1.¥йымдастыру кезеңіжүктеу 37.88 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.04.2017
өлшемі37.88 Kb.

Оңтүстік Қазақстан политехникалық колледжі

1.¥йымдастыру кезеңі (3 мин.)

а) Топты ұйымдастыру, түгендеу

э) аудиторияның сабаққа дайындығын тексеру

б) студенттерді сабаққа жұмылдыру2.Өткен тақырыпты тркырымдау

1. Жарғы мен нұсқау қандай құжаттар тобына жатады?

2. Жарғы дегеніміз не?

3. Жарғыны кім шығарады?

4. Нұсқау қандай құжат?

5. Нұсқауда қандай міндеттер көрсетіледі?З.Жаңа сабақты түсіндіру №8 Лауазымдық нұсқаулық үлгісін 

қүрастыру

Лауазымдық нұсқаулық -  кәсіпорын қызметкерінің функциялары, міндеттері 

мен  құқықтары  айқындалатын  құжат.  Лауазымдық  нұсқаулық  еңбек 

қатынастарында  даулар,  қақтығыстар  пайда  болған  жағдайда  қажет. 

Лауазымдық  нұсқаулық  негізінде  қызметкермен  еңбек  келісім-шарты 

жасалады.

Лауазымдық  нұсқаулықты  кадр  қызметі  жасайды,  кәсіпорынның  заң 

кеңесшілерімен 

келіседі 

жэне 


кәсіпорынның 

директоры 

бекітеді. 

Лауазымдық  нұсқаулыққа  енгізілетін  барлық  елеулі  өзгерістер  кәсіпорын 

директорының  бұйрығымен  жүзеге  асырылады.  Лауазымдық  нұсқаулық 

Қазақстан  Республикасының  еңбек  заңдарының  талаптарын  ескере  отырып, 

16.10.99  ж.  №22  СМиС  комитеті  бекіткен  Қазақстан  Республикасының  АК 

01-0-99 жіктеу негізінде жасалады.

Лауазымдық нұсқаулық

 

 200___

____________________________бас директордың хатшы-референтіне

1.  Жалпы ережелер

1.1. Хатшы-референттер кэсіпорын мамандарының санатына жатады, оларды 

жұмысқа директор қабылдайды жэне шығарады.

1.2. Хатшы-референттердің негізгі міндеттері басқару қызметін ұйымдық 

жэне құжаттамалық қамтамасыз ету болып табылады.

1.3. Хатшы-референт тікелей кәсіпорынның директорына бағынады.

1.4. Өз қызметінде хатшы-референт мына құжаттарды басшылыққа алады:

- Қазақстан Республиасының заң актілері;

- Кәсіпорынның жарғысы;

- «Қызметкерлер туралы» ереже;

Ф ОҚПК Сабақ жоспары


Оңтүстік Қазақстан политехникалық колледжі

- кәсіпорын басшысының бұйрықтары (өкімдері);

- іс-қағаздарын жүргізуді үйымдастыру жөніндегі нормативтік-  әдістемелік 

материалдар;

- осы лауазымдық нүсқаулық.

1.5. Хатшы-референт лауазымына жоғары немесе арнаулы орта білімі бар 

жэне  1  жыл еңбек стажы бар немесе стажы жоқ, бірақ хатшы-референттердің 

курсынан өткен түлғалар тағайындалады.

1.6. Хатшы-референт төмендегі мәселелерді білуі керек:

ҚызметтеріХатшы-референттерге мынадай  цызметтер  жүктеледі:

1. Кәсіпорынның  қүжаттары бойынша  ақпараттық-анықтамалық 

қызмет  көрсету.

2. Кэсіпорынның қүрылымдық бөлімшелері  мен филиалдарындағы іс 

жүргізуді үйымдастыруға  әдістемелік  басшылық  жэне бақылау.

3. Кәсіпорынның  кеңесшісі орғандарының қызметін  қүжаттау.

4. Басшылықты жедел-ұйымдастыру  қызметімен  қамтамасыз  ету.

5. Кадр қүжаттарын  жүргізу жэне  ресімдеу, есепке  алу (қызметкерлер 

жөніндегі  инспектор  болмаған  жағдайда).

Қызметтік  міндеттері Хатшы-референттің  міндеттері:

1. 


Кәсіпорынның  қаржы-шаруашылық қйізметін қамтамасыз ететін 

қажетті  құжаттарды  дайындауды  жүзеге  асыру.

2. 

Құжаттарды  қабылдау, тіркеу, есепке  алу, орындалуын қадағалау, ақпараттық-анықтамалық  қызмет  көрсету жэне құжаттық 

ақпараттарды  сақтау.

3. 

Кәсіпорынның  басшысына  қол қоюға апарылатын  құжаттардың дайындалуының, дұрыс жасалуының, келісілуінің, бекітілуінің  сапасын 

қадағалайды.

4. 

Басшылардың  құжаттары  мен тапсырмаларының  орындалуына бақылау жасайды, сапалы  түрде тез жасалуға жіберілген 

тапсырмалардың жедел  орындалуы  үшін  шаралар  қолданады.

5. 

Дайындықты  үйымдастыру,  шешім  қабылдау  және  оны орындау  үшін  тиісті  адамдарға  жеткізуді  жүзеге  асырады.  Басшыға 

берілетін  анықтамалар  мен баяндамаларға талдау  жасайды,  олар 

бойынша қүзіретті  түжырым  үсынады.

6. 


Кәсіпорынның ағымдағы  қызметіне байланысты  үйымдармен 

(коммерңиялық  жэне мемлекеттік) және  жекелеген азаматтармен  жедел 

байланысты  жүзеге  асырады (телефон, факс).

7. 


Келушілерді  қабылдайды.

8. 


Кәсіпорынның  кадр қызметі құжаттамаларын  қамтамасыз ету 

жөніндегі  жұмыстарды  орындайды:Ф ОҚГЖ Сабақ жоспары

Оңтүстік Қазақстан политехникалық колледжі

-  жеке  құрам  бойынша  бұйрықтарды  ресімдеу;

-  жеке  карточкалар  немесе  жеке  парақтардың  нысандарын 

ресімдеу;

-  еңбек  кітапшаларын  толтыру;

-  еңбек  шарттарын (келісім-шарттарын) жүргізу  және  ресімдеу;

-  іссапар  күжаттарын  ресімдеу;

-  еңбекке уақытша жарамсыздығы  туралы  күжаттарды  ресімдеу;

-  жүмыс  уақытын  есептейтін  табельді жүргізу;

-  еңбек  стажы  жэне  жалақы  туралы  анықтамалар  беру.

9. 

Машинкаға  басылған  жэне  көшіріп-көбейту  жүмыстарының орындалуын  қамтамасыз етеді.

10. 


ПЭВМ-ді  кәсіпорынның  қүжаттамалық  қағаздармен 

қамтамасыз  етудегі  автоматты  қүрал  ретінде  пайдалану.

11. 

Жыл сайын  қүжаттарды  архивке  өткізу  немесе  жою.12. 

Кәсіпорынның  қаржы-шаруашылық  саласы  басшының 

жекелеген тапсырмаларын  орындау.

ҚүқықтарыХатшы-референттің  цүқыгы:

1. 


Қызметкерлер  мен  мамандардан  қажетті  материалдарды  талап 

етеді,  сонымен  бірге  басшының  тапсырмасын  кешіктіріп 

орындағандардан  түсініктеме  алады.

2. 


Қүжаттарды  қарап,  оларды  орындау  «үшін  басшыларға  жэне 

кәсіпорынның  мамандарына  жібереді.

3. 

«Іс  қағаздарын  жүргізу  туралы»  нүсқаулықты, қүжаттарды ресімдеудегі  халықаралық  ережелерді  бүзып  дайындалған 

қүжаттарды  орындаушыларға  өңдеуге  жіберіп,  дұрыс  орындауын 

талап  етеді.

4. 


Өзінің  қүзіреті  шегінде  басқару  қызметінің  қүжаттарына 

белгі  соғады.

5. 

Кәсіпорын  қызметін  қүжаттамалық  қамтамасыз  ету  жүмысын жақсарту  жөнінде  және  электрондық  техниканы  қолдану  негізінде 

басқару  жұмысының  әдістері  мен  нысандарын  одан  эрі  жетілдіру 

жөнінде  басшылықтың  қарауына  ұсыныстар  енгізеді.

6. 


Кәсіпорын  басшыларынан  қызметтік  міндеттерін  орындау 

үшін  жэне  кәсіпорын  қызметі  барысында  жинақталған  барлық 

күжаттарды  сақтау  үшін  қажетті  жағдай  жасауын  талап  етеді.

7. 


«КҚ»  немесе  «Өте  құпия», «КДҮ» (қызметте  пайдалану  үшін) 

деген  белгілері  бар  күжаттармен  жұмыс  істейді.

8. 

Өз  құзіреті  шегінде  шешімдер қабылдайды.9. 

Қүжаттардың  орындалуын  тексеру мэселелері  бойынша  жэне 

басшылыққа  қажет  ақпараттарды  ұсынуға  байланысты

Ф ОҚПК Сабақ жоспары


Оңтүстік Қазақстан политехникалық колледжі

кәсіпорынның  барлық  қызметтерімен (қызметкерлерімен)  өзара 

байланысты  ұйымдастырады.

Жауапкершілігі Хатшы-референт  мына жұмыстарга жауапты  болады:

1. 


Кәсіпорынның  басшысына  қол  қоюға  апарылатын 

құжаттардың  сапасына;

2. 

Құжаттарды  тіркеудегі  жэне  жүргізудегі  салақтық, ұқыпсыздыққа;

3. 


Құжаттарды  сақталуына,  «КҚ», «Өте  құпия», «ҚПҮ» деген 

белгісі  бар мэліметтерді жария  етпеуге;

4. 

Осы нұсқаулықта  козделген  лауазымдық  міндеттерді орындамаған  немесе  уақытында  орындамаған  жағдайларға  жауапты 

болады.


Бас  директор___________________________________________

(қолы) 


(аты-жөні)

Заң  кеңесшісі___________________________________________

(қолы) 

(аты-жөні)Күні

1-тапсырма. Сиқырлы дөңгелек

Адасқан әріптерден қүжат түрлерінің атауларын жазыңыз

Ф ОҚПК Сабақ жоспары


Оңтүстік Қазақстан политехникалық колледжі

2-тапсырма. Термин сөздер мен сөз тіркестерін есте сақтаңыз. 

кабель -кэбіл

Кабель дальный связи- қашықтан байланысу кэбілі 

Кабельная магистраль- кэбілдік магистраль 

Кабельная сеть- кабілдік желі 

Кабельная шахта- кәбілдік шахта 

Кабельный колодец — кэбілдік құдық 

Кабельный шкаф- кэбіл шкаф 

Бронированный кабель-  сауытты кэбіл 

Высокочастотный кабель- жоғары жиілікті  кэбіл 

Кабель силовой- қуатты кэбіл4.Сабақты бекіту:

1.  Хатшы-референт  қандай жұмыстарға жауапты?

2.  Хатшы-референттің  кандай жағдайда құқығы бар?

3. 


Хатшы-референттің  міндеттерін атаңыз?

4. 


Хатшы-референттерге қандай  қызметтер  жүктеледі?

5.  Лауазымдық нүсқаулық дегенді қалай түсінесің?5.  Үйге тапсырма:

1. Тақырыпты оқып келу.Ф ОҚПК Сабақ жоспары

жүктеу 37.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет