1 Ғылыми басылым Научное издание ҚР және тмд елдеріндегі ғылымжүктеу 6.71 Mb.
Pdf просмотр
бет7/71
Дата27.02.2017
өлшемі6.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   71
Глава 1.2 Экосистемы, биогеоценоз и их характеристики. Экожүйе, биогеоценоз және оның сипаттамасы. (4ч.) Қазақ халқының 

мерекелері.(Наурыз мерекесі)  

6. 


Экосистемы.Типы экосистем.Экожүйе. Оның түрлері. Ырымдар мен тыйымдар және экология 

 7. 

Трофические цепи и круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах. Қазақтың тыйым сөздері. 

 

8. Смена биоценозов 

 Глава 1.3 Популяция, её основные характеристики. Популяция  және оның негізгі сипаттамасы. Жануарлардың  жағдайы.(2 часа). Төрт 

түлікке байланысты мақал-мәтелдер. 

9. 

Популяция. Экологическое определение и демографические характеристики популяций.  

Глава 1.4 Биосфера и человек. Биоаймақ пен адам. Ата мұраң асыл қазынаң. (қазақ халқының салт-дәстүрлері)(2 часа) 

10. 


Биосфера.  Границы и свойства 

 11. 

Современные отношения человека и природы. Қазіргі кездегі адам мен табиғаттың қарым-қатынасы 

 

РАЗДЕЛ 2. Особенности взаимодействия природы и общества. 2 тарау. Табигат пен қоғамның қарым-қатынас ерекшеліктері «Қазақстан Республикасының Ата Заңы» Заңның негізгі баптары. ІІ 

бөлім Адам және азамат, 27-бап,29-бап,31-бап, 38-бап

 


ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

 

56  

Глава 2.1 Природные ресурсы  и рациональное природопользование.  Табиғат ресурстары мен оның тиімді пайдалануы.  Қазақ халкының 

салт- дәстүрлері. (көкпар, бәйге) (4 часа)

 

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 

12. 


Природные ресурсы, их класисификация и потребление. 

 13. 

Утилизация бытовых  и промышленных отходов. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хлзяйственной 

деятельности. 

 Глава 2.2 Загрязнение окружающей среды.Қоршаған ортаны ластау.Қазақ халқының табиғатқа байланысты ырым-тыимдары.(8 часов)

 

14. Нормирование качества окружающей среды, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде, 

воздухе, почве. 

 

15. Загрязнение атмосферы. Ауаның  ластануы.  

 16. 

Загрязнение гидросферы.  Гидросфераның  ластануы. 

 

17 Загрязнение литосферы. Литосфераның ластануы. 

 18. 

Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии.Экологиялық  дағдарыстың белгілері. Экологияның 

ғаламдық мәселелері. 

 19. 

Прямое и косвенное воздействие  загрязнений окружающей среды на человека и его здоровье. Қоршағаның ортаның 

ластануы адаммен оның денсаулығына тура және жанама әсер етуі. Денсаулыққа байланысты мақал-мәтелдер. 

 20. 

Мониторинг окружающей среды. Қоршаған ортаның мониторингі. 

 

Глава 2.3 Основы природоохранной деятельности.Табиғатты  пайдалану негіздері. (4 часа) 

21. 


Основные понятия, принципы, цели и направления природоохранной деятельности. 

 Табиғатты қорғау Заңы

. Охрана 

атмосферы, литосферы, гидросферы.Табиғатты қорғау – қасиетті іс. 

 

22. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. Ас-тамақ, тазалық –денсаулыққа байланысты 

мақал-мәтелдер. 

 

РАЗДЕЛ 3. Правовые и социальные вопросы природопользования.   3 тарау. Табиғатты    тиімді пайдалану құқығы  мен әлеуметтік жағдайы. Ата заңы.

 

 Глава 3.1 Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранный 

надзор. 

Табиғатты алдын-ала қорғау барысында мемлекеттік және әлеуметтік іс-шаралар. Табиғатты қорғау шаралар. 

23. 

Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор. Қоғам өміріне байланысты мақал-мәтелдер. 

 Список литературы: 

1.

 Назарбаев  Н.А.  Послание  народу  Казахстана  «Стратегия  «Казахстан-2050».  Новый  политический  курс  состоявшегося  государства»  от 

14.12.2012г. Текст, 7 раздел. ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

 

57  

2.

 Бижанов А. Казахстанский патриотизм: проблемы и решения. Казахстанский патриотизм: Проблемы становления. – Алматы, 1997. 

3.

 Махин В. Уроки мужества и патриотизма. – Общенациональная ежедневная газета «Казахстанская правда» от 19.02.2009г №43-44 стр. 3 

4.

 Инструктивно – методическое письмо МО РК  

5.

 Жалпы  орта  білім  беру  деңгейінің  жаратылыстану-математикалық  бағыттағы  10-11-сыныптарына  арналған    оқу  бағдарламасы  (оқыту 

қазақ тілінде емес). Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы.  

Аннотация 

«Мәңгілік Ел»  жалпыхалықтық  идеясын іске асыру ол  барлық қазақстандықтардың  алдына қойылған  маңызды тапсырма. Оның 

негізі  мектеп  қабырғасында  қаланыуы  керек.    Бұл  идеяны  жүзеге  асыру    аясында    тәрбие  жұмысын  жүргізіп,  сонымен  қатар    білім  беру 

үдерісінде    тәрбие  беру  компоненттерін  нығайту    қажет.  Мектептегі  пәндерді    оқыту    рухани-  таным  қасиеттері  мен  патриоттық    сезімді  

қалыптастыруға,  ұлттық сана-сезім мен  толерантылықты қалыптастыруға,зайырлы  құндылықтарды  және  Қазақстандағы көпэтникалық 

жағдайдағы  араласу ептілігін бекітуге бағытталуы қажет.                                                                       

ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

 

58  

Лаззат Токеновна АХМЕТОВА, 

№37 средняя школа учитель биологии,  

город Астана, Республика Казахстан 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ   КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

 

В  данной  статье  отражается  связь  между  знаниями  учащегося  и  модулем Кембриджской    программы  -  диалог.  Хотелось  бы  достичь  определённой  цели:  Учащийся 

должен уметь выразить свои мысли, идеи на научно-биологическом языке. Для достижения 

цели на  уроке применяются технологии критического мышления.  При изучении предмета 

компетентность  ученика  становится  значительно  шире,  мотивация  на  уроках  повышается, 

ученики  учатся  оценивать  себя  и  других,  сравнивать  свои  знания  с  другими,  стремиться  к 

совершенству. 

На  уроках  каждый  учитель  использует  способы  коммуникативной  компетенции. Коммуникативность 

стимулирует 

речемыслительную 

активность 

учащихся. 

Коммуникативность – это способность к общению. Любое общение, в том числе и деловое - 

это,  прежде  всего  коммуникация,  т.  е.  обмен  информацией.  Общение,  будучи  сложным 

социально-психологическим  процессом  взаимопонимания  между  людьми,  осуществляется 

по  следующим  основным  каналам:  речевой  (вербальный)  и  неречевой  (невербальный) 

каналы  общения.  Вербальный  (от  лат.  vеrbalis  -  словесный,  устный)  –  в  психологии  этот 

термин  служит  для  обозначения  информации,  выраженной  знаковой,  а  именно  словесной, 

языковой  системой.  Цель  учителя  на  уроке  создать  условия  для  формирования 

коммуникативной  компетенции,  т.е.  внутренней  готовности  и  способности  к  речевому 

общению,  формирование  познавательного  интереса,  который  способствует  познанию, 

расширению  знаний  по  предмету  и  очень  важно  использовать  на  уроках  не  «форму»,  а 

содержание  обучения.  У  каждого  ребенка  есть  способности  и  таланты,  поэтому 

использование  методов  критического  мышления  способствует  развитию  творческих 

способностей  у  детей.  Следовательно,  наиболее  приемлемой  мне  кажется  точка  зрения 

доктора  педагогических  наук  Андрея  Викторовича  Хуторского  о  компетенции: 

Компетенция  —  совокупность  взаимосвязанных  качеств  личности  (знаний,  умений, 

навыков,  способов  деятельности),  задаваемых  по  отношению  к  определённому  кругу 

предметов  и  процессов  и  необходимых,  чтобы  качественно  продуктивно  действовать  по 

отношению  к  ним.  Компетентность  —  владение,  обладание  человеком  соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности 

Применение  стратегии  технологии  критического  мышления  помогают  учащимся 

анализировать,  применять  полученные  знания  и  их  результаты,  как  к  стандартным,  так  и 

нестандартным  ситуациям,  вопросам  и  проблемам;  развивает  способность  ставить  новые 

вопросы,  вырабатывать  разнообразные  аргументы.  Уже  после  года  применения  в  работе 

различных  приемов  критического  мышления  диагностика  уровня  творческой  активности 

учащихся обычно дает положительный результат. 

Проанализировав  стандарты  обучения,  я  увидела,  что  в  них  большое  внимание 

уделяется  постановке  вопросов,  как  для  учащихся,  так  и  самими  учащимися,  а  также  для 

учителя-профессионала  важна  «способность  учителя  стимулировать  учащихся  к  анализу, 

синтезу,  оцениванию».  Исходя  из  этого,  я  определила  для  себя  задачи.  Так,  в  связи  с  этой 

ситуацией  я  вышла  на  постановку  задач  для  себя  как  учителя,  что  необходимо  менять 

методы и формы работы, использовать современные педагогические технологии 

Иначе,  под  компетенцией  имеют  в  виду  наперёд  заданное  требование  (норму)  к 

образовательной  подготовке  ученика,  а  под  компетентностью  —  уже  состоявшееся  его 


ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

 

59  

личностное качество (совокупность качеств) и минимальный опыт по отношению к деятельности 

в заданной сфере. 

При изучении предмета компетентность ученика становится значительно шире, знания, 

умения, навыки, так же включают в себя направленность личности (мотивацию, ценностные 

ориентации  и  т.п.),  её  способности  преодолевать  стереотипы,  чувствовать  проблемы, 

проявлять  проницательность,  гибкость  мышления;  характер  —  самостоятельность, 

целеустремлённость,  волевые  качества.  Можно  также  понимать  под  компетентностью 

владение,  обладание  человеком  соответствующей  компетенцией,  включающее  его 

личностное отношение к ней и к предмету деятельности. Поэтому  эффективность обучения 

находится  в  прямой  зависимости  от  уровня  активности  ученика  в  познавательной 

деятельности,  степени  его  самостоятельности  в  этом  процессе.  Активность  школьников  в 

учении  обеспечивает  развитие  их  творческих  возможностей,  новых  познавательных 

потребностей, навыков познавательной деятельности. В чём я убедилась при использовании 

на собственных уроках биологии стратегии критического мышления 

Критическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссии, письменных работах 

и  активной  работе  с  текстами.  С  этими  формами  работы  учащиеся  хорошо  знакомы,  их 

необходимо  только  несколько  изменить.  Критическое  мышление  –  не  отдельный  навык,  а 

комплекс  многих  навыков  и  умений,  которые  формируются  постепенно,  в  ходе  развития  и 

обучения учащихся. Те, кто критически подходит к теоретическим знаниям и практическому 

опыту,  считают,  что  одних  только  приобретенных  знаний  недостаточно.  Они  считают,  что 

знания  тогда  ценны,  когда  они  полезны,  когда  они  понятны  в  схематических  терминах  и 

могут  быть  применены  практически,  творчески  и  критически.  В  изменяющемся  мире  для 

учащихся  необходимо  уметь  анализировать  информацию  и  решать,  что  является  для  них 

главным, уметь выразить своё отношение к новым идеям и знаниям, давать понятие чему-то 

новому,  отвергать  неуместную  и  ненужную  информацию.  Ценность  технологии  в  том,  что 

она  учит  слушать  и  слышать,  развивает  речь,  даёт  возможность  общения,  активизирует 

мыслительную деятельность, познавательный интерес, побуждает ребят к практике. Ученик 

перестает  бояться  отвечать,  у  него  повышается  ответственность  за  свой  ответ,  учитель 

помогает  учащемуся  и  вместе  участвуют  в  добывании  знаний.  Технология  развития 

критического мышления располагает огромным арсеналом приёмов и стратегий, хотелось бы 

на своих примерах показать, как я применяю их на уроках. Основы технологии критического 

мышления включают три стадии, три этапа урока: вызов, осмысление, рефлексия. Стадия I – 

стадия  вызова.  Она  выполняет  важные  задачи,  и  очень  многое  зависит  от  того,  насколько 

полно  эти  задачи  будут  реализованы,  например  использование  приема  “мозговой  штурм”, 

который  активизирует  внимание  всех  учеников  (и  слабых,  и  сильных).  У  детей  появляется 

интерес к предмету разговора. На стадии вызова у учащихся предоставляется возможность, 

используя  свои  предыдущие  знания,  строить  прогнозы,  самостоятельно  определять  цели 

познавательной  деятельности  на  данном  уроке.  Вторая  стадия  –  осмысление,  ученики 

работают  в  парах,  группах.  Это  этап  познания,  где  учащиеся  получают  возможность 

познакомиться с новой информацией, идеями или понятиями, связать их с уже имеющимися 

знаниями, активно отслеживая своё понимание.  

Для  этого  существуют  определённые  условия  способствующие  развитию  и 

формированию коммуникативной компетенции

-  учащиеся  должны  располагать  временем  и  возможностью  практики  в  критическом 

мышлении; 

- ученики должны поощряться в ходе учебного процесса; 

-должны быть приняты разнообразные идеи и мнения; 

-в классе должна быть создана атмосфера,  в  которой нет насмешек,  иронии над чьим-

либо мнением; 

-учитель должен верить в способности каждого ученика. ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

 

60  

Используя  метод  наблюдения,  я  определила  следующее:  более  50,%  обучающихся 

считают, что умеют и с желанием выполняют творческие задания, большинство учащихся 

вместо  стандартного  выполнения  предложенных  заданий  стараются  выполнять  задание 

необычно.  Поэтому  в  основе  моей  работы  использованы  элементы  критического 

мышления. Для реализации моей деятельности были предприняты следующие шаги: 

-работа  в  творческой  группе  «Формирование  познавательной  и  коммуникативной 

компетенции у обучающихся»; 

-изучение и анализ психолого-педагогической и методической литературы по данной 

теме. 


Элементы  технологии  критического  мышления  необходимо  вводить  постепенно  для 

достижения наибольшего результата.  

Для развития умения воспринимать информацию использую приемы: 

 «Знаю – хочу узнать – узнал». Кластер, плюс-минус-интересно, инсерт. 

Одним  из  условий  коммуникативной  компетентности  является  выполнение 

определенных  правил  и  требований.  Наиболее  значимые  из  этих  правил  состоят  в 

следующем: 

-Правило  открытости  означает  готовность  к  пересмотру  своей  точки  зрения  под 

влиянием вновь открывающихся обстоятельств, а также способность принимать и учитывать 

точку зрения собеседника. 

-Правило 

конкретности.  Следует  избегать  неопределенных,  двусмысленных, 

расплывчатых  выражений  и  слов,  а  без  необходимости  не  пользоваться  незнакомыми  или 

узкоспециализированными терминами.  

На  уроках  использую  Кодекс  светского  общения  включающий  в  себя  некие 

постулаты: 

1. «соблюдай интересы другого» (вежливость, такт); 

2. «не порицай другого», «избегай возражений» (одобрение, согласие); 

3.  «будь  доброжелателен,  приветлив»  (симпатии).  Кодекс  делового  общения  строится 

на иных принципах: 

4. достаточности информации («говори не больше и не меньше, чем требуется в данный 

момент»); 

5. качества информации («не лги»); 

6. целесообразности («не отклоняйся от темы, сумей найти решение»); 

7. «умей слушать и понять нужную мысль»; 

Очень  эффективны  методы  оценивания.  Важным  вопросом  в  процессе  работы  с 

применением  технологии  критического  мышления  является  мониторинг  деятельности 

учащихся  в  процессе  изучения,  обобщения  и  закрепления  учебного  материала.  Для 

самооценки  обучающихся  и  выяснения  затруднений,  я  предлагаю  листы  само 

оценивание работы на уроке. 

Отметь по каждой шкале, то, что относится к тебе: 

1-вариант 

1. Активность 

Активно работал 

Иногда отвлекался 

Совсем не работал 

2. Доступность 

Все понял 

Не всё понятно 

Много не понял 

3. Комфортность 

Понравился урок 

Не всё понравилось 

Не понравился урок 

4. Оцениваю свою 

работу 

 

Таким  образом,  обучающиеся  приучаются  к  самостоятельному  добыванию  знаний  из книги,  из  дополнительных  источников,  готовят  сообщения,  рефераты,  выступают  с  ними 

перед  аудиторией.  Школьники  получают  задания  и  творческого  характера:  составить 

кроссворды,  эссе,  карточки  по  заданной  тематике,  составление  тестов  по  данной  теме, 

подготовка презентации и ее защита. ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

 

61  

На  своих  уроках  я  стараюсь  поддержать  учебную  активность,  понимать  своих 

учеников,  быть  внимательной  к  ним,  вовремя  заметить  усталость,  переключать  внимание, 

чтобы  сохранить  работоспособность.  Использование  данной  технологии  позволяет  создать 

такую  обучающую  среду,  когда  ученик,  поставлен  в  такие  обстоятельства,  у  него 

проявляется  активность,  учится  успешно  преодолевать  возникшие  ситуации;  сам 

неосознанно  создает  условия  для  обучения  каждого  учащегося  в  зоне  его  ближайшего 

развития, формируются коммуникативные умения и навыки, успешность учащихся. Данная 

технология позволяет взглянуть на самого себя “изнутри” и “извне”, сравнить себя с другими 

учащимися,  оценить  себя,  выработать  силу  воли,  ученик  учится  управлять  собой,  своими 

мыслями и разумно пользоваться речью; удовлетворяет свои потребности в самореализации, 

повышении статуса, в творчестве, общении, познании. 

 

 

Список литература: 1. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение. 

2. Руденский Е. В. Социальная психология: Курс лекций 

3.Карпов А. В. Психология менеджмента: Учебное пособие 

4. Определение компетенции, по Д.А. Иванову, К.Г. Митрофанову, О.А. Соколовой. Түйін 

 

Бұл  мақалада  оқушылардың  алған  білімі  мен  Кембридждік  бағдарлама  модулі  - диалогтың  арасындағы  өзара  байланыс  көрсетілген.  Белгілі  бір  мақсатқа  жеткіміз  келеді: 

Оқушылар өз ойларын ғылыми-биологиялық тілде жеткізе білуі керек. Мақсатымызға жету 

үшін  сабақта  сын  тұрғысынан  ойлау  технологиясы  қолданалады.  Пәнді  оқу  барысында 

оқушының  білімі  тереңдейді,  сабаққа  деген  ынтасы  жоғарылайды,  өзін  және  өзге 

оқушыларды бағалайды, өз білімдерін өзгелердің білімімен салыстыра отырып, жетілдіруге 

тырысады.  

 

 

  Ботагөз Жиенбайқызы БАЙМУРЗИНА, 

Қызылту негізгі орта  мектебінің  ІІ  санатты  өзін-өзі тану  мұғалімі 

Қарағанды  облысы Шет ауданы Қызылту  ауылы,  

Қазақстан Республикасы 

АДАМГЕРШІЛІК -   РУХАНИ  БАЙЛЫҚ  НЕГІЗІ 

 

Түйін 

 

 «Тәрбие    -    тал    бесіктен»    демекші,  тәрбие    көзін  ашпаған  адамның  өмірі  оттан өрілгенмен  тең. Адами құндылықтарды бойына сіңіре  отырып, өзге адамға бар жақсылығын 

аямай төгіп  береді. Қоғамдық нормалары әуел бастан, бір жағынан  қоғамның пайда болуы 

мен  өмір шарты болса, екінші жағынан  адамдардың бірлікте өмір сүруге ықпалын тигізеді.  

                                                  

Ізгілік ғылымын меңгермеген 

адамға кез келген басқа ғылым  

тек қана зиянын тигізеді.  

М.  Монтенье   

 

Адамгершілік  -  адамдардың  қауымдасып  өмір  сүруінің  дәнекері  болып  табылады және  рухани  арқауы.Олар  қоғамның  тұла  бойына  қан  тамырларындай  тарап  кеткен  қарым-

қатынастардың  реттеушісі  рөлін  атқарады.  Сондықтан    адамгершілік    нормалары    әуел  

бастан, бір жағынан, қоғамның пайда болуы мен өмір сүруінің шарты болса, екінші жағынан, 

адамдардың  бірлікте  өмір  сүруге,  яғни  ізгілікке  қабілеттіліктерінің  көрсеткіші  де  болып 

келеді. Адамдардың  қоғамдық  тіршілікке  қабілеттілігі,  ең  алдымен,  олардың  өзара 

міндеткерліктерін  сезінулерінен,  соның  тікелей  салдары  ретінде  өздері  үшін,  өздерінің  іс  - ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

жүктеу 6.71 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   71
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет