1. ƏЗірленген жəне енгізілгенжүктеу 107.8 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.04.2017
өлшемі107.8 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

                                                                                               

 

  

 

  

 

 ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

БМ сабағында ойын формаларының технологиялар теориясы 

 

050102  Бастауыш оқыту педагогикасы мен əдістемесі  

 

  

 

 Кредит саны - 3 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Орал қаласы, 2011  

 

1. ƏЗІРЛЕНГЕН ЖƏНЕ ЕНГІЗІЛГЕН 

М. Өтемісов ат. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің педагогика 

жəне психология кафедрасының оқытушысы Ж.С. Исмагулова  

 

 2. РЕЦЕНЗЕНТТЕР 

Ахметов  М.Г.  педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  доцент  Батыс 

Қазақстан гуманитарлық академиясы 

Мұқанбетова  Ш.Т.  педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  доцент  Батыс 

Қазақстан мемлекеттік университеті________________________________ 

 

3.  БЕКІТІЛГЕН  ЖƏНЕ  ҚОЛДАНЫСҚА  ЕНГІЗІЛГЕН  М.Өтемісов 

атындағы  Батыс-Қазақстан  мемлекеттік  университеттің  Оқу-əдістемелік 

кеңес отырысында 2011 жылғы «15» қыркүйек №1 хаттама  

 

4. Жұмыс оқу бағдарламасы 5В010200 Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

əдістемесі мамандықтарының элективті пəндер каталогына сəйкес əзірленген 

 

5.  ҚАРАЛҒАН  Педагогикалық_факультеттің  Оқу-əдістемелік  кеңес 

отырысында 2011 жылғы «08» қыркүйек №1 хаттама  

  


Алғы сөз 

Жаңа  экономикалық  жəне  əлеуметтік  мəдени  жағдайларға  сəйкес 

Қазақстанда  жоғары  білімді  дамыту  бойынша  жүргізіліп  жатқан  шаралар 

мамандар  даярлау  сапасын  арттыруды,  қарқынды  ғылыми  зерттеу  қызметі 

мен  ықпалдастырылған  инновациялық  білімді  дамытуды,  білім  беру  мен 

ақпараттық  технологияларды  жетілдіруді,  бірыңғай  ақпараттық  білім 

ортасын  қалыптастыруды  көздейді.  Мұның  өзі  педагогтардың  оқытудың 

жаңа  технологияларын  игерген,  қазіргі  заманғы  технологиялық  процесті 

басқара алатын маман ретінде қалыптастыру мəселесін тудырады. Сондықтан 

жоғары  оқу  орны  инновациялық  педагогикалық  технологиялардың  негізінде 

білім берудің жолдарын айқындап, жетілдіріп отыру қажет.  

Оқыту  технологияларын  теориялық  жəне  ғылыми-қолданбалы  бағыт 

тұрғысынан  зерттеу  арқауы  етіп  оларды  оқу  процесін  жетілдіру  бағытында 

қолдану  мəселелерімен  Б.Əбдікəрімұлы,  В.П.Беспалько,  Д.М.Жүсібалиева, 

В.В.Егоров, 

М.В.Кларин, 

В.М.Монахов, 

Г.К.Нургалиева, 

Қ.Қ.Қабдықайырұлы,  Ж.А.Қараев,  Г.К.Селевко,  Ш.Таубаева,  Л.А.Шкутина 

жəне т.б. ғалымдар айналысты.  

Ойын  оқыту  технологиялары  студенттердің    білім,  іскерлік,  дағдысын 

қалыптастырып,      оқытудағы  тұлғалық  бағдарлы  жəне  жекелеп  оқыту 

тұрғыларының  мəні  жайында  түсінік  беру,  қазіргі  педагогикалық  жаңа 

енгізулермен  таныстыру,  жаңа  типті  білім  беру  орындарындағы  ізгілікті 

білім беру жүйесін құрудың басты тұрғыларының мəнін ашуды көздейді. 

 

Түсінік хат 

Курстың 

мақсаты: 

Білім 


парадигмасы 

негізінде 

жоғары 

мектеп 


мамандарының  тұлғасын  қалыптастыру;  Жоғары  оқу  орнындағы  болашақ 

оқытушылардың  өзін  дамытуына,  өзін  іске  асыруға  бағдар  беру  арқылы 

практикада оқытудың ойын технологияларын ендіру; 

Курс міндеттері: 

–  Жоғары  оқу  орнындағы  болашақ  оқытушылардың  өзін  дамытуына,  өзін 

іске  асыруға  бағдар  беру  арқылы  практикада  оқытудың  ойын 

технологияларын ендіру; 

–  Қазіргі  педагогикалық  технологияларды  қолданудың  əдіснамалық  негізі 

туралы түсінік қалыптастыру; 

–  Педагогикалық технологиялардың таңдау əдіснамасын анықтау; 

–  Оқыту технологиялары туралы нақты білім мен қолданудың практикалық 

білігін қалыптастыру, инновациялық іс-əрекетке баулу.    

Курс соңында студенттерде төмендегідей құзіреттілктер қалыптасады:  

оқу танымдық құзіреттіліктер, ақпараттық құзыреттілктіер, коммуникативтік 

құзіреттілктер, жалпы мəдени құзіреттілктер.  

Оқыту  əдістемесі:  Сабақтар  оқытудың  жаңа  технологияларын  қолдану 

арқылы  өткізіледі.  Оқыту  негізгі  оқу  материалдары  қамтылған  дəрістер  мен 

практикалық  сабақтар  негізінде  жүргізіледі  жəне  алынған  практикалық 

дағдылар,  түсініктер  бекітіліп  отырады.  Студенттердің    білімін  бақылау  үй 

тапсырмаларын тексеру, электрондық оқулық т.б. оқу құралдарында берілген 


тестілерді  орындау,  ауызша  сұрау,  жеке  семестрлік  тапсырмалар  арқылы 

жүзеге асады.  

"Бастауыш мектеп сабағындағы ойын формаларыны4 ТТ" 

курсының тақырыптық жоспары 

 

№ 

Тақырып аттары 

Сағат сандары 

Дəріс  

Семинар 

1.  Білім  беру  жүйесіндегі  инновациялық  ізденістер 

мəселесі  

 2.  Қазіргі 

оқытудың 

инновациялық 

технологияларына теориялық сипаттама 3.  Технологияны  оқыту,  технологияны  оқытудың мақсаты мен міндеттері   4.  Оқытудың  инновациялық  технологияларының 

білім 


беруді 

модернизациялау 

контекстінде 

дамуы  


 

5.  Интерактивтік  əдістерді  қолданудың  теориялық негіздері  6.  Кредиттік 

оқыту 


жүйесінде 

интерактивтік 

əдістерді қолдану жолдары  7.  Педагогиканы оқыту технологиясы. 

 8.  Ойындық технология 9.  Жобалау əдісі 

 10.  ЖОО-дағы инновация жəне оқыту ортасы 

 11.  Педагогикалық инновация   12.  Тұлғалық бағдарлы білім беру технологиясы. 13.  Оқытушы  іс-əрекетіндегі  оқытудың  интерактивті 

əдістері  

 

14.  Ақпараттық  оқыту технологиясы   15.  Бағдарламалық оқыту негіздері  

16  Оқыту процесі жəне ойынның маңызы  

17  Тірек сигналдары  

18  Жекелей оқыту  

19  Сыни тұрғыдан ойлау технологиясы 20  Сын тұрғысынан 

ойлауды 


дамыту 

технологияларын қолданудың жолдары  

 

21  Ынтымақтастықта оқыту 22  Германиядағы  жоғары  білім  беру  жүйесіндегі инновациялар 

 23  Интерактивті  оқыту  жəне  оның  ЖОО-дарында 

қолдану жағдайлары 

 

24  Дамыта оқыту 25  Шет  елдік  тəжірибе:  Германиядағы  басшы 

кадрлардың 

біліктілігін 

арттыру 

жүйесінде 

қазіргі интерактивті оқыту əдістері.Тренингтер. 

26  Модульдік оқыту технологиясы  27  Оқытудың белсенді əдістері 28  Таңбалы-контекстік оқыту  

29  Коммуникативтік ойындар   30  Оқытудың жаңа техникалық құралдары  

  

 

30 15 

 

Курстың қысқаша мазмұны 

 

1-тақырып. Білім беру жүйесіндегі инновациялық ізденістер мəселесі  

   


Инновациялық  ізденістердің  көкейкестілігі  жəне  педагогикалық 

инноватика.Педагогикалық 

жаңалық 

жəне 


педагогикалық 

жаңа 


түзілімдер.Педагогикалық  инновация  жəне  новатор-модернизаторлар.  Білім 

беруді  модернизациялаудың  талаптары  Білім  мен  технологияны  оқытудың 

мақсаты,  міндеттері,  мазмұны.  Білім  мен  технологияны  оқытудың  пəні, 

объектісі. Білім мен технологияны оқытудың принциптері  

2-тақырып. 

Қазіргі 

оқытудың 

инновациялық 

технологияларына 

теориялық сипаттама. 

   


Шет ел жəне отандық əдебиеттердегі «оқыту технологиялары» ұғымы. 

Оқыту    технологияларының  классификациясы.  Инновация  түріне  сай  оқыту 

технологияларын  қолдану  мəселесі.  Білім  беру  процесінде  курстың  алатын 

орны.  Технологияны  оқытудың  мақсаты  мен  міндеттері.  Технологиялық 

оқыту-даралап жəне деңгейлік саралап оқытудың құралы  

 

3-тақырып.  Технологияны  оқыту.  Технологияны  оқытудың  мақсаты  мен 

міндеттері 

   


Технологиялық  оқыту  –  даралап  жəне  деңгейлік  саралап  оқытудың 

құралы.  Технологиялық  оқытуды  ұйымдастыру.  Технологияны  оқыту 

бойынша оқу жоспарын құру принциптері Технологияны оқыту бойынша оқу 

жоспарын құру принциптері  

Мектепішілік технологияның моделі  

Технологияны оқыту модельдерін ұйымдастыру ерекшеліктері   

4-тақырып.  Оқытудың  инновациялық  технологияларының  білім  беруді 

модернизациялау контекстінде дамуы 

Білім  беруді  модернизациялау  тұжырымдамасы.  Білім  берудің 

педагогикалық  технологиялары.  Топтық  оқыту  түрі.  Топтық  оқытудың 

ерекшеліктері   

5-тақырып. Интерактивтік əдістерді қолданудың теориялық негіздері 

   

«Интерактивтік 

оқыту» 

ұғымы. 


Интерактивтік 

оқыту 


үрдісін 

ұйымдастыру 

ерекшеліктері 

Білім 


жəне 

технологиялық 

оқытуда 

портфолионы  қолдану  принциптері.  Білім  жəне  технологиялық  оқытуда 

портфолионы қолдану мүмкіндіктері 

 

6-тақырып.  Оқыту  жүйесінде  интерактивтік  əдістерді  қолдану 

жолдары 

Оқушылардың  тұлғалық  дамуын  жүзеге  асыратын  интерактивті  оқыту 

моделі.  Оқыту  жүйесіндегі  интерактивті  дəрісті  ұйымдастыру  жəне  жүргізу 

бағыттары. Ынтымақтастық – витагендік педагогиканың негізі.  

7-тақырып.   БМ оқыту технологиясы 

   БМ педагогикалық технологиялар. Оқытудың инновациялық технологиясы. 

Қазіргі 

интегративті-педагогикалық 

тұжырымдамаларға 

шолу. 


Дифференциация жəне интеграция – ғылыми танымның дамуының екі қыры. 

Қазіргі ғылымының дамуында интеграция жəне жүйелік тұрғы. Қазіргі білім 

берудегі синергетикалық тұрғы жəне жүйелік талдау. 

 

8-тақырып. Ойындық технология 

   


Ойындар  жөнінде  теориялар  мен  түрлері.  Ойындық  педагогикалық 

технологиялар  Бағдарламалап  оқытудың  негізгі  принциптері.Білім  сапасын 

арттырудың  кейбір  аспектілері.  Дистанциялық  оқытудың  автоматты  оқу-

ақпараттық жүйесін  ұйымдастыру.  

9-тақырып. Жобалау əдісі. 

   


Жобалау  əдісі.  Жобалау  типтері.  Оларды  құрылымдау.  Интерактивті 

оқытудың  əдістерін  педагогикалық  пəндерде  қолдану.  Интерактивті  оқыту 

əдістерін БМ пəндерде қолдану. 

 

10-тақырып.    БМ  инновация жəне оқыту ортасы. 

   


Сыныптағы  мұғалім  рөлі.  Қатынастың  диалогтық  формасы.  Диалог. 

Тарихи экскурс. 

Мəселелік  оқытудың  негізгі  функциялары  мен  белгілері.  Мəселелік    оқыту 

түрлері мен деңгейлері.  

11-тақырып. Педагогикалық инновация 

   


Педагогикалық  инновация  туралы  түсінік.  Жаңа  педагогикалық 

инновация түрлері Ынтымақтастықта оқыту жолдары. Мүмкін нұсқалары.  

12-тақырып. Тұлғалық бағдарлы білім беру технологиясы 

   


Негізгі 

тұжырымдық 

ойлар. 

Баланы 


қолдау 

технологиясы. 

Р.Штайнердің вальдорфтық педагогикасы. Негізгі тұжырымдамалық жайлар. 

Вальдорфтық педагогикалық технология ерекшелігі.  

13-тақырып.    Оқытушы  іс-əрекетіндегі  оқытудың  интерактивті 

əдістері 

   


Пікірталас, 

рөлдік 


пікірталас, 

педагогикалық-психологиялық 

консилиум отырысы Дальтон-технология негізі. Принциптері мен əдістерінің 

көмегімен  сабақ өткізу. Коммуникативті ойын жəне рефлексия.  

14-тақырып. Ақпараттық  оқыту технологиясы  

   


Компьютер  –  оқытудың  жаңа  ақпараттық  технологиясы  Витагенді 

оқытудың  теориялық  негіздері.  Мəліметтер  қоры  Оқытудағы  тұлғаның 

белсенділік мəселесі. «Белсенді оқыту» ұғымы. 

 

15-тақырып. Бағдарламалық оқыту негіздері 

   


Кəсіби  даярлықты  компьютерлеудің  екі  жақты  сипаты.Компьютер 

қазіргі  оқу  үрдісінде.  Оқытудың  мультимедиялық-технологиясын  қолданып 

интерактивті 

дəріс 


өткізу 

əдістемесі. 

Туындау 

себебі. 


Тəрбиеге 

этнопедагогикалық негіздеме.  

16-тақырып. Оқыту процесі жəне ойынның маңызы  

   


Ойынның оқыту процесіндегі қызметтері. Ойынның түрлері. Ойынның 

ерекшеліктері   

17-тақырып. Тірек сигналдары  

   


Тірек  сигналары,  Шаталовтың  қосқан  үлестері.  Тірек  сигналдарын 

қолдану ерекшеліктері. Тірек сигналдарын қолдану принциптері   

18-тақырып. Жекелей оқыту  

   


Жекелей оқыту ерекшеліктері. Жекелей оқытудың негізгі принциптері  

 

19-тақырып. Сыни тұрғыдан ойлау технологиясы  

Сын  тұрғысынан  ойлау  технологиясы.  Технологиясының  мақсаты, 

функциялары.Сын тұрғысынан ойлау технологиясының стратегиясы.                                                      

 

20-тақырып.  Сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту  технологияларын 

қолданудың жолдары  

   


Қызығушылықты ояту. Мағынаны тану. Толғаныс  

 

21-тақырып. Ынтымақтастықта оқыту 

   


Əлеуметтік-белсенді  мектеп:  өзара  əрекетте  оқыту.Топтық  жұмыстың 

мəні. Ынтымақтастықта қалыптасатын дағдылар. «Үш тыйым» ережесі.Зейін 

фокусының  ауысуы. 

 

22-тақырып. Шет елдердегі БМ бойынша  инновациялар  

   


Шет 

елдердегі 

бастауыш 

білім 


беру 

жүйесінің 

негіздері. 

Инновацияларды қолдану ерекшеліктері   

23-тақырып.  Интерактивті  оқыту  жəне  оның  БМ  те    қолдану 

жағдайлары  

   


Сабақты интерактивті формада жүргізу.  

 

24-тақырып. Дамыта оқыту 

 

   Дамыта  оқыту  мдеясының  тарихы.  Дамыта  оқытудың  ерекшеліктері, 

негізгі функциялары мен белгілері.  

25-тақырып.  Шет  елдік  тəжірибе:  қазіргі  интерактивті  оқыту 

əдістері.Тренингтер. 

   


Батыс елдердің интерактивті технологиялары.Тренингтер.  

 

26-тақырып. Модульдік оқыту технологиясы  

   


Модульдік  оқыту  технологиясының  ерекшеліктері.  Модульді  құру 

ережелері. Модульдік оқыту технологиясының мазмұны   

27-тақырып. Оқытудың белсенді əдістері 

   


Бағдарламалап оқытуОқу пікірталасы. Case-study. 

 

28-тақырып. Таңбалы-контекстік оқыту  

   


Таңбалы-контекстік білім беру технологиясы. 

А.А.Вербицкийдің таңбалы-контекстік тұжырымдамасы.  

29-тақырып. Коммуникативтік ойындар  

   


Коммуникативті 

ойындардың 

ерекшеліктері. 

Коммуникативті 

ойындарды ұйымдастыру. Коммуникативтік ойындардың түрлері  

 

30-тақырып. Оқытудың жаңа техникалық құралдары  

   


Басқа  ел  мектептерінде  жаңа  техникалық  құралдарды  қолдану 

жағдайлары. Оқу процесіндегі жаңа техникалық құралдардың орны   

 

Студенттердің  өзіндік жұмыстарының тақырыптары: 

1.  Педагогикалық технологияның қосымша элементтері. 

2.  Ынтымақтасу оқыту əдістемесі бойынша менің алғашқы сабағым. 

3.  Топтық оқытудың артықшылығы. 

4.  Топтық оқыту технологиясы 

5.  Жобалау оқыту технологиясы. 

6.  Педагогикалық шеберлік жəне технология. 

7.  Ынтымақтастық педагогикасы. 

8.  Деңгейлік оқытудың артықшылығы. 

9.  Таңбалы-контекстік оқытудың ерекшелігі. 

10. Ойын технологиясы. 

11. Іскерлік ойын өзара əрекеттесу формасы ретінде. 

12. Интернет жүйесінің білім беру қызметі. 


13. Интернет ресурстары. 

14. Білім берудегі голографиялық тұрғы 

15. Интернет жүйесі. 

16. Танымның интегративті типі. 

17. Интегративті негізде оқыту. 

18. Презентация. 

19. Модульдік оқытудағы оқу курсының мазмұнын құрылымдаудың 

ерекшеліктері. 

20. Модульдік оқытуды педагогикалық бақылауды ұйымдастырудың 

ерекшеліктері. 

21. Модульдік оқытудың артықшылығы. 

22. Ойын технологиясымен сабақ өткізу жоспарын жасау.  

23. Стратегиялардың классификациясы. 

24. Оқытудың ақпараттық технологиясларына сипаттама. 

25. Ынтымақтастық педагогикасы. 

26. Жаңашыл педагогтар. 

27. Авторлық мектептердің педагогикалық технологиялары. 

28. Қазіріг авторлық мектептер. 

29. Модульдік оқыту. 

30. «Ашық форма» технологиялары. 

31. Дебаттар. 

32. Оқытудың белсенді əдістерін топтау. 

33. Еркін микрофон. «Миға шабуыл». 

 

Емтиханға даярлық тақырыптары. 

 

1 Инновациялық технологияның тарихи бастауы. 2 Қазіргі педагогикалық технологиялар. 

3 Педагогикалық технология элементтері. 

4 Ынтымақтастықта оқыту дегеніміз не? 

5 Шет ел жəне отандық əдебиеттердегі «педагогикалық технологиялар» 

ұғымы. 

6 Педагогикалық технологиялардың классификациясы. 7 Шағын топтарда оқытуды қалай ұйымдастыруға болады? 

8 Ынтымақтастық əдістемесі бойынша қарапайым топтақ оқытудан шағын 

топта оқытудың қандай айырмашылығы бар? 

9 Оқу үрдісіндегі коммуникация формалары. 

10  Интерактивті оқыту. 

11  Оқытудың ұжымдық тəсілдері. 

12    Оқытудың ұжымдық тəсілдерінің өзектілігі. 

13    Оқытудың ұжымдық тəсілінің əдістемесі. 

14  Жобалау əдісі. 

15  Жобалау типтері. Оларды құрылымдау. 

16  Сабақтар жүйесіндегі жоба. 

17  Сабақтан тыс кездегі жоба. 18  Оқу өзара əрекеттесуі білім беру үрдісінің бірлігі ретінде. 

19  Интерактивті оқытудың мысалы – кооперативті оқыту. 

20  Кооперативті оқыту мысалдары 

21  Тұлғалық бағдарлы білім беру технологиясы.Негізгі тұжырымдық ойлар 

22  Баланы қолдау технологиясы. 

23  Ш.А.Амонашвилидің гумандық-тұлғалық технологиясы. 

24  Диалог. 

25  Деңгейлік оқыту дегеніміз не? 

26  Деңгейлік білім беруді ұйымдастырудың шарттары. 

27  Таңбалы-контекстік білім беру технологиясы. 

28  Интерактивті оқыту əдісі. Дəстүрден тыс сабақ. 

29  Сабақты циклдық жоспарлау. 

30  Іскерлік ойынды құру принциптері. 

31  Іскерлік ойынның педагогикалық функциясының негіздері. 

32  Іскерлік ойынның психологиялық-педагогикалық принциптері. 

33  Интерактивті оқыту үрдісіндегі мінез-құлық қалпы. 

34  Үлкен шеңбер, аквариум əдістерінің құрылымы. 

35  Пікірталас, рөлдік пікірталас, педагогикалық-психологиялық консилиум 

отырысы əдістерінің көмегімен  сабақ өткізу. 

36  Коммуникативті ойын жəне рефлексия. 

37  Қазіргі интегративті-педагогикалық тұжырымдамаларға шолу. 

38  Дифференциация жəне интеграция – ғылыми танымның дамуының екі 

қыры. 

39  Қазіргі ғылымының дамуында интеграция жəне жүйелік тұрғы. 40  Қазіргі білім берудегі синергетикалық тұрғы жəне жүйелік талдау. 

41  Техникалық жəне гуманитарлық даярлықтың пəнаралық байланысы 

жүйе құрушы фактор ретінде. 

42  Оқу үрдісіндегі интеграция механизмін жүзеге асыруда пəнаралық 

байланыстың титері мен қолданбалы міндеттердің қойылуы. 

43  Кəсіби даярлықты компьютерлеудің екі жақты сипаты. 

44  Оқытудың мультимедиялық-технологиясын қолданып интерактивті 

дəріс өткізу əдістемесі. 

45  Білім беруде компьютерлік телекоммуникацияны қолдану ерекшелігі. 

46  Компьютерлік телекоммуникацияның даму перспективасы. 

47  Бағдарламалап оқытудың негізгі принциптері. 

48  Білім сапасын арттырудың кейбір аспектілері. 

49   «Оқытушы модуль» ұғымы. 

50  Модульдік оқыту принциптері.  

51    ЖОО интерактивті оқыту ерекшеліктері. 

52  Компьютерлік телекоммуникацияның дидактикалық функциясы. 

53  Интерактивті оқытудың əдістерін педагогикалық пəндерде қолдану. 

54  Интерактивті оқыту əдістерін психологиялық пəндерде қолдану. 

55  Сыни тұрғыдан ойлауда қолданылатын зерттеу дағдылары. 

56  Жазу арқылы сыни тұрғыны дамыту стратегиялары.  

57  Мəселелік оқыту. Тарихи экскурс. 


58  Мəселелік оқытудың негізгі функциялары мен белгілері. 

59  Мəселелік  оқыту түрлері мен деңгейлері. 

60    Мəселелік жағдай мəселелік оқытудың негізгі элементі ретінде. 

61  Мəселелік оқытуды ұйымдастыру. 

62  Əлеуметтік-белсенді мектеп: өзара əрекетте оқыту. 

63  Топтық жұмыстың мəні. 

64  Ынтымақтастықта қалыптасатын дағдылар. «Үш тыйым» ережесі. 

 

 

Əдебиеттер тізімі: 

 

1.  Педагогика:  педагогические  теории,  системы,  технологии:  учеб  /  Под  

ред.С.А.Смирнова.-3-е изд. испр. и доп 

2.  М:Академия, 1999 

3.  Педагогика:  педагогические  теории,  системы,  технологии:  учеб./  Под 

ред. С.А.Смирнова.-4-е изд.  М: Акад, 2003  

4.  Подласый И.П. Педагогика: в 2-х книгах М:Владос, 2000 

5.  Харламов И.Ф. Педагогика:курс лекций  Минск: Высшая школа,2003 

6.  Ильина  Т.А.  Развитие  концепций  педагогической  технологии  в 

современной  дидактике  за  рубежом  //  Хозяинов  Г.И.  Формирование 

дидактической теории. — М.: Знание, 1984. 

7.  Кларин М.В. Инновации в обучении. — М.: Наука, 1997. 

8.  Юшрин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе (Анализ 

зарубежного опыта). — М., 1989. 

9.  Власова  В.Н.  Технология  «открытых  форм»  //  Педагогика  личности. 

Вып. 2. — Ростов н/Д, 2002. 

10. Зеер Э.Ф. Личностно-ориентированное профессиональное образование. 

— Екатеринбург, 1998. 

11. Кирсанова  Л.А.  Педагогическая  технология  в  воспитательной  системе 

В.Н.  Сороки-Росинского  //  История  педагогических  технологий  /  Под 

ред. М.Г. Плохова, Ф.А. Фрадкина. — М, 1992. 

12. Активные  формы  проведения  занятий  по  социальным  дисциплинам: 

Методические  указания  к  практическим  занятиям.  —  Новочеркасск: 

Изд-во ЮРГТУ, 1998.  

13. Кларин М.В. Инновации в обучении. — М.: Наука, 1997. 

14. Кристочевский  Е.А.  Информатизация  образования  //  Информатика  и 

образование.  1994.  №  Машбиц  Б.И.  Психолого-педагогические 

проблемы компьютеризации обучения. — М.: Педагогика, 1998. 

15. Тихомиров  В.П.,  Солдаткин  В.И.  Виртуальная  образовательная  среда: 

предпосылки, принцип, организация. — М., 1999. 

16. Фоменко  В.  Т.  Построение  процесса  обучения  на  интегративной 

основе. — Ростов н/Д: ГНМЦ, 1994. 

17. Фоменко  В.  Т.  и  др.  Современный  образовательный  процесс: 

содержание,  технологии,  организационные  формы.  —  Ростов  н/Д: 

ГНМЦ, 1996 


18. Белкин  А.  С.  Витагенное  обучение  с  голографическим  методом 

проекций // Школьные технологии. 1998. № 3. 

19. Белкин А.С., Жукова Н.К. Витагенное образование. Го-лографический 

подход. — Екатеринбург: Изд-во УГПУ, 1999.  

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 107.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет