1 Ғылыми басылым Научное издание ҚР және тмд елдеріндегі ғылым


Педагогикалық технология менжүктеу 6.71 Mb.
Pdf просмотр
бет14/71
Дата27.02.2017
өлшемі6.71 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   71

Педагогикалық технология мен 

әдістемелерді ендіру 

1-4 сынып 

-

дамыта отырып оқыту 

әдістемесі 

-түсініктерді қабылдау 

-нәтижелі әдістемелеу 

және оны қабылдау 

-іс-әрекетті бағалау 

-ойын әдістемесі және 

оны қабылдау 

-М.Монтессори жүйесі 

-дидактикалық ойындар 

5-8 сынып 

-

проблемалық оқыту -іздену, зерттеу әдістері 

-топпен оқыту тәсілі 

-оқытудың ұжымдық 

тәсілі 

-нәтижелі 

технологиялар 

-тірек және тірек 

конспектісінің көмегі 

арқылы оқыту 

-өзіндік жұмыс әдістері 

-бағдарлы оқыту 

-оқытудың 

коммуникативті әдісі 

-дискуссиялық әдіс 

-дидактикалық 

ойындар 

 

9-11 сынып 

-

оқытудың вариативті  элементтерін 

таңдау 

-іздену, зерттеу әдістері 

-нәтижелі технология, жобалау әдісі 

-даралап (жекеше) оқыту 

-оқушының іс-әрекеті бойынша 

ұйымдастырылған ойындар 

- "өнертапқыштық тапсырмаларды 

шешу теориясы" әдістемесі (ТРИЗ) 

-профильді және кәсіптік бағдар бере 

отырып оқыту 

-тірек конспектісін қолдану 

-диалогтік әдістеме, дискуссияның 

негізінде оқыту 

-модульдік технология 

-семинар-сынақ түрлері 

-өз бетімен білім алу 

Жүзеге асыру жолдары 

ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

 

98  

ы 

Ашық с

аба


қ 

Б

аянда

м

а Пе

да

гогика

лық


 

оқ

улар 

Б

айқа

ула


р 

Казбекова Майра 

Тулепбаевн

а 

Физика  2014 ж  ІІ(негізгі

) деңгей 

«Өрлеу» 

Деңгейле


п оқыту 

техноло-


гиясы 

  

 

  

  

  

 

  

  

 

 

57 


100 

Канатова Зульфия 

Қайырбек-

қызы 

Мате-


матика 

2014 ж 


СТО  35 

100 


                                    

 

  

 

                   

 Мұғалімдердің кәсіби өсуін көрсететін мониторинг  

Жылда


р 

Са-


ны 

Өз білімін 

жетілдіру

і 

Жұмыс-танатын 

петех-


ноло-

гиясы 


Тиімді әдіс-

тәсілдерді қолдану 

тәжірибесі 

Таратуы   Оқушы нәтижесі 

С

ай

ыс-

ба

йқаула

р 

Пәндік

 

олим

пи

ада 

са

па 

үлге


рім

 

Бас

па

сөз 

С

емин

ар

 Ашы

қ 

саба

қ 

Баян

да

ма 

Пе

дагоги

к

алық оқ

ула


р 

Б

айқа

ула


р 

2013-


2014 

    


10 

 

10  

СТО 


 

7

   

   

14 


 

 95,5 

 

10 

2014-2015 

12 


 

12 


 

Дамыта 


оқыту 

техноло-


гиясы 

 

10  

   

  

19  

 96,4 

 

10 

2015-2016 

20 


 

20 


 

АКТ 


 

18 


 

14 


 

 14 

 

17  

 22 

 

14  

100 


 

10 

 

020

40

6080

100


120

1

23

4

56

7

89

10


ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

 

99  

«Біліктілікті арттыру курстары білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен білім 

беру  бағдарламалары  бойынша,  оның  ішінде  2019  жылдан  бастап  қашықтықтан  оқыту 

технологиясын пайдалана отырып жүргізілетін болады. 

2019 жылдан бастап педагог кадрларды тәуелсіз сертификаттауға дайындық және оған 

көшу мәселесі пысықталатын болады. 

Қазақстандық мұғалімдер TALIS зерттеулеріне қатысады, оның нәтижелері бойынша 

еліміздегі  мұғалімдер  корпусының  сапалық  құрамын  жақсарту  бойынша  ұсынымдар 

әзірленетін  болады..»  дейді  Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  және  ғылымды 

дамытудың  2016-2019  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасында.  Ендеше,  білім 

жүйесінде  әлемдік  деңгейге  жету  үшін  жасалып  жатқан  талпыныстар  педагогикалық 

технологияларды  қолдана  отырып,  терең  білімді,  ізденімпаз,  барлық  іс-әрекеттерінде 

шығармашылық  бағыт  ұстанатын,  сол  тұрғыда  өз  болмысын  таныта  алатын  жеке  тұлға 

тәрбиелеу  үшін  әрбір  мұғалім  ғылыми-техникалық  прогресстен  қалыспай,  жаңа 

педагогикалық  инновацияларды  дер  кезінде  қабылдап,  өңдеп,  нәтижелі  пайдалана  білуге  

міндетті деп білемін. 

 

Әдебиеттер 

1.Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  және  ғылымды  дамытудың  2016-2019  жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы 

2. Инновациялық технологияның құрылымы. Қ.Нағымжанов – А.: Өркен, 2007 

3.  Педагогика.  Педагогические  теории,  системы,  технологии.  Под.ред.  С.А.Смирнова.  3-е 

изд. –М: Академия, 1999 

 4. Әлемдегі және Қазақстандағы білім берудің сапасы. А.Қ.Құсайынов.  –А.:2013  

        


Аннотация 

 

В этой статье показаны организация методических работ в целях совершенствования результативности  учебного  процесса,  роль  методиста  в  повышении  компетентности 

учителей,  а  также  важность  выбора  педтехнологии,  пути  их  внедрения  и  организация 

мониторинга.  

 

Summary 

 

In  this  article  is  spoken  about  of  new  technology  of  education.The  role  of  methodist    in developing skills of teachers and importance of choosing pedagogical technology. 

 

 

Гүлжанар Алпамысқызы ДОСМАЛОВА, Шалқар қаласы, «№ 6 орта мектебі» ММ, информатика пәнінің мұғалімі 

Шалқар қаласы, Қазақстан Республикасы 

 

ОҚУШЫНЫҢ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДА АҚПАРАТТЫҚ  – 

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Түйін 

 

Ұсынылып  отырған  мақалада,  білімде  ақпараттық  технологиялардың  даму қиындықтарының  зертеуінде  жасалынған.  Онда  жүйені  құрудағы  элементтері,  АКТ-ны 

қолдану,  жекелеуге  арналған  шектелмеген  мүмкіншіліктер  және  оқу  процесінің 

дифференциясы,  жақсы  оқыту  үшін  керекті  және  негізгі  процесс  ретінде  ойлау  қабілетін, 

елестетуін дамыту үшін АКТ-ға ауысуы жазылған. 

 


ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

 

100  

Ақпараттық технологияның негізгі мақсаты – оқушыны қазіргі қоғам сұранысына сай, 

өзінің  өмірлік  іс  -  әрекетінде  дербес  компьютердің  құралдарын  қажетті  деңгейде 

пайдаланатын жан-жақты дара тұлға ретінде тәрбиелеу. 

Заманауи  қоғамның  негізгі  бөлшегі  –  білімді  ұрпақ.  «Білімді  ұрпақ»  дегеніміз 

алдымызда жан-жақты білім нәрімен сусындатып отырған оқушы. Ал заманымыздың негізгі 

талабы  –  бүгінгі  қоғамдағы  ақпараттану  желісінің  негізгі  құралы  –  компьютерді  жетік 

меңгеру, ақпараттық-коммуникация құралдарын талапқа сай пайдалана алу.  

Ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдаланып өткізілетін сабақ – оқу 

ақпаратын  жеткізу  мен  игеру  кезіндегі  білім  беру  үдерісінің  екі  жаңа  құрауыштары 

қатысатын сабақ: компьютер және бағдарламалық құралдар. 

Егер оқушылар сабақ материалын жақсы түсінсе, пәнге деген қызығушылығы артады. 

Қазіргі кезде өскелең ұрпақ үшін ең қызықтысы, ақпараттық технологиялар болып табылады 

– яғни оқушылар мұғалімдерден жақсы түсінетін және жиі пайдаланатын нәрсе алады. 

 

Қазіргі  заманғы  АКТ  мүмкіндіктерін  орынды  және  дұрыс  пайдалану  арқылы  жалпы білім  сапасына  оң  ықпалын  тигізетін  оқу  мақсаттарына  қол  жеткізуді  қамтамассыз  етуге 

болады деп ойлаймын. 

 

Сабақтың  басталуы  оның  ең  маңызды  сәттерінің  бірі  екендігі  белгілі.  Осы  кезеңнің рөлін оқушылардың жұмысқа жылдам кірісуі үшін, ұйымдастырушылық кезең орындалады. 

Оқушыларды  сабақтың  ұйымдастырушылық  сәтіне  толық  жұмылдыру  үшін  тақырыпты 

әдеттегі  мәлімдеу  мен  мақсаттарды  тұжырымдаудан  басқа,  мынадай  іс-әрекет  түрлерін 

қолдануға болады. 

 

зерделенетін  тақырыпты  көрсету  –  мұнда  тақырыптың  көзделген  нысандарын бейне/фото  немесе  тыныстырылымдар  түрінде  көрсету;  (Yandex,  Google  сандық 

карталары,  Coogle  Earth  аспансерігінің  түсірілімдері,  Youtube,  Kaztube  ақпараттық 

бейнелері т.б.) 

 проблемалық 

жағдайды 

туғызу 

– 

тапсырмалары мен 

сұрақтары 

бар 

таныстырылымдар,  бейнероликтер,  картиналар  мен  проблеманы  көрсететін  басқа  да ресурстар  оқушыларды  белгілі  тақырыпты  және  сабақ  мақсаттарын  зерделеуге 

аударады. 

Оқушылар үйде орындайтын оқушының өз бетімен оқуына және өтілген  

материалдың  білімін  бекіту  дағдыларын  дамытуға  бағытталған.  Мұғалім  олардың  дұрыс 

орындалғанын  тексерген  кезде  бұл  сабақтың  көп  уақытын  алса  да,  дегенмен  бұл  қажетті 

үдеріс,  өйткені  онсыз  оқушының  өткен  тақырып  бойынша  деңгейін  анықтауға  және 

тақырыпты  зерделеуге  көшуге  болмайды.  Егер  осы  мәселеде  АКТ  құралын  дұрыс 

пайдаланса, кейбір қиындықтарды шешуге жол береді. 

 

Мәселен,  егер  үйге  берілген  тапсырмада  кез-келген  материалды,  мәтінді  немесе белгілі формуланы жаттауға т.б.берілетін болса, онда қысқа мерзім ішінде тестілер арқылы 

оқушылардың  тапсырмаларды  орындағандығын  тексеріп  шығуға  болады.  Осындай  іс-

әрекетті құрған және жүргізген кезде АКТ сан алуан нұсқаларды ұсынады. Олардың  ішінде 

ең  күшті  құралдардың  бірі  ретінде,  Kahoot  (https://getkahoot.com)  онлайн-сервисін  айтуға 

болады.  Ол  компьютерлер,  планшеттер,  ұялы  телефондар    және  басқа  да  құралдар  арқылы 

орындауға болатын тестілерді, сұрақ-жауаптарды жасауға мүмкіндік береді. Тапсырмаларды 

орындағаннан кейін сервис тестіге әрбір қатысушы бойынша есепті көрсетеді, оқушылардың 

білімдеріндегі кемшіліктерді анықтауға және олармен кейінгі жұмысты жоспарлау үшін осы 

есепті пайдалануға болады. 

 

Жаңа  тақырыпты  түсіндіру  оқушыларға    материалдарды  көрсетуді  білдіретін ақпаратты  жеткізуден  құралады.  Көп  жағдайда  сабақтарда  Power  Point  ,  ActivlnSpire 

бағдарламаларының  мүмкіндіктері  қолданылады,  Prezi  және  басқа  да  бағдарламаларда 

тұсаукесерлер  құрастырылады.    АКТ  құралдарында  жаңа  тақырыпты  түсіндірген  кезде 

бейнематериалдар  ерекше  орынға  ие  болады,  өйткені  олардың  тиімділігі  бір  реттен  кез-ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

 

101  

келген  басқа  көрсетілім  материалдарының  тиімділігін  арттырады.  Оқу  үдерісінде 

бейнероликтерді пайдаланған кезде келесі мүмкіндіктер қамтамассыз етіледі: 

-

 оқушыларға зерделенетін пән туралы анағұрлым толық, сенімді ақпарат ұсыну; 

-

 оқу үдерісінде көрнекілік рөлін күшейту; 

-

 оқушылардың талаптары мен мүдделеріне сәйкес келу. 

Әрине, сабақ барысында бейнематериалды жай ғана көрсету өз рөлін  

атқармайды, өйткені осылай көре білу сабақтың ойын-сауық бөліміне айналады. Сондықтан 

мұғалімге  оны  мұқият  қарап  шығу,  оқушылардың  назарын  аударуға  қажетті  маңызды 

сәттерді белгілеу керек. 

 

Интернет  сабақты  пайдалануға  болатын  бейнематериалдарға  өте  бай.  Солардың ішінен  өз  сабақтарымызда  http://bilimland.kz/    сайтының  материалдарын,  интернет 

сабақтарды  http://interneturok.ru    ,  интернет  бейнесабақтарды      http://videouroki.net   

сайттарынан қолданамыз. 

 

Интернет  желісінде  тағы  да  көптеген  сервистер  бар,  тақырыптар  бойынша  тексеру жұмыстарын  жылдам  құрастыру  өз  қызметін  түрлендіру  қажет  болған  кезде  біз  солардың 

көмегіне жүгінеміз. Оларға мынадай сайттарды жатқызуға болады: 

-

 

http://studystack.com -

 

http://master-test.net*/ -

 

http://letstest.ru/ -

 

http://onlinetestpad.com/ Өздігінен білім алуда қашықтан оқыту технологиясы ерекше орын алады,  

ал  қазіргі  заманғы  ақпараттық-коммуникациялық  технологиялардың  көмегімен  қашықтан 

оқыту үдерісін жүргізуде. 

 

АКТ  -    ресурстарын  пайдалануда  ең  бастысы  –  лезде  кері  байланысты  орнату  – материал игерілді ме, жоқпа екендігі жөнінде нәтижесі бірден байқалады. 

 

Қорытындылай келе, сабақтарда АКТ пайдалану  - бұл: 

-

 

оқушылардың  шығармашылық    қабілеттері  мен  зерттеу  әрекетінің  дағдыларын дамыту; 

-

 оларды оқу әрекетіне белсенді жұмылдыру; 

-

 коммуникативтік қабілеттерді дамыта отырып, оқушылардың ақпаратпен жұмыс істеу 

дағдыларын қалыптастыру

-

 

оқушылардың білуге құмарлығын дамыту; -

 

ақпараттық  мәдениет элементтерін тәрбиелеу; -

 

сабақты жаңа мазмұнмен толтыру; -

 

жинақтарда қолданылатын оқу тапсырмаларын кеңейту; -

 

компьютерлік бағдарламалармен тиімді жұмыс істеу дағдыларын бойға сіңіру; -

 

өзінің  оқу  жетістіктерін  дербес  бағалау  мүмкіндігі,  бұл  оқушылардың  өзін—өзі жетілдіруге қызығушылығын арттырады. 

Сонымен сөз соңында, қазіргі заманғы  мұғалім оқушылардың басты құқықтарының 

бірі  –  сапалы  білім  алуын  қамтамыссыз  ету  үшін  оқытудың  қазіргі  заманға  сай 

құралдарын  пайдалану  қажет.  Қазіргі  уақытта  бізге  оқушылармен  бірге  ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың ресурстарын пайдалана отырып, білімнің қызықты 

әлеміне енуге мүмкіндік туды, өйткені олар оқытудың қосымша құралдарынан біртіндеп 

негізгі қатарға ауысып жатыр. 

 

Әдебиеттер: 

1.

 Ж.У.Кобдикова 

«Білім беру сапасын технологиялық амал негізінде басқару», 

Алматы, 2010 

2.

 З.У.Имжарова 

«Сын тұрғысынан ойлау білім үрдісінде», Ақтөбе, 2012 

3.

 

Е.Балапанов, Б.Бөрікбаев, Р.Дузбаева, Г.Мадьярова«Роwег Роіnt программасын пайдалану лабораториялық практикум» Алматы, 2002 

ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

 

102  

4.

  «Білім әлемінде» журналы 

5.

 «Информатика негіздері» журналы 

6.

 «Информатика и образование» журналы 

7.

 «Первая сентября» газетінің «Информатика» қосымшасы 

Электрондық ресурстар: 

8.

 

izden.kz 9.

 

infust.kz 10.

 

45minut.kz 11.

 

bilimdiler.kz  

Аннотация 

Предложенная  статья  составлена  на  основе  развития  сложнейших  исследований  в 

учебном процессе информационно-коммуникативной технологии. В этой статье описывается 

значение  перехода  к  информационно-  коммуникативной  технологии,  которая  помогает  в 

построении  системных  элементов,  использование  и  информационно-  коммуникативной 

технологии,  возможности  к  самостоятельной  работе,  дифференцированный  подход  к 

учебному процесу и повышения, мышления, памяти учащихся. 

 

 Кадыша Кожакаевна ДОШЕМАКОВА, 

ГУ «Кишкенекольская средняя школа № 2 с пришкольным интернатом»,  

учитель математики 

Республика Казахстан 

 

ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация 

 

Опыт  изучения  и  применения  формативного  оценивания  на  уроках  математики. Результаты  опыта  показывают,  что    формативное    оценивание  устанавливает  тесную  связь 

между учеником – учителем – учеником. Ученик постепенно приходит к тому, что перестает 

бояться оценивания, более четко и правильно выполнять задание, потому что знает, учитель 

сначала предоставит рекомендации по улучшению работы.  

 

    Учащиеся  прочно  усваивают  только  те  знания,  что  приобретено    через  их  усилие. Я 

стараюсь, пробуждая интерес к своему предмету, не просто осуществлять передачу опыта, но 

и укреплять веру в свои силы у каждого ребенка независимо от его способностей.

 

                                     Актуальность темы. 

Актуальность 

пересмотра 

процесса 

оценивания 

определяется 

современными 

стратегическими  задачами  образования,  необходимостью  повышения  уровня  образования  с 

учетом  международных  стандартов  и  современных  требований  к  качеству  образования, 

необходимостью  разработки  единых  требований  к  отметке  и  оценке  учебных  достижений 

учащихся 

в 

целях 


обеспечения 

объективности 

результатов 

обучения 

и 

конкурентоспособности  выпускников  казахстанской  школы  за  пределами  страны.  Анализ результатов Казахстана в PISA-2009[1]дает актуальную перспективу для совершенствования 

национальной  системы  мониторинга  качества  образования  как  приоритетного  направления 

образовательной политики  в  рамках  Государственной программы  развития  образования РК 

на 2011-2020 годы[2]. 

Систему  оценивания  необходимо  усовершенствовать,  сделать  многофункциональной.  Она 

должна:  давать  возможность  определить,  насколько  успешно  ученик  освоил  учебный 

материал или сформировал практический навык; показывать динамику  успехов  учащихся в 


ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

 

103  

различных  сферах  познавательной  деятельности;  иметь  в  основе  механизм  поощряющий, 

развивающий, способствующий самооцениванию учащихся;  предусмотреть связи  «учитель 

–  ученик»,  «родитель  -  классный  руководитель»,  «администрация  -  педагогический 

коллектив». Это обеспечит системный подход к формированию учебного процесса, а, значит, 

и его целостность.  Самые различные способы проверки знаний и умений существовали во 

все  времена.  В  процессе  исторического  развития  менялись  формы,  приемы  выставления  

отметок, частотность проведения контрольно-измерительных мероприятий и их содержание, 

меры воздействия на учащихся, мотивационные  элементы и многие другие факторы. 

 

На протяжении многих десятилетий оценивание заключалось в сравнении достижений учащегося с результатами других учащихся, и такой подход к оцениванию имеет целый ряд 

недостатков: 

отсутствуют  четкие  критерии  оценки  достижения  результатов  обучения,  понятные учащимся, родителям и  педагогам; 

педагог выставляет отметку, ориентируясь на средний уровень знаний класса в целом, а не на основе единых критериев достижения результатов  каждым учеником;  

-  отметки,  выставляемые  учащимся,  не  дают  четкой  картины  усвоения  конкретных  знаний, 

умений, навыков по отдельным разделам учебной программы, что не позволяет определить 

индивидуальную траекторию обучения каждого ученика; 

при  выставлении  итоговой  оценки  учитываются  текущие  оценки,  что  не  является объективным оцениванием конечного результата обучения;  

отсутствует оперативная связь между учеником и учителем в процессе обучения, что не способствует мотивации учащихся к обучению. 

 

 Результаты  диагностики  школьной  мотивации  на  уроках  математики  в  8 

классах       при традиционной системе оценивания 

 

Перед  началом  экспериментальной  работы  для  определения  влияния  формирующего оценивания  на  личность  обучающихся  в  сентябре  2013  года  совместно  с  психологом  было 

проведено  изучение  мотивации  моих  восьмиклассников.  Исследование  учебной  мотивации 

школьников  было  проведено  по  методике Михаила  Романовича  Гинзбург,  доктора 

психологических наук,  члена-корреспондента Академии педагогических и социальных наук, 

ведущего научного сотрудника Психологического института РАО, профессора Московского 

психолого-социального института. Методика адаптированна для восьмиклассников, ребятам 

предлагалось ответить на 4 вопроса — …. Баллы выбранных картинок суммируются и на их 

основе по оценочной таблице выявляются уровни мотивации. Результат приведен в таблице. 

Уровни мотивации 

Количество 

учеников очень 


высокий 

уровень 


мотивации 

(преобладание учебных (познавательных) мотивов) 

15% 


II 

высокий  уровень  учебной  мотивации (преобладание социальных мотивов) 

14 


30% 

III 


нормальный 

уровень 

мотивации 

(преобладание позиционных мотивов) 

11 


25% 

IV - сниженный уровень мотивации (преобладание 

оценочных мотивов) 

20% низкий  уровень  учебной  мотивации (преобладание игровых  мотивов) 

10% Всего учеников 

46 


100% 

Более наглядно можно увидеть на диаграмме. ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

жүктеу 6.71 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   71
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет