26 декабря 2012 г. Б ілім №10жүктеу 229.89 Kb.
Pdf просмотр
Дата16.02.2017
өлшемі229.89 Kb.

26 декабря 2012 г.

Б

ілім№ 10

З

наниеПоздравляем

Қазақстан Тәуелсіздігінің 21 жылдығына орай, Инновациялық Еуразия университетінде аталмыш 

мерекелік іс-шара өткізілген болатын. Мың бұралған бишілер мен бұлбұл дауысты, өнерлі, дарынды 

студенттерімізбен қатар әйгілі аймақ жұлдыздары да өнер көрсетіп, жиналған қауымды тәнті етті.

Егеменді еліміздің бірқатар дамып 

келе жатқаны баршаға мәлім. Қуанышты 

жайттардың бірі – елімізідің  тағы бір деңгей 

алға самғап, жоғарыдан көрінуі. Бүгінде 

аты шулы EXPO-2017 көрмесі Қазақстанда 

өткізілмек.  Бұл жұртшылықтың артқан 

сенімі мен шын ниетпен қолдағанның 

нәтижесі деп білеміз.

Инновациялық Еуразия универси-

тетінің концерттік бағдарламасы ұлттық, 

патриоттық рухты көтеретіндей етіп 

ұйымдастырылды. Сонымен қатар, Ел-

басымыз жастарға сенім артып, әрдайым 

қолдайтынына байланысты патриот жа-

старды тәрбиелеу мақсатында «Нұр Отан» 

Халықтық Демократиялық партияның 

«Жас Отан» Жастар қанатының Павлодар 

облысының атқарушы хатшысының орын-

басары Заиров Д.А. университетіміздің 

қоғамдық өміріне белсене араласып жүрген 

студенттерімізге «Жас Отан» ЖҚ-ның 

куәлігін табыс етті Алдағы уақытта 

тығыз қарым қатынаста жұмыс жасап, 

мемлекеттік бағдарламаларды бірігіп 

жүзеге асырамыз деген сенімін білдірген 

болатын. Бүгінде «Жас Отан» ЖҚ-ның 

белсенді мүшелері атанған студенттерімізді 

шын жүректен құттықтаймыз!

Тағы бір мақтанышымыз, қуанышымыз, 

жеңімпаз ақынымыз – Қабдраш Абзал 

университет қауымына арнап, қоңыр 

домбырасымен ақ тілек пен қалжың 

тілекті ұштастырды. Арнайы шақырылған 

қонағымыз, аймақ жұлдызы Серік 

Мұсалимов көпшілікті таңдандарды. 

Жұртымыз сүйіп тыңдайтын әндерді 

орындап, көрермендерді сергітіп, жүздерін 

жадыратып қайтты.

Мерекелік іс-шараның жүргізушілері 

отандастарымызды құттықтап, универси-

тет құрамына ризашылықтарын білдіріп, 

барша жиналған қауым мәз-мейрам 

болды! Еліміз тыныш, жұртымыз аман 

болсын!

Тәуелсіздік күні құтты болсын!С Днем Независимости,

                  Казахстан!

Со знаменательным событием в жизни 

страны поздравил коллектив универ-

ситета председатель Попечительского 

совета ИнЕУ, д.ю.н., профессор кафедры 

«Юриспруденция» А.Ш. Хамзин. Доклад 

об истории становления независимо-

го Казахстана представил вниманию 

собравшихся  К.Ж. Нурбаев, д.и.н., 

профессор кафедры «Общественно-

исторические дисциплины».

Почетные грамоты акима Павло-

дарской области  за вклад в станов-

ление и развитие суверенитета Ре-

спублики Казахстан были вручены: 

К.Ж. Нурбаеву, д.и.н., профессору; 

С.З. Раздыкову, к.и.н., заведующему Вместе со всей страной ИнЕУ торжественно  

отметил День Независимости своей Республики.

кафедрой «Общественно-исторические 

дисциплины».

- Б.О. Медетову, к.и.н., доценту ка-

федры «Общественно-исторические 

дисциплины»; Б.Ш. Рахматулла, к.и.н., 

профессору кафедры «Общественно-

исторические дисциплины».

Удостоверения членов молодежно-

го крыла «Жас Отан» при Народно-

демократической партии «Нур Отан» вручил 

студентам вуза – активистам  молодежного 

крыла исполнительный секретарь МК «Жас 

Отан» Дархан Заиров.

В концертной программе приняли 

участие студенты академии образования 

Абзал Кабдраш, Маншук Балташева, 

Жусупбек Байболсынов, Артур Бартель 

и вокальная группа «Ринго», студен-

ты инженерной академии Кендебай 

Тлеугали и Саят Жусупбаев, учащиеся 

колледжа ИнЕУ. Праздничным подар-

ком для зрителей стало выступление 

известного в Казахстане автора и ис-

полнителя Серика Мусалимова.

Пресс-служба ИнЕУ 

"Сегодня есть все основания гово-

рить и доложить вам, что Стратегию-

2030 по целому ряду направлений мы 

выполнили досрочно" - сказал Глава 

государства. 

Новый  программный  документ 

страны - Стратегия "Казахстан-2050" 

Президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева рассчитан на перспективу 

и определяет десять основных задач, 

стоящих перед государством, и пути 

их решения.

СТРАТЕГИЯ «Казахстан-2050» 

С  Наступающим  новым,  2013  годом!

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ

14 декабря, в новом театре оперы и балета «Астана Опера» на 

торжественном собрании Президент Казахстана Н.А. Назарбаев 

озвучил  Послание народу страны «Стратегия «Казахстан-2050» - 

новый политический курс состоявшегося государства».

Главная цель новой Стратегии - 

вхождение Казахстана к 2050 году в 

число 30-ти самых развитых государств 

мира. 

По рейтингу Всемирного экономи-ческого форума Казахстан занимает 

51 место. Мы в шаге от нашей цели. 

В центрально-азиатском регионе  Ка-

захстан -  несомненный лидер.

В современном Казахстане прожи-

вают 17 миллионов человек 130 на-

циональностей и 70 конфессий. Пре-

зидент страны сумел сплотить народ, 

создав Ассамблею народов Казахстана. 

Многонациональный народ Казахстана 

живет как единый организм, претворяя 

в жизнь самые смелые идеи. Казах-

стан признан молодым, миролюбивым 

государством, первым государством в 

мире, отказавшимся от ядерного  ору-

жия, первым в центрально-азиатском 

регионе возглавившим ОБСЕ, ШОС, 

ОИС и ОДКБ, первым государством в 

постсоветском государстве, удостоен-

ным доверия на проведение  ЭКСПО-

2017. Это убедительные свидетельства 

авторитета Казахстана перед мировым 

сообществом. 

В 1991 году Россия, объявив о распаде 

великой страны - Советского Союза, про-

возгласила себя независимой федерацией. 

Республики, входившие в состав СССР, одна 

за другой выходили из когда-то большой 

и мощной империи, и только Назарбаев, 

объявив Казахскую ССР  независимым 

государством, выступил в 1994 году ини-

циатором  интеграции стран-собратьев в 

один экономический союз евразийского 

пространства. Идею евразийства поддержали 

спустя 16 лет, создав единую зону Тамо-

женного союза и единого экономического 

пространства между Россией,  Казахста-

ном и  Белоруссией. Все больше стран 

СНГ планирует вступить в единую зону 

Таможенного союза, наглядный пример 

- Кыргызстан и Таджикистан. 

Стратегия «Казахстан-2050»  - это 

призыв к нам, казахстанцам, продол-

жить   строительство и становление 

самодостаточного, современного, де-

мократического и экономически раз-

витого государства.

Президент подчеркнул, что «в об-

ласти экономики внутренний валовый 

продукт страны вырос практически в 

16 раз, привлечено 160 миллиардов 

долларов иностранных инвестиций в 

экономику - больше, чем где-либо в 

Центральной Азии». «Мы в одном шаге 

от цели - войти в число 50, - отметил  

Глава государства. - Все это создано 

трудом наших граждан, сегодня каждый 

из нас может сказать – независимый 

Казахстан состоялся».

Для реализации новой Стратегии раз-

вития независимого Казахстана есть 

все предпосылки: сплоченный народ, 

долгосрочная программа, миролюбивая 

политика, стремление к интеграции, 

хорошие политические и экономические 

позиции в мире.КАЙДАР Аргын, 

член МК «Жас Отан», 

студент ИнЕУ

Послание Президента - глазами молодежи- Алиясову Анастасию Васильевну, 

отдел управления по международному 

сотрудничеству и корпоративным 

связям; 


- Жусупову Алмагуль Амангель-

диновну, кафедра «Педагогика и 

психология»; - Жанузакова Меиржана Казыбе-

ковича, кафедра «Стандартизация и 

технологическое оборудование»; - Жакишеву Айсулу Ажмагыновну, 

кафедра «Общественно-исторические 

дисциплины»; 

- Копцеву Валентину Алексан-

дровну, отдел по делам молодежи 

и связям с общественностью;- Кирдяшкину Юлию Викторовну, 

отдел управления по международному 

сотрудничеству и корпоративным 

связям; 


- Смагулову Зубираш Калыбе-

ковну, факультет очного обучения 

академии управления; - Уксукбаеву Маржан Турганбаевну, 

кафедра «Общественно-исторические 

дисциплины». 

Желаем вам дальнейших успехов 

и достижений. Пусть удача сопут-

ствует вам во всех ваших делах и 

начинаниях! 

Руководство

Инновационного Евразийского 

университета 

преподава-

телей и сотруд-

ников  ИнЕУ, 

ставших обла-

дателями Международной сти-

пендии Президента Республики 

Казахстан «Болашак»: 


2

26 желтоқсан 2012 ж.

Суретке түсе 

       білу де өнер

МЕМлЕКЕТТіК ТілДЕ 

СөйлЕУ – БізДің 

АзАМАТТыҚ ПАРызыМыз

ТАҚыРыБы: 

Қонақта

21

-сабақ: 

Павлодар  өңірі -

    ең  үздіктердің  бірі

Дөңгелек үстел барысында қазіргі 

таңдағы еліміздің саясаты, экономикасы, 

жастар мәселесі талқыланды. Оқушылар 

Елбасы жайлы және оның салиқалы саяса-

ты жөнінде кеңінен тоқталып, елбасының 

атқарып жатқан істеріне шолу жасап, өз 

ойларымен пікір алысты. Сонымен қатар 

бұл шараға университет оқытушылары 

еліміздің тәуелсіз мемлекет ретінде 

қалыптасуында өткен белестері мен 

жетістіктері, елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен 

дамуындағы рөлі, осы жылдар ішінде 

жастар саясатының жүзеге асыры-

луы, Елбасы жастарға қойып отырған 

міндеттерге тоқтала отырып, сол сияқты 

Елбасының тұжырымдамасының басты 

ерекшелігі – қоғамның ұзақ мерзімді 

тұрақтылығы, нарықтық экономика, 

әлеуметтік әділеттілік және заң үстемдігі 

негізінде ел тәуелсіздігін және егемендігін 

нығайту екенін баса айтып кетті. Шараға 

«Жас Отан» Жастар қанатының Астанада 

өткен форум қатысушылары қатысып, 

форум жайында пікір алысып, Елбасының 

жастарға деген талап-тілектерін айтып 

өтті. Тақырыпты кеңінен ашуда, Елба-

сы жайлы деректі фильм, оқушылардың 

дайындаған баяндамалары тыңдарман 

қауымға өте қызықты болды. Жастардың 

бойында жақсы мінез, қағидалылық пен 

идеялылығы, Отанға деген сүйіспеншілігі, 

адалдығы мен шыншылдығы, әділдік, 

ар-ұят, ерлік, мақсаткерлік пен жігерлілік, 

өршіл рухы, терең білімі, көкірегі ояу, 

көзі ашық  азамат болып тәрбиеленуіне 

осындай  шаралардың септігі тиетіні сөзсіз. 

Еліміздің болашағы жарық та, жарқын 

болғай деп тілейміз. Жас ұрпақ еліміздің 

сенімді азаматтары болып, Отанымызға 

қызмет етіп, елімізді жақсартып, гүлденуіне 

бар күшін салатынына сенімдіміз.

Айсұлу ЖАКИШЕВА    

Семинарға  «Қазақ  филология-

сы»,  «Қоғамдық  тарихи  пәндер», 

«Шет тілі және аударма теориясы 

мен практикасы» кафедраларының 

оқытушы-профессорлық  құрамы, 

сондай-ақ  магистранттар мен студент-

тер қатысып, әлемде күтілетін соны 

жаңалықтар, Қазақстандағы тіл, демо-

графия мәселелері, әлеуметтік жағдай, 

журналистік шеберлік туралы матери-

алдар тыңдалды. Стамбул универСитетінің 

профеССоры инеу-де

«Қазақ филологиясы» кафедрасының шақыруымен келген Стамбул 

университетінің профессоры, Ph(D) докторы Хаяти Тюфекчиоглу 

2012 жылдың 7-10 желтоқсаны аралығында «Әлемнің маңызды 

проблемалары: тіл, журналистика, әлеуметтану мәселелері» атты 

қызғылықты семинар өткізді. 

«Қоғамдық-тарихи  пәндер» 

кафедрасының Т-101,Т-202 топта-

рында Тұңғыш Президент күніне орай 

«Кемеңгер-елбасы» атты кураторлық 

сағат өткізілді. Бұл шараны жоғарыда 

аталған топтардың кураторла-

ры Жакишева А.А, Ташимова А.Т. 

ұйымдастырып, кафедра меңгерушісі  

Раздыков С.З. қатысқан болатын.

Шара барысында студенттер Елбасының 

өмірбаяны мен жүргізіп отырған саясатына 

шолу жасады. Сонымен қатар, Елбасының 

соңғы жылдары жарыққа шыққан еңбектері 

туралы слайд көрсетіліп өзара талқыланды. 

Шараның келесі кезеңінде елімізде жүргізіліп 

жатқан әлеуметтік бағдарламалар туралы 

айтылып, 2020 стратегиялық бағдарламасына 

тоқталды. Елдің қазіргі таңдағы экономикасы, 

білім саласы, денсаулық тақырыптарында 

студенттер мен оқытушылар өз ойларын 

ортаға салды.

Кураторлық сағатты қорытындылай 

келе, кафедра меңгерушісі т.ғ.к. Раздыков 

С.З. сөз алып, елдің қазіргі жағдайы мен 

Елбасының кемеңгер саясаты туралы өз 

ойымен бөлісті.

Жастар – қоғам болашағы. Заман та-

лабына сай бәсекеге қабілетті, білікті де 

білімді маман дайындау, патриоттық рухта 

тәрбиелеуде мұндай аталмыш кураторлық 

сағаттар өз ықпалын тигізетіні сөзсіз.

Елімізді ізгілікті қоғамға апаратын да, 

жеткізетін де жастар!

 

Айсұлу ЖАКИШЕВА

Заманауи техниканың шапшаң дамып, 

жаңарудан бұрын ескіріп қалатын зат-

тарды атап өтіп, алдағы бес жылда күрт 

өзгерістердің куәгерлері болатынымыз-

ды растады. Бұрын-соңды қолданыста 

болмаған  құрылғылардың  бүгінгі 

күні әлдеқайда сұранысқа молайып, 

өркендегенін байқадық. Осыған орай, 

көптеген мысалдарды келтіріп, кәсіптік 

тәжірибелерімен бөлісті. Тоқитын білімді 

де,  сауданы да ғаламтор арқылы алып, адам 

ыңғайына жарасатындай барлық жағдай 

жасалғанына тоқталып кетті. Түркия 

елінің  Қазақстан университеттерімен 

тығыз байланысы жайлы сөз қозғалып, 

сенімді серіктестік қатынастарын орнату 

мүмкіншіліктерін де атап айтты.

Семинар тыңдаушылары сауалдар 

қойып, өздерін толғандырып жүрген 

мәселелерге жауаптар алды. Ой талқы мен 

толғанысқа толы семинар тыңдаушылар 

үшін өз жемісін береді деген ойдамыз. 

Семинар соңында тыңдаушылардың 

қатысқанын растайтын сертификаттар 

табысталды.    «Қазақ филологиясы» 

кафедрасының меңгерушісі 

Ғалияпану РЕЗУАНОВА

Тәуелсіздік – ел тірегі 

Халықаралық қатынас

Маңызы зор 

іс-шара

ел болашағы – жаСтар

Жуырда қаламыздың №2 жалпы орта білім беретін мектебінде «Менің 

Отаным – Қазақстан» атты дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Аталмыш 

шараға университетіміздің «Қоғамдық-тарихи пәндер» кафедрасының аға 

оқытушылары Жакишева А.А.,Ташимова А.Т. қатысып қайтты. 

Ұлттың ұлылығын 

дәлелдеп, салт-

дәстүріміздің, барша 

қазақ халқының 

болмысын танытатын 

өнердің бірі – айтыс 

өнері. Осы өнердің ақ 

желкенімен есіп, дүбірлі 

байрағын асқақтатып 

жүрген жас айтыскер 

ақындардың бірі  

Инновациялық Еура-

зия университетінің 

ҚтӘ-101 тобының 

студенті Қабдраш Абзал. 

біздің  мақтанышымыз

ИнЕУ-дің табалдырығын жуыр-

да аттаған тарих мамандығының 

бірінші курс студенттері   Г.Н. По-

танин атындағы орталық мұражайға  

саяхаттап қайтты.

«Өткен тарихымызды білмей тұрып 

болашақты болжау мүмкін емес» деген екен 

ұлы ғалым  Әл-Фараби. Шын мәнісінде 

екі мың жылдық тарихты қойнауында 

сақтаған елдің өткенін ескере отырып 

болашаққа нық қадам жасары анық. 

  Тарихымен  танысып,  түрлі 

мәліметтермен алысты. Алған әсерлері 

ерекше. Бүгінге дейін алған тарихи 

білімдеріне қайта бір шолу жасап көзбен 

көргендей болды. Мұражай қызметкерлері 

студенттер қауымын құшақ жая қарсы 

алып, бар жиған-терген мағлұматтардан 

хабардар етті. Ондағы заттармен жеке-

жеке танысып, тарихтан сыр шертті. Сту-

денттер көкейлеріндегі сұрақтарын қойып, 

толық жауаптарын ала білді. Бұл саяхат 

тәуелсіз еліміздің жалынды жастарына 

рухани азық болды.  Еркебұлан РАХАДЖАН

тарихқа саяхат 

жүлделі II орынды иеленіп уни-

верситет атын республика көлемінде 

танытты. Ал қарашаның 30-ы күні 

тұңғыш  Елбасының  құрметіне 

өткізілген облыстық ақындар айты-

сында бас жүлдені иеленді.  Аталмыш 

айтысқа Республика көлемінде таны-

мал ақындар Бейбіт Бөжен, Қуаныш 

Шорманов, Тілек Сейтов, Таңат Ахатов 

және Айбек Оралхан, Хафиз Қайролла, 

Ардакерей Кап, Қайрат Нұрғанат, 

Саяхат  Оразбек,  Ернар  Құсанов, 

Азамат Мұқажан сынды азуы алты 

қарыс айтыскерлер қатысқан болатын. 

Өзіміздің Абзалымыз көпшіліктің 

сенімін ақтап, бас бәйгені иеленді. 

Оның ақындық ұстазы облыстық, 

республикалық айтыстардың жүлдегері 

Асығат Тұрғанбек ағамыз. Абзалдың 

айтуынша, осы кісінің арқасында ол 

өте көп өнеге үйренген және  ұстазына 

шексіз алғысын білдіреді.

Алдағы  уақытта  Абзалға  тек 

шығармашылық жетістіктер мен 

шалқар шабыт тілейміз. Жолы әрдайым 

ашық болып, бақ жұлдызы жарқырап 

жана берсін!ҚтӘ-101 тобының студенті

Еркебұлан РАХАДЖАН 

1995  жылы  Ақтоғай  ауданы 

С.Мүткенов атты батыр бабаның ауы-

лында дүниеге келген Абзал балалық 

шағынан өнер жолына түскен. Көптеген 

облыстық, республикалық оқулардың 

жеңімпазы Абзал 2009 жылы алғаш рет 

аламан додаға шыққан. Былтыр ғана 

Ы.Алтынсарин атындағы дарынды 

балаларға арналған облыстық қазақ 

гимназия-интернатының түлегі атанған 

жас ақын биыл университетімізге 

келгелі елдің көзіне ерекше танылған. 

Жуырда ғана Алматы қаласында өткен  

Республикалық «Жұлдыздар отбасы» 

журналы ұйымдастырған жас ақындар 

арасындағы жыр мүшайрасында 

Айтыс майталманы

Дәріске Ішкі істер басқармасының 

жемқорлықпен күресу жөніндегі аға ин-

спекторы Рустам Алдабергенов, «Жас 

Отан» Жастар қанатының өкілі Арман 

Қозыбаев, қаржы полициясының баспасөз 

хатшысы Самал Ахмедьянова қатысты. 

Олар қаламызда жемқорлықпен күресу 

жолы қандай екеніне тоқталып кетті.

 Қазіргі таңда қай салада болма-

сын жемқорлық етек жаюда. Бірақ, 

ең өкініштісі, осындай жайттардың 

оқу жүйесінде орын алуы. Сонда пара 

беру немесе пара алу студент әлде ұстаз 

қалауы ма? Жоқ, бұл мемлекет заңын 

қолдамау. 

Жылдан - жылға жемқорлықтың 

қарқыны мен басылымдылығы күрт 

өсуде. Ол күнделікті пайдакүнемділікке, 

әдетке айналып барады. Бұндай қылықтар 

заңға қайшы және қылмыспен пара-

пар. Көз алдымызға емтихан тапсы-

рып отырған екі студентті елестетейік. 

Біріншісі пара беру арқылы еш қиналмай 

тапсырса, екіншісі күні-түні дайында-

лып, тек қана біліміне сүйене отырып 

тапсырған болатын. Емтихан әділетті 

өтті ме? Әрине жоқ. Осыдан мемлекет 

басында екі сөздің басын қоса алмай 

жүрген кейбір жастарымыз халық 

тағдырын шешу үстінде. Ойланды-

ратын мәселе.

Университетімізге келген қаржы 

полициясының  өкілдері  осындай 

жағдайлар  болып  жатса,  студент-

терге қалай күресу керектігін айтып, 

түсіндірген болатын. Жалпы дәріс 

қызықты,  көпшілік  назардан  тыс 

қалмады деген ойдамыз.

Болашағымызды қазір ойлап, сыбай-

лас жемқорлыққа жол бермей, әділдік 

жолды таңдайық, студенттер!

Ақбота АСЫЛХАН

ЖР-201 тобының студенті

лексикалық минимум

 

Қонақ    

гость

арнайы қонақ    

официально приглашенный гость

бейтаныс қонақ 

незнакомый гость

құтты қонақ    

гость, приносящий счастье

сыйлы қонақ   

почетный гость

құдайы қонақ    

случайный гость 

қонақ бөлме    

гостиная, комната для гостей

қонақ шақыру   

приглашать гостей, звать гостей 

қонақ қылу 

 

угощать

төрлетіңіз 

 

проходите

дастархан 

 

дастархан

ас 

 

 

пища, еда

 

Мәтінді оқыңызҚонақ

Қонақ – үйге келген мейман. Танымайтын кісі «құдайы қонақ», әр түрлі 

тілеулестікке, тойға шақырылған мейман «арнайы қонақ» болып саналған. 

Халықтық салт бойынша, келген адам үйге баса-көктеп кірмей, сырттан 

дауыстап, үйдегілерге белгі береді. Үйге келген адам әуелі шаңыраққа сәлем 

беріп кіруі керек. Түсте келген қонаққа түстік, кешке келгендерге қонақасы 

берілген. Үлкен ас кезінде қонақтар төрден есікке қарай, жасының үлкендігі 

мен мәртебесіне байланысты орналасады. Қымыздан кейін ет ұсынылады. 

Құдайы қонақ түскен үйде отағасы жоқ болса, астан дәм татып, ауыз тиген 

соң, түнемеге басқа орын іздестірген. Қонақты қарсы алған отағасы есік 

ашып, алдымен оны кіргізеді, шығарып саларда қонақтың өзі ашуы керек. 

Үй иесі ашса, онда қонақты қуғанмен бірдей саналады.Сөйлеу үлгілері/Речевые стереотипы

Шақырғаныңа рахмет! - Спасибо (тебе) за приглашение!

Шақырғаныңызға рахмет! - Спасибо (Вам) за приглашение!

Қош келдің (келдіңіз, келдіңдер, келдіңіздер)! - Добро пожаловать!

Сені (сізді) көргеніме қуаныштымын! - Я рад (-а) тебя (Вас) видеть!

Ас дәмді болсын! - Приятного аппетита!

Тамақ өте дәмді болды! - Все было очень вкусно!

Дәм-тұзың(ызғ)а рахмет! - Спасибо за твое (Ваше) гостеприимство!

Келгеніңе рахмет! - Спасибо, что пришел (ты)

Келгеніңізге рахмет! - Спасибо, что пришли (Вы).Келіңіз, сөйлесейік

 

Санжар: Сәлеметсіз бе! 

Марал: Сәлеметсіз бе! Хал-жағдайыңыз қалай?

 

Санжар: Рахмет, жаман емес.

 

Марал: Үйге кіріңіз, төрлетіңіз.

 

Санжар: Шақырғаныңызға рахмет!

 

Марал: Дастарханға келіңіз. Дәм алыңыз.

 

Санжар: Алып отырмын.

 

Марал: Тағамдар дәмді болды ма? Сізге ұнады ма?

 

Санжар: Барлығы өте дәмді болыпты. Рахмет, болдым.

 

Марал: Дәм-тұзыңызға көп рахмет!

 

Санжар: Келіп тұрыңыз. Сау болыңыз!

 

Марал: Сау болыңыз!

Мемлекеттік тілді оқыту және аударма орталығы 

Жемқорлықпен күресназардан тыс қалмаңдар, студенттер!

Жақында ИнЕУ қабырғасында жемқорлыққа қарсы дәріс 

оқылған болатын. Сыбайлас жемқорлықтың ең қауіптісі – пара 

алу болып саналады. Пара алушылықпен тиімді күресу үшін оның 

түп тамырынан бастау қажет.

3

26 декабря  2012 г.

На VIP-лекции «Противодей-

ствие экстремизму – актуальная 

проблема общества и государства» 

для студентов, преподавателей и 

сотрудников ИнЕУ заместитель 

начальника Департамента КНБ 

РК по Павлодарской области, пол-

ковник Болат Калмурзаев рассказал 

о явлении, мешающем поступа-

тельному движению страны.

Казахстан – светское государство. 

Это закреплено в Конституции страны 

и подразумевает отделение государ-

ства от религии. Однако характерную 

для классической модели светского 

государства нейтральность ко всем 

религиям не следует понимать слиш-

ком  буквально. 

Терпимость распространяется 

ровно до тех пор, пока в стремле-

нии к свободе совести верующие не 

начинают ущемлять права и свободы 

других граждан, затрагивать осно-

вополагающие принципы правового 

государства.

Сегодня в стране сложилась не-

однозначная ситуация. С одной 

стороны, концепция светскости по-

зволяет успешно соблюдать баланс 

интересов между верующими и не-

верующими гражданами, сохранять 

межконфессиональный мир и согласие 

в казахстанском обществе. С другой 

- Казахстан сталкивается с  серьез-

ными вызовами. В свете последних 

событий особое внимание заслужи-

вает проблема усиления активности 

различных религиозных радикалов, 

пытающихся дестабилизировать ре-

лигиозную ситуацию в стране.

Как противостоять этим вызовам? 

В первую очередь, необходимо понять, 

с кем мы имеем дело. Нужно четко 

представлять истоки, идеологическую 

базу и формы организационного про-

явления деструктивных религиозных 

объединений. Ведь зачастую именно 

отсутствие информации приводит 

людей в ряды адептов сомнитель-

ных учений. 

Мурат СУЛЕЙМЕНОВ, 

доцент кафедры 

«Юриспруденция»

В научной библиотеке ИнЕУ со-

стоялась выставка, посвященная 

жизни и деятельности Первого 

Президента страны Нурсултана 

Назарбаева.

В экспозиции были представле-

ны книги, статьи газет и журналов, 

посвященные Главе государства, 

сборник посланий Президента на 

двух языках. 

По материалам выставки можно 

проследить жизненный путь первого 

Президента страны - от рабочего-

металлурга до руководителя го-

сударства, историю становления 

Республики Казахстан - от осколка 

советской империи до независимого 

и процветающего государства.

Выставка «Звездная личность 

эпохи» рассказывает о роли Лидера 

нации в становлении и укреплении 

нашего государства.В преддверии  Дня Независимо-

сти РК в читальном зале  третьего 

корпуса ИнЕУ была организована 

выставка, посвященная этому го-

сударственному празднику.

На выставке были представлены 

газетные публикации, сборник по-

сланий Президента РК, хроника неза-

висимости страны, труды различных 

авторов о стратегии становления и 

развития Казахстана.

Внимание посетителей привлек  

сборник дисков казахских героических 

эпосов и сборник на трех языках, по-

священный историческим деятелям, 

сыгравшим важную роль в борьбе за 

независимость нашей Родины.

В работах, представленных на 

выставке, поэтапно раскрывается  

процесс обретения и укрепления 

независимости республики, а также 

достижения молодого независимого 

государства.

Цель выставки - пробудить интерес 

студенческой молодежи к истории 

своей страны, воспитание чувства 

патриотизма.    

Материал подготовила

Зинат РАХИМЖАНОВА

Книжные выставки

Звездная 

лИчноСТь эПохИ

Ко Дню 

независимостиПостигая професию

экстремизму

 - нЕТ!

По приглашению Агентства по 

делам государственной службы по 

Павлодарской области студенты 

и преподаватели кафедры «Ме-

неджмент» академии управления 

побывали  на конкурсе госслужащих, 

проходившем в ДК «Достык». 

В составе жюри были: руководи-

тель аппарата акима Павлодарской 

области К.С. Каримов, первый заме-

ститель областного филиала партии 

«Нур Атан» В.А. Берковский, пред-

седатель координационного совета 

области Н.А. Рамазанов, начальник 

управления молодежной политики 

акима области Д.К. Айтжанова, за-

меститель директора департамента 

по защите прав детей и молодежи 

Н.В. Нефедова.

Конкурс проходил в три этапа 

(самопрезентация, монолог на тему 

«Что для вас государственная служ-

ба?» и защита социального проекта), 

в нем приняли участие госслужащие 

Павлодарской области. 

По итогам конкурса почетной 

грамотой областного управления 

по развитию языков была отмечена 

выпускница 2012 года ИнЕУ Татьяна 

Метлушко, уверенно презентовавшая 

себя на государственном языке.

Ляззат КАЙДАРОВА

На заседании дискуссионного клу-

ба при кафедре «Теория и  практика 

иностранных языков и перевода», 

студенты поделились опытом пре-

бывания за рубежом. 

«Just to travel is rather boring, but 

to travel with a purpose is educational 

and exciting» - в переводе с англий-

ского это высказывание известного 

американского дипломата Саржента 

Шрайвера звучит так: «Бесцельно 

путешествовать довольно скучно, 

путешествовать же с конкретной 

целью всегда познавательно и ин-

тересно…». В современном мире 

просто невозможно находиться в 

рамках одного культурного про-

странства. Особенно это касается 

тех, кто решил связать свою будущую 

профессию с языком. 

Всегда интересно и поучительно 

послушать тех, кто вернулся из-за 

рубежа, проведя там какое-то вре-

мя, окунувшись в иную языковую 

среду, соприкоснувшись с другой 

культурой. Многие наши студен-

ты приняли участие в различных 

международных образовательных, 

обменных, рабочих программах и 

стажировках. 

Поделиться личным опытом 

со студентами, только планирую-

щими свой выезд за рубеж, смог-

ли на заседании клуба студенты 

Анна Савицкая (AIESEC, Warsaw, 

Poland), Алия Мустафина (Academic 

Mobility Program, Anshan, China), 

Талгат Макабаев (Erasmus Mundus, 

Poznan, Poland), Шахруз Батыров 

(Work and Travel, Ney Jersey, US), 

Ольга Муратова (Work and Travel, 

San Francisco, US). Любовь ФАНАКОВА

За опытом – 

за рубеж

«лучший 


государственный 

служащий»

Задачей олимпиады было разви-

тие у студентов умения применять 

полученные знания на практике, со-

вершенствование профессиональных 

знаний, навыков перевода, повышение 

мотивации студентов к углубленному В ИнЕУ прошла первая олимпиада по письменному 

переводу среди будущих профессиональных 

переводчиков - студентов кафедры «Теория 

и практика иностранных языков и перевода». 

С первой ПоБЕДой!

изучению теории и практики перевода, 

активизация творческого потенциала 

студентов, выявление и поддержка уча-

щихся, владеющих профессиональными 

навыками на высоком уровне.

Задания к олимпиаде по английскому 

языку составляются преподавателями 

кафедры в соответствии с требованиями 

ГОСО по специальности «Переводческое 

дело». Формат заданий олимпиады при-

ближен к формату задач, стоящих перед 

переводчиком-профессионалом.

В олимпиаде приняло участие более 

50 студентов не только специальности 

«Переводческое дело», но и других 

специальностей. 

Для студентов разных курсов были 

предусмотрены олимпиадные задания 

разного уровня: студентов первого и вто-

рого курсов - перевод художественного 

текста; для студентов старших курсов 

- перевод художественного, публици-

стического или технического текста. 

На выполнение перевода было дано 

два академических часа. Главными 

критериями при оценке качества работ 

были смысловая точность и стилисти-

ческая корректность перевода. Одним 

из требований к современным пере-

водчикам является умение использовать 

компьютерные технологии и ресурсы 

сети Интернет, поэтому при переводе 

участникам олимпиады была предо-

ставлена возможность использовать 

электронные словари.

По итогам Олимпиады  победителями 

с вручением поощрительных призов 

и грамот стали:- в номинации «Перевод художе-

ственного текста» среди студентов 

1-2 курса: А. Апутис (Пд-202а), К. Когай 

(Пд-202а), А. Плотникова (ИЯ-102а), 

Б. Белинский (Пд-102а), Е. Журбен-

ко (Пд-202а), О. Муратова (Пд-202а), 

Р. Попов (Пд-102а); среди студентов 

3-4 курса: А. Романенко (Пд-302а), 

С. Тыщенко (Пд-402а), Ю. Дзюмак 

(Пд-302а), П. Артеменко (Пд-402а), 

Р. Гейман (Пд-302а);

 - в номинации «Перевод научно-

технического текста» среди студентов 

3-4 курса: Ш. Батыров (Пд-302а), А. 

Казеный (Пд-302а);  

 - в номинации «Перевод публици-

стического текста» среди студентов 

3-4 курса: А. Кожагелдi (Пд-402а), Ю. 

Емельяненко (Пд-402а). 

Поздравляем призеров олимпиады 

с первой профессиональной победой 

и искренне желаем им дальнейших 

творческих достижений.

Надежда ЛАДЫГИНА, 

преподаватель кафедры 

«Теория и практика иностранных 

языков и перевода»

Его основная специализация - меж-

культурные отношения, дополнительная 

- инжиниринг.

Кроме того, Брайан - интереснейший, 

разносторонний человек с уникаль-

ным чувством юмора. Его родители 

долгое время  работали за пределами 

США, неудивительно, что Брайан был 

У них есть БрайанВторой год 

в Английском 

центре 

при ИнЕУ 

ведет 

занятия 

Брайан Айзек, 

выпускник  

Biola University, 

California, 

USA.  

рожден в Индонезии, пошел в школу 

в Малайзии,  а высшее образование 

получил в США.

Брайан преподает коммуникатив-

ный английский, обучает студентов 

американской культуре, литературе и 

традициям.  Главные американские 

праздники Рождество и День Благода-

рения, Хэллоуин и Пасха, День святого 

Патрика и День святого Валентина 

- становятся темами для обсуждения. 

Цель занятий - вывести студентов 

на разговор, снять языковой барьер, 

показать красоту и силу английского 

языка, а также продемонстрировать 

возможности, которые открываются 

всем, кто знает английский.

С первых занятий Брайн предлагает 

студентам высказать свою точку зрения, 

поучаствовать в дискуссии, организует 

дебаты и ролевые игры. Студенты учат-

ся не только говорить на английском, 

но и  понимать другую культуру. Они 

познают язык Шекспира, Хемингуэя 

и говорят, что им очень повезло, что 

у них есть Брайн!

Наталья СЕРГИЕНКО

Цель совместного мероприятия, кото-

рое проходило в рамках Недели науки 

в школе № 29, – развитие  интереса  к 

физике  посредством  использования  

демонстрационных  экспериментов, 

занимательных опытов.  Учащиеся 

8-х классов  узнали, как можно  при-

менить  знания   из   курса  термоди-

намики, механики,  электричества и 

оптики в быту.

  Студенты Даурен Оспанов  и Родион 

Глазко  продемонстрировали  работу  

самостоятельно  изготовленного  фонтана 

и рассказали,  как можно  использовать  

свойства   сообщающихся   сосудов. 

Расположить  четыре разных  жидкости 

так, чтобы  они не  смешивались  и 

стояли одна над  другой  в несколько  

слоев в зависимости  от плотности,  

удалось Алие Нурумовой. Причину 

наличия  электрического тока  в ми-

неральных  средах (яблоке, картофеле)  

объяснила  Рысгуль Елеусизова. Инте-

рес учащихся, учителей и  директора 

школы  вызвали  опыты «Взрыв цвета 

в молоке»  и  «Несгораемый  платок». 

Настя  Евшикова и Нуриля Нурлыбек     

показали   оптический эффект - горение 

свечи в сосуде с водой.  Как вытащить   

монету  из  емкости  с водой, не на-

мочив пальцы, как понять, что   белый 

свет  состоит  из  семи цветов  радуги,  

почему не тонет  картофель  в  воде, 

а  кусочек  ваты  колеблется   между  

электродами электрофорной машины 

– ответы на эти вопросы  школьники 

нашли на встрече   с первокурсниками 

факультета очного обучения инженерной 

академии ИнЕУ.

Профориентация

Проводит  ли 

        яблоко  ТоК?

Час занима-

тельной фи-

зики провели 

первокурсни-

ки инженер-

ной академии 

ИнЕУ в 

школе № 29 

г. Павлодара. 

Школьни-

ки узнали, 

проводит ли 

яблоко элек-

трический 

ток и что фи-

зика – наука, 

чрезвычайно 

интересная. 

 Директор школы Фарид Исмаилович 

Ибрагимов предложил  нам продолжить 

сотрудничество, которое будет выражаться 

в проведении  совместных  мероприятий,  

посещении уроков физики  в разных  

классах,  прохождении педагогической 

практики. А в завершение  встречи  - 

пригласил наших студентов  на лите-

ратурный бал в школе - в мир Наташи 

Ростовой и Андрея Болконского.

Динагуль АЙГУМУСОВА, 

старший преподаватель 

кафедры «Физика» 

Конкурс


Актуально

Дискуссионный клубобо всем понемногу

Встречаем Наурыз!

в ИнЕУ!

2013-й  - Год Черной ЗМЕИ 4

26 декабря 2012 г.

«знание-Білім»

Собственник: ТОО «Инновационный Евразийский университет» 

(г. Павлодар).

Издание зарегистрировано в Министерстве культуры и информации 

Республики Казахстан.

Номер свидетельства 8688-Г. Дата выдачи 11.10.2007 г. 

e-mail: gazeta@ineu.edu.kz

Редактор: Нина БРУС

Верстка и дизайн: Любовь ЛАПТЕВА  

Фото: Денис РОМАНОВ

Газета набрана и сверстана в редакции газеты

Адрес: г. Павлодар, ул. М. Горького, 102/4, каб. 217, 

тел. 57-03-33, 57-17-67, внутренний - 163

Газета выходит один раз в месяц. 

Отпечатано в ТОО «Дом Печати», г. Павлодар, ул. Ленина, 143

Заказ № 2698

Тираж 1100 экз.

Объем 2 п.л.Ан

ек

д

о

т

ы

С

туден

че

ск

ие

БА

Й

К

И

«

Кв

а

рт

е

т» 

Көптің көңілінен шыққан, танымал, өнерлі жігіттерімізден 

құрылған  «Квартет» КВН командасы жақында Естай атындағы 

мәдениет сарайында өткізілген Павлодар қалалық лигасының 

финалында бақ сынасқан болатын. 

Соңғы жылдары қазақ жастарымыздың 

арасында аталмыш КВН, бүгінде қазақша 

атауы бар «жайдарман» атты ойынының 

қатысушылары мен көрермендері  жылдан-

жылға өсіп келеді. Әсіресе Павлодар өңіріне КРыСА. Звёзды окажут стабилизирую-

щее воздействие на вашу жизнь. К оценке 

событий подходите с практической точки 

зрения. Соизмеряйте свои возможности и 

доверяйте мнению близких вам людей. 

БыК. Будьте более проницательны во 

взаимоотношениях с деловыми партне-

рами и близкими вам людьми. Держите 

ситуацию под контролем.ТИгР. Придётся заниматься мелкими 

и, на первый взгляд, незначительными 

делами. Но именно из мелочей и будет 

выстроена лестница к достижению важ-

ных целей.

 КРОлИК. Состояние перемен, как 

положительных, так и отрицательных. 

Склонность к преувеличению под влиянием 

Юпитера. Ощущение полной свободы.

ДРАКОН. Планеты обещают новые 

знакомства, неожиданные открытия. 

Главное условие успеха - прагматизм и 

целеустремлённость. зМЕя. Внимательно присмотритесь 

к своему окружению и смоделируйте 

собственную линию поведения. Решив 

действовать, делайте это открыто и 

неожиданно. 

лОШАДь. Ваши ожидания оправда-

ются, если вы будете чётко представлять, 

чего хотите от жизни, и решительно от-

кажетесь от борьбы, которая не отвечает 

собственным интересам. 

КОзА. Дел заметно прибавится, воз-

никнет зависимость от решений других 

людей и внешних обстоятельств. Ваш 

козырь - дипломатичность. ОБЕзьяНА. Прагматично сосредо-

точьте свое внимание на обустройстве 

дома и ведении семейного бизнеса. Это 

сделает вас богаче и значительнее в глазах 

окружающих. 

ПЕТУХ. Непреодолимая тяга к по-

вышению качества жизни поможет из-

бавиться от иллюзий, сосредоточиться 

на работе и успешно реализовать свои 

амбиции. 

СОБАКА. Активный диалог с окру-

жающими позволит закрепить деловые 

отношения, не вступая в противостояние. 

Итоги года могут превзойти самые сме-

лые ожидания.                       

СВИНья. Кардинальные изменения 

во всех сферах жизни. Планеты толкают 

вас на решительные действия, иниции-

рование долгосрочных проектов. Всё 

получится. 

По материалам INTERNET

В конкурсе приняли участие будущие строители, архитекторы и дизайнеры, хи-

мики - студенты групп СТ-102 и СТ-202, АД-102 и АД-101, ХТОВ-202, ХТНВ-102 

инженерной академии.

Условия для проведения конкурса были приближены к героическим. На улице 

было довольно морозно, дул сильный ветер, снег лежал совершенно нелипкий. Но, 

несмотря на это, участники конкурса смело приступили к созданию своих снежных 

шедевров.

Строители сразу взялись за масштабный проект «Змея-2013». С каждым часом 

снежный символ грядущего года прибавлял в длине и покрывался пятнистым оранже-

вым узором. Химики, не долго думая, решили слепить черепаху, но получилась у них 

почему-то космическая ракета. Дизайнеры и архитекторы вылепили из снега большого 

белого медведя. После перерыва на горячий обед на конкурсную площадку группы 

вернулись не в полном составе. Кто вернулся - работал с удвоенной энергией.

Достойны уважения парни-строители: они не только сделали грандиозную по 

величине фигуру змеи – символ наступающего года, но и заодно очистили от сне-

га всю территорию у парадного входа в главный корпус университета. Удивили 

дизайнеры-архитекторы. Хрупкие девушки оказались не только креативными, но 

и проявили выдающуюся морозостойкость. 

При подведении итогов все эти критерии и нюансы были учтены, и вот результат: 

первое место заслуженно получили студенты-строители, второе место досталось 

дизайнерам-архитекторам, и третье место поделили строители второго курса и хи-

мики. Победители были награждены грамотами и сладкими калорийными призами, 

а проигравших не оказалось.

Надеемся, что этот зимний конкурс войдёт в копилку добрых традиций ИнЕУ и 

станет популярным среди студентов. А пока всем, кто участвовал в Первом Открытом 

Чемпионате по Лепке снежных фигур – большое спасибо. Было круто.

Кураторы конкурса: 

преподаватели кафедры «Архитектура и дизайн» 

А.М. КУЛЬБЕКОВ и К.Б. КАРПОВ

Что такое чудо? Нежданная удача или 

счастливое стечение обстоятельств? 

Нет, чудо – это каждый из нас! Я рас-

скажу вам о таких «чудесах».

Юрий Емельяненко, он же Казах. 

Заснул в аэропорту и опоздал на свой 

самолет («Опять рейсым пропустил»), 

весь вечер пытался понять, о чем грустит 

американец («Қристмас, Қристмас, о 

чем вы говорите? Қристмас, что это? 

Не деген сөз?»). То про баскетбол рас-

сказывал («Баскетбол - любимая игра, 

головой, басымен, хорошо играю, ба-

сом даже прозвали, выгоняют даже с 

тренировок. Бас-кет-бол!»),  то чай 

предлагал попить («Шай, ішпеміз ба?»), 

то телефон у него звонил с рингтоном 

казахской песни (Темирова Айдана, ПД-

202). Именно Казах первый заметил, что 

праздник-то уже наступил («Ойпырмай, 

он екі болды! Қристмас ваш наступил 

уже! Что делать-то надо?»).Асхат Темирболатов, он же Рус-

ский. Не мог улететь домой, весь вечер 

пытался помочь Казаху и Американцу 

понять друг друга, переводя то, что 

мог. То рассказывал о празднике Рож-

дества Казаху («Праздник такой, день 

рождения Иисуса, Христос туған күні! 

Той такой, с подарками!»), то Амери-

канцу напоминал, что у них разные 

келетін болсақ, қазақ әзілкештерінен 

құрылған командалар бәсекеге тұрарлықтай 

өнер көрсетіп жүр.

Бір  жылдың  ішінде  көптеген 

жетістіктерге қолжеткізіп, көрермендер 

көзайымына айналған «Квартер» команда-

сы Инновациялық Еуразия университетінің 

атын дүр сілкіндірді. Қарапайым қазақ 

халқының тұрмыстық қалпын келістіре 

отырып, сатиралық образда заманауи 

жастарымыздың қылықтарын келе-

междеп, күлкіге айналдырады. Соны-

мен қатар, қазіргі таңда қалалық лигада 

екінші орынға ие болған және аты шулы 

«Дарын.KZ», «Біз қазақпыз» сынды ко-

мандаларымен бәсекеге түсіп, жеңімпаз 

атанып жүрген жігерлі жігіттерімізбен 

таныс болайық: 

Жүсіпбаев Саят – команда капи-

таны. Сегіз қырлы, бір сырлы жігіт 

екенін бір көргеннен байқауға болады. 

Болашақ мамандығы – мемлекеттік  және 

жергілікті басқарумен байланысты.

Данияр Шайдазымов – команда 

мүшесі. Мың бұралған биші десек 

қателеспейміз. Сахнада үнемі күлкілі 

қимылдарымен ерекшеленеді. Болашақ 

мамандығы – заңгер. 

Сагадиев Дамир – команда мүшесі. 

Салмақты болып көрінгенмен, сахнада 

нағыз тыным таппас әзілкештердің бірі 

деп білеміз.

Салтанат Еламан – қоманда мүшесі. 

Қарапайым қазақтың баласы, өнерге 

деген құштарлығы бірден байқалады. 

Колледждің студенті болғанымен, уни-

верситет студенттерімен тығыз қарым-

қатынаста. 

Жастық  шақтың  ең  қызықты 

сәттерін өзіміздің қазақша жайдар-

манымыздан бірден байқауға болады. 

Қалжыңдары жарасқан жастарымыз 

бүгін де әзілдерін жан-жақты танытып-

ақ келеді. ИнЕУ-дің «Квартет» КВН 

командасы осылайша өнерлерін паш 

етіп, отандастарымыздың ең сүйікті 

командасы атануына тілектеспіз!

Салтанат ҒАББАС

Провести 

конкурс  

лепки 

снежных  

фигур - эту  

оригиналь-

ную идею  

руководства 

ИнЕУ  

воплотили в 

жизнь  

студенты 

кафедры  

«Архитектура 

и дизайн». 

Снежный  

городок в ИнеУ

үздіктер қатарында

Рождество

даты Рождества («Do you know we 

also have Christmas?»), то не до конца 

понимал, о чем речь (казаху: «Әуежай 

- уезжай? Как же я уеду? Что ты меня 

выгоняешь?», американцу: «Down? 

Сам ты даун!»). Именно Русский на-

чал празднование Рождества: «Merry 

Christmas!».Станислав Тыщенко, он же Амери-

канец. Тоже не мог улететь домой на 

праздник и весь вечер переживал, то 

вспоминая домашние праздники («Last 

Christmas was great!», инсценировка 

студентами группы ИЯ-302а), то отвле-

каясь на мелодию в наушниках («It’s a 

hip-hop, man!», хип-хоп в исполнении 

Белотуркиной Илоны, ПД-202а), то 

пытаясь понять, о чем говорят Казах и 

Русский («What are you talking about?»). 

Именно Американец припас в рюкзаке 

и угостил неожиданных товарищей 

бутылкой шампанского (детского!!!) в 

честь наступающего Рождества.Алмас Кожагелдi, он же … Джо-

кер. Появился в финале под Jingle 

Bell (Узакова Феруза, ПД-102), своим 

гомерическим смехом пугал гостей, 

у кого-то что-то отнял, девушке с 

именем Надежда сообщил «прият-

ную» новость («Я убью вас позже. 

Надежда умирает последней.»), а вот 

девушке по имени Любовь совсем не 

повезло, после отрицательного ответа 

на вопрос «А у меня есть надежда 

на вашу любовь?», ей предложили 

выбрать себе смерть.Александра Бобрешова, она же Голос 

за кадром, она же Диспетчер в аэропор-

ту. Рассказала случай, произошедший 

накануне Рождества в аэропорту, когда 

встретились Казах, Русский и Америка-

нец, между делом развлекая пассажиров 

музыкой («Ой, извините, радио забыла 

выключить», рождественская песня в Предрождественское наст

роение пода-

рили университету студенты специа

льно-

сти «переводческое дело», пре

дложившие 

свой сценарий празднования Р

ождества. 

И  снова ЧУдо!

исполнении группы «ВИР» молодежного 

центра «LENZ»).Дастан Жумажанов, студент гр. 

ПД-202а, он же Санта-Клаус, он же 

Супер-Санта. Именно он совершал ма-

ленькие чудеса: необъяснимым словом 

«Прынь!» «заставил» трех «героев» 

заговорить на неродном языке (Казах: 

«It’s Christmas, guys!», Русский: «It’s 

a good idea!», Американец: «Менде 

бірдене бар!»), а самого Джокера за-

быть о своих коварных планах («Это 

была шутка») и присоединиться к 

празднованию Рождества (Джокер 

взорвал… конфетти).

Теперь вы верите, что человек – 

это необыкновенное и неповторимое 

чудо? И что каждый способен творить 

чудеса, быть кудесником? Я тоже 

верю. И хочу сказать: «Ребята, я 

горжусь вами, в этот вечер, вы со-

творили маленькое чудо и подарили 

нам счастливую улыбку.

Айгуль МАЙМАКОВА, 

куратор группы ПД-402а, 

кафедра «Теория и практика 

иностранных языков и перевода»

Фото: Ксения КОГАЙ

Восточный гороскопПо предсказаниям астрологов, новый год пройдёт под покровительством 

Чёрной змеи и продлится с 10 февраля 2013 года по 31 января 2014 года. 

Что ждать нам от змеи, хозяйки 2013-го? 

Каталог: images -> dokumenti dlya skachivaniya -> media -> arhiv gazeti
images -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
images -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
arhiv gazeti -> К б. н., профессор Л. С. Комардина
arhiv gazeti -> №4 12 апреля 2006 г. На конференцию были приглашены
arhiv gazeti -> Әлеуметтік гуманитарлық Бағыттағы бас қосу
arhiv gazeti -> №4 20 августа 2008 г. Начни карьеру с образования!
arhiv gazeti -> Конкурс красоты Министерством образования и науки рк проведена внешняя оценка учебных достижений (воуд) сту
arhiv gazeti -> Знание – Білім Начни карьеру с ПаУ!

жүктеу 229.89 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет