1. Пәннің мақсаттары мен міндеттері Пәнді оқытудың мақсатыжүктеу 49.15 Kb.
Pdf просмотр
Дата28.04.2017
өлшемі49.15 Kb.

1. Пәннің мақсаттары мен міндеттері

Пәнді оқытудың мақсаты

Келешек   мамандарды   көлік   жобалау   және   пайдалану   кезінде   шығатын

мәселелерді   шешуге   арналған   математикалық   аппаратты   дұрыс   қолдануға

үйрету


.

Пәнді оқытудағы міндет

«ЭЕМ-да   автокөліктің   тапсырмаларын   шешу

» 

пәнін   оқунәтижесінде студент төмендегілерді

 білу керек:

- MathCAD жүйеде жұмыс істеу негіздерін

Істей білуі керек:

-   ЭЕМ   қолданбалы   бағдарламаларын   көлік   саласындағы   мәселе   шешу

кезінде қолдану.

- Инженерлі есептерді шешуге арналған сандық тәсілдерді қолдану.

2.

Перереквизиттер:

 Осы   курсты   оқып   білу

«Математика», «Ақпаратттану» пәндерден алынған терминдер

және білімге негізделеді.

3.   Постреквизиттер:  Бұл   пәнді   оқып   танысқанда   алған   білімі,

«Вагондарды   жобалау   және   есептеу»,   дипломдық   жобалау   кезінде,   және   т.б.

пәндерді толық жан-жақты түсініп игеруіне себтігі тиеді.

4. Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспарыПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптардың атауы

Сағаттар саны

дәрісте

р

тәж.

СӨЖ

1 Кіріспе

1

-

102

M

ath

C

AD

б

ағд

а

рл

а

мас

ы

ме

н

тан

ы

су

2

410

3

MathCAD   жұйеде   есептеуге   арналғанформулаларды енгізу

2

410

4

MathCAD   жұйеде  функциялардын   2-мерлікграфиктерді салу

2

415

5

MathCAD жұйеде тендеулер жұйесін шешу2

4

153

0

90

6

MathCAD 

жұйеде


 

көлік


техникасындағы есептелерді шешу

6

1430

15

        Барлығы:

4.2 Дәріс сабақтарының мазмұны1-тақырып. Кіріспе

ЭЕМ-да   автокөліктің   тапсырмаларын   шешу  жолдары.

Қолданылатын бағдарламардын түрлері.

2-тақырып. MathCAD бағдарламасымен танысу. 

Интерфейс және менюсымен танысу. MathCAD бағдарламысына текстпен

жұмыс істеу негіздері.

3-тақырып. MathCAD жұйеде есептеуге арналған формулаларды енгізу.

Есеп шығаруға арналған формулалар енгізу негіздері. Тендеулер шешу 

әдістерімен танысу.

4-тақырып. MathCAD жұйеде функциялардын 2-мерлік графиктерді салу.

Есеп шығарғанда график, диаграммалар салу тәсілдері. 

5-тақырып. MathCAD жұйеде тендеулер жұйесін шешу.

Тендеулер   жұйесін   есептеу   тәсілдерімен   танысу.   Дифференциалдық

тендеулер шешу әдістері.

6-тақырып. MathCAD жұйеде көлік техникасындағы есептелерді шешу.

Көлік   саласындағы   мәселелерді   шешу.   Әр   мамандыру

бойынша әртүрлі есептерді шығару.

4.4 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

Тақырып   2   MathCAD   бағдарламысына   текстпен   жұмыс   істеу   негіздері

(тәжірибелік сабақ № 1).

Тақырып   3   MathCAD   жұйеде   есептеуге   арналған   формулаларды   енгізу

(тәжірибелік сабақ № 2).

Тақырып 4  MathCAD  жұйеде  функциялардын  2-мерлік графиктерді  салу

(тәжірибелік сабақ № 3).

Тақырып 5 MathCAD жұйеде тендеулер жұйесін шешу (тәжірибелік сабақ

№ 4).


Тақырып   6   MathCAD   жұйеде   көлік   техникасындағы   есептелерді   шешу

(тәжірибелік сабақ № 5).

4.4 СӨЖ мазмұны

СӨЖ түріЕсеп беру

түрі


Бақылау түрі Сағатты

қ көлемі


1

Дәріс


 

сабақтарына

дайындалу

Жұмыс


дәптері

Сабақтарға

қатысу

12

2ООЖ дайындық, үй жұмысын

орындау


Ауызша

сұрау, жұмыс

дәптері

Сабақтарғақатысу. 

15

3Дәріс   сабақтарына   кірмей

қалған,


 

бірақ


 

оқу


бағдарламасы

 

бойыншаміндетті

 

тақырыптардықарастыру

реферат


реферат

60

4Бақылау

 

іс-шараларынадайындық

МБ1, МБ2


3

Барлығы


90

4.5 Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары:

1   тақырып.  Есеп   шығаруға   арналған   бағдарламалрдың

түрлері

.

 ( [1], 1-10 беттер, )2 тақырып. MathCAD

 бағдарламасындағы жана мүмкіндіктер.

( [1], 12-23 беттер)

3 тақырып. 

Формулалармен жұмыс істеу. ( [1], 24-33 беттер)

4 тақырып. 

3 мерлік график салу.( [1]19-20 беттер)

5 тақырып.   

Дифференциалды тендеуді Рунге-кутт әдісімен

шешу  ( [1] 31-41, баптары)

6 тақырып. MathCAD

 жұйісінде математикалық модельдеу ( [1],

54-67 беттер

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

1.   Семененко  М.Г.   Математическое   моделирование   в  MathCad      –   М.:

Альтекс-А, 2003 г.

2. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. Учебник

для ВУЗов – М.: Изд. МГТУ им. Баумана, 2000.

3.  Кирьянов   Д.  

Самоучитель   Mathcad   11    Создание   трехмерных

моделей   и   конструкторской  документации   в   системе   КОМПАС-3D  БХВ-

Петербург, 2006

Қосымша әдебиет

4. А. М. Половко, И. В. ГаничевMathcad для студента БХВ-

Петербург

2010

6.

 Макаров Е. Инженерные расчеты в Mathcad. Учебный курс Питер 2003

г. 448 с.

Мамандықтың                                                                                                                                       Нысан    

жұмыс оқу жоспарынан                                                                                                           ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

үзінді көшірме 

«ЭЕМ-да   автокөліктің   тапсырмаларын   шешу»   пәні

бойынша   «050713   –   Көлік,   көліктік   техника   және

технологиялар»   мамандығының   жұмыс   оқу   жоспарынан

көшірме

Оқу


нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр

бойынша


бақылау

нысандары  

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыскөлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық сағат 

кре


дит

тер


Аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. САғат)Бар-

лығы


ауд

СӨЖ


емт

бар-


лығы

дәр тәж


бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ база-

сындағы  

іштей 


3

135


45

90

14

3

4515

30

9045

Кафедра меңгерушісі

____________   Е.К.   Ордабаев  20__ж.   «___»

________

Жұмыс оқу бағдарламасының

Нысан

                        титулдық парағы                                 ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік

университеті

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы

«

ЭЕМ-да автокөліктің тапсырмаларын шешу» пәнінен

050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялар»

мамандығының студенттеріне арналған

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

 


Павлодар

 Мамандықтың элективтік пәндер

Нысан

 

каталогының 

негізінде әзірленген

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

пәннің жұмыс оқу бағдарламасын

 

 бекіту парағыБЕКІТЕМІН

ОІ

 жөніндегі проректор

 

______Н.Э. Пфейфер«___»______20__ ж.

Құрастырушы: аға оқытушы ______________ Муканов Р.Б.

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы

«ЭЕМ-да   автокөліктің   тапсырмаларын   шешу»     пәні

бойынша

050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандығының студенттеріне арналған

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Ж±мыс   баѓдарламасы   050713   –   Кµлік,   кµліктік   техника

жєне технологиялар мамандыѓыныњ элективті пєндер каталогі

жєне   ж±мыс   оќу   жоспары   негізінде   ќ±растырылѓан,

С.Торайѓыров   атындаѓы   ПМУ   Ѓылыми   кењесініњ   отырысында

бекітілген. 

200__ж. ________ «____» хаттама №______.

«Көліктік   техника 

және   логистика»   кафедрасының

отырысында ұсынылған.

Хаттама №___, 20__ жылдың «___» _______

Кафедра меңгерушісі _________________ Е.К. Ордабаев

Металлургия,   машина   жасау   және   көлік   факультетінің  оқу-

әдістемелік кеңесімен құпталған.

Хаттама №___, 20___ жылдың «___» _______


ОӘК төрағасы _______________Ж.Е. Ахметов

КЕЛІСІЛДІ

ММжКФ деканы ______Т.Т. Токтағанов 20__ жылдың «__»______ОҮЖжӘҚБ

 МАҚҰЛДАДЫ

ОҮЖжӘҚБ бастығы

 ________ А.А. Варакута 20__ жылдың «__»______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  20__ж. «___»______________  №____ хаттама

Document Outline

  • 2. Перереквизиттер: Осы курсты оқып білу «Математика», «Ақпаратттану» пәндерден алынған терминдер және білімге негізделеді.
  • 3. Кирьянов Д. Самоучитель Mathcad 11 Создание трехмерных моделей и конструкторской документации в системе КОМПАС-3D БХВ-Петербург, 2006
  • 4. А. М. Половко, И. В. Ганичев. Mathcad для студента БХВ-Петербург, 2010
    • «ЭЕМ-да автокөліктің тапсырмаларын шешу»
    • пәнінен
  • ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
    • КЕЛІСІЛДІ

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 49.15 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет