2. Оқытудың жоспарланған нəтижесін бақылаужүктеу 246.37 Kb.
Pdf просмотр
Дата17.05.2017
өлшемі246.37 Kb.
#9377

 

2.Оқытудың жоспарланған нəтижесін бақылау.

 

 Оқытудың  жоспарланған  нəтижесін  бақылау  бөлімінде  стандарт  бойынша 

базалық, жеке басты, мамандық құзыреттілікпен иемделуін көрсету қажет. 

 

Стандартта  жəне  білім  бағдарламасында жоспарланған оқу нəтижесі 

Оқу-жұмыс  бағдарламасында  жоспарланған 

оқу нəтижесі 

Білім алушылар келесі құзыреттіліктерге 

ие болулары керек: 

 

Базалық құзырет: 

 

БҚ1.Қазақстан  Республикасының  «Білім 

туралы»,  «Дене  тəрбиесі  жəне  спорт 

туралы» 

заңын, 


балалар 

құқықтары 

Конвенцияны білу. 

 

БҚ2.Денсаулықты  сақтау  технологиялар- 

ын  пайдалана  білу,  өзінің  физикалық  

қабілетін дамыта білу. 

 

БҚ3.Адамның 

өмірге 


икемділік 

пен 


тіршілік əрекетін көтерудегі дене тəрбиесі 

мен спорттың рөлін,тұлғаның денебітімі-  

нің дамуына əсер ететін дене жаттығулар- 

ының базалық түрлерін білу. 

 

БҚ

4.Еңбекті 

қорғау,қауіпсіздік 

техникасы  жəне  өртке  қарсы  қорғаныс 

бойынша барлық талаптарды орындау. 

 

БҚ

5.Адами 

қасиеттер 

үлгілеріне 

негіздел- 

ген рухани құндылықтар мен нормаларды 

түсіну жəне қолдану. Пəнді оқу нəтижесінде білім алушылар: 

 

Біледі:1.Дене  тəрбиесі  сабағында  қауіпсіздік 

ережелерін.2.Денсаулығын дұрыс қалыптасты- 

ру мен салауатты өмір салтының қажеттілікте- 

рін.3.Ұлттық қозғалмалы жəне спорт ойындар- 

ының,жеңіл атлетиканың,шаңғының,гимнасти- 

каның техника элементтерін.4.Жан-жақты дене 

даярлығы деңгейін арттыратын жаттығуларды.  

5.Президенттік сынамалардағы нормативтік 

талаптарды тапсыруға арналған даярлықтың 

мақсаттары мен міндеттерін.6.Дене жаттығу- 

ларымен шұғылдану адамның тіршілікке қаж- 

етті өнімдерді өндіруіне пайдасын тигізетінін. 

  

Меңгерді:1.Отанға деген сүйіспеншілігін.2. 

Салауатты өмір салтын.3.Дені сау,жан тазалы- 

ғын.4.Əр тапсырманы ұқыпты жəне таза орын- 

дауды.5.Жан-жақты дене даярлығын деңгейін 

арттыратын жаттығуларды.6.Спорт,қозғалмалы 

жəне ұлттық ойындардың,жеңіл атлетиканың, 

шаңғының,гимнастиканың орындалу элемент- 

терін,техникасын,тактикасын,əдісін. 

  

Дағдыланды

:1.Адамның  белгілі  іс-əрекетті 

санрет 


қайталап 

отыруы 


нəтижесінде 

қалыптасып,автоматты 

түрде 

орындалатын міндетті  ісін  орындауы.2.Белгілі  бір  істі 

атқаруға  бейім  тұру,өзінің  игерген  білімін 

түрлі  жағдайда  қолдана  білу.3.Адам  денесінің 

жетілуі-оның  саулығы.4.Денсаулықты  сақтау 

үшін  жан-жақты  дене  даярлығын  дамыту 

жаттығуларын  жасаған  немесе  қозғалыста 

болғанын жақсы екенін. 

  

Құзыретті:1.Əр адам өзіне,халқына,Отанына 

көбірек пайдасын тигізу үшін дені сау,күшті, 

епті,қиындықтан қорықпайтын,төзімді,қабілет- 

ті,икемділігі мен шапшаңдығын,байқампаз- 

дығын дамытты.2.Адамның іс-əрекетті атқару- 

ға талпынып,белсенділігін дүниені танып 

білудегі процесінің алғашқы баспалдағы.3

Адам-табиғаттағы  кемелденіп  жетілген  ақыл-

ой иесі жəне қоғамдық тұлға. 


-

 

Кəсіби: ҚҚ 1 

КҚ 2  


Біледі: 

Меңгерді: 

Дағдыланды: 

Құзыретті: 

 

Арнайы

 құзырет: 

 

АҚ.1.  Дене  тəрбиесі  жəне  спорт  циклі 

бойынша  жаттықтырушының  шеберлігін 

жетілдіру,арнайы кəсіптік білімді,оқыту- 

дың  формалары  мен  құралдарын,қазіргі 

заманғы əдістерді,тəсілдерді,оқу-əдісте- 

мелік кешенді қолдана білу. 

 

АҚ

.2

Негізгі 


ұғымдар 

мен 


терминдерді,əртүрлі обьектілер мен нақты 

құбылыстар  арасындағы  қатынастар  мен 

байланыстарды 

ашатын 


ғылым 

замандарын білу. 

   

  АҚ.3.  Таңдаған  спорт  түрі  бойынша 

дене  тəрбиесі  теориясы  мен  əдістемесін 

меңгеру. 

   


  АҚ.4.  Жаттықтырушы  мен  оқушының 

портфолиосының 

мазмұнын 

жинақтау 

(жинау) əдістерін меңгеру. 

   


  АҚ.5. 

Нақты 


жүктемелердің 

адам 


ағзасына əсерін білу. 

  

   АҚ.6. 

Спорттық 

жəне 


қозғалмалы 

ойындардың,жеңіл 

атлетикалық 

жəне 


гимнастикалық 

жаттығулардың,жүзу 

стилінің негізгі түрлерін,шаңғымен, 

конькимен  жəне  т.б.  жылжу  əдістерін 

білу. 

   


 

  АҚ.7. Төрешілікті жүзеге асыру,спорт- 

тық секцияларды,сыныптан тыс сабақтар- 

ды,жарыстарды,сабақты жоспарлай жəне 

өткізе білу. 

    

 АҚ.8.  Оқу  сапасының  мониторингін жүргізе білу. 

     


Біледі

:1.Болашақ 

мамандығына 

дайындық  

құралы  ретінде  практиканың  мəнін.2.Дене 

тəрбиесінің  жалпы  жəне  арнайы  қызметтері, 

қоғмдағы  дене  тəрбиесінің  құрылымы  мен    

түрлері,дене  тəрбиесі  үрдісінің  негізгі  жақ-   

тарының 


мақсатқа 

бағытталуын.3.Болашақ 

кəсіптік 

қызмет 


аумағын 

таңдау 


мəнін.4.Мектепке  дейінгі,мектеп  жасындағы 

балалар,жастар,орта,үлкен  жəне  егде  жастағы-

ларды тəрбиелеу жүйесіндегі дене тəрбиесі мен 

спорттың  мəнін.5.Педагогикалық  ұжым  мүше-

лерімен 

қарым-қатынас 

мəдениетін,жаңа 

əлеуметтік  рөлдерді  меңгеруді.6.Жаттықтыру-

шының  оқу-тəрбие  жұмысын.7.Айналысушы-

лардың  жеке  іс-қағаздарын,топ  журналын, 

бақылау  жəне  есепке  алу  құжаттарының  маз-

мұны мен құрылымын. Меңгерді

:1.Өзін 

əлем 

азаматы 


ретінде 

сезінуі.2.Əлеуметтендірудің  əр  түрлі  фактор-

ларымен  өзара  əрекеттесу  жəне  əлеуметтік    

өмірдің  нормаларына  бағыну  арқылы  мектеп-

тен  тыс  жерде  əлеуметтік  қатынастар  құруды. 

3.Дене  тəрбиесімен  жəне  спортпен  айналасу,  

салауатты  өмір  салтын  насихатауды.4.Мектеп-

тің,жаттықтырушының  оқу-тəрбие  жұмысын  

зерттеу.5.Айналысушылардың  жеке  іс-қағаз-

дарын,үйірме,жаттығу  сабақтарының  журнал-

ын  толтыруды.6.Ұжымдағы  өзіндік  əлеуметтік 

мəртебесін,дүниетанымдық  мəселелерге  ұғын-

ылған  мүдделерін  көрсетуді.7.Ұжымға,жеке   

оқушыға мінездеме жазуды.    

Дағдыланды

:1.Практика 

барысында 

өз 


қызмет-ін 

жоспарлауды.2.Практика 

кезінде 

бақылау    күнделігін  жүргізу  жəне  жасалған 

жұмыстар-ды 

талдау.3.Жаттықтырушының 

оқу-тəрбие    қызметін,айналысушылар  қызметі 

мен мінез- құлығын бақылау. Құзыретті

1.Əр адам өзіне,халқына,Отанына 

көбірек пайдасын тигізу үшін дені сау,күшті, 

епті,қиындықтан қорықпайтын,төзімді,қабілет- 

ті,икемділігі мен шапшаңдығын,байқампаз- 

дығын дамытты.2.Адамның іс-əрекетті атқару- 

ға талпынып,белсенділігін дүниені танып 

білудегі процесінің алғашқы баспалдағы.3. 

Адам-табиғаттағы  кемелденіп  жетілген  ақыл-

ой иесі жəне қоғамдық тұлға. 

 

 


 

 

 ҚАЗАҚСТАН

 РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ

  

КӨПСАЛАЛЫ

 ГУМАНИТАРЛЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

 

 КЕЛІСІЛДІ                                                                   БЕКІТЕМІН 

ПЦК төрайымы.                                                              Тəжірибе меңгерушісі. 

_________Сукманова Н.А.                                          _________ Долбаева З.М. 

___»____________2013ж.                                       «___»____________2013ж. 

 

 

  

                                                                                   

 

 

Оқу

 жұмыс бағдарламасы 

 

 Пəн: «Педогогикалық қызметке кіріспе »Оқу тəжірибесі  

Техникалық жəне кəсіптік білім бойынша үлгілік бағдарлама негізінде      

жасалынған 

Тіркеу № «___» _______________2013ж. 

Мамандық  «Дене тəрбиесі жəне спорт» 

№________ «____»______________2013ж. оқу жоспарына сəйкес 

 

 

 Оқу

 уақытының бөлінуі 

 

Кур


с 

Барлық 


сағаттар 

Теориялық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

Тəжірибелік 

сабақтар 

Курстық 


жоба 

Бақылау 


жұмыстар

ы 

Емтихан 1-

сем 


2-

сем 


1- 

сем 


2- 

сем 


1- 

сем 


2- 

сем 


1-

сем 


2-

сем 


1-

сем 


2-

сем 


1-

сем 


2-

сем 


ІІ 

 

36    - 50 

 86 50  

  

Оқу

 –жұмыс бағдарламасын қолдану  

 

Оқу жылы Топтар 

2013ж-2014ж 

2ФК2кс. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазмұны

 

 

1.

 Түсіндірме жазба 

2.

 Оқу пəнінің жоспарланған нəтижесі 

3.

 Пəннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1.


 

Пəннің тақырыптық жоспары 

3.2.

 

Пəннің оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны 4.

 

Оқытудың жоспарланған нəтижесін бақылау 5.

 

Əдебиеттер жəне оқу құралдар тізімі  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.Пəннің мазмұны мен тақырыптық жоспары

 

                                    3.1.Тақырыптық жоспар 

  

Бөлім

 мен тақырып атауы 

Сағат

 саны 

Жоспар


ланған 

деңгей 


Жоғары 

деңгей 


Орта 

буын 


маманы 

. I. Бөлім. . Оқу практикасы. 

36 
Тақырып.№ .1.1 Практиканың материалдық –

техникалық базасымен, оқу –тəрбие үрдісін  

ұйымдастырудың ерекшеліктерімен танысуға  дайындық 

. Машықкерлерді топтарға бөлу. 

Тақырып.№ .1.2 Практиканың материалдық –

техникалық базасымен, оқу –тəрбие үрдісін  

ұйымдастырудың ерекшеліктерімен танысуға  дайындық 

. Машықкерлерді топтарға бөлу. Тақырып.№1.3 Жаттықтырушы –жұмысын , білім алушы мен жаттықтырушы  қызметін  бақылауды  менгеруге 

дайындау ,педогогикалық техника, жаттықтырушының  

ұйымдастырушылық қаблеттерін , жылдық , 

тақырыптық  жəне сабақ жоспарларын даярлау 

техналогияларын меңгерту.  Тақырып.№1.4 Жаттықтырушы –жұмысын , білім алушы мен жаттықтырушы  қызметін  бақылауды  менгеруге 

дайындау ,педогогикалық техника, жаттықтырушының  

ұйымдастырушылық қаблеттерін , жылдық , 

тақырыптық  жəне сабақ жоспарларын даярлау 

техналогияларын меңгерту. Тақырып.№1.5 Айналысушылардың  іс- əрекеттері, көніл көңіл-күйлерін  ,қарым- қатынастарын бақылауға 

дайындау.  

 Тақырып.№1.6 Айналысушылардың  іс- əрекеттері, 

көніл көңіл-күйлерін  ,қарым- қатынастарын бақылауға 

дайындау. 

 

 Тақырып.№1.7 Жаттықтырушының білім алушылармен 

қарым-қатынасын, жаттықтырушының 

ұйымдастырушылық –коммуникативтік  қабілеттерін  

анықтауға , оның кəсіби  этикасын , тактісін, 

педогогикалық мəдениетін бақылауын меңгертуге 

арналған сауалнама , тестілер дайындау. Тақырып.№1.8 Жаттықтырушының білім алушылармен қарым-қатынасын, жаттықтырушының 

ұйымдастырушылық –коммуникативтік  қабілеттерін  

анықтауға , оның кəсіби  этикасын , тактісін, 

педогогикалық мəдениетін бақылауын меңгертуге 

арналған сауалнама , тестілер дайындау. Тақырып.№1.9 Құжаттар жəне оларды толтыру тəртібімен танысу. 10 


Тақырып.№1.10 Құжаттар жəне оларды толтыру 

тəртібімен танысу. 

11 

Тақырып. №1.11 Ұжымдағы қарым- қатынасты меңгеру.  

12 

Тақырып. №1.12 Ұжымдағы қарым- қатынасты меңгеру. 

13 

 Тақырып.№1.13 Жаттықтырушының озық тəжірибесін 

зерттеу . 14 


 Тақырып.№1.14 Жаттықтырушының озық тəжірибесін 

зерттеу .     

15 

Тақырып.№1.15 Жаттықтырушының озық тəжірибесін 

зерттеу .     16 


Тақырып. №1.16 Практикада жасалған  жұмысты  

бақылау жəне талдау күнделігін жүргізу білігін 

қалыптастыру. 17 


Тақырып. №1.17 Практикада жасалған  жұмысты  

бақылау жəне талдау күнделігін жүргізу білігін 

қалыптастыру. 18 


Тақырып. №1.18 Практикада жасалған  жұмысты  

бақылау жəне талдау күнделігін жүргізу білігін 

қалыптастыру.  

  

 

 IІ . IІ. Бөлім.    

Тəжірибелік практикасы. 

50 
Тақырып.Ұйымдастыру жұмысы. Тəжірибелік сабақ. 

№.IІ.1. 
Тақырып. Ұйымдастыру жұмысы. Тəжірибелік 

сабақ.№.ІІ.2.  Тақырып. Ұйымдастыру жұмысы. Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.3.  Тақырып.Практика базасын зерттеу. Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.4. Тақырып. Практика базасын зерттеу. Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.5. Тақырып. Практика базасын зерттеу. Тəжірибелік сабақ..№.ІІ.6. 

  

Тақырып.Жиналыстарға əдістемелік сабақтарға,жоспар-лау,жаттықтыруылар кеңесіне қатысу. Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.7. 

Тақырып.Жиналыстарға əдістемелік сабақтарға,жоспар-

лау,жаттықтыруылар кеңесіне қатысу.  Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.8. 

Тақырып.Жиналыстарға əдістемелік сабақтарға,жоспар-

лау,жаттықтыруылар кеңесіне қатысу. Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.9. 

10 

Тақырып.Жиналыстарға əдістемелік сабақтарға,жоспар-

лау,жаттықтыруылар кеңесіне қатысу. Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.10. 

11 

Тақырып.Жаттықтырушы көмекшісі қызметін атқару. 

Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.11. 12 


Тақырып. Жаттықтырушы көмекшісі қызметін атқару. 

Тəжірибелік сабақ.№.ІІ.12. 

13 

Тақырып. Жаттықтырушы көмекшісі қызметін атқару. 

Тəжірибелік сабақ.№.ІІ.13. 14 


Тақырып.Дене тəрбиесі-спорт жұмыстарын ұйымдас-

тыру. Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.14. 

15 

Тақырып. Дене тəрбиесі-спорт жұмыстарын ұйымдас-

тыру. Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.15. 16 


Тақырып. Дене тəрбиесі-спорт жұмыстарын ұйымдас-

тыру. Тəжірибелік сабақ.№.ІІ.16. 

17 

 Тақырып.Жоспарлау құжаттарымен танысу. 

Тəжірибелік сабақ.№.ІІ.17. 18 


 Тақырып. Жоспарлау құжаттарымен танысу. 

Тəжірибелік сабақ.№.ІІ.18. 

19 

Тақырып. Жоспарлау құжаттарымен танысу. 

Тəжірибелік сабақ.№.ІІ.19. 20 


Тақырып.Оқу материалын практика кезеңіне бөлу жос-

пар-кестесін жасақтау.Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.20. 

21 

Тақырып. Оқу материалын практика кезеңіне бөлу жос-

пар-кестесін жасақтау .Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.21.  22 


Тақырып. Оқу материалын практика кезеңіне бөлу жос-

пар-кестесін жасақтау. Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.22. 

23 

Тақырып.Оқу-жаттықтыру сабақтарының конспектісін 

жасақтау.Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.23. 24 


Тақырып. Оқу-жаттықтыру сабақтарының конспектісін 

жасақтау.Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.24.  

25 

Тақырып. Оқу-жаттықтыру сабақтарының конспектісін 

жасақтау.Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.25. 26 


Тақырып.Жоспар-кесте мазмұнына сай бір топтың оқу-

жаттықтыру сабақтарының жоспарын (технологиялық 

картасын) жасақтау .Тəжірибелік сабақ.   №.ІІ.26. 27 


Тақырып. Жоспар-кесте мазмұнына сай бір топтың оқу-

жаттықтыру сабақтарының жоспарын (технологиялық 

картасын) жасақтау Тəжірибелік сабақ..   №.ІІ.27. 28 


Тақырып. Жоспар-кесте мазмұнына сай бір топтың оқу-

жаттықтыру сабақтарының жоспарын (технологиялық 

картасын) жасақтау.  Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.28. 29 


Тақырып.Бастапқы дайындық тобы немесе спорттық-

сауықтыру топтарымен жаттықтырушы көмекшісі рет- 

інде оқу-жаттықтыру сабақтарын өткізу.  Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.29. 

30 

Тақырып. Бастапқы дайындық тобы немесе спорттық-

сауықтыру топтарымен жаттықтырушы көмекшісі рет- 

інде оқу-жаттықтыру сабақтарын өткізу.Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.30 31 


Тақырып. Бастапқы дайындық тобы немесе спорттық-

сауықтыру топтарымен жаттықтырушы көмекшісі рет- 

інде оқу-жаттықтыру сабақтарын өткізу.Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.31. 

32 

Тақырып.Бастапқы дайындық тобы немесе спорттық –

сауықтыру топтарымен оқу-жаттықтыру сабақтарының 

жекелеген бөліктерін жəне толық жаттықтыру сабағын 

өткізу .Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.32. 33 


Тақырып. Бастапқы дайындық тобы немесе спорттық –

сауықтыру топтарымен оқу-жаттықтыру сабақтарының 

жекелеген бөліктерін жəне толық жаттықтыру сабағын 

өткізу.Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.33. 

34 

Тақырып. Бастапқы дайындық тобы немесе спорттық –

сауықтыру топтарымен оқу-жаттықтыру сабақтарының 

жекелеген бөліктерін жəне толық жаттықтыру сабағын 

өткізу. Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.34. 

35 


Тақырып. Бастапқы дайындық тобы немесе спорттық –

сауықтыру топтарымен оқу-жаттықтыру сабақтарының 

жекелеген бөліктерін жəне толық жаттықтыру сабағын 

өткізу.Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.35. 

36 

Тақырып.Бақылау сабақтарын өткізу.Тəжірибелік сабақ. 

№.ІІ.36. 37 


Тақырып.Бақылау сабақтарын өткізу.Тəжірибелік сабақ. 

№.ІІ.37. 

38 

Тақырып.Бақылау сабақтарын өткізу.Тəжірибелік сабақ. 

№.ІІ.38. 39 


Тақырып.Дене тəрбиесінен топтық сабақтар өткізу 

(спорт түрінен үйірме,секциялар,топтар).Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.39. 40 


Тақырып. Дене тəрбиесінен топтық сабақтар өткізу 

(спорт түрінен үйірме,секциялар,топтар).Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.40. 

  

41 


Тақырып. Дене тəрбиесінен топтық сабақтар өткізу 

(спорт түрінен үйірме,секциялар,топтар).Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.41. 42 


Тақырып.Жарыстарды ұйымдастыру мен өткізуге қаты-

су(жаттықтырушы,өкілі,əділқазы ретінде).Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.42. 43 


Тақырып. Жарыстарды ұйымдастыру мен өткізуге қаты-

су(жаттықтырушы,өкілі,əділқазы ретінде).Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.43. 44 


Тақырып. Жарыстарды ұйымдастыру мен өткізуге қаты-

су(жаттықтырушы,өкілі,əділқазы ретінде).Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.44. 45 


Тақырып.Жаттықтырушы жəне машықкерлер ұйымдас-

тырған сабақтарға қатысу жəне талдау.Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.45. 46 


Тақырып. Жаттықтырушы жəне машықкерлер ұйымдас-

тырған сабақтарға қатысу жəне талдау.Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.46. 47 


Тақырып. Жаттықтырушы жəне машықкерлер ұйымдас-

тырған сабақтарға қатысу жəне талдау.Тəжірибелік 

сабақ. №.ІІ.47. 48 


Тақырып. Оқу-жаттықтыру сабақтарын өткізуін өзіндік 

талдау.Айналысушылармен кəсіби-бағытталған дене 

дайындығы туралы əңгіме жүргізу.Тəжірибелік сабақ. 

№.ІІ.49. 

49 

Тақырып. Оқу-жаттықтыру сабақтарын өткізуін өзіндік 

талдау.Айналысушылармен кəсіби-бағытталған дене 

дайындығы туралы əңгіме жүргізу.Тəжірибелік сабақ. 

№.ІІ.50. 50 


Тақырып. Сабақтың пульсометриясын өлшеу.Тəжірибе-

лік сабақ.Тəжірибелік сабақ. №.ІІ.52. 

 

Практика бойынша барлығы  

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

Пəннің

 негізгі мазмұны. 

 

.№. I. Бөлім.                                                                                                                                

Оқу

 практикасы. 

   

Тақырып

.№ .1.1 Практиканың материалдық –техникалық базасымен, оқу –тəрбие 

үрдісін

  ұйымдастырудың ерекшеліктерімен танысуға  дайындық . Машықкерлерді 

топтарға

 бөлу. 

Бо 


 

Тақырып

.№ .1.2 Практиканың материалдық –техникалық базасымен, оқу –тəрбие 

үрдісін

  ұйымдастырудың ерекшеліктерімен танысуға  дайындық . Машықкерлерді 

топтарға

 бөлу. 

 

 .І.2. Оқу практикасы бойынша əдістемелік ұсыныс. Даярлық конференциясына 

қатысу 

 Спорттың даму тарихын, мəнін,қызметін,формасын,қоғамдағы орынын,даму 

тенденциялары.Болашақ мамандығына дайындық құралы ретінде практиканың 

мəні. .І.3. Оқу практикасы бойынша əдістемелік ұсыныс. Даярлық конференциясына 

қатысу

.   

 

 Спорттың даму тарихын, мəнін,қызметін,формасын,қоғамдағы орынын,даму  

 

тенденциялары.Болашақ мамандығына дайындық құралы ретінде практиканың   

мəні.. 

.І.4. Оқу практикасы бойынша əдістемелік ұсыныс. Даярлық конференциясына 

қатысу

.    

           Спорттың даму тарихын, мəнін,қызметін,формасын,қоғамдағы орынын,даму  

 

тенденциялары.Болашақ мамандығына дайындық құралы ретінде практиканың   

мəні.. 

.І.5. Практикадан өтудің жеке жоспарын құру. 

 

Практикадан өтудің жеке жоспарын жасау.  

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмысы бойынша жылдық,айлық жоспар,сабақ 

жоспары,спорттық шаралардың үлгісін даярлау. .І.6. Практикадан өтудің жеке жоспарын құру. 

 

Практикадан өтудің жеке жоспарын жасау.  

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмысы бойынша жылдық,айлық жоспар,сабақ 

жоспары,спорттық шаралардың үлгісін даярлау.. .І.7. Практикадан өтудің жеке жоспарын құру. 

 

Практикадан өтудің жеке жоспарын құру.  

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмысы бойынша жылдық,айлық жоспар,сабақ 

жоспары,спорттық шаралардың үлгісін даярлау. .І.8. Практикадан өтудің жеке жоспарын құру. 


           Практикадан өтудің жеке жоспарын құру. 

 

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмысы бойынша жылдық,айлық жоспар,сабақ жоспары,спорттық шаралардың үлгісін даярлау. 

 №.І.9. Мекеме қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттармен танысу. 

 

Дене шынықтыру-сауықтыру қызметінің базалық түрлері бойынша оқу-жаттық-тыру жəне жарыс жұмыстарын ұйымдастыру мен жоспарлау əдістер мен 

формалары. 

.І.10. Мекеме қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттармен танысу. 

 

Дене шынықтыру-сауықтыру қызметінің базалық түрлері бойынша оқу-жаттық-тыру жəне жарыс жұмыстарын ұйымдастыру мен жоспарлау əдістер мен 

формалары. 

.І.11. Мекеме қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттармен танысу. 

           Дене шынықтыру-сауықтыру қызметінің базалық түрлері бойынша оқу-жаттық-

тыру жəне жарыс жұмыстарын ұйымдастыру мен жоспарлау əдістер мен 

формалары. .І.12. Мекеме қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттармен танысу. 

           Дене шынықтыру-сауықтыру қызметінің базалық түрлері бойынша оқу-жаттық-

тыру жəне жарыс жұмыстарын ұйымдастыру мен жоспарлау əдістер мен 

формалары. .І.13. Практика кезеңіне оқу материалын бөлу жоспар-сызбасын жасақтау. 

           Таңдап алған спорт түрінен дəріс-жоспар,үлгілі жылдық тақырыптық жоспар, 

спорттық шаралар жоспарын дайындау. 

.І.14. Практика кезеңіне оқу материалын бөлу жоспар-сызбасын жасақтау. 

            Таңдап алған спорт түрінен дəріс-жоспар,үлгілі жылдық тақырыптық жоспар, 

спорттық шаралар жоспарын дайындау.  №.І.15. Практика кезеңіне оқу материалын бөлу жоспар-сызбасын жасақтау. 

           Таңдап алған спорт түрінен дəріс-жоспар,үлгілі жылдық тақырыптық жоспар, 

спорттық шаралар жоспарын дайындау.   

.І.16. Практика кезеңіне оқу материалын бөлу жоспар-сызбасын жасақтау. 

          Таңдап алған спорт түрінен дəріс-жоспар,үлгілі жылдық тақырыптық жоспар, 

спорттық шаралар жоспарын дайындау .   

.І.17. Оқу-жаттықтыру сабақтары дəрістерін дайындау. 

Үйірме,сабақ,жаттықтырулардың дəріс-жоспарын құру. 

.І.18. Оқу-жаттықтыру сабақтары дəрістерін дайындау. 

Үйірме,сабақ,жаттықтырулардың дəріс-жоспарын құру. . .IІ.1. Ұйымдастыру жұмысы. 

Педагогикалық практикадан өтудің жеке жоспарын жасақтау. Практика кезеңіне жұмыс 

жоспарын жасақтау жəне оны орындау.  

 

  Тəжірибелік практикасы .ІІ.2. Ұйымдастыру жұмысы. 

          Педагогикалық практикадан өтудің жеке жоспарын жасақтау. Практика. кезеңіне  

 

жұмыс жоспарын жасақтау жəне оны орындау. 

.ІІ.3. Ұйымдастыру жұмысы. 

           Педагогикалық практикадан өтудің жеке жоспарын жасақтау. Практика кезеңіне  

 

жұмыс жоспарын жасақтау жəне оны орындау  .ІІ.4. Практика базасын зерттеу. 

Практика базасымен танысу,дене тəрбиесі-сауықтыру,спорттық,материалды-

техникалық базасын зерттеу,баға беру. .ІІ.5. Практика базасын зерттеу. 

 

Практика базасымен танысу,дене тəрбиесі-сауықтыру,спорттық,материалды-

техникалық базасын зерттеу,баға беру. 


 

. 

.ІІ.6. Практика базасын зерттеу. 

Практика базасымен танысу,дене тəрбиесі-сауықтыру,спорттық,материалды-

техникалық базасын зерттеу,баға беру.. .ІІ.7.Жиналыстарға əдістемелік сабақтарға,жоспарлау,жаттықтыруылар кеңесіне 

қатысу

.           Спорттық ұйымдар,арнайы-білім беру,тірбиелеу жəне сауықтыру ұйымдары 

(мектеп-интернаттар,коррекциялық мектептер,балалар бақшасы) жиналыстарын, 

əдістемелік сабақтарға,жоспарлау,жаттықтырушылар кеңесіне қатысу. .ІІ.8.Жиналыстарға əдістемелік сабақтарға,жоспар-ау,жаттықтыруылар кеңесіне 

қатысу            Спорттық ұйымдар,арнайы-білім беру,тірбиелеу жəне сауықтыру ұйымдары 

(мектеп-интернаттар,коррекциялық мектептер,балалар бақшасы) жиналыстарын, 

əдістемелік сабақтарға,жоспарлау,жаттықтырушылар кеңесіне қатысу. .ІІ.9.Жиналыстарға əдістемелік сабақтарға,жоспарлау,жаттықтыруылар кеңесіне 

қатысу

.  

            Спорттық ұйымдар,арнайы-білім беру,тірбиелеу жəне сауықтыру ұйымдары 

(мектеп-интернаттар,коррекциялық мектептер,балалар бақшасы) жиналыстарын, 

əдістемелік сабақтарға,жоспарлау,жаттықтырушылар кеңесіне қатысу .ІІ.10.Жиналыстарға əдістемелік сабақтарға,жоспарлау,жаттықтыруылар 

кеңесіне

 қатысу. 

            Спорттық ұйымдар,арнайы-білім беру,тірбиелеу жəне сауықтыру ұйымдары 

(мектеп-интернаттар,коррекциялық мектептер,балалар бақшасы) жиналыстарын, 

əдістемелік сабақтарға,жоспарлау,жаттықтырушылар кеңесіне қатысу .ІІ.11. Жаттықтырушы көмекшісі қызметін атқару. 

Оқу-жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру жіне өткізу.Қызметіне педагогикалық 

талдау жүргізу.  

  .ІІ.12. Жаттықтырушы көмекшісі қызметін атқару. 

Оқу-жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру жіне өткізу.Қызметіне педагогикалық 

талдау жүргізу. .ІІ.13.. Жаттықтырушы көмекшісі қызметін атқару 

Оқу-жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру жіне өткізу.Қызметіне педагогикалық 

талдау жүргізу. .ІІ.14. Дене тəрбиесі-спорт жұмыстарын ұйымдастыру. 

Спорт түрлері бойынша жарыстардың ережелерін,тəрбие жұмыстары,дене 

шынықтыру-сауықтыру жұмыстарының дəріс-жоспарларын құру.Спорттық-

көпшілік шараларды ұйымдастыру. 

.ІІ.15. Дене тəрбиесі-спорт жұмыстарын ұйымдастыру. 

 Спорт түрлері бойынша жарыстардың ережелерін,тəрбие жұмыстары,дене 

шынықтыру-сауықтыру жұмыстарының дəріс-жоспарларын құру.Спорттық-

көпшілік шараларды ұйымдастыру. .ІІ.16. Дене тəрбиесі-спорт жұмыстарын ұйымдастыру. 

              Спорт түрлері бойынша жарыстардың ережелерін,тəрбие жұмыстары,дене 

шынықтыру-сауықтыру жұмыстарының дəріс-жоспарларын құру.Спорттық-

көпшілік шараларды ұйымдастыру.            .ІІ.17. Жоспарлау құжаттарымен танысу. 

            Спорттық,спорттық-көпшілік шаралардың күнтізбелік,жылдық жоспарымен 

танысу.             

.ІІ.18. Жоспарлау құжаттарымен танысу. 

            Спорттық,спорттық-көпшілік шаралардың күнтізбелік,жылдық жоспарымен 

танысу .             
.ІІ.19 Жоспарлау құжаттарымен танысу..  

   


Спорттық,спорттық-көпшілік шаралардың күнтізбелік,жылдық жоспарымен 

танысу. 
.ІІ.20. Оқу материалын практика кезеңіне бөлу жоспар-кестесін жасақтау. 

           Спорттық,спорттық-көпшілік шаралардың күнтізбелік,жылдық жоспарын оқу 

материалын практика кезеңіне бөлу жоспар-кестесін жасау.            

.ІІ.21. Оқу материалын практика кезеңіне бөлу жоспар-кестесін жасақтау. 

         Спорттық,спорттық-көпшілік шаралардың күнтізбелік,жылдық жоспарын оқу 

материалын практика кезеңіне бөлу жоспар-кестесін жасау 

.ІІ.22. Оқу материалын практика кезеңіне бөлу жоспар-кестесін жасақтау. 

           

Спорттық,спорттық-көпшілік шаралардың күнтізбелік,жылдық жоспарын оқу 

материалын практика кезеңіне бөлу жоспар-кестесін жасау. 

.ІІ.23. Оқу-жаттықтыру сабақтарының конспектісін жасақтау. 

             Берілген спорт базасына бейімделген,сауықтыру бағытындағы жаттықтыру 

сабақтарының 5 конспектісін жасақтау. 

.ІІ.24. Оқу-жаттықтыру сабақтарының конспектісін жасақтау. 

           Берілген спорт базасына бейімделген,сауықтыру бағытындағы жаттықтыру 

сабақтарының 5 конспектісін жасақтау. 

.ІІ.25. Оқу-жаттықтыру сабақтарының конспектісін жасақтау.  

           Берілген спорт базасына бейімделген,сауықтыру бағытындағы жаттықтыру 

сабақтарының 5 конспектісін жасақтау. 

.ІІ.26. Жоспар-кесте мазмұнына сай бір топтың оқу-жаттықтыру сабақтарының 

жоспарын

 (технологиялық картасын) жасақтау. 

            Əртүрлі спорт жəне дене шынықтыру-сауықтыру технологияларында 

қолданылатын спорттық снарядтар,инвентарлар,техникалық құралдар жəне 

тренажорлар жасақтау. .ІІ.27. Жоспар-кесте мазмұнына сай бір топтың оқу-жаттықтыру сабақтарының 

жоспарын

 (технологиялық картасын) жасақтау. 

           Əртүрлі спорт жəне дене шынықтыру-сауықтыру технологияларында 

қолданылатын спорттық снарядтар,инвентарлар,техникалық құралдар жəне 

тренажорлар жасақтау. .ІІ.28. Жоспар-кесте мазмұнына сай бір топтың оқу-жаттықтыру сабақтарының 

жоспарын

 (технологиялық картасын) жасақтау.   

           Əртүрлі спорт жəне дене шынықтыру-сауықтыру технологияларында 

қолданылатын спорттық снарядтар,инвентарлар,техникалық құралдар жəне 

тренажорлар жасақтау. .ІІ.29. Бастапқы дайындық тобы немесе спорттық-сауықтыру топтарымен 

жаттықтырушы

 көмекшісі ретінде оқу-жаттықтыру сабақтарын өткізу.   

           Оқу-жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру жəне өткізу . .ІІ.30.. Бастапқы дайындық тобы немесе спорттық-сауықтыру топтарымен 

жаттықтырушы

 көмекшісі ретінде оқу-жаттықтыру сабақтарын өткізу  

           Оқу-жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру жəне өткізу . 

.ІІ.31. Бастапқы дайындық тобы немесе спорттық-сауықтыру топтарымен 

жаттықтырушы

 көмекшісі ретінде оқу-жаттықтыру сабақтарын өткізу. 

           Оқу-жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру жəне өткізу .  

.ІІ.32Бастапқы дайындық тобы немесе спорттық –сауықтыру топтарымен оқу-

жаттықтыру

 сабақтарының жекелеген бөліктерін жəне толық жаттықтыру 

сабағын

 өткізу. 

           Оқу-жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру жəне өткізу.  

           Оқу-жаттықтыру үрдісін дене шынықтыру-сауықтыру обылысындағы жаңа əдіс 

тəсілдер,техникалық құралдар,психологиялық педагогикалық ғылымдағы 

жетістіктермен озат тəжірибелерді пайдалану.  
.ІІ.33. Бастапқы дайындық тобы немесе спорттық –сауықтыру топтарымен оқу-

жаттықтыру

 сабақтарының жекелеген бөліктерін жəне толық жаттықтыру 

сабағын

 өткізу. 

            Оқу-жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру жəне өткізу.             Оқу-жаттықтыру үрдісін дене шынықтыру-сауықтыру обылысындағы жаңа əдіс 

тəсілдер,техникалық құралдар,психологиялық педагогикалық ғылымдағы 

жетістіктермен озат тəжірибелерді пайдалану. .ІІ.34.Бастапқы дайындық тобы немесе спорттық –сауықтыру топтарымен оқу-

жаттықтыру

 сабақтарының жекелеген бөліктерін жəне толық жаттықтыру 

сабағын

 өткізу. 

           Оқу-жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру жəне өткізу.  

           Оқу-жаттықтыру үрдісін дене шынықтыру-сауықтыру обылысындағы жаңа əдіс 

тəсілдер,техникалық құралдар,психологиялық педагогикалық ғылымдағы 

жетістіктермен озат тəжірибелерді пайдалану .ІІ.35. Бастапқы дайындық тобы немесе спорттық –сауықтыру топтарымен оқу-

жаттықтыру

 сабақтарының жекелеген бөліктерін жəне толық жаттықтыру 

сабағын

 өткізу. 

           Оқу-жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру жəне өткізу.  

           Оқу-жаттықтыру үрдісін дене шынықтыру-сауықтыру обылысындағы жаңа əдіс 

тəсілдер,техникалық құралдар,психологиялық педагогикалық ғылымдағы 

жетістіктермен озат тəжірибелерді пайдалану.  .ІІ.36. Бақылау сабақтарын өткізу. 

             Айналысушылардың дене дайындығын жəне дене дайындығын бағалау бойынша 

бақылау жүргізу. 

.ІІ.37. Бақылау сабақтарын өткізу. 

             Айналысушылардың дене дайындығын жəне дене дайындығын бағалау бойынша 

бақылау жүргізу. 

.ІІ.38. Бақылау сабақтарын өткізу. 

            Айналысушылардың дене дайындығын жəне дене дайындығын бағалау бойынша 

бақылау жүргізу.  

.ІІ.39. Дене тəрбиесінен топтық сабақтар өткізу (спорт түрінен үйірме,секциялар, 

топтар

). 

            Жасын,жынысына, спорттық біліктілігіне қарай ағзаның физиологиялық 

мүмкіндіктеріне дене жүктемелерінің сəйкестігі. 

.ІІ.40. Дене тəрбиесінен топтық сабақтар өткізу (спорт түрінен үйірме,секциялар, 

топтар

). 

           Жасын,жынысына, спорттық біліктілігіне қарай ағзаның физиологиялық 

мүмкіндіктеріне дене жүктемелерінің сəйкестігі.  

.ІІ.41. Дене тəрбиесінен топтық сабақтар өткізу (спорт түрінен үйірме,секциялар, 

топтар

). 

            Жасын,жынысына, спорттық біліктілігіне қарай ағзаның физиологиялық 

мүмкіндіктеріне дене жүктемелерінің сəйкестігі. 

.ІІ.42. Жарыстарды ұйымдастыру мен өткізуге қатысу(жаттықтырушы,өкілі, 

əділқазы

 ретінде). 

            Төрешілік қызметтің барлық кезеңдеріндегі төреші міндеттері. .ІІ.43. Жарыстарды ұйымдастыру мен өткізуге қатысу(жаттықтырушы,өкілі, 

əділқазы

 ретінде). 

            Төрешілік қызметтің барлық кезеңдеріндегі төреші міндеттері. .ІІ.44. Жарыстарды ұйымдастыру мен өткізуге қатысу(жаттықтырушы,өкілі, 

əділқазы

 ретінде). 

             Төрешілік қызметтің барлық кезеңдеріндегі төреші міндеттері. 

.ІІ.45. Жаттықтырушы жəне машықкерлер ұйымдастырған сабақтарға қатысу 

жəне

 талдау. 

             Дене жаттығуларын,спорттық тактикалық əрекеттерін қозғалыс техникасын 

көрсету,үйрету,талдау. 

.ІІ.46. Жаттықтырушы жəне машықкерлер ұйымдастырған сабақтарға қатысу 

жəне

 талдау. 

             Дене жаттығуларын,спорттық тактикалық əрекеттерін қозғалыс техникасын 

көрсету,үйрету,талдау. 

.ІІ.47. Жаттықтырушы жəне машықкерлер ұйымдастырған сабақтарға қатысу 

жəне

 талдау. 

            Дене жаттығуларын,спорттық тактикалық əрекеттерін қозғалыс техникасын 

көрсету,үйрету,талдау.   

.ІІ.48. Оқу-жаттықтыру сабақтарын өткізуін өзіндік талдау.Айналысушылармен 

кəсіби

-бағытталған дене дайындығы туралы əңгіме жүргізу. 

            Қызметіне педагогикалық талдау жүргізу.Əр топпен айналысушылардың 

əрқайсысымен,ата-аналармен психологиялық қарым-қатынас орнату. 

.ІІ.49. Оқу-жаттықтыру сабақтарын өткізуін өзіндік талдау.Айналысушылармен 

кəсіби

-бағытталған дене дайындығы туралы əңгіме жүргізу. 

           Қызметіне педагогикалық талдау жүргізу.Əр топпен айналысушылардың 

əрқайсысымен,ата-аналармен психологиялық қарым-қатынас орнату. 

.ІІ.50. Оқу-жаттықтыру сабақтарын өткізуін өзіндік талдау.Айналысушылармен 

кəсіби

-бағытталған дене дайындығы туралы əңгіме жүргізу. 

           Қызметіне педагогикалық талдау жүргізу.Əр топпен айналысушылардың 

əрқайсысымен,ата-аналармен психологиялық қарым-қатынас орнату. 

.ІІ.51. Сабақтың пульсометриясын өлшеу. 

            Сабақ, жаттығу,жарыстарға қатысу жəне пульсометрия сызбалары бойынша 

талдау. 
.ІІ.52. Сабақтың пульсометриясын өлшеу. 

            Сабақ, жаттығу,жарыстарға қатысу жəне пульсометрия сызбалары бойынша 

талдау.     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

        Құрастырушы: 1.Аккожин.Е. М. 

       


 

                            

        Оқу-жұмыс бағдарламасы Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжінің 

        _______________ПЦК отырысында қаралды жəне құпталды. 

 

 

        2013жылғы «___»___________№_____хаттамасы 

 

       ПЦК төрайымы _____________Сукманова Н.А.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Педагогикалық

  қызметке  кіріспе тəжірибе машығының портфолио 

құжаты

.

 

  

 

  

 

    

 

  

 

   1.Өтініш. 

 

 2.Мамандандыру тəжірибенің есебі.  

 3.Практиканттың күнделігі. 

 

 4.Сабақ кестесі.  

 5.Спорттық секция сабағына қатысатын оқушылар туралы мəлімет. 

 

 6.Оқу жоспарының кестесі.  

 7.Оқушының жұмыс жоспары. 

 

 8.Тапсырмалардың қорытындысы.  

 9.Сабақтың конспектілік жоспары. 

 

 10.Педагогикалық бақылау мен сабақ талдауының хаттамасы.  

 11.Сабақ тығыздығының хаттамасы,қорытынды жəне бақылау хаттамасы. 

 

 12ССМ-ің бақылау хаттамасы.  

 13.ССМ графикалық динамикалық көріністері. 

 

 14.Сабақ жүктемесінің көлемі мен екпінділігі.  

 15.Айлық жұмыстың бағасы. 

 

 16.Практикалық есеп.  

 17.Сандық қорытынды есеп. 

 

 18.Техника қауіпсіздігі.  

 19.Мінездеме. 

 

 20.Кіріспе.  

 21.Өндірістік практиканың күнделігі. 

 

 22.Материалдық-техника базасы.    

23.Өзіндік жоспар. 

 

 24.Əдебиет тізімі.  

 25.Теориялық тарау. 

 

 

  

 

  

 


 

 

4.Оқытудың

 жоспарланған нəтижесін бақылау,бағалау. 

 

Оқушылардың білімі бақылау жұмыстары,машық сабағын беруді,портфолиосын, есепті уақытымен тапсыруды,сынақ түрінде сараланады. 

 

Студенттердің білімі дəстүрлі жүйе бойынша бағаланады.5-үздік,4-жақсы,3-қанағат-  танарлық, 2-қанағаттанарлықсыз. 

5 (үздік)-студент семестр барысында пəннің барлық бағдарламалық сұрақтары  

  

бойынша жақсы білім көрсеткен,сонымен қатар,өздік жұмыс тақырыптары бойынша жиі аралық білімін тапсырған,оқылатын пəн бойынша негізгі бағдарлама 

бойынша теориялық жəне қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген 

жағдайда қойылады жəне бақылау портфолио тəжірибе есеп беруі. 

4(жақсы)-деген баға студент пəннің нақты тақырыбының негізгі мазмұнын 

ашатын сұрақтар бойынша жақсы білім көрсеткен,семестрлік тапсырмаларды  

уақытында тапсырған жағдайда,портфолио тапсырса қойылады. 

3(қанағаттанарлық)- деген баға студентке,егер ол аудиториялық сабақтар- 

дың барлық түрлері бойынша зейіндік сипаттағы сұрақтарға ие,пəннің жеке 

модульдарының мазмұнын аша білген,нақты тақырыптардың шеңберінде ғана жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

2(қанағаттанарлықсыз)-деген баға студент сабақтардың түрлері бойынша 

теориялық жəне практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие емес,сабақтардың 

 

Жартысынан көп қалатын жəне семестрлік  тапсырмалардыорындамаған   

жағдайда қойылады. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

  

  

5.Əдебиет жəне оқу құралдар. 

 

 

  

 

 

5.1.Оқу орыны, құралдары. 

 

 

  1.Мектепттің материалдық базасы-мектеп,спорт,волейбол,баскетбол,футбол 

  алаңдары,спорт зал,гимнастикалық зал. 

 

2

.Жүгіу жолы,ұзындыққа,биіктікке секіретін орын. 

3.

Гимнастикалық жабдықтар,кіші ат,үлкен ат,бөрене секіртпе жіп,шығыршық т.б. 4.спорт ойын құралдары,волейбол,баскетбол,футбол доптары. 

5.Видео жəне аудио аппаратура,деректі фильмдер.(спорт түрлері бойынша). 

6.Интернет,компьютерлік оқыту бағдарламалар. 

 

  

   


5.2.Əдебиеттер.

 

 1

.  Ұ.Ж.  Мұхамеджанова.  Дене  шынықтыру  пəнін  оқыту  əдісі.  «Фолиант»,  Астана-

2007 

2. Ю.Тілеуғалиев. Дене тəрбиесі. «Жазушы», Алматы-2006 3. Б. Төтенай. Дене тəрбиесі. «Фолиант», Астана-2008 

4. Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңы». 

5. Қазақстан Республикасының «Спорт жəне дене тəрбиесі туралы заңы». 

6.  Жалпы білім мектептерінің дене тəрбиесі бойынша бағдарламасы. 

7. Ел Президентінің «Қазақстан-2030» жолдауы. 

8. Спорт түрлерінің ережісі. 

9. Дене  тəрбиесі.І-ХІ сыныптарға арналған үлгі бағдарлама.-Алматы;Рауан,1993. 

10. Қасымбекова С, Герасименко В. Дене тəрбиесі. - А.: Мектеп, 2005. 

11.  Горанько  М.И.,  Құлназаров  А.Қ.,  Қанағатов  Е.Б.  Президенттік  сынамалар.  –  А.: 

Аль-Фараби, 1997. 

12. Жұманова А.С. Нетрадиоционнцые виды и новые формы гимнастики. – Алматы, 

2002. 


13. Мамиев Н.Б., Марков И.Б., Самойлова Т. К. Казахские национальные подвижные 

игры – Кустанай: /Куст.гос.ун-т, Куст.обл.институт усоверш. Врачей, 1994 

14.  Кузнецов  В.С.,  Колодницкий  Г.А.  Прикладная  физическая  подготовка.  10-11 

кл./Учебно-методическое пособие,-М.:2003 

15. Купер А. Акробатика для хорошего самочувствия.-М.:ФиС, 1987 

16.Икіманова Г. Саулық пен сымбат.-Алматы;Қайнар.1991.  

17. 

Жұманова А.С.Спорттық 

морфология 

негізіндегі 

тəнтану.-Алматы; 

Рес.Бас.Каб.1994  

18.  Программа  по  физического  культуре:раздел  «Ритмическая  гимнастика».  –

Алматы,2007 

19. Сағындықов Е. Қазақтың ұлттық ойындары.-Алматы;Рауан.1991. 

20. Уақбаев Е. Қазақстанда дене тəрбиесі жүйесінің дамуы.-Алматы;Санат.2000. 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

                        1.Түсіндірме жазба 

 

Кəсіптік практика бойынша осы үлгілік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті теехникалық жəне кəсіптік білім беру стандартына  

(ҚР МЖМБС 4.05.075.-2009) сəйкес 0103000 «Дене тəрбиесі жəне спорт»мамандығының 

010303    3 Спорт  жаттықтырушысы-оқытушы біліктілігі бойынша əзірленген.    

Кəсіптік практика кəсіптік білім беру оқу жүйесінің бөлінбейтін бөлігі болып табылады, 

оқыту,тəрбиелеу,білім беру саласында қызмет көрсету болашақ мұғалімдерді кəсіптік 

пратика арқылы дайындаудың тиімді нысаны болып табылады.  Практика кезінде білім 

алушылардың кəсіби білімін көтеру,негізгі кəсіптік біліктілігі мен лауазымдық 

нұсқаулыққа сəйкес дағды қалыптастыру,нақты оқу орындарының жұмысын зерттеу 

негізінде тəжірибелерін кеңейту.Білім алушылардың нəтижеге бағытталған теориялық 

білімдерін бекітіп,тереңдету,таңдалған мамандық бойынша кəсіби қызметін өзбетімен  

орындау үшін қажет біліктілік пен дағдыларды игеру,білім алушыларды қоғамдық 

еңбеке баулу.Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына 

сəйкес базалық,кəсіби,арнайы құзіреттіліктерді қалыптастыру.Машықкердің мектеп 

өміріне бейімделуіне,педагогика,психология жəне пəн əдістемелері бойынша алған білімдерін практикада қолдана білуге жағдай жасау.                             

 


жүктеу 246.37 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет