№2(54)/2009 Серия филологияжүктеу 5.04 Kb.
Pdf просмотр
бет1/30
Дата23.01.2017
өлшемі5.04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

 
Қ А Р А Ғ А Н Д Ы    
У Н И В Е Р С И Т Е Т I Н I Ң  
ÕÀÁÀÐØÛÑÛ 
ÂÅÑÒÍÈÊ 
К А Р А Г А Н Д И Н С К О Г О    
У Н И В Е Р С И Т Е Т А
 
ISSN 0142-0843 
 
ФИЛОЛОГИЯ сериясы 
№ 2(54)/2009 
Серия ФИЛОЛОГИЯ 
 
Сəуір–мамыр–маусым 
1996 жылдан бастап шығады 
Жылына 4 рет шығады 
 
Апрель–май–июнь 
Издается с 1996 года 
Выходит 4 раза в год 
Собственник РГКП Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 
Бас редакторы — Главный редактор 
Кубеев Е.К., д-р юрид. наук, профессор 
 
Зам. главного редактора  
М.Ж.Буркеев, д-р хим. наук
 
Ответственный секретарь
   Г.Ю.Аманбаева, д-р филол. наук
 
Редакция алқасы — Редакционная коллегия 
М.И.Абдуов, 
редактор д-р филол. наук; 
Г.Ю.Аманбаева, 
д-р филол. наук; 
Х.М.Нурмуханов, 
д-р филол. наук; 
З.Т.Жумагали, 
д-р филол. наук; 
Ж.А.Жакупов, 
д-р филол. наук; 
Т.Т.Савченко, 
д-р филол. наук; 
Ш.М.Мажитаева,  
д-р филол. наук; 
Б.С.Рахимов, 
д-р филол. наук; 
Ж.Н.Жунусова, 
д-р филол. наук; 
М.Х.Хамзин, 
д-р филол. наук; 
Н.И.Букетова, 
д-р филол. наук; 
Б.Шалабай, 
д-р филол. наук; 
М.К.Исаев, 
д-р филол. наук; 
Н.Ж.Шаймерденова, 
д-р филол. наук; 
С.А.Матяш, 
д-р филол. наук; 
М.Д.Джусупов, 
д-р филол. наук; 
А.Золтан, 
д-р филол. наук; 
Ж.А.Рустемова, 
ответственный секретарь 
 
канд. филол. наук 
 
Адрес редакции: 100028, г. Караганда, ул. Университетская, 28 
Тел.: 77-03-69 (внутр. 1026); факс: (7212) 77-03-84.  
E-mail: vestnik_ksu@ksu.kz 
 
 
 
 
Редакторы Ж.Т.Нұрмұханова  
Редактор И.Д.Рожнова 
Техн. редактор А.М.Будник 
Издательство Карагандинского  
государственного университета  
им. Е.А.Букетова 
100012, г. Караганда,  
ул. Гоголя, 38,  
тел.: (7212) 51-38-20 
e-mail: izd_kargu@mail.ru 
 
Басуға 24.06.2009 ж. қол қойылды. 
Пiшiмi 60
×84 1/8.  
Кiтап-журнал қағазы.  
Көлемi 26,5 б.т.  
Таралымы 300 дана.  
Бағасы келiсiм бойынша.  
Тапсырыс № 223. 
 
Подписано в печать 24.06.2009 г.  
Формат 60
×84 1/8. 
Бумага книжно-журнальная. 
Объем 26,5 п.л. Тираж 300 экз. 
Цена договорная. Заказ № 223. 
 
Отпечатано в типографии  
издательства КарГУ  
им. Е.А.Букетова 
© Карагандинский государственный университет, 2009 
Зарегистрирован Министерством культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан. 
Регистрационное свидетельство № 1131–Ж от 10.03.2000 г. 


М А З М Ұ Н Ы  
 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  
ЖАЛПЫ  ЖƏНЕ  ОРЫС  ТІЛ  БІЛІМІ  
 
ОБЩЕЕ  И  РУССКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Аманбаева Г.Ю., Кровопускова К.В. Антропо-
центризм парадигмасындағы менталды лекси-
кон метадескрипциялары...................................  4
 
Аманбаева  Г.Ю.,  Кровопускова  К.В.  Метаде-
скрипции ментального лексикона в парадигме 
антропоцентризма ............................................... 4
Дворяшина  В.С.  Джон  Стейнбектің  «Орыс 
күнделігіндегі»  таптауырын  авторлық  пози-
ция көрінісінің құралы ретінде..........................  8
 
Дворяшина  В.С.  Стереотип  как  средство  вы-
ражения авторской позиции в «Русском днев-
нике» Джона Стейнбека...................................... 8
Дорофеев  Ю.В.  Украинадағы  тілдік  жағдаят-
тардың даму болашағы ......................................  13
 
Дорофеев Ю.В. Перспективы развития языко-
вой ситуации в Украине...................................... 13
Жұмабекова  Б.К.  Бұйрық  микроөрісінің  ком-
муникативті-прагматикалық аспектілері..........  18
 
Жумабекова  Б.К.  Прагмо-коммуникативные 
аспекты микрополя приказа ............................... 18
Исина Г.И. Гендерлік таптауырын жөнінде.....  24  
Исина Г.И. О гендерных стереотипах ............... 24
Күлпейісова  Т.С.  Кəсіптік  жаргондардан  вер-
балды əлеуметтік символизм мен символдық 
интеракционизм  элементтерінің  көрініс  та-
буы .......................................................................  29
 
Кульпеисова  Т.С.  Проявление  элементов  вер-
бального социального символизма и символи-
ческого  интеракционизма  в  профессиональ-
ных жаргонах....................................................... 29
Омарбекова  Г.А.  Білім  мəселесі  когнитивтік 
лингвистика  нысаны  ретінде:  олардың  түрле-
рі, формалары, берілуі........................................  34
 
Омарбекова  Г.А.  Проблема  знаний  как  пред-
мет  когнитивной  лингвистики:  их  виды,  фор-
мы, представления............................................... 34
ҚАЗАҚ  ТІЛ  БІЛІМІ  
 
КАЗАХСКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Əбдірахманова  А.Е.  С.Жүнісов  қолданысын-
дағы  теңеулердің  функционалдық  топтарға 
жіктелінуі ............................................................  39
 
Абдрахманова А.Е. Классификация сравнений 
С.Жунусова на функциональные группы.......... 39
Жангулина  М.Қ.  Кəсіптік-шаруашылық  өлең-
дердегі синкретизм .............................................  44
 
Жангулина  М.К.  Синкретизм  в  скотоведче-
ских, земледельческих обрядовых песнях ........ 44
Жукеев  Т.Б.  А.Байтұрсынұлы  еңбектеріндегі 
қазақ тілі морфологиясының мəселелері..........  49
 
Жукеев Т.Б. Проблемы морфологии казахского 
языка, изложенные в трудах А.Байтурсынова ... 49
Ибраимова Ж.Ж. Атаулы сөйлемдердің белгі-
лері мен түрлері ..................................................  54
 
Ибраимова  Ж.Ж.  Основные  признаки  номи-
нативных предложений....................................... 54
Ибраимова  Ж.Ж.  Атаулы  сөйлемдердің  зерт-
телуінен ...............................................................  61
 
Ибраимова  Ж.Ж.  Об  исследовании  номина-
тивных предложений .......................................... 61
Рахымберлина  С.Ə.  Бейресми  есімдердің  құ-
рылымдық парадигмасы ....................................  67
 
Рахымберлина  С.А.  Структурная  парадигма 
неофициальных имен .......................................... 67
Рахымберлина  С.Ə.  Лақап  есімдердің  пайда 
болу себептері.....................................................  72
 
Рахымберлина  С.А.  Мотивы  появления  про-
звищ в казахском языке ...................................... 72
Сəдуақас Н.Ə. Екпін жəне оның қызметі тура-
лы көзқарастар ....................................................  78
 
Садуакас  Н.А.  Взгляды  на  ударение  и  его 
функции................................................................ 78
Тұрсынова М.А. Көне ескерткіштердегі кейбір 
дауыссыздардың  қазіргі  түркі  тілдеріндегі 
қолданылуы.........................................................  83
 
Турсынова  М.А.  Использование  некоторых 
древне-тюркских  согласных  звуков  в  совре-
менных тюркских языках ................................... 83
Түйте  Е.Е.  Тіліміздегі  психикалық  жай-күй-
лерді білдіретін тұрақты тіркестер....................  89
 
Туйте Е.Е. Фразеологизмы, выражающие пси-
хические состояния человека ............................. 89
Түйте  Е.Е.  «Мазасыздық»  психикалық  жай-
күйі лексикасы ....................................................  94
 
Туйте  Е.Е.  Языковая  природа  психического 
состояния «беспокойство».................................. 94
Шахина  С.Ж.  Өзгетілді  аудиторияларда  кəсі-
би мəтіндерді түзу мəселелері ...........................  99
 
Шахина С.Ж. Проблемы составления профес-
сионально-ориентированных  текстов  для  не-
казахскоязычной аудитории............................... 99
 
 


САЛҒАСТЫРМАЛЫ  ТІЛ  БІЛІМІ 
 
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Əлбатырова А.Е. Неміс жəне орыс тілдерінде 
«уақыт»  концептінің  семантикалық  құрылы-
мына талдау.........................................................  103
 
Альбатырова  А.Е.  Анализ  семантической 
структуры  концепта  «время»  в  немецком  и 
русском языках .................................................... 103
Қызырова  Ə.  Ағылшын  жəне  қазақ  дүниета-
нымындағы ұқсастықтар....................................  109
 
Кызырова  А.  Сходство  в  пословичной  кон-
цептуализации мира англичан и казахов........... 109
ШЕТЕЛ  ТІЛДЕРІ 
 
ИНОСТРАННЫЕ  ЯЗЫКИ 
Ілімова К.К., Купеева Ж.С. Студенттердің сөз-
дік  қорын  байытудағы  бұқаралық  ақпараттар 
құралдарының ролі.............................................  115
 
Ilimova  К.К., Kupeeva G.S. The role of mass 
media in enlarging the students’ wordstock vo-
cabulary ................................................................. 115
ƏДЕБИЕТТАНУ  ЖƏНЕ 
ФОЛЬКЛОРТАНУ 
 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  
И  ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
Ағалиева  Н.Б.  Шəкəрім  лирикасындағы  наси-
хат ........................................................................  123
 
Агалиева Н.Б. Нравственное учение в лириче-
ских произведениях Шакарима.......................... 123
Əлжанова М.Ж. Диалогтағы мінез көріністері  130  
Альжанова  М.Ж.  Особенности  раскрытия  ха-
рактеров в диалогах............................................. 130
Жұмағұлов  С.Б.,
 
Берікова  А.Б.  Аударматану-
дың негізгі мəселелері........................................  134
 
Жұмағұлов  С.Б.,
 
Берикова  А.Б.  Основные 
проблемы переводоведения................................ 134
Бралина С.Ж. Фольклор мəтінінің ұғымы........  139  
Бралина С.Ж. Понятие фольклорного текста ... 139
Жарылғапов Ж.Ж. ХХ ғасыр басындағы ағым-
дар  мен  көркемдік  əдіс  турасындағы  ізденіс-
тер ........................................................................  144
 
Жарылгапов  Ж.Ж.  Исследования  о  литера-
турных  течениях  и  художественных  методах 
начала ХХ века .................................................... 144
Жұмағұлов  А.Б.  ХХ  ғасырдың 20-жылдарын-
дағы қазақ əдебиеті тарихының зерттелуі........  148
 
Жумагулов  А.Б.  Проблема  исследования  ка-
захской литературы 20 годов ХХ века .............. 148
Жұмағұлов  С.Б.,  Күлейменова  Қ.  Əбіш  Жи-
реншин — əдебиетші-ғалым..............................  153
 
Жумагулов  С.Б.,  Кулейменова  К.  Абиш  Жи-
реншин — ученый-литературовед..................... 153
Көпбаева  М.Р.  Ш.Мұртаза  аудармаларының 
көркемдік сипаты................................................  157
 
Копбаева  М.Р.  Эстетические  проблемы  пере-
водов Ш.Муртазы................................................ 157
Сейітжанов  Қ.  «Мұхаббат-нама», «Хұсрау-
Шырын»  мəснауи  поэмаларының  жанрлық 
ерекшеліктері ......................................................  161
 
Сейтжанов  К.  Жанровые  особенности  поэм 
маснауи «Мухаббат-нама», «Хусрау-Ширин» .  161
Рахымов Б.С., Тілеубердина Г.Т. Тұғыры биік 
тұлға.....................................................................  166
 
Рахимов  Б.С.,  Тлеубердина  Г.Т.  Незаурядная 
личность ............................................................... 166
Харитонова  Л.М.  Б.Л.Пастернактың  «Əпкем 
менің — өмірім»  кітабындағы  көркемдік 
уақыт....................................................................  170
 
Харитонова  Л.М.  Художественное  время  в 
книге Б.Л.Пастернака «Сестра моя — жизнь» .  170
Шевлякова Л.Р. Өрнекті баяндау прозасының 
ырғақтық ұйымдастырылуы ..............................  176
 
Шевлякова  Л.Р.  Ритм  синтагмы  в  орнамен-
тальной прозе....................................................... 176
Фурсанова Т.В. Газеттің саяси дискурсындағы 
тілдік демагогия..................................................  181
 
Фурсанова  Т.В.  Языковая  демагогия  в  поли-
тическом дискурсе газеты .................................. 181
Фурсанова  Т.В.  Газеттің  өзін-өзі  таныстыру 
категориясы ретіндегі бейне..............................  188
 
Фурсанова  Т.В.  Образ  как  категория  презен-
тационного дискурса газеты............................... 188
ЖУРНАЛИСТИКА  МƏСЕЛЕЛЕРІ 
 
ПРОБЛЕМЫ  ЖУРНАЛИСТИКИ 
Асанов Қ.Д. Айтыс өнерінің ақпараттық-наси-
хатшылдық ролі ..................................................  193
 
Асанов К.Д. Информационно-пропагандистская 
роль казахского импровизаторского искусства 193
Жəпек  М.  Азаматтық  журналистика  дегеніміз 
не? ........................................................................  198
 
Жапек  М.  Что  такое  гражданская  журнали-
стика?.................................................................... 198
Жəпек М.  Интернет-журналистиканың  жаңа 
мүмкіндіктері: блогтар, олардың сипаттамасы, 
мазмұны мен түрлері..........................................  203
 
Жапек М.  Новые  возможности  интернет-
журналистики:  блоги,  их  характеристика,  со-
держание и виды.................................................. 203
АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР .................. 211  
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ................................... 211
 


ЖАЛПЫ  ЖƏНЕ  ОРЫС  ТІЛ  БІЛІМІ  
ОБЩЕЕ  И  РУССКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
УДК 81. 
Г.Ю.Аманбаева, К.В.Кровопускова 
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 
МЕТАДЕСКРИПЦИИ  МЕНТАЛЬНОГО  ЛЕКСИКОНА  
В  ПАРАДИГМЕ  АНТРОПОЦЕНТРИЗМА 
Мақалада менталды лексиканы психолингвистикалық талдаудың мəселелері қарастырылады. 
Тұлға  тезаурусын  ұйымдастыруда  ассоциативті  жəне  жүйелі  байланыстардың  негізгі 
өлшемдері анықталады. 
The article devotes psicholinguistic analyse of mental lexicon. Base parameters of assosiative and 
systematic combination in making tezaurouse person have been Showing. 
 
Сложившаяся к концу ХХ столетия парадигма лингвистического знания представлена разнооб-
разными направлениями и теориями, отразившими количественное увеличение знаний об исследуе-
мом объекте и качественно новые представления в языковедческой науке, потребовавшие соответст-
вующего  метаязыка  описания.  Процесс  введения  в  научный  обиход  новых  терминологических  еди-
ниц закономерен и объясним с точки зрения диалектики науки, в том числе и лингвистики. Каждый 
новый парадигмально маркированный период в истории науки репродуцирует наше знание об иссле-
дуемом объекте в диапазоне его качественно новых образов и, соответственно, новых исследователь-
ских  траекторий.  Вариативность  современных  образов  языка  эксплицируется  метадескрипциями 
«язык как язык индивида», «язык как член семьи языков», «язык как структура и система», «язык как 
тип и характер», «язык как пространство и дом духа» и т.д. [1; 8]. 
Зарождение концепций ментального лексикона в период трансформации лингвистических пара-
дигм (структуралистической, функциональной, антропоцентрической) было обусловлено осознанием 
того факта, что «настало время перейти от рассмотрения языка как замкнутой структуры, когда от-
ношение языка к человеку носит чисто декларативный характер, к изучению языка преимущественно 
с позиций человека, его потребностей, механизма его оперирования языком, его отношения к нему» 
[2; 86]. Ментальный лексикон с точки зрения методологической установки стал метаязыковым конст-
руктом, репрезентирующим принципы антропоцентрического и функционального описания природы 
естественного человеческого языка. 
В соответствии с релятивистским положением о содержании и структурной характеристике на-
учного знания «ситуация, определяющая структуру и содержание знания, может быть задана как ис-
торическим  периодом  развития  «мировой  науки»,  так  и  национальной  научной  школой  или  даже 
коллективом ученых, работающих в весьма конкретных условиях» [3], актуализирующих своими ис-
следованиями новые ракурсы понимания сущности объекта, новые модели и конструкты для описа-
ния его онтологии. Психолингвистический, когнитивный подход в современной лингвистике демон-
стрирует  множественные  дефиниции  ментального  лексикона,  акцентирующие  внимание  на  различ-
ных его аспектах. Специфика психолингвистического подхода к изучению особенностей становления 
и функционирования речевого механизма человека отвечает общей методологии антропоцентризма, 
так  как  «предопределяет  недопустимость  анализа  языкового  материала  в  отрыве  от  пользующегося 
им индивида» [4; 58]. Как указывает А.А.Леонтьев, психолингвистика «возникла в связи с необходи-
мостью  дать  теоретическое  осмысление  ряду  практических  задач,  для  решения  которых  чисто  лин-
гвистический подход, связанный с анализом текста, а не говорящего человека, оказался недостаточ-
ным» [5]. 


В психолингвистике второй половины ХХ в. одной из ведущих проблем стало исследование ас-
социативного значения слова и организации лексикона. Как отмечают некоторые ученые, в 50-е годы 
ХХ в. было опубликовано свыше 400 работ и собрано около 60 ассоциативных норм на базе десятка 
языков, позволивших установить значение и роль ассоциативной связи в процессах восприятия, па-
мяти, мышления. При исследовании познавательных и мнемонических процессов оказалось необхо-
димым учитывать фактор силы и направленности ассоциативной связи, возникающей между слова-
ми, а возникновение психолингвистики способствовало перемещению сферы использования свобод-
ного  ассоциативного  эксперимента  в  область  изучения  специфики  языка,  формирования  языковой 
способности человека, анализа структуры значения слова. 
В работах зарубежных исследователей на развитие представлений о лексиконе основное влияние 
оказывали,  с  одной  стороны,  популярные  в  то  время  лингвистические  концепции  (генеративная 
грамматика Н.Хомского), а с другой — формировавшееся под воздействием идей Ч.Осгуда и Дж. Ди-
за стремление обнаружить внутреннюю (категориальную) структуру лексикона и выявить особенно-
сти ее становления у детей. Так, Ч.Осгуд, подчеркнув неправомерность отождествления лингвисти-
ческих научных построений с «глубинной ментальной грамматикой», оперирует понятием глубинной 
когнитивной  системы,  которая  трактуется  как  «высокоструктурированная  система  переработки  се-
мантической информации, семантическая по своей природе и вовлекающая синтаксис лишь при пе-
реходах между этой структурированной семантической системой и поверхностными формами проду-
цируемых и получаемых предложений. Лингвистам, которые долгое время занимались синтаксисом и 
трактовали  лексикон  как  попросту  «удобное  место»  для  хранения  исключений  из  синтаксических 
правил, пришлось в конце концов признать ведущую роль лексикона и подчиненную роль синтакси-
са» [4; 116]. 
С 70–80-х годов ХХ в. начинается развитие советских ассоциативных исследований в концепту-
альных рамках деятельностного подхода к языку и теории речевой деятельности. Зарубежные ассо-
циативные исследования в этот период испытывают сильное влияние идей когнитивизма и в основ-
ном  нацелены  на  поиск  концептуальной  и  семантической  структуры  памяти  человека.  Появляется 
первый  ассоциативный  тезаурус,  созданный  на  базе  английского  языка,  и  первый  словарь  ассоциа-
тивных норм русского языка [6]. В центре внимания советских исследователей оказываются вопросы, 
связанные с организацией внутреннего лексикона человека, взаимоотношения энциклопедических и 
языковых знаний. 
Исследования  Н.И.Жинкина,  Л.С.Выготского,  А.Р.Лурия,  И.Н.Горелова,  А.А.Леонтьева, 
А.А.Залевской и других, многочисленные эксперименты показали, что механизм мышления не связан 
с вербальным кодом и осуществляется независимо от языка. Мышление осуществляется на так назы-
ваемом  универсальном  предметном  коде  (смысловом  коде,  коде  смысла),  имеющем  образно-
чувственный характер. К языку как системе знаков универсальный предметный код не имеет никако-
го отношения, он формируется в сознании каждого человека на отражательной основе, через органы 
чувственного  восприятия.  При  возникновении  у  субъекта  необходимости  выразить  свою  мысль  в 
языковой форме универсальный предметный код через механизм так называемых кодовых переходов 
перекодируется  в  языковые  знаки,  причем  сначала  в  промежуточный  код,  а  затем  уже  в  громкую 
(внешнюю) речь [7]. 
Антропоцентрический  подход  к  языку  отражает  наметившийся  сдвиг  от  трактовки  смысла  как 
абстрактной сущности, формальное представление которой отвлечено и от автора высказывания, и от 
его адресата, к изучению концепта как сущности ментальной прежде всего. По мнению З.Д.Поповой, 
И.А.Стернина, «в  настоящее  время  в  лингвистике  закрепляется  термин  «концепт»  для  обозначения 
мыслительного образа, называемого той или иной лексической единицей <…> можно говорить о трех 
принципиальных разновидностях мыслительных образов (концептов), обнаруживающихся в лексиче-
ских  единицах  разных  типов»:  это  представления — обобщенные  чувственно-наглядные  образы 
предметов  или  явлений  (выступают  в  качестве  смысловой  стороны  преимущественно  лексических 
единиц конкретной семантики); гештальты — комплексные, целостные функциональные структуры, 
упорядочивающие  многообразие  отдельных  явлений  в  сознании  (образуют  семантическое  содержа-
ние так называемой абстрактной лексики); понятие — мысль о наиболее общих, существенных при-
знаках предмета или явления, результат рационального отражения основных, существенных призна-
ков предмета (формируются преимущественно в научной и производственной сферах) [8]. 
Современный уровень психолингвистического описания языковых фактов отражает результаты 
экспериментальных исследований, в  частности, выполненных с помощью различного  рода ассоциа-
тивных экспериментов и многочисленных других экспериментальных процедур, которые «позволяют 


выявить и описать содержание языковых знаков и структур в том виде, в каком они реально присут-
ствуют  в  сознании  носителей  языка,  а  также  выявить  характер  взаимодействия  языковых  единиц  и 
структур в процессах понимания, хранения и порождения речевых произведений» [2; 47]. 
Так, в тверской психолингвистической школе, основанной А.А.Залевской, продолжаются работы 
по психолингвистическому изучению процессов идентификации слова, изучению особенностей пси-
хологической  структуры  значения  слова  через  анализ  ряда  параметров  (образность,  конкретность  и 
т.д.), изучению динамики развития значения слова, эмоционально-чувственного компонента значения 
слова,  исследованию  семантики  широкозначных  и  полисемантичных  слов,  анализу  специфики  пси-
холингвистической трактовки явлений полисемии, синонимии, антонимии, выявлению оснований для 
связи между словами, исследованию процессов категоризации. 
Разработка  теории  межкультурной  коммуникации  инициировала  ряд  работ  московской  психо-
лингвистической школы в области сопоставления норм, полученных на базе различных языков и ис-
следования  вербализации  образов  языкового  сознания  в  рамках  теории  межкультурного  общения. 
Основное внимание уделяется качественному анализу ассоциативных полей, полученных от предста-
вителей различных культурных этносов в целях выявления этнокультурной специфики их языкового 
сознания. Так, Н.В.Уфимцева обращается к качественному и количественному анализу ядра языково-
го сознания по ассоциациям обратного словаря, составляющего одну из частей «Ассоциативного те-
зауруса русского языка» [9], чтобы «выявить круг понятий, наиболее существенных для современно-
го русского языкового сознания, т.е. для образа мира современных русских» [10], сравнивая его затем 
с образом мира современных англичан. 
При широком использовании термина «лексикон» в публикациях последних лет, тем не менее, 
фактически отсутствует единое толкование содержания соответствующего понятия. Употребляющие 
его  авторы  далеко  не  всегда  конкретизируют  свою  трактовку  лексикона.  По  наблюдениям 
Е.С.Кубряковой, в случаях, когда это делается, чаще всего под лексиконом понимают индивидуаль-
ный словарный запас, репрезентации слов в долговременной памяти человека или хранилище слов в 
памяти человека, имеет место тенденция приравнивать ментальный лексикон к семантической памя-
ти.  А  в  качестве  синонимов  для  номинации  того,  чем  владеет  человек  внутри  себя,  используются: 
концептуальная  система,  внутренний,  или  ментальный,  лексикон,  информационный  тезаурус.  Они 
различаются по определенным параметрам, на что обращает внимание Е.С.Кубрякова: «Информаци-
онный тезаурус — источник информации, накопившейся в памяти: опыт, оценки и знания, которые 
можно использовать далее в разных структурах деятельности — не только в речи, но и в поведении»; 
«Концептуальная  система  представляет  собой  некие  смыслы,  которыми  оперирует  и  манипулирует 
человек  в  процессах  речемыслительной  деятельности  как  некими  отдельными  идеальными  сущно-
стями (концептами). С помощью языка происходит, с одной стороны, фиксация концептов (благодаря 
чему части концептуальных систем становятся социально и конвенционально закрепленными систе-
мой  знаков),  а  с  другой — их  построение»; «Ментальный  лексикон — это  совокупность  знаний, 
группирующихся вокруг слова, и всех сведений, вытекающих из осознания его связей с другими сло-
вами и другими оперативными единицами сознания (концептами)» [11]. 
В  трудах А.А.Залевской лексикон  представляет  собой  лексический компонент  речевой способ-
ности. Он трактуется как «лексический компонент речевой организации человека, обладающий теми 
же свойствами, какие специфичны для речевой организации  в целом, т.е. он должен пониматься не 
как пассивное хранилище сведений о языке, а как динамическая функциональная система, самоорга-
низующаяся вследствие постоянного взаимодействия между процессом переработки и упорядочения 
речевого опыта и его продуктами, поскольку новое в речевом опыте, не вписывающееся в рамки сис-
темы, ведет к её перестройке, а каждое очередное состояние системы служит основанием для сравне-
ния при последующей переработке речевого опыта» [2; 179]. В основе метафоры, дающей ключ к по-
ниманию специфики индивидуального (ментального) лексикона как психолингвистического феноме-
на в трактовке А.А.Залевской, лежит представление о голограмме. «Голографическая» метафора эти-
мологически восходит к греческому «holos» — 'весь', 'полный', 'целый'. Целостный, объемный образ 
 лексикона   выстраивается  как  система  многоярусных,  многократно  пересекающихся  полей,  с  по-
мощью которых упорядочивается и хранится в более или менее полной готовности к употреблению в 
деятельности  разносторонняя  информация  о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира.  Роль  слова 
как  единицы,  функционирующей  в  ментальном   лексиконе,  при  подобном  подходе  сравнивается  с 
ролью лазерного луча при считывании голограммы: «оно делает доступным для человека определен-
ный условно-дискретный фрагмент континуальной и многомерной индивидуальной картины мира во 
всем богатстве связей и отношений» [2; 116]. 


С концепцией ментального лексикона как динамической функциональной системы  согласуется 
признанная большинством современных исследователей необходимость обращения к ассоциативно-
му значению слова как значению, наиболее адекватному психологической структуре. При обзоре со-
временных психологических концепций значения слова Е.И.Горошко отмечает, что результаты ассо-
циативных экспериментов позволили ввести для определения различных аспектов плана содержания 
слова понятия «ассоциативного поля» и «ассоциативной структуры» слова. «Получаемые в результа-
те свободных ассоциативных экспериментов ассоциативные структуры отражают семантику слова в 
её сложности и единстве, определяют особенности словоупотребления, выявляют определенные чер-
ты значения слова» [12], а система многократно пересекающихся ассоциативных  полей моделирует 
языковую  способность  носителя  языка,  его  ментальный  лексикон  и  фиксируется  в  ассоциативных 
словарях  тезаурусного  типа.  Таким  образом,  в  ассоциативных  словарях  представлена  сама  модель 
сознания человека, позволяющая выявить «стандартные ситуации использования слова и его типич-
ного семантического отношения» [13]. Ю.Н.Караулов, развивая идеи Дж. Диза, предлагает взгляд на 
ментальный лексикон как на ассоциативно-вербальную сеть (вся мысленно представляемая совокуп-
ность связей между элементами «Ассоциативного тезауруса русского языка»), которая аккумулирует 
знание носителя языка о мире, показывает, каким видит окружающий его мир носитель данного язы-
ка, т.е. фиксирует наивно-языковую картину мира [14]. 
Методология антропоцентризма выступает центростремительным фактором для всего многооб-
разия  современных  направлений  лингвистических  исследований  и  в  то  же  время  стимулирует  как 
возникновение новых аспектов в изучении онтологии объекта, так и необходимость интегративного 
подхода к изучению языка. Существующие концепции ментального лексикона позволяют эксплици-
ровать основные наметившиеся тенденции  в исследовании онтологического  статуса  объекта, детер-
минированные  традицией  национальных  лингвистических  школ,  индивидуальными  исследователь-
скими  подходами,  методологическими  ориентирами,  ключевыми  метафорами  для  моделирования 
объекта, а также принципиальными установками современных лингвистических исследований, таки-
ми как экспансионизм, когнитивизм, функционализм. 
 
 
Список литературы 
1.  Степанов Ю.С. Изменчивый «образ языка» в науке ХХ века // Язык и наука конца ХХ века. — М.: Рос. гос. гуманит. 
ун-т, 1995. — С. 7–34. 
2.  Залевская А.А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные труды. — М.: Гнозис, 2005. — 543 с. 
3.  Современная философия науки. — М.: Наука, 1994. — С. 17. 
4.  Залевская А.А. Введение в психолингвистику. — М., 2000. — 382 с. 
5.  Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. — М.: Смысл, СПб.: Лань, 2003. — С. 84. 
6.  Словарь ассоциативных норм русского языка / Ред. А.А.Леонтьев. — М.: Изд-во МГУ, 1977. — 192 с. 
7.  Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. — М.: Наука, 1999. — 68 с. 
8.  Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. — М.: АСТ: Восток — Запад, 2007. — 314 с. 
9.  Русский ассоциативный словарь / Ю.Н.Караулов, Г.А.Черкасова, Н.В.Уфимцева и др. — М.: АСТ: Астрель, 2002. 
10.  Уфимцева  Н.В.  Русские:  опыт  еще  одного  самопознания // Языковое  сознание:  формирование  и  функционирование / 
Под ред. Н.В.Уфимцевой. — М.: РАН, Институт языкознания, 1998. — С. 52
.
 
11.  Кубрякова  Е.С.  О  ментальном  лексиконе:  лексикон  как  компонент  речевой  способности  человека//  Актуальные  про-
блемы современной лингвистики / Под ред. Л.Н.Чурилиной. — М.: Флинта-Наука, 2007. — С. 126. 
12.  Горошко Е.И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента. — М., 2001. — С. 109. 
13.  Гиздатов Г.Г. Ассоциативные поля в русском и казахском языках: Учеб. пособие. — Алматы, 1997. — С. 49. 
14.  Караулов Ю.Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. — М.: ИРЯ РАН, 1999. — 180 с. 
 
 
 
 


УДК 80.2 
В.С.Дворяшина 
Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент 


жүктеу 5.04 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет