2016 жылғы № қаулысынажүктеу 447.48 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата04.05.2017
өлшемі447.48 Kb.
  1   2   3   4

 Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

 

    2016 жылғы «     »   №        қаулысына 

5-қосымша 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2012 жылғы 23 тамыздағы 

№ 1080 қаулысымен 

бекітілген  

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты  

 

1-бөлім. Магистратура 

 

1 Жалпы ережелер 

 

1.  Осы  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға міндетті  стандарты  (бұдан  әрі  –  стандарт)  «Білім  туралы»  2007  жылғы                        

27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының негізінде әзірленді және жоғары 

оқу орындарында, оның ішінде әскери, арнаулы оқу орындарында (бұдан әрі – 

ӘАОО)  олардың  типтеріне,  түрлеріне  және  меншік  нысандарына,  сондай-ақ 

оқыту  тіліне  қарамастан  білім  алушылардың  білім  беру  бағдарламаларының 

мазмұнына, магистранттардың білім траекториясына, білім беру құрылымы мен 

мазмұнына,  магистранттардың  дайындық  деңгейін  және  дәрежесін  бағалауға 

қойылатын талаптарды белгілейді. 

Стандартта  «Білім  туралы»  Қазақстан  Республикасының  Заңына  сәйкес 

терминдер  қолданылады.  Оларға  қосымша  мынадай  терминдер  мен 

анықтамалар енгізілген: 

1) магистратура – білім беру бағдарламалары тиісті мамандық бойынша 

«магистр» дәрежесін бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру; 

ғылыми  және  педагогикалық  бағыт  бойынша  кемінде  2  жыл  нормативті 

оқу мерзімімен теориялық оқытудың кемінде 42 кредитін, кәсіптік практиканың 

кемінде  6  кредитін  және  ғылыми-зерттеу  жұмысының  кемінде  7  кредитін 

міндетті түрде меңгерту; 

бейіндік  бағыт  бойынша  кемінде  1  жыл  нормативтік  оқу  мерзімімен 

теориялық  оқытудың  кемінде  18  кредитін,  практиканың  кемінде  2  кредитін 

және  эксперименттік-зерттеу  жұмысының  кемінде  4  кредитін  міндетті  түрде 

меңгерту; 

2) магистрант – магистратурада білім алушы тұлға; 

3) магистрлік  диссертация  –  ғылымның  қазіргі  заманғы  теориялық,  

әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне негізделіп таңдалған мамандық саласындағы  ӛзекті  проблеманың  теориялық  және/немесе  практикалық 

әзірлемесін  қамтитын  ӛзіндік  ғылыми  зерттеуден  тұратын  ғылыми-

педагогикалық магистратура магистрантының бітіру жұмысы;  

4)  магистрлік  жоба  –  таңдалған  мамандықтың  ӛзекті  проблемаларының 

қолданбалы  міндетін  шешуге  мүмкіндік  беретін  теориялық  және/немесе 

эксперименттік  нәтижелерді  қамтитын  ӛзіндік  ғылыми  зерттеуден  тұратын 

бейінді магистратура магистрантының оқу бітіргендегі біліктілік жұмысы; 

5)  әскери,  арнаулы  оқу  орнындағы  магистрлік  диссертация  –  ғылымның 

заманауи теориялық, әдістемелік және технологиялық табыстарына негізделген 

таңдалған  мамандық  саласындағы  маңызды  проблемалардың  теориялық 

және/немесе  практикалық  әзірлемелерінен  тұратын  дербес  ғылыми  зерттеуді 

білдіретін магистранттың бітіру жұмысы; 

6) жоғары оқу орны компоненті – мамандықтың білім беру бағдарламасы 

шеңберінде  игеру  үшін  дербес  әскери,  арнаулы  оқу  орны  анықтайтын  оқу 

пәндерінің тізбесі және кредиттердің тиісті кӛлемі; 

7) кәсіптік құзыреттер – құқық қорғау органдары жүйесіндегі және тиісті 

лауазымдағы кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыру үшін қажетті білім, шеберлік 

және дағды; 

8)  біліктілік  сипаттамасы  –  Қазақстан  Республикасы  Қорғаныс 

министрлігі жүйесіндегі және тиісті лауазымдағы кәсіби қызметті тиімді жүзеге 

асыру үшін қажетті білім, шеберлік және дағды; 

9)  біліктілік  талаптары  –  құқық  қорғау,  ұлттық  қауіпсіздік  органдары 

жүйесіндегі және тиісті лауазымдағы кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыру үшін 

қажетті білім, шеберлік және дағды. 

2. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары (бұдан әрі – ЖОО) 

магистрлер даярлауды: 

1)  осы  стандартқа  және  магистратура  мамандықтарының  үлгілік  оқу 

жоспарларына; 

2) Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім мамандықтарының жіктеуішіне; 

3) оқу жұмыс жоспарларына; 

4) академиялық күнтізбеге; 

5) магистранттардың жеке оқу жоспарларына

6) пәндер бойынша оқу бағдарламаларына; 

7) магистранттың жеке жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырады. 

ӘАОО магистрларды даярлауды: 

1)  ӘАОО-да  іске  асырылатын  білім  беру  бағдарламалары  бойынша 

мамандықтар және біліктілік тізбесіне; 

2) осы стандартқа

3) мамандықтардың үлгілік оқу жоспарына; 

4) пәндер бойынша үлгілік және жұмыс оқу бағдарламаларына; 

5) академиялық күнтізбеге; 

6) магистранттың жеке жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырады. 


 

3.  Жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға міндетті стандарты: 

1)  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  берудің  мазмұны  мен  оқытуды 

анықтайды; 

2) магистранттардың оқу жүктемесінің ең жоғары кӛлеміне және даярлық 

деңгейіне қойылатын талаптарды белгілейді. 

4. Стандарт талаптары: 

1) мамандықтардың үлгілік оқу жоспарларын; 

2) білім беру бағдарламаларын; 

3) оқу жұмыс жоспарларын; 

4) магистранттардың жеке оқу жоспарларына; 

5) пәндер бойынша оқу бағдарламаларын; 

6) магистранттардың жеке жоспарларын әзірлеу кезінде міндетті. 

5.  Магистратураның  білім  беру  бағдарламаларын  ведомостволық 

бағыныстылығы  мен  меншік  нысанына  қарамастан  магистратураның  тиісті 

мамандықтары  бойынша  білім  беру  қызметін  жүргізуге  құқық  беретін 

лицензиясы бар жоғары оқу орындары жүзеге асырады. 

6.  «Білім  алушылардың  дайындық  деңгейіне  қойылатын  талаптар» 

оқытудың  нәтижелері  Дублин  дескрипторларының  2-деңгейі  (магистратура) 

негізінде  айқындалады  және  құзыреттілік  арқылы  кӛрінеді.  Оқыту  нәтижелері 

бағдарламаның  барлық  деңгейінде  де,  модульдің,  жеке  пәннің  деңгейінде  де 

сиптатталады. 

Екінші деңгейдегі дескрипторлар:  

1)  ғылыми  зерттеулер  контексiнде  идеяларды  қолдану  немесе  ӛзіндік 

дамыту үшiн негiз немесе мүмкiндiк болып табылатын жоғары бiлiм деңгейінде 

меңгерген дамытылып отыратын бiлiмі мен түсiнігін кӛрсете білу; 

2)  зерттеп  отырған  саламен  байланысты  контекстер  мен  одан  да  кеңірек 

(немесе  пәнаралық)  салаларда  жаңа  немесе  белгісіз  жағдайлардағы 

проблемаларды шешуде бiлiмін, түсінігін және қабілетін қолдана алу; 

3)  бiлiмдi  интеграциялау,  қиындықтарды  жеңе  білу  және  толық  емес 

немесе 


шектеулі 

ақпарат 


негізінде 

тұжырымдамалар 

жасау, 

осы 


тұжырымдамалар мен білімін этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере 

отырып қолдана білу; 

4) ӛз қорытындыларын және бiлiмін, олардың негіздемесiн мамандар мен 

маман еместерге айқын және ашық хабарлау; 

5) білім алуды ӛздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын кӛздейді. 

7.

 «Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар» деген бӛлімде жоғары оқу 

орнынан  кейінгі  білімнің  мақсаты  мен  құндылығы,  білім  беретін  оқу 

бағдарламаларын  игерудің  нормативтік  мерзімдері,  жоғары  оқу  орындарында 

білім  алушылардың  міндетті  меңгеруін,  олардың  типіне,  түріне  және  меншік 

нысанына,  сондай-ақ  оқыту  тіліне  қарамастан  міндетті  түрде  меңгеруі  тиіс 

мазмұнның кӛлемі кӛрсетілген. 

8. «Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары кӛлеміне қойылатын 

талаптар»  деген  бӛлімде  магистранттың  оқу  жүктемесінің  кӛлемі  оның  оқу  

жылы  ішінде  әр  пән  немесе  оқу  жұмысының  түрі  бойынша  игеретін  кредит санымен ӛлшенетіні кӛрсетілген. 

9.  Осы  стандарт  магистранттарды  даярлау  деңгейіне  және  жоғары  оқу 

орындарының  білім  беру  қызметіне  міндетті  қойылатын  талаптар  негізінде 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді кӛздейді. 

 

 

2. Білім алушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптар  

 

10.  Жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  беру  тиісті  мамандық  бойынша 

«магистр» дәрежесін бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған. 

Жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  беру  ӘАОО-да  тиісті  мамандық 

бойынша  «магистр»  дәрежесін  бере  отырып  және/немесе  біліктілік  бере 

отырып кадрларды даярлауға бағытталған. 

11. Кәсіптік құзыреттіліктер магистратураның әрбір мамандығы бойынша 

кәсіптік  стандарттар  негізінде  жұмыс  берушілердің  талаптары  мен  қоғамның 

әлеуметтік сұраныстары ескеріле отырып анықталады. 

ӘАОО-да  оқу  нәтижелері  кәсіби  құзыретке  (біліктілік  сипаттамаларына, 

біліктілік талаптарына) сәйкес бітірушінің құзырет моделіне сәйкес келуі қажет. 

12.  Бейіндік  магистратура  экономика,  медицина,  құқық,  білім,  ӛнер, 

қызмет  кӛрсету  және  бизнес,  қорғаныс  және  ұлттық  қауіпсіздік  салалары, 

құқық  қорғау  қызметі  үшін  кәсіптік  даярлығы  терең  басқарушы  кадрларды 

даярлау  бойынша  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  берудің  кәсіптік  оқу 

бағдарламаларын іске асырады. 

Бизнес ортасы үшін мамандар даярлау мақсатында жоғары оқу орны MBA 

бағдарламасын  іске  асыра  алады.  MBA  кәсіптік  білім  беру  бағдарламасы 

шеңберінде  мамандар  даярлау  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын  ең  тӛменгі 

талаптарды білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді. 

13.  Ғылыми  және  педагогикалық  магистратура  жоғары,  жоғары  оқу 

орнынан  кейінгі  білім  беру  жүйесі  және  ғылым  саласы  үшін  ғылыми-

педагогикалық  даярлығы  терең  ғылыми  және  педагогикалық  мамандарды 

даярлау  бойынша  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  берудің  білім  беру 

бағдарламаларын іске асырады. 

ӘАОО-да ғылыми және педагогикалық магистратура тереңдетілген кәсіби 

және  ғылыми-педагогикалық  даярлыққа  ие  болатын  қорғаныс  және  ұлттық 

қауіпсіздік  саласы,  құқық  қорғау  қызметі  үшін  басшылық,  ғылыми  және 

педагогикалық кадрларды даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру бағдарламаларын іске асырады. 

14.  Магистратурада  білім  алу  тек  күндізгі  оқу  нысанында  жүзеге 

асырылады.  

ӘАОО-да магистратурада оқу күндізгі, кешкі нысанда жүзеге асырылады. 

Білім  алушылардың  санатына  байланысты  қашықтықтан  білім  беру 

технологияларын қолдана отырып оқытуға жол беріледі.  


 

15.  Магистранттың  магистратураға  түсер  алдында  тиісті  білім  беру бағдарламасын меңгеруге қажетті барлық пререквизиттері болуы тиіс. Қажетті 

пререквизиттер тізбесін жоғары оқу орны ӛзі айқындайды. 

Қажетті  пререквизиттер  болмаған  жағдайда  магистрантқа  оларды  ақылы 

түрде  меңгеруге  рұқсат  етіледі.  Бұл  жағдайда  магистратурада  білім  алу 

магистрант пререквизиттерді толық меңгергеннен кейін басталады. 

16. Ғылыми, педагог және басқарушы кадрларды магистратурада даярлау 

екі бағытта: 

1) 2 жылдық оқу мерзімімен ғылыми және педагогикалық; 

2)  кемінде  бір  жыл  оқу  мерзімімен  бейіндік  бағыттарда  жүзеге 

асырылады. 

Жоғары  оқу  орны  магистратурада  оқу  мерзімін  алдыңғы  дайындық 

деңгейінің  білім  беру  бағдарламасының  бейініне  сәйкес  келуіне  және 

пререквизиттердің болуына байланысты ӛзгерте алады. 

17.  Оқу  процесін  кредиттік  оқыту  технологиясы  бойынша  ұйымдастыру 

кезінде әр оқу пәнінің кӛлемі кредиттің бүтін санын құрауы тиіс. Бұл ретте пән, 

әдетте, кемінде 2 немесе 3 кредит кӛлемімен бағаланады. 

ӘАОО-да  әрбір  пәннің  кӛлемі  кредиттердің  бүтін  санын  құрайды  және 

пәнді 1 кредитке бағалауға жол беріледі. 

18.  Магистранттар  әрбiр  оқу  пәнін  бiр  академиялық  кезеңде  меңгеріп, 

аяқталған  соң  емтихан  нысанындағы  қорытынды  бақылауды  тапсырады. 

Кәсіптік  практиканың  барлық  түрлері,  курстық  жұмыстар  (жобалар),  ғылыми-

зерттеу 


(эксперименттік-зерттеу) 

жұмысы, 


тағылымдамалар 

бойынша 


қорытынды  бақылау  магистранттың  оқу  жұмыстарының  түрлерін  қорғау 

нысанында белгіленген бағалау шкаласына сәйкес бағаланады.  

19. Базалық пәндер циклі (БП) міндетті компонент пен таңдау компоненті 

пәндерінен тұрады. 

ӘАОО-да базалық пәндер циклі (БП) міндетті пәндерден және жоғары оқу 

орны компоненттерінен тұрады.  

20.  Ғылыми  және  педагогикалық  бағыттағы  магистратурада  БП  циклінің 

кӛлемі үлгілік оқу жоспарының жалпы кӛлемінің 48%-ын құрайды, оның ішінде 

40%  міндетті  компонент  пәндеріне,  ал  60%  -  ы  таңдау  компоненті  пәндеріне 

тиесілі. 

 

Бейіндік  бағыттағы 

магистратурада  БП  циклінің  кӛлемі  үлгілік  оқу 

жоспарының жалпы кӛлемінің 44%-ын (оқу мерзімі 1 жыл) және 28%-ын (оқу 

мерзімі  1,5  жыл)  құрайды,  оның  ішінде  62%  және  50%  міндетті  компонент 

пәндеріне, ал 38% және 50% таңдау компоненті пәндеріне тиесілі. 

ӘАОО-да  магистратурадағы  базалық  пәндер  кӛлемі  үлгілік  оқу 

жоспарының  пәндік  жалпы  кӛлемінің  40%  құрайды,  оның  20%  міндетті 

компонент пәндеріне және кемінде 80% кемінде жоғары оқу орны компонентіне 

тиесілі, бұл ретте: 

1)  ғылыми-педагогикалық бағыттағы  магистратурада  БП  циклінің  кӛлемі 

кемінде  17  кредитті  құрайды,  оның  ішінде  кемінде  3  кредиті  міндетті 

компонентке тиесілі;   

2)  салалық  бағыттағы  магистратурада  (оқу  мерзімі  1  жылдық)  БП циклінің  кӛлемі  кемінде  7  кредитті  құрайды,  оның  кемінде  1  кредиті  міндетті 

компонентке тиесілі;  

3)  салалық  бағыттағы  магистратурада  (оқу  мерзімі  1,5  жылдық)  БП 

циклінің  кӛлемі  кемінде  14  кредитті  құрайды,  оның  ішінде  кемінде  3  кредиті 

міндетті компонентке тиесілі. 

21.  Ғылыми  және  педагогикалық  бағыттағы  магистратурада  бейіндеуші 

пәндер  циклінің  кӛлемі  үлгілік  оқу  жоспарының  жалпы  кӛлемінің  52%-ын 

құрайды, оның ішінде 9%-ы міндетті компонент пәндеріне және 91%-ы таңдау 

компоненті пәндеріне тиесілі. 

Бейіндік  бағыттағы  магистратурада  бейіндеуші  пәндер  циклінің  кӛлемі 

үлгілік  оқу  жоспарының  жалпы  кӛлемінің  56%-ын  (оқу  мерзімі  1  жыл)  және 

72%-ын  (оқу  мерзімі  1,5  жыл)  құрайды,  оның  ішінде  10%  және  12%  міндетті 

компонент пәндеріне, ал 90% және 88% тиісінше таңдау компоненті пәндеріне 

тиесілі. 

ӘАОО-да бейіндеуші пәндер (БП) циклінің кӛлемі магистратурада үлгілік 

оқу жоспары пәндерінің жалпы кӛлемі кемінде 60% болады, олардың 10%-нан 

аспайтыны міндетті компонент пәндеріне және  кемінде 90% жоғары оқу орны 

компонентіне бӛлінеді, бұл ретте: 

1)  ғылыми-педагогикалық бағыттағы  магистратурада  БП  циклінің  кӛлемі 

кемінде  25  кредитті  құрайды,  оның  ішінде  кемінде  2  кредиті  міндетті 

компонентке тиесілі;  

2)  салалық  бағыттағы  магистратурада  (оқу  мерзімі  1  жылдық)  БП 

циклінің  кӛлемі  кемінде  11  кредитті  құрайды,  оның  ішінде  кемінде  1  кредиті 

міндетті компонентке тиесілі; 

3)  салалық  бағыттағы  магистратурада  (оқу  мерзімі  1,5  жылдық)  БП 

циклінің  кӛлемі  кемінде  22  кредитті  құрайды,  оның  ішінде  кемінде  2  кредиті 

міндетті компонентке тиесілі. 

22.  Міндетті  компонент  пәндерінің  тізбесі  үлгілік  оқу  жоспарымен 

айқындалады.  Міндетті  компонент  пәндерінің  кӛлемін  қысқартуға  жол 

берілмейді.   

23.  Таңдау  компоненті  пәндерінің  тізбесін  жоғары  оқу  орны  ӛзі 

анықтайды.  Бұл  ретте  жұмыс  берушілердің  талаптары  мен  еңбек  нарығының 

сұранысы ескеріледі. 

ӘАОО-да  жоғары  оқу  орны  компонентінің  пәндер  тізбесін  ӘАОО  ӛз 

бетінше  айқындайды.  Оқудың  қосымша  түрлері  міндетті  компоненттен  және 

жоғары оқу орны компонентінен тұрады. Міндетті компоненттің кӛлемі кемінде 

13  кредитті  құрайды  және  кемінде  6  кредиттен  тұратын  кәсіби  практикадан, 

кемінде  7  кредиттен  тұратын  магистранттың  ғылыми-зерттеу  жұмысынан 

тұрады.  Оқудың  қосымша  түрлерінің  жоғары  оқу  орны  компонентіне  әскери 

тағылымдама және/немесе оқудың басқа да түрлері қосылады. 

24.  Ғылыми  және  педагогикалық  бағыттағы  магистратураның  білім  беру 

бағдарламасының мазмұны осы стандартқа 1-қосымшаға сәйкес белгіленеді.  

ӘАОО-да ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша магистратураның 


 

білім  беру  бағдарламаларының  мазмұны  осы  стандартқа  2-қосымшаға  сәйкес белгіленеді. 

25.  Бейіндік  бағыттағы  магистратураның  білім  беру  бағдарламасының 

мазмұны осы стандартқа 3-қосымшаға сәйкес белгіленеді.  

ӘАОО-да  салалық  бағыт  бойынша  магистратураның  білім  беру 

бағдарламаларының мазмұны осы Стандартқа 4-қосымшаға сәйкес белгіленеді. 

26. Бейіндік магистратураны бітірген магистрант педагогикалық қызметке 

кәсіптік  педагогикалық  бейіндегі  бағдарламаларды  қосымша  меңгеріп,  негізгі 

дипломға қосымша тиісті куәлік берілгеннен кейін ғана жіберіледі. 

27.  Бейіндік  магистратураны  бітірген  тұлғалар  үшін  педагогикалық 

бейіндегі  білім  беру  бағдарламасының  мазмұны,  ӘАОО-ны  қоспағанда  осы 

стандартқа 5-қосымшаға сәйкес белгіленеді. 

28.  Магистратурада  оқыту  мемлекеттік,  орыс  және  ағылшын  тілдерінде 

жүзеге асырылады. Оқу тілін магистранттың ӛзі таңдайды.  

Үш  тілде  білім  беру  бағдарламаларын  енгізуші  ӘАОО-лар  үш  тілде: 

қазақ,  орыс  және  ағылшын  тілдерінде  білім  беруді  жүзеге  асырады.  Екі  тілде 

білім  беру  бағдарламаларын  енгізуші  ӘАОО-лар  екі  тілде:  қазақ  және  орыс 

тілдерінде білім беруді жүзеге асырады. Сонымен бірге түрлі тілдерде берілетін 

пәндердің пайыздық арақатынасын ӘАОО анықтайды.  

 

3. Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар 

 

29.  Жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  берудің  мақсаты  жоғары  рухани 

және  ӛнегелі  қасиет  иесі  болатын  тұлғаның  дамуында    перспективаларын 

ескере  отырып  еліміздің  бәсекеге  қабілетті,    жоғары  білікті,    ӛзіндік  ойлау 

қабілетті  және  қоғамның  прогрессивті  техникалық,  ғылыми,  әлеуметтік-

экономикалық  және  мәдени  дамуын  қамтамасыз  ететін  жоғары  білікті 

кадрларды дамыту және даярлау болып табылады. 

ӘАОО-да  ӛз  бетінше  ойлауға,  басқаруға  және  елдің  қорғаныс  және 

ұлттық  қауіпсіздігін  қамтамасыз  етуге,  құқық  қорғау  қызметін  жүзеге  асыруға 

қабілетті,  моральдық-адамгершілік  қасиеті  жоғары,  жоғары  білікті  кадрларды 

даярлау жоғары білімнен кейінгі білім берудің мақсаты болып табылады. 

30.  Жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  беру  мазмұнында  айқындалған 

негізгі құндылықтар: 

1) қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік

2) құрмет; 

3) ынтымақтастық; 

4) ашықтық. 

31.  Бейіндік  магистратураны  бiтiрушiлердің  негізгі  құзыреттіліктеріне 

қойылатын талаптар: 

оның: 


1)

 

мынадай: ғылыми танымның дамуындағы қазiргi үрдістер туралы; 

 

жаратылыстану (әлеуметтік, 

гуманитарлық, 

экономикалық) 

ғылымдарының әдіснамалық және философиялық ӛзекті проблемалары туралы; 

жаһандану  процестерінің  қарама-қайшылықтары  мен  әлеуметтiк-

экономикалық салдары туралы; 

әлемдік  бизнес  әріптестiктің  экономикалық,  саяси,  құқықтық,  мәдени 

және технологиялық ортасының қазiргi жай-күйі туралы; 

кәсiпорынды  стратегиялық  басқаруды  ұйымдастыру,  инновациялық 

менеджмент, кӛшбасшылық теориялары туралы; 

кәсiпорынның 

жұмыс 


істеуінің 

негiзгi 


қаржылық-шаруашылық 

проблемалары туралы түсінігі болуы тиіс; 

2) мыналарды: 

ғылыми танымның әдiснамасын; 

экономика құрылымын ӛзгертетін негiзгi қозғаушы күштерді; 

инвестициялық ынтымақтастықтың ерекшелiктері мен қағидаларын; 

ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкiндiк 

беретін кемінде бір шет тiлiн кәсiптік деңгейде білуі қажет;  

3) мыналарды: 

кәсiптік қызметте танымның ғылыми әдiстерiн қолдана білуі; 

процестер 

мен 


құбылыстарды 

зерттеудiң 

қолданыстағы 

тұжырымдамаларын, теориясы мен тәсілдерін сын-кӛзбен талдай білуі; 

әртүрлi пәндер бойынша меңгерген бiлiмді интеграциялауы, оларды жаңа 

белгісіз  жағдайларда  талдамалық  және  басқарушылық  мәселелерді  шешуде 

қолдана білуі; 

кәсiпорынның  шаруашылық  жұмысына  микроэкономикалық  талдау 

жүргiзе алуы және оның нәтижелерiн кәсiпорынды басқаруда қолдана білуі; 

маркетинг пен менеджменттi ұйымдастыруға жаңа тәсілдерді практикада 

қолдана алуы; 

кәсiпорынның  (фирманың)  шаруашылық  жұмысын  ұйымдастыру  мен 

басқарудағы қиын және қалыптан тыс жағдайларда шешiм қабылдай білуі

экономикалық  қатынастарды  реттеудегi  Қазақстан  Республикасының 

заңнамалық нормаларын практикада қолдана білуі; 

жаңа  проблемалар  мен  жағдайларды  шешуде  креативтi  ойлауы  және 

шығармашылықпен қарауы; 

ақпараттық-талдамалық  және  ақпараттық-библиографиялық  жұмысты 

қазiргi ақпараттық технологияларды қолданып жүргізуі; 

диссертация,  мақала,  есеп,  талдамалық  жазбалар  және  т.б.  түрінде 

эксперименталды-зерттеу  және  талдамалық  жұмыс  нәтижелерін  қорыта  білуі 

тиіс; 


4) мынадай:  

қалыпты ғылыми және кәсiптік міндеттерді шешу; 

ұйымдар  мен  кәсiпорындардың  экономикалық  қызметiн  ұйымдастыруда 

және басқаруда ғылыми талдау және практикалық проблемаларды шешу; 

менеджмент  және  маркетинг  саласында  проблемаларды  зерттеу  және 

алынған нәтижелерді кәсiпорынды басқару әдiстерiн жетiлдiру үшiн қолдану;  

кәсiптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс; шешендік  ӛнер,  ӛз  ойын  ауызша  және  жазбаша  түрде  дұрыс  және 

логикалық ресiмдеу;  

күнделiктi  кәсiптік  қызметте  және  докторантурада  білімін  жалғастыру 

үшін қажет бiлiмін кеңейту және тереңдету; 

кәсiптік 

қызмет 


саласында 

ақпараттық 

және 

компьютерлік технологияларды пайдалану дағдыларының болуы тиіс; 

5) мынадай: 

мамандық бойынша зерттеу әдіснамасы саласында; 

қазiргi  әлемдiк  экономика  проблемалары  және  әлемдік  шаруашылық 

процестердегі ұлттық экономикалардың қатысуы саласында; 

кәсiпорын қызметiн ұйымдастыру мен басқаруда; 

әртүрлi  ұйымдармен,  оның  ішінде  мемлекеттiк  қызмет  органдарымен 

ӛндiрiстiк байланыстарды жүзеге асыруда; 

бiлiмнің  үнемі  жаңаруын  қамтамасыз  ету,  кәсiптік  дағдыны  және 

біліктілікті тереңдету тәсілдерінде құзыретті болуы қажет. 

ӘАОО-да  салалық  магистратураны  бітірушілердің  басты  құзыреттеріне 

талаптар  кәсіби  құзыреттермен  (біліктілік  сипаттамаларымен,  біліктілік 

талаптарымен) анықталады. 

32.  Ғылыми  және  педагогикалық  магистратура  бiтiрушiлерінің  негізгі 

құзыреттіліктеріне қойылатын талаптар: 

оның: 


1)

 

мынадай:  қоғамдық ӛмiрдегi ғылым және бiлiмнiң рӛлі туралы; 

ғылыми танымның дамуындағы қазiргi үрдістер туралы; 

жаратылыстану 

(әлеуметтік, 

гуманитарлық, 

экономикалық) 

ғылымдарының    әдіснамалық  және  философиялық  ӛзекті  проблемалары 

туралы;  

жоғары мектеп оқытушысының кәсiби құзыреттілігі туралы; 

жаһандану  процестерінің  қарама-қайшылықтары  мен  әлеуметтiк-

экономикалық салдары туралы түсінігі болуы керек; 

2) мыналарды:  

ғылыми танымның әдiснамасын; 

ғылыми қызметті ұйымдастырудың қағидаттары мен құрылымын; 

оқыту процесінде студенттердің танымдық қызметінің психологиясын;  

оқыту  тиімділігі  мен  сапасын  арттырудың  психологиялық  әдістері  мен 

құралдарын білуі тиіс; 

3) мыналарды:  

алған білімін ғылыми зерттеулер контекстiнде идеяларды қолдану немесе 

ӛзіндік дамыту үшiн қолдана білуі; 

процестер 

мен 


құбылыстарды 

зерттеудiң 

қолданыстағы 

тұжырымдамаларын, теориясы мен тәсілдерін сын-кӛзбен талдай алуы; 

әртүрлі  пәндер  аясында  алған  білімін  жаңа  таныс  емес  жағдайларда 

зерттеу міндеттерін шешу үшін интеграциялауы; 10 

 

бiлiмді интеграциялау жолымен, толық емес немесе шектеулі ақпараттар негiзiнде тұжырымдама жасап, шешiм қабылдай алуы; 

жоғары  мектеп  педагогикасы  мен  психологиясынан  алған  бiлiмін  ӛз 

педагогикалық қызметiнде қолдана білуі; 

оқытудың интерактивті әдiстерін қолдана білуі; 

ақпараттық-талдамалық  және  ақпараттық-библиографиялық  жұмысты 

қазiргi ақпараттық технологияларды қолданып жүргізуі; 

жаңа  проблемалар  мен  жағдайларды  шешуде  креативтi  ойлауы  және 

шығармашылықпен қарауы; 

ғылыми  зерттеулер  жүргізуге  және  жоғары  оқу  орнында  арнайы  пәндер 

бойынша  сабақ  жүргізуді  жүзеге  асыруға  мүмкіндік  беретіндей  кәсіптік 

деңгейде шет тілін еркін меңгеруі

диссертация,  ғылыми  мақала,  есеп,  талдамалық  жазбалар  және  т.б. 

түрінде  ғылыми-зерттеу  және  талдамалық  жұмыс  нәтижелерін  қорыта  білуі 

тиіс; 


4) мынадай: 

ғылыми-зерттеу әрекеттері, қалыпты ғылыми мәселелерді шешу;  

кредиттік  оқыту  технологиясы  бойынша  білім  беру  және  педагогикалық 

қызметті жүзеге асыру; 

кәсiптік пәндердi оқыту әдiстемесі; 

білім беру процесінде қазiргi ақпараттық технологияларды қолдану; 

кәсiптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс; 

шешендік  ӛнер,  ӛз  ойын  ауызша  және  жазбаша  түрде  дұрыс  және 

логикалық тұрғыдан ресiмдеу;  

күнделiктi кәсiптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру 

үшін бiлiмін кеңейту және тереңдету дағдысының болуы қажет; 

5) мына: 

ғылыми зерттеулердің әдіснамасы саласында; 

жоғары оқу орындарындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет 

саласында; 

қазiргi бiлiм беру технологияларына қатысты мәселелерде

кәсiптік салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындауда; 

бiлiмдi  үнемі  жаңартуды,  кәсiптік  дағдылар  мен  білікті  кеңейтуді 

қамтамасыз ету тәсілдерінде құзыретті болуы тиіс. 

33. Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысына қойылатын талаптар: 

ғылыми және педагогикалық магистратурадағы ғылыми-зерттеу жұмысы: 

1) 


магистрлік 

диссертация 

қорғалатын 

мамандықтың 

негізгі 

проблемасына сәйкес келуі; 

2)  ӛзекті  болып,  ғылыми  жаңалықты  және  практикалық  маңызды 

қамтамасыз ету; 

3)  ғылым  мен  практиканың  қазіргі  теориялық,  әдістемелік  және 

технологиялық жетістіктеріне негізделуі

4) ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістерін қолдана отырып орындау; 

5)  негізгі  қорғалатын  ережелер  бойынша  ғылыми-зерттеу  (әдістемелік, 11 

 

практикалық) бӛлімдерінің болуы; 6)  тиісті  білім  саласында  алдыңғы  қатарлы  халықаралық  тәжірибеге 

енгізу. 


34.  Магистранттың  экспериментті-зерттеу  жұмысына  қойылатын 

талаптар: 

бейіндік магистратурадағы эксперименттік-зерттеу жұмысы: 

1)  магистрлік  диссертация  (магистрлік  жоба)  қорғалатын  мамандықтың 

негізгі проблемасына сәйкес келуі; 

2)  ғылым  мен  практиканың  қазіргі  теориялық,  әдістемелік  және 

технологиялық жетістіктеріне негізделуі; 

3) ақпараттық технологияның қазіргі әдістерін қолдана отырып орындау; 

4) негізгі 

қорғалатын 

ережелер 

бойынша 


экспериментті-зерттеу 

(әдістемелік, практикалық) бӛлімдерінің болуы. 

35.  Магистратура  мамандықтары  шеңберінде  жоғары  оқу  орындары 

Ұлттық  біліктілік  шегіне,  кәсіптік  стандарттарға  сәйкес  және  Дублин 

дескрипторларымен  және  Еуропалық  біліктілік  шегімен  келісілген  білім  беру 

бағдарламаларын ӛз бетінше әзірлейді.  

магистратураны  мамандандыру  аясында  ӘАОО-да  кәсіби  құзыреттерге 

сәйкес  (біліктілік  сипаттамаларына,  біліктілік  талаптарына)  түрлі  білім  беру 

бағдарламаларын ӘАОО дербес әзірлейді.  

Білім беру бағдарламалары оқыту нәтижесіне бағдарлануы тиіс. 

36.  Магистратураның  білім  беру  бағдарламалары  модулді  оқудың 

қағидаттары негізінде құрылымданады. 

Магистратураның  білім  беру  бағдарламасының  құрылымы  білім  беру 

мазмұнын айқындайтын оқу және ғылыми жұмыстардың түрлерінен тұрады. 

37. Магистратураның білім беру бағдарламасында: 

1)  базалық  және  бейіндеуші  пәндер  циклдерін  меңгеруді  қамтитын 

теориялық оқыту;  

2)  магистранттардың  практикалық  даярлығы:  практика,  кәсіптік 

тағылымдама түрлері;  

3) ғылыми және педагогикалық магистратура үшін магистрлік жоспардың 

орындалуын қамтитын ғылыми-зерттеу жұмысы; 

4)  бейіндік  магистратура  үшін  магистрлік  жоспардың  орындалуын 

қамтитын эксперимент-зерттеу жұмысы; 

5) аралық және қорытынды аттестаттау қамтылады. 

38.  Білім  беру  бағдарламалары  мамандық  пен  пәндердің  оқу-әдістемелік 

кешендерінің  негізінде  іске  асырылады.  Мамандық  пен  пәндердің  оқу-

әдістемелік кешендерінің нысаны, құрылымы және әзірлеу тәртібін білім беру 

ұйымы ӛзі айқындалады. 

ӘАОО-да  білім  беру  бағдарламаларын  іске  асыру  пәндердің  оқу-

әдістемелік кешендері негізінде жүзеге асырылады. Пәндердің оқу-әдістемелік 

кешендерін  әзірлеу  нысаны,  құрылымы  мен  тәртібін  ӘАОО  дербес 

айқындалады. 

39. Барлық жұмыс түрлерінің еңбек сыйымдылығын есептеу меңгерілген 


12 

 

материалдың  кӛлемі  бойынша  жүзеге  асады  және  оқудың  нақты  нәтижесіне жетуге  қажетті  магистранттар  мен  оқытушылардың  еңбек  шығындарының 

ӛлшем бірлігі болып табылатын кредиттермен ӛлшенеді.  

Бұл  ретте  алдыңғы  білім  деңгейлерінде  игерілген  кредиттерді  ескеретін 

жинақтаушы кредиттік жүйе қолданылады. 

40. Білім беру қызметін ұйымдастыру оқу процесін, білім беру мазмұнын 

жоспарлау,  оқу  сабақтарын  жүргізу  тәсілдерін,  магистранттың  ӛзіндік 

жұмысын,  олардың  оқу  жетістіктерін  қорытынды  бақылау  нысандарын  таңдау 

арқылы жүзеге асады.   

41.  Білім  беру  мазмұнының  құрылымы  білім  берудің  есептеу-ӛлшегіш 

құралдары:  оқу  жоспары  мен  бағдарламаларына,  оқу  жүктемесінің  кӛлеміне, 

академиялық  кезеңдер  ұзақтығына,  академиялық  сабақ  түрлеріне,  оқу 

материалының кӛлеміне қойылатын талаптарға сәйкес анықталады. 

42.  Білім  беру  қызметін  жоспарлау  мен  ұйымдастыру  оқу  жоспарының 

негізінде жүзеге асырылады.  

Оқу  жоспарлары  үлгілік  (ҮОЖ),  жеке  (ЖОЖ)  және  жұмыстық  (ОЖЖ) 

болып бӛлінеді.  

ӘАОО-да  оқу  жоспарлары  үлгілік  (ҮОЖ)  және  жұмыс  (ЖОЖ)  жоспары 

болып бӛлінеді. 

43.  ҮОЖ  осы  стандарт  негізінде  магистратураның  нақты  мамандықтары 

бойынша әзірленеді және оны білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді. 

ӘАОО-да  ҮОЖ  осы  стандарттың  негізінде  магистратураның  нақты 

мамандықтары  бойынша  әзірленеді  және  білім  беру  саласындағы  уәкілетті 

органмен келісу бойынша тиісті уәкілетті орган бекітеді. 

ҮОЖ-да  міндетті  компоненттің  әрбір  оқу  пәнінің  еңбек  сыйымдылығы 

және  әрбір  оқу  қызметінің  түрі  (практика,  МҒЗЖ  (МЭЗЖ),  кешендi  емтихан, 

магистрлік  диссертацияны  жазу  және  қорғау)  кредитпен  айқындалады,  ал  оқу 

пәндерінің әр циклі бойынша таңдау компоненті кредиттердің жалпы санымен 

кӛрсетіледі. 

АӘОО-да міндетті компоненттің және оқу қызметі әрбір түрінің әрбір оқу 

пәнінің  кӛлемділігі  (практиканың,  МҒЗЖ  (МЭЗЖ),  кешенді  емтиханын, 

кредиттердегі  магистрлік  диссертацияны  ресімдеу  және  қорғау  ҮОЖ-да 

айқындалады,  ал  жоғары  оқу  орны  компонентін  оқу  пәндерінің  әрбір  циклі 

бойынша кредиттердің жалпы санын кӛрсетеді  

44.  ҮОЖ-ға  қосымша  жыл  сайын  жоғары  оқу  орны  таңдау 

компонентіндегі  барлық  пәндердің  жүйеленген,

 

ӘАОО-ны  қоспағанда аннотацияланған  тізбесі  болып  табылатын  элективті  пәндер  каталогын  (ЭПК) 

жасайды. 

ЭПК-де әр оқу пәнінің пререквизиттері мен постреквизиттері кӛрсетіледі. 

ЭПК  магистранттарға  элективті  оқу  пәндерін  баламалы  таңдау  мүмкіндігін 

қамтамасыз етуі тиіс.   

45. Мамандық бойынша ҮОЖ мен ЭПК негізінде магистрант эдвайзердің 

кӛмегімен  ӘАОО-ны  қоспағанда  ЖОЖ  құрады.  ЖОЖ  әрбір  магистранттың 

жеке білім алу траекториясын анықтайды.  13 

 

ЖОЖ-ға    ҮОЖ-дан  міндетті  компонент  пәндері  мен  оқу  әрекетінің түрлері  (практикалар,  МҒЗЖ  (МЭЗЖ),  кешенді  емтихан,  магистрлік 

диссертацияны ресімдеу және қорғау) және ЭПК-дан таңдау компоненті пәндері 

кіреді. 

ӘАОО-да  магистранттың  білім  беру  траекториясы  ЖОЖ  және 

магистранттың жеке жұмыс жоспарымен анықталады. 

46.  ОЖЖ  оқу  жылына  мамандықтардың  ҮОЖ-ы  мен  магистранттардың 

ЖОЖ-ы негізінде жасалады және оны Ғылыми кеңестің  шешімі негізінде білім 

беру ұйымының басшысы бекітеді.  

ОЖЖ-да  оқу  жылында  оқытылатын  пәндер  тізбесі  және  олардың 

кредитпен  санағандағы  еңбексыйымдылығы,  оқытылу  реті,  оқу  сабақтарының 

түрлері,  бақылау  нысандары,  сондай-ақ  оқу  қызметінің  басқа  да  түрлері 

(практикалар,  МҒЗЖ  (МЭЗЖ),  кешенді  емтихан,  магистрлік  диссертацияны 

ресімдеу және қорғау) айқындалады. 

ӘАОО-да  ЖОЖ  мамандықтың  ҮОЖ  негізінде  оқудың  жалпы  мерзіміне 

әзірленеді  және  білім  беру  мекемесінің  басшысы  бекітеді.  ЖОЖ-да  пәндердің 

тізбесі  және  олардың  кредиттегі  еңбек  кӛлемі,  зерттеу  тәртібі,  оқу 

сабақтарының түрлері және бақылау түрлері, сондай-ақ оқу қызметінің басқа да 

түрлері (практика, МҒЗЖ (МЭЗЖ), тағылымдама, кешенді емтихан,  магистрлік 

диссертацияны  ресімдеу  және  қорғау  және  т.б.)  айқындалады.  ЖОЖ 

оқытушының  сабақ  кестесін  және  оқу  жұмысының  еңбек  кӛлемін  есептеуін 

жүргізу үшін негіз болып табылады. 

47.  ЭПК,  ЖОЖ  және  ОЖЖ-ның  нысанын,  құрылымын,  әзірлеу  және 

бекіту ретін жоғары оқу орны ӛзі айқындалады. 

ӘАОО-да ЖОЖ-ны әзірлеу және бекіту нысаны, құрылымы мен тәртібін 

ӘАОО дербес айқындайды.  

48. 


Барлық  оқу  пәндерінің  мазмұны  оқу  бағдарламаларымен 

айқындалады.  

49.  Үлгілік  оқу  бағдарламалары  (ҮОБ)  міндетті  компонент  пәндері 

бойынша  әзірленеді  және  оларды  білім  беру  саласындағы  уәкілетті  орган 

бекітеді.  

ӘАОО-да  ҮОЖ  міндетті  компонент  пәндері  бойынша  әзірленеді  және 

оларды тиісті мемлекеттік уәкілетті орган бекітеді.  

50.  Жұмыс  оқу  бағдарламалары  (силлабустар)  оқу  жоспарының  барлық 

пәндері бойынша әзірленеді және оларды жоғары оқу орны бекітеді. Бұл ретте, 

оларды  әзірлеу  міндетті  компонент  пәндері  бойынша  үлгілік  оқу 

бағдарламалары негізінде жүзеге асырылады, ал таңдау компонентінің пәндері 

бойынша  жоғары  оқу  орны  ӛзі  әзірлейді.  Жұмыс  оқу  бағдарламалары  мен 

силлабустардың нысанын, құрылымын, әзірлеу және бекіту тәртібін жоғары оқу 

орнының ӛзі айқындайды.  

51.  Магистрант  ғылыми  жетекшінің  басшылығымен  жасалатын  жеке 

жұмыс жоспары негізінде оқиды.  

52.  Магистранттың  жеке  жұмыс  жоспары  оқудың  толық  кезеңіне 

жасалады және мынадай бӛлімдерден тұрады: 14 

 

1) ЖОЖ (қажет болған жағдайда жыл сайын нақтыланады); 2)  ғылыми-зерттеу/эксперименттік-зерттеу  жұмысы  (тақырыбы,  зерттеу 

бағыты, мерзімі және есеп беру нысаны); 

3) практика (бағдарламасы, базасы, мерзімі және есеп беру нысаны); 

4)  негіздемесі  мен  құрылымы  кӛрсетілген  магистрлік  диссертация 

тақырыбы; 

5) магистрлік диссертацияны (магистрлік жоба) орындау жоспары; 

6) ғылыми жарияланымдар мен тағылымдамалардан ӛту жоспары. 

ӘАОО-да  магистранттың  жеке  жұмыс  жоспары  оқудың  жалпы  кезеңіне 

жасалады және мынадай тараулардан тұрады: 

1) 


ғылыми-зерттеу, 

эксперименттік-зерттеу 

жұмысы 

(зерттеудің тақырыбы, бағыты, есептілік мерзімі және түрі); 

2) практика, тағылымдама (бағдарлама, база, есептілік мерзімі және түрі); 

3)  негіздемесі  және  құрылымы  бар  магистрлік  диссертацияның 

тақырыбы; 

4) магистрлік диссертацияны орындау жоспары; 

5) 


ғылыми 

жарияланымдардың 

жоспары, 

ғылыми-практикалық 

конференцияларға қатысу (ғылыми-теориялық конференцияларға) және т.б. 

53.  Магистратурадағы  оқу  сабақтары  инновациялық  технологиялар  мен 

оқытудың интерактивті әдістерін қолдана отырып жүргізілуі тиіс.  

54.  Оқу  процесін  жоспарлау  кезінде  жоғары  оқу  орны  білім  беру 

бағдарламасы  компоненттерін  бӛлу  нормаларын  осы  стандартқа  6-қосымшаға 

(ғылыми  және  педагогикалық  бағыттар  үшін)  және  8,  10-қосымшаларға 

(бейіндік магистратура үшін) сәйкес басшылыққа алады. 

ӘАОО-да  оқу  процесін  жоспарлау  барысында  ӘАОО  осы  Стандартқа                

7-қосымшаға  (ғылыми  және  педагогикалық  бағыт  үшін)  және  9  және  11-

қосымшаға  (бейінді  магистратура  үшін)  сәйкес  магистратураның  білім  беру 

бағдарламаларының компоненттерін бӛлу нормаларын басшылыққа алады. 

55.  Магистратураның  білім  беру  бағдарламасын  меңгерген  және 

магистрлік диссертациясын кӛпшілік алдында қорғаған тұлғаға нормативтік оқу 

мерзімі кемінде 1-2 жыл болатын тиісті мамандық бойынша «магистр» дәрежесі 

беріледі. 

ӘАОО-да  магистратураның  білім  беру  бағдарламаларын  меңгерген  және 

магистрлік диссертацияны кӛпшілік алдында қорғаған тұлғаға тиісті мамандық 

бойынша  және/немесе  нормативтік  оқу  мерзімі  кемінде  1-2  жыл  болатын 

біліктілікті бере отырып, «магистр» дәрежесі беріледі. 

 

 
жүктеу 447.48 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет