1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттарыжүктеу 100.66 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі100.66 Kb.

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті

 

Химия және хмиялық технологиялар  кафедрасы 

050606 – Химия мамандығының студенттеріне арналған

   

Зат құрылысы ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар

Пән бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

ХТжЖФ деканы

 _______ Ахметов Қ.Қ.

20__ж. «___»________

Құрастырушы:               аға оқытушы, х.ғ.к. Колпек А.К.    

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

 

050606 – Химия мамандығының күндізгі оқу оқу нысанындағы студенттеріне арналған 

 

Зат құрылысы пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   «___»   _________20__ж.   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының

негізінде әзірленген. 

20_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама. 

Кафедра меңгерушісі_________Жапаргазинова К.Х. 20__ж. «____» ________

 

 

ХТжЖФ оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20_ж. «_____»__________ №____хаттама

ОӘК төрайымы_____________Буркитбаева У.Д.  20_ж. «_____»___________

 

 

 1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Колпек Айнагүл Колпекқызы х.ғ.к., аға оқытушы

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы, А корпусында  (Ломов көшесі

64), 509 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны: 173.2 Пән туралы мәліметтер

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынас сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 


Бақылау

нысаны


барлы-

ғы

Дәріспракти-

ка

Зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СРСП

6

2

9015

7,5


7,5

60

4,5емтихан

Бар-


лығы

2

9015

7,5


7,5

60

4,54 ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Пәннің   мақсаты   -  «Зат  құрылысы»   пәнәнінің   негізгі   мақсаты

бейорганикалық   курсын   және   басқа   химия   пәндерін   оқып   білу   үшін,   сол

пәндердің негізін қалап, алғашқы мағлұмат беру. 

Пәннің міндеті -  химиялық заңдарға, әдістерге, тоерияларға физикалық

түсінік беру. 5 Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде:  

  -  оқу   процессінде   студенттер  физикалық   химияның   әдістерін   және

есептерді, тепе – теңдік константасын есептеу әдістерін, есептеу техникасының

әдістерін қолдана білу. -  химиялық есептерді шығаруда химиялық заңдылықтарды қолдана білу;

химиялық   реакциядан   шыққан   өнімдерді   дұрыс   есептей   білу;   тепе-теңдік

константасын   есептеу   үшін   соңғы   кездегі   термодинамикалық   анықтамаларды

дұрыс қолдана білу; әр түрлі диогаммалардың мәндерән қолдана білу; химиялық

процестердің кинетикалық параметрлерін есептей білуге икемді болу; 

6 Пререквизиттер 

Осы   пәнді   меңгеру   үшін   төмендегі   пәндерді   меңгеру   кезінде   алынған

білім, икемділік және машықтар қажет:


1.

Металдар химиясы.

2.

Химиялық термодинамика. Ерітінділердегі тепе-теңдік.3.

Органикалық химияның теориялық негіздері

4.

Элементтерді анықтау әдістері5.

Химиялық сандық талдау7 Постреквизиттер 

Пәнді   меңгеру   кезінде   алынған   білім,   икемділік   және   машықтар

 

келесі


пәндерді меңгеру үшін қажет:

1. Стереохимия8 Пәннің мазмұны 

8.1 Пәннің тақырыптық жоспары

р/с Тақырыптар атауы 

Сабақ түрлері бойынша

қарым-қатынастық сағаттар

саны

Дәріс


Лаб.

Тәж ОСӨЖ


1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе. Заттың құрылысы туралы ілім. Атом құрылысы. Кванттық механиканың 

басталуы.

2

-

1,5 5

2

Сутегі атомы үшін сызықтық теңдеулердішешу әдістері. Көпэлектронды атомдар үшін 

Шредингер теңдеуін қолдану әдісі.

2

-

13

Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі және атом құрылысы. Электрон қабаттарының 

электрон бұлттарымен толтырылуы. 

Атом ядросы. 

1

1,5 

4Молекукланың құрылысы. Коваленттік 

байланыстың квантты түсіндірілуі.   

1

2

55

МО – ЛКАО әдістері

1

1

56

Комплексті қосылыстардағы химиялық 

байланыстар.  

1

27

Иондық байланыс. 

1

1

58

Иондардың полярлылығы. 

1

1

59

Химиялық элементтердің периодтық

 жүйесі.

2

510 Қышқылдар, негіздер және амфотерлі 

қосылыстар.

1

2

511 Тотығу дәрежесі.

1

15

12 Конденсирлену күйі.

Кристалдану күйі.

Сұйық және амфотерлік күй.

1

1

5Барлығы:

15

7,5(15)7,5

60

8.2 Пән тақырыптарының мазмұны1.   Тақырып  

 

Кіріспе.   Атом   құрылысы.   Кванттық   механиканың

дамуы.   Заттың   құрылысы   туралы   ілімнің   жаратылыстану   ғылымы

ретінде қалыптасуы. 

Жарықтың және микробөлшектердің сызықтық және корпускулярлық қасиеті.

Де   Бройль   толқындары.   Шредингер   теңдеуі   туралы   түсінік.   Сызықтық

функцияның физикалық түсінігі.  

2. Тақырып 

 

Сутегі атомы үшін сызықтық теңдеулерді шешу әдістері.

Көпэлектронды атомдар үшін Шредингер теңдеуін қолдану әдісі.  

Кванттық   сандардың   физикаолық   сипаттамасы.   Атомдық   орбиталдар.

Атомдардың   қалыпты   және   қозған   күйлері.   Көп   электронды   атомдар   үшін

Шредингер теңдеуін қолдану әдістері. 3.

 

 

Тақырып  Д.И.Менделеевтің   периодтық   жүйесі   және   атом

құрылысы. Электрон қабаттарының электрон бұлттарымен толтырылуы.

Атом ядросы. 

Электрондардың   тартылу   ережесі.   Атомдық   орбиталдардың   салыстырмалы

энергиясы және оларға әсер ететін факторлар. Атомдық орбиталдарды толтыру

принциптері.   Элементтердің   периодтық   жүйесі.Химиялық   элементтер

қасиеттерінің периодтық жүйеге тәуелді өзгеруі. 

4. Тақырып  

 

Молекукланың құрылысы.  Коваленттік байланыстың

кванттық тұрғыда түсіндірілуі.   

Химиялық   байланыс   типтері   және   негізгі   түсініктер.   Химиялық

байланыстардың туындау себептері.  

5. Тақырып МО – ЛКАО әдістері. 

Молекулалық   орбитал   әдісінің   негізгі   қағидалары.   Молекулалық   иондар.   МО

және   ВБ   әдістерін   салыстыру.   Екі   және   үш   атомды   қосылыстардың

орбиталдарының энергетикалық диограммасы. 6. Тақырып Комплексті қосылыстардағы химиялық байланыстар. 

Кристалды   алаңдағы   лигандтар   теориясы.   Лигандтардың   спектроскопиялық

қасиеттері. Комплексті қосылыстардың қасиеттері және құрылымы 

7. Тақырып Иондық байланыс.  

Химиялық   байланыс   типтері,   олардың   қасиеттері.   Молекулааралық

байланыстардың қасиеттері. Иондардың байланысу тәртібі. 

8. Тақырып Иондардың полярлылығы. 

Молекулалық иондар. Қанықпаған және полярланбаған иондық байланыстар 9.   Тақырып  Химиялық   элементтердің   периодтық   жүйесі.   Перидтық

жүйе туралы жалпы түсінік. Элементтердің периодтық жүйеде орналасу тәртібі.10.   Тақырып  Қышқылдар,   негіздер   және   амфотерлі   қосылыстар.

Бейорганикалық   қосылыстардың   негізгі   кластары   және   олардың   қасиеттері,

құрылысы, құрамы.   

11. Тақырып Тотығу дәрежесі.  

Молекулалардың байланысы. Элементтердің тотығу дәрежесінің өзгеруі. Тотығу

– тотықсыздану реакциялары.  

12.   Тақырып  Конденсирлену   күйі.Кристалдану   күйі.   Сұйық   және

амфотерлік күй. 


Кристалдар, олардың қасиеттері, кристалл торларының түрлері, кристалдардың

құрылысы. Ван дер Вальс заңы. Сұйықтардың кристалдануы.   

 

8.3 Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі 

1)  1. Тақырып  

 

Кіріспе. Атом құрылысы. Кванттық механиканың дамуы.Заттың құрылысы туралы ілімнің жаратылыстану ғылымы ретінде қалыптасуы. 

Жарықтың   және   микробөлшектердің   сызықтық   және   корпускулярлық

қасиеті.   Де   Бройль   толқындары.   Шредингер   теңдеуі.   Сызықтық   функцияның

физикалық түсінігі.  

2) 2. Тақырып  

 

Сутегі атомы үшін сызықтық теңдеулерді шешу әдістері.Көпэлектронды атомдар үшін Шредингер теңдеуін қолдану әдісі.  

Кванттық   сандардың   физикаолық   сипаттамасы.   Атомдық   орбиталдар.

Атомдардың қалыпты және қозған күйлері.  

3) 3.


  

Тақырып Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі және атом құрылысы.

Электрон қабаттарының электрон бұлттарымен толтырылуы. Атом ядросы. 

Атомдық орбиталдарды толтыру принциптері. Элементтердің периодтық

жүйесі. Химиялық элементтер қасиеттерінің периодтық жүйеге тәуелді өзгеруі. 

4)   4.   Тақырып  

 

Молекукланың   құрылысы.   Коваленттік   байланыстыңкванттық тұрғыда түсіндірілуі.   

Химиялық байланыс типтері және негізгі түсініктер.  

5) 5. Тақырып МО – ЛКАО әдістері. 

Молекулалық   иондар.   МО   және   ВБ   әдістерін   салыстыру.   Екі   және   үш

атомды қосылыстардың орбиталдарының энергетикалық диограммасы. 

6) 6. Тақырып Комплексті қосылыстардағы химиялық байланыстар. 

Комплексті қосылыстардың қасиеттері және құрылымы 

7) 7. Тақырып Иондық байланыс.  

Химиялық байланыс типтері, олардың қасиеттері. Иондардың байланысу

тәртібі. 

8) 8. Тақырып Иондардың полярлылығы. 

Қанықпаған және полярланбаған иондық байланыстар 

9) 9. Тақырып Химиялық элементтердің периодтық жүйесі. 

Перидтық   жүйе   туралы   жалпы   түсінік.   Периодтық   жүйе   бойынша

элементтердің құлылысы мен қасиеттерінің өзгеруі.

10) 10. Тақырып Қышқылдар, негіздер және амфотерлі қосылыстар. 

Бейорганикалық   қосылыстардың   негізгі   кластары   және   олардың

қасиеттері, құрылысы, құрамы.   

11) 11. Тақырып Тотығу дәрежесі.  

Элементтердің   тотығу   дәрежесінің   өзгеруі.   Тотығу   –   тотықсыздану

реакциялары.  

12)   12.   Тақырып  Конденсирлену   күйі.Кристалдану   күйі.   Сұйық   және

амфотерлік күй. 


Кристалдар,   олардың   қасиеттері,   кристалл   торларының   түрлері,

кристалдардың құрылысы. Ван дер Вальс заңы.  

 

8.4 Лабораториялық жұмыстардың мазмұны

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ МАЗМҰНЫр/с

Тақырыптардың

аттары

Лабораториялық

жұмыстардың мазмұны

Сағаттар

саны

1

Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі және 

атом құрылысы. Электрон 

қабаттарының 

электрон бұлттарымен 

толтырылуы. 

Атом ядросы.

1.Техника

 

қауіпсіздікережелерімен

 

жәнелабораторияда       жұмыс   жасау

ережелерімен таныстыру.  

2.Заттардың

 

кеңістіктегіорналасу   пішінін   анықтау,

олардың қасиеттерін сипаттау.  

1,5

2

Молекукланың құрылысы. Коваленттік 

байланыстың квантты 

түсіндірілуі.   

Химиялық   қосылыстардағы

байланыстарды

 

зерттеу.Химиялық

 

байланыстардысалыстыру.

2

3Комплексті 

қосылыстардағы 

химиялық байланыстар.  

Комплектік   қосылыстардың

алынуы

 

және 

олардың


қасиеттері.  

2

4Қышқылдар, негіздер және 

амфотерлі 

қосылыстар.

Комплектік   қосылыстардың

алынуы

 

және 

олардың


қасиеттері.  

2

   Барлығы:7,5(15)

8.5 Студенттің өздік жұмысының мазмұны   

8.5.1 СӨЖ түрлерінің тізімі 8.5.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі 

1.  Жарықтың  және микробөлшектердің сызықтық және корпускулярлық

қасиеті. Де Бройль толқындары. Шредингер теңдеуі туралы түсінік. Сызықтық

функцияның физикалық түсінігі.   Ұсынылатын әдебиеттер: [1,3,6,8,10]

2.  Кванттық сандардың  физикаолық сипаттамасы. Атомдық орбиталдар.

Атомдардың   қалыпты   және   қозған   күйлері.   Көп   электронды   атомдар   үшін

Шредингер теңдеуін қолдану әдістері.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2,4,5,7]

3.  Электрондардың   тартылу   ережесі.   Атомдық   орбиталдардың

салыстырмалы   энергиясы   және   оларға   әсер   ететін   факторлар.   Атомдық

орбиталдарды   толтыру   принциптері.   Элементтердің   периодтық   жүйесі.

Химиялық   элементтер   қасиеттерінің   периодтық   жүйеге   тәуелді   өзгеруі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [3,5,9,10]

4.  Химиялық   байланыс   типтері   және   негізгі   түсініктер.   Химиялық

байланыстардың туындау себептері.  

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,5,7,9]

 СӨЖ түрі Есеп беру

формасы


Бақылау

 түрі


 Сағат

көлемі


1

Дәрістік


сабақтарға

дайындық


Сабақтарға

қатысу


10

2

Лабораториялықсабақтарға

дайындық


Қажетті

кестелерді   және

т.б. дайындау.

ЛЖ лұқсат алу 

10

3

Үйге берген тапсырманы 

орындауға

Жұмыс дәптері

Сабақтарға

қатысу

20

4Практикалық 

сабақтарға 

дайындалу

Есеп 


Қорғау

10

5Қосымша матер-

иалды талқылау

Конспект

Конспект


тексеру

6

6Бақылау іс – 

шараларға 

дайындық

МБ 1, МБ 2,

аралық бақылау

және т.б. 

4

  Барлығы:

60


5.  Молекулалық   орбитал   әдісінің   негізгі   қағидалары.   Молекулалық

иондар. МО және ВБ әдістерін салыстыру. Екі және үш атомды қосылыстардың

орбиталдарының энергетикалық диограммасы. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [3,5,7,9]

6.

 Кристалды   алаңдағы   лигандтар   теориясы.   Лигандтардыңспектроскопиялық   қасиеттері.   Комплексті   қосылыстардың   қасиеттері   және

құрылымы 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,4,6,7]

7.  Химиялық   байланыс   типтері,   олардың   қасиеттері.   Молекулааралық

байланыстардың қасиеттері. Иондардың байланысу тәртібі. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,5,7,9]

8.  Молекулалық   иондар.   Қанықпаған   және   полярланбаған   иондық

байланыстар 

Ұсынылатын әдебиеттер: [2,5,7]

9.  Перидтық   жүйе   туралы   жалпы   түсінік.   Элементтердің   периодтық

жүйеде орналасу тәртібі.  

Ұсынылатын әдебиеттер: [3,5,7,9]

10.  Бейорганикалық   қосылыстардың   негізгі   кластары   және   олардың

қасиеттері, құрылысы, құрамы.   

Ұсынылатын әдебиеттер: [3,6,7,10]

 

11.  Молекулалардың   байланысы.   Элементтердің   тотығу   дәрежесініңөзгеруі. Тотығу – тотықсыздану реакциялары.  

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5,6,8]

12.  Кристалдар,   олардың   қасиеттері,   кристалл   торларының   түрлері,

кристалдардың құрылысы. Ван дер Вальс заңы. Сұйықтардың кристалдану

Ұсынылатын әдебиеттер: [2,3,8,10]

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Зат құрылысы пәнін оқу арқылы студенттер жай және күрделі заттардың

құрылымымен танысады. Жай заттардың  және күрделі заттардың кеңістіктегі

құрылымымен   танысады.   Өздері   синтездеп   алған   заттардың   құрылымын

зерттеп, салыстыруды үйренеді. 10 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ

Курстын кейбір құрауыштарынан сіздің білімдерініздің денгейі балдармен

бағаланады.   Айталық,   бір   сағаттық     сабаққа   қатысқаны,   сабаққа   дайындық,

топтағы белсенді жұмыс үшін  лекциялық сабақ бойынша 2,0 бал, практикалық

сабақ бойынша 3,0 бал және  екі сағаттық лаборатриялық сабақ бойынша 2,0 бал

қойылады.     Екі   сағаттық   лабораториялық   жұмысты   дер   кезінде   орындағаны

және қорғағаны үшін 10,0 бал қойылады. 


Мен   сізден   оқу   үдерісіне   белсенді     қатысуыңызды   сұраймын.     Оқу

үдерісіне  белсенді қатысу дегеніміз -  сабақтарға қатысу,  талқылауларда және

топ   жұмысында   белсенді   болу,     курста   бірге     оқитындарға   көмектесу.   Топ

жұмысына қатысу   сапасы сандық   көрсеткішке   қарағанда маңыздырақ.   Мен

сізден сабақтарға   кешікпеуіңізді сүраймын.   Сабақтардағы кез  келген тәртіп

бұзушылық     тіпті   аудиториядан     шығарып   жібергенге   дейін   жазаланады.

Сабақтарды жібергені үшін мен мынадай айыптау шараларын  белгілеймін:

– себепсіз  бір лекцияға қатыспағаны үшін 2,0 бал  алынып тасталады;

– себепсіз   екі сағаттық лабораториялық сабаққа   қатыспағаны үшін 2,0

бал алынып тасталады;

– себепсіз бір сағаттық  практикалық сабаққа  қатсыпағаны үшін 3,0 бал

алынып тасталады;

– жіберген  сабақтарды жұмыспен өтегені үшін  практикалық  сабаққа 1,0

бал, лабораториялық  сабаққа 2,0 бал қойылады.

Барлық аудиториялық  уақыт лекцияларға,  оқығанды  талқылауға, өз

ойларын   айтуға   және     лабораториялық   жұмыстар,     жаттығулар   орындауға

бөлінеді.   Сіздің   дайындығыңыз     бақылау   жұмыстарымен,     тестілермен

коллоквиумдар     тапсырумен,   ауызша,   жазбаша,   және   түйдектеп   сұраумен

тексеріледі.   Барлық тапсырмалар дер кезінде орындалуы керек. Кешіктіріліп

орындалған   тапсырмалар     1,0   балға кем бағаланады.   Емтихандарда немесе

сұақтарға     жауап   бергенде,     жазбаша   бақылау   жұмыстарын     орындағанда,

коллоквиумдар   тапсырғанда   көшіріп     жазуға   тиым   салынады.   Егер     кейбір

себептермен бақылау шараларын жүргізген кезде сіз оған  қатыспаған болсаңыз,

онда сізге   келесі сабақ    басталғанға дейін   тапсыруға  мүмкіншілік беріледі.

Олай болмаған жағдайда сіз «0» бал аласыз.

Әрбір   семестрде   екі   аралық   бақылау     белгіленген.     Онда   тақырыптар

бойынша   коллоквиумдар,   жазбаша   бақылау   жұмыстарын   немесе     сәйкес

бөлімдердің   материалдары   бойынша   тестілеу   өткізу   көзделген.     Қорытынды

емтихан   жазбаша түрде   әрқайсысы үш сұрақтан тұратын билеттер бойынша

өткізіледі.   

Р1(2) = ЕҮ 1(2)*0,6 + МБ1(2)*0,4

ЕҮ – енбек үлгерімі 

МБ – межелік бақылау


Студенттердің білімдерін бағалау шкаласы

Қорытын-


ды баға, 

балл 


(И)

Ұпайдың


сандық

эквиваленті

(Ц)

Ұпайдың


әріптік

эквиваленті

(Б)

Дәстүрлі баға  (Т)Емтихан, диф.

Сынақ


Сынақ

95 - 100


4

A

Өте жақсыЕсептелді

90 - 94


3,67

A-

85 - 893,33

B+

Жақсы80 - 84

3,0


B

75 - 79


2,67

B-

70 - 742,33

C+

Қанағат65 – 69

2,0


C

60 – 64


1,67

C-

55 – 591,33

D+

50 – 541,0

D

  490

F

Қанағатсызесептелмеді

  

11 Әдебиеттер тізіміНегізгі

1.

Астафуров В.И., Бугаев А.М., Строение вещества. М., Просвещение1983

2.

Картмелл Э., Фоула Г. Валентность и строение молекул. М., Химия 1974

3.

Минкин В.И. Теория строения молекул. М., Высшая школа 19744.

Татевский В.И. Строение молекул. М., Химия  1977

5.

Татевский В.И. Задачник к курсу "Строение вещества". М., МГУ 1984

6.

Терешин Г.С. Химическая связь и строение вещества.М., Просвещение 1980

7.  Карапетьянц М.Х, Дракин С.И., Строение вещества М., «Высшая  

школа», 1970

Қосымша

8. Введение в квантовую химию М., Мир 1982

9. Дмитриев И.С., Семенов С.Г. Квантовая химия, ее прошлое и 

настоящее. М.,198010. Эткинс, Питер У., Молекулы. М., Мир 1991

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
  • 2 Пән туралы мәліметтер
 • 8 Пәннің мазмұны
  • Тақырыптар атауы
 • 8.3 Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі
 • C-
  • Негізгі
  • Қосымша

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 100.66 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет