1. Возможность получать самую интересную информацию о состоянии медицины на настоящий момент 2жүктеу 5.16 Kb.
Pdf просмотр
бет6/14
Дата10.09.2017
өлшемі5.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  Сағындық Ордабеков
дәрігер-хирург, медицина ғылымдарының 
докторы, профессор.  
Тараз қаласы
Ағылшын психологы Клер Рейнер психопрофилак­
тиканың проблемаларымен көп айналысып, оны 
терең талдап, келесі он қағиданы ұсынған болатын:
•  Бірінші қағида. Таңертең бар қуатыңызды үйден 
жап­жақсы күйіңізде шығуға жұмсаңыз. Түс 
кезінде айнаға қараңыз. Барлығы қалпында ма, 
соңғы рет – жатар алдында солай істеңіз. Күніге 
осы менің жағдайым қандай күйде екен деген ой 
Сізді мазаламау керек.
•  Екінші қағида. Өз бойыңыздағы кемшілікке 
орала бермеңіз. Олар дегеніңіз кімде де болса 
бар. Егер Сіз ол мәселеге көп көңіл аудара 
бермесеңіз, басқалар оны байқамайды.
•  Үшінші қағида. Басқаларды артық сынға 
алмаңыз, әйтпесе ертелі­кеш Сіздің сырт 
қалпыңыз және мінезіңіз де сынға іліне ме 
деп ойлай беретін боласыз. «Ешкімді сөкпе, 
сонда сен де сөгілуші болмайсың», деп бекер 
айтылмаған.
•  Төртінші қағида. Басқаларды көңіл қойып 
тыңдаңыз. Сонда олардың да Сіз десе 
көңілі ерекше болып тұрады. Жұрт көбіне 
тыңдаушыларды жақсы көреді.
•  Бесінші қағида. Ағыңыздан жарылып тұрыңыз. 
Пейліңіз ақ болсын. Білмегеніңізді білемін деп 
әлек болып, қулыққа салынбаңыз.
•  Алтыншы қағида. Өз төңірегіңізден сізді 
түсінетін жақсы адамды тауып алыңыз, сонда Сіз 
жалғызсырамайсыз.
•  Жетінші қағида. Жасқаншақтығыңызды арақпен 
кетірем деп ойламаңыз. Егер ашық та ақжарқын 
болсаңыз арақ­шарапсыз­ақ өзіңізді қоршаған 
адамдар арасында мерейлі боласыз.
•  Сегізінші қағида. Орынсыз именшектіктің кейбір 
адамдарды жалықтырып жіберетінін де есте 
сақтаған жөн. Егер Сізбен біреу дауысын көтеріп, 
өктем сөйлеп тұрса, оған өзіңізді кінәлімін деп 
есептемеңіз. Кім біледі, бәлкім ол адам үшін өз 
жігерсіздігін жеңудің бір амалы осындай болар 
деген ойда жүрген болар. Бірақ бұл амалды 
Сіз басқаға пайдалана көрмеңіз. Өктем сөзбен, 
айқаймен ешкім өзінің мәртебесін көтеріп, 
қоғамдағы орнын бекіте алмайды.
•  Тоғызыншы қағида. Өзіңіз күтпеген бір ыңғайсыз 
іс­жағдайға кезіксеңіз елдің көзінше кісіге 
кейіп, налымаңыз. Сонда жұрт сізге ерекше 
ықыласпен қарайтын болады. Өйткені сіз оларға 
басқалардан артықшылығын сезінуге үлкен 
мүмкіншілік бердіңіз.
•  Оныншы қағида. Не болса содан қысылып, 
ыңғайсызданып, жалтақтап қызармаңыз. Сонда 
жұрт сізге онша көңіл аудармайды.
Міне, осы келтірілген қағидалар тым күрделі 
емес. Егер сіз бұл ережелерді өмірде қолдана 
білсеңіз сіздің сеніміңізді үлкейтіп, оны 
нықтауға көмектеседі. Онда сіз көп нәрсеге қол 
жеткізетініңізге күмән жоқ.
  ӨзіНЕ­ӨзіН СЕНДіРу БАғДАРлАМАСы
50
#1 (25) ақпан, 2012ж.
ӨЗЕКТI ТАҚЫРЫП

Фармацевтический рынок Казахстана сформиро-
ван из двух секторов − розничного и госпитального. 
В розничном секторе главным покупателем ЛС явля-
ется конечный потребитель, который осуществляет по-
купки через аптечные сети. А в последнем государство 
приобретает наиболее приоритетные препараты через 
госпитальные закупки. Согласно данным за 9 месяцев 
2011 года, на долю государственных закупок приходит-
ся 36 % рынка в денежном выражении, на розничные 
продажи – 64 %.
Структура фармацевтического рынка РК  
за 9 месяцев 2011 года, %
100
80
60
40
20
0
физический объем
стоимостный объем
81%
64%
19%
36%
  розничный
  госпитальный
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», «Мониторинг 
розничных продаж в РК», Vi-ORTIS Group Consulting
Несмотря на очевидное превосходство розничного 
сегмента, он является более волатильным по сравне-
нию с госпитальным.
Госпитальный рынок РК за 9 месяцев 2011 года
Как мы отмечали не раз, государство является домини-
рующим игроком на фармацевтическом рынке нашей 
страны. Более того, в процессе осуществления госпи-
тальных закупок государство оказывает серьезное воз-
действие на рынок. Ведь именно за счет государства 
приобретаются лекарственные средства для лечения 
социально значимых заболеваний, стоимость кото-
рых находится за пределом возможностей пациентов. 
В свою очередь государством должна быть обеспечена 
прозрачность, целостность информации касательно 
реализации госпитальных закупок. Ведь не секрет, 
что государственные тендеры считаются одной из тех 
областей, где широко используются антонимы упо-
мянутых характеристик, такие как «непрозрачность», 
«закрытость». И не всегда, к сожалению, представля-
ется возможность дать объективную оценку проис-
ходящим процессам в секторе госпитальных закупок. 
Помимо этого, следует учитывать, что для данного сек-
тора характерна ярко выраженная сезонность, посколь-
ку Единый дистрибьютор в лице ТОО «СК-Фармация» 
проводит тендерную процедуру с разной регулярно-
стью, но в основном в первом полугодии.
ФармаЦеВтический 
рЫнОк рк  
За 9 МЕсяЦЕв 2011 Года
#1(25) февраль, 2012г. 
52
Фармбизнес  |  маркетинг

Несомненно, 2011 год будет связан с положитель-
ными изменениями в  госпитальном секторе фар-
мацевтического рынка РК. В результате увеличения 
общих расходов на здравоохранение, а также финан-
сирования специальных государственных программ 
растет объем закупки более дорогих лекарственных 
препаратов, что объясняет резкий подъем в денеж-
ном выражении по сравнению с соответствующим 
периодом 2010 года. Так, по данным отчета «Государ-
ственные закупки лекарственных средств в РК», вы-
полненного Vi-ORTIS Group Consulting, за 9 месяцев 
2011 года на средства республиканского и местных 
бюджетов закуплено 74 млн упаковок ГЛС на общую 
сумму 445,2 млн долларов в ценах продажи.
Более того, важно отметить, что, по информации 
председателя правления «СК-Фармация» Сыздыка Бай-
муканова, в 2011 году государство выделило 612 млн 
долларов на покупку ЛС и ИМН.
Государственные закупки ГЛС  в РК
9M2009
9M2010
9M2011
62.5
281.3
239.9
445.2
46.1
74.0
  шт., млн      $, млн
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS 
Group Consulting
Заметим, около 63 % ЛС в натуральном выражении 
закуплено через централизованную систему закупок – 
ТОО «СК-Фармация». В текущем периоде Единый дис-
трибьютор лекарственных препаратов закупил 511 тор-
говых наименований, в частности 46,5 млн упаковок ЛС 
на сумму $269,7 млн.
Источники финансирования госзакупок, 9М2011
500
400
300
200
100
0
шт., млн
$, млн
46,51
269,72
27,44
175,46
   СК-Фармация
   УЗ
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS 
Group Consulting
Общая тендерная стоимость закупленных препа-
ратов оказалась ниже их стоимости в оптовых ценах 
на 9,6 %, что свидетельствует о значительной эконо-
мии бюджетных средств. Хотя под лозунгом экономии 
нельзя забывать о качестве закупаемых препаратов, ибо 
от этого зависит здоровье граждан.
Средняя медианная цена находится на уровне $7,5, 
тогда как в прошлом году она составила $3,8. Из этого 
следует, что сейчас «СК-Фармация» акцентирует свое 
внимание на покупке более дорогих препаратов. Так, 
доля препаратов по цене выше $500 занимает более 1/5 
части всех закупаемых ЛС. Более того, 85 % препаратов 
по цене выше 1000 долл. США приходится на группу 
L «Противоопухолевые препараты», состоящую из до-
рогостоящих препаратов. Максимальная средняя цена 
($6338,7) зафиксирована при покупке препарата некса-
вар для лечения первичного рака печени. Минималь-
ная средняя цена ($0,06) зафиксирована при покупке 
кальция глюконата.
Ценовая сегментация государственных закупок через 
«СК-Фармация», 9М2011
22,14
%
7,48
%
13,34
%
36,28
%
20,76
%
  > $500
  $100-500
  $10-100 
  $5-10
  < $5
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS 
Group Consulting
В текущем периоде государством было закуплено 
2075 наименований лекарственных препаратов 330 
производителей из 59 стран
1
. Чуть больше полови-
ны лекарственных средств государство приобрело 
у отечественных производителей, тем самым рас-
ширяя границы отечественного фармрынка
2
. Однако 
препараты с пометкой «made in Kazakhstan» относят-
ся к более дешевым ЛС, так называемым дженерикам. 
А оригинальные препараты закупаются у иностран-
ных производителей, что обеспечивает их 88 %-ной 
долей в стоимостном объеме.
100
80
60
40
20
0
натуральный объем
стоимостный объем
47,2
87,6
52,8
12,4
   отечественные производители
   зарубежные производители
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS 
Group Consulting
Лидерство среди отечественных производителей, не-
сомненно, принадлежит АО «Химфарм». 71 % препара-
тов отечественного производства в натуральном выраже-
нии государство закупило именно у этого казахстанского 
гиганта с польским топ-менеджментом. Вторым по рей-
тингу следует ТОО «Алиаз» с 4,6 млн упаковок на сумму 
$618 тыс. Еще одним крупным игроком госпитального 
рынка является СП ТОО «Глобал Фарм». Государство за-
купило у них 2,1 млн упаковок ЛС на сумму $7,4 млн. 
Далее следуют «Ромат ФК» (1,8 млн упаковок на сумму 
$1,4 млн), АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая 
Фабрика» (1,1 млн упаковок на сумму $8,5 млн) и ТОО 
«НурМай фарм» (669 тыс. упаковок на сумму $416 тыс.).
1
  Здесь не учитываются совместные проекты следующих стран: Казахстан – Китай, Венгрия – Россия, Словения – США
2
  Здесь и далее не учитываются совместные проекты Казахстана с другими странами
#1
53
Казахстанский   
Медицинский
   Журнал

Отечественные производители по объему госзакупок в 
физическом выражении, 9М2011, %
  Химфарм АО
  Алиаз ТОО
  Глобал Фарм СП ТОО
  Ромат ФК
  Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 
Фабрика АО
  Нур Май АО - AYAT Pharm
  Другие
20,76
%
12
%
5,5
%
4,5
%
3
%
2,4
%
1,7
%
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS 
Group Consulting
Неизменным фаворитом в рейтинге зарубежных 
стран по объему государственных закупок в физиче-
ском выражении является Германия – 12,3 %. Тройку 
лидеров закрепляют Индия (10,2 %) и Россия (8,9 %).
Зарубежные страны-производители по объему 
госзакупок в физическом выражении, %
страна 
доля, %
Украина
6,45
Великобритания
0,83
Австрия
3,02
Германия
12,27
Франция
6,23
страна 
доля, %
Индия
10,17
Россия
8,92
Швейцария
1,02
США
1,66
Венгрия
3,93
Беларусь
4,25
Бельгия
4,29
Другие
12,15
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS 
Group Consulting
В распределении рынка по ценовым сегментам на-
блюдается смещение в сторону препаратов по цене 
между 10 долл. США и 100 долл. США. Так, доля пре-
паратов по цене 10-100 долл. увеличилась на 6,28 % (с 
29,23 до 35,51 %); также мы замечаем позитивную тен-
денцию – на государственные средства стало закупать-
ся больше современных дорогостоящих лекарств (доля 
препаратов по цене выше 500 долл. США увеличилась 
на 2,1 %).
Ценовая сегментация государственных закупок
19,07
%
2011
9,03
%
14,54
%
35,51
%
21,84
%
16,96
%
2010
7,78
%
14,85
%
29,23
%
31,18
%
  > $500
  $100-500
  $10-100 
  $5-10
  < $5
Больше всего ЛС за счет государственных и местных 
бюджетов закупается для южноказахстанского региона. 
Существует очевидная разница между ним и другими 
регионами. В целом все регионы, за исключением Пав-
лодарской области, показали положительный прирост 
по отношению к прошлому периоду. Максимальный 
прирост  в  натуральном  выражении  зафиксирован 
в Жамбылской области, тогда как самые дорогие препа-
раты закупаются для города Астаны – максимальный 
прирост в денежном выражении к прошлому периоду.
Доля госзакупок по регионам в натуральном выражении,%
18,75
7,79
7,79
7,73
6,47
6,67
4,24
4,07
5,06
5,84
5,23
3,30
2,94
5,03 5,03
4,07
    9М 2011                 9М 2010
1.  Ю.-Казахстанская
2.  г. Алматы
3.  г. Астана
4.  В.-Казахстанская
5.  Карагандинская
6.  Жамбылская
7.  Алматинская
8.  С.-Казахстанская
9.  З.-Казахстанская
10. Павлодарская
11. Актюбинская
12. Кызылординская
13. Костанайская
14. Акмолинская
15. Атырауская
16. Мангыстауская
1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0   1 1   1 2   1 3   1 4   1 5   1 6
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS Group Consulting
#1(25) февраль, 2012г. 
54
Фармбизнес  |  маркетинг

Первое место по объему затраченных денег принад-
лежит вакцинам для профилактики пневмококковой 
инфекции. Напомним: государство уделяет огромное 
внимание мероприятиям по вакцинации, в частности 
против пневмококковой инфекции, указанной в госу-
дарственной программе развития системы здравоохра-
нения «Саламатты Казахстан». Более того, в настоящее 
время ведутся переговоры о заключении прямого дол-
госрочного договора с «Пфайзер» по поставке вакцины 
пре-венар-13 против пневмококковой инфекции.
Tоп-10 МНН в секторе госпитальных закупок ЛС 
Казахстана в денежном выражении, 9М2011
рейтинг мнн
доля мнн 
в общем 
объеме за-
купок, %
средняя 
цена, $/уп.
1
Вакцина для профилактики 
пневмококковой инфекции
4,54
57,72
2
Антигемофильный фактор VIII
3,93
218,25
3
Октоког альфа
2,33
417,73
4
Эпоэтин альфа
2,24
62,72
5
Рисперидон
1,95
165,04
6
Пегинтерферон альфа 2b
1,95
344,92
7
Доцетаксел
1,91
536,25
8
Интерферон бета 1b
1,88
1261,80
9
Палиперидон
1,55
216,69
10
Иматиниб
1,48
419,52
Расширился список международных непатентован-
ных наименований, по которым осуществляется госу-
дарственный закуп ГЛС. Относительно 9 месяцев 2010 
года число МНН возросло на 3,5 % и составило 1004 
наименования.
Рейтинг топ-10 МНН в натуральном выражении 
в основном представлен инъекционными ЛС. Приме-
чательно, что средняя цена государственных закупок 
входящих в топ-10 МНН в денежном выражении пре-
вышает более чем в 500 раз этот показатель для МНН, 
входящих в топ-10 в натуральном выражении.
Tоп-10 МНН в секторе госпитальных закупок ЛС 
Казахстана в натуральном выражении, 9М2011
рейтинг мнн
доля мнн 
в общем объ-
еме закупок, %
средняя 
цена, $/уп.
1
Цефазолин
11,25
0,36
2
Ампициллин
7,23
0,18
3
Натрия хлорид
5,26
0,62
4
Цефтриаксон
3,04
1,43
5
Бензилпенициллин
2,70
0,09
6
Декстроза
2,34
0,66
7
Метронидазол
2,22
0,55
8
Прокаин
2,14
0,32
9
Аскорбиновая кислота
1,94
0,73
10
Амброксол
1,78
2,08
Как правило, расходную часть бюджета составляют 
более дорогие препараты: 21,8 % расходовались на пре-
параты из группы J «Противоинфекционные средства 
системного действия», 20,7 % – на группу B «Кроветво-
рение и кровь», 18,4 % – на группу L «Противоопухоле-
вые препараты и иммуномодуляторы».
АТС-группы в секторе госпитальных закупок   
ЛС Казахстана в денежном выражении (%, USD), 9М2011 
 код атх 
доля, %
A Пищеварительный тракт и метаболизм
10,5
B Кроветворение и кровь
20,7
C Сердечно-сосудистая система
7,6
D Дерматология
0,3
G Мочеполовая система и половые гормоны
0,4
H Гормоны для системного применения (ис-
ключая половые гормоны и инсулины)
3,2
J Противоинфекционные средства системно-
го действия
21,8
L Противоопухолевые препараты и иммуно-
модуляторы
18,4
M Костно-мышечная система
1,9
N Нервная система
9,3
R Дыхательная система
4,7
V Прочие препараты
1,2
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS 
Group Consulting
Tоп-10 по АТХ-группам в секторе госпитальных закупок 
Казахстана в денежном выражении, 9М2011
рейтинг
ATX-группы
доля в общем 
объеме гос-
закупок, %
средняя 
цена, $/
уп.
1
B02BD02 Факторы свертыва-
ния крови, коагуляционный 
фактор VIII (Coagulation 
factor VIII)
6,26
265,40
2
J07AL02 Пневмококковый 
очищенный конъюгиро-
ванный полисахаридный 
антиген
4,54
57,72
3
B03XA Прочие стимуляторы 
гемопоэза
2,24
62,72
4
N05AX08 Прочие антип-
сихотические препараты, 
рисперидон (Risperidone)
1,95
165,04
5
L03AB10 Интерфероны, 
пегинтерферон бета 1b 
(Peginterferon alfa-2b)
1,95
344,92
6
L01CD02 Таксоиды, доцетак-
сел (Docetaxel)
1,91
536,25
7
L03AB08 Интерфероны, ин-
терферон бета 1b (Interferon 
beta-1b)
1,88
1261,80
8
N05AX13 Прочие антип-
сихотические препараты, 
палиперидон (Paliperidone)
1,55
216,69
9
L01XE01 Ингибиторы про-
теинкиназы, иматиниб 
(Imatinib)
1,48
419,52
10
L01XX32 Прочие противо-
опухолевые препараты, 
бортезомид
1,47
2391,00
#1
55
Казахстанский   
Медицинский
   Журнал

Tоп-10 по АТХ-группам в секторе госпитальных закупок 
Казахстана в натуральном выражении, 9М2011
рейтинг ATX-группы
доля в общем 
объеме гос-
закупок, %
средняя 
цена, $/
уп.
1
J01D2 Цефалоспорины 
для инъекций
11,25
0,36
2
J01C2 Пенициллины ши-
рокого спектра действия 
для инъекций
7,18
0,18
3
K01B1 Растворы натрия 
хлорида
5,10
0,62
4
J01D2 Цефалоспорины 
для инъекций
3,04
1,43
5
J01C2 Пенициллины ши-
рокого спектра действия 
для инъекций
2,70
0,09
6
K01B3 Растворы электроли-
тов (<=10 %)
2,16
0,64
7
N01B1 Инъекционные ане-
стетики местного действия
2,14
0,32
8
A11G1 Витамин C, в том чис-
ле его соли
1,98
0,72
9
J08B0 Препараты, активные 
в отношении анаэробов
1,89
0,56
10
R05C0 Отхаркивающие пре-
параты
1,78
2,08
Учитывая ориентированность на импортозамеще-
ние, неудивительно, что в первой десятке производи-
телей в секторе госзакупок в натуральном выражении 
присутствуют казахстанские компании. Возглавляет 
рейтинг АО «Химфарм» с 37,6 %-ной долей, затем сле-
дует ТОО «Алиаз» с 6,17 %-ной долей. Помимо казах-
станских производителей, в топ-10 также попали про-
изводители Китая, Белоруссии. Заметим, что именно 
эти страны производят дженерики. Производство про-
дукции в упаковках топ-10 составляет 64 % от общего 
объема.
Tоп-10 производителей в секторе госпитальных закупок 
Казахстана в натуральном выражении, 9М2011
рейтинг Производитель
доля в общем 
объеме госза-
купок, %
1
Химфарм АО
37,61
2
Алиаз ТОО
6,17
3
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd
5,14
4
NCPC
3,54
5
Глобал Фарм СП ТОО
2,90
6
Ромат ФК
2,37
7
GlaxoSmithKline
1,91
8
Борисовский завод медпрепаратов 
РУП
1,58
9
Нобел Алматинская Фармацевтиче-
ская Фабрика АО 
1,54
10
Nycomed Pharma AS
1,46
Напротив, при расчетах стоимостного объема выри-
совывается другая картина. Ренкинг топ-10 производи-
телей в денежном выражении представлен единствен-
ным казахстанским производителем – АО «Химфарм». 
Десятка лидеров производителей продукции в денеж-
ном выражении аккумулирует 55,7 % продукции от об-
щего объема, тогда как доля иностранных компаний 
в топ-10 составляет 48 %.
Tоп-10 производителей в секторе госпитальных закупок 
Казахстана в денежном выражении, 9М2011
рейтинг Производитель
доля в общем 
объеме госза-
купок, %
1
Janssen-Cilag
9,02
2
sanofi-aventis
8,60
3
Химфарм АО
8,04
4
Bayer Schering Pharma
6,12
5
Pfizer International Inc.
4,81
6
GlaxoSmithKline
4,58
7
Nycomed Pharma AS
4,26
8
F.Hoffmann La Roche AG
3,52
9
Octapharma AG
3,46
10
Baxter AG
3,29
Таким образом, в исследуемом периоде в госпи-
тальном секторе мы отмечаем 3 основные тенденции: 
во-первых, наблюдается смещение расходной части 
бюджета  в  сторону  более  дорогих  препаратов;  во-
вторых, всеобщая направленность на поддержание 
отечественного  производства  отражается  на  деле; 
в-третьих, общая тендерная стоимость закупленных 
препаратов оказалась ниже их стоимости в оптовых 
ценах, что свидетельствует о значительной экономии 
бюджетных средств. Однако полученные данные ха-
рактеризуют только количественную сторону, тогда 
как важным критерием в сфере здравоохранения яв-
ляется качество.
Каталог: upload -> iblock
iblock -> Қазан, 2014 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады Ұлытау бағдары
iblock -> №22 (155), қараша 2013 жыл
iblock -> №20-21 (201-202), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> Президент
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> "Ү здік басылым " номинациясының
iblock -> Өтті Бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі (Жалғасы келесі санда) №11 (192), мамыр, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №18 (199), қазан, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №19 (200), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады

жүктеу 5.16 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет