26 тамыз 2016 ж жұма


Мамандар марапатталѓан к‰нжүктеу 0.92 Mb.
Pdf просмотр
бет2/8
Дата22.04.2017
өлшемі0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Мамандар марапатталѓан к‰н

М±нан кейін сμз алѓан ѓалымдар мен зањгер-

лер де мемлекет пен ќоѓамда орын алып отырѓ-

ан барлыќ саяси-экономикалыќ, єлеуметтік ре-

формалардыњ ілгері басуына, дамудыњ ќайнар

бастауына айналѓан Ата Зањымыздыњ алар орны

жайында, тєуелсіз еліміздіњ жеткен жетістіктері

мен табыстары туралы баяндама жасады. Ал,

мерекелік жиын соњында сот саласына елеулі

‰лес ќосќан бір топ мамандар марапатќа ие бол-

ды.

Ќарлыѓаш

   ОСПАНОВА

Ќазаќстан Республикасы

мемлекеттік ќызмет істері

министрлігініњ Ќостанай об-

лысы бойынша департа-

менті  Ќазаќстан Республи-

касыныњ Конституциясы

к‰ніне арнап мемлекеттік

ќызметшілер арасында "Ењ

‰здік бейнеролик" атты

байќау ±йымдастырды.

– Іс-шарамыз мемле-

кетіміздіњ сыбайлас жемќор-

лыќќа ќарсы негізгі  саяса-

тыныњ баѓытын т‰сіндіруге,

мемлекеттік ќызметтіњ мєр-

тебесін кμтеруге, сыбайлас жем-

ќорлыќтыњ алдын алуѓа арна-

лып отыр.  Байќауѓа  барлыќ  бей-

нероликтер мен сценарийлерді

ќосќанда жиырма ‰ш ж±мыс келіп

т‰сті. Іріктеле келе соњѓы кезењге

он ж±мыс жіберілді. Б±л байќау-

дыњ басты ерекшелігі сол, мем-

лекеттік ќызметшіліер бейнеро-

ликтерді кμріп болѓан соњ, ашыќ

дауыс беру арќылы жењім-

паздарды аныќтады, – деді

департаменттіњ сыбайлас

жемќорлыќтыњ алдын алу

басќармасыныњ бас мама-

ны  Диас Ахметжанов.

Сонымен, байќаудыњ  ќо-

рытындысы бойынша  бірін-

ші орынды экология депар-

таменті, екінші орынды єді-

лет департаменті, ‰шінші

орынды Ќарасу  ауданы

єкімдігі жењіп алды. Жењім-

паздар грамоталармен, баѓа-

лы сыйлыќтармен марапат-

талды. Ал, олардыњ ж±мыс-

тары  єлеуметтік бейнеролик-

тердіњ негізін ќ±райтын болады.СУРЕТТЕ:  байќау жењімпазы.

Суретті   т‰сірген   Баѓдат

АХМЕТБЕКОВ.

Ењ ‰здік бейнеролик

Г‰лназым

    САЃИТОВА

4

26 тамыз 2016 жыл

Тμртк‰л д‰ние кμз тіккен XXXI

жазѓы Олимпиада μз мєресіне

жетті. Рио-де-Жанейрода μткен

спорт бєсекесі Ќазаќстан ‰шін

жемісті аяќталѓаны аныќ. Ќор-

жынѓа 17 медаль салып, сањ-

лаќтар аман-есен елге жетті.

Бразилияда бокстан ќола ме-

дальді еншілеген Иван Дычко

да ќ±т мекен Ќостанайына ќайта

оралды.


Ќатарынан екінші рет

ж‰лделі болѓан спортшыны жер-

лестері ќуана-ќуана ќарсы алды.

Ќостанайдыњ аядай ѓана

єуежайына ж‰зге жуыќ жан-

к‰йер сыйып-аќ кетті. Еліміздіњ

кμк туын желбіретіп, ќ±шаќтары

шоќ г‰лге толѓан жандар Иван-

ды кμруге асыѓып жатты. Алды-

мен, облыс басшысы Архимед

М±хамбетов боксшыны жењісі-

мен ќ±ттыќтап, ел намысын ас-

ќаќтатќаны ‰шін алѓысын айтты:

"М±ндай ‰лкен спорттыќ сайыс-

тарда екініњ бірі орынѓа іліге бер-

мейді, тек мыќтылар ѓана т±ѓыр-

дан кμрінеді. Біздіњ Иван єлемдік

бокс аренасында μзін таѓы бірСПОРТ САЊЛАЌТАРЫ

Кенже

    ЌОНЫСБАЙ

мєрте дєлелдеді. ¤йткені, ол

екінші рет олимпиада ж‰лдегері

атанды. Еліміздіњ, соныњ ішінде,

облысымыздыњ абыройын єйгі-

леген жерлесімізге Ќостанай хал-

ќыныњ атынан алѓыс айтамын!" –

деді облыс єкімі.

Б±л жолѓы олимпиада ойын-

дарында ќазаќ боксшылары

атой салып, спорттыњ осы

т‰рінен жалпы командалыќ

есепте ‰здік бестікке іліккен еді.

Сол дањќты ќ±раманыњ ќата-

рында болып, μзініњ с‰белі

‰лесін ќосќан ќостанайлыќ

Иван Дычконы ќолдаушылары

ќаумалап жіберер емес. Алай-

да, Ваня тілшілермен аз-кем

с±хбаттасуѓа уаќыт тапќан-ды.

Ол μзініњ аќтыќ бєсекедегі ќате-

ліктері мен алдаѓы жоспарлары

жμнінде єњгіме μрбітті. Ќарсы-

ласыныњ к‰ші одан басым бол-

ѓанын айтып, мезгілсіз алѓан жа-

раќатына μкінішін білдірді. Екі

д‰ркін олимпиада ж‰лдегерініњ

келесі олимп ойындарына ќаты-

суы єлі белгісіз. Жуыќ арада от-

басымен бірге болып, ќайта єл

жинаѓысы келеді батырдыњ.

Артынша боксшы "Fitnation"

спорт жєне фитнес клубына ба-

рып, жас жеткіншектермен кез-

десті. Бєрімен естелік суретке

т‰сіп, ќолтањба да ‰лестірді.

Кездесуге келген спорт арда-

герлері де Иванѓа жанк‰йер

болѓанын айтып, ж‰лде ‰шін

ќуанышты екендерін жеткізді.

Б‰гінгі к‰нніњ батырымен кезде-

суге м±нда да ж±ртшылыќ ай-

тарлыќтай жиналыпты. Кμбісі

жас жеткіншектер. Осыдан-аќ

Иванныњ жас ±рпаќќа ‰лгі бола

білгенін байќаймыз. Дычконыњ

жекпе-жегін кμгілдір экраннан

кμрген балаќайлар кейіпкерден

бєсеке туралы μз сμзімен айтып

беруді μтінді. Боксшы сол сєттегі

сезімімен бμлісіп, ‰ймелеген

балаларды желпіндіріп жіберді.

Мойнына таќќан медалімен

еліне батыр болып оралу б±л

ж‰здесудегі єр жеткіншектіњ

ж‰регінде арман боп ќалѓаны

сμзсіз.

Б±л уаќытта батыр ±лдарытек олардыњ емес, халыќтыњ ба-

ласына айналѓанын кμріп,

ќуаныштан ж‰ректері жарылар-

дай сезімде т±рѓан Иванныњ

ата-анасын сμзге тарттыќ.

– Єрбір єке-шеше μз баласы-

ныњ биіктен кμрінуін армандай-

ды. ¦лымыз біздіњ арманымыз-

ды орындады. Мен оныњ єр жек-

пе-жегін ќалдырмаймын. Оныњ

нμмірі бірінші жанк‰йері менмін,

– дейді боксшыныњ єкесі Федор

Дычко.

Ал, ќуаныштан кμзіне жас ал-ѓан анасы айтарѓа сμз таппады.

Дегенмен, ±лыныњ шаршы

алањдаѓы μнерін ќарамайты-

нын жеткізді. Б±л – т‰сінікті ќ±бы-

лыс. Єрдайым іштей тілекші бо-

латын ананыњ д±ѓасы ќабыл

болѓан да шыѓар.

Ќостанай ќаласында кμрсе-

тілген ќ±рметтен соњ Рио олим-

пиадасыныњ ќола ж‰лдегері ту-

ѓан ќаласы – Рудныйѓа жол тарт-

ты. М±нда да ќошемет кем емес.

Орталыќ алањѓа жиналѓан руд-

ныйлыќтардыњ ќарасы мол. Ел

байраѓын желбіретіп, "Ќазаќ-

стан! Дычко!" деген сμздермен

±рандатып т±р. Кеншілерді, ал-

дымен, облыс єкімі Архимед

М±хамбетов ќ±ттыќтады. Жењіс

осылардікі. Рудный шаћары-

ныњ єр т±рѓыны Иванды ќолда-

ѓаны аныќ. Ж±ртшылыќты

ќанаттандыратын сμздерінен

кейін μњір басшысы боксшыныњ

μзі ќалаѓан сыйлыѓын да тап-

сырды. Ол – Ќостанай ќаласы-

нан ‰ш бμлмелі пєтер еді.

Олимпиадаѓа аттанбас б±рын,

"ж‰лделі оралсањ, ќолдан кел-

генше бір тілегіњді орындармыз"

деп уєде еткен аймаќ

басшысы сμзінде

т±рды. Б±л туралы А.М-

±хамбетов μзі

мєлімдеді. Сондай-аќ,

боксшыныњ ќос бапке-

ріне 1 млн.  тењгеден

сыйаќы берді.

Жиын соњында

спортшы  жерлестері-

не алѓысын айтты:

Екі апта бойы

Ќазаќстан спортшы-

ларын ќолдап, тілекші

болѓандарыњыз ‰шін

мыњ алѓыс. Сіздер

жіберген хабарлама-

лар мен ќоњыраулар

мені желпіндіріп, же-

њіске деген жігерімді

еселеді. Біраќ, алтын

б±йырмады. Мен

ќолымнан келгенінше

тырыстым. Билік тара-

пынан кμрсеткен ќол-

дау мен марапат ‰шін

кμп алѓыс айтамын.

Дєл осы бір сєт жас

спортшылардыњ ќы-зыѓушылы-

ѓын арттыра т‰сетініне сенімім

мол, – дейді Рио олимпиадасы-

ныњ ќола ж‰лдегері.

Иванныњ єр сμзіне жерлес-

тері ќол соѓып, ќиќулап, ризашы-

лыќтарын білдіріп отырды.

"Аѓайынныњ аты озѓанша, ауыл-

дасыњныњ тайы озсын" деген

осы шыѓар. Рудный μнерпазда-

ры жењімпаз жерлестеріне ас-

ќаќтата єн шырќап, шараныњ

кμркін одан сайын ќыздыра

т‰сті. Иван боксшы жиналѓан

ж±ртшылыќтыњ бєрімен сурет-

ке т‰сіп, спорт мектебіндегі дос-

тарымен ќайта ќауышты.

Суреттерді т‰сірген

Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

РИО ОЛИМПИАДАСЫНЫЊ ЌОЛА Ж‡ЛДЕГЕРІ ИВАН ДЫЧКО ЕЛГЕ ОРАЛДЫПАРТИЯ Т¦РМЫСЫ

2016 жылдыњ бірінші жарты жылдыѓында "Н±р Отан"

партиясы ЌОФ-ныњ ќоѓамдыќ ќабылдауына  ‰ш жарым

мыњдай μтініш т‰скен. Аймаќ т±рѓындарын алањдатќан

мєселелер ж±мыспен ќамту, т±рѓын ‰й-коммуналдыќ

шаруашылыќ, баспанамен ќамту жєне денсаулыќ саќтау

саласына ќатысты. Б±л туралы ќоѓамдыќ ќабылдау

бμлімініњ мењгерушісі Баќытг‰л Жолдыбаева айтты.

Брифинг партияныњ облыстыќ фи-

лиалыныњ  баспасμз орталыѓында

μтті. Онда  ќоѓамдыќ ќабылдаудыњ

алѓашќы жартыжылдыќтаѓы ќоры-

жєне кењес беру ж±мыстары

ж‰ргізілді. Ќоѓамдыќ ќабылдауѓа

жазылѓан азаматтар материалдыќ

кμмек, медициналыќ зерттеу, ќарау

жєне ота жасау, ж±мысќа орналасу

мєселелерін кμтерген. ¤тініштерді

ќараудыњ тиімділігін арттыру, меке-

мелермен єріптестікті ныѓайту ‰шін

"Н±р Отан" партиясыныњ Ќостанай

облыстыќ филиалы меморандумдар-

ѓа ќол ќойды. Мєселен, Ќостанай об-

лысыныњ Ішкі істер департаментімен,

Єділет департаментімен, Кєсіпкерлер

палатасымен, "Даму" кєсіпкерлікті

дамыту ќорымен жєне т.б. мекеме-Б±ќараныњ базынасы

лермен меморандумдар жасалды.

– Ќоѓамдыќ ќабылдау бμліміне

келіп т‰скен μтініш партияныњ ќатањ

баќылауында. Єрбір алтыншы мєсе-

ле оњ шешімін табады, ал 80%-ына

т‰сіндіру ж±мыстары ж‰ргізіледі", –

деді ќоѓамдыќ ќабылдау бμлімініњ

мењгерушісі Баќытг‰л Жолдыбаева.

"Н±р Отан" партиясы ЌОФ ќоѓам-

дыќ ќабылдауына жазылѓан Шолаќ-

сай ауылыныњ т±рѓыны Г‰лбарайым

Ж±манова электр энергиясы туралы

сауал ќойѓан еді. Т±тынушы пайда-

ланѓан электр энергиясыныњ аќшасын

тμлемеуіне байланысты, жарыќ сμніп

ќалѓан. Бас-аяѓы 150000 тењгеге

ќарызѓа батќан. ¤тініш иесі "Айќын

тариф" партиялыќ жобасы бойынша

таќырыптыќ ќабылдауѓа шаќырылып,

ќарызын μтеу ‰шін ай сайын он мыњ

тењгеден тμлеп т±руѓа келіседі. Ал-

ѓашќы он мыњ тμленген соњ оныњ

‰йіне жарыќ ќосылды. Осылайша

мєселе оњ шешімін тапты.

Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны

Сєуле Ќожухова балабаќша кезегіне

ќатысты сауал ќойѓан болатын. Оныњ

тμрт баласы бар. Б±рын балабаќша

кезегіне т±рѓан. Кейін т±рѓылыќты

жерін μзгертуіне байланысты кезек

б±зылды. ¤тініш беруші облыстыќ

мєслихат депутаты Татьяна Булгаце-

вичтіњ ќабылдауына ќатысты. Оѓан

Ќостанай перинаталдыќ орталыѓыныњ

жанындаѓы "Сєби" балабаќшасынан

орын ±сынылды. Партиялыќ ќоѓам-

дыќ ќабылдаудыњ осы сияќты оњ

нєтижелері жетерлік.

Ќымбат

      ДОСЖАНОВА

тындысы жасалды. Бірінші жарты

жылдыќта т‰скен 3449 μтініштіњ

563-і (16,3%) оњ шешімін тапќан. Ќал-

ѓан арыздарѓа байланысты т‰сіндіру


Кμрсеткіш –

кμњіл кμншітеді

‡стіміздегі жылѓы тамыз ке-

њесініњ басты маќсаты –  Ќоста-

най облысындаѓы  білім беру

ж‰йесініњ инновациялыќ  т±рѓы-

дан дамуыныњ басым баѓытта-

рын аныќтау,  білім беру страте-

гиясын жања мазм±ндаѓы білім

беру бойынша   "Мєњгілік ел" жал-

пы±лттыќ  идеясыныњ аясында

±ѓыну.

Кењесте  облыстыќ білім бас-ќармасыныњ жетекшісі Б.Даумо-

ва "Ќостанай облысыныњ білім

ж‰йесін "Мєњгілік ел" жалпы-

±лттыќ идеясы шењберінде дамы-

ту: ‰рдісі жєне даму келешегі" та-

ќырыбында  баяндама жасады.

Содан кейін  сμз сμйлеген

аймаќ басшысы Архимед М±хам-

бетов  облыстыќ педагог ќызмет-

керлерініњ тамыз кењесіне жинал-

ѓандарды  жања оќу жылымен

ќ±ттыќтады. Сол секілді μњірдегі

білім беру саласындаѓы атќа-

рылѓан ж±мыстар мен кейбір

проблемаларѓа тоќталды.

– Облыстыњ білім саласы ќыз-

меткерлерініњ "Білімді ел – мєњгі

ел" дєст‰рлі тамыз кењесі еліміз

жєне облысымыз ‰шін мањызды

кезењде μтіп отыр. Биылѓы жылы

ел тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓы

мен облысымыздыњ 80 жылдыѓы

атап μтілуде. Б±л мерейлі меже-

де ќол жеткізген табыстары-

мызды сμз етіп ќана ќоймай, об-

лыстыњ білім беру саласын ќар-

ќынды дамыту бойынша маќсат-

міндеттерді белгілеп алуымыз

ќажет. Оныњ ‰стіне жерлесіміз,

±лы аѓартушы Ыбырай Алтынса-

ринніњ туѓанына 175 жыл толып

отыр. Біз халыќаралыќ талап-

тарѓа сай 12 жылдыќ білім беру

ж‰йесіне  ќадам бастыќ. Облы-

сымызда "Назарбаев зияткерлік

мектебі" ашылып, биыл оныњ

алѓашќы т‰лектері ‰лкен μмір-

ге жолдама алды.  Елбасы

Н±рс±лтан  Назарбаев ±сынѓан

"100 наќты ќадам" ±лт жоспарын-

да білім беру сапасын арттыру,

кєсіби мамандар даярлау, бєсе-

кеге ќабілетті экономиканы дамы-

ту бойынша мањызды міндеттер

кμрсетілген. Біз алдаѓы ж±мысы-

мызды сол міндеттерді тиімді іске

асыру аясында жоспарлайтын

боламыз, – деді облыс єкімі.

2016 жылѓы білім саласыныњ

бюджеті – 59,4 млрд.тењгеніСμз соњы

Тамыз кењесінде  ¦БТ

кμрсеткіші,   жазѓы демалыс ба-

рысында оќушылардыњ дема-

луы мен ќамтылуы,  балабаќша

мєселесін шешуде мемлекеттік-

жекеменшік єріптестікті дамыту,

педагог кадрларды тєуелсіз сер-

тификаттау,  техникалыќ жєне

кєсіптік білім беру оќу орында-

рында  ж±мысшы мамандарды

даярлау, мамандарѓа деген с±ра-

ныс, дуалдік оќыту, орта буын оќу

орындарын бітірген   жастардыњ

ж±мыспен ќамтылуы  туралы да

айтылды.


Єрине,  жыл бойѓы білім сала-

сындаѓы атќарылѓан ж±мыстарѓа

жан-жаќты ќорытынды жасалу-

мен ќатар   педагогтарымыздыњ

да жетістіктері мен табыстары

бар екенін айта кеткеніміз жμн.

Осы тамыз кењесінде  жетістіктер-

ге жеткен  бір топ ±стаздарымыз

ЌР Білім жєне ѓылым ми-

нистрлігініњ,  облыс єкімініњ гра-

моталарымен, "Ы.Алтынсарин"

тμсбелгісімен марапатталды.   ЌР

"Ќ±рметті білім беру ќызметкері"

атаѓыныњ  иегері атанды. Арда-

гер ±стаздарымыз да ±мыт ќал-

ѓан жоќ, олар да сый-ќ±рметке ие

болды. Сонымен  бірге осы

жиында "‡здік орта білім беру

±йымы" деген атаќќа ие болѓан

Ќостанай ауданы Глазунов орта

мектебіне  18 287 200 тењгеніњ

сертификаты тапсырылды.СУРЕТТЕРДЕ: іс-шарадан

кμріністер.

Суреттерді т‰сірген

Айбек Ж‡ЗБАЙ.

5

26 тамыз 2016 жылТАМЫЗ КЕЊЕСІ

ќ±рады, б±л μткен жылѓа ќараѓан-

да  12 пайызѓа  артыќ. Жања оќу

жылында  ‰ш білім нысаны пай-

далануѓа берілді. "Ж±мыспен

ќамтудыњ жол картасы–2020"

баѓдарламасыныњ бірінші баѓы-

ты бойынша  18 білім нысанына

шамамен 2 млрд. тењгеге к‰рделі

жμндеу ж±мыстары ж‰ргізіледі.

Жања оќу жылында  4 білім ны-

санына к‰рделі жμндеу ж±мыста-

ры атќарылды.

Білім саласында

былыќ кμп

Дегенмен  білім саласына

ќ±йылѓан ќаржылыќ жаѓдай

т±раќты деп айтќанымызбен,

назар аударып, тез арада оњтай-

лы  шешімін ќажет ететін бірша-

ма  проблемалар да жоќ емес.

Мєселен, уаќытылы жμндеу

ж±мыстарын ж‰ргізіп,  нысан-

дардыњ пайдаланылуѓа берілуі-

не жекелеген келісімшарттарѓа

дер кезінде  ќол ќойылмауы

кедергі болып отыр. Ќазаќстан

Республикасыныњ мемлекеттік

сатып алу зањнамалары саќтал-

майды. Осындай фактілер

Жітіќара, Ќарабалыќ, Науыр-

зым, Таран аудандарында  орын

алып отыр.

– Осы арада  білім саласын-

даѓы сыбайластыќ жемќорлыќ

б±зушылыќты айтпасќа болмай-

ды. Атап айтсаќ,  б±л б±зушылыќ-

тар: мемлекеттік сатып алу,  бюд-

жеттік ќаржыны тиімсіз ж±мсау,

ата-аналардан ерікті-мєжб‰рлі

жарна жинау,  ењбекаќы тμлеу

арќылы ќаржы жымќыру секілді-

лер. Сондыќтан да  білім басќар-

масы мен  бμлімдері жергілікті

жерлерде  сыбайлас жемќор-

лыќќа ќарсы  мониторинг, сыбай-

ластыќ тєуекелі сараптамасын

μткізуді тєжірибеге  енгізу керек.

Ќала, аудан єкімдері  сыбайлас

жемќорлыќќа ќарсы саясатты

саќтау ж±мысын ќатањ ќадаѓа-

лауѓа алулары ќажет,– деді об-

лыс єкімі.

Білім беру –

б‰лдіршіндерден

басталуы тиіс

Б‰гінгі тањда  еліміз бойынша

облысымызда кішкене балалар-

ды  мектепке дейінгі мекемелер-

мен ќамту алдыњѓы ќатарда т±р.

1 жастан 6 жасќа дейінгі балалар-

дыњ балабаќшамен ќамтылуы

90,6 пайызды ќ±райды. Мєселен,

2010 жылдан бастап  б‰гінгі к‰нге

дейін аймаќта  он мыњ орын пай-

далануѓа берілді.  ¤ткен жылы

Ќостанай ќаласында  жања 1615

орындыќ балабаќша  ќолданыс-

ќа  енгізіліп, балалар ќамтама-

сыз етілді.

– Атќарылѓан ж±мыстарѓа

ќарамастан,  біліммен єлі де бол-

са  балабаќшаѓа  кезек  саќталып

отыр. Облыс бойынша балабаќ-

шаѓа 22 мыњ бала кезекте т±р.

Соњѓы ‰ш жылда  баланыњ туу

саны тμмендеген, сондыќтан да

осы кμрсеткіш назарды μзіне

аудартып отыр.  Ќала, аудан

єкімдері б±л мєселеге  кμњіл

бμлулері керек.  Бюджет есебі-

нен жања балабаќша нысанда-

рын салып ќана ќоймай  мемле-

кеттік-жекеменшік єріптестікті да-

мытќан жμн, – деді облыс єкімі

Архимед М±хамбетов.

Єр ‰шінші

±стаздыњ

санаты тμмен

Облысымыздаѓы мектептер

саны   бес ж‰з отыз, алайда оныњ

тоќсан тоѓызы  кепілді мемле-

кеттік  кμрсеткішке сай емес.  Ал,

б±л проблеманыњ шешімі   ењ ал-

дымен  ауыл-селоныњ  дамуы

мен ќаржыѓа барып тіреледі.

Осы арада айта кеткеніміз де

жμн,  аймаќтаѓы мектептердіњ 68

пайызы шаѓын кешенді мектеп-

тер. ¤њірдіњ єрбір бесінші оќушы

баласы осы мектептерде білім

алады.  Сараптама кμрсеткенін-

дей, шаѓын кешенді мектептері-

міздегі бес жарым мыњ м±ѓалімніњ

єрбір ‰шіншісініњ санаттылыѓы

жоќ. Б±л жаѓдай ењ алдымен

алыс ауыл-селода  мамандардыњ

орныќпауыныњ салдарынан

туындап отыр.

– Сондыќтан да жергілікті

єкімдіктердіњ басты міндеті – жања

мазм±ндаѓы білім алу курстары

‰шін ќаржы жаѓынан кμмектесу.

Сонымен бірге білім басќармасы

мен бμлімдердіњ басты маќсаты

–  ауыл-селоларымыздаѓы  мек-

тептерімізге мамандарды т±раќты

орныќтыру жаѓына мєн беру,

жања мазм±ндаѓы  білім беру кур-

старында біліктілігін жетілдірген

педагогтарѓа  ‰немі мониторинг

жасау. Ал, педагогикалыќ оќу ор-

ныныњ  міндеті – шаѓын кешенді

мектеп ‰шін  ќосарланѓан маман-

дыќтар бойынша мамандар даяр-

лау, – деп облыс єкімі μз сμзінде

атап кμрсетті.

Г‰лназым

      САЃИТОВА

Е. ¤мірзаќов атындаѓы облыстыќ филармонияда   педагог

ќызметкерлерініњ дєст‰рлі тамыз кењесі болып μтті.

Филармонияныњ  кіреберісінде "Ќостанай облысындаѓы

техникалыќ жєне кєсіптік білім беру  ±йымдарында  мамандар

даярлаудыњ  ќазіргі жаѓдайы мен келешегі" таќырыбында  кμрме

болды. Кμрмеге μњірдегі  орта буын ±йымдарындаѓы ќазіргі

заман талабына сай мамандардыњ даярлануы, жетістіктері мен

инновациялыќ оќу ‰дерісін баяндайтын  оќу-ќ±ралдары ќойылѓан.

Олардыњ ќай-ќайсысы болмасын  оќу орындарыныњ

табыстарын  айѓаќтайды.  Облыс єкімі Архимед М±хамбетов

кμрмені аралап кμрді.









26 тамыз 2016 жыл

6

Арбадаѓы  би μнерініњ бас-тауында біздіњ μњір т±р. Спорт-

тыњ дєл осы т‰рінен алѓашќы

республикалыќ фестиваль

2009 жылы Ќостанайда μткен

болатын. Аталмыш сайыста

жерлесіміз Аруна Жаќсаѓ±ло-

ва мен Олег Лазаревтыњ ж±бы

жењімпаз атанѓан еді.

Б‰гіндері арбадаѓы би

спорты тыњ серпін алды.

М‰мкіндігі шектеулі азаматтар

арасында ашыќ біріншілік

±йымдастыру жыл сайынѓы

дєст‰рге айналды. Іс-шараѓа

облыстыќ дене шыныќтыру

жєне спорт басќармасы мен

"‡міт-Надежда" ЌБ м±рындыќ

болып келеді.

Биыл бесінші рет ±йымдас-

тырылѓан сайыста Ќостанай

ауданы, Рудный жєне Ќоста-

най ќалаларынан келген 14 ж±п

μнер кμрсетті. Олар Затобол

кентіндегі "Астана" спорт кеше-

нінде бас ќосты. Ќатысушы-

лардыњ кейбіреулері ж±п бо-

лып, енді бірі жеке дара биледі.

Іс-шараны билік μкілдері де та-

машалап, облыс єкімініњ орын-

басары Марат Ж‰ндібаев

ќ±ттыќтау сμзін сμйледі.

– Арбадаѓы  спорттыќ би

біздіњ облысымыздан баста-

лып, республикаѓа таралѓаны

белгілі. Сол уаќыттан бері

μњірімізден ќаншама талантты

биші-спортшылар шыќты. Ел

танитын чемпиондарымыз да

жетерлік. Спорттыњ б±л т‰рі

паралимпиада ойындарыныњ

баѓдарламасына ќосылѓанын

да білесіздер, – деді облыс

єкімініњ орынбасары Марат

Ж‰ндібаев.

Кμрерменніњ  назарын   ау-

дарѓан бишілердіњ бірі сурет-

тегі Мєлика М±ќтарова. Ол

єріптесімен бірге жарасымды

ж±п болып, кμпшіліктіњ ќошеме-

тіне ие болды. Мєлика саз ыр-

ѓаѓына ілесіп т‰рлі ќозѓалыс

жасаѓанда  еріксіз ќошемет

білдіресіз.

– Алты жылдан бері би

‰йірмесіне барамын. Екі жыл-

дан бері байќауларда баќ сы-Президентіміз Н.Є.Назарбаев Ќазаќстан халќына

Жолдауында м‰мкіндігі шектеулі адамдарды єлеуметтік

орта жаѓдайына бейімдеу керектігін айтты. М±ндай міндет

барша ќазаќстандыќтардыњ назарын аударуды талап

ететіні т‰сінікті. Шынымен де, біздіњ ќоѓамда єр адамѓа

тењ м‰мкіндік жасалѓан. Осыѓан орай, Ќостанай облысы

єкімдігініњ ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру жєне єлеуметтік

баѓдарламалар басќармасы "Бєріміз бірдейміз – кемсітуді

білмейміз" фестивалін μткізеді.

Фестивальдіњ міндеті – м‰мкіндігі шектеулі, біраќ ќоѓамѓа μз пай-

дасын тигізіп, ќабілеттері мен таланттарын іске асыруѓа ниеті бар

адамдарѓа кμмек кμрсету.

Єдетте, шыдамдылыѓы, ерік к‰ші мол адамдар кез-келген жаѓдай-

да ‰лкен жетістіктерге ќол жеткізеді. Ќостанай облысы жастарыныњ

"Алтын кітабына" есімі жазылѓан Майя Демееваныњ суреттері жар-

ты єлемге белгілі болды. Біз ядроны итеру бойынша Ќазаќстанныњ

он сегіз мєрте чемпионы Сидорчук Павелді, Сочидегі паралимпиа-

да ойындарына ќатысушы Колядин Александрді, Аќорданы киізден

жасалѓан суреттерімен тамсандырѓан аѓайынды Ањќауовтарды, єсем

єнімен тыњдарманын тєнті ќылѓан талантты жас, бірнеше респуб-

ликалыќ фестивальдердіњ ќатысушысы Мєлика М±ќтарованы маќ-

тан  т±тамыз. ¤нер-білім, спорт сияќты єр сала ж‰йріктерініњ таны-

луына, шыњдалуына таѓы бір тамаша м‰мкіндік туып отыр. Тобыл

таланттарыныњ кμшін жалѓастыруѓа лайыќты жања есімдердіњ шы-

ѓатынына сенімдіміз. Фестивальге вокалистер, бишілер, кμркем сμз

оќу шеберлері, ќолданбалы μнермен айналысатын адамдар ќаты-

са алады.

Фестивальде біз м‰гедек балаларды тєрбиелеп отырѓан отбасы-

лармен ќатар, кєсіптерінде ‰лкен жетістіктерге ќол жеткізген адам-

дарды кездестіреміз. Ењ мањыздысы "‡здік єлеуметтік жоба" номи-

нациясы болады. Жењімпаз Шымкент ќаласында μтетін республи-

калыќ конкурста облысымыздыњ атынан баруѓа м‰мкіндік алады. Кон-

курсќа облысымызда іске асырылѓан жєне іске асырылмаѓан 29

жоба ±сынылды.

Мысалы, "Хатико" орталыѓында балаларѓа ерекше назар ауда-

ратын  "Перекресток" ЌЌ немесе арбадаѓы м‰гедектерді оќытуѓа жєне

ж±мысќа орналастыруѓа біраз к‰шін ж±мсаѓан "‡міт-Надежда" ќоѓам-

дыќ бірлестігі.

Ќалалыќ м‰гедектер ќоѓамы менталдыќ б±зушылыѓы бар 18 жас-

тан 25 жасќа дейінгі жастарды интеграциялау жєне ќоѓамдыќ μмірге

ќатысу арќылы олардыњ єлеуметтік мањыздылыѓын ќалпына келті-

руді ж‰зеге асыра отырып, "Сорос-Ќазаќстан" ќорыныњ "Учиться жить

вместе" жобасын жыл бойы іске асырды.

Єлеуметтік жобалар жєрмењкелерінен кейін біз "Амалия" сауыќ-

тыру орталыѓымен таныстыќ. Орталыќта педагог-психологтар мен

медициналыќ ќызметкерлер облысымыздыњ барлыќ μњірлерінен

келген даун, аутизм синдромы бар балалармен ж±мыс істейді.

М±ндай орталыќ республикамызда жалѓыз.

Барлыќ  жобалар м‰мкіндігі шектеулі адамдардыњ μмірдіњ т±тас-

тыѓы мен толыќтыѓын сезінуге, физикалыќ жєне психологиялыќ ден-

саулыѓын ныѓайтуѓа, белсенді ќызметке тартуѓа, ќоѓамѓа кіріктіруге

баѓытталѓан.

М‰мкіндігі шектеулі жандардыњ дені сау адамдармен белсенді

μзара єрекеттесуі – барлыќ идеялардыњ табыс кепілі. Оларѓа белгілі

стандартќа сєйкес келмейтін біздіњ кμмегіміз бен т‰сіністігіміз ќажет.

Аталмыш фестиваль Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 25

жылдыѓын мерекелеуге ќосќан ‰лесіміз болады деп сенеміз.


Каталог: wp-content -> pdf -> 2016
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> 29 маусым 2016 ж сәрсенбі
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Досжанова е.Өмірзақов атындағы облыстық филармонияда «Елбасы жолы» ки- ноэпопеясы: «Жұлдыздар тоғысқан- да» көркем фильмінің премьералық
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін

жүктеу 0.92 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет