26 тамыз 2016 ж жұмажүктеу 0.92 Mb.
Pdf просмотр
бет3/8
Дата22.04.2017
өлшемі0.92 Mb.
#7504
1   2   3   4   5   6   7   8

И.ЛОКАЧЕНКО,

 "РИТМ" ЖЌБ тμрайымы.

Бєріміз де

бірдейміз

Т‰зету мектептерінде неврологиялыќ

аурулармен ауыратын, психикалыќ да-

муы кешеуілдеген балалар оќиды. Олар-

дыњ жиі араласатын ортасы мектептегі

педагогтар жєне ‰йлеріндегі ата-аналары. Ба-

лаларды белсенді ќоѓамѓа  тарту  ‰шін  "‡міт"

ЌБ жазѓы лагерь ±йымдастырды. Топ бала

Ќостанай ќаласыныњ єдемі жерлеріне саяхат

жасап, м±ражай, ќуыршаќ театры сияќты мєде-

ниет ошаќтарында, "Лагуна" аквопаркінде бол-

ды. Ал "Золотой фазан" демалыс кешенінде

єрт‰рлі ойындар ойнап, сайыстарѓа ќатысты.

– Балалар отбасы, мектеп, педагогтармен

ѓана араласып, шектеліп ќалмауы керек. Осын-

дай демалыстыњ арќасында ±жым болып топ-Кμњілді баѓдарлама

Ќостанайда

м‰мкіндігі шектеулі

азаматтар

арасында арбадаѓы

спорттыќ биден

облыстыќ ашыќ

біріншілік μтті.

Ерекше сайысќа 14

ж±п ќатысты.

Ќостанайдаѓы "‡міт" ќоѓамдыќ

бірлестігі облыстыќ білім

басќармасыныњ мемлекеттік

єлеуметтік тапсырысы шењберінде

"Алтын ж‰рек" жобасын ж‰зеге

асыруда. Жобаѓа Рудный, Арќалыќ

жєне Ќостанай ќалаларындаѓы

т‰зету мектептерініњ оќушылары

ќатысты.

Ќымбат

         ДОСЖАНОВА

нап ж‰рмін. Биыл Ќазаќстан-

даѓы  ішкі чемпионаттарѓа

ќатыстым. Ќола жєне к‰міс

ж‰лдегер атандым. Арбадаѓы

бидіњ μз ќиындыќтары бар.

Біраќ, адам ќаласа кез келген

іспен айналысады, – деді

Мєлика М±ќтарова.

Ашыќ біріншіліктіњ ќорытын-

дысында жењімпаздарѓа маќ-

тау ќаѓаздары, медальдар мен

сыйлыќтар берілді. Ал ‰здік

бишілер облыстыќ ќ±раманыњ

ќатарына алынатын болады.

Олар кейін республикалыќ,

єлемдік чемпионаттарда

еліміздіњ намысын ќорѓайды.СУРЕТТЕ: Мєлика М±ќта-

рова ж±бымен би билеуде.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХ-

МЕТБЕКОВ.

Саз бен ќимыл ‰йлесіп,

би биледі ‰ндесіп

талып, бір-бірімен сμйлесіп, танысады. Арќа-

лыќтаѓы т‰зету мектебініњ балалары б±л жол-

ѓы іс-шараѓа келе алмады. Есесіне, біз сонда

барып  кμњілді  баѓдарлама  μткіздік.  Б±л –

пилоттыќ жоба. Бірінші рет ±йымдастыруда-

мыз. Нєтижесі жаман емес. Балалар да риза,

– деді "‡міт"-ЌБ тμраѓасыныњ орынбасары Ару-

на Жаќсаѓ±лова.

Суреттерді т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

КЕДЕРГІСІЗ  КЕЛЕШЕК


26 тамыз 2016 жыл

7

Б‰гінгі заман – аќпараттыњ за-маны. Сондыќтан соњѓы жања-

лыќтармен сусындап отыру кімге

болсын  мањызды.  Еліміздегі

елеулі оќиѓалардан бастап,

єлемдік ірі саяси жањалыќтардыњ

барлыѓын тамашалап отырѓанѓа

не жетсін? Яѓни, теле-радио ар-

налардыњ ілгерілеуі ќоѓамныњ

рухани баюына, экономикалыќ

μсіміне, єлеуметтік т±раќтылыќ

пен азаматтыќ институттарѓа ба-

рынша ыќпал етеді. М±ндай аќпа-

рат кењістігініњ елімізде ќалып-

таса бастаѓанына 5 жылѓа жуыќ-

тады. Еліміз ќоѓамныњ с±раны-

сын ќанаѓаттандыру ‰шін жер-

серіктік телевизияѓа бет б±рды.

Жерсеріктік желіні ‰йге орна-

ту т±тынушыларѓа еш ќиындыќ

туѓызбайды. Телехабар тарату

желісінде сигнал кабельге баѓы-

нышты емес, тікелей жерсеріктен

ќабылданады. Абонент бір-аќ рет

шыѓындалады. 25-30 мыњ тењге-

ге орнатасыз, ай сайынѓы тμлем

жоќ. Ал, базалыќ топтамада 40

телеарна жєне 13 радиоарна

тегін кμрсетіледі. Ќазір тозыѓы

жеткен радиотелестанциялар

жетілдіріліп, жањасы бой кμтеру-

де. Бекітілген стратегия бойынша

2017 жылы 827 станция толыќ

жасаќталып, елдіњ 95 пайызы сан-

дыќ хабар тарату желісіне кμшу-

ге м‰мкіндік алады.

Б‰гінгі тањда еліміз бойынша

1 миллионнан астам ‰й шаруашы-

лыѓы  "Отау ТВ" желісіне ќосыл-

ѓан,  б±л  –  осы  арќылы 4 милли-

оннан аса ќазаќстандыќ ‰шін те-

леарналар мен радиостансалар-

ды тыњдайтын аќпарат кμзі –

"Отау  ТВ"  жерсеріктік телера-

диохабар желісі деген сμз.

Соњѓы 5 жылда электрондыќ

аќпарат ќ±ралдары мен жаппай

коммуникацияны μндіру жєне

тарату желісініњ дамуы, ескі

ж‰йеден цифрлыќ желіге кμшу,

интерактивті ќызметтердіњ пай-

да болуы, жалпы алѓанда техно-

логиялардыњ жањѓыруы μзгерісті

талап етті. Сондыќтан Ќазаќстан

2 жылдан бері "KazSat-3" жерсе-

рігіне кμшті. Осылайша єуеде

отандыќ цифрлыќ телехабар та- ОТАУ ТВ

рату желісініњ сєті т‰сті. Б‰гінде

осы жерсеріктіњ пайдасын ел

кμріп  отыр. "KazSat-3"  жерсері-

гінде жиіліктіњ Ku-диапазонын-

даѓы 28  транспондер    орнатыл-

ѓан, олар Ќазаќстан аумаѓын бай-

ланыс ќызметімен ќамтамасыз

етеді. "Оtau TV" ќондырѓысын

к‰йге келтірген кезде 58,5 гра-

дусќа жања геостационарлыќ

позиция тіркелуі керек.

"KazSat-3" ѓарыш аппаратына

барынша наќты тењдестіруге

арќылы сигналдыњ ењ жоѓарѓы

дењгейіне ќол жеткізу керек.

Сонда ѓана "Оtau TV" желісін

сапалы, ‰зіліссіз ќолдануѓа

м‰мкіндік болады.

Дамудыњ дањѓыл жолына

т‰скен μндірістіњ м‰мкіндігі

ќандай? Тμріњізде ќосулы

т±рѓан теледидарѓа енді тыным

болмайды десек те артыќ емес.

Себебі, "KazSat-3" жерсерігіне

кμшу біздіњ "Отау ТВ" жер-

серіктік телевизия абонент-

терін ќосымша SD арналарды

цифрлыќ сапада кμре алады.

Сонымен ќатар, HD-арналарды

ќосу м‰мкіндігіне ие. Жєне бір

жаѓымды жањалыќ "KazSat-3"-тіњ

кереметі турасында. Ѓаламат

ѓарыш аппараты Ќазаќстан мен

жаќын шетелдерге жоѓары жыл-

дамдыќпен интернет жеткізугеЌуаныш

      ЕСЌАБЫЛ

Айшылыќ алыс жерлерден жылдам хабар алѓызып, кμрермен

назарына еліміз бен жаћан жањалыќтарын ±сынатын бірде-бір жоба

б±л – Отау ТВ.

Жоба 3-4 телернаны кμріп келген шалѓай аймаќтаѓы т±рѓындардыњ

‰лкен с±ранысына ие болып, ауыл мен ќала арасындаѓы аќпараттыќ

тењсіздікті жойды.

негізделген. Сондыќтан ‰йдегі

интернет желісініњ жылдамдыѓы

б±рынѓыдан єлдеќайда жоѓары

болмаќ.

Отандыќ μндіріске жања лепєкелген, алысты жаќындатќан

жобаѓа Тарандыќ т±рѓындардыњ

да кμњілі тоќ.

Аманкелді Мењлібаева,

ауыл т±рѓыны:

– Ашыѓын  айтайын, "Отау

ТВ"-ны немерелерім ‰шін ќон-

дырдым. Єсіресе, балаларѓа

ыњѓайлы.  "Балапан"  арнасы

эфирге  шыќќаннан  бері неме-

рем ‰збей кμреді, с‰йіп тамаша-

лайды. Отандыќ мултьфильм-

дерді де осы арнадан табасыњ.

Себебі, б‰лдіршіндерге арналѓан

баѓдарламалары μте кμп. Олар-

дыњ пайдасы да бар. Мен осы

желіні ‰йімізге ќондырѓаныма

μте ќуаныштымын. ¤йткені, тек

μњіріміздегі жањалыќтарды ѓана

емес, μзге облыстыњ да тыныс-

тіршілігін естіп, кμріп отырмыз.

Жєне ќосылѓан єр арнаныњ

μзіндік берері бар.

Ємір Ањдамасов,

ауыл т±рѓыны:

– Мен ќазаќ спортшыларыныњ

жанк‰йерімін. Жуырда Рио-де-

Жанейро  ќаласындаѓы  μткен

жазѓы олимпиаданыњ бєсеке-

лерін ¦лттыќ арна мен "Kazsport"

арнасынан тікелей эфирден тама-

шаладым.  Отандастарымныњ

байраќты бєсекедегі жетістігі

кμњілімнен шыќты. Ќазаќстан

спорттыњ 17 т‰рінен баќ сынап,

17 медалді ќанжыѓасына байла-

ды. Біз б±рын-соњды 13 медаль-

ден артыќ алып кμрмеппіз. Ал

"Отау ТВ"-ѓа  келсек, оны орнат-

ќалы спортќа деген ќ±штарлы-

ѓым артты десем жасырын емес.

Алысты жаќындатып, ењ айтулы

сєттерді спортшылармен бірге

μткізуге м‰мкіндік берген жобаѓа

ризамын.

Жанболат Кμшенов,

ауыл т±рѓыны:

– Осыдан 3-4 жыл б±рын

"Отау ТВ" ауылѓа келген жаќсы

жањалыќ болса, ќазір ол єр ‰йдіњ

сєні мен мєніне айналѓан.

¤зіміздіњ ќаракμздеріміз былай

т±рсын, сандыќ арнаны ауылдыњ

μзге ±лт μкілдері де орната бас-

тады. Ресейдіњ ‰лкен ќалќанша-

ларын  (тарелкаларын)  б‰гін

"Отаудыњ" ќалќаншалары ауыс-

тырып жатыр. Яѓни с±раныс жаќ-

сы. ‡йде теледидар ќыздарым-

нан ауыспайды. Олармен бірге

"Гакку ТВ", "Муз ТВ"-ныњ

єндерін тыњдап, "Балапанныњ"

"Алдар кμсе", "Саяхатшы дара",

"Диего", "Балапанныњ достары",

"Аюлар" таѓысын таѓы мульт-

фильмдерін тамашалаймыз. Мен

еліміздіњ сандыќ арнасына жу-

ырда ѓана ќосылдым жєне еш

μкінбеймін.

Осылайша, елдіњ игілігі

‰шін іске ќосылѓан отандыќ

желініњ пайдасын кμрермен

ќауым кμріп отыр. "Отау

ТВ" арќылы мєдениетімізді,

тμл тарихымызды,

болашаѓымызды баѓамдай

алатын секілдіміз. Себебі,

теледидар – ќоѓамды

тєрбиелейтін басты ќ±рал.


26 тамыз 2016 жыл

8

Жас буын кєрілік туралы ойла-майтын болды, ойласа да єлі алыс-

та, келсе де μзінен басќа біреуге ке-

леді деп ойлайды.

Алайда  кєріліктен  де,  данагμй

жастыњ бір бμлшегіндей зейнетаќы-

дан да ешкім айналып μткен емес.

Оныњ ерте ме, кеш пе єйтеуір бір ке-

лері аныќ. Кезінде ысырып ќойѓан ар-

маныњызды ж‰зеге асырып, єлемді

аралап саяхаттайсыз ба, єлде тањ

атпай ќала автобустарына мініп алып

ашуѓа ерік бересіз бе, б±л μз ќолы-

њызда.

Шынтуайтќа келгенде, кєріліккедайындалуѓа да, келешек зейнетаќы-

њызды ќазірден білуге де болады.

Б±л ‰шін не істеу керек?

Біріншіден, ењбек сіњірген демалысы-

њыздыњ μз ќолыњызда екенін ±ѓыну

керек, екіншіден... зейнетаќы кальку-

ляторы.

М±ндай калькуляторды Бірыњѓайжинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ

enpf.kz сайтынан таба аласыз.

Сайтќа кіреміз де ќажет тілді тањ-

даймыз (ќазаќ немесе орыс), элект-

рондыќ ќызмет кμрсету бμліміне кіріп,

"Зейнетаќы калькуляторы" белгісін

басамыз. Ќарапайым кесте ашыла-

ды, оны толтыру керек. Мысал ‰шін

Ќазаќстанныњ ортањѓы ќатардаѓы

т±рѓынын алайыќ. 125 000 тењге ала-

тын 30 жастаѓы ер адам (туѓан к‰ні

1986 жылѓы 1 ќањтар) университет

бітіргелі, басќаша айтсаќ 22 жасынан

бері ж±мыс істеп келеді жєне жеке

зейнетаќы шотында 1 400 000 тењге

кμлемінде зейнетаќы жинаѓы бар.

Осылайша, "жынысы" баѓанына

"ер", туѓан к‰нін 01/01/1986 деп жа-

замыз, зейнетке шыѓатын к‰н авто-

матты т‰рде 01.01.2049 деп ќойыла-

ды. "1998 жылѓа дейінгі μтілі" баѓаны-

на 0 деп жазамыз, ал жинаќтаушы

ж‰йедегі μтілі – 8 (22 жасынан бері

‰здіксіз ж±мыс істеген). Ќазіргі зей-

нетаќы жинаѓыныњ сомасы 1 400 000

деп кμрсетеміз. Ењбекаќы кμлемі (ше-Ењбек сіњірген

демалысыњды жоспарла

герімдер жасалѓанѓа дейінгі) жоѓары-

да кμрсеткеніміздей 125 000 тењге.

"Жинаќтаушы зейнетаќы ж‰йесінен

(БЖЗЌ) тμлемдер" баѓанында "кесте

бойынша" деп тањдаймыз. Ерікті зей-

нетаќы жарналарын салмайды деп

есептейміз.

Баѓанныњ   барлыѓыныњ  толты-

рылѓанына кμз жеткізген соњ "Есеп-

теу" т‰ймесін басамыз.

Зейнетаќы калькуляторы авто-

матты т‰рде ‰ш сценарий бойынша

есептейді: пессимистік, реалистік

жєне оптимистік.

‡ш сценарий бойынша да ортаќ

зейнетаќы нμлге тењ болады, себебі

салымшыныњ 1998 жылѓа дейін μтілі

жоќ. Зейнетаќыныњ базалыќ жєне жи-

наќтаушы бμлігі ќалады.

Сонымен, салымшыныњ жиынтыќ

зейнетаќысы (базалыќ жєне жинаќ-

таушыдан  т±ратын) бірінші сцена-

рий (пессимистік) бойынша айына

370 402 тењге, реалистік сценарий

бойынша айына 445 575 тењге жєне

оптимистік сценарий бойынша айы-

на 558 708 тењге болады.

Былай ќарасањ керемет сияќты,

зейнетаќы ењбекаќыдан кμп. Біраќ

барлыѓы біз ойлаѓандай оњай емес,

ќ±нсыздануды да ±мытпау керек.

Тμмендегі жолѓа, яѓни болжалды

ењбекаќыѓа назар аударыњыз, ‰ш

сценарий бойынша ол тиісінше 770

722 тењге, 924 255 тењге жєне 1 191

059 тењге.

Ќазіргі μлшеммен салымшыныњ

ќандай зейнетаќы алатынын есептеу

‰шін ауыстыру коэффициентіне, яѓни

соњѓы ењбекаќыдан %-бен зейнетаќы

‰лесіне ќарасањыз жеткілікті.

‡ш сценарий бойынша сан єр-

т‰рлі – 48.10%, 48.20% жєне 46.90%.

Сондыќтан 125 000 тењгені алып, ‰ш

сценарий сомасыныњ ќандай бола-

тынын есептейміз. Осылайша, ‰ш

т‰рлі сценарий бойынша ќазіргі

аќиќатќа сай салымшыныњ зейнета-

ќысы 60 125 тењге,  60 250 тењге жєне

58 625 тењге болады.

Сонау 1952 жылы ќабылданѓан

Халыќаралыќ  ењбек ±йымыныњ

"Єлеуметтік  ќамсыздандырудыњ  ењ

тμменгі  нормалары  туралы"  кон-

венциясына  сай  ауыстыру  коэф-

фициентініњ нормасы 40% болуы

тиіс. Яѓни, зейнетаќы ќызметкер

ењбекаќысыныњ 40%-ынан кем бол-

мауы тиіс.

Ењбекаќы 125 000 тењге болѓан

кезде коэффициент белгіленген нор-

мадан артыќ. Алайда ќызметкер зей-

нетке шыќќанша бір орында дєл сол

ењбекаќымен  отыра бермейді ѓой.

Айтпаќшы, калькуляторда нарыќ-

таѓы  жаѓдайѓа ќарай ењбекаќыны

кμтеруге шаѓын пайыз ќарастырылѓ-

ан. Оныњ ‰стіне, жас маман білік-

тілігін кμтеріп лауазымы жаѓынан да,

ењбекті материалдыќ баѓалау жаѓы-

нан да μсетін шыѓар. Біраќ салымшы

ауыстыру коэффициентін кμбейткісі

келсе, ол ерікті зейнетаќы жарнала-

рын салу есебінен жинаќ мμлшерін

кμбейте алады.

Мысалы, міндетті зейнетаќы жар-

наларымен ќатар ењбекаќысынан

5%, яѓни 6250 тењге аударып отыра-

тын болса, ауыстыру коэффициенті

пессимистік, реалистік жєне опти-

мистік т±рѓыдан тиісінше 56.60%,

58.30%, 58.40%-ѓа дейін артады. Б±л

сандар халыќаралыќ нормаѓа сєйкес

болып ќана ќоймай, одан асып та

кетеді.


Біреуге б±л жаѓдайдыњ μзінде де

зейнетаќы ќалыпты μмір с‰руге жет-

пейтіндей аз болып кμрінуі м‰мкін...

Біраќ зейнетаќыњыздыњ μз ќолыњыз-

да екенін жєне оныњ ќандай болаты-

ны бірінші кезекте, сізге байланысты

екенін ±мытпаѓан жμн.

Жасырын ењбекаќыѓа келіспењіз,

ерікті зейнетаќы жарналарын салы-

њыз, μз біліктілігіњізді кμтеріњіз, соны-

мен ќатар ењбекаќыњыз да кμтерілсін.

Бір орында т±рмањыз, μзіњіз μсіњіз де

ењбек сіњірген лайыќты демалысы-

њызды алыњыз.2016 жылѓы 10 тамыз-

да жоспар-кестелерде кμз-

делген єскери ќызметшi-

лердіњ (мерзімді ќызметтегі

єскери ќызметшілерден ба-

сќа), арнаулы мемлекеттік

жєне ќ±ќыќ ќорѓау органда-

ры, мемлекеттік фельдъе-

герлік ќызмет ќызметкер-

лерініњ, сондай-аќ арнаулы

атаќтарѓа, сыныптыќ шен-

дерге ие болу жєне нысанды

киiм киiп ж‰ру ќ±ќыќтары

2012 жылѓы 1 ќањтардан

бастап жойылѓан т±лѓалар-

дыњ пайдасына бюджет

ќаражаты есебінен б±рын

аударылѓан міндетті зейне-

таќы жарналарыныњ 50

пайызын республикалыќ

бюджетке ќайтару шарала-

ры аяќталды.

Аталѓан шараныњ 2016

жылѓы 18 аќпанда бастал-

ѓанын еске сала кетейік.

Жоспар-кестелерде белгі-

ленген мерзімдер мен шара-

лар Ќазаќстан Республика-

сыныњ Денсаулыќ саќтау

жєне єлеуметтік даму мини-

стрлігімен, Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ ¦лттыќ

Банкімен жєне тиісті уєкі-

летті мемлекеттік органдар-

мен келісілді.

Єскери ќызметшiлердіњ

жєне єлеуетті ќ±рылымдар

ќызметкерлерініњ пайдасы-

на бюджет ќаражаты  есебі-

нен б±рын аударылѓан

міндетті зейнетаќы жарна-

ларыныњ 50 пайызын рес-

публикалыќ бюджетке ќай-

тару – аталѓан санаттаѓы

азаматтарды толыќ мемле-

кеттік зейнетаќымен ќам-

сыздандыруѓа ауыстырудыњ

міндетті талабы. Аталѓан

шара олардыњ зейнетаќы

мμлшерін елеулі т‰рде

кμбейтуге м‰мкіндік береді.

Зейнетаќы жинаќтары-

ныњ ќалѓан бμлігін пайдала-

ну ќ±ќыѓы єскери ќызметш-

ілер мен єлеуетті ќ±рылым-

дар ќызметкерлеріне зейне-

таќы зањнамасыныњ норма-

ларына сєйкес жалпы не-

гіздер бойынша беріледі.

Ќандай да бір себеппен жар-

наларыныњ 50 пайызы ќай-

тарылмаѓан єскери ќызмет-

шілер мен єлеуетті ќ±ры-

лымдар ќызметкерлері де

зейнетаќы тμлемдерін осы

талаптарда алады.

Єскери ќызметшілер мен

єлеуетті ќ±рылымдар ќыз-

меткерлерініњ пайдасына

міндетті зейнетаќы жарна-

ларын тμлеу 2016 жылѓы 1

ќањтардан бастап тоќта-

тылды. Осы кезењнен бастап

«толыќ емес» кμлемде ењбек

сіњірген жылдары бойынша

зейнетаќы тμлемдерін ала-

тын (1998 жылѓы 1 ќањтар-

даѓы жаѓдай бойынша ќыз-

мет мерзімі 10 жылдан аз

болѓан) єскери ќызметшілер

мен єлеуетті ќ±рылымдар

ќызметкерлерініњ зейне-

таќы мμлшері міндетті зей-

нетаќы жарналарыныњ со-

масынан 50 пайызды жеке

зейнетаќы шотынан есептен

шыѓару туралы БЖЗЌ рас-

тау-аныќтамасыныњ не-

гізінде ќайта есептеледі.

Сонымен ќатар міндетті

зейнетаќы жарналарыныњ

сомасынан 50 пайызды

жеке зейнетаќы шотынан

есептен шыѓару туралы

БЖЗЌ растау-аныќтамасын

μткізу – 1998 жылѓы 1

ќањтарда ќызметке алѓаш

кіріскен єскери ќызметші-

лер мен єлеуетті ќ±рылым-

дар ќызметкерлеріне ењбек

сіњірген жылдары бойынша

мемлекеттік бюджеттен зей-

нетаќы таѓайындау талап-

тарыныњ бірі.

«БЖЗЌ» АЌ баспасμз

орталыѓы.

Єскерилердіњ 50% жарнасын

аудару рєсімі аяќталды

Ќостанай μњірінде саналы ѓ±мырын кен μндіру ісіне

арнап, абыройѓа бμленіп отырѓан азаматтар аз емес.

Солардыњ бірі, єрі бірегейі – "ССК¤Б" АЌ ењбек ардагері,

ІІІ дєрежелі "Шахтер дањќы" тμсбелгісініњ иегері –

Тμлеубай Ќарбаев.

Тμлеубай аѓа Федоров ауданы Кењарал ауылыныњ тумасы. Ќос-

аралдаѓы сегізжылдыќ мектепті бітірген соњ Ќостанайдыњ Ы.Алтын-

сарин атындаѓы мектеп-интернатында білімін жалѓастырады. 1972-

1974 жылдары Отан алдындаѓы єскери борышын μтеп келген жас

жігіт кμп ±замай Рудный ќаласына ќоныс аударады.

– 1975 жылда "Соколов" шахтасыныњ ашылуына орай 9 айлыќ

оќыту курстары басталды. Сондыќтан μзім ќатарлы жастар секілді

мен де шахтер мамандыѓын мењгеріп алдым. Осылайша 1978 жылы

комбинаттыњ жер асты кенішіне ќазушы болып ж±мысќа орналас-

тым, – дейді ењбек ардагері.

Тμлеубай Ќарбай±лы б±рѓылаушы, кен шебері де болды. Біраќ

1996 жылы шахтаныњ электровозына отырѓан маман кμптен бері

іздегенін тапќандай к‰йге еніпті.

– ¦лы Ќытай философы Конфуций: "Жаныњ ќалайтын істі табы-

њыз, сол кезде ешќашан ж±мыс істемейтін боласыз", – деген екен.

Маѓан μз ж±мысым ќатты ±найды. ¤мір таѓы да бір м‰мкіндік берсе,

еш ойланбастан шахтер мамандыѓын ќайта тањдар едім, – дейді ол.

Тμлеубай аѓа электровозбен к‰ніне 4-5 рейс жасап, ќазып  алын-

ѓан  кенді ±саќтау учаскесіне алып барады. Тіркелген 9 вагонныњ

сыйымдылыѓы 120-130 тонна. Яѓни бір ауысымда єр машинист 600-

700 тонна ж‰к тасиды. Шахтада к‰ні-т‰ні тынбай осындай 50 шаќты

электровоз ж±мыс істейтінін ескерсек, кєсіпорынныњ ењбек μнімділігі

тікелей осы кєсіп иелеріне байланысты екенін ањѓарамыз.

Жауапты ќызметті еш м‰лтіксіз атќарып келе жатќан комбинат ар-

дагері μзініњ білген-т‰йгенін артынан ерген жастарѓа ‰йретуден еш

тайынѓан емес. Ол тєрбиелеген шєкірттер – б‰гінде кен алыбыныњ

абыройлы мамандарына айналѓан.

Міне, отбасында адал жар, ќамќор єке бола білген μндірістіњ б‰гінгі

батыры осындай. Ол жеті ќат жер астында аянбай ењбек етіп, сол

арќылы еліміз бен аймаќтыњ μнеркєсіптік, индустриялдыќ ќуатын

арттырып, шахтер дањќын аспандатып ж‰р.28 ТАМЫЗ - ШАХТЕР К‡НІ

Ќуаныш

      ЕСЌАБЫЛ

Жер астындаѓы

батыр

¤ткен жылѓы 13 ќарашада Ќазаќстан Республикасыныњ Пре-

зиденті "Ќазаќстан Республикасыныњ кейбір зањнамалыќ актіле-

ріне Ќазаќстан Республикасыныњ азаматтарына, оралмандарѓа

жєне Ќазаќстан Республикасында т±руѓа ынталы адамдарѓа олар-

дыњ м‰лікті жария етуіне байланысты раќымшылыќ жасау мєсе-

лелері бойынша μзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы"

Зањына ќол ќойды.

Осы зањѓа сєйкес,

М‰лiктi жария ету мерзiмi 2016 жылѓы 31 желтоќсанѓа дейін

±зартылды. М‰лiктi жария ету ‰шін ќ±жаттарды тапсыру мерзімі

2016 жылѓы 30 ќарашада аяќталады.

Єкімдік жанындаѓы комиссияларѓа ЌР аумаѓындаѓы ќ±ќыќта-

ры ресімделмеген жылжымайтын м‰лікті жария ету ќалдырыл-

ды.

Ќазіргі уаќытта Ќостанай ќаласы єкімдігініњ м‰лікті жария етужμніндегі комиссиясы

Ќостанай ќаласыныњ аумаѓындаѓы жылжымайтын м‰лікті жа-

рия етуге тілек білдірген т±лѓалардан 1942 μтініш ќабылдады,

олардыњ ішінде 3132 объект жария етілді.

М‰лікті жария ету жμніндегі комиссияныњ хатшысы тел.575746

каб. №105М‰лікті жария ету

жμніндегі аќпарат

26 тамыз 2016 жыл

9

Ќазаќстан Республикасы-ныњ тіл саясаты т±жырымдама-

сында єр сала бойынша

ѓылым мен техниканыњ, алыс

жєне  жаќын шет мемлекет-

терініњ  коммуникация ќ±ралы

ретінде мемлекеттік тіл - ќазаќ

тілі, орыс тілі негізгі аќпараттыќ

кμзі  ретінде аныќталады.

Ќазіргі тањда єлемдік экономи-

калыќ кењістікте тілдерді соныњ

ішінде аѓылшын тілін білмеу

м‰мкін емес-ті. Сондыќтан да

б‰гінгі к‰нніњ объективті шын-

дыѓы сол – ќазаќстандыќ

ќоѓамѓа кμптілділік тєн. Осы

тілдік механизмді ж‰зеге асыру-

да Ќазаќстан Республикасы

білім мен ѓылымды дамытудыњ

2016-2019 жылдарѓа арналѓан

мемлекеттік баѓдарламасында

аныќ айтылды. ЌР Білім жєне

ѓылым министрі Ерлан Саѓади-

ев "Баѓдарлама ќандай да бір

теріс маќсат ќоймайды, керісі-

нше барлыќ халыќќа  ќазаќ

тілін сапалы мењгеруде маќсат

ќояды", – деп мєлімдеді. Баѓ-

дарламаныњ мєні – жоѓары са-

палы дењгейде,  тіл ‰йретудіњ

халыќаралыќ стандарттары

аясында ‰здіксіз  білім беру

процесін ж‰зеге асыру.  Біздіњ

оќу орнымызда кμптілдікті

оќыту ж±мысына кμшу 2013

жылы басталды. Екі жыл ішінде

кμптілді оќыту теориялыќ не-

гіздерін  зерттеп,  бар  ресур-

старѓа баѓалау μткіздік. Нєтиже-

сінде "Пєнаралыќ интеграция-

ны оќу-тєрбие процесіне енгі-

зу арќылы кμптілді оќыту"экс-

перименттік баѓдарлама

єзірленді.  2015 жылы  ќањта-

рында  облыстыќ білім басќар-

масыныњ эксперименттік баѓ-

дарлама бойынша комиссия-

сына ±сынылды. Комиссия баѓ-

дарламамызды маќ±лдады.

2015 жылѓы 1 ќырк‰йектен

бастап  колледжімізде осы баѓ-

дарлама  эксперимент

тєртібінде  "Ѓимараттар мен

ќ±рылымдарды салу жєне пай-

далану мамандыѓы бойынша

μтеді.  Эксперименттіњ негізгі

маќсаты – мемлекеттік жєне

аѓылшын тілдерін  ќолдану

аясын кењейту, кєсіби ќызмет

шењберіндегі интеграция, биз-

нес жєне экономика саласын-

да  студенттердіњ μз маман-

дыѓы бойынша мемлекеттік

жєне аѓылшын тілдерінде

тєжірибелік даѓдыларын дамы-

ту. Эксперименттік топта

екінші  курстан бастап екі пєн

аѓылшын тілінде жєне екі пєн

мемлекеттік тілде ‰йрету жос-

парланды. Биылѓы оќу жылын-

да  жалпы білім беретін цикл-

дыќ пєндер жєне ќазаќ жєне

аѓылшын тіл пєндері бойынша

интеграциялыќ сабаќтар

ж‰ргізілді. Техникалыќ жєне

кєсіптік оќу орындарында мем-

лекеттік тілді, шет тілін оќыту-Каталог: wp-content -> pdf -> 2016
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> 29 маусым 2016 ж сәрсенбі
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Досжанова е.Өмірзақов атындағы облыстық филармонияда «Елбасы жолы» ки- ноэпопеясы: «Жұлдыздар тоғысқан- да» көркем фильмінің премьералық
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін

жүктеу 0.92 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет