1931 жыпдың 4 қазанынан бастап шығадыжүктеу 106.39 Kb.
Pdf просмотр
Дата08.09.2017
өлшемі106.39 Kb.

1931 жыпдың  

4 қазанынан бастап шығады

ОБЛЫСТЫҚ  ҚОҒАМДЫ Қ-САЯСИ  ГАЗЕТ

№ 31-32  (19.240)

Сенбі,  22  ақпан,  2003  жыл

Бағасы  келісім   бойы нш аКарағанлы мемлекеттік техникалык  университетіне

 

- 

50 жыл

-

 Мен Парижден екі алтын медаль-' мен оралдым,  - дейді Геннадий Геор­

гиевич.  - Алғашқысы -  «Серпінді даму, 

товарлар  мен  қызметтердің  жоғары 

сапасы  үшін»  деп  аталатын  номинация 

бойыншз  кәсіпорындар  мен  үйымда- 

рға  беріледі,  екіншісі  -   «Тиімді  басқа- 

рғаны  және  шығармашылық  жетістігі 

үшін» номинациясы бойьінша сол үйым- 

ның басшьісына табыс етіледі.  Әрине,

§^

піэдйч 

қін


^

ій

£6і

  бәлеым


университеттін,  оқытушы-профессор 

күрамының,  барша  үжымынын,  ортақ 

табысы.  Қазақстаннан  мундай  биік 

м ә р те б е ге   Ә п-Ф араби  атындағы 

Казак Ұпттық университетнің де ие бо- 

лғандығын атап өткім  келеді.  Медаль- 

дарды талсыру салтаматына Еуропаның 

халықаралық үйымдарының, деплома- 

тиялық 

миссияларының, ірі 

квсіпоры идар  мен  ф ирмаларды ң 

өкілдері қатысты.  Демек,  бул  қүрмет 

пен  қошамет  Ескі  қурлык  жүртшылы- 

ғына кеңінен мвлім оолды дей аламын. 

Ал Өнеркесіпті қолдау қауымдастығы- 

мың маралатына ие болу кімге де  бол- 

сым  үлкем  абырой  мен  бедел  екендігі 

даусыз.

Бұл  қауымдастықты  сонау  1801 жылы  император  Наполеон  Бонопар- 

ттың  өзі  тағайындаған  көрінеді.  Ұлы 

француз ревалюциясынан кейін қаңсы- 

рап  қалған  өнеркәсіпті  ынталандыру 

және  үзіліл калган халыкаралық сауда 

байланысын  дамыту  мақсатын  көзде- 

ген  ғой.  Өзінің  200  жылдык  тарихын- 

да 


қауымдастық 

көптеген 

кәсіпорындарға қолдау көрсетіп, әлем 

тарихына  енген  ғылыми  жаңалықтар- 

дың  түсауын  кесті.  М аселен,  1895 

жылы  22  наурызда  осында  ағайынды 

Люмьерлер  өздері  ойлап  тапқан  кино 

алларатын  көрсеткен  екен.  Атақты 

ғалымдар  Луи  Пастер,  Телье,  Аппер, 

өнертапқыштар Бо де  Рошасу,  Ж орж  

Клод  жене  т .б.  материалдык  көмек 

алады.  Алғашқы  алтын  медаль  1869 

жылы  Суэц  каналының  архитекторы 

Фердинанд  де  Лесселке  тапсырыла- 

ды.  Ш е те л д ікте р   ішінен  мундай 

құрметке 1873 жылы туңғыш рет агыл- 

шын Карл Вэтстоун телеграфты  ойлал 

шьтарганы  үшін  ие  болады.

-   П ариж дегі  беделді  уйымның 

н а за р ы н а   Қ а з а қ с т а н д а ғы   к э п  

у н и в е р с и те тт ің   б ір і  қалай 

і л і к т і

 

екен)


-  Атап  өтейін,  біз  де,  Астанадағы 

Бі/іім  ж вне  гылым  минисірліп Зіо  ком- 

К у р с к а  

вшіеив жолдаган жокпыэ.  -SPI 

Алтын  медалі»  конкурсына  үміткер- 

лерді  қауымдастық  президентінің  өзі 

басқзратын ТМД  жане  Бзлтық  елдері 

жөніндегі департаменттің бзсшылары- 

нан  тұратын  үйымдастыру  комитеті 

іріктейді.  Былайша  айтқанда  олар 

тәуелсіз саралшылар.  Және 1998 жыл- 

дан  бастал лауреат  атағын алуға  ТМД 

мен  Балтық  елдерінің  өкілдері  де 

қатыстырылып келеді.  Болашақ лауре- 

аттарды ң 

ж үм ы сы  

ж ан-ж ақты  

зерттеледі.  Бүл үшін кәсілорын, үйым- 

дардың  қаржы  есебі,  маркетингтік 

зерттеулер,  баспзсөз материалдары, 

рейтингтік  салы стьірулар,  касіби 

кормелерге  қатысу  корытындыларь:, 

ІМ Д елдеріндеп мамандардың 

р е с м и  

гакірпері  мен  үсыныстары  лайдалана- 

ды.  Апынгам материалдар тәуелсіз са- 

рллшылардың  тезінен  өтеді,  сонан 

кеиім  гана  шешім  қабылданады.

-  Сарапшьілар  университеттің 

50  ж ы л д ы қ   д а м у  тарихы н  ж ә не 

кайінгі  кезде  атқары лған  ж ұм ы с- 

тарды   м уқият  з е р тте ге н   ш ы ғар. 

Ә йтпесе  т ә ү е л с із д ік т ің   алғашқы  

ж ы лдары   техникалық,  инж енерлік 

м а м анд ы қ та рд ы ң   бедеЛІ  е д е у ір  

түсіп  қалған  еді.  С оған  орай  уни­

верситет ңауымы да түр лі қиыншы- 

лықтарға  кездесті  ем ес  пе!

-  Әлбетте.  Елу  жылдық  тарихы- 

мыз  туралы  көп әңгімелеуге  болады. 

Менің кабинетіме кіре берісте, хатшы- 

ның бөлмесінде  осы жоғары оқу орны 

ректорларының  суреттері  ілулі  тур. 

(Қазір  мундай  үрдіс  дәстүрге  еніп 

келеді ғой).  Олардың қай-қайсы  бол- 

сын  оқу  орнының  өркендеуіне  ез  зэ- 

манының  талабына  сай  лайықты  үлес 

қосты.  Соғыстан  кейінгі  жылдары 

Қарағандыда  кен  өндірісінің  жедел 

өркендеуі  жергілікті инженер кадрла- 

рын  өзімізде  даярлауды  қажет  етті. 

Соған  орай  Қарағандыда  тау-кен  ин­

ституты  ашылыл,  оның  алғашқы  рек- 

торлығына Мвскеу тау-кен институть* 

ның доценті Юнус Нұрмұхамедов ша- 

қырылған  болатын.  Оны  1955  жылы 

ғалым-практик, жергілікті кадр Әбілқас 

Сағынов алмастырды. Орталық Казак- 

стан  өңірінде  ауыр  индустрианың сан- 

саласы  өркендеуіне  орай  1958  жылы 

тау-кен институты политехникалық дел 

өзгертіліп,  оның қүрамында инженер- 

күрылыс,  электр механикалық,  маши­

на  жасау,  көлік-жол  факультеттері 

ашылды.

Академик  Ә.Сағынов  басқарған жылдары  институт  аты  бүкіл  Одаққа, 

қала  берді әлемге де  өйгіленді деуге 

болады.  80  жылдардың  соңына  дейін 

26  мамандық  ашылды.  Институттың 

материалдық-техникалық  базасы  ны- 

ғайды.  Бізде  тау-кен  ісі  және  кен  ма-

шиналары  салаларында  (профессор- 

лар  Ә.Сағынов,  С.Квон,  А.Кичигин) 

қуатты  ғылыми  мектеп  қалыптасты. 

Кейіннен  көлік-жол,  жол  қурылысы, 

ақпараттық  технология  (профессор- 

лар И.Янцен,  В.Бырька) мектептері де 

жоғары  дәрежеге  көтерілді.  Біздер, 

кейінгі 


үрпак, 

б үгінгі 

қуатты 

университетті  Әбекеңдерден  қалған мүра  ретінде  есептейміз.

ликадағы таңдаульі он мектептің қата- 

рынан  орын  апып  отыр.  Мектепте 

оқыту  қазақ  жене  орыс  тілдерінде 

ж үр гізіл ед і  де,  негізінен  ауылдың 

қаоілетті  балалары  іріктеліп  алынады. 

2000 жылы 67 түлектің 70 пайызы грант 

және кредит жүйесімен өзімізге түсті, 

былтыр және алдыңғы жылы 90 пайы­

зы  ҚарМТУ  студенті  аталды.

Университет  жаныннан  қүрылған

жеткілікті. Мүның сьіртында әскери ка­

федра  арқылы  вскери  мамандық  та 

алып шығуға  болады.

Қазіргі жастар техникалық жоғары 

оқу  орыны  іргелі  білім  беретіндігін 

түсініл  келеді.  Базалық  білімің  берік 

болса  екінші  диплом  алу  қиындық 

келтірмейді, ал инженерлік мамандық- 

тың өмірлік  азық  болары даусыз.

-   Іргел І  о қ у   о р н ы н ы ң   о қ ы ту-

ШШЖ Ж А Ш М

Ү стім ізд е гі ж ы лы  об л ы с о р т а л ы ғы н д а ғы  б а й ы р - 

ғы   ж о ғ а р ы   о қ у   о р ы н д а р ы н ы ң   б ір і  -   Қ а р а ға н д ы  

м е м л е ке ттік тө хн и к а л ы қ у н и в е р с и те тін ің , б ү р ы н ғы

1987  жылы  инсти- 

тутты  кен  машинасын 

ж асау  саласындағы 

көрнекті  маман,  про­

ф ессор  А.  Лазуткин 

оасқарды,  бүл  қыз- 

мсттв ол 1993 жыпдың 

соңына  дейін  болды.

Ол ел тарихындағы бір 

аса  күрделі кезең еді.

Одақтың ыдырап,  ескі 

байланыстардың үзілуі 

қиыншылыққа  килік- 

тірді.  Жаңа  өзіңіз  айт- 

қандай,  инженерлік 

мамандықтың  қадірі 

кете  бастады.  Ол  ол 

ма,  қызметкерлерге 

жалақы, студенттерге 

стипендия 

төл еу 

қияметтің  қияметіне айналды.  Көптеген  мамандарымыз, 

өзіміз  өсіріп  тәрбиелеген  кадрлары- 

мыз  алыс-жақын  шетелдерге  кетіп, 

бизнеске ауысьл жатты.  Ось^щай жаг- 

дайда  институтты  басқару  маған 

жүктелді.  Оңай  болган  жоқ.  Соған 

қарамастан біз  «қайтып  өмір сүреміз» 

тактикасымен  қоса  біртіндеп  алдағы 

даму  стратегиясын  да  ойластырдық. 

Ә роір  деканга  факультетті  дамыту 

жөнінде  бизнес-жослар  жасау  тапсы- 

рылды.  Барлық  буынның  басшылары 

ез  үсыныс-пікірлерін  білдірді  Осыган 

орай ғылыми-педагогикалық кадрлар- 

ды  үздіксіз  даярлау,  білім  берудің 

жаңа технологияларын енгізу,  техника­

лык  білім  берудің  осы  заманғы мате- 

риалдық  базасын  қүру,  тиімді иннова- 

циялық  қызметті  дамыту  бағыттарын 

таңдап  алдық.  Сөйтіп  басты  мақсат  -  

техникалық  университет  мәртебесін 

алуға  тырыстық.  Соның  нәтижесінде 

жүмыстың бүрынғы  бағыттары да да- 

мытыла  түсіп,  жаңа  қүрылымдар  жа- 

^  салды, ақылы қызмет аясы кеңейтілді. 

^  Ақылы қызмет тек оқыту процесі бой­

ынша  халыққа  ғана  емес,  өнеркасіп 

орындарына да  көрсетілетін  болды.

Қьісқа  уақыт ішінде  қолға  алынған 

шаралар  негізінен  жүзеге  асырылып, 

1996  жылдың  мамыр  айында  біз 

мемлекеттік  техникалық  университет 

мәртебесіне  көтерілдік.

Бүгінде  техникалық  университет 

дегеніміз  үздіксіз  білім  беретін  (мек-^ 

теп-колледж -  жоғары оқу орны) оқу- 

ғылыми  кешені.  ҚарМТУ  базасыНда 

техникалық  лицей  ашылған,  онда  ар- 

н^йы  бағдарлама бойынша балалар 8- 

сыныптан бастап оқи алады. Лицей уни- " 

верситет  қүрамында  болғандықтан 

оқушыларға оның доценттері мен про- 

фессорлары  сабақ  береді,  жалпы 

оілім беретін мектептердің тәжірибелі 

үстаздары  шақырылады.  Оқушылар 

үшін университеттің лабораториялары 

мен академиялық кітапханасының, оқу 

залының  есігі әрқашан  ашық.

Дарынды балалар үшін «Мүрагер» 

мектеп-интернатьіның  ашылуы  да  ай- 

тулы  оқиға оолды.  Бүгінде ол респуб-

І і г   А ' 1-&  

- ъ

' ! &


  -

 

ІV

;

-^

  -


һ : . \

 

V -.л*&г>

 .‘-чу»


орта  арнаулы  оқу  орны  Ақпараттық 

технологиялар  жене  бизнес  колледжі 

дел  зтзлзды  Бул  ортә  б«лім.»гіі  кесіби 

мамандарды  үздіксіз  даярлау  жолын- 

дағы бір талпыньісымыз болды. Қазіргі 

уақытта  онда  мамандар  9  және  11 сы- 

нып  базасында  18  мамандық  бойынша 

екі  тілде  оқытылады.  Сырттай  және 

күндіз 

оқыту 


бө л ім д е р і 

бар. 


Колледжді  162  адам  бітіріп  шықты. 

Түлектері  «Испат-Кармет»,  «Қазақ- 

мыс»  «Қарағанды-Пауэр»,  «Караган­

ды 


Д истрибью ш н» 

сияқты 


ірі 

кәсіпо’ры ндарда,  шағын  бизнесте 

жүмыс істеп жүр.  ҚарМТУ-дьің өзіне, 

оның  қы сқарты лған  м е рзім д егі 

факультетіне түсіп,  білімдерін жалғас- 

тырып  жүргендері  де  баршылық.

Қысқартылған мерзімдегі факуль­

тет  демекші,  ол  колледж  түлектері 

ақылы  негізде,  қысқартылған  мер- 

зімде  инженерлік  мамандық  игеру 

мақсатында ашылған.  Сондай-ақ басқа 

мамандық  иелері  екінші жоғары  білім 

алу  үшін  актуальды  білім  факультеті 

қүрылды. Онда математик,  физик, та- 

рихшымен  қатар,  бүрын  басқа  техни­

калык  мамандықта  оқып,  енді  инже­

нер-экономист немесе  ақпараттанды- 

ру саласының маманы болғысы келген- 

дер  білім алады.

/   Ал  университеттің  тікелей  өзіне 

келетін  болсақ,  онда  бүгінде  14  фа- 

культетте  64  инженерлік  мамандық 

бойынша  9  мыңнан  астам  студент 

оқй^ы (бакалавриат).  Тек өткен жылы 

ғана  өмір  өзі  үсынып  отырған  13  жаңа 

мамаңдық  ашылды.  Мүның  өзі  техни- 

калыК мамандықтарға деген сүраныс- 

•  тың арта түскендігін көрсетеді.  Соның 

бір айғағы біздің мамандықтар бойын­

ша мемлекеттік гранттар мен кредит- 

.  тер  санының  жыл  сайын  арта  түсуі. 

Университет  инженер-зкономистен 

хбастап сан алуан сала  бойынша техно- 

логтар  даярлайды.  Диапазонын  білу 

үшін тау-кен,  электр механикалық,  ин- 

женер-қүрылыс,  көлік-жол, геоэколо­

гия,  ақпараттық  технология,  машина 

жасау,  экономика жэне менеджмент, 

көсіпкерлік  жене  басқару  сияқты  фа- 

культеттер  аттарын  атасам  да

по л и тө х н и ка л ы қ  и н с т и т у т т ы ң  қүр ы л ға н ы н а  5 0  ж ы л 

т о я а д у .  Осһімау  м эр эім  Іш ін де  біл!м  с р д з с ы я  

да ға н т ү л ө к т ө р  бітіріп ш ы ғы п , қа йн аған өм ір ге  ж о л - 

дама а л д ы . Б угін д е  Қ арағанды дам  қ а н а тта н ға н  и н ­

ж е н е р   к а д р л а р ы н   б ұ р ы н ғы   О д а қ ты ң   к е з   кел гөм  

ж ө рінөн,  т іп т і  алыо  ш е те л д е р д е н   д е   к е з д е с т ір у ге  

б ол ад ы .  О лар  алты н  ұ я сы   -   П о л и хе хты   әр д а й ы м  

Ілтипат  сө зім м е н   е с к ө   ал ы п, 

о қ ы т у ш ы л а р ы   мен 

п р о ф е с с о р л а р ы н а   қ у ш а қ -қ ұ ш а қ   ы с т ы қ   с ө л е м ін  

ж о лд ап ж а та д ы . П о л и те хн и ка л ы қ и н с т и т у т  ке зін д е  

и н ж е н е р   к а д р л а р ы н   с а п а л ы   д а я р л а у д а   а л д ы ң ғы  

сапта б ол ы п к е л се , б үгінгі ж а ң а р ға н , ж а с а р ға н  Т өх- 

никалы қ у н и в е р с и т е т  т е  а ға  урп ақ д ө с т у р л е р ін  ой - 

д а ғ ы д а й   ж а л ғ а с т ы р у д а .  С о н ы ң   а й қ ы н   а й ғ а ғ ы , 

б у р ы н   х а б а р л а ғ а н ы м ы з д а й ,   у н и в ө р с и т е т т ің  

Ө не ркөсіпті  қо л д ау  қ а у ы м д а с т ы ғы н ы ң   (SPI)  2 0 0 2  

ж ы л ғы   хал ы қар ал ы қ  к о н к у р с ы н ы ң   қ о р ы ты н д ы с ы  

бойы нш а ғы л ы м  мен  білім д і д а м ы т у   са л а сы н а  қо с- 

қан  зо р   у л е с і  үш ін  SPI  А л ты н   м едаліна  ие  б о л уы . 

М ед альд І  SPI-д ің  ЗЗ -ш і п р е з и д ө н т і  Б ернар  М у с с о н  

П ариж де С е н -Ж е р м е н  а л а ң ы н д а ғы  «Люмьер» т а р и - 

хи зал ы нд а у н и в е р с и т е т  р е к т о р ы , т е х н и к а  ғы л ы м - 

д а р ы н ы ң   д о к т о р ы ,  п р о ф е с с о р   Ген на д и й   Г е о р ги е ­

вич  П и в е н ь ге   с а л т а н а т т ы   ж а ғ д а й д а   т а п с ы р д ы . 

Біздің  тіл ш ім із  о сы на у  қ у а н ы ш ты   о қ и ға ға   ор а й   ха- 

ы з д і ң  

т іл ш ім із

 

осы н а у қ у а н ы ш т ы  

о к и ғ а ғ а ‘о р а и

'х а - 

л ы қа ра лы қ к о н к у р с  ж е ң ім п а з ы  а т а н ға н  оқ у ор ы н ы - ны ң  б а сш ы сы м е н   к е з д е с т і.

шылары  ғылым  сала- 

сы нда  т ы н д ы р ы м д ы  

іс т е р   а т қ а р ға н д ы ғы  

б е л г іл і. 

У н и в е р - 

ситеттің бүгінгі ғалым- 

ддркі мен оқкітушыл» 

р ы м ы ң  

ж у р гіііл  о тыр 

ган  гылыми  практика 

лық ж ум ы старьі т у р а ­

лы  не  айтуға  болады !

-  


Иә,  техникзлық 

университет  сонымен 

қатар үлкен ғылыми  ор- 

талық.  Бізде  42  ғылым 

докторы ,  проф ессор, 

200-ден  астам  ғылым 

кандидаты,  доценттер 

дәріс  береді.  Ғылыми 

атақ  д ә р е ж е с і  бэр 

оқытуш ы лар  саны  63 

пайызды 

қурайды . 

Олардың  басым  көпшілігі  вздерінің 

жумыс орнын кастерлейді,  полнтехтіц 

пагриогтары  болып  тз6ыі>а;;ь  .  Ьюд- 

жеттен  тыс  қаржы  кзратуь.мыздың 

аркзсында профессор-окытушы кура- 

мына  үстеме  ақы  төлеу  мумкіндігі 

ашылды.  Олардың  гылыми  жане  пе- 

дагогикалык дврежесін  арттыругэ  да 

тиісті  жағдайлар  жасалады.  ьізде  12 

мамандық бойыншз  аспирантура  бар, 

жеті  ғылыми  бағыт  бойынша  уіи  дис- 

сертациялық кецес жүмыс істейді,  со- 

ның  екеуі  докторлык  атақ  жөнінде. 

Экономикалық мамандықтар бойынша 

ҚзрМУмен бірлескен кенес қүрылган. 

Біздің  білікті  ғалымдәрымыз  Астана 

мен  басқа  да  қалалардагы  ғылыми 

кеңестердің мүшесі болып тэбылады.

Біліктілікті  арттыру  факультетінде 

техникзлық пәндер оқытушылзры кзй- 

ыра  дайындықтан  етеді.  Негізінде 

біліктіліктік  көтерудің  сыннан  еткен 

ф орм асы   -   тұрлі  отандық  ж әне 

шетелдік кәсіпорындарда стажировка- 

дан өту болса,  біз  осы тәжірибеге  влі 

сүйеніп келеміз.

Ғалымдарымыз бен прзктиктеріміз 

отандық  өндірісті  дамытуга  өз 

үлестерін  косып  келеді.  Бір-екі мысал 

келтірейін.  Бізде қүрылған Ғимараттар 

орталығы  кейін  кеп  салалы  институт 

дәрежесіне дейін көтерілді,  ол турғын 

үйлер мен өнеркәсіл ғимараттарын ре- 

конструкциялау,  олардың  гехникалык 

жағдзйын  бағалау  және  болжаумен 

айналысып  келеді.  Стандарттау,  сер- 

тификаттау  және  техникалық  өлшем 

орталығы мемлекеттік стандарт  орга- 

нымен тығыз байланыста болэ отырып

халықаралық  150-9000  стандзртын 

енгізу  бағытында  үлкен  жүм ы с 

ж үр гізу д е .  «Испат-Кармет»  ААЦ , 

«Қазақмыс» корпорзциясы шахталары 

мен  заводтарының  директорлары  

және  бас  инженерлері,  «Қззақстан 

теміржолы» ҰК мамандары кайыра да- 

ярлықты  бізден  өтеді.  Комльютерлік 

және  бухгалтерлік  курстар  арқылы 

талай адам қосымша мамзндык игеріп, 

емірде  өз  орнын  тапты.

Университеттің материалдық база­

сы  да  нығайып  келеді.  7  оку  корпусы 

мен лабораториялар,  кітапхана,  спорт 

залдары заман талабына сай жарақтан- 

дырылған.  Қарағандыдағы  «Политех­

ник» демалыс аймағы да сақталып қал- 

ды.  Бізде  700-ден  астам  компьютер 

бар,  олардың тең  жартысы аймақтык 

жүйеге  қосылған.  Оқытушылар  мен 

студенттер  Интернетті,  өз  сайтьін, 

спутниктік  цифрлы  теледидарды  пэй-

^

алана алады, Кашықтықтан оқыту ор- злығы  да  жұмЬи.  ((.«сим'- 

т1" '"   ^

злектронды оқулық шЬіғарылдьі.  Циф­

рлы  теледидар  студенттерге  лекция- 

лык  материалды  пысықтауға  жағдай 

жасайды,  мупьтимедианын  мүмкін- 

діктерін  пайдаланады.  Муның  өзі оку- 

вдістемелік  жүмысымыздағы  басты 

бағыт  болып  отыр.

-   Геннадий  Георгивіич,  СІз  ба- 

с қ » р а т ы н   у н и ів р с и т е т т ің   м е м - 

лекеттік  тілде  техникалық  маман- 

дар  д а яр л а уд ы   алгаш ңы лардьщ  

б ір і  б ол ы п  қолга  алғанын  жақсы  

білвм із.  Қазірде  қазақ 

тілін,  ө зге  

де 

тілдерді оқы ту жағдайы ка н д а й і

-   Бізде  қазір  кадрларды  даярлау 

барлық дерлік мамандьіқтар бойынша 

екі  тілде  жүргізіледі.  Өз  күшімізбен 

көптеген  өдістемелік  қүралдар  мен 

оқулықтар  шыгарылды.  Қазақ  тілі 

және мәдениеті деген  арнайы кафед­

ра  ашылды.  Оның  жанынан  арнайы 

музей  жөне  мемлекеттік  тілде  оқыту 

орталығы қүрылды.  Дегенмен,  жога- 

ры  курстардың  арнайы  пәндері  үшін 

оқу  қүралдарын  басып шыгару  әлі де 

күрделі  мәселе  болып  қалыг.  отыр. 

Сонымен қатар университет қазақ тілін 

компьютерде пайдалану женінде кімге 

де  болсын  комек  көрсете  алатынды- 

ғьін  атап  етер  едім.

Қазіргідей  ел  мен  ел,  тіпті  қүры- 

лықтар бір-біріне  жақындасып жатқан 

шақта тілдерді оқытудың қажеттігі ар* 

тып  келеді.  Техникалық  жоғары  оқу 

орны  болса  да  тілдерді  тереңдетіп 

оқытуды  бізге  емір  езі  үсынып  отыр. 

Өйткені,  елемдік  ғылымға  кірігу  үшіи 

ағьілшын тілін,. ақпаpaJJbiK тілді білуіміз 

ағылшын тілін, ақпараттық тілді білуіміз 

қажет.  Қазірдің  езінде  бізге  ақларат 

саласындағы  жетекші  үйым  ретінде 

мүнай мен газ өндіру, Каспий теңізі қай- 

раңын  зерттеу,  геофизикалық,  дәне- 

керлеу  жүмыстары  жөнінде  сүраныс- 

тар  кептеп  түсуде.

-   Қазіргі  р е к т о р   мен  бұры нғы  

басшы  ж ум ы сы н  қалай  салысты- 

рар  едіңізі

-  Ьасқару  стиЯі  мүлде  озгерді. 

Ьүрын  каржыландьіру  көзі  біреу-ақ 

болатын  -  б ю д ж е т.  Қазір  қаржы 

бірнеше көзден түседі.  Әсіресе,  бюд- 

жеттен  тыс  қорды молайтуға тырыса- 

мыз.  Нарық  заманында  ректорга, 

жалпы кез  келген мекеме басшысына 

ез саласының білгір маманы болуы аз, 

оның  жақсы  экономист,  сондай-ақ 

бухгалтерлік есептің негіздерін білу де 

шарт.  Біз университетті қосымша қар- 

жы  көзін  табу,  ездігімізден  іздену, 

әлемдік  тәжірибені игеру,  бір  сезбен 

айтқанда нарық заңына бейімделе білу 

арқасында  котердік.  Осы  жопда  ма­

гам көмек корсеткен,  прек бола білгем 

орыибасарларыллн,  декамдарға,  про- 

фессор-оқытуіиы/іар к/рамына,  басқа 

да  қызметкерлерге  Политехкс  дегсм 

патриоттық сезімдері үшін ризашылы- 

гымды  білдіремін.

-   Халықаралық  беделді  үйым- 

ның  алтыннан  таққан  ал қа л а ры  

университеттІң  мерейтойына  лай- 

ықты тарту болғаны сөзсіз.  50 жыл- 

дық  торқалы   тойға  қандай  дайын- 

дық  ж үр гізіп   жаты рсы здар!

-  Казір  университеттің  даму  жо- 

лына арналған кітал әзірлеу үстіндеміз. 

Осы  жинақта  врбір  түлегіміз,  осында 

еңбек  еткен  оқытушылар  туралы  де- 

ректер  берілетін  болады.  Универси- 

тетте  талай  ел  таныган  азаматтар 

оқыған  екен.  Еліміздің  түңгыш 

Президенті Н.Назарбаев,  «Казақмыс» 

корлорациясының  бірінші  президенті 

Р.Ю н,  «ИспәҮ;Кармет»  ААК  комір 

департамектінің атқарушы директоры 

Г.П резент,  белгілі  қоғам  қаират- 

керлері,  атқарушы билік органның бас- 

шылары  Ш.Оразалинов,  Т.  Сүлейме- 

нов,  Й.Тоғайбаев,  Ж.Ибаділдин  және 

басқалары  мақтан  түтарлық  түлгалар 

десек артық айтқандьіқ емес.  Шетел- 

дерде  жүргендері  қаншәма.  Ешкімді 

естен шыгармауымыз  керек.  Мерей- 

той  қыркүйек-қазан  айларына  қарай 

өтеді. 

Соған 


дейін 

облыстық 

газеттердің редакцияларымен бірлесе 

отырып,  университеттің  ф акуль- 

теттері,  байыргы және  жаңадан ашы- 

лған лерспективалы кафедралары мен 

басқа  да  қүрылымдары  туралы  мате­

риалдар  циклін жарияламақпыз.  Оған 

журналистер қауымы,  түлектеріміз де 

ат  салысады  деген  сенімдеміз.  Уни­

верситет  тойы  -   барша  облыс 

жүртшылығының  тойы дел ойлаймын.

Ә ңгімелескен 

Аман  ЖАНҒОЖИН.

СУРЕТТЕ:  Геннадий  Пивень  мен 

SPI  президенті  Бернар  М уссон  Па­рижде алтын медаль тапсырылған соң.

Қаздауысты Қазыбек:  С ө з д ің  а та сы  -  бірлік,  анасы  -  ш ы нды қ

Каталог: fulltext -> temat
temat -> Ж. Қазақстан. Тәуелсіздік. Назарбаев Серік Қирабаев
temat -> Ж. «Жұрттың көпшілігі Керей хан мен Жәнібек ханның жанына кетіп қалды»
temat -> Ж. Ұлылық ұлағаты (Шыңғыс аға айтқан сыр) Болат бодаубай
temat -> Ыбырай алтынсарин
temat -> Бағасы келісім бойынша №73(19,281) Сейсенбі, 6 мамыр, 2003 жыл
temat -> Ж. Төле би – қазақтың данагөй абызы
temat -> Ж. Әлекең әлемінің ақиқаты
temat -> Ж. Қажылықтың қасиетін білуді меңзеді Әбдіманап бектұРҒанов
temat -> Ж. Жаужүрек Мұхтар ҚҰл-мұхаммед

жүктеу 106.39 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет