1 Пәннің мақсаты мен міндеттері Пәннің мақсатыжүктеу 118.09 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.09.2017
өлшемі118.09 Kb.

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері 

Пәннің   мақсаты:   - 

Студент   музыканттардың

ансамбльдік әндетудің

мәдениетін қалыптастыру.Пәннің міндеті: 

- вокал ансамбльдік шығармаларымен танысу студенттердің

музыкалық білімін көзқарасын қалыптастыру, кеңейту;

- қазіргі заманға сай эстрадалық ансамбльмен әндету және

техникасын меңгеру;

-   студенттердің   музыкалық   қабілетін   нығайту   әр   -   түрлі

шығармалардың интерпретациясын өздерінің орындаушылық

қабілетін байланыстыру.Пәнді игеруде студенттер білуге және істеуге тиісті: 

- ансамбльдік орындаушылықтың мәдениеті;

- вокал ансамбль аранжировкасын олардың ерекшіліктерін және 

эстрадалық джаздың музыкалық стильдерін білу;

- вокалдық полифонияның жанрдың стильдік ерекшіліктері;

- әуенге 2ші дауысты шығару;

- орындаушының өнер жағының шығармашылығының құлдылығын 

анықтау және аранжировкалау бағыттарын табу.2 Пререквизиттер 

Вокал ансамбль пәні студенттердің музыкалық қабілеттерін

дамытуына және де басқа пәндерге, мысалы: 

- гармония;

- дауысты қою;

- хор класы;

- сольфеджио.

3 Постреквизиттер

Вокал ансамбль пәні студенттердің музыкалық қабілеттерін

дамытуына және де басқа пәндерге, мысалы: 

- негізгі пәндерге;

- педагогикалық практика


4 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары 

Тақырыптық атаулар

Сабақ түрлері бойынша

байланыс сабақ саны

3-  «5» - сем. 

4- «6» - сем.

Тәж.

сабақ


сөж

Тәж.


сабақ

сөж


1.Кіріспе. «Вокалдық ансамбль» 

және оның ерекшіліктері. 

Ансамбльдің түрлері, формалары 

және жанры. Ансамбльде ән айту 

және орындаушылық шеберлік, 

интонациялық арқылы 

қалыптастыру.

5

10-

-

2. Гармониялық және мелодикалық есту қабілетін тәрбиелеу.

5

10-

-

3. Динамикалық шеберліктерді дамыту.

5

10-

-

4. Ритмдік бірлікті тәрбиелеу.-

-

48

5. Динамикалық бірлестіктің 

естілуімен жұмыс жасау.

-

-4

8

6. Ансамбльде темптің бірлестігін тәрбиелеу. 

-

-4

8

7. Орындаушылық өнер кезінде бір манерлік жұмысқа көзқарастыру.

-

-3

6

Барлығы

15

30

1530

4.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны 

Тақырып-   1  

Кіріспе.   «Вокалдық   ансамбль»   және   оның

ерекшіліктері.   Ансамбльдің   түрлері,   формалары   және

жанры.   Ансамбльде   ән   айту   және   орындаушылық

шеберлік, интонациялық арқылы қалыптастыру.

Ансамбльдік әуеннің қысқаша тарихы. Эстрадалық және

джаздық   вокалдық   шығармалардың   ерекшіліктері   (түрлері,

формалары, жанрлары). Орындаушылық өнердің ансамбльде

еренкшіліктері.

Тақырып-   2  

Гармониялық   және   мелодикалық   есту

қабілетін тәрбиелеу.

Вокалдық   ансамбльге   жаттығулар.   Вертикалық   есту

қабілеті.

Тақырып- 3

 

Динамикалық шеберліктерді дамыту.

Партияларды   ансамбльде   толық   есту.   Тематикалық

материалды талдау және жалпы фактурада әлді бөле білу.Тақырып- 4

 

Ритмдік бірлікті тәрбиелеу

Вокалдық

 

ансамбльге 

ритмдік


 

жаттығулар.

Шығармаларда   (ауфтактті,   бастауды,   аяқтауды)   темп

бойынша ала білу.Тақырып-   5

 

Динамикалық   бірлестіктің   естілуімен   жұмысжасау.

Артикуляциялық қозғалысқа талап қою.Тақырып- 6

 

Ансамбльде темптің бірлестігін тәрбиелеу.

Динамикалық ритмдік және дикциялық талаптар.

Тақырып-   7

 

Орындаушылық   өнер   кезінде   бір   манерлікжұмысқа көзқарастыру.

Дауыстарды   тембр   бойынша   іріктеу.   Дыбыс

мәдениетімен жұмыс жасау.

4.3 Студенттердің өздігімен жұмыс істеу материалдары

1.   Әр   түрлі   стильдік   бағыттағы   орындаушылық   бейне

таспадан көру: [1], 40 – 48 б.

2. Мюзикл, опера, рок-опера қойылымын көрсету: [4], 24 - 32

б.


3.   Қазіргі   эстрадалық   композиторлардың   2   –   3   дауысты

балалар   әуендеріне   сүйемелдеу   жасау   (В.   Шайнский,   Е.

Крылатов, Г. Гладков, М. Дунаевский, Ю. Чичков, Р. Паульс, Я.

Дубравин, С. Баневич, Н. Карш, О. Хромшин, К. Дуйсекеев, С.

Байтерековтар).

4.4.1 Тәлімгердің өздік жұмысының мазмұны 

СӨЖ түріЕсеп беру

түрі


Бақылау

түрі


Сағат көлемі

1 Тәжірибелік 

сабақтарға 

дайындық


Ноталық

мысалдар 

Сабаққа

қатысу


30 

(30*1)


2 Аудиторлық 

пәнге кірмеген 

сабақтар

Ноталық


мысалдар 

Сабаққа


қатысу

22

3 Межелік бақылауға 

дайындық


Ноталық

мысалдар


МБ   1,   МБ

2

МБ   3,   МБ4

8

Барлығы60

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

1.Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке.-СПб.: 

КАРО, 2004г.

2.Богусевич О.Б. Путешествие в мир импровизации: практ. пособие  для 

детей сред. и ст. возраста. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2008г.

3.Боровик Т. Ритмы и рифмы. Сборник ритмодекламаций. Ч.1, ч.2

4. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг.-Серия         «Мир

медицины».-СПб.: Изд. «Лань»,2000г.

5. Каноны круглого стола. Составитель Е.Филимонова.- СПб.: Изд. «Союз 

Художников», 2003г.Қосымша әдебиет

6.Миловский С.А. Распевание на уроках пения. М., «Музыка», 1977г.

7.Морозов В.П. Вокальный слух и голос. М.-Л, 1965г.

8.Оськина С.Е., Парнес Д.Г. Музыкальный слух. Теория и методика развития 

и совершенствования.М.: АСТ,2005г.

9.Поплянова Е. Игровые каноны на уроках музыки. Изд. Центр Владос.

10.Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. – 

Ярославль.: Академия развития, 2005.11. Хромушин О. Джазовое сольфеджио. 3-7 классы ДМШ (2-я редакция). – 

СПб.: Изд. «Композитор», 2001-2002г.

12. Чугунов Ю. Гармония в джазе. –М.: Изд. «Советский композитор», 1985г.

13. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха.- М.: Музыка, 1996г

                  Выписка из рабочего 

                                                                Форма

                     учебного  плана 

      Ф СО ПГУ 7.18.3/32

                       специальности

                                                            

 

Мамандықтың жұмыстық оқу жоспарындағы көшірме

 

050106 Музыкалық білім 

Вокалдық ансамбльі пәні

Оқу түрі


Трудоемкость

дисциплины

Семестр бойынша 

Бақылау түрі

Семе

стр


 Семестр бойынша бөлінген сағат саны

кред


ит

Академ. сағат

креди

т

аудиторных занятий(ак. сағат)

СӨЖ


(ак. сағат)

барл


ығы

ауд СӨж Емт.

сына

қ.

КПКР

барлы


ғы

Жеке


Саб.

Тәж.


лаб

барлы


гы

СӨЖ


Күндізгі

ЖОБ МБ


2

90

3060

3,4


-

-

-3

1

1515

-

-30

15

41

15

15-

-

3015

Оқу түрі


Трудоемкость

дисциплины

Семестр бойынша 

Бақылау түрі

Семе

стр


 Семестр бойынша бөлінген сағат саны

кред


ит

Академ. сағат

креди

т

аудиторных занятий(ак. сағат)

СӨЖ


(ак. сағат)

барл


ығы

ауд СӨж Емт.

сына

қ.

КПКР

барлы


ғы

Жеке


Саб.

Тәж.


лаб

барлы


гы

СӨЖ


Күндізгі

ЖОБ МБ


2

90

3060

5,6


-

-

-5

1

1515

-

-30

15

61

15

15-

-

3015

Орындаушылық өнер

Кафедра меңгерушісі  ___________  Дукенбай Н.С.  20__ж. «____» ________

Ж±мыс

баѓдарламасыНысан

ПМУ ¦СН 


7.18.3/30

             Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрлігі

С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Орындаушылық өнер кафедрасы

ОЌУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Вокалдық ансамбль» пєні бойынша 

050106 

Музыкалыќ білім мамандыѓыныњ студенттерінеарналѓан

Павлодар

Мамандыќ бойынша 

элективтік пєндер 

каталогы негізінде 

єзірленген пєнніњ оќу

ж±мыс 


баѓдарламасын 

бекіту параѓы

Нысан

ПМУ ¦СН 


7.18.3/34

БЕКІТЕМІН

ОІ

 

жөніндегіпроректор

_________   Пфейфер

Н.Э.

«___»


 

__________

200__ж.

Құрастырушы:аѓа оќытушы Мақышбаева Г. Т.

«Орындаушылық өнер» кафедрасыОЌУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Вокалдық ансамбль» пәні

 

бойынша 


050106 «Музыкалыќ білім» мамандығының  студенттеріне 

арналған


Жұмыс   бағдарламасы   әзірленген   ж±мыстын   оќу   жоспары

жєне   мамандыќтыњ   элективті   пєндер   каталогы   негізінде,

бекітілген 20   ж “___”___________

Кафедра отырысында ұсынылды 200   ж “___”___________. №___

хаттама

Кафедра меңгерушісі. _____________ Дукенбай Н.С.Филология,   журналистика   және   өнер   факультетінің   оқу

әдістемелік кеңесінде ќ±пталѓан   200 _ж “___”__________№___

хаттама 

ОӘК Төрайымы              ____________   Е.Н.Жуманкулова.КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы  _______________   Сарбалаев Ж.Т.  “___”_____

200__ж.

ЖжӘҚБ Ќ¦ПТАЛДЫ “___”___________

ЖжӘҚБ   бастығы          ________________        А.А.Варакута   “___”__200__ж

Университеттіњ оќу-єдестемелік кенесініњ отырысында ќ±пталдыхаттама №____ «_____»______________20__ж..  

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • ОЌУ Жұмыс бағдарламасы
  • Павлодар
    • ОЌУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
      • Кафедра меңгерушісі. _____________ Дукенбай Н.С.
    • КЕЛІСІЛДІ

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 118.09 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет