234 25 желтоқсан 2015 жылжүктеу 1.49 Mb.

бет16/16
Дата16.02.2017
өлшемі1.49 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Танец «Қамажай».

7- чтец:


Как люблю я простор степей

Дорогой Родины моей.

Люблю , когда  тюльпаны  солнцем

горят,


Люблю снежных гор белый наряд.

Люблю смех веселый –веселых ре-

бят.

Танец «Полька».Ведущий:

Будущее  народа – дети!  Будущее

страны – дети!  Пусть  же  наши  дети

всегда будут здоровыми и сильными!

Независимость – это  будущее  на-

ших детей. Мы передаем им в наслед-

ство –Единство, Мир и Благоденствие!

Пусть  каждый  день  поют,  танцуют  и

смеются дети – дети Республики Ка-

захстан!


Песня «Менің елім».

8 чтец:


Страна, которая дала Абая

И струн Жамбыла тихий перебор.

Вдали струится дымка голубая,

уходит за далекий горизонт.

Ведущий:

Вот здесь она лежит передо мною,

страна садов, цветущих городов,

страна  богатых  недр,  страна  хле-

бов

Простерлась вдаль, на сколь хвата-ет взор,

от Каспия и до Алтайских гор.

Танец: «Той шашу».

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

саңыз?


  Сырт  келбеттегі  өзгерістер  тура-

лы не айтасыз?

(оқушы  қыздар  сұрақ  қойды)

2-жүргізуші:  Қазақ  отбасының

маңызды қызметтерінің бірі- тәрбие.

Ата-ананың міндеті- жас ұрпаққа аға

ұрпақтың  әдет-ғұрпын,  адамшылық,

адамгершілік, инабаттылық, сыйлау

қасиеттерін сіңіру. Әсіресе қазақ от-

басында  басқа  ұлттарға  қарағанда

қыз бала тәрбиесі ерекше орын ала-

ды. Қазақ халқы қыз баланы ардақ-

тап  ұстаған,  оның  тәрбиесіне  ерек-

ше көңіл бөліп қараған.

1-жүргізуші: Қыз баланың тәрби-

есінде ананың орны ерекше. Ана қыз

бала  тәрбиесінде  әкеге  қарағанда

ерекше қызмет етеді. Қыз бала анаға

бір  табан  жақын  ғой.  Басқа  ұлтқа

қарағанда  біздің  қазақ  келіншек-

терінің бойында ізеттілік, ар-ұят, ұял-

шақтық  қасиеттері  басымырақ.

Осындай қыз балаға тән қасиеттерді

қызының бойына сіңіретін ең бірінші-

ол анасы. Қыз   баланы жастайынан

үй  жұмыстарына  үйретуді  анасы

мен әжесі өз міндеттеріне алған.

2-жүргізуші: Қыз баланы келешек

ана, бала тәрбиесі , жанұя ұйтқысы

деп  түсінген  халқымыз  оның

еңбексүйгіш  өнерлі  болып  өсуімен

қатар көрікті болып өсуіне де ерекше

көңіл бөлген.1-жүргізуші:  Ал  қазір  отбасында

қыз бала тәрбиесі қандай?2-жүргізуші:  Иә,  кейбір  отбасын-

да  бұл  тәрбие  өз  мәнін  жоғалтқан.

Қазіргі  қыздардың  бойынан  қазақ

ұлтына жат қылықтар көп кездеседі.

Мысалға айтатын болсақ темекі тар-

ту  жеңіл  жүрістері,  көпшілік  ортада

өзін-өзі ұстау этикасын білмеу. Міне

осындай  жан  түршігерлік  қылықтар-

дың біздің қазақтың қыздарының бой-

ынан табылуы өте өкінішті-ақ.1-жүргізуші:  Қыз  баланың  жақ-

сы  болып  өсуіне  оның  өскен  орта-

сының,  бірге  жүрген  құрбы-құрдас-

тарының,дос-жарандарының  да

әсері  күшті.  Қазақтың  «Қызың

өссе, қызы  жақсымен ауылдас бол»,

«Қызға қырық үйден тыйым» деген

нақыл  сөздері  сол  өмір  тәжірибесі-

нен  алынған.Сонымен  қазіргі  зама-

нғы қыздардың бойынан ақылдылы-

қ,инабаттылы қ, 

сымбатты-

лық,көріктілік және де іскерлік қаси-

еттері  де  табылуға  тиіс.  Халық»

Өнерсіз  қыздан  без  ,өнегесіз  ұлдан

без» деген.Ұлы Абай атамыз «Ары

бар, ақылы бар ұяты бар ата - ана-

ның  қызынан  қапы  қалма»деген

екен.

2-жүргізуші: Демек, болашақ жас

ұрпақты адамгершілігі мол, иманды,

өнегелі,өнерлі етіп тәрбиелеу қазіргі

отбасындағы үлкен міндет. Сонымен

қазақ  отбасында  тәрбиенің  негізі  -

ұлттық  салт-дәстүрлер.ЖҮРЕГІНЕ ЖЫР

ҰЯЛАҒАН АҚЫН ҚЫЗ

М.МАҚАТАЕВ -

ҒАСЫР АҚЫНЫ

 (Ақын М.Мақатаевқа - 85 жыл шығармашылығына

арналған, өлеңдеріне мәнерлеп оқу сайысы)

ҚЫЗ  ТӘРБИЕСІ - ҚОҒАМ ТӘРБИЕСІ

АКЦИЯ «ЗАБОТА»

товой  А.,  воспитывающей 8 детей,

Актюбинским  областным  филиалом

Красного полумесяца РК оказана по-

мощь  в  виде  швейной  машинки  на

сумму  106000 (сто  шесть  тысяч  )

тенге.       Ученику 8 класса Әлімбе-

кову  Медету,  проходящему  обуче-

ние на дому по состоянию здоровья,

выделена  денежная  сумма 76000

(семьдесят  шесть  тысяч)  тенге.

В целом акцией было охвачено 55

человек.  Хочется  выразить  слова

благодарности людям, сердца кото-

рых  всегда  открыты  для  других.

Спешите делать добро!

ГОРОД  АКТОБЕ

ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ

РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН – 25 ЛЕТМЕНШІК ИЕСІ:

«Ұстаз» оқу-әдістемелік

орталығы ЖШС

Бас редактор

Бектурган МАКЕШЕВ

Газет  Қазақстан  Республикасы-

ның  Байланыс  және  ақпарат

министрлігінде 2013  жылғы

28  қазанда  қайта  тіркеліп,

№13951-Г  куәлігі  берілді.

Газет материалындағы автор пікірі редакцияның түпкілікті көзқарасы бо-

лып  есептелмейді.  Редакция  оқырман  хаттарына  жауап  бермейді,  сурет-

терін  де  қайтармайды.  Жарнама  мен  хабарландырулардың  мазмұны  мен

мәтініне  жарнама  беруші  жауапты.

Басылым  сапасы  жөнінде    баспаханадағы  мына  телефонға  хабарласы-

ңыз: 56-21-54

Газет «А-Полиграфия» ЖШС

баспаханасында (Ақтөбе қаласы,

Т.Рысқұлов көшесі, 190 үй) басылды.МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:

030000,  Ақтөбе  қаласы,

Маресьев  көш., 95-28 (3-қабат)

Тел.: 56-23-31

E-mail: ustazgazeti@mail.ru

www.ustazgazeti.kz

Индекс 64595Газет айына бір рет шығады

Таралымы  1000

Тапсырыс  №682

Гилимова  Мөлдір

№ 42 орта мектеп

3 «Ә» класс оқушысы

класс  жетекшісі:  Жұмағалиева  С

АНАМА


Анам менің ақ көңіл,

Жайдарлы  ақ  күмістей

Мендей қызы бар ана,

  Қайданова  Айсұлу

№ 42 орта мектеп

1 «Ә» класс оқушысы

класс  жетекшісі:  Б.Н.  Тулебаева

АТА  АНАҒА

ҚҰРМЕТ

Мен  ата-анамды  жақсы  көрем,құрмет  тұтамын.  Ата – ананы  сый-

лау,  құрметтеу  әр  баланың  міндеті.

Менің арманым сабақты жақсы оқып,

ата – анамның үмітін ақтау.Аялаймын  әрқашан

Құрметпен  ата-  анашым.

Ондай  асыл  адамды

Іздесең  қайдан  табасын.

Отарбекова  Назгүл

№ 42 орта мектеп

3 «Ә» класс оқушысы

класс  жетекшісі:  Жұмағалиева  С

ТУҒАН ЖЕРБайтақ  елім,

Туған  жерім,

Қазақстан  менің  туған  жерім.

Көк  байрақты  Қазақстан

Менің елім ұлы жер

Өте  әсем  туған  жер.

Ана

Мәпелейсің, қуантасын мені анам,

Еркелетіп, ойнатасын мені анам.

Қолыңда  ұстап  тәрбиелеп,

Өсіресін  сен  мені  аяулы  анам.

Мен  де  сені  қуантып,  қуанамын,

Сен қайғырсаң мен де

қайғырамын.

Бахит  Айару

Ақтөбе қаласы  Сазды орта

мектебі

1 В класс оқушысы

 МЕНІҢ


СЫНЫБЫМ

 Мен бірінші сыныпта оқимын. Сы-

ныбымда 27-оқушы  бар.

Сыныбымда биші қыздар бар. Сы-

ныптастарым  бір-  бірімен  тату.

Мен  сыныбымды  мақтан  етемін.Аламинов  Жеңісбек

Ақтөбе  қаласы,

Сазды орта мектебі

1 «в» класс оқушысы

Класс  жетекшісі:  Байрамова

Света

БІЗ  БАЛАМЫЗБіз балдырған баламыз,

Жастай білім аламыз

Сана да оқи аламыз

Келеді өсіп санамыз

Шұғылдансық  спортпен

Ер азамат боламыз.

Арыстанбек  Мадина

Сазды  орта  мектебінің

мектепалды  даярлау

IV тобының  оқушысы

мұғалімі  Умбеталиева  Г.Н

ӘДЕМІ


КӨКТЕМ

Мен  көктем  мезгілін,  жақсы

көремін.  Себебі  көктем  мезгілінде

жер көгеріп жаңарады.

Сондықтан  мен  көктемгі  табиға-

тқа арнап:Қыздалты көбейтеміз әлі біз,

Ормандарды кеңейтеміз әлі біз,

Аң-құстарды  аялаймыз,

қорғаймыз,

Олар біздің әнімізбен сәніміз.

Сансызбаева  Мая

Сазды  орта  мектебінің

мектепалды  даярлау

IV тобының оқушысы

мұғалімі  Умбеталиева  Г.Н

НАУРЫЗ


КӨЖЕ

Мен наурыз көжені жақсы көремін.

Наурыз көжеге жеті түрлі дән мен су

қосылады. Ол өте дәмді.Махаббат  Жанель

№31 қазақ орта мектебі

4 «Б»класс  оқушысы

Класс  жетекшісі  Отаралина  А

КӨКТЕМ


Көктем келді. Қар еріп, асау өзен

ағып  жатыр.  Ағаштар  бүршік  жа-

рып,  айнала  жасылдана  бастады.

Қыста  ұйқыға  кеткен  аңдар  да

оянып, құстар жылы жақтан ұшып

келіп  жатыр.  Адамдар  аулаларын

тазартып, жас шыбықтар отырғ-

ыза  бастады.

Көктем айлары: наурыз,сәуір,ма-

мыр.  Көктемнің  алғашқы  айы  ана-

лар  мерекесінен  басталады.  Одан

кейін  казақтың  жаңа  жылы  наурыз

мерекесі болады. Жер шуаққа кене-

леді.  Күн  мен  түн  теңеледі.  Адам-

дар  ауыл-ауылды  аралап,  бір-

бірімен  көрісіп,  қазан-қазан  наурыз

көже  асып,  ат  шаптырып  наурыз

тойын  тойлайды.  Көктем-менің

жақсы  көретін  мезгілім.

Көпбергенова  Мадина

Сазды  орта  мектебінің

1 «в» сынып оқушысы

Класс  жетекшісі:  Байрамова

Света

ҰСТАЗЫМ


Ұстаз деген асыл ғой,

Айтқан сөздері ақыл ғой,

Сынып  ішін  оқушымен,

Ұстаз  деген  жайнатқан.

Ұстазым  менің  ұстазым,

Бар балаға тәлім берген.

Ұстаз деген шың емес пе,

Биік таумен тең емес пе.

Тыныштықбай  Томирис

4 «В» класс оқушысы

№31 қазақ орта мектебі

Класс  жетекшісі

Қазмұханбетова  С

МЕКТЕБІМ


Мектебім,  менің  мектебім,

Аяулы  менің  мекенім.

Сен де маған бір ана,

Қарсы  алдың  шаттана.

Мектебім,  менің  мектебім,

Қымбатты  менің  мекенім.

Бауырыңда  көктеп  өсемін,

Білім алып өркендеймін.

Әрқашанда  бақытты.

Анамды  мен  мақтан  тұтам,

Анам  үшін  қуанам.

Ешқашанда  ауырма,

Күлімдеп  жүр  анашым.

Достарым

Достарым  көп  менің,

Бәрін  жақсы  көремін.

Ешқашанда  ұрыспай,

Олармен  ойнап  жүремін.

Қөмекке  әркез  даярмын,

Достарымды  сыйлаймын.

Алысқа  кетсем  сағынып,

Оларды  мен  қимаймын.

Сазды орта мектебі

1 «в» класс оқушысы

Сағындиков  Мейрамбек

Класс  жетекшісі:  Байрамова

Света

ҚЫС


Қыста  қар  қалың  жауды.  Маған

қыс  мезгілі  ұнайды.  Мен  достарым-

мен аққала жасадым.

Ақбергенова  Асыл

Ақтөбе  қаласы

Сазды орта мектебі

1 «в» класс оқушысы

Класс  жетекшісі:  Байрамова

Света

ҰСТАЗЫМ


Ұстаз-екінші  анамыз

Ұстаз біздің панамыз

Сабаққа  құштарлығымды  оятқан

Ұстазыма  мың  алғыс.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал