26 тамыз 2016 ж жұмажүктеу 0.92 Mb.
Pdf просмотр
бет4/8
Дата22.04.2017
өлшемі0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Тыњ тєсіл

дыњ зерттеу мен практикасы

‰шін кєсіби оќытудыњ негізін

кєсіби-бейіндік, ѓылыми-прак-

тикалыќ пєнаралыќ (бірікті-

рілген) тєсіл ќ±рауы тиіс. Б±л

тєсілдіњ басты ерекшелігі-

аќпараттыќ, єлеуметтік-эконо-

микалыќ, кєсіби, педагогика-

лыќ тілдік дайындыќпен интег-

рациялыќ байланысын ќамта-

масыз ету болып табылады.

Сабаќтан тыс мемлекеттік жєне

аѓылшын тілдерін ‰йрену моти-

вациясын арттыру баѓытында

ай сайын тєрбиелік іс- шара-

лар μтеді. Мєселен, наурыз

мерекесі ќарсањында коллед-

жімізде мемлекеттік тілдіњ

мєртебесін кμтеру маќсатында

"Ќазаќшањыз ќалай?" атты іс-

шара  болды. Колледждіњ бар-

лыќ студенттері мен оќытушы-

лары мемлекеттік тілге деген

ќ±рметтерін кμрсетті.  Б±л іс

шара  оќыту процесін ынталан-

дыру  ж‰йесін ќ±руѓа баѓыттал-

ды яѓни  жалпы азаматтыќ

ќ±ндылыќтарды ќалыптасты-

ру, т±лѓаныњ белсенді ±станы-

мын, рухани-адамгершілік

дєст‰рлерін саќтау, μз оќу ор-

нына, Отанына, маќтаныш

ќ±рмет жєне патриотизмге

тєрбиелеу. Ќазаќ тілін жаќсы

мењгерген ‰здік бμлімді, топты,

оќытушыларды, студенттерді

аныќтау ‰шін колледж студен-

ттері мен оќытушылары ‰шін

байќау μтті.  Сол секілді  μзге

±лт μкілдерініњ арасында ќазаќ

тілі жєне єдебиет пєні бойын-

ша олимпиада ±йымдастырыл-

ды. Студенттер мемлекеттік

тілде єр т‰рлі дењгейде тапсыр-

малар орындап, оќытушылар

болса мемлекеттік тілді μз са-

баќтарында ж‰йелі ќолдана

білді. Осы шара аясында  кол-

ледждіњ  ‰здік бμлімін аныќта-

дыќ. ¤з білімдерін, мемлекеттік

тілді жєне ќазаќ халќыныњ

±лттыќ салт-дєст‰рлерін ќан-

шалыќты білетіндіктері туралы

"Ќазаќ халќыныњ салт-

дєст‰рлері" атты шара болды.

Ол "Бесікке салу", "Т±сау кесу",

"Ќ±да т‰су ", "Ќыз ±зату" атты

тμрт   театрландырылѓан кμрі-

ністен т±рды. Аталмыш шара-

ны  елімізге танымал аќын

Аќылбек Шаяхмет,  облыстыќ

тілдерді дамыту басќармасы-

ныњ  бас маманы Айжан Саду-

аќасова, Л.Толстой атындаѓы

кітапхана директоры Дариѓа

Д‰йсебаева, Ы.Алтынсарин

атындаѓы мемориалдыќ м±ра-

жайыныњ μкілі Роза  Ќуанова,

аќын Салтанат ¤телбаева,  об-

лыстыќ білім басќармасыныњ

μкілі Марал Боќаева  саралап,

баѓалады.

 Сол секілді колледжімізде

Immersion in English" – Аѓыл-

шын тілін ж‰ктеу" атты байќау

μтті. Б±л шараныњ басты маќ-

саты – тілдік, зияткерлік жєне

шыѓармашылыќ ќабілеттерін

дамытуѓа ыќпал ететін,  аѓыл-

шын тілін ‰йренуде   студент-

тер мотивациясын арттыру.

Байќау барысында  бірінші

курс студенттері   ќазына кар-

тасын  іздеді, ол   аѓылшын

‡штілділік –

уаќыт талабы

ТІЛ – ¦ЛТТЫЊ ЖАНЫ

тілінде ж‰ргізілді. Тапсырма-

ларды орындау барысында  μз

білімдерін аѓылшын тілінде

кμрсете білді. Байќау аясында

"Неге жєне не ‰шін аѓылшын

тілін ‰йрену ќажет?" атты

дμњгелек ‰стел де ±йымдасты-

рылды. Ќостанай ќ±рылыс кол-

леджініњ  ќызметкерлері мен

оќытушылары аѓылшын тілін

мењгеруде  μз ойларын ортаѓа

салды. Студенттер аѓылшын

тілінде  ѓаламторда  Skyp-та

Alexander Ikeda американдыќ-

пен, сертификатталѓан CELTA

аѓылшын тілі  оќытушылармен

тілдесе алды.

Біздіњ колледж ‰шін ‰ш тілде

білім беру бойынша  тєжірибені

енгізу- Ќазаќстан Республика-

сыныњ 2011-2020 жылдарѓа ар-

налѓан тілдерді дамыту мен

ж‰йелеудіњ мемлекеттік баѓ-

дарламасын ж‰зеге асырудыњ

ењ бір аса мањызды ќадам екені

сμзсіз.  Оныњ басты ќ±зы-

реттілігі сол  ‰штілділік, еура-

зиялыќ  мєдениеттілік, комму-

никативтік жєне технораттыќ

болып табылады. Тілдерді білу

-  эксперименттік топ т‰лектері

‰шін кез келген ортада комму-

никативті болуѓа,  сол секілді

ќоѓамда,   єлеуметтік я кєсіби

ќарым-ќатынаста аса беделді

болуѓа  м‰мкіндік береді.

Ѓалия С¦ЛТАНОВА,

Ќостанай ќ±рылыс

колледжініњ оќу-ісі жμніндегі

директордыњ орынбасары.

Аѓылшын тілі – ќазаќ елін

єлемге танытатын, єлемдік дењ-

гейге шыѓаратын тіл. Сондыќтан

аѓылшын тілін ‰йрету кезінде

ойын элементтерін пайдалану

оќушыныњ шет тіліне деген

ќызыѓушылыѓын арттырып,

жања таќырыпты жаќсы т‰сінуге

єсер етеді. Ойын арќылы бала-

лар аѓылшын тілінде жењіл

ќарым-ќатынас жасай алады

жєне оќушылар шаршаѓанды-

ѓын сезбей, єсерлене, ќызыѓа

отырып аѓылшын тілін тез ‰йре-

неді. Егерде м±ѓалім ойынды тек

балалардыњ кμњілін кμтеру, де-

малдыру ‰шін ойнатса, онда

пайда болмайды. Ойын бала-

ныњ тапќырлыѓын, байќаѓышты-

ѓын, зейінділігін арттырумен

ќатар, ерік сезім т‰рлерін де да-

мытады. Ойын т‰рлері кμп.

Соныњ ішінде бастауыш жєне

орта буын сыныптарда пайдала-

натын: ойын-сабаќ, ойын жат-

тыѓу, сергіту ойындары, дидакти-

калыќ маќсаттаѓы, сμздік, логика-

лыќ ойындар жєне таѓы басќа.

Психологиялыќ т±рѓыдан алып

ќараѓанда бастауыш жєне орта

буында оќушылар белсенді

жєне μте ќозѓалмалы болып ке-

леді. Б±л жастаѓы балалар

μздерін еркін ±стап, сабаќќа аса

ќызыѓумен ќатысады. Оќушы-

ныњ ќызыѓушылыѓын арттыру

маќсатында м±ѓалім ойынѓа

ќатысушыныњ μзіндік сμз ырѓа-

ѓын бейнелеп кμрсетіп, тапсыр-

маны д±рыс ќ±ра білуі керек. Та-

ќырыптыќ "рμлдік ойындар"

оќушылардыњ сμйлеу даѓдысы-

ныњ ќалыптасуын дамытады.

Аѓылшын тілін ‰йренудіњ бас-

тапќы кезењінде оќу ойындары-

ныњ тілдік (фонетикалыќ, лекси-

калыќ, грамматикалыќ), рμлдік

жєне динамикалыќ т‰рлерін

араластыра пайдаланѓан жμн.

Тілдік ойындар дыбыстау даѓды-

сын, лексикалыќ жєне граммати-

калыќ даѓдыларды ќалыптасты-

руѓа, тілдік ќ±былыстарды пай-

далануѓа жаттыќтыруѓа баѓытта-

лѓан. Фонетикалыќ ойындар: фо-

нематикалыќ есту ќабілетін да-

мытуѓа арналѓан ойындар мен

жаттыѓулар (аѓылшын тілініњ ды-

быстарын д±рыс ќабылдау ‰шін

ќажетті), дыбыстау (оќушылар

‰шін фонетиканыњ ењ мањызды

єрі к‰рделі бμлімдерініњ бірі),

д±рыс интонациялау даѓдысын

ќалыптастыруѓа арналѓан ойын

тєсілдері. Ойын ќызметі оќушы-

лардыњ сабаќтаѓы  ж±мысын

т‰рлендірумен ќатар ж±мыс ны-

сандарын, єдіс-тєсілдерін сара-

лауѓа м‰мкіндік береді.

Сабаќ барысында оќушыныњ

зейінін сабаќќа аудару, ауызша

сμйлей алу жєне жазу даѓдысын

ќалыптастыру, пєнге деген ќызы-

ѓушылыѓымен μз бетінше ж±мыс

істей алу ќабілетін дамытуда ди-

дактикалыќ ойындардыњ  ‰лесі

зор. Мєтінді мазм±ндауѓа ‰йре-

ту, жоспар ќ±руѓа, белгілі бір су-

ретке ќарап таќырып ќоя білуге,

сол суретке ќарап сμйлем

ќ±рауѓа, м±ѓалімніњ кμмегімен

μздерініњ ойларын, ќызыќты іс-

єрекеттерін єњгімелеуге ‰йрету

дидактикалыќ  ойындарды ой-

нау барысында ќалыптасады.

Балалар білімді ойын арќылы

ќабылдап ‰йренеді. Сондыќтан

сабаќтаѓы ойын оќушы білімін

тыњдап, ой-μрісін кењейте алады.

Ойын арќылы бала кμптеген

мєліметтер алады.Г‰лжанат ЄБДІКОВА,

Ќарат‰бек орта мектебініњ

аѓылшын тілі пєні м±ѓалімі.

Жанкелдин ауданы.

Ќазаќстанды дамыѓан отыз елдіњ ќатарына ќосу

еліміздіњ басты стратегиялыќ басым баѓыттарыныњ бірі

саналады. Озыќ отыздыќќа ілесу ‰шін бізге бєсекеге ќаб-

ілетті мамандар керек. Білікті маман дегенімізді ана тілімен

ќатар μзге де шет тілдерін жаќсы мењгерген, μз ісініњ ше-

берін айтар едім. Осы орайда баса назар аударатын мєсе-

ле – тіл білу. Єсіресе, аѓылшын тілініњ ќажеттілігі уаќыт

μткен сайын айрыќша байќала т‰суде.

Аѓылшын тілі – халыќаралыќ ќатынас тілі. Дамыѓан ел-

дермен ќарым-ќатынасты ныѓайту ‰шін дєл осы тілді мењ-

геру керек. Заманныњ ќажеттілігі, б‰гінгі к‰нніњ талабы -

тіл білу. Елбасы Н.Є.Назарбаев "Жања єлемдегі жања

Ќазаќстан" атты халыќќа Жолдауында "...Екіншіден,

"Тілдердіњ ‰шт±ѓырлыѓы" мєдени жобасын кезењдеп іске

асыруды ќолѓа алуды ±сынамын. Ќазаќстан б‰кіл єлемде

халќы ‰ш тілді пайдаланатын жоѓары білімді ел ретінде

танылуѓа тиіс. Б±лар: ќазаќ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі

– ±лтаралыќ ќатынас тілі жєне аѓылшын тілі – жаћандыќ

экономикаѓа ойдаѓыдай кірігу тілі." деп ерекше атап μтті.

Б±л – ќ±птарлыќ бастама. Ќазаќ жастары мемлекеттік

тілмен бірге ѓылым, білімніњ тілін мењгерсе ќандай жаќсы.

Екінші ±стаз  атанѓан  ѓ±лама Єбу Насыр Єл-Фараби жет-

піске жуыќ тіл білген. Дана халќымыз "Жеті ж±рттыњ тілін

біл, жеті т‰рлі ілім біл" деп бекер айтпаса керек.

Мемлекет басшысы атап μткен ‰шт±ѓырлы тіл саяса-

тын барлыќ тілді туѓан тілмен ќатар ќою деп б±рмалауѓа

болмас. Ана тілдіњ орны тым бμлек. Б±л жердегі басты ой

‰ш тілдіњ т±ѓыры бірдей деген сμз емес. Ќазаќстанда бір

ѓана т±ѓырлы тіл бар, ол  мемлекеттік тіл – ќазаќ тілі. Біздіњ

алтын діњгегіміз, т±ѓырымыз – ќазаќ тілі, ал жан-жаѓынан

μзге тілдер мемлекеттік тілді ќолдап, уыќ секілді ќадала-

ды. Шынтуайтына келгенде, μзге тіл μмір с‰руіњ, μзіњді

дамытуыњ, μзгеніњ алдында тењ болуыњ ‰шін керек.

Сымбат РАЌЫМЖАНОВА,

Ќарасу мемлекеттік тілде оќытатын негізгі

мектебініњ м±ѓалімі.

Ќарасу ауданы.Тіл білгеніњ

айып па?

10

26 тамыз 2016 жыл

естіген сайын кеуде керіп, маќтануѓа

ќ±мар келетіні сμзсіз емес пе?! Б±л енді

єлімсаќтан белгілі. Кейіпкерім жайында

єњгімелескен жандардан μзініњ атына

ќанша маќтау сμз айтылып, марапаттап

жатса да Баймаѓамбет Дихаев м‰лдем

ќарапайымдылыѓынан танбаѓан, тіпті,

μзін осы бір пенделік ќасиеттен саќ ±ста-

ѓан екен. Оѓан ењ бастысы – жауапты

ќызметтіњ адал ењбегі керек. Былайѓы

ж±ртќа жабы кμњіл ќарапайым боп

кμрінгенмен кейбір адамдардыњ ішінде

б‰гіп жататын баќќ±марлыѓы болатыны

рас. Ал, μз заманында Бородин сенімініњ

арќасында Баймаѓамбет Дихаев баќќ±-

марлыќќа ±мтылса, айы оњынан тумас

па еді?! Біраќ ол сиќыр мінезден бойын

аулаќ ±стады.

Билік мањында ж‰ріп, биікке бір-аќ

ырѓып секіріп жататындардыњ барын

ќаншама рет біліп, ой т‰йсігіне салса да

кењсе тμњірегіндегі небір ќит±рќы д‰ние-

лерден ада болды. Осы мінезі ѓ±мыры-

ныњ соњына дейін оны кμп пенделіктен

ќ±тќарды.

Билікте ж‰ргендердіњ ќалтасы

ќаѓыњќы болмайды ѓой. Пєтуасыз д‰ни-

еде билік ќолына тисе, жан-жаѓына

μзінен ‰ркетін, жаѓымпаз жандарды жи-

найтын ќалып пенде баласында жетіп

артылады. Б±дан хабардар Баймаѓамбет

Дихаев арзан лауазым ‰шін алдына кел-

ген талай жаѓымпазды кμріп, кμрсоќыр-

лыќ ќасиетін таныѓанда жиіркенетін еді.

Міне, осындай адалдыѓы, ќарапайымды-

лыѓы м‰мкін Андрей Бородинге жаќќан

да шыѓар.Турашыл азамат

Бірде Баймаѓамбет Дихаев Аманкелді ТАЃЗЫМ

"Дихаевтан ‰лгі

алыњдар..."

Баймаѓамбет Дихаев туралы белгілі

ќаламгер, журналист Сєлім Мењдібаев

аѓамыздан азды-кμпті естігенім бар еді.

Таяуда білікті басшы, ѓалым Жанділдє

Маќановпен єњгімелесе отырып, кейіп-

керім жайында біраз жайтќа ќаныќтым.

Жєкењ онымен ќоймай, Баймаѓамбет

атаныњ ±лы Темірхан аѓамызбен де та-

ныстырып, Дихаевтар туралы егжей-тег-

жейлі біле т‰суіме жєрдемдесті.

–  Біздер – кіші буын ол кісіні Байман

аѓа дейтінбіз. Ол ‰лкен ж‰ректі, кμпшіл

жан еді. Облыстаѓы  кадр ќызметіне кμп

ењбек сіњірді. Іскерлік ќабілетіне сол кез-

дегі μњір басшысы Андрей Бородинніњ

μзі кμњілі толып, лауазымды ќызметтер

±сынѓан. Байман аѓа μз заманында бас-

шылыќ ќызмет атќарѓан санаулы ќазаќ

азаматтарыныњ бірі, – деп еске алды

Жанділдє Ќожахмет±лы.

Осы т±ста ќаламгер, журналист Хамит

Жансарин жазѓан очерк еске орала кетті.

Ќырыќ жасынан бастап ѓ±мырыныњ со-

њына дейін Баймаѓамбет Дихаев μњірдегі

ењ айтулы сала – ауыл шаруашылыѓы

басќармасы басшысыныњ орынбасары

болып ењбек етті. М±нда ол єрбір совхоз

директоры, тіпті, аудан басшысын μзі

тањдап, таѓайындауды ±сынатын дєре-

жеге дейін жетті. Кμбінесе сол уаќытта

єр аудан мен совхоз басшылары ауыл

шаруашылыѓыныњ мамандарынан шыќ-

ќан. 1959-1981 жылдары облыс басќар-

ѓан Кењес Одаѓына аты мєшћ‰р Андрей

Михайловичтіњ μзі оѓан ќ±дайдай сеніп,

ењбегін баѓалап, кμпке ‰лгі ќылѓан. Бес

жылдыќтыњ ќорытындысы бойынша

μткен ‰лкен бір мєжілісте Андрей Боро-

дин:


– Кім-кімніњ де ењбегін жаќсы білем.

Біраќ мынау отырѓан Дихаевпен ешкім

таласа алмайды. Оны μздеріњ де мой-

ындайсыњдар. ¤њірдегі кадр ќызметін

мыќтап ќолѓа алѓан оныњ ќыраѓы

кμзділігі, болашаќты білетін білікті бас-

шылыѓыныњ арќасында біз ‰лкен жеті-

стікке жеттік. Сондыќтан барлыќтарыњ

осы Дихаев сияќты ж±мыс істењдер. Ди-

хаевтан ‰лгі алыњдар, –  деп тебірене

сμйлеп, марапаттаѓан.

Ќарапайым жан

Єншейінде пенде баласы маќтау сμз

НЕМЕСЕ

БАЙМАЃАМБЕТ ДИХАЕВЖАЙЫНДА ОЙ-ТОЛЃАУ

аудандыќ партия конференциясын μткізу-

ге барады. Б±л кезде ол облыстыќ партия

комитетініњ аппаратында ќызмет істейтін.

Оѓан облыс конференцияны μткізу шара-

ларын ±йымдастыруды ж‰ктеген-ді. Сон-

дай ќым-ќуыт ќауырт шаќта Амантоѓай

ауданынан (б±рынѓы алтыншы ауыл –автор) бір аќсаќал келіп, болашаќ хат-

шыларды жергілікті жердіњ адамдарынан

сайлау ќажеттігін ќозѓаса керек. Аќсаќал-

дыњ сμзін бμлмей єбден тыњдаѓан Бай-

маѓамбет Дихаев:

– Ата-ау, талабыњыз бен тілегіњіз орын-

дыѓы ѓой. Біраќ ел ќамын ойлайтын, ќолы-

нан іс келетін білімді жастар т±рѓанда

жершілдікке салынып, ±йымдастырушы-

лыќ ќабілеті жоќ адамдарды ±сын де-

геніњіз т‰йеніњ мойнынан да ќисыќ емес

пе?! –  деп турашылдыќ танытады.

Партия конференциясы діттеген маќ-

сатынан шыѓып, аудандыќ партия коми-

тетініњ жања сайланѓан хатшылары та-

баны к‰ректей сегіз жыл ќызмет атќарып,

ауданныњ єлеуметтік-экономикасы алѓа

басып, мєдениеті де дами т‰скен.

Хамит Жансаринніњ очеркінде айты-

латын мына бір оќиѓа еске т‰се кетті. Сол

кездегі облыстыќ партия комитеті ауыл

шаруашылыѓы бμлімі мењгерушісініњ

орынбасары Вера Лоданова бір єњгіме-

сінде Баймаѓамбет Дихаев туралы тебі-

рене жеткізеді.

– "Біз оны Борис Борисович Дихаев

дейтінбіз. Ол оѓан ешќашан ќабаќ шыт-

пайтын. Ќайта керісінше к‰ліп, жадырап

салатын. Жазу жазѓанда оњ мен солы бір

болатын. Бір ѓажабы тапсырылѓан істі

табанда уаќытынан б±рын орындаудыњ

шебері еді. Бюро немесе пленумѓа ма-

териалдар дайындасаќ, алдымен сол

кісіге кμрсетіп алатынбыз. Оныњ ќолы-

нан μткен ќандай да бір ќ±жат еш

м‰діріссіз, ќатесіз шыѓады. Ќарасу

аудандыќ партия комитетініњ идеология

саласындаѓы ќызметін тексеруге барѓ-

анымда, жазѓан материалымды оќып

отырѓан облыстыњ бірінші хатшысы Ан-

дрей Бородин "Єй, осыны дєу де болса

Дихаев ќарап шыќќан шыѓар" деп ма-

ѓан к‰лімсірей ќарады. Шындыќтан

ќашуѓа бола ма, амалсыз басымды

изедім. Біз Борис Борисовичтіњ іскерлік

ќабілетіне, турашыл азаматтыѓына,

ќарапайымдылыѓына бас иетінбіз", –

деген сμздері жадымда ќапты.Отбасыныњ

±йтќысы

Баймаѓамбет Дихаевтыњ туыс-туѓанѓа

жанашырлыѓы, отбасыныњ ±йытќысы

болѓаны жμнінде оныњ немере інісі,

білікті агроном Мереке Дихаев  жаќсы

біледі.   Ата-анасынан жастай ќалѓан Ме-

рекені ж±байы Н‰рзипа екеуі баласынан,

ќатарынан кем ќалдырмай тєрбиелеп,

білікті маман болуына ±шан-тењіз жаѓдай

жасаѓан. Тек туыс-туѓанына ѓана емес,

алѓыр, талапты талай жастыњ азамат бо-

лып ќалыптасуына Баймаѓамбет Диха-

евтыњ сіњірген ењбегі зор. Оны б‰гінде

кμбісі еске алып, маќтан т±тады.

Ќыздары Сара мен Шолпан, ±лы Те-

мірхан да єке ‰мітін аќтаѓан жандар.

К‰йеу баласы Асќар Асанов та ќайын

атасыныњ ќамќорлыѓын, аќылман єке

екендігін єрдайым есте ±стаѓан. Сара

мен Асќардыњ Ќараѓанды медицина

институтын бітірісімен Ќостанайѓа келуі-

не аќыл ќосыпты. Соныњ нєтижесінде

Асќар білгір дєрігер атанып, облыстыќ

аурухананыњ бμлім мењгерушісі кейін те-

міржол ауруханасыныњ бас дєрігері ќыз-

метін атќарѓан екен. Ѓ±мыры елудіњ ор-

тасына дейін жеткен Баймаѓамбет пен

Н‰рзипадан тараѓан ±рпаќ ќазір μсіп, μніп

немере мен шμберелері мемлекетіміздіњ

дамуына μз ‰лестерін ќосып ж‰р. Ал, егер

фєниде тіршілік кешсе, Баймаѓамбет

атамыз биыл 95 жасќа келер еді.СУРЕТТЕРДЕ: ¦лы Отан соѓысыныњ

ардагері, ќайраткер Баймаѓамбет Ди-

хаев; Баймаѓамбет Дихаев отбасы

жєне туѓан-тыстарыныњ арасында.

Н±рболат

      МЕШІТБАЕВ

Мейірімі т±ратын жанарында,

Б±лт жоќ еді ќасы мен ќабаѓында!

Табушы еді кμњілін інініњ де,

Табушы еді кμњілін аѓаныњ да!

Ізгілікті жан –

Байман ата

Ќарапайым, кењпейіл, оралымды,

Алатын ел ќашанда одан ‰лгі.

Ќамын ойлап халќыныњ жоѓары μрлеп,

Отбасыныњ ±йтќысы бола білді.

Ќаймыќпады ол соѓыста, дауылдарда,

Алай-т‰лей боранда, жауындарда.

Баймаѓанбет Дихаев атамыздыњ

Ізі ќалды ауданда, ауылдарда.

Ізгілігін аѓаныњ кім ±ќпайды,

Атын єр кез ту етіп, ±лыќтайды.

Тєрбиесін, тєлімін алѓан жандар,

Ќадір т±тып есімін ±мытпайды.

Баќытым деп ќарап ол бай далаѓа,

Адамзатќа ќ±шаѓын жайѓан аѓа.

Ардаќтаѓан аѓайын атап кеткен

Баймаѓанбет демей оны "Байман аѓа!"

Оны еске алсаќ ж‰ректе жыр жалындар,

Аѓадай боп ењбекте шыњдалыњдар!

Бородин де ісіне тєнті болып

– Дихаевтан – деп еді, – ‰лгі алыњдар!


«Қостанай таңының» танымдық-тағылымдық, көңілашар қосымшасы

Бүгінгі санда:

Жыр-тұлпар

12-бет

Құлағыңда 

алтын сырға...

14-бет

Еңбек – ұзақ 

өмірдің кепілі

15-бет

Кездейсоқ 

ешнəрсе 

болмайды

17-бет

Жұма

№45

26 тамыз

2016 ж.

ЖАСТЫҚ ЖАЛЫН

–  Əңгімемізді  жеке  репертуардан 

бастасақ. 

– Азды-көпті уақыт ішінде жеке репер-

туарым қалыптасып үлгерді. Қазіргі күні 

қоржында 14-ке жуық əн бар. Оның сегізі 

авторлық, қалғаны халық арасында таны-

мал, бұрыннан айтылып келе жатқан əн-

дер. Мəселен, «Ауылым», «Қарындасыма» 

деген сияқты. Педагогикалық колледжде 

оқып  жүргенімде  Талғат  Молдахметов 

 деген  ұстазым 

болды. Əн таңдар 

кезде сол кісінің 

де  ақыл-кеңес-

терін ескеремін. 

Қандай əн бол-

масын  компо-

зиторларға  өз 

ойымды  қосып 

отырамын. 

Дəстүрлі əн бағы-

тында  білім  алған-

дықтан, Рамазан Стамға-

зиев,  Мейрамбек  Беспаев, 

Саят Медеуов сияқты ағалары-

мыздың өнерін жоғары бағалаймын. 

Кейінгі толқыннан ел қошеметіне бөленіп 

жүрген Төреғали Төреəлі, Қайрат Нұртас-

ты тыңдаймын. 

Қазіргі уақытта тығыз қарым-қатына-

ста  жұмыс  ітейтін  жас  композиторлар 

баршылық. Солардың бірі – Бағдат Оспа-

нов. «Сезім оты» деп аталатын алғашқы 

əндерімнің  бірі  Бағдаттың  туындысы. 

Менің əндерімнің сөзін бала күннен тай 

құлындай тебісіп өскен досым,  бауырым 

Бақытжан  Əлкебаев  жазады.  Бертін 

келе  өңірімізге  белгілі  айтыскер  ақын 

Марғұлан  Оспановтың  əндерін  айтып 

жүрмін.

Вокалдан сабақ алып, эстрада əншісі болып  шыға  келетіндер  көп  қой.  Бірақ 

дəстүрлі əн бағытында оқығанның пайда-

сы мол. Əнді шынайы жеткізе білудің өзі 

өнер. Сол шеберлікті меңгерсеңіз, бағасын 

халықтың өзі-ақ береді. 

Торғай даласынан Болат Хамзин секілді 

керемет композитор шықты. Сол сияқты 

белгілі ағаларымыздың əндерін жарыққа 

шығарғым келеді. Жақында «Ер Торғай» 

деген əн шығады. Оның дұрыс нұсқасын 

іздеп жүрмін. Қисық əнді сахнаға алып 

шыққым  келмейді.  Патша  мінезді  ха-

лықтың пейілі таза болса да, көңілі паң. 

Елге сауатты əн керек. Қазақ тойларында 

бұрыннан шырқалып жүген əндерді жаңа 

бағытта, жаңа стильде шығарып жатсам, 

ұмытылып бара жатқан əндерді тірілтуге 

қосқан үлесім деп білемін. – Жеке концерт бердіңіз. Қалай өтті? 

Көңіл толды ма?

– Қазір нақты шығармашылыққа 

бетбұрғаным рас. Қолға алған дүние-

ні аяғына дейін жеткізгім келеді. СУРЕТТЕ: жас əнші Нұрболат Қадыров.

Әнге құмар 

 

 бір балаҚымбат 

      

           ДОСЖАНОВА

Ана əлдиімен ұйықтап, 

бесік жырын тыңдап 

өскен 

баланың əнге қ

ұмартып өсуі за

ңдылық секілді. 

Содан 

болар қазақта əн 

салмайтын адам 

жоқтай көрінеді. 

Өлең 

айтпайды деген 

жанның өзі оңашада 

ыңылдап жүреді 

емес пе. 

Əн – көңілдің ажар

ы. Сабырға көнбес 

сағыныш сазын, 

еркелік 

назын, буырқан

ған шабыт пен

 аласұрған маха

ббатты да əннен

 

табасыз. Құлақтан 

кіріп, бойды ал

ар əсем əннің құдір

еті осында 

болса керек. Саз 

бен сөз қатар өріліп 

əн туады. Сол əнді

 тыңдау-

шыға дұрыс жеткізу 

əншіге байланысты. 

Бүгіндері халық 


Каталог: wp-content -> pdf -> 2016
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> 29 маусым 2016 ж сәрсенбі
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Досжанова е.Өмірзақов атындағы облыстық филармонияда «Елбасы жолы» ки- ноэпопеясы: «Жұлдыздар тоғысқан- да» көркем фильмінің премьералық
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін

жүктеу 0.92 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет