1933 жылдардағы ашаршылық ақиқаты=Правда о голоде 1932-1933 годов / Б.Ғ. Аяғанжүктеу 291.96 Kb.
Pdf просмотр
бет2/4
Дата09.01.2017
өлшемі291.96 Kb.
1   2   3   4

Жайлыбай Ғалым, Ак сиса=Белый ситец: Поэма и стихи / Ғ. Жайлыбай; Жауап. ред. С. Аб-

дулло.- Алматы: Библиотека Олжаса, 2013.- 156 бет.- (Қазақ поэзиясының шеберлері). 

Жаксылыков Руслан Фатихович, Научно-педагогические основы подготовки офицеров выс-

шей квалификации для Внутренних войск МВД Республики Казахстан: защита дис. на соискание 

учёной степени канд. наук / Р.Ф. Жаксылыков.- Астана: Видеостудия Ком-та Внутр. войск МВД 

РК, 2010.- 1 СД диск. 

Жақыпов  Құттыбек  Тыныбекұлы=Жакупов  Куттыбек  Тыныбекович=Zhakypov  Kuttebek 

Tynybekovich / [жобаның авт. К. Айдарбекова].- Алматы: Интерпринт, 2016.- 184 бет.: сурет. 

Жантасов  Амангелды  Темиржанович,  Отряд  Кара-майора  (мусульманский  батальон)  /  А.Т. 

Жантасов.- Астана: ТОО "Ақарман-медиа", 2012.- 234 с.: фотоил. 

Жантасов Амангелді Теміржанұлы, Ауылым алтын бесігім / А.Т. Жантасов.- Астана: Ақар-

ман-медиа, 2011.- 254 бет: фотосурет. 

"Жаңа  әлемдегі  жаңа  Қазақстан:  Тәуелсіздіктің  20  жылдығы":  халықаралық  ғылыми-

практикалық конференция="Новый Казахстан в новом мире: 20 лет независимости": международ-

ная  научно-практическая  конференция  /  [жалпы  ред.  басқарған  Ә.Р.  Жолшыбеков].-  Астана: 

[баспасыз], 2011.- 198 бет.: 8 б. фото. 

Жарықбаев Құбығұл Бозайұлы, Психология: Энцикл. сөздік / Қ.Б. Жарықбаев; О. Саңғылба-

ев.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.- 620 бет. 

Жасампаздық бағыттары=Маршруты созидания=Routes of creation.- Астана: Фолиант, 2006.- 

168 бет.: фотосурет. 

Жаһандық  әлемнің  23  тілінде  Қазақстан  Республикасының  Президенті,  Елбасы  Нұрсұлтан 

Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  Жолдауы:  "Қазақстан  2050"  стратегиясы:  Қалыптасқан  мемле-

кеттің жана саяси бағыты. 1 т.- Астана: Деловой Мир Астана, 2013.- 680 бет. 

Жез мұхиттың желкені=Созвездие над Жезказганом: өлендер жинағы / [Құраст.: Н. Махму-

дов, Т. Назаров, Ә. Омаров; Предисл. Г. Бельгера].- Алматы: КА-Мedia, 2008.- 312 бет.: сурет. 

Жетпісқалиев Серік, Жабал шешен / С. Жетпісқалиев.- Көкшетау: [баспасыз], 2012.- 76 бет. 

Жикаренцев Владимир Васильевич, Жизнь без границ. Строение и законы дуальной Вселен-

ной / В.В. Жикаренцев.- СПб.: Золотой век : Диамант, 1999.- 240 с. 


Жикаренцев Владимир Васильевич, Путь к свободе: взгляд в себя / В.В. Жикаренцев.- СПб.: 

ООО "Золотой век", ТОО "Диамант", 1997.- 272 с. 

Жикаренцев Владимир Васильевич, Путь к свободе: Добро и зло. Игра в дуальность / В.В. 

Жикаренцев.- СПб.: ООО "Золотой век", ТОО "Диамант", 1997.- 224 с. 

Жикаренцев  Владимир  Васильевич,  Путь  к  свободе:  Кармические  причины  возникновения 

проблем или Как изменить свою жизнь / В.В. Жикаренцев.- СПб.: ООО "Золотой век", ТОО "Диа-

мант", 1997.- 224 с. 

Жолдасбеков Мырзатай, [Шығармалар жинағы]: [жеті томдық] / М. Жолдасбеков.- Астана: 

Күлтегін, 2012. 

Жолдасбеков Мырзатай, [Шығармалар жинағы]: [жеті томдық] / М. Жолдасбеков.- Астана: 

Күлтегін, 2012. 

Жолдасбеков Мырзатай, [Шығармалар жинағы]: [жеті томдық] / М. Жолдасбеков.- Астана: 

Күлтегін, 2012. 

Жолдасбеков Мырзатай, [Шығармалар жинағы]: [жеті томдық] / М. Жолдасбеков.- Астана: 

Күлтегін, 2012. 

Жолдасбеков Мырзатай, [Шығармалар жинағы]: [жеті томдық] / М. Жолдасбеков.- Астана: 

Күлтегін, 2012. 

Жолдасбеков Мырзатай, [Шығармалар жинағы]: [жеті томдық] / М. Жолдасбеков.- Астана: 

Күлтегін, 2012. 

Жолдасбеков Мырзатай, [Шығармалар жинағы]: [жеті томдық] / М. Жолдасбеков.- Астана: 

Күлтегін, 2012. 

Жолдасбеков Мырзатай, [Шығармалар жинағы]: [жеті томдық] / М. Жолдасбеков.- Астана: 

Күлтегін, 2012. 

Жұмабаев Мағжан, Туған жер: Өлеңдер мен дастандар жинағы / М. Жұмабаев.- Петропавл: 

[баспасыз], 2008.- 382 бет. 

Жұмабаев  Социал,  Баян  батыр:  (зерттеу  мақалалар  жинағы)  /  С.  Жұмабаев;  З.  Олжабаев.- 

Петропавл: [баспасыз], 2008.- 210 бет. 

Жұмабаев  Социал,  Біржанның  белгісіз  ғұмыры:  Нұралы  шежіресі  /  С.  Жұмабаев;  К.  Жал-

мақанов.- Петропавл: [баспасыз], 2009.- 212 бет.: фотосурет7. 

Жұмабаев  Социал,  Есеней  естелігі:  (зерттеулер)  /  С.  Жұмабаев.-  Петропавл:  [баспасыз], 

2011.- 

168 бет. Жұмабаев Социал, Шағырай шешен / С. Жұмабаев; [ред. Н. Биболаев].- Петропавл: [баспа-

сыз], 2007.- 184 бет. 

Жүнісбаев Алмас, Санжар Асфендиаров: Өмірі мен қызметі (1889-1938 жж.) / А. Жүнісбаев; 

[Ред. Х.М. Әбжанов].- Алматы: Елтаным, 2014. 

Жүнісбеков Болат, ОтАсу: роман-дилогия / Б. Жүнісбеков.- Астана: Сарыарқа, 2013.- 432 б.: 

1 б. сурет. 

Жүністегі Кәмел, Едіге: тарихи роман / К. Жүністегі.- Астана: Фолиант, 2014.- 344 бет.- (Са-

рыарқа кітапханасы). 

Жүректен жеткен жырлар: Елбасы Н.Назарбаев туралы өлендер, толғаулар мен дастандар / 

[құраст. М. Қасымбеков, А. Молдағаринов, Ә. Әлібеков, Қ. Әлімқүлов].- Алматы: Қазақ энцикло-

педиясы, 2011.- 396 бет. 

Жылдар  арқылы  -  заңның  салтанатына=Сквозь  годы  -  к  торжеству  закона:  Солтүстік 

Қазақстан облысы прокуратурасының 20 жылдығына / [Ред. алкасы: А.А. Досекено, К.С. Мусин, 

С.С. Зайтлер және т. б. ].- Петропавл: Полиграфия, 2011.- 296 бет.: 1 б. портр., 37 б. жапсырма, фо-

тосурет. 

Заманының  заңғары:  тарихи-танымдық  жинақ;  Қожаберген  Толыбайұлының  туғанына  350 

жыл / [Ред. алқа.: А. Тасболатов, Б. Аяған,Д. Қамзабекұлы, Ж. Сулейменов және т.б.].- Алматы: 

Зерде, 2014.- 472 бет.: фотосурет. 

Защита  прав  и  законных  интересов  военнослужащих  Республики  Казахстан:  [Сб.  материа-

лов] / [сост. Т.Г. Айжулов, А.С. Курманбай].- Алматы: [Совет генералов], 2009.- 304 с.: табл. 

Играй гармонь! Пой солдат!: Посвящается друзьям / авт. проекта А. Тасболатов, Т. Бердигу-

лов.- Б.м.: [Б.и.], Б. г.- 1 СД диск. 

Информационно-аналитический  доклад  о  законодательном  обеспечении  плана  нации.  100 

конкретных шагов.- Астана: [Б.и.], 2015.- 147 с.: ил., фото. Информационный бюллетень № 51: док-ты пленарного заседания Межпарламентской ассам-

блеи  государств  -  учасников  СНГ,  С.-Петербург  16  мая  2011  г.  /  Межпарламентская  Ассамблея 

государств - участников СНГ.- Б.м.: [Б.и.], 2011.- 584 с. 

Иренов  К.  Н.,  Таныс  болыңыз.  Будьте  знакомы:  Мақаш  Бекмұхамедов:  монография  /  К.Н. 

Иренов.- Алматы: Нұрлы Әлем, 2010.- 384 бет: сурет. 

Иренов  Кәрім  Нәжімеденұлы,  Аңызға  бергісіз  өмір  /  К.Н.  Иренов.-  Алматы:  Нұрлы  Әлем 

Шыңы, 2011.- 176 бет: сурет., 2 б. сурет. 

Исаев Базарбай, Мөлдір: Өлендер / Б. Исаев.- толық., 2-ші бас.- Астана; Алматы: [баспасыз], 

1999.- 

140 бет. Исмаилов Анвар Исмаилович, Война и Победа: (Из истории Казахстана в 1941-1945 года) / 

А.И. Исмаилов.- Шымкент: [Б.и.], 2010.- 180 с.: илл. 

История Казахстана (с древнейших времен до наших дней): в 4 т.- Алматы: Атамұра, 1996-. 

Кабулов Мырзабек, Земля родная, ты мне колыбель..: Сб. стихов / М. Кабулов.- Астана: Фо-

лиант, 2015.- 192 бет.: 8 б. сурет. 

Кадыралина Жанна Уркинбаевна, Алимхан Ермеков / Ж.У. Кадыралина; Министерство обра-

зования и науки РК; Комитет науки ; Институт истории государства; [под общ. ред. Б.Г. Аягана].- 

Алматы: Литера-М, 2012.- 320 с.: илл. 

Казахи Китая: очерки по этническому меньшинст-ву; Каахские беженцы в Турции: исследо-

вания по культурному выживанию в условиях социальных перемен / И. Сванберг / [пер. с англ. 

Сужиков Б.М.; сост. Мендикуова Г.М.].- Алматы: Санат, 2005.- 456 с.- (История Казахстана в за-

падных источниках XII - XX в.в.: Т. 3).- (Культурное наследие). 

Казахстан в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: сб. докладов и выступлений на 

Международной  науч.  конференции,  посвящ.  55-летию  Победы  над  фашистской  Германией.  21 

апреля 2000 года / [ред.-сост. П. С. Белан] ; МО РК, МОН РК, Центральный совет организаций ве-

теранов  РК,  Ин-т  истории  и  этнологии  им.  Ч.  Ч.  Валиханова,  Нац.  акад.  наук.-  Алматы:  [Ком-

плекс], 2000.- 160 с. 

Казахстан в мировом сообществе: ОБСЕ / [автор.-сост. В. П. Рогалев].- Астана: [Б.и.], 2012.- 

336 с. 

Казахстанский  тренд.  От  тоталитаризма  к  демократическому  и  правовому  государству (взгляд со стороны) / [авт. предисл. И. И. Рогов].- Астана: [Б.и.], 2015.- 244 с.: ил., фото., табл. 

Калашников Виктор Иванович, Загадки истории. От средневековья до наших дней / В.И. Ка-

лашников; [худож.: А. Мазин, А. Саморезов].- М.: Белый город, 2002.- 48 л.: ил.- (Энциклопедия 

тайн и загадок. Занимательная история). 

Кали Ожан, Эхо времени: Роман / О. Кали.- Петропавловск: [Б.и.], 2000. 

Карапетян  Артуш  Месропович,  Левон  Мирзоян:  биогр.  очерк  /  А.М.  Карапетян;  [отв.  ред. 

Т.С. Кульбаев].- Алматы: ВКК DRUCK, 2008.- 432 с.: ил. 

Катервуд Кристофер, Черчилль. Величайший из британцев / К. Катервуд; [пер. с англ. Т. О. 

Новиковой].- М.: Эксмо, 2013.- 96 с.: ил., фото. 

Кәпұлы Дәулеткерей, Шертолғақ: айтыстар жинағы / Д. Кәпұлы; құраст. А. Төлегенқызы, А. 

Бәделханұлы.- Астана: Фолиант, 2013.- 392 бет.: 26 б. сурет. 

Кәрібаев Берекет Бақытжанұлы, Қазақ хандығының құрылу тарихы / Б.Б. Кәрібаев; [Ред. Б. 

Е. Көмеков; пікір білдір.: С. Жолдасбайұлы, М. Әбдіров, М. Әбусейітова].- Алматы: Сардар, 2014.- 

520 б. 


Келімбетов Немат, Үміт үзгім келмейді: Хикаят-монолог; Эссе / Н. Келімбетов.- Алматы: Ра-

ритет, 2005.- 432 бет.- (Қазақ прозасы қазынасынан). 

Кенжеахметұлы Сейіт, Жеті қазына: жиған-терген / С. Кенжеахметұлы.- Алматы: Ана тiлi, 

2003. 


Кенжеғали Сағадиев: Биобиблиография.- Алматы: Басбакан, 2008.- 189 бет. 

Кербез  де  көркем  Керекең:  естеліктер  /  [Жауп.  шығаруш.  А.  Сыздықова,  Ұ.  Еркінбаев,  Ұ. 

Керімбекұлы].- Алматы: Таңбалы, 2009.- 288 бет.: 32 бет. түрлі түсті сурет. 

Керімбекұлы  Жанұзақ,  Қара  шаңырағым:  (жанұялық  роман,  мақалалар,  сұхбаттар)  /  Ж. 

Керімбекұлы.- Алматы: Тоғанай Т, 2013.- 318 бет: 8 л. ил. 

Кешубай  Тулешулы  Туркестани,  Поиск  божественной  истины  (или  путь  к  планетарному 

мышлению) / Т.Т. Кешубай.- Шымкент: [Б.и.], 2009.- 152 с. 


Киршин  Юрий  Яковлевич,  Человекосберегающая  система  военной  безопасности  мирового 

сообщества:  взгляд  в  будущее  /  Ю.Я.  Киршин.-  Клинцы:  [Клинцовская  городская  типография], 

2010.- 

300 с. 


Киянский  В.  В.,  Звездные  ритмы  Сакена  Гумарова  /  В.В.  Киянский;  А.  М.  Жамалова.- 

Уральск: [Б.и.], 2008.- 208 с.: ил. 

Кливлеев Р. К., Күштің кең пейілдігі=Великодушие силы=Generous power: Бүкәләлемдік Қо-

ян-қолтық Ұрыс Федерациясы / Р.К. Кливлеев; Плеханов С. Н.- 3-ші бас., кен. және толықт.- Ал-

маты: Бүкіләлемдік Космогуманистік ұлттар лигасы ҚР, 2011.- 286 бет.: фотосурет. 

Ключеров Михаил Петрович, Безвинно пострадавшие / М.П. Ключеров.- Петропавловск: По-

лиграфия, 2014.- 175 с.: ил. 

Ключеров Михаил Петрович, Волошинка: вчера, сегодня, завтра / М.П. Ключеров.- Петро-

павловск: [Полиграфия], 2010.- 500 с.: ил. 

Ключеров Михаил Петрович, Заградовка: век нынешний и век минувший / М.П. Ключеров.- 

Петропавловск: [Полиграфия], 2005.- 240 с.: ил. 

Ключеров Михаил Петрович, Как возраждалась Явленская церковь / М.П. Ключеров.- Пет-

ропавловск: [б.и.], 2011.- 290 с.: фото. 

Ключеров Михаил Петрович, Николаевка и николаевцы / М.П. Ключеров.- Петропавловск: 

АО "Полиграфия", 2012.- 412 с.: ил. 

Ключеров  Михаил  Петрович,  Расплата:  Повесть  /  М.П.  Ключеров.-  Петропавловск:  Север-

ный Казахстан, 2002.- 142 с. 

Ключеров Михаил Петрович, Юность, опалённая войной в Афганистане / М.П. Ключеров.- 

Петропавловск: [Б.и.], 2013.- 256 с.: фото. 

Козыбаев  Манаш  Кабашевич,  Казахстан  на  рубеже  веков:  размышления  и  поиски.  Память 

народа: в 2-х кн. / М.К. Козыбаев.- Алматы: Ғылым, 2000-. 

Козыбаев  Манаш  Кабашевич,  Проблемы  методологии,  историографии  и  источниковедения 

истории Казахстана: (Избранные труды) / М.К. Козыбаев; [сост. И. М. Козыбаев].- Алматы: Ғы-

лым, 2006.- 272 с. 

Конституционный контроль в Казахстане: доктрина и практика утверждения конституциона-

лизма: Монография / [под ред. И. И. Рогова, В. А. Малиновского].- Алматы: Раритет, 2015.- 384 с. 

Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий / Конституционный 

совет РК.- Алматы: Раритет, 2015.- 535 с. 

Косарев  Владислав  Борисович,  Гнездовье  /  В.Б.  Косарев.-  Астана:  Ип  "Saya-design", 2015.- 

180 с.: и. 

Косарев Владислав Борисович, "Прошу слова..." / В.Б. Косарев.- Б.м.: [Б.и.], Б. г.- 152 с.: ил. 

Кошанов  Аманжол  Кошанович,  Индустриально-инновационная  стратегия  и  экономический 

рост  /  А.К.  Кошанов;  МОН  РК,  Ин-т  экономики.-  Алматы:  Қазығұрт,  2012.-  384  с.-  (Научно-

познавательная литература). 

Кошанов  Аманжол  Кошанович,  Собрание  сочинений:  в  10-ти  т.  / А.К.  Кошанов.-  Алматы: 

Экономика, 2014-. 

Кошанов  Аманжол  Кошанович,  Собрание  сочинений:  в  10-ти  т.  / А.К.  Кошанов.-  Алматы: 

Экономика, 2014-. 

Кошанов  Аманжол  Кошанович,  Собрание  сочинений:  в  10-ти  т.  / А.К.  Кошанов.-  Алматы: 

Экономика, 2014-. 

Кошанов  Аманжол  Кошанович,  Собрание  сочинений:  в  10-ти  т.  / А.К.  Кошанов.-  Алматы: 

Экономика, 2014-. 

Кошанов  Аманжол  Кошанович,  Собрание  сочинений:  в  10-ти  т.  / А.К.  Кошанов.-  Алматы: 

Экономика, 2014-. 

Кошанов  Аманжол  Кошанович,  Собрание  сочинений:  в  10-ти  т.  / А.К.  Кошанов.-  Алматы: 

Экономика, 2014-. 

Кошанов  Аманжол  Кошанович,  Собрание  сочинений:  в  10-ти  т.  / А.К.  Кошанов.-  Алматы: 

Экономика, 2014-. 

Кошанов  Аманжол  Кошанович,  Собрание  сочинений:  в  10-ти  т.  / А.К.  Кошанов.-  Алматы: 

Экономика, 2014-. 

Кошанов  Аманжол  Кошанович,  Собрание  сочинений:  в  10-ти  т.  / А.К.  Кошанов.-  Алматы: 

Экономика, 2014-. Кошанов  Аманжол  Кошанович,  Собрание  сочинений:  в  10-ти  т.  / А.К.  Кошанов.-  Алматы: 

Экономика, 2014-. 

Коэльо Пауло, Алхимик / П. Коэльо; [пер. с португ. А. Богдановского].- К.: София; М.: ИД 

"София", 2003.- 224 с. 

Коэльо Пауло, Одиннадцать минут: [пер. с португ.] / П. Коэльо.- К.: "София"; М.: ИД "Со-

фия", 2004.- 336 с. 

Көз ілмейтін көңіл.- Алматы: Арда, 2010.- 368 бет.: 10 б. сурет. 

Көне  соқпақтар,  соны  сұхбаттар:  Мақалалар,  сұхбат-толғамдар.-  Алматы:  Республикалық 

оқулық баспа орталығы, 2012.- 496 бет. 

Куликов Анатолий Сергеевич, Тяжёлые звёзды / А.С. Куликов; [сост. А. Эдоков ; худож. О. 

Смирнов].- М.: Война и мир, 2002.- 568 с.: ил., фото. 

Кусаинов Аскарбек Кабыкенович, Качество образования в мире и в Казахстане / А.К. Кусаи-

нов.- Алматы: [Б.и.], 2013.- 196 с. 

Кусаинов  Майдан  Комекович,  Тайны  синявинских  болот  и  высот:  кн.  1  /  М.К.  Кусаинов.- 

Астана: Сарыарка, 2004.- 328 с.: ил., табл. 

Куттыкадам Сейдахмет, Казахская драма. На сцене и за кулисами: история современного Ка-

захстана / С. Куттыкадам.- Алматы: VOX POPNLI, 2010.- 304 c.: 16 с. фото. 

Кыдыралина Жанна Уркинбаевна, Алимхан Ермеков / Ж.У. Кыдыралина; МОН РК, Комитет 

науки, Ин-т ист. гос-ва.- Алматы: Литера-М, 2012.- 319 с.: ил., фото.- (Ұлы дала тұлғалары). 

Кыдыралина  Жанна  Уркинбаевна,  Нация  и  история  /  Ж.У.  Кыдыралина.-  Астана:  Елорда, 

2009.- 

304 с. 


Кэрролл Ли, Крайон. Великий Переход / Л. Кэрролл.- М.: Эксмо, 2010.- 320 с. 

Қабижанұлы Марат, Асау-Барақ: Барақ батыр. 270 жылд. мен Асау батыр. 250 жылд. мере-

кесіне арналады / М. Қабижанұлы.- Актобе: [баспасыз], 2013.- 213 бет.: сурет. 

Қабиқызы Сара, Знак равенства: Док. повесть / С. Қабиқызы.- Астана: [Б.и.], 2009.- 128 с.: 29 

л. ил. 

Қабиқызы Сара, Талғат Мұсабаев: Ғұмырнамалық деректі хикаят / С. Қабиқызы.- Алматы: Қазақстан, 2010.- 240 бет.: 80 бет фотосуреттер.- (Ғибратты ғұмыр). 

Қабылов  Мырзабек,  Ашайын  жан  сырымды  ашылмаған..:  Өлендер  жинағы  /  М.  Қабылов.- 

Астана: Фолиант, 2015.- 216 бет.: 9 б. сурет. 

Қазақ жерінің перзенті=Сын земли казахской=Son of the kazakh land.- Б.м.: [баспасыз], 2002.- 

208 бет.: фотосурет. 

Қазақ тілі бойтұмар: мұғалім кітабы: 7-сынып / Ф.Ш. Оразбаева, Р.С. Рахметова, А.Н. Юсуп.- 

Алматы: Лого, 2015.- 164 бет. 

Қазақ  тілі  бойтұмар:  мұғалім  кітабы:  5-сынып  /  Ф.Ш.  Оразбаева,  Р.С.  Рахметова,  Ж.Т. 

Дәулетбекова және т. б.- Алматы: Лого, 2015.- 164 бет. 

"Қазақ  хандығының  550  жылдығы  -  ұлттық  тарихтың  тағдыршешті  кезені"="550-летие  Ка-

захского ханства - судьбоносный этап национальной истории": ғылыми-тәжірибелік конф. 2015 ж. 

16  акпан  /  ҚР  Парламентінің  Сенаты,  Әлеуметтік-мәдени  даму  және  ғылым  комитеті.-  Астана: 

[баспасыз], 2015.- 153 бет.: сурет, 5 б. сурет. 

Қазақстан  Республикасының  "Діни  қызмет  және  діни  бірлестіктер  туралы"  Заңына 

Түсініктеме=Комментарий к Закону Республики Казахстан "О религиозной деятельности и рели-

гиозных объединениях" / [Ред. алқасы:Г.Е. Шлымов, Т.А. Козырев, Е.М. Смағұлова және т. б.].- 

Астана: [баспасыз], 2013.- 154 бет. 

Қазақстан  Республикасының  Конституциялық:  Ғылыми-практикалық  түсіндірме.-  Алматы: 

Раритет, 2015.- 552 бет. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы: 1995 жылғы 30 тамызда республикалық рефе-

рендумда қабылданы=Конституция Республики Казахстан.- Алматы: ДИДАР, 2005.- 364 бет.: фо-

тосурет. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы: 1995 жылғы 30 тамызда республикалық рефе-

рендумда қабылданы=Конституция Республики Казахстан: Альбом-кітап.- Астана, 2015.- 420 б.: 1 

б. портр., сурет. 

Қазақстан Республикасының сыртқы саудасы. 2008-2012=Внешняя торговля Республики Ка-

захстан. 2008-2012: стат. жинақ - стат. сборник / [ред. Ә.А. Смайылов]; ҚР статистика агентігі.- 

Алматы: [баспасыз], 2013.- 215 бет. Қазақстан  тренді:  тоталитаризмнен  демократия-лық  және  құқықтық  мемлекетке  (сырттай 

көзқарас) / [құраст. И.И. Рогов].- Астана: [баспасыз], 2015.- 240 бет. 

Қазақтың жез қанатты жезкиігі. Кәкімбек Салықов (1932-2013) / [Авт. проект. және құраст.: 

М. Салыкова, М. Бекенов].- Алматы: Баур, 2014.- 212 бет.: 1 б. портр., фотосурет. 

Қазақтың  қайсар  қайраткері-Жұмабек  Тәшенев:  Жұмабек  Ахметұлы  Тәшенев  туралы 

естеліктер, мақалалар, дастандар, өлендер, құжаттар және фотосуреттер жинағы / Құраст.: С. Дүй-

сен, Қ. Еңсенов.- Алматы: Елтаным, 2015.- 160 бет.: 16 б. сур. 

Қазақша-ағылшынша-орысша  диаломатиялық  сөздік=Kazakh-english-ruccian diplomatic 

dictiona-

ry=Казахско-англо-русский дипломатический словарь / [жалпы басшылық жас. К.Ш. Са-

рыбай; жұмыс тобының жетекшісі - құраст. Б.Ж. Жәмкенов].- Астана: [баспасыз], 2013.- 528 бет. 

Қайратұлы Бекен, Күміс жамбы: (деректі-танымдық баяндар) / Б. Қайратұлы.- Астана: Аста-

на-полиграфия, 2009.- 192 бет.: 8 б. фотосурет.- (Уақыт және Қаламгер). 

Қали Ожан, Ой-Мысль / О. Қали.- Петропавл: [баспасыз], 2008.- 304 бет. 

Қарақов Бақберген, Білгенді айту бір парыз: естелік - шежіре / Б. Қарақов.- Ақтобе: [баспа-

сыз], 2003.- 358 бет.: 7 б. фотосурет. 

Қараманов Ұзақбай, Кешегі мен келешектің көпірі: тұңғыш премьер-министрдің естеліктері / 

Ұ. Қараманов.- Алматы: "Рахметолла" қоры, 2007.- 304 бет.: 8 бет фотосурет. 

Қарашаңырақтың иесі: Қадер Мәткенұлы туралы естеліктер кітабы / [құраст. Есенғабылова 

А.Қ.].- Алматы: Өнер, 2008.- 408 бет: фотосурет. 

Қарсақбайдың Көкесі: К.М. Мамақов туралы естеліктер.- Алматы: Өнер, 2008.- 120 бет.: 16 б. 

сурет.- (Жайсан жандар). 

Қасымбеков  Махмұт,  Елін  сүйген,  елі  сүйген  Елбасы:  Қазақстан  Республикасының  Прези-

денті  туралы  очерктер  /  М.  Қасымбеков.-  2-бас.,  өнд.,  толықт.-  Астана:  Елорда,  2011.-  416  бет.: 

2,75 б. т. суреттер. 

Қаһарлы 1916 жыл=Грозный 1916-й: құжаттар мен материалдар жинағы / [құраст. С.А. Аса-

нова, А.А. Жоламанова, Р.К. Нурмаганбетова және т.б.].- Алматы: Қазақстан, 1998. 

Қинаятұлы Зардыхан, Казақ мемлекеті және Жошы хан / З. Қинаятұлы.- 2-ші бас.- Алматы: 

Елтаным баспасы, 2014.- 360 бет. 

Қирабаев Серік, Әдебиетті қайта оқу: Әдебиеттік зерттеулер мен мақалалар / С. Қирабаев.- 

Алматы: Балауса, 2010.- 320 бет.- (Сын). 

Қозыбаев Манаш Қабашұлы, Өркениет және ұлт / М.Қ. Қозыбаев.- Алматы: Сөздік-Словарь, 

2001.- 

369 бет.: 1 б. портр. Қозыбаев Манаш Қабашұлы, Тарих зердесі. Замана асуы: 1 кітап / М.Қ. Қозыбаев.- Алматы: 

Ғылым, 1998.- 344 б.: 1 б. портр. 

Қозыбаев Манаш Қабашұлы, Тарих зердесі. Замана асуы: 1 кітап / М.Қ. Қозыбаев.- Алматы: 

Ғылым, 1998.- 344 б.: 1 б. портр. 

Қозыбаев Манаш Қабашұлы, Шығармалары / М.Қ. Қозыбаев.- Алматы: Қазақ энциклопеди-

ясы, 2013-. 

Қозыбаев Манаш Қабашұлы, Шығармалары / М.Қ. Қозыбаев.- Алматы: Қазақ энциклопеди-

ясы, 2013-. 

Қозыбаев Манаш Қабашұлы, Шығармалары / М.Қ. Қозыбаев.- Алматы: Қазақ энциклопеди-

ясы, 2013-. 

Қозыбаев Манаш Қабашұлы, Шығармалары / М.Қ. Қозыбаев.- Алматы: Қазақ энциклопеди-

ясы, 2013-. 

Қозыбаев Манаш Қабашұлы, Шығармалары / М.Қ. Қозыбаев.- Алматы: Қазақ энциклопеди-

ясы, 2013-. 

Қозыбаев Манаш Қабашұлы, Шығармалары / М.Қ. Қозыбаев.- Алматы: Қазақ энциклопеди-

ясы, 2013-. 

Қозыбаев Манаш Қабашұлы, Шығармалары / М.Қ. Қозыбаев.- Алматы: Қазақ энциклопеди-

ясы, 2013-. 

Қозыбаев Манаш Қозыбайұлы, Жұлдызым менің / М.Қ. Қозыбаев.- Алматы: Арыс, 2001.- 240 

бет. 


Қозыбаев Манаш, Тұлғалар тұғыры / М. Қозыбаев; Құраст. І.Қозыбаев.- Алматы: ҚазАқпа-

рат, 2009.- 540 бет.- (Ел және ер). 

Қойгелдиев  Мәмбет,  Алаш  қозғалысы:  2  томдық  /  М.  Қойгелдиев.-  2-ші  бас.-  Алматы: 

Мектеп, 2008-. Қостанайлықтар - тыл ерлері. Жеке үлес=Кустанайцы - герои тыла. Личный вклад / [бас. ред. 

К.Ү. Уткин].- Костанай: [Б.и.], 2012.- 854 бет: фотосурет. 

Қошанов Аманжол Қошанұлы: биобилиографиялық қөрсеткіш / [Құраст.: А.Н. Мұратов, Т.В. 

Вдовухина;  Бас  ред.  К.Н.  Нәрібаев].-  Алматы:  Ғылым,  2014.-  320  бет.:  1  б.  портр.-  (Қазақстан 

ғалымдарының биобиблиографиясы). 

Құдайберген  Сұлтанбаев=Kudaibergen  Sultanbaeb:  фотоальбом  /  [құраст.  Д.К.  Сұлтанбай].- 

Алматы: Атамұра, 2011.- 192 бет.: фотосурет. 

Құл-Мұхаммед Мұхтар, Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарстарының эволюциясы / 

М. Құл-Мұхаммед.- Алматы: Атамұра, 1998.- 360 бет. 

Құрманқұлов Ж., Талдысай қонысы - көне  метталургия ескерткі-ші=Поселение Талдысай - 

памятник древней метал-лургии / Ж. Құрманқұлов; А.С. Ермолаева, А.Е. Ержанова; ҚР Білім және 

ғылым  министрлігі  Ғылым  Ком-ті,  Ә.Х.  Марғұлан  ат.  Археология  ин-ты.-  Алматы:  [баспасыз], 


Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 291.96 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет