1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттарыжүктеу 102.08 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі102.08 Kb.

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Тарих және құқық факультеті

Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы

5В030100Құқықтану мамандығының студенттеріне арналған

Мұсылман құқығыПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ТжҚФ деканы

         

___________  Ақышев А.А.

       (қолы)

     

2011ж. «13» 05  Құрастырушы: аға оқытушы _____________Ахмадиева А.Т.

      


Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы

050301 Құқықтану мамандығының (тарының) 

сырттай оқу нысанындағы студенттеріне арналған 

Мұсылман құқығы пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   «___»   _________20__ж.   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының   негізінде

әзірленген. 

2011ж. «26» 04 кафедра отырысында ұсынылған №10 хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  ______________  Ахмеджанова Г.Б.    2011ж. «26» 04

Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2011ж. «13» 05 №9а хаттама

ОӘК төрағасы  ________________     Баталов К.К. 

2011ж. «13» 05

 

          1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Ахмадиева   Айгүл   Төлеуханқызы  -   Мемлекет   және   құқық

теориясы мен тарихы кафедрасының аға оқытушысы (дәріс)

Кафедра   Ломов   көшесі   64   мекен-жайы   бойынша   417   аудиторияда

орналасқан, байланыс телефоны 67-36-85, қосымша 168.  2 Пән туралы мәліметтер

Пән   3 семестрде   3 апталық мерзімде оқытылады.  

Пәннің   жалпы   жүктемесі   123   сағат:   123   сағаттының   6

сағаты   аудиториялық   сабақтарға   (6   сағат   дәріс)   және   117

сағат студенттердің өзіндік жұмысына (СӨЖ) бөлінген. 

Аудиториялық сабақтардың уақыттары күнтізбелік жоспар

бойынша белгіленген сабақ түрлерімен өтеді.      

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Оқу


нысаны

Пәннің көп еңбекті

қажет етуі 

Семестр бойынша

бақылау

нысандары  Семе

стр


Семестр бойынша студенттердің

жұмыс көлемі 

кре-

дит-


тер

академиялық

сағат 

кре


дит

тер


Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. САғат)Бар-

лығы


ауд СӨЖ емт сын

КЖКЖ

бар-лығы

дәр пр.


зер

т

барлығы

ОСӨ


Ж

ЖКБ база-

сындағы  

сырттай


3

123


6

117


3

-

--

3

36

6

--

117


6

4  Пәннің мақсаты және тапсырмасы  

Мұсылман   құқығы   пәнін   оқудың   басты   мақсаты   –

мұсылман   құқығы   саласындағы   құқықтық   сипаттағы   жеке

қатынастарды зерттеу болып табылады. 

Мұсылман құқығының тапсырмасы:

мұсылман құқығының пәнін білу;

-   мұсылман   құқығының   пайда   болу   тарихын   және   заңнамалық   негізін

зерттеу;

- студенттерді мұсылман құқығының қажетті ақпараттарымен таныстыру

болып табылады. 

5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар


Мұсылман құқығы пәнінің міндеттері:

1 Мұсылман құқығының даму тарихын білу;

2 Мұсылман құқығының институттарын білу;

3 Мұсылман құқығының басқа құқық салаларымен байланысын

білу;

4 Мұсылман құқығының ерекшеліктерін білу Сонымен қатар студент мұсылман құқығы институттының даму тарихы

мен перспективаларына талдау жасай отырып: 

- мұсылман құқығына, құрылымына, салыстырмалы түрде

талдау жасай білуі тиіс.

-   мұсылман   құқықтық   институттарына   арнайы   құқықтық

талдау жасай білуі тиіс.

- екі немесе оданда діндерді мұсылман құқығы елдерінің

құқық жүйелеріне жекелей талдау жасай білу керек.6 Пререквизиттер: 

Берілген   пәнді   оқыту   келесі   пәндерді   оқу   барысында   алынған   білімдерге

негізделеді:

мемлекет және құқық теориясы;

- ҚР Конституциялық құқығы;

- ҚР Азаматтық құқығы;

- Халықаралық бұқаралық құқығы;

- ҚР Отбасы құқығы.

7 Постреквизиттер:

- еңбек даулары;

-халықаралық дербес құқығы;

- ҚР Тұрғын үй құқығы.Пәннің тақырыптық жоспары                                      Ф СО ПМУ 7.18.2/07

8 Тақырыптық жоспар

№ р/с


Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны 

дәріс-

тер


практи-

калық


(сем)

зерт-


ханал

ық

студия-лық

жеке


СӨЖ

1

Мұсылман   құқығыныңпәні

   0,5


4

2

Мұхаммед   –   пайғамбаржәне

 

Мұхаммедмемлекет қайраткері

    1


4

3

Мұсылман   құқығыныңнегізгі  теориялары

   0,5


4

4

Мұсылман   құқығыныңтарихы

   


4

5

Мұсылман   құқығыныңжүйесі

   0,5


4

6

Мұсылман   құқығыныңқайнар көздері

   0,5


6

7

Мұсылмандықмектептердің  құқығы

   


4

8

Шығыс   және   Африкаконтиненті

мемлекеттеріне   ислам

құқығының әсері

   0,5


6

9

Му*Амалат – мұсылмандық 

(азаматтық) құқық

4

10

Мұсылманмемлекетіндегі   ислам

және отбасы құқығы

   0,5

4

11Мұсылмандық

қылмыстық құқық. 

   

4

12Ислам   заңнамасындағы

дәлелдеу теориясы

   0,5

4

13Мұсылман 

мемлекеттерінің 

халықаралық құқық 

субъектілігі.

   

4


14

Халықаралық   мұсылман

құқығының

 

(сийяр)дүниежүзілік

халықаралық   құқықпен

арақатынасы 

   0,5


6

15

Мұсылманмемлекеттерінің   келісім-

шарт құқығы 

4

16

Мұсылман   құқығындағысоғыс   және   бейбітшілік

мәселелері 

   0,5

4

17Ислам   және   адам

құқықтары

4

18

Халықаралық 

ислам


банктерінің құқығы

   0,5


6

19

Ислам 

әлеміндегі

елдердің

 

құқықтықжүйелерінің

ерекшеліктері 

    

6

20Мұсылман   құқығының

даму перспективалары

   0,5

4

Семестр бойынша барлығы:6

117

Пән бойынша барлығы

123

9 Мұсылман құқығы пәнінің қысқаша сипаттамасы 

 

Мұсылман   құқығы   пәнінің   мақсаты   –   студенттергемұсылман   құқығы   арқылы   студенттерге   мұсылман   құқық

саласының   дамуы   мен   қалыптасуын   олардың   басқы   құқық

салаларынан   ерекшелігін   оқытады.   Сонымен   бірге   мұсылман

құқығының   ерекшеліктерін,   халықаралық   құқықтың

байланыстарын оқытады.

10 Курс компоненттері 

1.  Мұсылман құқығының пәні

2. Мұхаммед – пайғамбар және Мұхаммед мемлекет 

қайраткері

3. Мұсылман құқығының негізгі  теориялары

4. Мұсылман құқығының тарихы

5. Мұсылман құқығының жүйесі

6. Мұсылман құқығының қайнар көздері

7. Мұсылмандық мектептердің  құқығы


8. Шығыс және Африка континенті мемлекеттеріне ислам 

құқығының әсері

9. Му*Амалат – мұсылмандық (азаматтық) құқық

10.


Мұсылман мемлекетіндегі ислам және отбасы құқығы

11.


Мұсылмандық қылмыстық құқық

12.


Ислам заңнамасындағы дәлелдеу теориясы

13.


Мұсылман мемлекеттерінің халықаралық құқық 

субъектілігі

14.

Халықаралық мұсылман құқығының (сийяр) дүниежүзілік халықаралық құқықпен арақатынасы

15.


Мұсылман мемлекеттерінің келісім-шарт құқығы

16.


Мұсылман құқығындағы соғыс және бейбітшілік 

мәселелері

17.

Ислам және адам құқықтары18.

Халықаралық ислам банктерінің құқығы

19.

Ислам әлеміндегі елдердің құқықтық жүйелерінің ерекшеліктері

20.


Мұсылман құқығының даму перспективалары

1-тақырып. Мұсылман құқығының пәні 

1 Мұсылман құқығындағы шариғат термині.

2 6-7 ғ Арабиядағы ислам әлеуметтік-діни дамуының негізі

және ислам құқығы.

2-тақырып.   Мұхаммед   –   пайғамбар   және   Мұхаммед   мемлекет

қайраткері

1 Мұхаммед арқылы ислам дінінің таралуы. 

2 Медина-ислам қаласы. 

3 Мұхаммед жарғысы.

3-тақырып. Мұсылман құқығының негізгі  теориялары

1 Құран және суннаның негізгі түсінігі және шариғаттың

дамуы. 

2Ислам құқығы, құдайшылдық және оның қайнар көздері.5-тақырып. Мұсылман құқығының жүйесі

1 Мұсылман құқығының нормасы. 

2 Құран мен Суннаның заңдық жазылуы. 

3   Ислам   құқығындағы     доктрина   және   оның   қайнар

көздерінің құрылуы.


         4 Діни міндеттерді орындау тәртібі.

6-тақырып Мұсылман құқығының қайнар көздері

1 Мұсылман құқығының қайнар көздерінің түсінігі.

2 Негізгі және қосымша қайнар көздер. 

3 Құран-мұсылманның қасиетті кітабы. 

4 Сунна-хадистер жинағы.

5 Сунна нысаны.

8-тақырып.   Шығыс   және   Африка   континенті   мемлекеттеріне

ислам құқығының әсері

1 Ислам құқығы және африка мұсылман әлемі. 

2 Исламның негізгі бағыттары.

10-тақырып.   Мұсылман   мемлекетіндегі   ислам   және   отбасы

құқығы

1 Мұсылман еліндегі отбасы құқығы қызметі. 2 Некеге тұру және оны бұзу тәртібі мен ережелері.

12-тақырып. Мұсылман заңнамасындағы дәлелдеу теориясы 

1 Мұсылман құқығындағы кінәсіздік презумпиясы. 

2 Көрсетпелер талабы. 

3 Мұсылман құқығындағы кінәні тану.

4 Сотта дәлелдемелерге баға беру.

14-тақырып.   Халықаралық   мұсылман   құқығының   (сийяр)

дүниежүзілік халықаралық құқықпен арақатынасы 

1 Сийар-халықаралық құқығы. 

2   Халықаралық   мұсылман   құқығының   негізгі,   қайнар

көздері. 

3 Ислам құқығы және елшілік. 

4 Мұсылман құқығы халықаралық ұйымы.

17-тақырып. Ислам және адам құқықтары

1 Мұсылман құқығындағы жеке тұлғаның мәртебесі. 

2 Қазіргі адам құқығындағы сұрақтар.

19-тақырып. Ислам әлеміндегі елдердің құқықтық жүйелерінің

ерекшеліктері 

1 Мұсылман мемлекетінің құқық жүйесі.

2 Саяси мәселелер және ислам. 3 Саяси-құқықтық идеология және ислам.

Сырттай   бөлім   студенттеріне   арналған   студенттердің   өзіндік

жұмыстарының мазмұныСӨЖ түрлері

Есеп

беру

нысаны

Бақылау

түрлері

Сағат

санының

көлемі

1

Дәріс сабағына дайындалуСабаққа

қатысу


6

2

Тәжірибелік 

сабақтарға

қатысу және дайындалу

Жұмыс


дәптері

Сабаққа


қатысу

1,2


3

Студенттердің   өз   бетінше

дайындалатын   жоспарда

көрсетілмеген   тақырыптар

тізімі 

Дәріс


жазу

немесе


мәнжазб

а жазу


Жеке

қабылдау


89,8

5 Бақылау шараларын өткізу

1   Межелік

бақылауға

дайындалу

2   Межелік

бақылауға

дайындалу

(тест

тапсырмаларын   орындау),

емтихан


20

    Барлығы117

Ескерту:  Студент   дәріс   және   тәжірибелік   сабақтарда

көрсетілген,   бірақ   сабақтарда   талданып   үлгермеген   сұрақтарды

студент өз бетімен өзіндік жұмыстарда талдау жасайды.

Студенттердің   өз   бетінше   дайындалатын   жоспарда

көрсетілмеген тақырыптар тізімі 

1. Ислам заңдары жинағының мазмұны

2. 1983ж.

 

Енгізілген 

техникалық

 

ынтымақтастықбағдарламасы

3. Ислам   дамыту   банкінің   сауда-саттық   операцияларын

қаржыландыруы

4. Қазақстанда ислам дінінің таралуы.

5. Ислам және қазақ.

6. Мұсылман құқығындағы отбасы қатынастары. 

7. Ислам және әйел.

8. Ислам және бала 

050301 Құқықтану мамандығы бойынша сырттай бөлім студеттері үшін

«Мұсылман құқығы » пәнінен жалпы үлгерімді  

Бақылау шаралардың күнтізбелік графигі 

СӨЖ түрі


Максималды

балл


Тапсыпманы

беру мерзімі

Тапсыру

мерзімі


Бақылау

нысаны


1 сабақ

үшін


барлығы

Лекцияға қатысу 

және дайындық

2

241 сабақта

кесте 


бойынша

қатысу


Тәжірибе 

сабағына қатысу 

және дайындық

4

241 сабақта

кесте 


бойынша

ауызша


сұрау

Қосымша мәліметті өз

бетінше оқу

4

301 сабақта

кесте 


бойынша

ауызша


сұрау

Пән тақырыптары 

бойынша білімдерді 

бақылау


 

22

1 сабақтакесте 

бойынша


жазбаша

жұмыс


 

 

100

 

 

 11 Курс саясаты

Баға қою критерийлері

Максималды балл   дұрыс және белгіленген мерзім мен сабаққа 100%

қатысуы кезінде қойылады

1. Дәріске қатысу – 2 б.

2. Дәріс конспекті – 1 б.

3. Тәжірибелерге қатысу – 1 б.

4. Семинарлардағы конспект – 2 б.5. Семинарда жауап беру – 5 б.

Межелік бақылау – 20 б.Айып салу шаралары

Сабақты   босатуы,   кешігуі,   плагиат,   жұмысты   мерзімінде   орындамауы

кезінде студентке белгіленген ұпайлар қойылмайды.

Егер студент нақты себеппен сабақты босататын болса және растайтын

құжаты   болса   (мед.   анықтама,   деканаттан   жазбаша   рұқсат),   студент   2   жұма

ішінде оқытушы белгіленген мерзімде босатқан күндерін қосымша жұмыс алып,

өтеуге құқығы бар. Бұл жағдайда балл 0,5 коэффициентімен қойылады.

Межелік және қорытынды бақылауды жүргізу формасы

Межелік   бақылау   жазбаша   өткізіледі.   Межелік   бақылау   сұрақтарын

студент 7 және 14 аптада алады.

Курсты   аяқтаудың   бағасы:  жалпы   үлгерім   мен   қорытынды   бақылаудың

максималды балдарын қосқан кезде шығарылады. Қорытынды нәтиже СО ПГУ

8.01.1-05   4   пункті   “Студенттердің   білімін   балл-рейтингілік   жүйе   бойынша

бақылау және бағалау ережелеріне” сәйкес шығарылады. 

Аудитория мен емтиханда тәртіпті сақтау ережелері

Студент міндетті:

1. Сабаққа кешікпеуге.

2. Сабақ барысында сөйлеспеуі, газет, журнал т.с.с. оқылмауы тиіс .

3. Ұялы телефондарын сөндіруге.

4. Сағыз шайнамауы.

5. Оқу үрдісіне белсенді араласуы.

6. Сабаққа уақытында келу.

7. Оқу бөлмелерінде темекі тартпау.

8. Аудиторияларда қоқым шашпай, тазалық сақтауы.

9. Сабаққа сыртқы киіммен кірмеуі.

10.Жиһаз бен көрнекі оқу құралдарын сақтай білу.

Студенттің тәртібі мен этикасы университеттің ішкі тәртібіне сай келуі

керек. 


Белгіленген тәртіптерді бұзғаны үшін оқытушы студентті аудиториядан

шығарып тастау және деканның рұқсатымен сабаққа кіргізу құқығына ие.Студенттердің білімін бағалау

Қорытынды 

баға балдармен

белгіленеді (Қ)

Балдардың 

сандық 


эквиваленті (С)

Әріптік 


жүйемен 

бағалау


Дәстүрлі жүйемен бағалау

Емтихан, диф.сынақ сынақ95 -100

4

АӨте жақсы

Сынақ


90-94

3,67


А-

85-89


3.33

В+

Жақсы80-84

3,0


В

75-79


2,67

В-

70-742,33

С+

Қанағаттанарлық65-69

2,0


С

60-64


1,67

С-

55-591,33

D+

50-54


1,0

D

0-49


0

F

ҚанағатсызСынақтан 

өтпеген


«Өте жақсы» бағасы негізгі және қосымша фактілерді толық білуде қойылады;

олардан   дұрыс   қорытынды   жасай   алуда   (заңдылықтарды   анықтау);   тарихнаманы,

мәселенің теориясын игерген жағдайда қойылады. «Жақсы» деп негізгі, қосымша

фактілерді   білу;   оларды   түсіндіріп,   қорытынды   жасай   білу;   теориялар,

тарихнаманың негізін білу кезінде қойлады. «Қанағаттандырарлық» бағасы негізгі

фактілерді   айтып,   оларды   дұрыс   қорытындылау,   тарихнама,   теорияларды   жалпы

айтып   өтіп,   жалпы   білімнің   болмауы   мен   қосымша   фактілерді   келтірмеуінде

бағаланады.   «Қанағатсыз»   білім   мен   негізгі   фактілер,   тарихнама,   теориялық

сұрақтарына жауап берілмеуі кезінде бағаланады.

Семинар  кезіндегі қорытынды, бақылаудың барлық формаларын негізінде пән

бойынша   әр   студенттің   қорытынды   рейтингісі   анықталады.   Бақылау   түрлерінің

үлестік коэффициенті (үлесі) осыны құрайды: өтпелі үлгерімнің бақылауы (ВДту) –

0,4; емтихан (ВДэ) – 0,6. Қорытынды рейтинг мына формул бойынша шығарылады: 

И= (Р1+Р2) : 2 х ВДту + Э х Вдэ   где Р1, Р2, Э – балдар, бірінші мен екінші

рейтинг қорытындылары бойынша алынған, емтихан 100 балдық жүйемен; ВДту,

ВДэ – өтпелі үлгерім мен емтихандарда алынған үлестер.Мысалы:   бірінші   рейтингте   студент   76   бал   алған   болсын,   екіншісінде   –   80,

емтиханды «жақсы» тапсырды, әріптік жүйеде “В-“, бұл 79 балды құрайды. Онда

қорытынды рейтинг : И= (76+80) : 2 х 0,4 + 79 х 0,6 = 78,6 болады.

Пән   бойынша   балдармен   белгіленетін   (И)   қорытынды   рейтинг   2   таблицаға

сәйкес   сандық   эквивалентке,   әріптік   және   дәстүрлі   бағаға   айналдырылады   да

“Студенттердің білімін бағалау” журналына және “Рейтингі ведомосіне” енгізіледі.

Біздің мысалымызда бұл 2,67; В-; «жақсы» болады.

Пән   бойынша   уақытаралық   аттестация   ведомості   мен   сынақ   кітапшасына

қорытынды баға дәстүрлі формада қойылады.

Апелляция жайында

Емтихандық   сессия   кезінде   объективті   емес   баға   үшін   туған   жағдайларды

шешу үшін сессия басталуына 10 күн бұрын апелляциялық комиссия құрылады.


Апелляциялық   комиссияның   төрайымы   болып   оқу   ісінің   проректоры   болады,ол

апелляциялық комиссияның құрамын белгілейді.

Апелляция студенттің ұсынысымен келесі жағдайларда шақырылады:

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтары дұрыс қойылмаған жағдайда;

-   тесттік   тапсырмалар   бірнеше   дұрыс   жауапты   қамтыса,   дұрыс   жауабы

болмаса, бірдей жауаптарды қамтыған болса;

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтарының билеттері пәннің ӘОК

белгілеген оқу бағдарламасына сәйкес келмесе.

Апелляцияға   арыз     апелляциялық   комиссияның   төрайымының   атына

емтиханнан соң келесі  күннің 13 сағатына  дейін арнайы бланкіде  тапсырылары

және деканмен қабылданады.

Апелляциялық   комиссия   арызды   емтиханнан   кейінгі   келесі   күні   17   сағатта

жұмыс  күні  аяқталысымен   қарастыра   бастайды   және   апелляцияға   арызды  оқып

жатқанның   қатысуынсыз   қарастыра   алады.   Апелляциялық   комиссия     апелляция

қорытындыларын   апелляця   жөнінде   арыз   жасау   бланкісіндегі   апелляциялық

комиссияның   әр   бір   сұрақ   бойынша   шешімін   қарастырады.   Апелляцияның

қорытындылары декан дайындаған апелляциялық ведомостке енгізіледі.

Апелляция   барысында   оқып   жатқанның   семестрлік   (емтиханға   дейін)

рейтингтің ауысуы қабылданбайды.


12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1 М.А.Сарсембаев. Мусулманское право. Алматы-1999г.

2 Б.Бекет. Новые послание Аллаха миру. Алматы-1994г.

3   Ж.Баишев.   Общие   принципы   исламского   права,   теория

доказательств и система наказания. А-1996г.

4 Құран


5 Массэ. А. Ислам. Очерк истории. М., 1982.

6 Хайдарова М.С. Основные направления и школы мусульманского права.

7 Мусульманское право. М., 1984.

Қосымша

8 Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997. 48 с.

Вагабов М.В. Ислам и семья. М., 1980.

9  Филлипова   М.И.   Общественные   функции   ислама   в   современном

американском исламоведении. М., 1989. 148 с.

10Сарсембаев   М.А.   Международно-правовые   отношения   государствЦентральной Азии. Алматы, 1995. 368 с. 

Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал