2016 жыл, сәрсенбіжүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет10/12
Дата09.01.2017
өлшемі1.12 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

КАНАЛ

06.00  «Қырық  миллион 

теңге»

07.30 «Өмір үшін күрес»08.30 «Шебербек ағай»

09.00 «Будьте здоровы»

10.00 Т/ф «Васильки для 

Василисы»

12.00  «Q- елі»

12.30  «айнаonline»

13.15  «Епті саусақтар»

13.30    М/ф  «Балықтың 

басынан кешкендері»

15.00  «Вечерний киев»

16.15 Х/ф  «Бумер 2»

18.00  Т/с «Өмір сынағы» 

20.00  Т/п «ТойLIKE»

21.00    Х/ф  «S.W.A.T. 

Спецназ города ангелов»

23.15  Х/ф  «код апока-

липсиса»

01.10  Шоу «Stand Up»

02.00  «Қорқыныш фак-

торы»


03.00 «Жеңіп көр!» 

04.00  «Қырық  миллион 

теңге шоуы»  

05.00 «айнаonline»31 КАНАЛ

05.58  Қр ӘНҰраНы

06.00  «ӘзІл СТудИо» 

(каз) 


07:00   Информбюро

08:00 Сериал «кҮйЕу 

Бала» (повтор)

10:00  кулинарная 

программа «Готовим с 

адель»


10:30  анимационный 

фильм «МадаГаСкар 

3»(повтор)

12:30  ЕралаШ

13:30  кИНо. комедия 

«МаЧо» (кыргызстан) 

(каз)

15:30 анимационный фильм «раНГо»

17:40 кИНо. Меган 

Фокс в фантастическом 

боевике «ЧЕрЕПаШкИ-

НИНдзЯ» 

20:00 алдараспан, Шан-

шар, Нысанакүнделігі 

(каз)


22:00  Сериал «кҮйЕу 

Бала»


00:00  кИНо. БрэдПитт в 

фантастическомфильме 

«ВойНа МИроВ Z»

03:00 кИНо «роЖдЕН-

НаЯ СВоБодНой» 

(каз)


05:00 Мультсериал (каз)

     КТК

07.00 открытие веща-

ния. Қр ӘНҰраНы

07.05 “ЕЩЕ раз Про 

лЮБоВЬ” көркем 

фильм   


08.40 “МӘССаҒаН KZ” 

09.30 “ЖҮрЕкЖарды” 

10.10 “крИВоЕ зЕрка-

ло” 


12.00 НоВоСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.40 “НаШа ПраВда” 

(повтор)


13.40 “золотая кол-

лекция “Мосфильма”. 

ВадИМ СПИрИдоНоВ, 

ада роГоВЦЕВа, ПЕТр 

ВЕлЬЯМИНоВ, ТаМара 

СЕМИНа в многосерий-

ном фильме “ВЕЧНый 

зоВ” (11 и 12 серии)  

16.20 “БІздІң коНЦЕрТ” 

2 сезон. ТҰСаукЕСЕр!

17.35 “ЖҮрЕГІМдІ  БІр 

ТыНдаШы-1” көркем 

фильм 

19.00 “кӨрІПкЕл”. ТҰСаукЕСЕр! С субти-

трами на русском языке

20.00 “ӘйЕл ҚырыҚ 

ШыраҚТы”. С субти-

трами на русском языке 

(архив)


21.00 “СВЕрХЪЕ-

СТЕСТВЕННыЕ”. 

Программа о людях 

с экстрасенсорными 

способностями. ПрЕ-

МЬЕра!  


22.00 “друГаЯ ПраВда” 

с алексеем Шахмато-

вым“

23.00 ПрЕМЬЕра СЕзоНа. “Я СТЕСНЯ-

ЮСЬ СВоЕГо ТЕла-2”. 

Медицинский проект. 

00.30 “дороГаЯ, Мы 

уБИВаЕМ дЕТЕй”. 

реалити-шоу 

02.00-03.00 “кӨрІПкЕл” 

(повтор)


   ЕвРАЗИя

6:00 ЖаңалыҚТар 

СуБТИТрлЕрМЕН  

6:05 «БЕрклИ-СкВЕр» 

(каз)   

8:00 «ТаңҒы ПоШТа» 

бағдарламасы 

8:35 «П@уТINA» 

бағдарламасы  

9:00 «СМак» 

9:40 любава Грешнова, 

александр устюгов, 

андрей Финягин в мело-

драме «уйТИ, ЧТоБы 

оСТаТЬСЯ»    

11:35 «ФаБрИка ГрЕз» 

с ольгой артамоновой  

12:00 «ӘйЕл Сыры…» 

бағдарламасының 

тұсаукесері   

12:55 «101 кЕңЕС» 

бағдарламасы    

13:20 «П@уТINA+» 

бағдарламасы    

14:15 Премьера. «оТ-

крыТИЕ кИТаЯ» 

14:50 ЮБИлЕйНый 

коНЦЕрТ ВалЕрИЯ 

И коНСТаНТИНа МЕ-

ладзЕ 


17:10 Премьера. олеса 

Фаттахаво, Евгений Ши-

риков в многосерийном 

фильме «МЕлодИЯ На 

дВа ГолоСа»   

20:00 «ПЕрВаЯ Про-

ГраММа» 

21:00 «МЕлодИЯ На 

дВа ГолоСа». Продол-

жение


22:00 «кЕШкІ кЕздЕСу» 

бағдарламасы   

23:10 «СЕНБІлІк 

ЖаңалыҚТар» 

23:50 ПрЕМЬЕра 

СЕзоНа. ЮМорИСТИ-

ЧЕСкоЕ Шоу «ПодМо-

СкоВНыЕ ВЕЧЕра» 

0:50 Светлана Ходчен-

кова, Максим Матвеев 

в комедии «лЮБИТ НЕ 

лЮБИТ»  


2:30 «ӘйЕл Сыры…» 

бағдарламасы  

3:15 «101 кЕңЕС» 

бағдарламасы    

3:35 «ТаңҒы ПоШТа» 

бағдарламасы  

до 04:00 

 

 8:00 Жаңалықтар

8:30 Новости «20:30»

9:00 Программа «Супер-

папа»


9:40 Союзмультфильм 

«Ну, погоди!»

10:00 Турецкий сериал 

«украденная жизнь»

11:10 «Жетім жүрек» 

үнді телехикаясы

13:10 Художественный 

фильм «Мираж»

14:45 арнайы жоба. 

«Той жыры»

15:05 «Бірегей». Өмірбек 

Байгелді


15:30 айтыс. «Жүйріктер 

мен үздіктер»

17:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» 

үнді телехикаясы

20:00 «Біздің 

уақыт» ақпараттық-

сараптамалық 

бағдарламасы

20:50 арнайы жоба. 

«Өзекті»


21:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

22:00 «Ел аузында» 

бағдарламасы

23:00 «астана кеші 

көңілді» концерттік шоуы

0:15 «Менің күнәлі 

періштем» көркем 

фильмі

СЕНБІ

12  

НАуРЫЗ

Жұлдыз-жорамал   7 - 13  наурыз аралығы

Тоқты

Айналаңыздағыларға жылы 

қабақ танытып, барынша 

жұмсақ, кішіпейіл болуға 

талпыныңыз. Тек сонда ғана 

ісіңіз алға баспақ. Өзіңіздің 

жақын адамдарыңыздың көзіне қандай 

да бір кері істеріңізбен көрініп қалмауға 

тырысыңыз. Бәріне де мұқият болыңыз.

 

Торпақ

Бұл аптаның жағымды 

жаңалығы мол болмақ. Қандай 

да бір шешілмеген мәселені 

айналшықтамай, жаңа 

бастамаларды қолға алуға тырысыңыз. 

Сондай-ақ дау-дамайдан барынша алыс 

жүріп, көтеріңкі көңіл-күйді түсірмегеніңіз 

жөн.

 

Егіздер

Кез келген тәуекелге дайын 

болыңыз. Бұл да ерлік, бұл да 

жағымсыз жағдайдан шығудың 

бір жолы. Күн қарбаласқа толы 

болатындықтан, бәріне де 

үлгеру үшін алдын ала жоспар 

жасап алғаныңыз жөн болар. Сондай-ақ 

шаршайтын уақыттың болмайтынын 

ескеріп, өзіңізді барынша сергек сезініп 

жүруіңіз керектігін еске саламыз.

 

Шаян

Қаржылық жағдайыңыз біраз 

қыспаққа алуы мүмкін. Сондықтан 

да қалтадағыңызды қанағат 

тұтып, оңды-солды жұмсауға болмайтынын 

есте ұстаңыз. Кешті жанұяңызға арнап, 

жақындарыңыздың жанында болыңыз.

 

Арыстан

Бойыңыздағы күшіңізді бекер 

жұмсамау үшін бұл апта отбасы 

мен қызметтегі орныңызды 

айқындап, айналаңыздағыларға түсіндіріп 

алғаныңыз жөн болар. Қандайда бір дау-

дамайлы әңгімеден алыс жүріп, оны тек 

сырттан бақылағаныңыз дұрыс.

 

    Бикеш

Достың да досы бар екенін 

есте ұстаңыз. Амал дос пен 

адал досты ажырата біліңіз. 

Тек сонда ғана ісіңіздің оңды 

боларына сенім де мол болмақ. Жаныңызда 

тіреу болар адамдардың жүргенін білу де 

бір ғанибет. Көп ешкімге сеніп, ішіңіздегіні 

ақтарып салудың қажеті жоқ. Жағдайға 

қарай көсілгеніңіз жөн.

 

 

Таразы

Ештеңенің де құпия 

болып қалуы мүмкін емес 

екенін біліңіз. Қандай құпия 

болмасын, оның ашылар, аян 

болар күні бар. Сондықтан да 

жасырған шындығыңыз бір күні жарыққа 

шығары сөзсіз. Оны ұмытпаңыз. Құпия 

сақтап, уайымда жүргенше, оны айтып, 

арқаңыздағы жүктен арылғаныңыз өзіңізге 

пайдалы.

  

Сарышаян

Болашаққа тек оңды 

көзқараспен қарап, бәрінің де 

жақсы болатынына сеніңіз. 

Айналаңызда орын алып жатқан жайттарға 

мұқият болыңыз. Ұсақ-түйектен де үлкен 

мәселенің шығуы мүмкін екенін есте 

ұстаңыз.

 

Мерген

Қай істе де білікті елшінің 

рөлін өз биігінде орындауға 

тырысыңыз. Бұл аптаның 

негізгі қаруыңыз осы болмақ. Сондықтан да 

сөз саптауыңыз бен ісіңізге біраз мән беріңіз. 

Барынша аз сөйлеп, бірақ одан үлкен нәтиже 

шығаруыңыз керектігін есте ұстаңыз.

    

  Тауешкі

Қаржылық жағдайыңызды 

реттегіңіз келсе, қандайда бір 

істі қолға алмастан бұрын 

асыра сілтеп жібермеуді 

ойлаңыз. Өйткені оның да өзіндік кері әсерлері 

жетерлік. Сезімге бой алдырып, көз жұма 

тәуекелге барудан аулақ болыңыз.

  

       

Суқұйғыш

Өткен істі қазбалаудың 

орны жоқ. Одан да жаңаға 

бет бұрыңыз, бүгінгі күнмен 

өмір сүріп, болашаққа жоспар жасай білуге 

дағдыланыңыз. Өткен өміріңізден қандайда 

бір жағымсыз естелік болатын дүниелерді 

ойланбастан лақтырып тастаңыз. Алдыңызға 

қойған мақсатқа қарай ұмтылыңыз.

 

 

Балықтар

Айналаңыздағылардың 

қас-қабағына қарауға тура 

келеді. Сондықтан да әр ісіңіз 

бен сөзіңізге барынша мұқият болғаныңыз 

абзал. Жақындарыңыздың жанын ауыртпауға 

тырысыңыз. Қолыңыздан келгенін аямағаныңыз 

жөн.

шай ішу денсаулыққа 

зиян ба? 

1.Аш  қарынға    шай  ішкенде,  ас  қорыту 

жолындағы ішкі мүшелер зақымдануы мүмкін.

2.Шайды суып қалғанда  ішуге болмайды.

Суық шайдың кесірінен қақырық көбейеді.

3.Ащы шығарылып ішкен шай денсаулыққа  

зиян.Егер түнде  ащы шай ішсеңіз,ұйқыңыз кел-

мей,  басыңызды ауыртуы мүмкін.

4.Дәрі-дәрмек қабылдаған кезде шай ішуші 

болмаңыз.Ол  дәрінің күшін жойып жібереді.

5.Шайды тамақтың алдында немесе тамақтан 

кейін  дереу ішуге болмайды.Тамақ пен шайдың 

арасы   жиырма - отыз минуттай болуы тиіс.

6.Тұрып  қалған  шайды    ішпеген  жөн.

Өйткені шай демделіп жиырма - отыз минуттан 

кейін   құрамындағы заттармен қышқылдануды   

бастайтындықтан,    бұл  кезде  шайдың   

құрамындағы хош иісті заттар    мен пайдалы 

құрамдас  бөліктері жарамсыз болып қалады.

Сондықтан қайта-қайта демделген  шайдың пай-

дасынан гөрі  зияны көп.

7.Шайдың  құрамындағы  адам    ағзасына 

пайдалы  элементтер бірінші  рет демделген кез-

де   елу пайыз  екінші рет демделгенде жиырма 

пайыз,ал бұдан да көп демделгенде   он пайызы 

ғана ағзаға қабылданады.

8.Шайды көп мөлшерде ішуге болмайды.

Қара шайды көп пайдаланудың да зияны көп.

Сондықтан шайды ащы емес,  қалыпты мөлшерде  

төрт - бес  кесе ішкен жөн.Tv АПТА

20

       // «ЖаМБыл - Тараз»  //  №9 (1297), 2 Наурыз 2016 Жыл // 

„

шай ішу көп адамдардың шөлін қандырып,бас ауруын 

да емдейді. алайда осы 

шай ішудің де ағзаға зияны 

көп. шай ішкен кезде осы 

кеңестерге құлақ   түрсеңіздер 

жақсы болар еді.

Tv АПТА

21

       // «ЖаМБыл - Тараз»  //  №9 (1297), 2 Наурыз 2016 Жыл //Газ колонкаларын, кір жуу техникасын (автомат), аристон, 

сантехника және ыдыс 

жуу техникаларын сапалы орнату және жөндеу. 

Владимир Т.34-42-22, 87000858103, 87055528010САПАЛЫ ЖӨНДЕу

МАМАН 

НИКоЛАЙ

6:55 Әнұран

7:00 Мемлекеттік 

уақыт қызметі: 

дәлме-дәл уақыт.

7:00 Қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

8:30 «айналайын» 

Телехикая. 4-ма-

усым. 18-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2011 ж.)

9:00 «аҚСауыТ» 

Әскери-патриоттық 

бағдарлама

9:30 «БҮГІН 

ЖЕкСЕНБІ» Таңғы 

ақпаратты-танымдық 

бағдарлама. Тікелей 

эфир 

11:05 «СаЯХаТШы дара». Мультфильм. 

8-маусым 13-16 

бөлімдері (аҚШ, 

2015 ж.) 

12:35 «Өмірдің өзі 

новелла». Теле-

хикая («Қазыналық 

арттар») 10-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.)  

(с субтитрами) 

13:25 «кЕлБЕТ»

13:55 «Сағындырған 

әндер-ай!»

14:50 ТҰСаукЕСЕр! 

«СудаҒы Із». Теле-

хикая. 7-12 бөлімдері 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.)  

(с субтитрами) 

18:40 «Әзіләлемі»

20:00 «аПТа. кZ» 

21:00 «МаХаББаТ 

даСТаН». концерт

22:35 «Өмірдің өзі 

новелла». Теле-

хикая («Қазыналық 

арттар») 10-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.) 

(с субтитрами)      

23:25 Ерболат 

Тоғұзақов, орынбек 

Молдахан, Исабек 

абілмажинов 

«Шал» драмасында 

(«казақфильм», 2012 

ж.) режиссері: Ермек 

Тұрсынов

1:20 «апта. кz» 

2:20 «айналайын» 

Телехикая. 4-ма-

усым. 18-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2011 ж.)

2:55 Әнұран

 

         ХАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «Тамаша» 

08:15 «Әсем әуен» 

08:30 ақпарат 

арнасы – «Жеті 

күн» сараптамалық 

бағдарламасы

09:30 «айбын»

09:55 «ас арқау»

10:20 Мультфильм  

«от винта»

11:45 Сказки братьев 

Гримм. «Шестеро 

весь свет обойдут»

12:45 «Бенефис-

шоу»

14:05 Майра Ильясованың  «Жан 

анам» атты концерті 

16:35 Телехикая. 

«алдар көсе» 

17:45 «Әсем әуен»

18:30 «Қызық times»

19:45 «ду-думан» 

21:00 Информацион-

ный канал - анали-

тическая программа 

«Жеті күн»

22:00 Мегахит. При-

янка Чопра в спор-

тивной драме  «Мэри 

ком»

00:10 «Гороскоп»00:15 «астана - 

махаббатым менің». 

Телехикая

02:05 «Гороскоп»

02:10 «Ғашықсыз 

ғасыр»  спектаклі.

03:00 Қр Әнұраны

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

9.00  ӘНҰраН. 

аңдаТПа

9.05 Балаларға базарлық 

9.30 деректі фильм 

09.55 Хабар: 

«Балақай»

10.10 Мультфильм

10.25 ТЕлЕБлок-

НоТ

10.30 ТЕлЕМаркЕТ10.35 Әулиеата 

әуендері 

10.45 Хабар: 

«Бірлігіміз жарасқан» 

11.05 Хабар: «Сыр-

перне»


11.35 «Сөз маржан»

11.40 ТЕлЕБлок-

НоТ

11.45 «Сазды әуен»11.55 көркем фильм

13.00 Хабар: «Жам-

был спорт» /рус/

13.10 деректі фильм 

13.50 ТЕлЕМаркЕТ

13.55  «Сөз маржан»

14.00  аңдаТПа

14.00 – 16.00 – 

Техникалық үзіліс

16.00  аңдаТПа

16.05 ТЕлЕБлок-

НоТ


16.10  Мультфильм

16.30 обменный 

фонд

17.00  Телехикая 17.55 ТЕлЕБлок-

НоТ


18.00 «Әулиеата 

әуендері»

18.10 Хабар : «об-

щество и закон»

18.25 күй күмбірі

18.45 ТЕлЕБлок-

НоТ

18.50 ТЕлЕМаркЕТ18.55 «Межпрограм-

ка»


19.00 Хабар: «айша 

бибі» 


19.25 «Сөз маржан»

19.30  деректі фильм

20.05  Хабар: «Жас 

талап»


20.45 Телехикая 

21.20 Хабар: «крим-

радар» 

21.30 ТЕлЕМаркЕТ21.35 ТЕлЕБлок-

НоТ


21.40 көркем фильм 

23.25 ТЕлЕБлок-

НоТ

23.30 концерттік бағдарлама

00.55 аңдаТПа. 

ӘНҰраН   

01.00 арнаның жа-

былуы.

7 КАНАЛ

06.00  «Қырық мил-

лион теңге шоуы»

07.00  «Епті 

саусақтар»

ЖЕКСЕНБІ

13 

НАуРЫЗ

07.40  М/ф «Балықтың 

басынан кешкендері»

09.00  Т/п «Блокбасте-

ры»

10.00  «Измайловский парк»  

12.00  «Шай ішейк»

13.00  концерт 

«Сағындырған әндер-

ай»

15.00  «Смеяться раз-решается»

16.00  Х/ф «код апока-

липсиса»

18.00  Т/с «Өмір сынағы»

20.00  ПрЕМЬЕра  «Жан 

сырым»


20.30  ПрЕМЬЕра  

«один в один 4»

23.30  «Q- елі»

00.00  Х/ф «S.W.A.T. 

Спецназ города анге-

лов».


02.00  «Қорқыныш фак-

торы»


03.00 «Жеңіп көр!» 

04.00 «Қырық миллион 

теңге шоуы»  

05.00 «айнаonline»31 КАНАЛ

05.58 Қр ӘНҰраНы

06.00  «ӘзІл СТудИо» 

(каз)


06:30  анимационный 

фильм«БЭТМЕН Буду-

ЩЕГо: ВозВраЩЕНИЕ 

дЖокЕра»(каз)

08:00 Сериал «кҮйЕу 

Бала» (повтор)

10:00 кИНо. комедия 

«МаЧо» (кыргызстан) 

(каз) (повтор)

12:00  ЕралаШ

12:30 анимационный 

фильм «раНГо» (повтор)

14:40 кИНо. Меган Фокс 

в фантастическом боеви-

ке «ЧЕрЕПаШкИ-НИНд-

зЯ» (повтор) 

17:00кИНо. БрэдПитт в 

фантастическом филь-

ме «ВойНа МИроВ Z» 

(повтор)


20:00 Сериал «кҮйЕу 

Бала»


22:00 алдараспан, Шан-

шар, Нысанакүнделігі 

(каз)

23:00 кИНо. Патрик уил-сон в фантастическом 

боевике «ХраНИТЕлИ»

04:00 Мультсериал  (каз) 

 

     КТК

07.00 открытие вещания. 

Қр ӘНҰраНы

07.05 Мультфильмдер 

(каз.)


07.20 “аСТроБой” (каз.)

08.00 “БІздІң коНЦЕрТ” 

(повтор)

09.30 МарИНа ШалаЕ-

Ва, раВШаНа куркоВа 

в мелодраме “ФЕдЬка”

11.20 НИколай ИВа-

НоВ, МарИЯ луГоВаЯ 

в мелодраме “ТрЕТЬЯ 

МИроВаЯ” (1-4 серии)  

15.10 “кТк-да ҚаБаТоВ” 

16.30 “Той BestStar” 

сазды-ойын-сауықты 

бағдарлама

18.00 “кТк” 

ҚорЖыНыНаН” ойын-

сауықты бағдарлама 

18.30 “кӨрІПкЕл”. 

ТҰСаукЕСЕр! С субти-

трами на русском языке

19.30 “ӘйЕл ҚырыҚ 

ШыраҚТы” (с субтитра-

ми на русском языке, 

повтор)


20.30 “ЭкСПЕрИМЕНТ”

21.00 “ПорТрЕТ НЕдЕ-

лИ” с артуром Платоно-

вым


22.10 ИрИНал лаЧИНа, 

СЕрГЕй ГороБЧЕНко в 

криминальной мелодра-

ме “ШуТка”  

00.00 “Я СТЕСНЯЮСЬ 

СВоЕГо ТЕла-2”. Меди-

цинский проект (повтор)

01.40 “кӨрІПкЕл” (по-

втор) 

02.25-03.00 “кТк” ҚорЖыНыНаН” ойын-

сауықты бағдарлама 

(повтор)

   ЕвРАЗИя

6:00 ЖаңалыҚТар СуБ-

ТИТрлЕрМЕН  

6:05 «арИСТокраТы» 

(каз) 

7:50 «СЕНБІлІк ЖаңалыҚТар» 

8:25 «П@уТINA» 

бағдарламасы     

8:45 «ВоСкрЕСНыЕ 

БЕСЕды»   

9:00 «здороВЬЕ» 

10:10 «казлоТо». ПрЯ-

Мой ЭФИр  (каз/рус) 

10:50 Премьера. к 

90-летию александра 

зацепина. «МНЕ уЖЕ НЕ 

СТраШНо…»

12:00 «ӘйЕл Сыры…» 

бағдарламасының 

тұсаукесері   

12:55 «101 кЕңЕС» 

бағдарламасы    

13:20 «кЕШкІ кЕздЕСу» 

бағдарламасы   

14:35 Премьера. «ЧЕр-

Но-БЕлоЕ»

16:05 «доБрый ВЕЧЕр, 

казаХСТаН!»  

 17:10 анна Попова, оль-

га Смирнова, дмитрий 

Шевченко, Никита Тезин 

в многосерийной мело-

драме «краСоТкИ»    

21:00 «аНалИТИка» 

22:00 «П@уТINA+» 

бағдарламасы  

23:00 «ӘН дарИЯ» 

бағдарламасы  

23:50 «клИМ». заключи-

тельные серии  

2:00 «П@уТINA+» 

бағдарламасы 

2:45 «101 кЕңЕС» 

бағдарламасы    

3:05 «ӘН дарИЯ» 

бағдарламасы  

3:50 «арИСТокраТы» 

(каз)   

до 05:00 

 

8:00 Художественный фильм «Вам и не сни-

лось»


10:00 Турецкий сериал 

«украденная жизнь»

11:10 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

13:10 Художественный 

фильм «астерикс и 

обеликс: Миссия клео-

патра»


15:30 айтыс. «Жүйріктер 

мен үздіктер»

16:40 «Ел аузында» 

бағдарламасы

17:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» 

үнді телехикаясы

20:00 Информацион-

но-аналитическая про-

грамма «Избранное за 

неделю»


20:40 «Kaznet» 

ғаламторға шолу

21:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

22:00 арнайы жоба. «Той 

жыры»


22:20 «отбасы» әзіл-

сықақ бағдарламасы

22:40 арнайы жоба. 

«аналар»


23:00 «Сырласу» ток-

шоу


23:40 Художественный 

фильм «дом со скидкой»

1:45 Ән шашу

Монтаждау, бұйымдарды ілу және басқа да жұмыстар (шақыру - 100 теңге), 

“Польша гардині”,  жалюздер, сөрелер, ванна жиынтығы, бұрғылау, эл. 

ажыратқыш (тек алмастыру), нүктелердің орнын ауыстырып салу, люстра, 

жарықшам, бра. 

Бетон қабырғаны тесу. Жиһаздарға кішігірім жөндеулер. 

Т. 34-81-93, ұ.т. 87052088339, 87051044109 

Алдын-ала телефон шалыңыз.ана жайлы 

мақал-мәтелдер

Ана – біреу, ағайын – алтау.

***

Алып анадан туады,Ат биеден туады.

***


Ердің анасы – елдің анасы.

***


Анасын сүйгеннің баласын сүй.

***


Ананың ізін қыз басар,

Әкенің ізін ұл басар.

***

Анасын көріп қызын ал,Аяғын көріп асын іш.

***


Ананың  алақаны  –  балаға  айдынды 

қоныс.


***

Ана  сүтін  ақтамағанды  ешкім 

жақтамайды.

***


Атыңа ауыр жүк артпа,

Анаңа ауыр сөз айтпа.

***

Ана  баласын  арыстанның  аузынан алады.

***


Мылқаудың тілін анасы біледі.

***


Анасын сыйламағанды адал деме,

Ұстазын сыйламағанды адам деме.

***

Ана тілін алмаған – арсыз.***

Тапқан ана емес, баққан ана.

***

Ананың қақы – Құдайдың қақы.***

Анаңа рахым етпесең,

Балаңнан рахым күтпе.

***


Анаға баланың алалығы жоқ.

Каталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
PDF-kaz -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
PDF-kaz -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!
PDF-kaz -> Наурыз Мен қазақтың қызымын: арға тұнған, Ағыстарда жақұтым жарға атылған. Қарағайын сыңсытқан қара ормандар, Менің қара бұрымым тарқатылған
PDF-kaz -> 28 қаңтар 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Хандықтың тойы халықтың тойы №41 (1276)

жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет