєне орыс тілдерінде 50 де 50 тепе-тењдік

мμлшерінде іске асырылады.

Жоѓарыда кμрсетілген келісім-шартќа ќол ќою ‰шін  тіркелген

Кандидат/ЌР Президенттігіне тіркелген кандидаттыњ м‰ддесін

білдіретін μкілетті т±лѓа сайлауѓа ќатысу ‰шін БАЌ  меншік иесіне

тμмендегі деректерді кμрсете отырып, жазбаша нысанда μтініш ±сы-

нады:

1. ‡гіт материалдарын орналастыру ‰шін эфирлік  уаќытты берутуралы жазбаша μтініштіњ берілген к‰ні мен уаќытын. ¤тініш ЌР

Президенттігіне ‰міткер кандидаттардыњ μтініштерін тіркеу журна-

лына єр бір μтінішке реттік нμмірін беру  жєне μтініш т‰скен к‰нді

белгілеу арќылы кезектілік ретімен тіркеледі;

2. Тіркелген кандидаттыњ аты-жμні/жазбаша μтінішті ±сынатын

μкілетті т±лѓаныњ аты-жμні;

3. Жазбаша μтінішті ±сынѓан т±лѓаныњ уєкілеттіктерін    растай-

тын ќ±жатты. Тіркелген кандидат ‰шін – кандидаттыњ/ μкілетті т±лѓа-

ныњ уєкілетті мемлекеттік орган берген жеке  куєлігі, кандидаттыњ/

μкілетті т±лѓаныњ сенімхаты бар жеке  куєлігі;

4. ‡гіт материалдарыныњ эфирге шыѓудыњ жоспарлы к‰ні мен

уаќытын, ‰гіт материалдарыныњ ±заќтыѓын;

5. Жазбаша μтінішті ±сынѓан тіркелген кандидаттыњ немесе

μкілетті/сенімді т±лѓаныњ ќолын;

Жазбаша μтінішке сілтеме жасалѓан ќ±жаттардыњ кμшірмесі ќоса

беріледі.

Жазбаша μтініштерді БАЌ меншік иесі сенбі, жексенбі жєне

демалыс к‰ндерінен басќа, 2015 жылѓы 20 наурыздан бастап 2015

жылѓы 17 сєуірді ќоса алѓандаѓы мерзімде саѓат 10.00-ден бастап

17.00-ге дейін, Ќостанай ќ., Єл-Фараби дањѓылы, 126 ‰й,  ЌОФ

"Ќазаќстан-Ќостанай"   "Ќазаќстан" РТРК" АЌ мекенжайлары бойын-

ша ќабылдайды.

Факсимильді жєне Интернет байланыстары арќылы жіберілген

жазбаша μтініштер ќабылданбайды.

Тіркелген кандидаттардыњ ‰гіт материалдарын Телеарна эфи-

рінде орналастыру кезектілігі  μтініштердіњ келіп т‰су уаќыты бойын-

ша немесе, μтініштер  бір уаќытта келіп т‰скен жаѓдайда, жеребе

тастау арќылы белгіленеді. Жеребе тастау тєртібі мен шарттарын

БАЌ меншік иесі  аныќтайды.

Егер жазбаша μтініш келіп т‰скен сєтте с±ралып отырѓан уаќыт

 Жасасќан шарт бойынша тμлем БАЌ меншік иесі тμлемге бел-

гілеген шот негізінде меншік иесініњ деректемелеріне осындай шот

шыѓарылѓан сєттен бастап 5 (бес) банк к‰ні ішінде ж‰зеге асырыла-

ды.


ЌОФ "Ќазаќстан" РТРК" АЌ директоры         А. ТАТАНОВ.

‡гіт материалдарын орналастыруѓа берілетін эфирлік

уаќыттыњ тμлем мμлшері мен тєртібі

1

1Ќызмет атауы

Бейнероликті орналас-

тыру (ж±мыс жєне дема-

лыс к‰ндері)Хронометражы

1 минут


Тењгедегі ќ±ны,

соныњ ішінде ЌЌС

24 000 (жиырма

тμрт мыњ тењге)

ЌОФ "Ќазаќстан-Ќостанай" телеарна

μтінішті одан б±рыныраќ ±сынѓан басќа кандидатќа беріліп ќойѓан

болса немесе техникалыќ м‰мкіндіктер бойынша ±сыну м‰мкін бол-

маѓан жаѓдайда БАЌ меншік иесі μзініњ техникалыќ м‰мкіндіктерін

ескере отырып, ‰гіт материалдарын орналастыру ‰шін басќа уаќыт-

ты ±сынады.БАЌ меншік иесіне ‰гіт материалдарын ±сыну тєртібі:

‡гіт материалдары БАЌ меншік иесіне эфирге шыѓатын к‰ннен 5

(бес) к‰нтізбелік к‰н б±рын ‰гіт материалыныњ мазм±нын танытатын

мєтін жазбасын ќоса бере отырып,  эфирлік уаќытты ±сыну туралы

шартќа ќол ќоюѓа уєкілетті т±лѓа немесе тіркелген кандидат ќол

ќойѓан электрондыќ тасымалдаѓыштарда, ‰гіт материалдарында

бейнесі пайдаланылѓан т±лѓалардыњ жазбаша р±ќсаттарымен, ал

олар ќайтыс болѓан жаѓдайда – олардыњ м±рагерлерініњ жазбаша

р±ќсаттарымен, ал кємелетке толмаѓан балалардыњ бейнесін пай-

далану орын алѓан жаѓдайда олардыњ ата-анасыныњ, ќамќоршысы-

ныњ немесе тєрбиешісініњ жазбаша р±ќсатымен ±сынылады.

‡гіттік дыбыс-бейне материалдары DVCPRO HD немесе XDCAM

HD 50 Мбит/сек кодталѓан форматта, profile 4:2:2, секундына 25

кадр,  HD стандартындаѓы кадр мμлшерімен, interlaced жазба т‰рімен,

μрістердіњ ќойылу тєртібі – ‰стіњгі бірінші μріс (top field first), дыбы-

сы жєне тайм-коды ќойылѓан кадрдыњ араќатынасы 16:9 электрон-

дыќ тасымалдаѓыштарда ±сынылады. ‡гіт материалдарыныњ тμлен-

гені, ќаржыландыру кμзі, аќпарат ±сынѓан т±лѓаныњ тегі туралы ды-

быстыќ немесе визуалдыќ аќпарат ‰гіт аудиовизуалды материалда-

рында ќамтылуы тиіс.

Егер ‰гіт материалдарында Ќазаќстан Республикасыныњ кон-

ституциялыќ ќ±рылымын к‰штеп μзгертудi, аумаќтыќ т±тастыѓын

б±зуды, мемлекет ќауiпсiздiгiне н±ќсан келтiрудi, єлеуметтiк, нєсiлдiк,

±лттыќ, діни, тектік-топтыќ жєне рулыќ араздыќты ќоздыруды,

ќатыгездiк пен зорлыќ-зомбылыќќа бас ±руды, сондай-аќ зањнамада

кμзделмеген єскери ќ±рылымдарды ќ±ру туралы мєліметтер болса,

БАЌ меншік иесі ондай ‰гіт материалдарын эфирге шыѓарудан бас

тартады.


Егер ‰гіт материалдарында тіркелген басќа кандидаттардыњ  ар-

намысына, абыройына жєне iскерлiк беделдiлiгiне н±ќсан

келтіретін аќпарат болса, БАЌ меншік иесі ондай  ‰гіт материалда-

рын эфирге шыѓарудан бас тартуѓа ќ±ќылы. Осындай материалдар-

ды ±сынушы тіркелген кандидат БАЌ меншік    иесініњ талабы бойын-

ша ‰гіт материалдарында жоѓарыда    аталѓан аќпараттыњ шындыѓын

растайтын ќ±жаттарды ±сынуѓа міндетті.

‡гіт материалдары мазм±ныныњ Ќазаќстан Республикасы зањ-

намасыныњ, оныњ ішінде авторлыќ жєне сабаќтас ќ±ќыќтар сала-

сындаѓы зањныњ талаптарына сєйкестігі оларды ±сынѓан кандидат-

тыњ персоналды жауапкершілігіне жатады.

Егер осы хабарламада кμрсетілген шарттар мен тєртіп, сондай-

аќ тиісті келісім-шартта кμрсетілген шарттар б±зылѓан жаѓдайда ‰гіт

материалдарын эфирге шыѓару ж‰ргізілмейді немесе олар жойѓанѓа

дейін тоќтатыла т±рады.

Осы аќпараттыќ хабарламада кμрсетілген эфирлік   уаќыт бе-

рудіњ шарттары мен тєртібі Ќазаќстан  Республикасыныњ уєкілетті

органдарыныњ талаптарына сєйкес т‰зетілуі м‰мкін.Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ жылы салтанатты т‰рде ашыќ деп жарияланды
2015 -> 19 тамыз 2015 ж сәрсенбі
2015 -> 30 маусым 2015 ж сейсенбі
2015 -> №55 (18264) 23 мамыр 2015 ж сенбі
2015 -> 7 тамыз 2015 ж ж±ма Ќымбат досжанова
2015 -> 14 тамыз 2015 ж жұма №90 (18299) Қымбат досжанова
2015 -> 5 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
2015 -> №78 (18287) 17 шілде 2015 ж ж±ма
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»

жүктеу 0.8 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет