1 курс 1 семестр – 17 кржүктеу 217.11 Kb.
Pdf просмотр
Дата21.03.2017
өлшемі217.11 Kb.

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТІ 

 

МАМАНДЫҚ: 5В030100-Құқықтану 

 

Академиялық дәреже:  5В030100 - Құқықтану  мамандығы бойынша құқық 

бакалавры 

 

1 курс  

1 семестр – 17 кр 

цикд 


код 

пән 


кр  цикл 

код 


пән 

кр 


Міндетті компонент – 14 кр 

Таңдау компонент – 3 кр 

ОД 


ОК 

IK 1101 


Қазақстан тарихы 

КВ IGPZS 

1202 


Шет елдердің 

мемлекет және 

құқық тарихы 

ОД ОК 

IYa 1103 

 

Шет тілі  

ОД ОК 

K (R) Ya 

1104 

Қазақ (орыс) тілі  ОД 


ОК 

OBZh 


1111 

ӚҚН 


БД 


ОК 

TGP 


1201 

Мемлекеттік және 

құқық теориясы 2 семестр – 17 кр Міндетті компонент – 13 кр 

Таңдау компонент – 4 кр 

ОД 


ОК 

IYa 1103 

 

Шет тілі КВ 


NB 1201  Ұлттық тәрбие 

ОД ОК 

K (R) Ya 

1104 

Қазақ (орыс) тілі  КВ 


IGPRK 

1203 


ҚР мемлекет және 

құқық тарихы 

ОД 


ОК 

Inf 1105 

Информатика 

 ОД 

ОК 


EcoUR 

1106 


Экология және 

тұрақты даму 

БД 


ОК 

KPRK 


1202 

ҚР конституциялық 

құқығы  «Шет  елдердің  мемлекет  және  құқық  тарихы»  (History  of  State  and  Law  of  foreign 

countries)  

Пререквезиттер:  Мемлекет  және  құқық  теориясы,  «Қазақстан  Республикасы  мемлекет 

және  құқық  тарихы»,  «Шетелдердің  конституциялық  құқығы»,  Рим  құқығы.  Қазақстан 

тарихы  (мектеп  бағдарламасы  шеңберiнде);Құқық  негiздерi  (мектеп  бағдарламасы 

шеңберiнде);Қоғамтану  (мектеп  бағдарламасы  шеңберiнде);Жалпы  тарих  курсы  (мектеп 

бағдарламасы шеңберiнде);Мемлекет және құқық  теориясы (қатарлас жүрген бағдарлама 

шеңберiнде);ҚР  мемлекетi  және  құқығы  тарихы  (қатарлас  жүрген  бағдарлама 

шеңберiнде);Саяси-құқықтық 

iлiмдер 


тарихы 

(қатарлас 

жүрген 

бағдарлама шеңберiнде);Рим жекеше құқығы (қатарлас жүрген бағдарлама шеңберiнде). 

Постреквезиттер: Тарихи- теориялық заң ғылымы пәндерi  (Мемлекет және құқық 

теориясы, Саяси-құқықтық iлiмдер тарихы, ҚР мемлекетi және құқығы тарихы) Салалық 

заң ғылымдары үшiн (Конституциялық құқық, Азаматтық құқық, Қылмыстық құқық т.б.) 

Саяси және құқытық ілімдер тарихы;Азаматтық құқық (жалпы бӛлім);қылмыстық құқық 

(жалпы бӛлім);құқық философиясы;құқық социологиясы. 


Пәннің қысқаша сипаттамасы.  

 Шетелдер  мемлекеті  мен  құқығы  тарихы  -  заң  ғылымдары  жүйесiне  кiретiн  пән  ретiнде 

күндiзгi және сырттай оқитын студенттерге арналған. 

Шетелдер мен құқықтың тарихы Қазақстанда мемлекет және құқықтың пайда болуы мен 

дамуын зерттейдi. Бұл ғылым бір жағынан тарихи, екiншi жағынан заң ғылымы. 

Шетелдер мен құқықтың  тарихы бiлiктi заң мамандарын даярлауда маңызды орын алады. 

Пәндi  оқып-зерттеу  студенттердiң  мемлекеттiк-құқықтық  құбылыстарды  дұрыс  түсiнуi 

мен қоғам даму сатыларын ұғынуды және болашақты болжауға мүмкiндiк бередi. 

Заң  ғылымдарының  iшiнде  мемлекет  және  құқықтың    тарихы  мемлекет  пен  құқықтың 

пайда  болуы,  қалыптасуы  және  даму  заңдылықтарын  толық  жүйеде  қарастырады. 

Сондықтан студенттерге барлық мемлекеттiк –құқықтық құбылыстарға қатысты бастапқы 

базалық  білім бередi. 

Шетелдер  мен  құқықтың  жалпы  тарихын  оқыту  студенттерге  мемлекеттiк-құқықтық 

құбылыстардың  жеке  тұлғалармен  қарым-қатынасын,  демократиялық  қоғамдағы  және 

саяси жүйедегi ерекшелiктердiң маңызын, мазмұнын нақты түрде түсiнуге кӛмектеседi. 

Шетелдер мен құқықтың  тарихын щқып-үйрену барысында студент тер құқықтың барлық 

саласының  негiздерi  бойынша  білім  алады.  Оқытушы  дәрiс  оқуда  барынша  ғылыми 

негiздiлiкке  және  объективтiлiкке  жүгiнiп,  мемлекеттiк-құқықтық  институттардың 

маңызы, рӛлi, мәнi туралы студенттерге ақиқатты да, жан-жақты білім беруi қажет. 

Шетелдер  мен  құқықтың  тарихы  басқа  заң  ғылымдарымен  салыстырғанда  болашақ  

заңгердің құқықтық санасымен құқықтық мәдениетiнiң қалыптасуына зор ықпал жасайды, 

сонымен бiрге жас заңгерлердiң кәсiби дәрежесiнiң биiк болуына ықпал етедi. Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студент: 

-Шетелдердің  мемлекет  және  құқық  тарихының  пәні  мен  міндеттері,  мемлекет  пен 

құқықтың пайда болу, әрекет ету және дамуының жалпы заңдылықтарын білуі керек; 

-мемлекет  пен  құқықтың  негізгі  тарихи  формаларын,  зерттеудің  тарихи  және  тарихи-

құқықтық  әдістерінің  ролін  түсіп,шетелдердің  мемлекеті  мен  құқығының  дамуын 

анықтайтын негізгі факторларды меңгеруі керек.   

-  қазіргі  ақпараттық  технологияны  пайдалана  отырып,  библиография  құрастыра  отырып, 

заң саласында қолданылатын методологиялық негіздер мен әдістердің ерекшелігін түсіну құзыреттілігі болып табылады.  

 

Ұлттық тәрбие (National education) 

Пререквизиттер:(KT1101)  Қазақстан тарихы (1-1-3)  

Постреквизиттер: (Eleu) Әлеуметтану (2-4-2) 

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Ұлттық  тәрбие  білім  дамуының  негізгі 

басымдылық  және  органикалық  компонентінің  бірі  болып  табылады.  Ұлттық  тәрбие 

негізіне  гуманизм,  демократизм,  мәдениеттік  сәйкестіктің  басымдылықтары  енгізілуі 

қажет.  Ұлттық  тәрбие  басты  мақсаты  –  саналы  азамат,  патриотты  құру,  жас  ұрпаққа 

әлеуметтік тәжірибе алу, жастардың қажеттілігін және руханилығы, кӛркем-эстетикалық, 

еңбектік, экологиялық мәдениеті дамыған азаматтық қоғамда ӛмір сұруді үйретуді құру. Пәнді оқыту нәтижесінде студент: 

 -  ұлттық  тәрбиеге  қатысты  негізгі  ұғымдарды  және  оның  мәндік  сипаттамасын  оқу 

нәтижесінде білуі керек,  

-  ӛзін  Қазақстан  Республикасының  азаматы  және  патриоты  екендігін;  ұлтаралық 

келісімнің мәнін; жастар ортасындағы қазіргі мәселелердің мәнін меңгеруі керек 

-  Қазақстан  Республикасының  қазіргі  әлеуметтік  мәдени  жағдайының  талабына  сай 

жоғары  мектеп  түлегін  ұлттық  сана-сезімі  жоғары  азамат,патриот  қалыптастыру құзыреттілігі болып табылады. 

 

«ҚР мемлекеті және құқық тарихы» (History of State and Law of the RK) Пререквезиттер:  Саяси–құқықтық  ілімдер  тарихы,  Мемлекет  және  құқық  теориясы, 

Шетелдердің мемлекет және құқық  тарихы. Постреквезиттер: ҚР конституциялық құқығы, Саяси–құқықтық  ілімдер тарихы. 

Бағдарламаның қысқаша  мазмұны:  «Қазақстан Республикасы мемлекеті және құқығы 

тарихы»  жоғары  заң  оқу  орындары  мен  заң  факультеттерінде  білікті  заңтанушы 

мамандарды дайындауда олқытылатын негізгі фундаментельді пәндердің бірі. «Қазақстан 

Республикасы  мемлекеті  және  құқығы  тарихы»  курсының  мемлекеттiк-құқықтық 

құбылыстардың  қалыптасуы  туралы  негiзгi  ұғымдарды  даму  заңдылықтарын  оқытатын 

заң ғылымдарының негiзi болып табылады. Студенттерді оқыту мен тәрбиелеу Қазақстан 

аумағында  мемлекет  пен  құқықтың  пайда  болу,  орнығу,  сонымен  қатар  мемлекет  пен 

құқықтың типтері мен формасын, даму процестерін хронологиялық түрде оқытады.  

«Қазақстан Республикасы мемлекет және құқық  тарихы» Қазақстан аумағында мемлекет 

пен  құқықтың  пайда  болуы,  қалыптасуы  және  даму  заңдылықтарын  толық  жүйеде 

қарастырады.  Сондықтан  бiрiншi  курс  студенттерiне  барлық  мемлекеттiк-құқықтық 

құбылыстарға  қатысты  бастапқы  базалық  бiлiм  беретiн,  салалық  заң  ғылымында 

қолданатын  негiзгi  түсiнiктер  мен  категорияларды  қалыптастыратын  «Қазақстан 

Республикасы мемлекет және құқық тарихы»  негiзгi оқу пәні болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде студент: 

 -  Қазақстан  аумағында  алғаш  пайда  болған  мемлекеттің  және  одан  кейін  ӛмір  сүрген  әр 

түрлі этностар мемлекетінің құрылысы мен құқығын жақсы  білуі керек,  

-  тӛмендегі  құқықтық  актілердің  мазмұнын  ӛте  жақсы  білуге  тиіс:  Шыңғыс  ханның 

«Яссысы», «Қасымханның қасқа жолы», «Есімханның ескі жолы», «Жеті жарғы», «1926ж. 

ҚАКСР-інің Конституциясы, Қазақстан Республикасынының 1995 ж. Конституциясын ӛте 

жақсы меңгеруі керек . 

-    Қазақстан  аумағында  мемлекеттің  қалыптасуының  негізгі  кезеңдерін  және  тәуелсіз 

Қазақстанның дамуын  меңгеруі  құзыреттілігі болып табылады.  

 

2 курс 

 

3 семестр – 20 кр 

цикд 


код 

пән 


кр  цикл 

код 


пән 

кр 


Міндетті компонент – 15 кр 

Таңдау компонент – 5 кр 

ОД 


ОК 

Fil 2101  Философия  

КВ  PO 2201  ҚР құқық қорғау органдары 

ОД ОК 

IYa 


2102 

Шет тілі 

КВ 


Nt 2202  ҚР нотариаты 

ОД ОК 

OET 


2103 

Экономикалық 

теория негіздері 

 БД 

ОК 


KPZS 

2201 


Шет елдердің 

конституциялық 

құқығы БД ОК 

GPRK 


2203 

ҚР азаматтық құығы 

(жалпы бӛлім) 

БД ОК 

UPRK 


2205 

ҚР қылмыстық 

құқығы (жалпы 

бӛлім) 
4 семестр – 14 кр 

Міндетті компонент – 12 кр 

Таңдау компонент – 2 кр 

БД 


ОК 

APRK 


2202 

ҚР әкімшілік 

құқығы КВ OAON 

2301 


Кәмелетке 

толмағандардың 

әкімшілік 

жауаптылық 

ерекшеліктері 

БД ОК 

GPRK 


2204 

ҚР азаматтық құығы 

(ерекше бӛлім) 

 БД 

ОК 


UPRK 

2206 


ҚР қылмыстық 

құқығы (ерекше 

бӛлім) БД ОК 

TPRK 


2207 

ҚР еңбек құқығы 

 

 ҚР құқық қорғау органдары (Law enforcement agencies of Kazakhstan) 

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Қонституциялық құқығы. 

Постреквизиттер: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы,  ҚР Прокурорлық қадағалау. 

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Оқудың  пәнi  болып  қорғау  қызметін  жүзеге 

асыратын  жекелеген  органдар  туралы  мағұлмат  беру.    ҚР  құқық  қорғау  органдарының 

ӛкiлеттiлiгi  мен  құрамын  талқылау.  ҚР  құқық  қорғау  органдары  жайлы  мүмкiндiгiнше 

нақты  және  толық  мағлұмат  беру.  ҚР  құқық  қорғау  органдары  пәнiнiң  жүйесiн:  жалпы 

және арнайы бӛлiмдер құрайды. 

Пәннiң  жалпы  бӛлiмiнде  құқық  қорғау  органдарына  жалпылама  түсiнiк  берiледi.  Құқық 

қорғау  органдарының  түрлерi  және  олардың  басқада  мемлекеттiк  органдардан 

айырмашылығы берiледi. 

Арнайы  бӛлiмiнiң  қарастыратын  сұрақтары  болып,  прокуратура,  ішкі  істер,  қаржы 

полициясы органдары және т.б. құқық қорғау органдарының қызметкерлерiнiң құқықтық 

жағдайы, нақты органдардың ӛкiлеттiгi табылады. 

Пәнді  оқыту  барысында  алынатын  нәтижелер:    ҚР  Құқық  қорғау  қызметі  туралы 

заңның негізінде құқық қорғау органдарының құқықтық жағдайы, құқық қорғау қызметін 

жүзеге  асырушы  органдар,  олардың  құқықтық  жағдайы  мен    атқаратын  қызметі  туралы 

мәліметтерді  меңгере  отырып,  тиісті  заңнамаларды,  қабылданатын  шешімдерді 

тәжірибеде ұштастыра алуы қажет. 

Білу  керек:  ҚР  Құқық  қорғау  органдарының  түрлерін,  жекелеген  органдарға  тиісті 

заңнамалық актілерді және олардың мазмұнын, қолданылу деңгейін білу қажет.  Қолдана  алуы  керек:  Құқық  қорғау  органдары  мемлекеттiк  органдар  болып 

табылатындықтан  және  олардың  құқықтық  жағдайы  жылдам  ӛзгеріп  тұратындықтан, 

кӛбiне арнайы заңдарды қолданған жӛн. 

Меңгеруі  керек:  Осы  пәндi  толық  қанды  меңгеру  үшiн,  негізінде  тиісті  заңнамаларды 

және    арнайы  оқулықтардың  да  маңыздылығын  біліп,  құқық  қорғау  саласы  туралы 

мағұлматтар дерегін, заңмен жұмыс жасау талаптарын меңгеру керек. 

Құзыреттілік:  Құқық қорғау органдары пәнінің зерттеу шеңберіне кіретін құқық қорғау 

органдары  қызметкерлерінің  құқықтық  жағдайы,  қызмет  барысында  қолданылатын 

заңнамаларды, бағдарламалардың жетілдірілген әдістемелерін қолдану шеңберін арттыру. 

Теория  мен  тәжірибенің  ӛзара  байланысын,  құқық  қорғау  органдарының  ара  жігін 

ажырату  формаларын,  нормативтік  құқықтық  актімен  салыстыра  отырып  құзыреттерін, 

олардың құқықтық жағдайын айқындау. Бағдарлама жетекшілері:  аға оқытушы Османова Г.Ж.     

 

ҚР Нотариаты (Notary RK) Пререквизиттер:  Азаматтық  құқық:  Азаматтық  құқықтың  субъектілері;  Сенімхат; 

Мәмілелер; Кепіл; Міндеттемелердің жекелеген түрлері; Мұрагерлік құқық. Азаматтық іс 

жүргізу құқығы: Дәлелдемелер мен дәлелдеу (дәлелдемелерді қамтамасыз ету); Ерекше іс 

жүргізу.  Отбасылық  құқық:  Алименттік  қатынастар;  Неке  шарты.  Қаржылық  құқық:  

Мемлекеттік баж. Постреквизиттер: Кәсіпкерлік құқық; меншік құқығы және заттық құқық; атқарушылық 

іс жүргізу. Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Нотариат-  бұл  даусыз  келісімдерді,  фактілерді, 

дәлелдемелерді , құжаттарды куәландыруды және азаматтардың және заңды тұлғалардың 

құқықтарын,  мүдделерін  заңды  түрде  бекітуге  бағытталған  басқа  да  нотариалдық  іс-

шараларды  орындау  қызметтерін  жүзеге  асырушы  органдар  жүйесі.  Қазақстан 

Республикасының  нотариаты    пәні  нотариалды  органдармен  қорғалатын  азаматтар  мен 

ұйымдардың  субъективтік  құқықтары    мен    заңмен  қорғалатын  мүдделерін  реттейтін 

құқық  нормалары  болып  табылады.  Студенттерге  азаматтардың  құқықтары  мен  заңды 

мүдделерін қорғау нысанын білу   болашақ заңгерлер үшін қажетті шарт. Біздің еліміздегі 

құқық  қорғау  органдарының  арасында  нотариаттардың  азаматтар  мен  ұйымдардың 

құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заңдылықты және құқықтық тәртіпті  қамтамасыз 

ету, шарттар мен мәмілелерді куәландыру жолымен құқық бұзушылықтардың  алдын алу, 

мұрагерлік  құқықтарды  рәсімдеу,  атқару  жазбаларын  жүзеге  асыру  және  басқа  да 

нотариалдық  әрекеттер  жүргізуде  ролі  зор.  Ішкі  азаматтық  айналым  және  сыртқы 

экономикалық  байланыстардың  тез  даму  кезеңінде  нотариалды  органдардың  қызметі 

ерекше маңызға ие. 

Пәнді  оқытудың  мақсаты  -  студенттерге  субъективтік  құқықтарды  нотариат  арқылы 

қорғау нысанын реттейтін құқық нормаларының маңызын; азаматтық, шаруашылық және 

басқа  қатынастарда  заңдылықты  нығайтудағы  нотариаттың  ролін;    нотариаттық  іс-

әрекеттерді  жасау  тәртібін,  құқық  нормаларының  нотариат  органдарының  оларды 

тәжірибеде қолдануымен тығыз байланысын түсіндіру. 

Пәннің  міндеттері:  нотариаттың  қайнар  кӛздерімен  танысу,  нотариат  туралы  

нормативтік  құқықтық  актілерді  білу,  олармен  дұрыс  жұмыс  істеу,  нотариат  қызметі 

қағидаларын білу және нақты мәселелерді шешу кезінде оларды дұрыс қолдану. 

Пәнді оқу барысында күтілетін нәтижелер:   

Студент  білуі:  құқықтың  қайнар  кӛздерімен  танысу,  нотариат  туралы    нормативті 

құқықтық актілерді білу, олармен дұрыс жұмыс істеу, нотариат қызметі қағидаларын білу 

және  нақты  мәселелерді  шешу  кезінде  оларды  дұрыс  қолдану.  Студенттер  теориялық 

жағдайларды  тәжрибеде  дұрыс  қолдана  білуі  тиіс,  нотариалды  әрекеттерді  тіркеу 

тізілімдер  нысандарымен,  куәландырылатын  құжаттар  мен  мәмілелермен  танысу, 

нотариустардың нақты құқықтары мен міндеттерін, оларға қойылатын құқықтық, ӛнегелі 

талаптарды білуі қажет. 

Студенттің  жасай  білуі:    нотариалды  әрекеттерді  тіркеу  тізілімдер  нысандарымен, 

куәландырылатын құжаттар мен мәмілелермен танысу, нотариустардың нақты құқықтары 

мен міндеттерін, оларға қойылатын құқықтық, ӛнегелі талаптарды жасай алу керек. 

Студент  меңгеруі  тиіс:  Қазақстан  Республикасы  нотариаты  және  оның  қызметі  курсын 

оқудың  мақсаты;  студенттерге  субъективтік  құқықтарды  нотариалдық  қорғау  нысанын 

реттейтін  құқық  нормаларын;  азаматтық,  шаруашылық  және  басқа  қатынастарда 

заңдылықты  бекітуде  нотариаттың  ролінің  ӛсуін;    нотариалды  органдардың  тәжірибеде 

құқық нормаларын қолдану болып табылады. 

Құзіреттілік:  

- құқық қолдау қызметі үшін әдістемелік базаны қолдана білу, талдау, ӛз алдына жекеше 

зерттеу білу;  

-заңгердің этика қағидасын сақтау, профессионалдық міндеттерді адал орындау. 

Пәннің міндеттері: нотариаттың қайнар кӛздерімен танысу, нотариат туралы  нормативтік 

құқықтық актілерді білу, олармен дұрыс жұмыс істеу, нотариат қызметі қағидаларын білу 

және нақты мәселелерді шешу кезінде оларды дұрыс қолдану.  


 

«Кәмелетке толмағандардың әкімшілік жауаптылық ерекшеліктері» (Features of the 

administrative responsibility of minors) OAON 2301 

Пререквезиттер:  Мемлекет  және  құқық  теориясы,  ҚР  конституциялық  құқығы,  ҚР 

әкімшілік құқығы, ҚР еңбек құқығы.                             Постреквезиттер:  ҚР  азаматтық  іс-жүргізу  құқығы,  ҚР  қылмыстық  іс-жүргізу  құқығы, 

әкімшілік жауапкершілік. Бағдарламаның 

қысқаша 

мазмұны: 

«Кәмелетке  толмағандардың  әкімшілік 

жауаптылық ерекшеліктері»» әкімшілік жауапкершілік пәнінен туындайды.  

Бұл курста - кәмелетке толмағандардың әкімшілік құқық бұзушылықтарының түсінігі мен 

құқықтық  аспектілері,  ата-аналардың  балаларды  тәрбиелеу  жӛніндегі  міндеттерді 

орындамаулары, кәмелетке толмаған балаларды  мас болу күйіне дейін жеткізу, кәмелетке 

толмаған  балаларға алкоголь ішімдіктерін сату, жас ӛспірімдерге темекі ӛнімдерін сату, 

кәмелетке  толмағандарды  эротикалық  мазмұндағы    ӛнімді  әзірлеуге  тарту,  асырап  алуға 

немесе  тәрбиелеуге  беруді  қажет  ететін  кәмелетке  толмағандар  туралы  мәліметтердің 

мерзімі  мен  тәртібін  бұзу,  бала  асырап  алу  жӛніндегі  заңсыз  қызмет,  кәмелетке 

толмағандардың  әкімшілік  құқық  бұзушылық  істерімен  айналысатын  учаскелік 

инспекторлардың қызметі мәселелері қарастырылады.  

Сондықтан  «кәмелетке  толмағандардың  әкімшілік  жауаптылық  ерекшеліктері»  пәнін 

оқытудың  мақсаттары  болып:  студенттерге  әкімшілік  мәжбүрлеудің,  жауапкершіліктің 

түсінігін,  түрлерін,  маңызын    және  кәмелетке  толмағандардың  әкімшілік  жауаптылық 

ерекшеліктерін,  оларға  тәрбиелік  ықпал  ететін  шаралар  түрлерін  мүмкiндiгiнше  нақты 

және толық мағлұмат беру. 

Пәннің міндеттері: әкімшілік жауаптылықтың құқықтық   кӛздерімен танысу, жауаптылық 

туралы    нормативтік  құқықтық  актілерді  білу,  олармен  дұрыс  жұмыс  істеу,  әкімшілік 

жауаптылық белгілейтін органдардың қызметі қағидаларын білу және нақты мәселелерді 

шешу кезінде оларды дұрыс қолдану.  

Пәнді оқыту нәтижесінде студент: 

 - кәмелетке толмағандарға әкімшілік жауаптылықты қолдану негіздерін білуі керек;   -    Қазақстан  аумағында  қолданылатын  құқықтық  актілердің  мазмұнын  жетік  меңгеруі 

керек  

-  Әкімшілік  құқық  бұзушылық  туралы  кодекс,  кәмелетке  толмағандардың  құқық 

бұзушылық профилактикасы туралы 2010 жыл 29 сәуірдегі Заңын  меңгеру  құзыреттілігі 

болып табылады 

 

3 курс 

 

5 семестр – 17 кр 

цикд 

код 


пән 

кр  цикл 

код 

пән 


кр 

Міндетті компонент – 11 кр 

Таңдау компонент – 6 кр 

БД 


ОК2 

MPP 


3212 

Халықаралық 

жария құқығы 

БД КВ2 

PHRK 


2205 

ҚР адам құқығы 

БД 


ОК4 

EPRK 


3216 

ҚР экологиялық 

құқығы ПД КВ2 

SP 


3302 

ҚР отбасы құқығы 

ПД 


ОК1 

GPRK 


3301 

ҚР азаматтық іс-

жүргізу құқығы 

 ПД 

ОК2 


UPRK 

3302 


ҚР қылмыстық- іс-

жүргізу құқығы 6 семестр – 20 кр 

Міндетті компонент – 9 кр 

Таңдау компонент – 11 кр 

БД 


ОК1 

IPPU 


3203 

Саяси және құқық 

ілімдер тарихы 

БД КВ1 

Kri 


3203 

Криминология БД 

ОК3 


ZPRK 

3215 


ҚР жер құқығы 

БД КВ3 

PGPD 


3207 

Азаматтық іс жүргізу 

құжаттарын 

дайындау 

практикумы 

БД ОК5 

PEYu 


3217 

Заңгердің кәсіби 

этикасы 

ПД КВ1 

PUPD 


3301 

Қылмыстық-

процесуалдық 

құжаттарды 

дайындау 

практикумы 

ПД 


ОК3 

NPRK 


3303 

ҚР салық құқығы 

ПД 


КВ3 

PTGP 


4303 

Мемлекет және 

құқық теориясының 

мәселелері 

ПД 


ОК4 

FPRK 


3304 

ҚР қаржы құқығы 

 

  

«ҚР адам құқығы» (Human rights RK) 

Пререквезиттер:  

1.Мемлекет және құқық теориясы 

2. ҚР Конституциялық құқығы                                                              

Постреквизиттер:  

1.Салыстырмалы құқықтану 

2. Халықаралық жеке құқығы 

3. Мемлекет және құқық теориясының мәселелері. Бағдарламаның қысқаша мазмұны:  

«Адам  құқықтары»  оқу  пәні  адам  құқықтарының  жалпы  теориясының  түбегейлі 

мәселелерін  зерттейді.  Оқу    курсын  студенттерге  оқыту  барысында  қоғам  ӛмірінің 

мемлекеттік-құқықтық  құбылыстарына  құқықтық  талдау  жасауда  дәстүрлі  және  жаңа 

тәсілдер  қолданылады,  мемлекеттік-құқықтық  тәжірибе  қолданылады.  Адам  құқықтары 

мен бостандығы үстемдігі  демократиялық , құқықтық мемлекеттің негізгі қағидасы және 

Ата заңымызда бекітілген. 

Адам  құқығы  мемлекет  және  құқық  туралы  ғылыммен  зерттеледі,  себебі  күрделі 

мемлекеттік-құбылыстардың барлығы мемлекеттік-құқықтық ӛмірдің негізгі, ӛзегі болып 

табылатын нақ осы адам құқықтарында түзеледі. Арнайы оқу курсын оқытудың мақсаты 

студенттерді мемлекеттік-құқықтық қатынастар туралы, адам және азаматтың құқықтары 

мен  негізгі  бостандықтары  туралы,  олардың  қамтамасыз  етілуі  мен  қорғалуының 

құқықтық  және  институционалдық  механизмі  туралы  қазіргі    заманның  талабына  сай 

біліммен таныстыру. Пәнді оқыту нәтижесінде студент: 

-

 адам  құқықтарының  негізгі  концепциялары,  қазіргі  таңдағы  адам  құқығы 

идеясының  генезисі  туралы,  адам  құқығының  еуразиялық  тұжырымдамасының 

қалыптасуының  ерекшеліктері  туралы,  адам  құқықтарын  қамтамасыз  етіп,  қорғаудың 

халықаралық  және  ұлттық,  құқықтық  және  институционалдық  тетіктері  туралы,  адам 

құқығы саласында Қазақстан Республикасының конституциялық-құқықтық саясаты және 

оның болашағы туралы түсініктерін білуі керек

-

 

азаматтардың  жарияланған  құқықтары  мен  бостандықтары  және  оларды  қоғамда жүзеге  асырылуының  арасындағы  қатынасты  реттейтін  нормативтті  актілерді  меңгеруі 

керек; 

-адамның  жеке  құқықтарын  жүзеге  асыру  мен  мемлекеттік  және  қоғамдық  мүдделердің 

сақталуының  арасындағы  дауларды  шешудің  жолдары  мен  құралдарын  іздестіру,  ӛзінің 

және ӛзгенің әрекеттеріне баға беру және осының негізінде шынайы ӛмірлік жағдайларда құқыққа  сай  тұрғыдан  таңдау  жасай  білу  сияқты  құқықтық  мәдениеттің  маңызды 

компоненттерін меңгеруі құзіреттілігі болып табылады. 

 

ҚР отбасы құқығы  (Family law of RK) 

Пререквизиттері:  ҚР  Конституциялық  құқығы,  Рим  құқығы,  ҚР  Азаматтық  құқығы 

(жалпы және ерекше бӛлім), Азаматтық іс жүргізу құқығы. Постреквизиттері:  Нотариат, Атқару ӛндірісі, Сот ӛндірісі 

Бағдарламаның қысқаша мазмұны:Қазақстан Республикасының отбасы құқығы негізгі 

құқық  салаларының  бірі,  мемлекеттік  жалпы  міндетті  білім  стандартына  сәйкес 

«Юриспруденция» мамандығы бойынша заңи жоғарға оқу орындары мен факультеттердің  

студенттерін оқытуға арналған.  ҚР  Отбасы  құқығы  пәнінің  мақсаты  болып  ілімнің  белгілі  бір  жүйелігін 

қалыптастыратын  отбасылық  құқықтың  теориялық  негіздерін  зерттеу,  отбасылыӛ  заң 

нормаларын және құқықтық принциптерін, отбасын және некені халықаралық қорғау мен 

қолдаудың тәжірибесімен танысу және зерттеу, мемлекеттің отбасын қолдау және қорғау 

саясатының негіздерін зерттеу, отбасылық құқықтың, некелік отбасылық заңдардың даму 

тенденциясын анықтау және зерттеу болып табылады. ҚР  Отбасы  құқығы  пәнінін  негізгі  міндеттері:  мемлекеттің  неке  және    отбасы 

саласындағы  саясатын,  оның  жалпы  мүдделерін  іске  асыруды  қамтамасыз  ететін  және 

бақылауды  жүзеге  асыратын  ҚР  мемлекеттік  органдарының  құрылымын  және  қызметін 

реттеу;  отбасының  құқықтық  мәртебесін  анықтау  арқылы  оның  қоғамдағы  орнын 

нақтылау;  неке  және  отбасы  саласындағы  мемлекеттік  органдардың  қызметін,  олардың 

ӛзара әрекетін және шешім қабылдау тәртібін анықтау; отбасы мүшелерінің мүліктерінің 

құқықтық  мәртебесін  реттеу;  отбасылық  құқықтық  қатынастардың  субъектілерінің 

жауапкершілігін реттеу. Пәнді оқу барысында күтілетін нәтижелер:   

Студент  білуі:  отбасылық  құқық  жүйесінің  құрылымын,  ішкі  ӛзара  әрекет  ету  және 

функцияларды  бӛлу  принциптерін,  отбасы  заң  нормаларын  және  даму  тенденциясын 

меңгеру керек.  

Студенттің  жасай  білуі:   Отбасылық құқық  бойынша оқу сабақтарының негізгі  түрлері 

лекциялар болып табылады,оларда пән бойынша теориялық білімдердің негіздері беріледі, 

отбасылық құқықтың ең қиын мәселелері ашылады. 

Студент  меңгеруі  тиіс:  Студенттермен  оқу  материалын  ұғынудың  бақылау  жүйесі 

ретінде  оларды  сабақ  үстінде  ауызша  сұрау  болып  табылады.  Бақылаудың  қорытынды 

нысаны    сынақ  болып  табылады,  оның  мақсаты  теориялық  білімдерді  тексеру  және 

оларды нақты есептерді шығарған кезде қолдана білу. Құзіреттілік:  

- отбасы құқықтық нормативтік актілердің жобасын жасауға қатысу; заңға сәйкес заңдық 

әрекеттерді  нақты  шешуге  атсалысу;  отбасы  құқығы  саласында  мамандандырылған 

заңдық кеңестер беруге тиіс.  

 

Криминология (Criminology)   Пререквизиттер: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бӛлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше 

бӛлім), ҚР қылмыстық іс жүрғізү құқығы.   Постреквизиттер:  Қылмыстық-процесуалдық  құжаттарды  дайындау  практикумы,  ҚР 

прокурорлық қадағалау, Адвокатура. Криминология    курсының  қысқаша  мазмұны:  криминология  әлеуметтік  құқықтық 

ғылым  ретінде  қоғамдық  ең  келеңсіз  құбылыс  қылмыстылықтың  жай  күйі  мен 

құрылымын, себептері мен жағдайларын, қылмыскер тұлғасын, оның қылмыстанушылық 

тұрпатын,  қылмыстылықтың  алдын  алу  жолдары,  арнайы  қылмыстар  мен  бірыңғай 

қылмыстардың себеп сылтаулармен ұштасыра отырып зерттейді. 


Криминология ғылымы нақты қылмысты, оған тағайындалатын жазаны және қылмыстық 

жауаптылықты  қылмыстық  заң  тұрғысынан  зерттейтін  болса,  криминология  ғылымы 

қылмыстылықты әлеуметтік құқықтық құбылыс ретінде жалпылама зерттейді. 

Пәнді  оқыту  барысында  алынатын  нәтижелер:  Криминология  әлеуметтік  құқықтық 

ғылым  ретінде  қоғамдық  ең  келеңсіз  құбылыс  қылмыстылықтың  жай  күйі  мен 

құрылымын,  себептері  мен  жағдайларын,  қылмыскер  тұлғсын,  оның  қылмыстанушылық 

тұрпатын,  қылмыстылықтың  алдын  алу  жолдары,  арнайы  қылмыстар  мен  бірыңғай 

қылмыстардың себеп сылтаулармен ұштасыра отырып зерттейді. 

Білу  керек:  Болашақта  қылмыстылықтың  алдын  алу  шараларын  ғылыми  ұйымдастыру 

қажеттілігі  артады.  Қазіргі  кезеңдегі  заңгер  профилактикалық  құжаттарды  біліктілікпен 

құра  білуге,  құқықтық  актілердің  жобаларын  сараптай  білуге,  әр  деңгейдегі  мемлекеттік 

органдарда қылмыстылық деңгейінің жай-күйіне баға бере отырып, құзіретті қимыл жасай 

білуге  және  қылмыстылықтың  алдын  алу  шараларын  ӛңдеуде  ұсыныстар  айта  білуге  

тиісті. 


Қолдана  алуы  керек:  Криминология пәнін оқытудың жаңа үрдістерін пайдалана білуді, 

қылмыстылықтың  алдын-алуға  бағытталған,  нарықтық  жағдайдағы  қылмыстылықтың 

деңгейін салыстыруға мүмкіндік тудыратын статистикалық мәліметтер мен статистикалық 

жалпылама кӛрсеткіштерді пайдалана білуінде. 

Криминология ғылымы нақты қылмысты, оған тағайындалатын жазаны және қылмыстық 

жауаптылықты  қылмыстық  заң  тұрғысынан  зерттейтін  болса,  криминология  ғылымы 

қылмыстылықты әлеуметтік құқықтық құбылыс ретінде жалпылама зерттейді. 

Меңгеруі керек: Криминология пәнін оқу арқылы студент қылмыстылықтың деңгейі, жай 

күйі,  құрылымына  талдау  жасау,  оған  баға  беру,  қылмыстылықтың  қарқынын  анықтау, 

қылмыстанушылық болжамдар жасау, жоспарлау әдіс тәсілдерін меңгеруге  тиісті. 

Құзыреттілік: Крминология пәнінің зерттеу шеңберіне кіретін қылмыстылықтың сеьбебі 

мен  жағдайларын,  қылмыскер  тұлғаны  зерттейтін  және  капиталистік  қоғамдық 

қатынастардағы 

қылмыстылықтың 

алдын-алуға 

бағытталған 

бағдарламалардың 

жетілдірілген әдістемелерін қолдану шеңберін арттыру. Бағдарлама жетекшілері: аға оқытушы: С.Р. Буранбаева 

 

«Азаматтық  іс  жүргізу  құжаттарын  дайындау  практикумы»  (Workshop  on  the preparation of civil service documents) 

Пререквизиттері: Рим құқығы, ҚР Азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бӛлім), 

 ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы. Постреквизиттері:  Атқару ӛндірісі, Сот ӛндірісі 

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны: 

Азаматтық  процессуалдық  құжаттарды 

құрастырудың  практикумы  -  студенттерді  азаматтық  істер  бойынша  процессуалдық 

құжаттарды  құрастыруға  дағдыландыратын  арнайы  курс  болып  табылады.  Бұл  арнайы 

курсты  оқу  болашақ  судьяларды,  заң  кеңесшілерін,  прокурорларды,  адвокаттарды 

дайындауға  зор  ықпал  етеді.  Арнайы  курстың  мақсаты:  студенттерге  азаматтық  сот  ісін 

жүргізу  барысында  құрастырылатын  әртүрлі  құжаттарды  (талап  арыз,  ұйғарым,  шешім, 

сот  бұйрығы,  шағым,  наразылық,  т.б.)  құрастырудың  принциптерін,  құжаттардың 

түрлерін, құрастыру тәртібін үйрету;  іскерлік дағдылар қалыптастыру. Курстың  мақсаты 

болып    студенттердің  азаматтық  сот  ӛндірісіндегі  сот  актілерін  тәжірибе  жүзінде 

пайдалануды  игеру  болып  табылады.    Бұл  пәннің  ӛзге  пәндерден  басты  маңызы    қазіргі 

кезде  азаматтық  іс  жүргізу  қатынастарының  қоғамда  айрықша  маңызды  сипатқа  ие 

болуымен  байланысты.  «Азаматтық  іс  жүргізу  құжаттарын  құрастыру»  курсын  оқыту 

студенттердің  іс  жүргізу  құжаттарын  нысаны  мен  мазмұны  бойынша  қандай  болу 

керектігін анықтауы үшін қажет. 

Пәнді оқытуда күтілетін нәтиже


Студент  білуі  тиіс-    іс  жүргізу  құжаттарының  жүйесін,  олардың  маңызын.  тиісті 

құжаттардың  нысаны  мен  мазмұнына  заң  бойынша  қойылатын  талаптар,  азаматтық  сот 

ӛндірісінің  қағидалары,  тәртібі  және  іске  қатысушылардың  құқықтық  жағдайы  ;  бірінші 

саты  бойынша  процессуалдық    мектептер  мен  бағыттарды  білу,  азаматтық  іс  жүргізудің 

бірінші сатысында және сот қаулыларын қайта қарау сатысында  істерді қарау және шешу 

ерекшеліктерін,  сондай-ақ,  іс  жүргізу    құжаттарының  жекелеген  мәселелері  бойынша 

ғылыми және ӛзіндік ұстанымды қалыптастыру; 

студент  жасай  білу  керек      -  азаматтық  іс  жүргізу  құжаттарын  сауатты  толтыра  білу; 

азаматтық  іс  жүргізу  құқықтық  қатынастарды  реттейтін  нормативтік  құжаттарды  дұрыс 

ажырата  білу;  талдай  білу  және  орнымен  қолдана  білу;  соттарды  ведомствалық 

бағыныштылығы мен азаматтық істердің соттылығына қатысты даулы мәселлелерді шеше 

білу, азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыруды тәжірибелік мәселелеріне ӛз бетінше 

талдау жасап жобаларын жасау; студент  меңгеруі  тиіс  –  азаматтық  іс  жүргізу  құжаттарын  құрастырудың  мазмұнына 

негізіне талдау жүргізу; азаматтық іс жүргізу құжаттарын тәжірибеде ӛз бетінше қолдану   Құзіреттілігі:

 

 

- нормативтік құқықтық актілерді қолдануда қабілетті болу, кәсіби қызметте материалдық 

және іс жүргізу құқықтарын қолдану; азаматтық іс жүргузу нормаларын дұрыс талқылай 

білуі,  азаматтық  іс  жүргізу  заңдарының  нормаларын  қолдана  отырып,    тәжірибелік 

есептер  шығара  білуі,  сот  тәжіриебесін  теоретикалық  білімге  байланыстыра  қолдана  алу 

қажет.  


 

Қылмыстық-процесуалдық  құжаттарды  дайындау  практикумы  (Workshop  on  the 

preparation of the criminal procedural documents) 

Пререквизиттер: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бӛлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше 

бӛлім  ), ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы, Құқық қорғау органдары. Постреквизиттер: ҚР прокурорлық қадағалау, Адвокатура. 

Қылмыстық-процесуалдық құжаттарды дайындау практикумы курсының қысқаша 

мазмұны: Студенттер қылмыстық іс жүргізу құжаттарын дұрыс толтыруды, құрастыруды 

үйренеді.  Алдына  ала  тергеу,  анықтау  және  сот  органдарының  және  лауазымды 

тұлғаларының  процессуалдық  шешім  қабылдау  барысында  жасалатын  құжат  түрлері 

анықталады.  Арнайы  курстың  мақсаты  студенттерге  тек  процесуалдық  актілер  тұралы 

білім  жиынтығын  берумен  шектелмей,  сонымен  қатар  сол  актілермен  жұмыс  істеп 

үйренуді  кӛздейді..  Осыған  байланысты  студент  процесуалдық  шешімдерді  іс  жүзінде 

бекіте  білуге  дағдылануы  қажет.  Осыны  ұйренуге  студенттердің  процесуалдық  актілерді 

толтыру кӛмек болады. Пәнді оқыту барысында алынатын нәтижелер:  

Білу керек: қылмыстық іс жүргізу құжаттарының түсінігін, олардың жіктелуін, сондай-ақ 

қылмыстық  іс жүргізу құжаттарына қойылатын талаптарды және олардың қылмыстық  іс 

жүргізу барысындағы маңыздылығын білуі керек. 

Қолдана  алуы  керек:  Қылмыстық  іс  жүргізу  құжаттарын  толтыру  барысында 

қылмыстық  іс  жүргізу  заңнамасын  дұрыс  пайдалана  және  қолдана  алу  керек,  сондай-ақ 

әрбір қылмыстық іс жүргізу құжатын дұрыс құрастыра білуі керек. 

Меңгеруі  керек:  Курсты  оқу  барысында  студенттер  процесуалдық  іс  жүргізу 

құжаттарының  мазмұны  мен  нысанының  және  оларды  бекітудің  бір  тұтастығын  жақсы 

менгеруі  тиіс.  Процесуалдық  актінің  сапалығы  процесуалдық  іс  әрекеттің  мазмұны  мен 

белгілерін, сондай-ақ олардың құрастырылуын меңгеру керек. Құзыреттілік: Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру практикумы пәнінің зерттеу 

шеңберіне  кіретін  құқықтық  қатынастарды,  сондай-ақ  іс  жүргізу  құжаттарын  құрастыру 

шеберлігін арттыру. 


Бағдарлама жетекшісі: заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Жұманбаева Н.А. 

  

«Мемлекет және құқық теориясының мәселелері» (Problems in the Theory of State and 

Law) 

  Пән пререквизиттері: «Мемлекет және құқық теориясының мәселелері» пәнін оқу үшін 

студенттерге келесі пәндерді білу қажет: 

– мемлекет және құқық теориясы; – халықаралық құқық;  Пән  постреквизиттері:  аталған  пән  бойынша  алынған  білім  келесі  пәндерді  оқу  үшін 

қажет: 


 – Адам құқықтары және оларды қорғау механизмі;   

 ҚР мемлекеттік қызмет;  

 ҚР сайлау құқығы; 

–  Қазіргі таңдағы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет мәселелері.   Курстың қысқаша мазмұны: 

 

Оқу  курсы  «Заңтану»  мамандығы  бойынша  та  пәндер  қатарына  жатады.  Курстың міндеті  адам  құқықтары  және  оларды  қорғаудың  механизмдері  туралы  студенттерге 

Қазақстан Республикасының және халықаралық құжаттардың негізінде жүйелі білім беру 

болып табылады. 

«Мемлекет  және  құқық  теориясының  мәселелері»  пәнін  оқу  барысында  студент  әлемдік 

тәжірибедегі  мемлекеттік-  құқықтық  құбылыстар  туралы  деректер  мен  мәліметтерді 

алады,  бұл  студент  бойында  ерекше  заңи  ойлау  мен  құқықтық  сана  қалыптастыруға, 

мемлекет  пен  құқықтың  болашақтағы  даму  бағытын  болжауға  мүмкіндік  тудырады. 

Сонымен  қатар  ХХІ  ғасыр  заңгерлерінің  экономикалық  реформалар  мен  ел  ӛмірін 

демократияландыру,  адам  құқығын  қорғау  және  елімізде  демократиялық,  құқықтық 

мемлекет идеясын орнықтандыруда қажетті біліммен қаруландырады. 

Мемлекет  және  құқық  теориясының  ӛзекті  келелі  мәселелерін  оқып  зерттеу,  мемлекет 

және  құқық  теориясы  бойынша  алған  білімдерін  жаңарту,    мемлекет  және  құқық 

теориясының ӛзекті мәселелерін талдау.  

Оқыту  жүйесінің  құрылымы  дәрістен,  семинар  сабақтарынан  және  студенттің  ӛзіндік 

жұмысынан  тұрады.  Семинар  сабағы  қай  уақытта  да  болмаса  оқу  үрдісінің  маңызды 

нысандарының  бірі  болған.  Семинар  сабағы  кезінде  студент  тақырып  бойынша  барлық 

сұрақтарды  толығымен  меңгереді.  Оқу  материалдарын  жете  зерделейді.  Соның 

нәтижесінде студент ғылыми теориялық және практикалық білім алады. 

Пән бойынша семинар сабағы әртүрлі нысандарда жүргізіледі (сұрақ-жауап, ауызша сабақ 

айту,  дискуссия).  Семинардың  мақсаты  -  әдебиеттермен  жеке  жұмыс  жасау  нәтижесін 

тексеру, түсінбеген мәселелерді шешу, студенттің аудиторияда кӛпшілік алдында шығуға 

дағдылануы.  Семинар  сабағына  дайындалу  силлабустың  жоспарына  сәйкес  жүргізуі 

қажет.  Семинар  жоспары  бойынша  сабақта  қаралатын  тақырып  бойынша  сұрақтарды 

қарап алу қажет. Семинар сабағының әрбір сұрақтары бойынша студент әдебиетті мұқият 

оқып  шығуы  керек.  Осы  әдебиеттерді  зерттеу  нәтижесінде  нақты  сұрақ  бойынша  ӛзінің 

ой-пікірі,  кӛзқарасы  болуы  қажет.  Сабаққа  дайындалу  барысында  материалды  жаттауға 

болмайды, оны сана сезіммен, түйсікпен түсініп оқу керек. 

Студент ӛзіндік жұмысты орындауға арналған тақырыппен, тапсырманың сұрақтарын оқу 

қажет.  Бұларды  жүзеге  асыру  үшін  берілген  тапсырмаларға  ұсынылатын  нормативтік 

актілер  және  әдебиеттермен  танысуы  керек.  Ғылыми  әдебиеттерді  оқығаннан  кейін, 

тапсырма бойынша берілген әрбір сұрақтарға жазбаша жауап берілуі тиіс. 

Пәнді оқыту нәтижесінде студент: 

-    қоғамның  мемлекеттік-құқықтық  нысандағы  ұйымының  даму  барысы  мен  негізгі 

заңдылықтарымен оқып танысып білуі керек; 

-  адам  құқықтарын,  олардың  пайда  болуы  мен  даму  тарихын,  жіктелуі  мен  қорғау 

механизмін,  студенттердің  ғылыми  материалдар  мен  заң  актілерімен  ӛз  бетінше  жұмыс 

істеу дағдысы мен тәсілдерін жетілдіру жолдарын меңгеру керек; -  адам  құқықтары  бұзылған  жағдайда  қандай  мемлекеттік  органдарға  және  қоғамдық 

ұйымдарға шағымдану керектігін және оның тәртібін білу құзыреттілігі болып табылады. 

 

4 курс 

 

7 семестр – 17 кр 

цикд 

код 


пән 

кр  цикл 

код 

пән 


кр 

Міндетті компонент – 11 кр 

Таңдау компонент – 6 кр 

БД 


ОК1 

MChP 


4201 

Халықаралық 

жекеше құқық 

БД КВ1 

IP 4201 


ҚР Тұрғын үй 

құқығы


 

ПД ОК1 

Kri 4301 

Криминалистика 

БД КВ2 

ODPUP 


4202 

Сотқа дейінгі ҚІ 

қарау ерешеліктері 

ПД ОК2 

PNRK 


4302 

ҚР прокурорлық 

қадағалау 

ПД КВ1 

PTGP 


4301 

Мжәне ҚТ 

мәселелері 

ПД ОК3 

SE 4303 


Соттық 

экспертология 

ПД 


КВ2 

PGPD 


4302 

АзІЖ құжаттарын 

құрастыру 

практикумы 

ПД 


ОК4 

Adv 4304  Адвакатура 

 

 ҚР Тұрғын үй құқығы (Housing Law of RK) 

Пререквизиттері:  1.ҚР  конституциялық  құқығы:  Құқықтың  негізгі  қағидалары, 

конституциялық  құқы  субьектілері,  адам  және  азаматтардың  негізгі  құқықтары  мен 

міндеттеріхалықаралық шарттардың ҚР қолданылуы, конституциялық құқықтың қайнар 

кӛздері  т.б  2.Мемлекет  және  құқық  теориясы:  Мемлекет  пен  құқықтың  пайда  болуы, 

Азаматтық  қоғам  және  құқықтық  мемлекет,  Құқықтың  мазмұны,  Құқықтың  нысаны, 

Құқықтық нормалар, Нормативтік құқықтық актілерді жүйелеу, Құқықтық қатынастар т.б 

3.  Азаматтық  құқық:  азаматтық  құқықтың  субьектілері,  обьектілері,  мәмілелер,  меншік 

құқығы,  міндеттемелер,  шарт  туралы  жалпы  ережелер,  міндеттемелердің  жекелеген 

түрлері: сатып алу сату, айырбас, сыйға тарту, жалдау, тұрғын үйді жалдау, Сақтандыру, 

мұрагерлік құқық, халықаралық жеке құқық т.б Постреквизиттері: 

1. ҚР Азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бӛлім); 

2. ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы; 

3. Әкімшілік құқық

4. Қаржылық құқық; 

5. Банктік құқық; 

6. Қылмыстық құқық; 

7. Еңбек құқығы.  Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Пәнді  оқытудың  мақсаты  конституциялық 

құқықтан  бастау  алатын,  азаматтық  құқықтық  ережелермен  астасып  жатқан,  тұрғын  үй 

қатынастары  туралы  ҚР  заңының  ережелерімен  реттелетін  тұрғын  үйге  деген  азаматтар 

мен заңды тұлғалардың Қазақстан еспубликасындағы негізгі құқықтары мен міндеттерін, 

ӛзара  тұрғын  үй  құқығымен  байланысты  құқықтық  қатынастарды  студенттерге  оқыту 

болып  табылады.  Ал,  ҚР  Тұрғын  үй  құқығы  пәнінің  міндеттері:  тұрғын  үй  құқығының 

субьектілері арасындағы қатынастарды реттейтін негізгі  бастауларды зерттеу, тұрғын  үй 

қатынастарына  арналған  терминдерді  талқылау,  талдау,  сан  алуан  сипаттағы  тұрғын  үй қатынастарын  құқықтық  реттеудің  қырларымен  таныстыру,    тұрғын  үй  құқығын  жете 

білетін болашақ заңгер мамандарын даярлау болып табылады Күтілетін нәтиже: ҚР Тұрғын үй құқығы пәнін оқудың нәтижесінде, 

Студент  білуі  тиіс-    :  тұрғын  үй  құқығының  негізгі  ұғымдарын,  түрғын  үй  құқығы 

аясындағы теориялық зерттеулерді және басты мәселелерді білу; тұрғын үй қатынастарын 

реттейтін  теориялық  құқықтық  негіздерді  үйренуге;  тұрғын  үй  қатынастарын  реттейтін 

нормалардың  методикалық  құқықтық  реттеу  нормаларын 

білуге;  Қазақстан 

Республикасының тұрғын үй қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық актілерін; студент жасай білу керек   тұрғын үй құқығы асындағы барлық теориялық зерттеулерді 

талдауы;  тұрғын  үй  қатынастарын  реттеудегі  негізгі  мәселелерді  ажыратып  бере  алуға; 

тұрғын  үй  құқығының  нормаларын  талдауға;  тәжірибеде  тұрғын  үй  құқығының 

нормаларын қолдана білуге тиіс. студент меңгеруі тиіс: ҚР Тұрғын үй құқықтық қатнасын реттеудің құқықтық негіздерін, 

Ӛзінің тұрғын үйге деген негізгі құқықтары мен міндеттерін, ҚР Тұрғын үй қатынастарын 

реттейтін құзіретті мемлекеттік органдардың қызметін, және т.б  

Құзіреттілігі:

 

 

Тұрғын үй құқығы салсындағы құқықтық құжаттаржы дұрыс орнымен қолдана білу, тиісті 

мемлекеттік  органдарға  барғанда  толтырылуы  тиісті  құжаттарды  құрастыра  білу,  ӛзінің 

әрқашан тұрғын үйге деген құықтарын жүзеге асыруға жетерліктей білімді болу.  

Сотқа дейіндігі ҚІ қарау ерекшеліктері (Especially before the court in criminal cases)  

Пререквизиттер: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бӛлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше 

бӛлім), ҚР қылмыстық іс жүрғізү құқығы. Постреквизиттер:  Қылмыстық-процесуалдық  құжаттарды  дайындау  практикумы,  ҚР 

прокурорлық қадағалау, Адвокатура. Сотқа  дейінгі  қылмыстық  істі  қарау  ерекшеліктері  курсының  қысқаша  мазмұны: 

Аталған  пән  сотқа  дейінгі  жүргізілетін  сатылардың  ерекшеліктерін  қарастырады. 

Қылмыстық  іс  қозғау  мен  алдын-ала  тергеу  сатыларының  арақатынасынын  анықтайды. 

Сотқа дейінгі сатыда жүргізілетін тергеу әрекеттерінің ерекшеліктерін сипаттайды. Пәнді оқыту барысында алынатын нәтижелер:  

Білу  керек:  Қолданыстағы  заңнамаға  сәйкес  іс  жүргізу  құжаттарын  білікті  түрде 

құрастыра  білуге,  құқықтық  актілердің  жобаларын  сараптай  білуге,  әр  деңгейдегі 

мемлекеттік  органдарда  қылмыстылық  деңгейінің  жай-күйіне  баға  бере  отырып, 

қылмыстылықтың алдын алу шараларын ӛңдеуде ұсыныстар айта білуге  тиісті. Қолдана алуы керек: Сотқа дейінгі қылмыстық істі қарау ерекшеліктері пәнін оқытудың 

жаңа үрдістерін пайдалана білуді, қылмыстылықтың алдын-алуға бағытталған, нарықтық 

жағдайдағы қылмыстылықтың деңгейін салыстыруға мүмкіндік тудыратын статистикалық 

мәліметтер мен статистикалық жалпылама кӛрсеткіштерді пайдалана алуы керек. Меңгеруі  керек:  Пәнді  оқу  арқылы  студент  қылмыстылықтың  деңгейі,  жай  күйі, 

құрылымына  талдау  жасау,  оған  баға  беру,  қылмыстылықтың  қарқынын  анықтау, 

қылмыстанушылық болжамдар жасау, жоспарлау әдіс тәсілдерін меңгеруі тиіс. 

Компетенттілік:  Пәнді  зерттеу  шеңберіне  кіретін  қылмыстылықтың  себебі  мен 

жағдайларын, 

қылмыскер 

тұлғаны 


зерттейтін 

қоғамдық 

қатынастардағы 

қылмыстылықтың 

алдын-алуға 

бағытталған 

бағдарламалардың 

жетілдірілген 

әдістемелерін қолдану шеңберін арттыру. 

Бағдарлама  жетекшілері:  заң  ғылымдарының  кандидаты,  аға  оқытушы:  Э.П. 

Кенжибекова. 

 


«Мемлекет және құқық теориясының мәселелері» (Problems in the Theory of State and 

Law) 

  Пән пререквизиттері: «Мемлекет және құқық теориясының мәселелері» пәнін оқу үшін 

студенттерге келесі пәндерді білу қажет: 

– мемлекет және құқық теориясы; – халықаралық құқық;  Пән  постреквизиттері:  аталған  пән  бойынша  алынған  білім  келесі  пәндерді  оқу  үшін 

қажет: 


 – Адам құқықтары және оларды қорғау механизмі;   

   ҚР мемлекеттік қызмет;  

    ҚР сайлау құқығы; 

–  Қазіргі таңдағы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет мәселелері.   Курстың қысқаша мазмұны: 

 

Оқу  курсы  «Заңтану»  мамандығы  бойынша  та  пәндер  қатарына  жатады.  Курстың міндеті  адам  құқықтары  және  оларды  қорғаудың  механизмдері  туралы  студенттерге 

Қазақстан Республикасының және халықаралық құжаттардың негізінде жүйелі білім беру 

болып табылады. 

«Мемлекет  және  құқық  теориясының  мәселелері»  пәнін  оқу  барысында  студент  әлемдік 

тәжірибедегі  мемлекеттік-  құқықтық  құбылыстар  туралы  деректер  мен  мәліметтерді 

алады,  бұл  студент  бойында  ерекше  заңи  ойлау  мен  құқықтық  сана  қалыптастыруға, 

мемлекет  пен  құқықтың  болашақтағы  даму  бағытын  болжауға  мүмкіндік  тудырады. 

Сонымен  қатар  ХХІ  ғасыр  заңгерлерінің  экономикалық  реформалар  мен  ел  ӛмірін 

демократияландыру,  адам  құқығын  қорғау  және  елімізде  демократиялық,  құқықтық 

мемлекет идеясын орнықтандыруда қажетті біліммен қаруландырады. 

Мемлекет  және  құқық  теориясының  ӛзекті  келелі  мәселелерін  оқып  зерттеу,  мемлекет 

және  құқық  теориясы  бойынша  алған  білімдерін  жаңарту,    мемлекет  және  құқық 

теориясының ӛзекті мәселелерін талдау.  

Оқыту  жүйесінің  құрылымы  дәрістен,  семинар  сабақтарынан  және  студенттің  ӛзіндік 

жұмысынан  тұрады.  Семинар  сабағы  қай  уақытта  да  болмаса  оқу  үрдісінің  маңызды 

нысандарының  бірі  болған.  Семинар  сабағы  кезінде  студент  тақырып  бойынша  барлық 

сұрақтарды  толығымен  меңгереді.  Оқу  материалдарын  жете  зерделейді.  Соның 

нәтижесінде студент ғылыми теориялық және практикалық білім алады. 

Пән бойынша семинар сабағы әртүрлі нысандарда жүргізіледі (сұрақ-жауап, ауызша сабақ 

айту,  дискуссия).  Семинардың  мақсаты  -  әдебиеттермен  жеке  жұмыс  жасау  нәтижесін 

тексеру, түсінбеген мәселелерді шешу, студенттің аудиторияда кӛпшілік алдында шығуға 

дағдылануы.  Семинар  сабағына  дайындалу  силлабустың  жоспарына  сәйкес  жүргізуі 

қажет.  Семинар  жоспары  бойынша  сабақта  қаралатын  тақырып  бойынша  сұрақтарды 

қарап алу қажет. Семинар сабағының әрбір сұрақтары бойынша студент әдебиетті мұқият 

оқып  шығуы  керек.  Осы  әдебиеттерді  зерттеу  нәтижесінде  нақты  сұрақ  бойынша  ӛзінің 

ой-пікірі,  кӛзқарасы  болуы  қажет.  Сабаққа  дайындалу  барысында  материалды  жаттауға 

болмайды, оны сана сезіммен, түйсікпен түсініп оқу керек. 

Студент ӛзіндік жұмысты орындауға арналған тақырыппен, тапсырманың сұрақтарын оқу 

қажет.  Бұларды  жүзеге  асыру  үшін  берілген  тапсырмаларға  ұсынылатын  нормативтік 

актілер  және  әдебиеттермен  танысуы  керек.  Ғылыми  әдебиеттерді  оқығаннан  кейін, 

тапсырма бойынша берілген әрбір сұрақтарға жазбаша жауап берілуі тиіс. 

Пәнді оқыту нәтижесінде студент: 

-    қоғамның  мемлекеттік-құқықтық  нысандағы  ұйымының  даму  барысы  мен  негізгі 

заңдылықтарымен оқып танысып білуі керек; 

-  адам  құқықтарын,  олардың  пайда  болуы  мен  даму  тарихын,  жіктелуі  мен  қорғау 

механизмін,  студенттердің  ғылыми  материалдар  мен  заң  актілерімен  ӛз  бетінше  жұмыс 

істеу дағдысы мен тәсілдерін жетілдіру жолдарын меңгеру керек; 

-  адам  құқықтары  бұзылған  жағдайда  қандай  мемлекеттік  органдарға  және  қоғамдық 

ұйымдарға шағымдану керектігін және оның тәртібін білу құзыреттілігі болып табылады.  

«Азаматтық  іс  жүргізу  құжаттарын  дайындау  практикумы»  (Workshop  on  the 

preparation of civil service documents) 

Пререквизиттері: Рим құқығы, ҚР Азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бӛлім), 

 ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы. Постреквизиттері:  Атқару ӛндірісі, Сот ӛндірісі 

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны: 

Азаматтық  процессуалдық  құжаттарды 

құрастырудың  практикумы  -  студенттерді  азаматтық  істер  бойынша  процессуалдық 

құжаттарды  құрастыруға  дағдыландыратын  арнайы  курс  болып  табылады.  Бұл  арнайы 

курсты  оқу  болашақ  судьяларды,  заң  кеңесшілерін,  прокурорларды,  адвокаттарды 

дайындауға  зор  ықпал  етеді.  Арнайы  курстың  мақсаты:  студенттерге  азаматтық  сот  ісін 

жүргізу  барысында  құрастырылатын  әртүрлі  құжаттарды  (талап  арыз,  ұйғарым,  шешім, 

сот  бұйрығы,  шағым,  наразылық,  т.б.)  құрастырудың  принциптерін,  құжаттардың 

түрлерін, құрастыру тәртібін үйрету;  іскерлік дағдылар қалыптастыру. Курстың  мақсаты 

болып    студенттердің  азаматтық  сот  ӛндірісіндегі  сот  актілерін  тәжірибе  жүзінде 

пайдалануды  игеру  болып  табылады.    Бұл  пәннің  ӛзге  пәндерден  басты  маңызы    қазіргі 

кезде  азаматтық  іс  жүргізу  қатынастарының  қоғамда  айрықша  маңызды  сипатқа  ие 

болуымен  байланысты.  «Азаматтық  іс  жүргізу  құжаттарын  құрастыру»  курсын  оқыту 

студенттердің  іс  жүргізу  құжаттарын  нысаны  мен  мазмұны  бойынша  қандай  болу 

керектігін анықтауы үшін қажет. 

Пәнді оқытуда күтілетін нәтиже

Студент  білуі  тиіс-    іс  жүргізу  құжаттарының  жүйесін,  олардың  маңызын.  тиісті 

құжаттардың  нысаны  мен  мазмұнына  заң  бойынша  қойылатын  талаптар,  азаматтық  сот 

ӛндірісінің  қағидалары,  тәртібі  және  іске  қатысушылардың  құқықтық  жағдайы  ;  бірінші 

саты  бойынша  процессуалдық    мектептер  мен  бағыттарды  білу,  азаматтық  іс  жүргізудің 

бірінші сатысында және сот қаулыларын қайта қарау сатысында  істерді қарау және шешу 

ерекшеліктерін,  сондай-ақ,  іс  жүргізу    құжаттарының  жекелеген  мәселелері  бойынша 

ғылыми және ӛзіндік ұстанымды қалыптастыру; 

студент  жасай  білу  керек      -  азаматтық  іс  жүргізу  құжаттарын  сауатты  толтыра  білу; 

азаматтық  іс  жүргізу  құқықтық  қатынастарды  реттейтін  нормативтік  құжаттарды  дұрыс 

ажырата  білу;  талдай  білу  және  орнымен  қолдана  білу;  соттарды  ведомствалық 

бағыныштылығы мен азаматтық істердің соттылығына қатысты даулы мәселлелерді шеше 

білу, азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыруды тәжірибелік мәселелеріне ӛз бетінше 

талдау жасап жобаларын жасау; студент  меңгеруі  тиіс  –  азаматтық  іс  жүргізу  құжаттарын  құрастырудың  мазмұнына 

негізіне талдау жүргізу; азаматтық іс жүргізу құжаттарын тәжірибеде ӛз бетінше қолдану   Құзіреттілігі:

 

 

- нормативтік құқықтық актілерді қолдануда қабілетті болу, кәсіби қызметте материалдық 

және іс жүргізу құқықтарын қолдану; азаматтық іс жүргузу нормаларын дұрыс талқылай 

білуі,  азаматтық  іс  жүргізу  заңдарының  нормаларын  қолдана  отырып,    тәжірибелік 

есептер  шығара  білуі,  сот  тәжіриебесін  теоретикалық  білімге  байланыстыра  қолдана  алу 

қажет.  


 

Каталог: docs -> katalog electiv dis
docs -> Бас редактор
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
katalog electiv dis -> Педагогика және психология институты 5В010200- бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектологоия мамандығы бойынша білім бакалавры
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
katalog electiv dis -> Психология-Педагогика факультеті Мамандығы 5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 1курс (4ж)
katalog electiv dis -> ҚҰҚЫҚ ЖӘне экономика институты 5В030100- Құқықтанану мамандығы
katalog electiv dis -> Ж каз педагогика және психология институты академиялық дәрежесі: 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша бакалавры
katalog electiv dis -> Тарих факультеті әлем тарихы кафедрасы мамандық: 5В020300-тарих

жүктеу 217.11 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет