№1(77)/2015 Серия педагогикажүктеу 4.8 Mb.
Pdf просмотр
бет1/36
Дата14.09.2017
өлшемі4.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

 
Қ АР АҒ АН Д Ы    
У Н И В Е Р С И Т Е Т I Н I Ң  
ÕÀÁÀÐØÛÑÛ 
ÂÅÑÒÍÈÊ 
К АР АГ АН Д И Н С К О Г О    
У Н И В Е Р С И Т Е Т А
 
ISSN 0142-0843 
 
ПЕДАГОГИКА сериясы 
№ 1(77)/2015 
Серия ПЕДАГОГИКА 
 
Қаңтар–ақпан–наурыз 
30 наурыз 2015 ж. 
1996 жылдан бастап шығады 
Жылына 4 рет шығады 
Январь–февраль–март 
30 марта 2015 г. 
Издается с 1996 года 
Выходит 4 раза в год 
 
Собственник  РГП 
Карагандинский государственный университет  
 
 
имени академика Е.А.Букетова
 
Бас редакторы — Главный редактор 
Е.К.КУБЕЕВ,  
академик МАН ВШ, д-р юрид. наук, профессор 
 
Зам. главного редактора  
Х.Б.Омаров, д-р техн. наук
 
Ответственный секретарь
   Г.Ю.Аманбаева, д-р филол. наук
 
Серияның редакция алқасы — Редакционная коллегия серии 
Б.А.Жетписбаева, 
редактор д-р пед. наук; 
М.Н.Сарыбеков, 
д-р пед. наук; 
К.М.Арынгазин, 
д-р пед. наук; 
С.Т.Каргин, 
д-р пед. наук; 
Л.А.Шкутина, 
д-р пед. наук; 
Г.О.Тажигулова, 
д-р пед. наук; 
Н.Э.Пфейфер, 
д-р пед. наук; 
Ш.М.Мухтарова, 
д-р пед. наук; 
С.К.Абильдина, 
д-р пед. наук; 
Н.Б.Михайлова, 
д-р PhD (Германия); 
А.Миколайчак, 
д-р PhD (Польша); 
Т.В.Машарова, 
д-р пед. наук (Россия); 
И.А.Федосеева, 
д-р пед. наук (Россия); 
Д.А.Казимова, 
ответственный секретарь 
 
канд. пед. наук 
 
 
Адрес редакции: 100028, г. Караганда, ул. Университетская, 28 
Тел.: (7212) 77-03-69 (внутр. 1026); факс: (7212) 77-03-84.  
E-mail: vestnick_kargu@ksu.kz. Сайт: vestnik.ksu.kz 
 
 
 
 
 
 
Редакторы Ж.Т.Нұрмұханова 
Редактор И.Д.Рожнова 
Техн. редактор Д.Н.Муртазина 
Издательство Карагандинского  
государственного университета  
им. Е.А.Букетова 
100012, г. Караганда,  
ул. Гоголя, 38,  
тел.: (7212) 51-38-20 
e-mail: izd_kargu@mail.ru 
 
Басуға 28.03.2015 ж. қол қойылды. 
Пiшiмi 60
84 1/8.  
Офсеттік қағазы.  
Көлемi 32,75 б.т.  
Таралымы 300 дана.  
Бағасы келiсiм бойынша.  
Тапсырыс № 204. 
 
Подписано в печать 28.03.2015 г.  
Формат 60
84 1/8. 
Бумага офсетная. 
Объем 32,75 п.л. Тираж 300 экз. 
Цена договорная. Заказ № 204. 
 
Отпечатано в типографии  
издательства КарГУ  
им. Е.А.Букетова 
© Карагандинский государственный университет, 2015 
Зарегистрирован Министерством культуры и информации Республики Казахстан. 
Регистрационное свидетельство № 13107–Ж от 23.10.2012 г.
 


Вестник Карагандинского университета 
М А З М Ұ Н Ы  
 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  
ТƏРБИЕЛЕУ ЖƏНЕ ОҚЫТУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТЕОРИЯСЫ 
 
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ 
Мұхтарова Ш.М.,  Мықышева Г.  Мектепте 
«Өзін-өзі  тану»  пəнін  оқытудың  ұйымдасты-
рушылық-педагогикалық  шарттарының  құры-
лымы ....................................................................  
5
 
Мухтарова Ш.М.,  Мыкышева Г.  Структура 
организационно-педагогических  условий  пре-
подавания предмета «Самопознание» в школе .... 
5
Əбілдина С.Қ., 
Əсетова Ж.Б., 
Айдарбеко-
ва К.А. Педагогикалық мамандықты дамытудың 
негізгі бағыттары ................................................  
9
 
Абильдина С.К.,  Асетова Ж.Б.,  Айдарбекова К.А. 
Основные  направления развития  педагогической 
профессии ............................................................ 
9
Бук К.  Неміс  тілі  сабағындағы  есте  сақтау 
мəдениеті: ойлар мен ұсыныстар (Е.А.Бөкетов 
атындағы ҚарМУ жұмысы тəжірибесінен) .......   
16
 
Buck К. Erinnerungskultur im Deutschunterricht 
— Reflexionen, Erfahrungen und Empfehlungen 
aus Karaganda ....................................................... 
16
Мұхтарова Ш.М., Қабылбекова Ж.К. Болашақ 
мұғалімнің 
кəсіптік 
маңызды 
сапасын 
қалыптастыруға  «Өзін-өзі  тану»  курсының 
əсері......................................................................  
19
 
Мухтарова Ш.М., Кабылбекова Ж.К. Влияние 
курса  «Самопознание» на формирование про-
фессионально  значимых  качеств  будущего 
учителя ................................................................. 
19
Берді Д.К.,  Беркімбаев К.М.,  Мұхамеджа-
нов Б.Қ.,  Пралиева Р.Е.  Болашақ  химия 
мұғалімдерін  білімді  ақпараттандыру  жағ-
дайында даярлығын қалыптастыру мазмұны ...   
24
 
Берди Д.К.,  Беркимбаев К.М.,  Мухамеджа-
нов Б.К.  Содержание  формирования  подго-
товки  в  условиях  информатизации  образова-
ния будущих учителей химии ............................ 
24
Жылбаев Ж.О. 
Мəдениетаралық 
өзара 
əрекеттесу  субъектісі:  ықтимал  қалыптасу 
модельдері ...........................................................  
31
 
Жилбаев Ж.О.  Субъект  межкультурного  взаи-
модействия:  возможные  модели  формирова-
ния ......................................................................... 
31
Телешова Р.И. Қазіргі білім беру кеңістігіндегі 
халықаралық тағылымдамалар ..........................   
34
 
Телешова Р.И.  Международные  стажировки  в 
современном образовательном пространстве ... 
34
Өтебаев И.С.,  Боқаева Г.Б.,  Əбілқасымова Г. 
Құзыреттілік 
ұғымының 
педагогикадағы 
мағынасы .............................................................  
39
 
Утебаев И.С.,  Бокаева Г.Б.,  Абилкасимова Г. 
Значение  понятия  компетентности  в  педаго-
гике ....................................................................... 
39
Əділова В.Х.  Оқыту  технологиялардың  кейбір 
теориялық аспекттері туралы ............................  
46
 
Адилова В.Х.  О  некоторых  теоретических  ас-
пектах технологии обучения .............................. 
46
Баймұқанова М.Т.,  Омарова А.Қ.  Əлеуметтік 
жетімдік 
мəселесінің 
психологиялық-
педагогикалық аспектілері .................................   
52
 
Баймуканова М.Т.,  Омарова А.К.  Психолого-
педагогические 
аспекты 
социального 
сиротствa  ............................................................. 
52
Камалов Ю.Н., Альчимбаев Е.Е. «Технология» 
пəнін  оқытуда  қалыптасатын  құзыреттіліктер 
сипаты ..................................................................   
57
 
Камалов Ю.Н.,  Альчимбаев Е.Е.  Описание 
формируемых  компетенций  по  обучению 
дисциплины «Технология» ................................. 
57
Сабирова Р.Ш. Бастауыш мектеп оқушылары-
ның  өзіндік  сана-сезім  мəселелерін  зерттеуде 
теориялық  көзқарастарды  дамытуға  тарихна-
малық шолу .........................................................  
62
 
Сабирова Р.Ш.  Историографический  обзор 
развития теоретических подходов к изучению 
проблем самосознания младших школьников ... 
62
Мұхаметжанова А.О.,  Жапанова Р.Н.  Кіші 
жас  оқушыларына  математика  сабақтарында 
негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру ...........   
67
 
Mukhametzhanova A.O.,  Zhapanova R.N.  For-
mation of younger students core competencies in 
learning mathematics ............................................. 
67
Қағазбаев Ж., Нығметжанова Д.Б. Шетел тілі 
мұғалімінің құзыреті мен құзыреттілігі негізгі 
акмеологиялық категориялар ретінде ...............  
73
 
Кагазбаев Ж., Ныгметжанова Д.Б. Компетенция 
и  компетентность  учителя  иностранного 
языка 
как 
основные 
акмеологические 
категории .............................................................. 
73
Мұхаметжанова А.О.  Болашақ  бастауыш  сы-
нып мұғалімдерін кəсіби даярлау......................  
79
 
Мухаметжанова А.О. 
Профессиональная 
подготовка  будущих  учителей  начальных 
классов .................................................................. 
79

Содержание 
Серия «Педагогика». № 1(77)/2015 
 3 
Соколова И.,  Страма М.  Қазіргі  поляк  тілді 
оқытуда  эвфемизмді  қолданудың  ерекшелік-
тері .......................................................................  
85
 
Sokolova I.,  Strama M. Peculiarities of euphe-
misms using in teaching modern polish language ... 
85
Жылысбаева Г.Н., Нұрділлаева Р.Н. Экологиялық 
білім берудің педагогикалық негізі ...................   
92
 
Жылысбаева Г.Н.,  Нурдиллаева Р.Н.  Педаго-
гическая основа экологического образования .... 
92
Шалбаева Д.Х.,  Вагнер М.В.  Көптілді  білім 
беру  Қазақстан  Республикасының  білім 
берудің негізгі факторларының бірі ретінде ....  
98
 
Shalbayeva D.Kh., Vagner M.V. Polylingual edu-
cation as one of the fundamental factors of the 
formation of the Republic of Kazakhstan .............. 
98
Зенгин О.,  Қалқабекова Ж.С.,  Ганюкова А.А. 
Мектепте  ағылшын  тілінде  биология  пəнін 
оқытуда  дəстүрлі  жəне  ойын  түрінде  оқыту 
əдістемесін қолданудың тиімділігі туралы ......   104
 
Zengin О., Kalkabekova Zh.S., Ganyukova А.А. 
To the question of effectiveness of game-based 
and traditional teaching of biology concepts in 
English at school ...................................................  104
Нашарбекова И.С.,  Тлеужанова К.Т.  Несиелік 
оқыту жүйесі жағдайындағы жоғары оқу орны 
студенттерінің ақпараттық құзырын қалыптас-
тыру......................................................................   108
 
Nasharbekova I.S.,  Tleuzhanova K.T. Formation 
of informational competence of university stu-
dents in a credit system .........................................  108
Ахметова Б.Б., Қасқатаева Ж.А. Акмеология-
лық  тұрғы  негізінде  болашақ  шетел  тілі 
мұғалімдерінің  шығармашылық  дайындығын 
дамыту .................................................................   116
 
Аkhmetova B.B.,  Kaskatayeva Z.A. The develop-
ment of novice foreign language specialist’ crea-
tive potential based on acmeologic approach ........  116
БIЛIМ БЕРУДЕ ИННОВАЦИЯ  
МЕН ДƏСТҮРЛЕР 
 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ 
Жетпісбаева Б.А. Қазақстан Республикасында 
көптілді 
білім 
беру 
теориясы 
мен 
тəжірибесінің  пайда  болуы  жəне  қалыптасуы-
ның  тарихи-педагогикалық  алғышарттары 
туралы ..................................................................    121
 
Жетписбаева Б.А.  К  вопросу  об  историко-
педагогических  предпосылках  зарождения  и 
становления теории и практики полиязычного 
образования в Республике Казахстан ................  121
Əбілдина С.Қ., 
Бeйceнбaeвa A.М., 
Фeйзул-
дaeвa C.A.  Пeдaгогикaлық  пəндep  бойыншa 
СОӨЖ caбaқтapындa  инновaциялық  əдіcтepді 
қолдaну ................................................................   126
 
Aбильдинa C.К.,  Бeйceнбaeвa A.М.,  Фeйзул-
дaeвa C.A.  Иcпользовaниe  инновaционныx 
мeтодов нa зaнятияx СРСП по пeдaгогичecким 
диcциплинaм ........................................................  126
Мильруд Р.П.  Білім  алушылардың  граммати-
калық 
құзыреттілігінің 
когнитивті 
тұжырымдамасы .................................................   134
 
Мильруд Р.П.  Когнитивная  концепция  грам-
матической компетенции учащихся  .................  134
Мордовина Т.В.,  Никульшина Н.Л.  Магист-
ранттарды  шетел  тілдік  жазба  ғылыми 
дискурсқа эксперименталды оқыту ..................   142
 
Мордовина Т.В.,  Никульшина Н.Л.  Экспери-
ментальное  обучение  магистрантов  иноязыч-
ному письменному научному дискурсу ............  142
Ли  Цин  Го,  Елубай  А.,  Нұрманов  Д.О. 
Қазақстанда  қытай  тілін  дамыту  тенденциясы 
мен оқыту əдістемесін талдау ............................    148
 
李庆国,
 
叶鲁拜
 
阿娜尔古丽,
 
努尔  满
 
瓦达尼亚尔
.  对  哈萨克斯坦  中文  教学与发展 
趋势分析
 ...............................................................  148
Сəрсекеева Ж.Е., Одинцова С.А., Одинцова Е.А. 
Педагогикалық  ойлар  тарихындағы  құқықтық 
тəрбие...................................................................   152
 
Sarsekeyeva Zh.Ye.,  Odintsova S.A.,  Odintso-
va Ye.A. Legal education in the history of peda-
gogical thought ......................................................  152
Береговая О.А. Компаративті білім беру фило-
софиясы  болашақты  зерттеу  стратегиясы 
ретінде .................................................................   159
 
Береговая  О.А.  Компаративная  философия 
образования  как  перспективная  исследова-
тельская стратегия ...............................................  159
Егорова  Н.А.  Кəсіби  сөздер  кəсіптік  іс-
əрекеттің тілдік факті ретінде ............................    165
 
Егорова Н.А.  Профессионализмы  как  языко-
вой факт педагогической деятельности ............  165
Козел В.И.  Жасөспірімдерді  зорлау  жəне 
адамдарды  сатудың  алдын  алуды  ресурты 
қамтамасыз  ету  кабинеті  болашақ  əлеуметтік 
педагогтар  үшін  білім  беру  талаптары 
спектрінің инновациялық кешені ретінде ........   172
 
Козел В.И.  Кабинет  ресурсного  обеспечения 
профилактики  насилия  над  несовершеннолет-
ними и торговли людьми как инновационный 
комплекс  в  спектре  образовательных  услуг 
для будущих социальных педагогов ..................  172

Содержание 

Вестник Карагандинского университета 
Шаймарданова  З.Д.  Қазақстан  этнографиясы 
қазіргі жастарды тəрбиелеу құралы ретінде .....    179
 
Шаймарданова  З.Д.  Этнография  Казахстана 
как  инструмент  воспитания  современной  мо-
лодежи ..................................................................  179
Тиманн Ю., Тілеужанова Г.К., Шүнкеева С.А., 
Неміс тілін шетел тілі ретінде оқыту мəселесі: 
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ тəжірибесінен...   184
 
Timann Yu.,  Tleuzhanova G.K.,  Shunkeyeva S.A. 
Zur Frage des DaF-Unterrichts an der staatlichen 
Buketov-Universität Karaganda: Praktikum, 
Erfahrungen, Empfehlungen .................................  184
Шрайманова Г.С.,  Казимова Д.А. 1960–1970 
жж. 
кəсіптік-техникалық 
білім 
беруге 
педагогикалық кадрларды дайындау сұрақтары ..   190
 
Шрайманова  Г.С.,  Казимова  Д.А.  Вопросы 
подготовки  педагогических  кадров  для  про-
фессионально-технического  образования  в 
1960–1970 гг. ........................................................  190
Əбілдина С.Қ., Айдарбекова К.А., Əсетова Ж.Б. 
Отбасы  тəрбиесінің  педагогикалық  аспекті-
лері .......................................................................   196
 
Абильдина С.К.,  Айдарбекова К.А.,  Асето-
ва Ж.Б.  Педагогические  аспекты  семейного 
воспитания ...........................................................  196
Айтжанова  Р.М.  VІІІ–ХVІІІ  ғасырлардағы 
отбасы  тəрбиесіне  қатысты  тағылымдық 
мұралардың  студенттерді  отбасылық  өмірге 
дайындаудағы ролі .............................................   205
 
Айтжанова  Р.М.  Роль  духовного  наследия 
казахского  народа  VІІІ–ХVІІІ  веков  в 
подготовке студентов к семейной жизни ..........  205
Федосеева  И.А.  Мəдениеттану  тұрғы — 
ұлттың  денсаулығын  қамсыздандыруда  ең 
маңызды фактор ..................................................    214
 
Федосеева И.А.  Культурологический  подход 
—  важнейший  фактор  в  обеспечении  нравст-
венного здоровья нации ......................................  214
Айтжанова  Р.М.,  Китибаева  А.К.  Қазіргі 
білім  беру  жүйесіндегі  тəрбиеленуші  мен 
педагогтың қарым-қатынасының педагогикалық 
шеберлікке тəуелділігі .......................................   219
 
Aiytzhanova R.M., Kitibayevа A.K. Cooperation 
of pedagogue and pupil and its dependence on 
pedagogical skill in a condition of modern educa-
tion system ............................................................  219
Əбілғазина А.Е., 
Тастанова А.Қ. 
PISA 
халықаралық зерттеуіне қатысудың қазақстан-
дық тəжірибесі ....................................................   225
 
Абылгазина А.Е.,  Тастанова А.К.  Казахстан-
ский опыт участия в международном исследо-
вании PISA ...........................................................  225
Аяған Е.С., Садықов Қ.И. Патшалық Ресейдің 
«бұратана» 
халықтарға, 
оның 
ішінде 
қазақтарға бағытталған білім беру саясаты ......    229
 
Аяган  Е.С.,  Садыков  К.И.  Политика  царской 
России,  направленная  на  образование  «ино-
родцев», в том числе казахов .............................  229
Ахметжанова Г.А.,  Бодықов С.Ж.,  Аязбаева С.С. 
Болашақ  дизайнерлерді  кəсіби-компьютерлік 
даярлауда композиция заңдылықтарын оқыту-
дың маңызы .........................................................    234
 
Akhmetzhanova G.A., 
Bodikov S.Zh., 
Ayaz-
bayeva S.S.  The importance of studying patterns 
of composition at professional computer training 
of the future designers ...........................................  234
Жанұзақов  Н.Б.  Қазақстан  Республикасының 
жалпы  білім  беру  жүйесіндегі  көптілді  білім 
берудің өзектілігі ................................................   237
 
Жанузаков  Н.Б.  Актуальность  полиязычного 
образования  в  системе  общего  образования  в 
Республике Казахстан .........................................  237
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ҚАЗІРГІ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
 
СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
В ОБРАЗОВАНИИ 
Каренов  Р.С.  Қазақстанның  инновациялық 
экономикасы үшін мамандар даярлау мəселесі ..   241
 
Каренов  Р.С.  Проблемы  подготовки  кадров 
для инновационной экономики Казахстана ......  241
МЕРЕЙТОЙ ИЕСІ 
 
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
Каренов  Р.С.  Қазақстан  Республикасының 
жоғары білім беру жəне ғылымдағы қайраткер 
ұйымдастырушы .................................................   253
 
Каренов  Р.С.  Выдающийся  организатор  выс-
шего образования  и науки  Республики  Казах-
стан .......................................................................  253
АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР………..    259  
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ.................................   259
 

Серия «Педагогика». № 1(77)/2015 

ТƏРБИЕЛЕУ ЖƏНЕ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТЕОРИЯСЫ 
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
УДК 159.922 
Ш.М.Мухтарова, Г.Мыкышева 
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 
(E-mail: shak.ira.53@mail.ru) 
Структура организационно-педагогических условий  
преподавания предмета «Самопознание» в школе 
В статье на основе анализа соответствующей теоретической литературы дается определение понятия 
«организационно-педагогические условия», в соответствии с которым разработана структура органи-
зационно-педагогических  условий  преподавания  предмета  «Самопознание»  в  школе.  Отмечено,  что 
данная  структура  включает  институциональное  взаимодействие  организационных  структур  школы, 
а также иерархию взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 
Ключевые слова: самопознание, организационно-педагогические условия, учебно-методическое обес-
печение, методическое объединение, институциональное взаимодействие. 
 
Одним  из  приоритетных  направлений  развития  национальной  системы  образования  становится 
нравственно-духовное образование, ориентированное на максимальное раскрытие личностного потен-
циала  человека,  на  достижение  гармонии  в  его  физическом,  психическом,  духовном,  социальном  и 
творческом развитии. Ключевую роль в создании условий для становления нравственных основ лично-
сти,  ее  духовного  совершенствования  и  самореализации  играет  в  школьном  образовании  учебный 
предмет «Самопознание». Преподавание данного предмета относится к инновационной деятельности; 
оно требует создания специальных условий, в частности организационно-педагогических. 
Разработка структуры  организационно-педагогических  условий  преподавания  предмета  «Само-
познание»  в  школе  требует  определения  семантической  нагрузки  понятий  «условия», «педагогиче-
ские условия» и «социально-педагогические условия». 
Изучение доступных источников позволило нам выяснить, что термин «условие» означает: 
 зависимость от чего-либо [1]; 
 то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое); 
 существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из на-
личия которого с необходимостью следует существование данного явления [2]; 
 обстоятельство, от которого что-либо зависит; требование, предъявляемое одной из договари-
вающихся  сторон;  устное  или  письменное  соглашение  о  чём-либо;  правила,  установленные 
в какой-нибудь области жизни, деятельности; обстановка, в которой происходит, осуществля-
ется что-либо; требования, из которых следует исходить 
3; 
 отношение  предмета  к  окружающим  его  явлениям,  без  которых  он  существовать  не  может, 
при этом  сам  предмет  выступает  как  нечто  обусловленное,  а  условие — как  относительно 
внешнее многообразие объективного мира [2]; 
 правила, существующие и установленные в той или иной области жизни, деятельности, кото-
рые обеспечивают нормальную работу чего-либо; 
 обстановку, в которой происходит, протекает что-либо; 
 основу и/или предпосылку чего-либо; 
 обстоятельство, от которого что-нибудь зависит 4. 

Ш.М.Мухтарова, Г.Мыкышева 

Вестник Карагандинского университета 
Существенное значение для раскрытия сущности понятия «условия» имеет замечание о том, что 
они  делятся  на  достаточные  (названный  выше  комплекс  объектов)  и  необходимые  (общие  из  всех 
возможных наборов достаточных условий, т.е. представленные каждый раз, когда имеет место обу-
словливаемое явление) 
2]. 
Нас интересуют толкования педагогических условий, относительно которых С.И.Змеева выделя-
ет группы физических, психологических и собственно педагогических условий, а именно: 
 создание комфортных физических условий (наличие рабочих мест для обучения, проведения 
дискуссий, семинаров, консультаций, просмотра видеолекций в индивидуальном порядке, за-
писи устной работы и т.д., где имеются схемы, инструктивные материалы, списки нормоком-
плектов и др.); 
 поддержание  психологических  условий  (создание  взаимно-уважительных  отношений  между 
членами группы обучающихся, с учетом сильных сторон каждого педагога, его интересов, це-
лей); 
 педагогические условия, которые обеспечивают учет принципа контекстности обучения, пред-
полагают разработку соответствующих учебных материалов (тестовые задания, методики про-
межуточного контроля за результативностью образовательного процесса и др.). 
В.П.Симонов при классификации педагогических условий выделяет основные принципы эффек-
тивности  функционирования  педагогической  системы:  оптимальность,  рациональность,  конкурент-
ность, перспективность, актуальность, активность [5]. 
Ряд  ученых  выделяет  группу  организационно-педагогических  условий,  сущность  которых  они 
передают как совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию 
взаимосвязей между частями целого, иными словами, они предполагают установление таких струк-
тур педагогического процесса, которые необходимы для осуществления и корректирования данного 
процесса. 
На наш взгляд, в обобщенном виде педагогические условия можно трактовать как совокупность 
внешних требований, детерминирующих характеристику всех системообразующих компонентов пе-
дагогической деятельности. Вместе с изменением всей совокупности этих требований или их части (в 
любом  случае  произойдет  трансформация  совокупности)  обязательно  должна  быть  преобразована 
(кардинально  или  локально)  содержательная  характеристика  тех  или  иных  (не  исключено,  что  всех 
вместе взятых) компонентов педагогической деятельности. 
В  целом  в  результате  систематизации  соответствующего  теоретического  материала  нами  дано 
определение понятия «организационно-педагогические условия» как органичной совокупности мно-
гоуровневых комплексов (от дидактических единиц обучения до управленческих структур в системе 
образования),  направленных  на  достижение  педагогических  целей,  связанных  с  организацией  учеб-
ного процесса по предмету «Самопознание» в школе. 
В  соответствии  с  приведенным  выше  определением  разработана  структура  организационно-
педагогических условий преподавания предмета «Самопознание» в школе, которая включает: 
– институциональное взаимодействие организационных структур школы, деятельность которых 
направлена на организацию учебного процесса по преподаванию «Самопознания»; 
– иерархию  взаимоотношений  субъектов  образовательного  процесса  (ученик–учитель–
руководители всех звеньев школы). 
Институциональное  взаимодействие  организационных  структур  школы,  деятельность  которых 
направлена на обеспечение качественной организации учебного процесса по предмету «Самопозна-
ние»,  предполагает,  в  первую  очередь,  создание  Специализированного  методического  объединения 
(СМО) учителей в школе. Основной целью деятельности Специализированного методического объеди-
нения учителей является создание условий для качественного преподавания предмета «Самопознание» 
в школе. Задачи объединения: 
1) регламентация деятельности субъектов образовательного процесса; 
2) регулирование процесса обучения предмету «Самопознание»; 
3) разработка учебно-методического обеспечения предмета; 
4) проведение педагогического мониторинга преподавания предмета; 
5) обобщение педагогического опыта преподавания предмета «Самопознание» в школе; 
6) содействие формированию образовательной среды. 

Структура организационно-педагогических… 
Серия «Педагогика». № 1(77)/2015 

Решение  первой  задачи  предполагает  нормативное  обеспечение  образовательного  процесса 
по предмету  «Самопознание»  в  школе,  включающее  приказы  Министерства  образования  и  науки 
Республики Казахстан, образовательный стандарт предмета, тематические планы и программы. 
Вторая задача предусматривает: 
 организацию и проведение обучающих семинаров для руководителей и учителей школы; 
 проведение рабочих совещаний по вопросам организации учебного процесса. 
Обучающие семинары для руководителей и учителей школы должны быть направлены на озна-
комление с нормативными документами в области организации обучения предмету «Самопознание» 
в школе, на изучение особенностей преподавания данного предмета, на разработки дополнительного 
методического его сопровождения, на повышение общего профессионального уровня учителей и т.д. 
В качестве примера можно предложить занятия постоянно действующего семинара по вопросам 
преподавания предмета «Самопознание» в школе. 
Методическое обеспечение предмета «Самопознание» в школе включает: 
 систему переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для преподавания 
предмета «Самопознание» в школе; 
 основные направления методической работы учреждений среднего образования; 
 требования  к  разработке  и  редакционному  оформлению  учебно-методических  материалов 
по предмету «Самопознание»; 
 мотивацию творческого роста учителей; 
 педагогический мониторинг эффективности преподавания предмета «Самопознание» в школе: 
  цель и задачи; 
  структуру; 
  технологические карты;  
  технологические процедуры.  
Рабочие  совещания,  как  правило,  проводятся  для  решения  текущих  вопросов  по  организации 
учебного  процесса  в  рамках  преподавания  предмета  «Самопознание»:  развитие  материально-
технической базы кабинетов «Самопознания», его дидактическое обеспечение и др. 
Третья  задача  предполагает  инновационную  деятельность  учителей,  связанную  с  разработкой 
учебно-методического  обеспечения  предмета  «Самопознание»  в  школе.  Эта  задача  имеет  особую 
значимость, так как творческая деятельность учащихся является главной составляющей уроков «Са-
мопознания». При разработке учебных пособий необходимо учитывать межпредметную связь, а так-
же соответствие предлагаемого материала возрастным особенностям школьников. Кроме того, мето-
дическое обеспечение предполагает разработку эффективной системы оценивания знаний учащихся, 
совершенствование методики преподавания предмета, направленной на развитие критического мыш-
ления обучающихся. 
Четвертая задача, направленная на осуществление педагогического мониторинга эффективно-
сти преподавания предмета «Самопознание» в школе, предполагает сбор, систематизацию и обработ-
ку  входных  и  выходных  данных  (промежуточные  и  итоговые  результаты  обучения).  Именно  база 
данных,  сосредоточенных  в  мониторинге,  становится  исходной  позицией  для  определения  как  тем 
постоянно  действующего  семинара,  так  и  повестки  дня  заседаний  Специализированного  методиче-
ского объединения учителей. И те решения, которые принимаются на СМО, становятся руководством 
к  действию  всех  структур  организаций  образования.  Иными  словами,  организационные  структуры 
являются исполнителями тех решений, которые принимаются органами управления. 
Проведение педагогического мониторинга способствует также информационно-аналитическому 
обеспечению процесса обучения предмету «Самопознание» в школе. Руководство школы и учителя 
готовят аналитические отчеты по результатам диагностики. 
Пятая задача, связанная с обобщением педагогического опыта преподавания предмета «Само-
познание»  в  школе,  предполагает  организацию  научно-исследовательской  деятельности  учителей. 
Опыт  школьных  учителей  в  этом  плане  представляет  мощную  эмпирическую  базу  для  проведения 
системных  научных  исследований.  В  целях  презентации  результатов  исследовательской  работы  по 
обобщению передового опыта по развитию нравственно-духовного образования могут быть органи-
зованы научные семинары и конференции. 
Шестая  задача  предполагает  формирование  образовательной  среды,  форматом  которой  могут 
выступить специализированные кабинеты «Самопознания», которые содержат в своей структуре: 

Ш.М.Мухтарова, Г.Мыкышева 

Вестник Карагандинского университета 
  технологический  компонент,  который  определяет  содержание  программ,  формы,  методы, 
средства обучения, структуру образовательного процесса, строится на основе принципов и методов 
организации деятельности, стимулов и воздействий и формирует эмоционально-ценностное воспри-
ятие учебного материала; 
  социальный компонент, который определяется взаимодействием субъектов образовательного 
процесса,  несет  на  себе  основную  нагрузку  по  обеспечению  возможностей  удовлетворения  и 
развития потребностей субъектов образовательного процесса в самоактуализации; 
  пространственно-предметный  компонент,  который  характеризует  способ  функционирова-
ния пространственных и предметных «единиц» (помещения, мебель, оборудование и т.д.) в образова-
тельной среде; ему свойственны гетерогенность и сложность, гибкость и управляемость. 
Эти  компоненты  специализированных  кабинетов  как  формата  образовательной  среды 
в содержательном плане могут пополняться учебно-дидактическими материалами. Систематизация и 
хранение  данных  учебных  материалов  должны  осуществляться  в  рамках  требований, 
продиктованных единой целью — формирование духовно-нравственной личности [6]. 
Направления  деятельности  данного  структурного  подразделения  школы  определяются  в  соот-
ветствии с поставленными задачами. 
В  состав  Специализированного  методического  объединения  должны  войти  не  только  учителя, 
которые ведут учебный предмет «Самопознание», но и учителя смежных дисциплин, а также класс-
ные руководители. 
Второй  блок  организационно-педагогических  условий  предполагает  разработку  иерархии  взаи-
моотношений субъектов образовательного процесса (ученик — учитель — руководители всех звень-
ев школы). В силу многообразия и специфики школ данная иерархия должна разрабатываться в соот-
ветствии с концепцией деятельности каждой организации образования. 
 
 
Список литературы 
1  Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. — М.: Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 2001. — 736 с. 
2  Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф.Ильичев, П.Н.Федосеев, С.М.Ковалев, В.Г.Панов. — 
М.: Сов. энцикл., 1983. — 840 с. 
3  Ожегов С.И. Словарь русского языка. 70000 слов / Под ред. Н.Ю.Шведовой. — 23-е изд., испр. — М.: Рус.яз., 1990. 
— 758 с. 
4  Словарь русского языка: В 4 т. / АН СССР, Ин-т рус.яз.; Под ред. А.П.Евгеньевой. — 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 
1985. — 1988. — Т. 4. — С-Я. — 1988. — 800 с. 
5  Симонов В.П. Педагогический менеджмент. — М., 1997. — 97 с. 
6  Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. — М.: Смысл, 2001. — 365 с. 


жүктеу 4.8 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет