234 25 желтоқсан 2015 жылжүктеу 1.49 Mb.

бет9/16
Дата16.02.2017
өлшемі1.49 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

ся.

Домашнее задание: Упражнение 252

страница  111,  выучить  правила.Г.АКТОБЕ

Ж.Ж. ТАЖИЕВА,

учитель английского языка

СОШ №53

Objectives:

1. Developing:developing listening,

reading and speaking skills, the

monologue speaking2.Educating: to enlarge pupils

knowledge and vocabularyby the theme

Animals, to improve the skills of

monologue speech.Learn Degrees of

comparison, adjectives and adverbs

3.Bringing-up: promoting interest in

the culture and Nature of America and

Great Britain, to bring-up interest to the

foreign languages and ability to apply in

life

The procedure of the lesson

I. Organization moment

II Introduction

Teacher: Today we will have an

unusual lesson. We will travel through

the United States of America and Great

Britain and meet with a beautiful wildlife

of these countries. We have two teams

of experts for protecting the animal life

which are called The Red list and Save

the Nature.

At the beginning of our lesson I want

you to remember the names of the

animals.

Look at the screen and repeat the

words, please.

Grizzly],coyote,jaguar,puma,dolphin,wolf,

potto, lama, condor, bison, owl, wild cat,

deer, hare, fox, fallow-deer, martenPhonetic exercise

Заура ЖУБАТОВА,

№47 жалпы білім беретін орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

Aims of the lesson:a)Educational: To fix and generalise knowledge of children of music of the people

and music of different nations of the world.b)Developing: To reveal level of musical knowledge.

c) Bringing up: To impart interest of children to music, to develop intelligence and

resource.Procedure of the lesson:

I.Organization moment

II. Warm up.

Complete the diagram

classical

science fiction

comedies


game shows

soap operas

talk shows

horror films

westerns

thrillers

jazz

heavy metalCinema

Entertainment

Music

III. New lesson.

Music types.The classical music.

Popular  - pesenno-dancing musical genres.

Non-European  (non-European) - music of those people (East), whose culture

differs from culture of the West European civilisation the WestEthnic (and traditional)

- folklore (and the orally-professional musical phenomena of the different people).

Variety (or easy) - music of entertaining character.

Jazz  - based on synthesis of the African and European musical elements.

Rock - music of small vokalno-tool groups of the youth, different obligatory presence

shock and electromusical instruments.

Now it is known more than 50 kinds of the Kazakh musical instruments:

In development of the Kazakh musical art an outstanding trace have left

Kurmangazy Sagyrbaj-uly, Dauletkerej Shygaj-uly, Tattimbet, Ykylas Duken-uly,

Kazangap Tlepbergen-uly, Birzhan-sal Kozhagululy, Akan-sery Koramsa-uly,Zhajau Musa Bajzhan-uly and others.

-Now answer my questions : Do you know these  famous people?IV.Answer the question.

1.Call the popular variety singers. 2.Call the popular traditional singers.

3.Call the popular opera singers. 4.Call the popular Aktyubinsk singers.

V. Writing.

Match the arts with the names of people’s activities.

1. Someone who writes music or plays a musical instruments is …

2. Someone who acts in plays or films is …

3. Someone who paints pictures is …

4. Someone who makes up songs and music is …

5. Someone who writes plays is …

6. Someone who writes poems is …

7. Someone who sings is …

Words: a) a poet; b) a ballet dancer; c) a musician; d) a singer; e) an actor or an

actress; f) a composer; g) an artist.

VI.A game

A game is called :”Guess the melody”

 In the game part take three group: the I group called “violin”, the II group called“kobyz”, the III group is called “flute”. The group which answer the question correctly

take asterisk.

 The game consists of 6 parts.

The I part is called “Name the type of the music”

The II part is called “What is called the song?”

The IIIpart is called “Kazakh kuis”

The IV part is called “Who is this?”

The V part is called “What theme about is this song?”

The VI part is called “Let’s sing the song!”

VII.Marks  Participation of pupils is estimated

YIII.Giving home task

To write the information about occurrence of history of songs and of the musical

instruments.IX.Conclusion Pupils write their opinion on music.

АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

СОБСТВЕННЫЕ И

НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ

ИМЕНА


СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

(ЖАЛҚЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЕСІМДЕР)Жания

УТЕБАЕВА,

учитель

русского

языка  и

литературы

основной

школы

№ 52

Нұргүл ИСАТАЕВА,

№ 41 жалпы білім беретін орта

мектебінің

 ағылшын тілі пәні мұғалімі

Бүгінгі  таңда  Қазақстанда  өскелең

ұрпаққа  білім,  өнегелі  тәрбие  беру  ісі

заманына  лайық  мүлдем  өзгеше,  жа-

ңаша  сипат  туып  отыр.  Өмір  заңы,

бірінші кезекте, білім арқылы баланың,

оның  жеке  тұлғасын  дамытуды  жоға-

ры  дәрежеде  жеткізуді  қатаң  талап

етуде.  Көркемдік  қабілеттің  барлық

адамға  тән  екендігі  белгілі. «Әрбір

бала – болашақ  данышпан»  деген

қағидаға  ой  жіберсек,  ұстаз  атаулы-

ның жас шәкірттерді дарынды, дарын-

сыз деп жіктеуінің үлкен қателік екенін

сеземіз.  Табиғи  таланттарды  ашу  –

ұстазға  жүктелер  міндет.

Оқушылардың  белсенділігі  мен  та-

нымдық  іс-әрекеттері  арқылы  шығар-

машылығын  дамыту,  қажетті  жағдай-

да  айрықша  шешім  қабылдай  алатын

жеке  тұлғаны  дайындау,  осыған  орай

оқытуды  ізгілендіру,  қазақ  мектеп-

терінің  алдында  тұрған  үлкен  міндет

екені  белгілі.  Уақыт  талабына  сай

оқушылардың  шығармашылық  қабі-

летін дамыту үшін оқытудың жаңа ақпа-

раттық  технологиясын  пайдаланған

жөн  деп  ойлаймыз.

Шығармашылық  қабілет  проблема-

сы – оқушылардың  жекелік  айырма-

шылық  мәселесі.  Қабілет  әрбір  бала-

да  болатын  қасиет,олар  өмір  сүру

барысында дамытып отырады. Қабілет

дәрежесі  әр  адамда  әртүрлі  деңгей-

де  болады.

Шығармашылық  қабілет  әрекеттің

белгілі түрімен айналысудағы мүмкіндік

беретін    бейімділікте  байқалады.

Шығармашылық  тапсырмаларын

орындау  барысында  бала  шығарма-

шылық  ойлауға  бейімделіп  қуанышқа

бөленеді.

Жоғарғы класс оқушылары «Неге?»

деген  сұраққа  үнемі  табанды  жауап

іздейді  және  берілген  жауаптың  жеткі-

ліктілігіне,  әрі  негізділігіне  өз  күдігін

білдіріп отырады. Олардың ойлау қыз-

меті  әлдеқайда  белсенді  және  еркін.

Олар  мұғалімдерге  сын  көзбен  қарай-

ды. Пәннің қызығушылығы туралы жа-

стардың түсінігі жасөспірімдерге қара-

ғанда  басқаша:  алтыншы  класта

оқитын  оқушы  пәннің  сыртқы  мәнін

бағаласа,  тоғызыншы  класта  өзінше

ойлануды,  яғни  шығармашылықты  та-

лап ететін пәндер қызықтырады. Олар

бір  нәрсені  қорыта  айтуға,  жеке  де-

ректердің  негізінде  жалпы  қағидалар

мен  заңдылықтарды  іздеуге  құштар.

Жоғарғы  класс  о қушылары  мен

жүргізілетін  жұмыстағы  жетекші  педа-

гогикалық  идея:  жеке    тұлғаның  өзіне

тән  құштарлықтарына  сәйкес,  оның

мүмкіндіктерін  іске  қосу  үшін,  жүзеге

асыру  үшін  жағдай  жасау,  өз  болаша-

ғының  әлеуметтік - мәнділік  жағын

анықтап  алу  үшін  көмектесу.

Оқушылардың  шығармашылығын

дамыту  үшін  мен  көбіне  жоба  қорғау,

дебат  сабағы,  шығармашылық  ізденіс

сабақтарын  өткіземін.          Сондықтан

ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ

ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ

- Please, listen to the poem.

III. The main part

At home every team prepared their

own projects about wildlife in the USA

and the UK but firstly let’s see short video

about wildlife in Britain. What animals did

you see?


1.Checking – up hometask, using

presentation

P1 The IUCN Red List is the world’s

most comprehensive information source

on the global conservation status of

animal, fungi and plant species and their

links to livelihoods. 

P2The California Condor is the largest

North American land bird. This condor

became extinct in the wild in 1987, but

the species has been reintroduced to

northern Arizona and southern Utah, the

coastal mountains of central and

southern California, and northern Baja

California.The species is listed as critically

endangered by the IUCN.

P3Greenpeace is an international

environmental organization. Members of

Greenpeace   are   in the places where

the environment    is   in  danger.  They

always act fast and bravely.  Greenpeace

members are often called  “greens”.

Members of the Greenpeace

Organization work all over the world. They

say that our planet is in danger. Oceans

and seas are polluted with dangerous

chemicals. The atmosphere is polluted

with toxins. Many animals and fish are

killed.


P4The wildcat is a small cat  native to

Europe, the western part of Asia, and

Africa. It is a hunter of small mammals,

birds, and other creatures of a similar or

smaller size. The Long-eared Owl  is a

species of owl which breeds in Europe,

Asia, and North America.

2. Dynamic pause

And we will have a rest

LOUIS ARMSTRONG   What A

Wonderful World

I see trees of green… red roses too

I see em bloom… for me and for you

And I think to myself… what a

wonderful world…

I see skies of blue… clouds of white

Bright blessed days… dark sacred

nights

And I think to myself … what awonderful world…

The colors of a rainbow… so pretty …

in the sky

Are also on the faces… of people…

going by

I see friends shaking hands… sayin…

how do you do

They’re really sayin… I love you…3.Working with the lexic

Let’s do some exercises: Fill in the

words

a)There are a lot of  factories and__________in my city. They  ________

a lot of chemicals

into the air and into the _________.

They poison water into the ________.

Fish can’t

live in it.  ____________ is destroyed.

We must ___________ nature as we

can.


b)Match the words on the left with the

definitions on the right.

1. Environment 2.Hunters 3.The earth

4.A Nature reserve 5.A tree 6.Litter4. Working with the test

• Choose the right answer.

1 .Greenpeace

a) Protects people

b) Protects the environment

c) Protects cities and towns.

2. Pollution is

a) good for people

b) can kill people

c) good for the nature

3 .Recycling is

a) a computer game

b) going on a bicycle again

c) using litter again

4. Air pollution is dangerous because

a) you can’t hear

b) you can’t see

c) you can’t breathe.

5. We can help animals if we

a) put them in the zoo.

b) don’t kill them

c) don’t cut down the forests.

6. There will be no air without

a) fish

b) trees


c) animals.

5. Working with the proverbs

combinethese cards correctly and then

translate the proverbs

Г.  АКТОБЕ

баланың  жеке  тұлғасын  дамытуға  ба-

ғытталған  жаңа  оқыту  технологияла-

рын  сабақтарда  пайдалану  қажет.

Білім беру сапасының көрсеткіші жаңа

талап  тұрғысынан  өзгеріп,  о қу

тәсілдерін  үнемі  жетілдіріп  отыруға

мұғалімдер  міндетті.  Осы  орайда

оқытудың  сапасын  арттыруда  жаңа

технологияларды  о қып-үйреніп,  іс-

тәжірибеде  жүзеге  асырылуда.

Жеке  тұлғаны  дамытуға  бағытталғ-

ан  жаңа  оқыту  технологияларды  тағы

бір  түрі-зерттеу  әдісіЗерттеу әдісі шығармашылық - қаты-

сушылардың  бірігіп  жасаған  құрылы-

мы  жоқ,  ол  тек  қана  соңғы  нәтижеге

бағытталып дамиды, қатысушылардың

қызығушылығына    байланысты  жаса-

лынған  ойлау  әрекеті.  Бұл  жағдайда

алынатын нәтиже мен таныстыру фор-

масын ойластырған жөн (газет, шығар-

ма,  бейнефильм,  драмацизация,

спорттық  ойын,  экспедиция  т.б)

Зерттеу  әдісі – практикаға  бағытта-

лған басынан бастап қатысушылардың

іс-әрекетінің нәтижелілігіне бағыттала-

ды. Бұл нәтиже қатысушылардың әле-

уметтік  қызығушылығына  негізделеді

(зерттеу  нәтижесі  бойынша  жасалынғ-

ан  құжаттар:  экология,  биология,  гео-

графия,  тарихи,  әдеби  мәнде  бағдар-

лама  т.б).  Зерттеу  әдісі – жобалауда

көп  қолданылатын  әдіс.

Зерттеу  әдісінің  мәні – жеке  тұлға-

ның  белгілі  бір  мәселе  бойынша  білім

беру  жобалық  қызмет  арқылы  бір  не-

месе бірнеше мәселенің шешімін табу,

алынған  білімді  практикада  қолдану.

Басқаша  айтқанда  теориядан  практи-

каға  көшу:  академиялық  білімді  праг-

матикалық біріктіру және оқытудың әр

этапында  тиісті  байланысты  сақтау.

Зерттеу  әдісінің  негізінде  жеке

тұлғаның  танымдық  дағдыларын    да-

мыту,  өз  білімдерін  өзінше  құрастыру,

ақпараттық  кеңестікті  бағдарлай  алу,

сыни    ойлауды  дамыта  алу  жатыр.

Зерттеу  әдісі  әр  уақытта  белгілі

мәселені  шешуді  ұйғарады.  Бұл  жағ-

дайда  әр  түрлі  әдістер,  оқыту  құрал-

дары қолданылады, әр түрлі білім са-

лаларынан  алынған  дағдыларды

кіріктіреді.

Зерттеу  әдісі  жеке  тұлғаның  өзіндік

жұмыстарына  бағытталған,  олар  бер-

ілген жұмысты жеке, жұп, топпен белгілі

бір    уақытта  орындайды.

Шығармашылық – бұл адамның өмір

шындығында  өзін-өзі  тануға  ұмтылуы,

ізденуі.  Өмірде  дұрыс  жол  табу  үшін

адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы,

дәлелді  шешімдер  қабылдай  білуге

үйрену қажет. Шығармашылық қабілет

әр  баланың  табиғатында  болуы

мүмкін.  Біздің  міндетіміз – оқушыға

оның  бойында  жасырынып  жатқан

мүмкіндіктерін  ашып  көрсету.  Егер

бала бойындағы қабілетті мұғалім бай-

қамаса,  ол  бала  басқа  оқушылармен

бірдей  болып  қалады.  Сондықтан

күнделікті  сабақты  оқушының  қызығу-

шылықпен  орындауларын  қадағалау

керек.


АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

MUSIC

WILDLIFE OF THE USA AND THE UK

18

29 сәуір 2016 жыл

АШЫҚ САБАҚ

ОТКРЫТЫЕ  УРОКИРуский и английский язык

М.Б.ДОСЖАНОВА,

 №57 жалпы білім  беретін орта

мектебінің  қазақ тілі және әдебиет

пәні мұғалімі

Сыныптан  тыс  шараның   мақса-

ты:

а) Ана тіліне деген сүйіспеншілігін ар-

ттыру, тілдің қоғамдық - әлеуметтік қыз-

метін  таныстыру,  тіл  мерейін  көтеру;

ә)  Ойлау,  шығармашылық  қабілет-

терін дамыту, шешендік сөздердің мән

-  мағынасын  түсіндіріп,  бойларына

сіңіру;


б)  Ізденімпаздыққа,  шешендікке,

ізгілікке тәрбиелеу, ана тілін қастерле-

уге  баулу

Жүргізуші:Қазақ  халқының  ерте

заманда  жасаған  мұрасының  бірі  ше-

шендік  өнер.  Жазу-сызу  өнері  болма-

ған  ерте  кезде-ақ  қазақ  халқы  өзінің

тұрмыс  тіршілігі,  қоғамдық  өмірі,  ша-

руашылығы  мен  кәсібі,  қуанышы  мен

күйініші.  Қазақ  халқының  ауыз  әдеби-

еті  өзінің  көркемдік-идеялық  нәрімен,

эстетикалық қуат-тегеурінімен, түрі мен

жанрларының  молдығымен,  тақырып-

тық және сюжеттік байлығымен, қоғам-

дық-әлеуметтік  және  тәрбиелік  терең

мән-мазмұнымен  ерекшеленеді.

Қарап  тұрмай  бәйгеге  сіз  еніңіз,

Сұрақтарға  нақ  жауап  беріңіз.

Жүзден  жүйрік,  мыңнан  тұлпар  шы-

ғарар,

Бәйге,  бәйге,  бәйгелерді  көріңіз, -дей  келе  біз  алғашқы   сайысымызды

бастайық!

Бұл  сайыста  сендерге  тек  жеңіс

тілеймін.  Өз  білімдеріңді  жан-жақты

көрсете  біледі  деген  сенімдемін.

Ой  шақыру.(сұрақ-жауап) барлығы-

нызға

1.Әйтеке  бидің  туған  жылы.2.”Қасқакөл”  дауында  қай  биге  ар-

нап  сөйлейді?

3.Үш  биге  бата  берген  хан

4.Дүние  деген-фәни  бұл....

5.Төле  бидің өмірден озған  жылы...

1-кезең. “Шешендер-ердің құнын екі

ауыз сөзбен бітіретін, жауласқан елдің

арасына бітім айтатын, күлгенді жыла-

тып,  жылағанды  жұбата  алатын  дана-

лық  сөздер   иесі”.

Мәңгі  өлмес,  мейлі  заулап  көшер

заман,

Жиреншедей  дария  шешен  бабам,Қазыбек, Төле, Әйтеке - ердің құнын

Екі  ауыз  сөзбен  шешкен  көсем  ба-

бам.

Сайыстың    1-ші  бөлімінде  әр  топ-тың би - шешендердің шешендік сөзде-

рінен дайындаған көріністерін тамаша-

лаңыздар.

 2 кезең. Мақал-мәтел жарысы (ше-

шендік сөз, сөз, тіл туралы ) 

Сөздер  сөйлейді.

Ш - шешендік  шеберліктеріңіз.   Е  -

елден   Ш - шешен.   Е - екендеріңізді.Н

-  нақтылап.

Күнжарқын АЛМАҒАМБЕТОВА,

№ 37 орта мектебінің қазақ тілі

мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Сабақ мақсаты:  а) М.Дулатовтың

өмірі  мен  шығармашылығын  тереңі-

рек  таныс  ету,  алғашқы  қазақ  рома-

нының  тақырыбы  мен  кейіпкерлер

сомдалуын, 

халықтық 

салт-

дәстүрлердің  роман  сюжетіне  әсерінұғындыру

Сабақ  барысы:

І.  Ұйымдастыру  бөлімі

Мұғалім кіріспесі: Әдебиет әлеміне

қош  келдіңіздер!

Салт-дәстүр – тарихи  жағдайда

қалыптасқан,  ұрпақтан-ұрпаққа

ауысып  отыратын  адамдар  арасын-

дағы  қарым-қатынас.

Бәріміз  бірлесе  «Салт-дәстүр»

сөзжұмбағын  шешіп  көрсек  қайтеді.

Қуанышты  хабар  жеткізу  (сүйінші)

Қалыңдыққа  алғаш  бару  (ұрын)

Өлгендерге  не  оқылады  (дұға)

Кілт сөзі – ШЫҒАРМА

Біз  қай  шығармамен  таныстық?

Бүгінгі  жаңа  сабақ:  Романдағы  ха-

лықтық  салт-салт-дәстүрлер

ЕрулікСүйінші сұрауҚыз айттыруӘ-

меңгерлікШілдеханаАт  қою

Құда  түсу-аттастыруҰрын  бару,

қалыңдық ойнауЕстіртуҚұран бағыш-

тау


Жерлеу

Романдағы  салт-дәстүрлердің  бас

кейіпкеріміз  Жамалдың  бақытсызды-

ғына  ықпалы  болды  ма?

Романдағы  Жамал  кім?

Мұғалім:  Романның  көкейтесті

мәселені  қозғағаны  туралы  әдебиет

танушы С.Садуақасов өз пікірін айтқ-

анды. Ол: «Бақытсыз Жамал сүйген-

іне тие алмаған қазақтың сорлы қызы-

ның  бірі.  Оны  бақытсыз  қылған  –

малына  сенген  таз  Жұман» - дейді.

Бақытсыздыққа кім кінәлі? (оқушы

ойлары)


Мұғалім:

Ақыл, сұлу, салтанат

қатар  біткен

Құрбысынан алда боп көзге түскен

Өзі ақын, талапты, көзі ашық

Асылын қорқыпты ғой өңкей жасықДинара АЛИЕВА,

Хромтау ауданы Көктау орта мектебінің қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі

Роза ЯКУПОВА,

№2 ЖОББМГ қазақ тілі мен

әдебиеті пәні мұғалімі

ҚЫМЫЗ

Мақсаты: Оқушыларға сөздіктер ту-

ралы  алған    білімдерін  нығайту,  ой-

өрістерін  дамыту,  тақырыпты  өз  беті-

нше  меңгеріп,  түсінігін  айта  білуге

ықпал  ету,басқаларын  тыңдай  білуге,

бірігіп  жұмыс  жасауға  үйрету;оқушы-

ларды  ізденімпаздылыққа  баулу.

ДУЛАТ ИСАБЕКОВ. «АТА ҮМІТІ» ПОВЕСІ

Сол  Жамалды  балалар  басқа-

лармен


Салыстырып  ортаға  ой  тасталық

(екі сурет ілінеді)Батырлар жырынан

бейне-сурет

Лиро-эпостық  жырлардан

Айтыстағы  Сара  қызбен  салыс-

тырРоманнан:  Халық  «екінші  Сара

мұнан шықты, мұнымен айтысарлық

Біржан  қайдан  шығар  екен» - деп

тарасты.

Жамал  және  қазіргі  қазақ  қызы

(оқушылар  ойлары)

Түрлі  тесттік  тапсырмалармен

жұмыс

А)  Баламалы  тест  (иә  немесежоқ)Ә) Сәйкестендіру тестіБ) Толық-

тыру  тесті

Сұрақ: Романдағы кейіпкерлердің

қай  сыры  сізге  жақын?  Бетпе-бет

кездессең,  кімге  не  айтар  едің?

(оқушылар пікірі)

Қорытынды  таңдау  тесті: (10

сұрақ  беріледі)

Дұрыс  жауабы:  ирек  оюы  (тест

М.Дулатов өмірі мен шығармашылы-

ғын  қамтиды)

Мұғалімнің қорытынды сөзі: Қазақ

әдебиетінде  жазба  әдебиеті  Абай-

дан  басталады  десек  те,  алғаш  ро-

манын  өлең-қарасөзін  араластыра

жазған Міржақып еңбегі ерекше. Бұл

«Бақытсыз  Жамал»  романымен

М.Дулатовты «Балқия» пьесасында,

«Екі  қыздың  мұны»  әңгімесінде,

«Жесір  дауы  хақында»  өлеңінде

қозғалған  автор  идеясы  ортақ.

«Дүниеде  қыздай  сорлы  бар  ма

екен?!

Кім  малға  берсе,  соған  кете  бер-генің?

Қалыңмалды  шығарған  қандай

құрғыр.

Өмірімше  күндікте  жүрерім  жоқ»- деп жаңашылдыққа бет бұрған ба-

лқия,  жеке  бостандығы  үшін  намыс

жалындағы  Жамал  бейнесі  қазақ

қауымына  үлгі  болмақ.Қорытынды пікір: «Роман теат-

ры – шындық  байтақ  өмір» - деп

құнды пікір түйіндеген Т.Нұртазин.

соғыссыз  майдан  қызыл  империя-

ның  қандай  тырнағының  қуғын

сүргіні – ұлттық трагедия. Ел аза-

маттығы, әйел теңдігі үшін күрес-

кен  Міржақып  та  тұтқындалып,

Балтық  жағалауына  жер  аударыл-

ды,  науқастан  көз  жұмады.  Ақын-

ның  қызы  Р.Дулатова  «Менің

өмірдегі  алған  алғысым,  мадақта-

уым,  ең  ұмытылмас  бақытым  –

1988  жылы  әкемнің  ақталуы» -

дейді.        Үй тапсырмасы: «Бақыт-

сыз  Жамал»  романындағы  Жамал

бейнесі

АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал