1 Ғылыми басылым Научное издание ҚР және тмд елдеріндегі ғылымжүктеу 6.71 Mb.
Pdf просмотр
бет1/71
Дата27.02.2017
өлшемі6.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

  

Ғылыми басылымНаучное издание

ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым 

және білім беру жүйесінің өзекті 

мәселелері

Актуальные проблемы науки и 

системы образования РК и в 

странах СНГ

ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

  

 

Ғылыми басылым Научное издание 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Халықаралық ғылыми-білім беру конференция материалдарының жинағы Сборник материалов  

Международной  научно-образовательной конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Петропавл, 2016 

ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

  

 

ӘОЖ 001 КБЖ 72 

         Қ 16  

Редакциялық кеңес: 

                      

Печерица В.Ф т.ғ.д., профессор(төраға

                           

Джуасбаев Б.Д.

Алибаев Е.А., Алибаева Л.М. 

                                      

                        Конференция өткізуге жауаптылар:  

Алибаев Е.А., Алибаева Л.М. 

                                                                

 

 

  

Қ 16             ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері:            

                     атты мақалалар жинағы/Петропавл, 2016. - 200 б. 

 

                     ISBN 978-601-275-641-8  

 

  Бұл ғылыми басылым 2016 жылдың 20 мамырында өткен «ҚР және ТМД 

елдеріндегі  ғылым  және  білім  беру  жүйесінің  өзекті  мәселелері»  атты 

Халықаралық ғылыми-білім беру конференция материалдарының жинағы болып 

табылады. 

  

Жинақ  ұстаздар,  мектепке  дейінгі  білім  беру  ұйымдарының  педагог қызметкерлері,  мектеп  мұғалімдері,  ғылыми  қызметкерлер,  студенттер, 

магистранттар,  PhD  докторанттарының  (аспиранттар)  ғылыми  тәжірибесі, 

зерттеулерінің нәтижесі болып табылады. 

  

Жас ғалымдарға арналған.  

 

 ӘОЖ 001 

КБЖ 72 


 

 

  

 

ISBN 978-601-275-641-8  

 

  

«Білім-Образование-Education» РҒПО қарасты баспа орталығында беттеліп, 

басылды. Басуға 21.05.2016ж. қол қойылды. Пішімі 60х84/16. Қаріп түрі Times 

New Roman. Ризографиялық басылыс. Көлемі 10,75 шартты баспа табақ. 

Таралымы 100 дана.  

15000, Петропавл қаласы ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

  

МАЗМҰНЫ/СОДЕРЖАНИЕ 

Білім  

Образование 

1.  Абдиева  Т.У.  Білім  сапасын  арттырудағы  мұғалім  шығармашылығының 

ролі.....................................................................................................................................8 

2. Абиханова Г. С. Тест әдісі арқылы оқушыларды ҰБТ-ға дайындаудың 

тиімділігі..................................................................................................................................14 

3. Ажигулова С. Дарынды бала –ұлт болашағы...................................................................17 

4. Алшынбаева Ж.Ш. Жаңа технологияларды енгізудің маңызы......................................20 

5. Алькенова Б.К., Дубровина И.Г. Мұғалімнің кәсіби өсуі: тәжірибе және кәсіби даму 

келешегі........................................................................................................................24  

6. 


Амангельдина 

А.А. 


Бала 

болашағының 

жарқын 

– 

болуы ынтымақтастықта........................................................................................................29 

7

. Аужанова Г. Г., Амирова Б. М. Диалог на уроке.........................................................36 8. Анемподистова Е.Н. Повышение качества ЗУН учащихся через внедрение проектной 

деятельности в начальной школе...................................................................................39 

9. 

Арыстанова  С.М.  Информатика  сабақтарында  оқушылардың  танымдық, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру...................................................................44 

10. Асаинова С.Н. Тілдік тұлғаның көшбасшылық қасиеттерін  қалыптастыруда диалог 

пен монологтың рөлі......................................................................................................46 

11.  Атыгаева  М.  К.,  Воронова  Н.  С.,  Экологические  основы  природопользования  в 

контексте национальной идеи «Мәңгілік ел»..............................................................51 

12.  Ахметова  Л.Т.  Коммуникативная  компетенция  с  применением  технологии   

критического мышления..................................................................................................58 

13. Баймурзина Б.Ж. Адамгершілік – рухани байлық негізі...............................................61 

14.  Балгабекова  Т.В.,  Рязанова  В.А.  Образовательный  туризм  как  инновационный 

метод обучающей среды.............................................................................................65 

15.  Баримбекова  А.Н.,  Лих  И.В.  Кіріктірілген  білім  беру  бағдарламасы  бойынша  7-

сынып  оқушыларының  оқу  дағдыларын  дамыту  функционалды  сауаттылықты 

қалыптастырудың тәсілі ретінде.....................................................................................68   

16.  Бешембаева  М.Ә.  Қазақ  тілі  сабақтарында  критериалды  бағалауды  пайдаланудың 

тиімділігі...........................................................................................................................73 

17. 


Биба 

В.В. 


Актуальные 

проблемы 

современного 

образования                                                     

в Республике Казахстан: пути их решения...........................................................................75 

18.  Битегенова  А.К.,  Прохорова  Н.В.  Организация  проектно  –  исследовательской 

деятельности учащихся как средство формирования функциональной грамотности.....81 

19. Гассельбах И. В. Внедрение системы оценивания на уроках в начальной школе.....87 

20.  Далелхан  Мейрамбек,  Байгыдыр  Баршан.    Жаңа  технологияларды  ұлттық 

құндылықтарымызбен ұштастыру арқылы оқыту үдерісінің тиімділігін арттыру..........89 

21. Джапанова Н.А.

 Педагогикалық технологияларды таңдау мәселесі, оны ендіру жолы 

және мониторингті ұйымдастыру..........................................................................................95 

22.  Досмалова  Г

.  А.  Оқушының  білім  сапасын  арттыруда  ақпараттық  – 

коммуникациялық технологиялардың тиімділігі................................................................99 

23.  Дошемакова    К.К.  Оценивание  учебных  достижений  учащихся  на  уроках 

математики.............................................................................................................................102 

24.  Есенова  Р.  К.  Жаңа  инновациялық  әдіс-тәсілдер  арқылы  бастауыш  сынып 

оқушыларының шығармашылық қабілетін арттыру.........................................................110 

25. Есмағамбетова Н.Б. 

Диалог пен монолог.....................................................................115 

26

Жабагина Р.М. Решение задач как одно из средств реализации ценностей в рамках 

общенациональной идеи «Мәңгілік ел..............................................................................116 


ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

  

27. Жайтикова Д.Т. Оқушыларды білімді, креативті жеке тұлға ретінде қалыптастыруда 

сыни тұрғысынан ойлау технологиясын пайдалану..........................................................120 

28.  Жаксылыкова  Ж.Ж.  Информатика  пәнін  оқытудағы  проблемалар  мен  оны  шешу 

амалдары................................................................................................................................125 

29.  Жаксылыкова  С.М.,  Лукпанова  Г.Е.  Қосымша білім беру жұмыстарын ұйымдастырудың 

ерекшеліктері..............................................................................................................................................................129 

30.  Жансүгір  З.Қ.  Оқыту  үрдісінде  қазіргі  заманғы    қарқынды  технологияларды 

енгізу........................................................................................................................................11 

31.  Желмагамбетова  Т.У.  Формирование  читательской  компетентности  младших 

школьников............................................................................................................................136 

32.  Жетепова  Ж.  Р.  Шет  тілін  үйрету  барысында  қойлатын  мақсаттарды  іске  асыру 

жолы.......................................................................................................................................138 

33.    Жунусова  А.Б.  Әлем елдерінің тәжірибесіне сүйене отырып жоғары жетістіктерге 

қол жеткізу үшін ғылым және білім беру желілерін дамыту...........................................141 

34. Жусупбекова С.И. Жаңаша оқытуға – жаңаша көзқарас............................................145 

35. Жусупова А.Т. Білім берудің өзекті мәселелері..........................................................148 

36.  Жұмабаева  Ә.С.,  Әтімова  С.Д.,  Қабдракишева  А.С.  Қазақ  тілі  сабағында  

окушынының 

ақпараттық 

комумуникативтік 

қабілеттерін,функционалдық 

сауаттылығын дамыту..........................................................................................................153 

37. Зайцева Н.А. Интерактивные игры помогают развитию школьников......................157 

38.  Заиченко  Ю.А.  Инновационные  технологии  как  способ  повышения  мотивации  в 

изучении английского языка................................................................................................162 

39.  Ибраева  М.Б.  География  сабақтарында  функционалдық  сауаттылықты  арттыру  – 

сапалы білім негізі................................................................................................................169 

40.  Искакова  Г.  М.  Математика  пәні  бойынша  білім  беру  сапасын  арттырудағы 

оқытудың  белсенді әдіс-тәсілдері......................................................................................174 

41. Казбаева Г.Б,  Макажанова Р.Б. Білім беру жүйесінде мемлекеттік тілді 

меңгертудегі  Блум  таксономиясының тиімділігі.............................................................176 

42.  Калеганова  Л.Е.,  Покровская  Л.М.  Индивидуальное  сопровождение  одаренных 

учащихся  в  урочной  деятельности  посредством  современных  образовательных 

инструментов.........................................................................................................................181 

43.  Карибжанова  Ә.К.  Ақпараттық  –коммуникативтік  технологияны  қолдану  – 

мұғалімнің кәсіби құзыреттілігн дамытудың кепілі..........................................................186 

44.  Касымова  Д.А.  Инновациялық  әдістер  мен  ақпараттық  технологияларды    қолдану 

арқылы оқушының ойлау қабілетін, белсенділігін  арттыру және  ізденушілігін дамыту 

жолдары.................................................................................................................................191 

45. Кенжалина Р.Ж. Қазақстандағы білім беру жүйесіндегі жаңаша көзқарас..............196 

46. Керимова Ж.К. Особенности коррекционной работы с незрячими учащимися......200 

47.  Кеулімжай  А.Ө.  Педагогикалық  процестің  жаңа  үлгісін  құру  арқылы 

тәрбиеленушілердің басты құзырлылықтарын қалыптастыру.........................................202 

48. Ким  Е.О., Адекенова А.Н. Конструирование урока с применением информационно-

коммуникационных технологий..........................................................................................205 

49. Койшыбаева А.Г. Қазіргі кездегі шетел тілін оқытудың мәселелері.........................209 

50.  Кондратьева  О.  А.  Развитие  познавательной    активности    ребенка  в  процессе 

детского   экспериментирования.........................................................................................213 

51.  Кощегулова  Д.Б.  Формирование  функциональной  грамотности  на  уроках  русского 

языка и литературы...............................................................................................................217 

52.  Кулмаганбетова  Т.С.  Бастауыш  сыныпта  зерттеу-ізденушілік  жұмыстарын 

ұйымдастырудың 

өзектілігі.................................................................................................................................221 ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

  

53.  Кусайнова  А.К.  Ағылшын  және  қазақ  тіліндегі  баяндауыш  ұғымының 

салыстырмалы сипаты..........................................................................................................227 

54. 


Қожағұлова  Г.  Үшөлшемді  әдістемелік  жүйесі  (ҮӘЖ)  педагогикалық 

технологиясын  бастауыш  кластарға  қолдану  арқылы  оқушылардың  белсенділігін 

арттыру...................................................................................................................................232 

55. Қожина Қ. Үшөлшемді   әдістемелік жүйе негізінде ұйымдастырылған сабақ  - жаңа 

сипаттағы оқу үлгісі..............................................................................................................235 

56.  Қожанова  А.Ж.,  Каскирбаева  А.Е.  Оқу-тәрбие  үрдісіндегі  инновациялық 

педагогикалық технология бәсекеге қабілетті маман даярлаудың кепілі.......................238 

57. Қошаман А. Е. Білім беру үрдісіндегі ойын технологиясының маңызы...................240 

58.  Лагуткина  О.В.  Развитие  функциональной  грамотности  младших  школьников  на 

уроках в начальной школе...................................................................................................245 

59.  Линник  М.А.  Влияние  вопросов  высокого  порядка  по  таксономии  блума  на 

развитие  критического  мышления  учащихся  на  уроках  русского  языка  в  6  –  7  

классах....................................................................................................................................247 

60.  Лукпанова  Ю.К.  Роль  дидактической  игры  в  развитии  логического  мышления  и 

внимания учащихся на уроках математики........................................................................252 

61.  Максутова  К.Ж.  Педагогика  сотрудничества  -  важный  аспект  воспитания  

подрастающего поколения (из  опыта  работы).................................................................257 

62. Матц Т.И. Диалоговое обучение – как важнейший этап в процессе обучения........259 

63. Мұқаева Б.Ж. Білім беру жүйесіндегіпедагог құзыреттілігі, кәсіби шеберлігі........263 

64. Мукушева Б.М. Жаңа білім белесі................................................................................266 

65.  Мусаева  Г.О.,  Омарбекова  А.Ж.  Бaстауыш  cыныптaрда  топтық  жұмыстың 

тиімділігі................................................................................................................................270 

66. Мухамадиева  Ж. К. Бастауыш  сынып  оқушыларының оқу мен жазу арқылы сыни 

ойлауын  дамытуға арналған  тапсырмалар  жинағы........................................................272 

67.  Мұрзабек  Ә.Е.,  Сабырова  А.Б.  Ағылшын  тілін    ақпараттық  технологиялар  арқылы 

меңгерту.................................................................................................................................278 

68.  Неделько  А.  А.  Формирование  самооценки  младшего  школьника  в  учебно-

воспитательном процессе.....................................................................................................281 

69. Ниеталина Ж.Б.Үй жануарларының қысқы тіршілігі..................................................287 

70. Ниязова Ж.А. Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде..............................................289 

71.  Нургалиева  К.С.  Бастауыш  сынып    оқушысының  шығармашылық  іс  –  әрекетін 

қалыптастыру жолдары........................................................................................................293 

72. Омир А.Ж., Мухамедкаримова К.Т. Функционалдық сауаттылық  –білім сапасының 

негізі.......................................................................................................................................297 

73.  Оспанова  А.  Ф.  Бәсекеге  қабілетті  жеке  тұлға    тәрбиелеуде  оқу  мен  оқытуда  

инновациялық технологиялардың тиімді әдіс-тәсілдерін меңгерген оқушылардың жаңа 

білім заманына лайықты дарынды тұлға дайындаудағы құзіреттілігі............................299 

74. Өтегенов Т.М. Информатика пәнін оқытуда ойын технологияларын қолдану........303 

75.  Прийма  Е.А.  Интегрированные  уроки  и  межпредметные  связи  на  уроках  как 

средство  активизации  учебно  -  познавательной  деятельности  и  формирования 

функциональной грамотности в преподавании русского языка и литературы..............307 

76.  Рахметова    А.М.  Использование  новых  образовательных  технологий  на  уроках 

русского 

языка........................................................................................................................317 

77. 

Сагимбаева З.А. Творческое чтение на уроках литературы.......................................320 

78.  Сапегина  Ж.А.  Использование  технологий  критического  мышления  на  уроках 

русского языка и литературы как условие повышения качества знаний учащихся.......326 

79. 


Сатибекова 

М. 


Е. 

Қазақ 


және 

орыс 


тілдеріндегі                                                                               

сөз құрамының кейбір мәселелері.......................................................................................331 ҚР және ТМД елдеріндегі ғылым және білім беру жүйесінің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки и системы образования РК и в странах СНГ 

 

  

80.  Сауменова  Ж.М.,  Султангереева  Н.Г.  Жаңа  білім  беру  жүйесінің  негізгі 

бағыттары...............................................................................................................................334 

81. Сембаева Ш. С. Қазақстан Республикасы  зияткер,рухани және дене бітімі дамыған 

азаматын қалыптастыру.......................................................................................................340 

82.  Серикбаева  К.Т.  Тәрбие  мен  оқыту  іс-әрекеттері  арқылы  балалардың  танымдық 

қабілеттерін дамыту..............................................................................................................345 

83. Смирнова И.Ю. Использование метода проектов в обучении географии................349 

84.  Сосин  В.Н.  Исследование  отношений  между  учителями  и  учащимися  и  их  идей  о 

Голосе Ученика в одной из школ НИШ в Казахстане.......................................................356 

85. Суенгереева  Г.Р. Моя педагогическая философия.....................................................364 

86. Сулейменова У.К. Жаңашылдық және оның қажеттілігі............................................365 

87.  Сухачева  А.В.  Коррекционно  –  педагогическая  работа  с  детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи посредством Су-Джок терапии...............................................371 

88. Сыдых Б. Қазақстанда білім беру жүйесінің өзекті мәселелері.................................376 

89. Тауасарова Э.К. Тәрбие процесін басқару-адам ресурстарын дамыту шарты.........382 

90.  Тулеубаева  Б.М.  Физиканы  бағдарлы  оқыту    және  оның  кейбір  өзекті 

мәселелері..............................................................................................................................386 

91.  Туралиева  К.А.  Математика    сабақтарында    ақпараттық    технологияны    қолдану  

тиімділігі................................................................................................................................392 

92.  Усакбаева  П.Б.  Активизация    познавателльной    деятельности  учащихся  на  уроках 

русского языка в казахской школе......................................................................................398 

93.  Ушакова  О.А.  Опорный  конспект  как  средство  повышения  качества  знаний 

учащихся................................................................................................................................402 

94.  Үкібаева  А.А.  Ағылшын  тілі  пәнінде  ойын  элементтерін  пайдаланып  сабақ  беру 

тәсілі.......................................................................................................................................404 

95. Чаяхметова Н.Н. Организация учебной деятельности на современном уроке.........411 

96. Чижаковская Т.И. Взгляд учителя на обновлённую программу обучения...............414 

97. Чижаковский С.М. Развитие критического мышления на уроках истории..............416 

98.  Шавдунова  С.С.  Сетевое  сообщество  как  инновационная  форма  общения 

педагогов................................................................................................................................421 

99.  Шайхина    Г.К.  Процесс    обновления    содержания    школьного  обучения  через  

диалоговое  обучение на  уроках  математики  и  физики................................................424 

100.  Швецова  И.  В.  Формирование    коммуникативной    компетентности  младших 

школьников через обучение в сотрудничестве..................................................................428 

Гуманитарлық ғылымдар 

 Гуманитарные науки  

1. Алибаев Е.А., Мефодьева С.А. Продовольственная безопасность России в  условиях 

глобализации.........................................................................................................................435 

2. Алибаева Л.М. Печерица В.Ф. Основные этапы формирования и функция института 

СМИ в политическом процессе Казахстана.......................................................................439 

Техникалық ғылымдар және технологиялар 

Технические науки и технологии 

1. Хасанзода Н. К вопросу внедрения инновационных технологий Smart Grid в 

энергетические комплексы...................................................................................................441 

Экономика ғылымдары 

Экономические науки 

1. 


Махмадмуродов  Д.Х.  Финансовая  грамотность  населения  как  фактор 

инвестиционного поведения домашних хозяйств.............................................................447 жүктеу 6.71 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет