№1 (37) 2017 2 бас редакторжүктеу 5.15 Kb.
Pdf просмотр
бет4/11
Дата30.04.2017
өлшемі5.15 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ӘДЕБИЕТТЕР:
1.  Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» 
стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы. 
14.12.2012.
2.  Пірәлиев С.Ж., Иманбаева С.Т., Төлеубекова Р.К., Шолпанқұлова Г.К., Нурғалиева Д. 
Ұлттық тәрбие. Оқу құралы. – Алматы: 2014. - 280 б.
3.  С.Қалиев. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы. -Алматы. 1998. 
4.  Иманбаева С.Т. Мектеп оқушыларына патриоттық тәрбие берудің ғылыми-теориялық 
негіздері. Алматы. ҚазМемҚыздарПИ, 2006. -330.
5.  Жұмабаев.М. Педагогика. – Алматы: Ана тiлi 1992 ж.
6.  Педагогический энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия. 
2003. - 528 с.
7.  К.Ж.Қожахметова  Халық  педагогикасын  зерттеудің  кейбір  ғылыми  және  теориялық 
мәселелері. Алматы. 1993.
8.  Жоғары  оқу  орындарында  ұлттық  тәрбие  беру  мәселелері.  //Ұлттық  тәрбие,  №  5(13) 
2012. – Б. 81-90; – Б. 38-46.

32
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ
МРНТИ 14.15.07
THE UNIVERSITY COMBINING UPBRINGING AND TEACHING
УНИВЕРСИТТЕ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕ БЕРУДІ БІРІКТІРЕ АТҚАРУ
СОВМЕЩЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Seth A. Agbo
PhD doctor, professor of Lakehead University. Canada
R.M. Bekisheva, D.B. Rskeldieva, A.T. Aliakbarova
Senior teachers of KazNU named after Al-Farabi
The article deals with the role of the upbringing process in the life of a man and the purpose 
of  training  of  future  specialists  in  higher  educational  institutions,  including Al-Farabi  Kazakh 
National University. In this university educational process is carried out simultaneously with the 
upbringing process. All the activities of the university is aimed at education and training of highly 
qualified, competitive specialists.
To achieve this goal, such innovative projects as “Enlighten your environment”, “Greencampus”, 
“A healthy lifestyle”, “The top 100 books which a student of KazNU should read” are implemented 
at our university. The aim of the project “Enlighten your environment” is the formation of high 
moral  character  of  students  and  the  training  of  future  specialists  for  independent  living.  The 
project “Greencampus “ is aimed at greening departments, faculties and the whole campus. The 
project “The top 100 books which a student of KazNU should read” involves the formation of 
highly educated and highly cultured country’s future professionals. The purpose of the project 
“A healthy lifestyle” is promoting healthy lifestyles. The main purpose of all these projects is 
to nurture healthy, well-educated and competitive youth. These projects are being implemented 
through various activities carried out by teachers of the university. Every teacher, curator-adviser 
of the University aims at contributing to the realization of the abovementioned innovative projects.
Key words: nurture, education, highly educated youth, competitive youth, innovative projects, 
events.
Мақалада адам өміріндегі тәрбие үдерісінің рөлі мен жоғары оқу орындарында, сондай-ақ әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-да болашақ мамандарды тәрбиелеу мақсаты қарастырылады. Аталған 
университетте оқу үдерісі тәрбие үдерісімен ұштастырыла жүзеге асырылады. Университеттің 
барлық  қызметі  жоғары  білікті,  бәсекеге  қабілетті  мамандарды  оқыту  мен  тәрбиелеуге 
бағытталған.
Аталған мақсатты жүзеге асыру үшін университетте «Айналаңды нұрландыр», «Гринкампус», 
«Салауатты өмір салты», «ҚазҰУ студенті оқуға тиісті 100 кітап» секілді инновациялық жобалар 
жүзеге  асырылады.  «Айналаңды  нұрландыр»  жобасының  мақсаты  студенттердің  жоғары 
адамгершілік  қасиеттерін  қалыптастыру  мен  болашақ  мамандарды  өз  бетінше  өмір  сүруге 
баулу  болып  табылады.  «Гринкампус»  жобасы  кафедра,  факультет  және  жалпы  университет 
территориясын көгалдандыруға бағытталған. «ҚазҰУ студенті оқуға тиісті 100 кітап» жобасы 
мемлекетіміздің  жоғары  білімді  және  мәдениетті  болашақ  мамандарын  қалыптастыруға  не-
гізделген. «Салауатты өмір салты» жобасының мақсаты салауатты өмірді насихаттау болып та-
былады. Аталған жобалардың негізгі мақсаты – салауатты, жоғары білімді және бәсекеге қабі-
летті жастарды тәрбиелеу. Инновациялық жобалар университет оқытушылары тарапынан түрлі 
іс-шаралар арқылы жүзеге асырылып келеді. Әрбір университет оқытушысы, куратор-эдвайзері 
жоғарыда аталған инновациялық жобаларды жүзеге асыру үшін өз үлесін қосуға тырысады.
Тірек сөздер: тәрбие, білім, жоғары білімді жастар, бәсекеге қабілетті жастар, инновациялық 
жобалар, іс-шаралар.

33
ТАНЫМ
В  статье  рассматриваются  роль  воспитательного  процесса  в  жизни  человека  и  цель 
воспитания будущих специалистов в высших учебных заведениях, в том числе в КазНУ им. 
Аль-Фараби. В данном университете образовательный процесс осуществляется одновременно 
с  воспитательным  процессом.  Вся  деятельность  университета  направлена  на  обучение  и 
воспитание высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов.
Для осуществления этой цели в университете реализуются такие инновационные проекты 
как «Айналаңды нұрландыр», «Гринкампус», «Салауатты өмір салты», «ҚазҰУ студенті оқуға 
тиісті 100 кітап». Целью проекта «Айналаңды нұрландыр» является формирование высоких 
моральных качеств у студентов и подготовка будущих специалистов к самостоятельной жизни. 
Проект  «Гринкампус»  направлен  на  озеленение  кафедр,  факультетов  и  в  целом  территории 
университета.  Проект  «ҚазҰУ  студенті  оқуға  тиісті  100  кітап»  предполагает  формирование 
высокообразованных  и  высококультурных  будущих  специалистов  страны.  Цель  проекта 
«Салауатты  өмір  салты»  -  пропаганда  здорового  образа  жизни.  Основная  цель  всех  этих 
проектов воспитание здоровой, высокообразованной и конкурентоспособной молодёжи. Данные 
проекты претворяются в жизнь через различные мероприятия, проводимые преподавателями 
университета. Каждый преподаватель, куратор-эдвайзер университета стремиться сделать свой 
вклад в реализацию вышеназванных инновационных проектов.
Ключевые  слова:  воспитание,  образование,  высокообразованная  молодёжь, 
конкурентоспособная мододёжь, инновационные проекты, мероприятия.
The  great  scientist-philosopher  Abu  Nasyr 
Al-Farabi once said that the human being should 
first  get  the  upbringing  and  then  education. 
Education without upbringing is the evil for the 
mankind. These words show the importance of 
upbringing in peoples’ lives. The main aim of 
the upbringing is to inculcate in young people 
the  folk  experience  gained  for  centuries  and 
good qualities, to form the attitude, the outlook, 
the relationship and communication skills and 
behavior of learners. That’s why much attention 
is  paid  to  upbringing  process  at  the  Kazakh 
National University named after Al-Farabi along 
with  the  educational  process.  The  university 
aims  to  train  well-educated  personalities  with 
good  moral  qualities  and  specialists  capable 
to  join  the  Kazakhstan  elite  and  who  can  be 
competitive in the professional sphere [1].
As  our  President  N.A.  Nazarbayev  says 
that upbringing is a difficult task, that to create 
conditions for upbringing is the duty of every 
person  [2],  our  university  has  created  some 
innovative  projects  that  are  focused  on  the 
training  of  well-educated  and  competitive 
future  specialists.  The  aim  of  the  project 
“Enlighten  your  environment”  is  to  inculcate 
in  young  people  good  personal  qualities  and 
teach  our  students  to  real  life  experiences 
and  new  challenges.  The  focus  of  the  project 
“Greencampus” is to plant greenery and flowers 
on  the  territory  of  the  university,  faculty  and 
department, whereas the project “The top 100 
books which a student of KazNU should read” 
aims at forming smart, well-educated and well-
bred  personalities.  There  is  one  more  project 
that  is  called  “A  healthy  lifestyle”  which  is 
focused  on  promoting  a  healthy  lifestyle. The 
main  aim  of  these  innovative  projects  is  to 
educate  professionally  a  personality  who  is 
well-educated, competent, competitive, healthy, 
with  national  consciousness,  with  good  moral 
qualities, hard-working and conscientious. The 
above-mentioned  projects  contribute  to  the 
arrangement  of  good  events  at  the  university 
level.  Teachers  and  tutors  of  every  chair  at 
faculties  together  with  their  students  continue 
the initiative of the university and organize a lot 
of events at faculties.
The department of General Linguistics and 
European Languages of the faculty of Philology 
and World Languages has planned and organized 
many good events within the framework of the 
above-mentioned innovative projects this study 
year.
Our university has implemented the project 
“Enlighten your environment” with the aim to 

34
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ
bring  up  the  generation  useful  to  the  society. 
The main aim of this project is to teach young 
people  morality  and  responsibility,  and  to 
engage in good deeds.
A cultural event which was called “Residents 
of  a  smart  city”  was  held  within  the  project 
“Enlighten your environment” by teachers and 
students  of  the  chair  of  General  Linguistics 
and  European  Languages,  who  consider  good 
deeds,  courtesy  and  good  breeding  to  be  the 
main personal qualities of a smart city.
The  aim  of  the  cultural  event  was  to 
propagandize virtue and kindness, respect and 
courtesy, goodness and help, purity of the soul 
and modesty, honesty and love. All teachers of 
the  chair  actively  took  part  in  organizing  this 
cultural event. During the event the chair offered 
to  start  other  new  projects  within  the  project 
“Enlighten your environment”. One of them is 
called «100 aphorisms that a student of KazNU 
should know», Another one is called “Respect 
for  elders,  courtesy  for  youth”  pupil-student-
master student-doctoral student-teacher, which 
promotes the continuity of generations.
The content and the importance of the project 
“Enlighten your environment” should be greatly 
emphasized.  The  members  of  the  volunteer 
movement  “Heirs”,  which  was  established  at 
the chair of General Linguistics and European 
Languages  organized  voluntary  unpaid  work 
on Saturdays in veterans home. By cleaning the 
rooms of veterans the students got the blessing 
of old people.
The  teachers  and  students  of  the  chair 
organized  a  charity  event  called  “Let’s  bring 
joy  to  children”  in  the  orphanage  №1  in  the 
city of Almaty. The students made acquaintance 
with  the  children  of  groups  «Balausa»  and 
«Baldyrgan»,  laid  the  table  in  honor  of  the 
children, the students offered the food they had 
made  themselves.  The  teachers  and  students 
played different games with children, enjoyed 
the  talent  and  abilities  of  small  children, 
listened to poems and songs which the children 
had performed.
In honor of the first president of the Republic 
of  Kazakhstan  an  educational  event  on  the 
theme  «The  Day  of  The  First  President»  was 
held  in  the  English  Language  by  teachers 
of  the  chair.  The  aim  is  to  give  information 
about  the  biography,  public  work,  and  policy 
of the President N.A. Nazarbayev and also to 
show  him  as  a  talented  person  and  to  glorify 
the  leadership  qualities  of  the  President.  The 
audience enjoyed a film clip from the film «The 
sky  of  my  childhood»  during  this  educational 
event.  The  quiz  and  presentations  made  by 
students  included  information  about  the 
biography  and  achievements  of  the  President 
in the professional sphere. Thus, by organizing 
this event teachers of the chair had two goals: 
firstly, to teach students to love their native land, 
to be as patriotic as our President. Secondly, this 
educational  event  dedicated  to  the  President’s 
Day was held in the English Language and it 
contributed  to  the  development  of  language 
skills of students.
Another  festive  event  called  “Long  live, 
Kazakhstan!” took place at the chair of General 
Linguistics and European Languages on the eve 
of the Independence Day of Kazakhstan. This 
event was organized by the teachers of the chair 
and by students from America who are studying 
at our faculty on an exchange program. At this 
event  dedicated  to  the  Independence  Day  of 
the Republic of Kazakhstan American students 
danced our national dance “Kara Zhorga” and 
read  poems  and  sang  songs  in  the  Kazakh 
Language.
The aim of the project «Greencampus» is to 
teach students to care about the environment, to 
teach students to be more responsible and careful 
with the environment. Within the framework of 
this  project  the  teachers  of  the  chair  organize 
different  voluntary  work  in  the  dormitory,  on 
the  territory  of  KazNU  such  as  planting  of 
greenery, planting of flowers and trees, decorate 
classrooms and dormitory with flowers.
Within the framework of the project «The top 
100  books  which  a  student  of  KazNU  should 
read»  literary  events  on  the  biography  and 
literary  works  of  famous  British  or American 
poets or writers, meetings with famous domestic 
poets, writers are organized by teachers of the 

35
ТАНЫМ
chair.  Theatrical  performances  on  the  literary 
works  of  well-known  British  and  American 
writers are conducted by students in the English 
Language.  Literary  events  were  held  on  such 
themes  as  «Works  of  Mukagali  Makataev», 
«Prose of Abai», «Works of W.Shakespeare».
Within the framework of the above-mentioned 
project  the  teachers  of  the  chair  organized  a 
round  table  on  the  theme  «Books  are  the  key 
of the science». The main aim is to increase the 
intellectual level of students. Information about 
this project was provided during this event and 
there  was  a  discussion  on  the  books  which  a 
student of KazNU should read. The importance 
of  reading  these  100  books  was  also  talked 
about during the event as books contribute to the 
development  of  communicative  competencies 
of future specialists.
To sum up, all these innovative projects that 
are  being  used  by  teachers  of  our  university 
«Enlighten your environment», «Greencampus», 
«The top 100 books which a student of KazNU 
should read», «A healthy lifestyle» help bring 
up  and  educate  well-educated  and  well-bred 
young  people.  All  these  projects  are  of  great 
importance  in  the  educational  process.  The 
teachers  of  the  Chair  of  General  Linguistics 
and European Languages use these innovative 
projects in educational and teaching process in 
order  to  train  highly  educated  and  competent 
future specialists.
LITERATURE:
1.  Academic policy of Al-Farabi Kazakh National University / Edited by G.M. Mutanov. – 
Almaty, Kazakh university, 2016.
2.  Praliev S.Zh., Nuriev M.A., Seisenbayeva Zh. A. Orazymbetkyzy A. The national education 
(on the basis of customs and traditions), – The manual, Almaty, – 160 p.
3.  Michael  Naydan,  Merkibayev  Т.А.,  Seisenbayeva  Zh.А.  The  problems  of  children`s 
Education. – magazine “Ulttyk tarbie” №4(36)2016, 12р., – KazNPU named after Abai, Almaty, 
– 70 р.

36
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ
МРНТИ 14.01.07
ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
ҰЛТТЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ПРАКСИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Л.В. Мардахаев
Заведующий кафедрой социальной педагогики Российского государственного 
социального университета, д.п.н., профессор, академик МАНПО
В статье раскрывается сущность и содержание праксиологии, как методологического уровня 
социальной  педагогики;  основные  философские  основания  праксиологии;  наиболее  важные 
аспекты праксиологии. Раскрыто понимание праксиологии как науки и учебной дисциплины. 
Охарактеризовано существо основ социально-педагогической деятельности и практики ее реа-
лизации. Дана характеристика социально-педагогической деятельности. Охарактеризованы два 
важнейших концепта праксиологии Т.Котарбиньского: «виновник действия» и «техника борьбы». 
Выделено явление риска в социально-педагогической деятельности, раскрыта его сущность. 
Охарактеризовано  его  проявление  на  практике  по  отношению  к  субъекту,  теоретические  и 
прак тические риски, функции риска и управление рисками, виды рисков; практика и опыт в 
контексте праксиологии, признанный и непризнанный, индивидуальный и коллективный опыт; 
инновационность в деятельности в контексте праксиологии.
Ключевые слова: праксиология, социально-педагогическая праксиология, опыт, практика, 
риск, риск в деятельности.
Мақалада әлеуметтік педагогиканың әдістемелік деңгейі ретінде праксиологияның мәні мен 
мазмұны,  праксиологияның  негізгі  философиялық  негіздері,  праксиологияның  ең  маңызды 
ас пектілері ашылады. Ғылым және оқу пәні ретінде праксиология түсінігі баяндалады. Оны 
жү зеге асырудың әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеті және тәжірибесінің негіздемелері си пат-
талады. Әлеуметтік-педагогикалық қызметіне сипаттама беріледі. Т.Котарбиньскийдің ең ма-
ңызды екі ұғымы «іс-әрекеттің кінәлісі» және «күрес техникасы» қарастырылады. әлеуметтік-
педагогикалық  іс-әрекеттегі  тәуекел  құбылыстары  анықталып,  олардың  болмысы  ашылады. 
Субъектіге  қатысты  тәжірибедегі  оның  көрінісі,  теориялық  және  тәжірибелік  тәуекелдер, 
тәуекелдердің  қызметі  және  тәуекелдерді  басқару,  тәуекелдердің  түрлері;  праксиология  кон-
тек сіндегі  тәжірибе  мен  дағды,  танылған  және  танылмаған,  жеке  және  ұжымдық  дағды, 
праксиология контексіндегі іс-әрекеттің жаңартпалығы сипатталады.
Түйін  сөздер:  праксиология,  әлеуметтік-педагогикалық  праксиология,  тәжірибе,  дағды, 
тәуекел, іс-әрекеттегі тәуекел.
The  article  reveals  the  essence  and  content  of  praxeology,  as  a  methodological  level  of  social 
pedagogy; basic philosophical foundations of praxeology; the most important aspects of praxeology. 
Opened understanding of praxeology as a science and academic discipline. Characterized by being the 
foundations of social and educational activities and practices for its implementation. The characteristics 
of  social  and  educational  activities.  the  two  most  important  concept  characterized  praxeology  of 
T.Kotarbinskiy “culprit action” and “technique of struggle” It highlighted the phenomenon of risk in 
social-educational activities, disclosed his identity. Characterized by its manifestation in practice in 
relation to the subject, theoretical and practical risks, risk and risk management functions, the types of 
risks; practice and experience in the context of praxeology, recognized and unrecognized, an individual 
and collective experience; innovation in the context of the activities of praxeology.
Keywords: praxeology, social and pedagogical praxeology, experience, practice, risk, risk in the 
activity.

37
ТАНЫМ
Одним из уровней методологии социальной 
педагогики  выступает  –  праксиологический. 
Он обусловлен сложившейся практикой соци-
ально-педагогической  деятельности  и  оп ре-
де ляет  основы  ее  реализации  и  обеспечения 
эффективности  в  зависимости  от  решаемых 
задач,  подготовленности  специалистов  и 
среды их самореализации.
Изучение  опыта  практической  дея тель  -
ности  показывает,  что  ей  характерно  типич-
ное,  характерное,  что  требует  изучения,  сис-
те матизации  и  учета.  Такая  систематизация 
позволяет  выделять  объективные  явления  в 
практической деятельности, которые выходят 
на уровень методологии, и получило название 
– как праксиология.
Праксиология  (от  др.-греч.  Πράξις 
–  деятельность  и  λογία  –  наука,  учение) 
–  специальная  научная  дисциплина,  пред-
ставляющая  общую  теорию  организации 
деятельности.  Термин  праксиология  впер-
вые  использован  в  1890  году  Альфредом 
Эспинасом  (Эспинас  Альфред  (1844–1922)  – 
французский социолог, автор книги «Origines 
de  la  Technogi»  (Происхождение  технологии, 
1890), где разработана концепция технологии 
и  праксиологии  как  философии  действия). 
Развитие его получило у Людвига фон Мизеса 
(Людвиг  фон  Мизес  –  Людвиг  фон  Мизес 
(1881–1973)  –  экономист,  философ,  историк, 
праксиолог. В работе «Human Action: A Treatise 
of  Economics»  (Человеческая  деятельность: 
трактат  по  экономической  теории),  1949  – 
развил  идеи  праксиологии).  Значительный 
вклад  в  развитие  праксиологии  как  научного 
направления  внес  польский  учёный  Т.Котар-
биньский  (Котарбиньский  Тадеуш  Мариан 
(1886  –  1981)  –  польский  философ  и  логик, 
создатель праксиологии – логической теории 
действия).  В  его  работах  «Traktat  o  dobrej 
robocie»  (Трактат  о  хорошей  работе,  1953), 
а  также  по  праксиологии  (Котарбиньский  Т. 
Праксиология  или  правила  эффективного 
действия – Prakseologia czyli zasady sprawnego 
dzialania, «Argumenty», 1963, No 19.; Развитие 
праксеологии. // Польское обозрение, 1962,№ 
12—13; Praxiology. An introduction to the science 
of  efficient  action,  New York:  Pergamon  Press, 
1965)  разработаны  аспекты,  вытекающие  из 
нужд практической деятельности. Основными 
философскими основаниями праксиологии по 
Котарбиньскому являются:
– прагматизм (от др.-греч. πράγμα, – де ло, 
действие)  –  философское  течение,  базиру ю-
щееся  на  практике  как  критерии  истины  и 
смысловой  значимости.  Прагматик  –  пос-
ле дователь,  сторонник  прагматизма,  как 
фи лософской  системы.  В  бытовом  смысле 
прагматик – это человек, который выстраивает 
свою  систему  поступков  и  взглядов  на 
жизнь  в  аспекте  получения  практически 
полезных результатов (в том числе и в версии 
инструментализма);
–  позитивизм  (от  фр.  positivisme,  от 
лат.  positivus­ –  положительный)  –  фило-
соф ское  направление,  объявляющее  един -
ственным  источником  истинного,  дейс-
тви тельного  знания  позитивные,  т.е.  по-
ло жительные  (эмпирические)  науки  и 
отрицающее познавательную ценность чисто 
умозрительных исследований.
– тектология – (от гр. tekto – строительство 
и logos – учение, теория) – всеобщая ор га ни-
зационная  наука,  разработанная  А.А.Богда-
но вым  (Богданов  Александр  Александрович 
(настоящая  фамилия  –  Малиновский;  1873-
1928 – российский ученый-энциклопедист, ре-
во люционный  деятель,  один  из  крупнейших 
идеологов социализма) в 20-х годах ХХ ве ка. 
В  соответствии  с  фундаментальными  пред-
посылками текто логии, два и более элемента, 
включённые  в  единый  процесс,  могут  при 
особой  орга низации  (организованности)  пре-
вос ходить по эффективности функ ци о ни ро ва-
ние этих же элементов по отдельности, а могут 
и  ус ту пать  отдельной  работе,  мешая  друг 
дру гу  (кооперация  и  конфликт  в  совместной 
деятельности).
Анализ  трудов  Котарбиньского,  позволяет 
выделить базовые основы праксиологии, проя-
вившиеся в них, в частности:
–«Очерки  о  практике»  (1913)  –  типичный 
опыт деятельности;
–«Понятие  внешней  возможности  дей-

38
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ
ствия» (1923) – внешние факторы, существенно 
влияющие на деятельность;
–«Об  отношении  возможности  действия» 
(1923) – потенциал деятельности и его анализ; 
–«Об  отношении  виновности»  (1925)  – 
факторы риска в деятельности;
–«Действие»  (1934)  –  существо  и  рацио-
нальность действий; 
–«Принципы  рациональной  организации 
деятельности» (1946) и др.
Систематизация  учения  Т.Котарбиньского, 
позволила выделить наиболее важные аспекты 
праксиологии:
1)типология  действий  практической  дея-
тель ности и раскрытие ее категорий (понятий);
2) управление практической деятельностью, 
обеспечивающей ее результативность;
3)разработка  основ  эффективной  деятель-
ности и управления ею в конкретных социо-
культурных условиях;
4)развитие человеческих действий с точки 
зрения их технических достоинств и методов, 
применяющихся в них в определенной социо-
культурной среде;
5)научные  основы  организации  практи-
ческой  деятельности,  ориентированной  на 
достижение прогнозируемого результата;
6)основы эффективной деятельности;
7)принципы научной организации труда и 
др.
Праксиология­ как­ наука  исследует  ти-
пы  и  виды  практики  –  рациональных  форм 
организации  человеческих  действий,  нап рав-
лен ных  на  изменение  природы,  общества  и 
самого человека.
Праксиология­ как­ учебная­ дисциплина 
выступает в качестве «образовательной прак-
тики  формирования  принципов  организации 
практического  отношения  человека  к  миру, 
практического ума и мудрости».
В  научной  литературе  термин  «пракси о-
логия» употребляется в различных контекстах:
– праксиология семейных отношений;
– философско-правовая праксиология;
– адвокатская праксиология;
– политическая праксиология;
– рефлексивная праксиология;
– педагогическая праксиология и другие.
Первое  учебное  пособие  «Педагогическая 
праксиология»  в  России  вышло  в  2005 
году  [1].  В  нем  сделана  попытка  выделить 
и  раскрыть  сущ ность  и  содержание  педа-
гогической  прак   си ологии.  Вопросы  педа-
го гической  прак   сиологии  рассматривали 
А.Е.Марон, Л.Ю.Монахова, В.С. Федотова [2] 
и др. Праксиология социальной педагогики не 
получила отражения в научной литературе. В то 
же время исследования в области методологии 
социальной  педагогики  позволили  выделить 
в  ней  праксеологический  уровень.  На  этом 
уров не  выделяется  практический  аспект  со-
ци альной  педагогики,  который  сложился, 
признан  и  требует  учета  различными  ка-
те  гориями  специалистов  в  типичных  си-
ту а циях  профессиональной  деятельности 
и  образовательными  организациями  при 
подготовке специалистов.
Праксиология  позволяет  определить  ос-
но вы  социально-педагогической  деятель-
нос ти и практики ее реализации. Социально-
пе дагогическая  деятельность  бывает  раци-
ональной  и  иррациональной,  обычной  (при-
нятой) и инновационной. Практика проявляется 
в  сложившемся  опыте,  который  характерен 
для разных категорий специалистов, по отно-
шению  к  разному  объекту  работы,  целей  и 
условий их достижения.
По  своей  сущности  праксиология  соци-
альной педагогики включает методологические 
основы ее проявления на практике – это на учно 
обоснованная  логика  (организация,  после-
довательность) деятельности, в частности [3]:
–методологические основы исследователь-
ской деятельности;
–методологические  основы  учебной  дея-
тель ности;
–методологические  основы  практической 
деятельности; 
– методологические основы управленческой 
деятельности и пр.
Всякая  социально-педагогическая  дея-
тель  ность  носит  направленный  характер. 
Деятельность  –  это  целенаправленное 
пре   об  разование  человеком  природной  и 

39
ТАНЫМ
социальной  действительности.  Социально-
пе дагогическая  деятельность  представляет 
со бой  целенаправленные  действия  субъек-
та,  включающие  цель,  средства,  процесс 
деятельности,  ориентированные  на  соот-
ветствующий результат, в определенных усло-
виях.  Субъектом­ ее  выступает  конкретное 
лицо,  которое  берет  на  себя  функции  соци-
аль но-педагогической  деятельности.­ Цель 
–  это  идеальное  представление  ре зуль-
та та  социально-педагогической  деятель-
ности  субъекта.  Средства  –  это  то,  что 
субъект  выбирает  для  использования  в 
процессе  деятельности  и  посредством  чего 
он  добивается  достижения  цели.  По  своей 
социальной значимости они могут быть:
–приемлемыми для данной ситуации;
–принятыми  в  обществе,  в  профес-
сиональной среде;
–новыми  нетипичными  неординарными, 
но эффективными и характеризующими свое-
образие творческой личности; 
–неприемлемыми  для  социальной  среды, 
про  ти воречащими  ее  нормам  и  правилам, 
характерными для асоциальной личности (для 
такой  личности  любые  средства  приемлемы, 
лишь  бы  они  обеспечивали  достижение 
прогнозируемого результата).
Социально-педагогическая  деятельность 
для конкретной социокультурной среды, ори-
ен тирована  на  соответствующий  результат. 
Она  определяется  субъектом  деятельности, 
объектом,  целью,  средой,  используемой  тех-
нологией и условиями ее реализацией. Такая 
деятельность может быть:
–­рациональной (от лат. rationalis – разумный) 
–  разумной,  осмысленной,  целесообразной, 
обос нованной.  Рациональность  социально-
педагогической деятельности   – это наиболее 
осмысленная,  целесообразная,  обоснованная 
социально-педагогическая деятельность.
–иррациональной­ (от  лат.  irrationalis  – 
неразумный,  бессознательный)  –  это  то,  что 
не может быть постигнуто разумом, что явно 
не  подчиняется  законам  логики  недоступная 
рассудку.  Иррациональность  социально-педа-
го гической  деятельности  –  это  не  логичная, 
не  соответствующая  сознанию  деятельность, 
Такая  деятельность  может  быть  опасна  либо 
объекту, либо и субъекту, и объекту.
конструктивной  (от  лат.  constructivus  – 
служащий  для  построения,  конструктивный) 
–  эффективной  и  логичной  в  реализации 
действий и высказываний. Конструктивность 
как  качество  личности  социального  педагога 
–  это  способность  его  создавать  основу  для 
своей  дальнейшей  плодотворной  работы, 
рационального и целесообразного поведения.
деструктивной – (от лат. destructio – раз-
рушение,  нарушение  нормальной  структуры 
чего-либо)  –  разрушающей.  Деструктивная 
деятельность  –  это  деятельность,  носящая 
разрушающий характер.
результативной  –  ориентироваться  на 
дос тижение конкретного результата в данной 
ситуации реализации по отношению к объекту 
воздействия и, конечно же, с позиции субъекта 
национального  воспитания.  Каждый  субъект 
имеет свое назначение, опыт и способность к 
самореализации;
продуктивной­ успешной»)  или  пло дот-
ворной  –  обеспечивать  достижение  постав-
ленной цели. Плодотворность (от плод – про-
дукт, результат, последствие, порождение чего-
нибудь, какой-либо деятельности + творность 
–  творения,  создания  чего-либо)  –  творение 
про дукта  деятельности,  творческое  создание 
результата деятельности. Успешность – удача, 
исход,  результат,  который  нужен  субъекту 
деятельности.  По  отношению  к  воспитанию 
успешность  (продуктивность)  оценивается 
как  самим  субъектом,  с  позиции  личного 
опыта,  так  и  другими  людьми,  призванными 
это  делать  –  руководителями,  экспертами, 
родителями и пр.;
–«правильной»  (рациональной,  точной, 
адек ватной)  –  максимально  приближаться  к 
задаваемому  образцу  –  норме  деятельности. 
Правильный  –  соответствующий  действи-
тельности  (действительным  потребностям), 
ус та новленным  нормам  и  правилам.  Раци-
о нальность  –  (от  лат.  ratio  –  разум)  –  разум-
ность, характеристика знания с точки зре ния 
его  соответствия  законам  логики,  мето до-

40
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ
логическим  нормам  и  правилам,  ра зум но-
му  пониманию,  в  противоположность  ирра-
циональности  как  чему-то  неразум ному,  не-
дос тупному  разумному  пониманию.  Иногда 
под ней понимают целесообразность, то, что 
способствует  достижению  цели,  а  то,  что 
этому  препятствует,  –  нерациональность. 
Вос питание  имеет  свои  стандарты  рацио-
нальности  (целесообразности).  Точность 
–  сте пень  истинного  соответствия  чему-ни-
будь. Адекватность (от лат. adaequatus – при-
равненный)  –  вполне  соответствующий 
чему  -либо  (принятыми  в  данной  области 
стандартами оценивания или осуществляемые 
на  ее  основе  действия  приносят  позитивный 
результат),  тождественный,  совпадающий; 
пра вильный (разговорный);
– «чистой» – отсутствие непредусмотренных 
в данной ситуации (ситуации развития, ситу-
ации  воспитания)  действий,  последствий  и 
ненужных добавочных включений;
–«надежной»  (по  отношению  к  субъекту 
воспитательной  деятельности)  –  свойство 
лич ности сохранять во времени и в различных 
ситуациях воспитания способность выполнять 
требуемые  функции,  позволяющие  достигать 
прогнозируемый  результат.  Интуитивно  на-
дёж ность  субъекта  воспитания  связывают  с 
его профессионализмом и опытом воспитания. 
В  «узком»  смысле  она  подчеркивает,  что 
субъект не допустит недопустимых действий в 
конкретной воспитательной ситуации, которые 
могут  привести  к  негативным  последствиям 
воспитания.  В  «широком»  смысле  –  это 
ком  плексная  характеристика  воспитателя, 
который  в  различных  ситуациях  воспитания 
по  отношению  к  разным  категориям  вос-
питанников  может  обеспечить  достижение 
прогнозируемого позитивного результата;
последовательной­ –  носит  технологи-
чес  кий  характер.  Процесс  воспитания  по 
существу  –  это  наиболее  целесообразная 
тех­нология­ в  определенной  национальной 
социокультурной  среде,  ориентированная  на 
соответствующий результат.
Т.Котарбиньский ввел еще два важнейших 
концепта праксиологии: «виновник действия» 
и «техника борьбы», которые проявляются и в 
социально-педагогической деятельности [4].
«Виновник» – тот, кто вызвал воздействие, 
существенное  и  достаточное  среди  условий 
для данного изменения (иначе – тот и только 
тот,  чье  произвольное  действие  является 
причиной  данного  события).  В  системе 
действия  «человек  –  человек»  –  это  может 
быть  субъект,  объект,  а  также  и  субъект  и 
объект действий. Объект – это тот, кто своими 
преднамеренными  или  не  преднамеренными 
действиями  или  бездействиями  показал 
свое образие,  требующее  усилий  субъекта  в 
интересах  стимулирования  определенных 
действий,  поведения,  их  сдерживания  или 
при дания  им  определенности.  Субъект  – 
это  тот,  кто  берет  на  себя  ответственность 
за  произвольные  (умышленные)  действия, 
способствующие  включению  конкретного 
объекта в систему соответствующих действий, 
поведения, их сдерживания или придания им 
определенности в интересах стимулирования 
социального  развития,  социализации,  обу че-
ния и воспитания.
«Техника  борьбы».  Подобное  явление 
име  ет место в процессе совместной деятель-
ности  (взаимодействия).  Выделяют  два  ти-
па  взаимодействия  (кооперации)  людей  в 
процессе  деятельности:  положительное  (со-
труд ничество)  и  отрицательное  (борьба). 
Вза  имодействие  наиболее  благоприятная 
форма  совместной  деятельности  в  системе 
«субъект – объект», а также при объединении 
усилий совместной деятельности в интересах 
обеспечения  достижения  общего  результата 
(комплексирование  деятельности).  В  соци-
альной педагогике оно занимает особое место 
и носит доминирующий характер в практике 
субъектов социально-педагогической дея тель-
ности.
Борьба – это по существу совместная дея-
тельность,  направленная  на  достижение  об-
щего  результата,  с  участием  не  менее  двух 
субъектов,  где,  по  крайней  мере,  один  из 
них  препятствует  другому.  В  случае,  когда 
подобное  явление  имеет  место  в  совместной 
деятельности  (в  ситуации  комплексирования 

41
ТАНЫМ
усилий субъектов), то это отрицательная коо-
перация,  которую  Т.Котарбиньский  назвал 
осо бой  теорией  отрицательной  кооперации 
– агонологию (от греч. – «взаимная борьба»). 
В  социально-педагогической  деятельности 
явление  борьбы  в  процессе  взаимодействия 
носит  деструктивный  характер,  так  как 
на ру шает  единство  совместных  усилий 
субъектов.  Подобное  может  иметь  место 
в  семье,  в  образовательных  организациях, 
учреждениях 
социально-педагогической 
дея  тельности.  В  этом  случае  субъекты 
социально-педагогической  деятельности  не 
могут объединиться, а страдает воспитанник, 
который  старается  манипулировать  их  не 
рациональностью деятельности.
Учитывая, что результативность социально-
педагогической деятельности зависит от мно-
жества  факторов,  праксиология  выделяет  в 
ней такое явление как риск.
Риск (от франц. resque – опасность) – веро-
ятность наступления негативного последствия 
или  мера  ожидаемого  неблагополучия. 
Понятие  риск  –  более  широкое,  чем  просто 
вероятность наступления какого-либо события. 
Антиподом его являются гарантии. Во всякой 
деятельности,  в  том  числе  и  в  социально-
педагогической,  имеют  место  свои  риски, 
которые требуется учитывать и предупреждать 
их возникновение, способствовать снижению 
негативного влияния.
Все  множество  рисков,  которое  в 
действительности  или  потенциально  могут 
иметь  место  в  социально-педагогической 
деятельности субъекта, может быть поделено 
в  зависимости  от  субъективного  или  объек-
тивного  фактора.  Субъективные  риски  обус-
лов лены  личностным  фактором  субъекта 
социально-педагогической 
деятельности 
(со  ци  ального 
педагога, 
специалиста, 
осуществляющего  подобную  деятельность), 
его профессионализмом, опытом, состоянием, 
готовностью  к  самореализации,  а  также 
самой  реализационной  деятельностью.  Рис-
ки,  обусловленные  внешними  факторами 
–  это  своеобразие  объекта  социально-педа-
гогической деятельности, его реакцией в про-
цессе взаимодействия с ним, социокультурная 
среда, в которой реализуется эта деятельность, 
условия  в  ней,  а  также  другие  факторы, 
возникающие  в  процессе  реализации  дея-
тельности.
Риски  в  социально-педагогической  дея-
тель ности  –  это  предвосхищение  некоторых 
неприятных  событий,  существенно  сказы-
вающихся  на  процесс  и  прогнозируемый 
результат.  Существо  его  всегда  соотносят  с 
негативом, что должно принести деструкцию. 
Однако  осмысление  его  существа  и  влияния 
на  социально-педагогическую  деятельность 
позволяет  выделить  в  них  позитивные  и 
негативные функции:
по­ отношению­ к­ субъекту­ социально-
педагогической деятельности:
– прогнозную – умение проектировать свою 
социально-педагогическую 
деятельность, 
ви деть  возможные  в  ней  ситуации  риска  и 
способы их предупреждения и преодоления;
предупреждения  о  непредвиденных 
яв ле ниях  и  опасности  для  социально-
педагогической  деятельности,  возможности 
достижения прогнозируемой цели;
побуждения к тому или иному выбору в 
ситуации  риска  (делать  или  не  делать,  идти 
этим путем или нет, определять перспективы 
достижения прогнозируемой цели);
активизации  внутренних  ресурсов  в 
ситуации,  позволяющей  предпринимать  оп-
ре деленные  действия,  необходимые  для  ее 
преодоления  и  достижения  прогнозируемой 
цели;
парализации­ самопроявления­ в­ деятель-
ности – формировании чувства страха (для оп-
ределенной  категории  социальных  педагогов 
это чувство носит парализирующий характер);
по­ отношению­ к­ прогнозированию,­
организации­ и  обеспечению  социально-
педагогической  деятельности,  достижения 
прогнозируемой цели:
прогнозную  –  умение  видеть  ситуации 
рис ка в процессе проектирования социально-
педагогической  деятельности,  определения 
перспектив их предупреждения и преодоления;
предупреждения­ –­ каждая  ситуация­

42
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ
рис ка  может  сказаться  на  процесс  и  ре-
зуль  тат  достижения  прогнозируемой  це-
ли,  возможностей  наиболее  полной  само-
реализации  в  социально-педагогической  дея-
тельности;
мобилизации участников социально-педа-
го гической  деятельности  на  объединение 
усилий в преодолении проблем, порождаемой 
ситуацией риска.
Выделяют теоретические риски в социально 
-пе да го гической деятельностиобусловленные 
потребностями прогнозируемой деятельности 
в  определенной  социокультурной  среде  и 
практические – непосредственной социально-
педагогической деятельностью, направленной 
на достижение прогнозируемого результата.
Теоретические  риски  на  практике  опре-
деляют способность субъекта прогнозировать 
свою социально-педагогическую деятельность 
в  конкретных  условиях,  возможные  соци-
аль ные  риски  в  процессе  ее  реализации.  В 
исследовательской деятельности – это вы бор 
подхода,  теоретических  оснований,  а  так-
же  методов,  позволяющих  исследователю 
обеспечить  достижение  прогнозируемого 
резуль тата.
Практические  риски  –  это  способность 
субъекта  (социального  педагога)  учитывать 
возникновение  рисков  на  всех  этапах  реа-
лизации  своей  социально-педагогической 
деятельности  в  соответствие  с  прогнозом  по 
отношению  к  конкретному  человеку,  группе, 
с  учетом  особенностей  складывающейся 
си туации  и  предупреждать,  ослаблять  их 
негативное влияние на процесс и результат. В 
случае  возникновения  негативных  факторов 
риска,  субъект  оперативно  принимает  меры 
по  снижению  их  негативного  влияние  и 
преодолению  последствий  и,  таким  образом, 
обеспечивает  достижение  прогнозируемого 
результата.  Такая  деятельность  субъекта 
во  мно гом  определяется  уровнем  его 
профессионализма,  профессиональной  куль-
туры, опытом социально-педагогической дея-
тельности  определенной  категории  людей 
и  в  конкретных  условиях  (социокультурной 
среде).
Деятельность субъекта по прогнозированию 
возникновения  рисков  в  социально-педаго-
гической  деятельности  и  обеспечение  их 
предупреждения,  а  также  преодоления  пос-
ледствий называется – управление­рисками. Оно 
представляет собой процесс прогнозирования, 
оценки  и  минимизации  рисков;  принятие 
управленческих  решений,  процедур  и  прак-
тических  мер  для  предупреждения  или 
уменьшения  негативных  социальных  пос-
ледствий  опасности  риска  в  социально-педа-
гогической  деятельности.  В  социально-педа-
гогической деятельности управление рисками 
выполняют следующие функции:
-стимулирующая  (выявление  возможных 
рисков  и  определение  способов  их  недо-
пущения  или  снижения  их  негативного 
влияния);
-деструктивная (авантюризм, волюнтаризм 
и  пр.  в  ситуации  профессиональной  дея-
тельности).
В процессе социально-педагогической дея-
тельности  субъект  оказывается  в  ситуации 
выбора способа достижения прогнозируемой 
цели, избрать для себя менее привлекательную, 
но  более  надежную  технологию  или  более 
привлекательную,  но  менее  надежную 
(«Синица  в  руках  или  журавль  в  небе»). 
При  этом  ему  важно  прогнозировать  меру 
риска  ожидаемой  неудачи  в  социально-пе-
дагогической  деятельности.  Подобное  по -
ве  дение  субъекта  можно  назвать,  как  рис-
ковое.  Оно  может  быть  конструктивным  и 
деструктивным.  Практика  убедительно  сви-
детельствует  о  том,  что  склонность  субъекта 
к рискам­представляет собой довольно устой-
чивую  его  характеристику  и  может  быть 
связана:
–с  высочайшим  мастерством  социального 
пе да гога. Такое проявление можно было наб-
людать в деятельности А.С. Макаренко и его 
воспитанников  Калабалиных.  В  частности, 
в  педагогических  поэмах  А.С.  Макаренко 
можно  увидеть  огромное  количество 
его  рис ковых  действий,  которые  давали 
удивительный  результат.  О  подобных  при-
мерах  много  рассказывал  его  воспитанник 

43
ТАНЫМ
С.А.Калабалин  в  своих  выступлениях  перед 
педагогической  общественностью  [5].  Это 
рис ковое  поведение  –  мастера  социально-пе-
да гогической  деятельности.  Такой  мастер, 
глу боко  понимая  особенности  объекта  рабо-
ты  (взаимодействия),  существо  процесса 
вос  питания,  с  высочайшем  искусством  реа-
лизует  себя  в  ситуации  осознанного  риска 
в  воспитательной  деятельности,  добиваясь 
конструктивного результата;
–с  такими  личностными  чертами  соци-
ального  педагога,  как  импульсивность,  неза-
висимость,  самоуверенность,  стремление  к 
успеху  любым  путем  (любыми  средствами), 
склонность  к  доминированию.  Оно  харак-
терно для имеющего низкий уровень профес-
сионализма, низкую культуру воспитательной 
деятельности, недостаточный опыт социально-
педагогической  деятельности  по  отношению 
к конкретной категории людей. Это рисковое 
поведение – авантюриста и демагога в соци-
ально-педагогической деятельности.
Среди рисков в социально-педагогической 
деятельности следует выделять:
–мотивированные  –  предполагающие  по-
лу чение  специалистом  ситуативных  пре-
имуществ 
в 
социально-педагогической 
дея тельности  или  как  проявление  им 
профессиональной  культуры  в  процессе 
самореализации в ней;
–немотивированные – не имеющие рацио-
нальных оснований для выбора и реализации 
способы  деятельности  (социально-педаго-
гической  технологии,  характеризующие 
недостаточную  профессиональную  подготов-
ленность  специалиста  и  его  низкую  профес-
сиональную культуру) в процессе социально-
педагогической  деятельности;
–приемлемые – риски, уровень которых до-
пус тим и обоснован, исходя из сложившейся 
ситуации  в  социально-педагогической  дея-
тельности;
–оправданные  –  обусловленные  обосно-
ванностью выбора способа достижения цели 
в  социально-педагогической  деятельности  с 
учетом  возможностей  социального  педагога 
(его 
профессионального 
мастерства), 
прог но зи руемой  цели  и  условий  среды 
профессиональной деятельности;
–неоправданные­(неприемлемые) – это рис-
ки, больше похожие на авантюризм, браваду, 
самопризентацию  социального  педагога  в 
деятельности  и пр.
Каждый  воспитательный  риск  в  опре-
де ленном  смысле  пропорционален  как  ве-
роятности  достижения  цели,  так  и  ее  не 
достижении, или получение обратного (более 
негативного) результата, которые могут иметь 
место  под  воздействием  рискового  события. 
Для оценки негативных последствий риска в 
воспитании  необходим  его  анализ,  который 
заключается в использовании всей доступной 
информации для идентификации (выявления) 
опасностей  и  оценки  риска  до  наступления 
определенного  события,  обусловленного 
этими опасностями.
Риски  в  социально-педагогической  дея-
тель ности  носят  индивидуальный  характер 
(например,  по  отношению  к  конкретному 
социальному педагогу) или общий, типичный 
(например,  для  социально-педагогической 
дея тельности  определенной  категории  со-
ци альных  педагогов,  по  отношению  к  оп-
ре деленной  группе  воспитанников,  в  дея-
тельности  социальных  педагогов  в  оп ре де-
ленных  средах),  руководитель,  как  правило, 
должен учитывать это.
Практика­ в  контексте  праксиологии, 
в  отличие  от  деятельности  субъекта  рас-
смат ривается  как  коллективный  опыт  ак-
тив ности  многих  людей.  В  социальной 
педа гогике  она  включает  конкретную  дея-
тельность  различных  субъектов  и  по  отно-
шению к различным категориям людей в раз-
личных  средах.  Опыт­ представляет  собой 
совокупность практически усвоенных знаний, 
умений,  навыков;  воспроизведение  какого-
нибудь  явления  экспериментальным  путем, 
создание чего-нибудь нового в определенных 
условиях  с  целью  исследования,  испытания 
(С.И.  Ожегов).  Социально-педагогический­
опыт  –  сложившаяся  практика  социально-
педагогической  деятельности  определенной 
группы социальных педагогов по отношению 

44
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ
к  определенной  (разным)  категориям  лю-
дей  (объекту  деятельности)  в  реализации 
тех нологий  практической  деятельности  в 
определенной  социокультурной  среде  и 
признанные результаты [6].
Опыт  может  иметь  признанный  и  неп-
ризнанный характер. Признанный – это опыт 
ставший ориентиром для других социальных 
педагогов и образовательных организаций по 
их подготовке. Непризнанный опыт – это опыт 
отдельных  социальных  педагогов,  который 
не  стал  предметом  изучения  и  оказался 
недоступен для других.
В  процессе  социально-педагогической 
ра бо ты  с  конкретной  категорией  людей, 
осуществляемой  в  определенной  социо-
культурной  среде,  происходит  накопление­
соответствующего­ опыта.­ Следует  выде-
лять индивидуальный и коллективный воспи-
тательный опыт.
Индивидуальный­ опыт­ характерен  для 
конкретного субъекта – социального педагога.
Коллективный­ (общественный)­ соци-
ально-педагогический­ опыт­ (опыт  соци-
ально-педагогического коллектива) – это сло-
жившийся  опыт  взаимодействия,  поведения, 
самопроявления  в  социокультурной  среде, 
совместной деятельности всех его участников 
(субъектов социально-педагогической деятель-
ности), с учетом социального статуса каждого, 
его  роли  в  этой  среде,  а  также  принятых  в 
ней  социальных  ценностей,  норм  и  правил, 
стереотипов  поведения,  сказывающихся  на 
их  эмоциональном  состоянии  и  регламен-
тирующих культуру самопроявления.
Опыт  непосредственно  формируется  в 
про цессе  деятельности  специалиста  в  опре-
деленной сфере.
Заслуживают  внимания  размышления 
Т.Котарбиньского 
об 
инновационности 
субъекта деятельности в рамках праксиологии. 
По  существу  речь  идет  об  актуализации 
твор ческого  (инновационного)  потенциала 
субъекта  деятельности,  в  результате  кото ро-
го  снимаются  существовавшие  ранее  огра-
ни чения  на  конкретные  (слишком  риско-
ванные до этого) действия и расширяется поле 
возможностей  для  деятельности.  Подобное 
имеет место в случае потребности получения 
качественно  более  высокого  результата  в 
практической  деятельности,  достижения 
боль шей  эффективности,  «борьбы»  имею-
щихся  способов  действия  и  новых,  пре-
дусматривающих  определенные  трудности  и 
необходимость их преодоления субъектами в 
профессиональной сфере деятельности [7].
Анализ  изложенного  свидетельствует  о 
том,  что  для  обеспечения  инновационности 
в  социально-педагогической  деятельности 
субъекта, ему необходимо:
владение  существующими  (типовыми) 
технологиями практической деятельности;
наличие­
сложившегося­
потенциала 
социально-педагогической деятельности;
  –способность  видеть  и  уметь  овладевать 
новые  технологиями  (новыми  элементами 
в  технологии)  социально-педагогической 
дея тельности  –  наличие­ инновационного­
потенциала  социально-педагогической  дея-
тельности;
знание­ факторов­ риска  в  реализации 
отличных технологий (элементов в технологии) 
практической  деятельности  и  способов  их 
преодоления – предрасположенность­к­обос-
но­ванному­рисковому­поведению;
актуализация  творческого  (иннова ци-
он ного)  потенциала  субъекта  деятельности, 
позволяющая ему преодолеть существовавшие 
ранее  ограничения  (слишком  рискованные 
аспекты деятельности) на его реализацию;
– качественные­изменения­в­личности­под­
воздействием­реализации­инновационности­на­
практике,­определяющие рост его мастерства;
успешность­ реализации­ нового  на 
практике – опыт­инновационного проявления­
в­ социально-педагогической  сфере­ деятель-
ности.
Изложенное  позволяет  утверждать,  что 
для  инновационной  деятельности  субъекту 
необходимо  владеть  сложившимися  техно-
логиями  и,  что  самое  главное,  уметь  видеть, 
овладевать  новыми  технологиями  (новыми 
элементами в технологии) практической дея-
тельности,  успешно  преодолевать  сущес-

45
ТАНЫМ
твовавшие  ранее  ограничения  (слишком 
рис кованные  аспекты  деятельности)  на  его 
реализацию    и  достигать  качественно  более 
высокого результата.
Таковы 
праксиологические 
основы 
социальной педагогики.

жүктеу 5.15 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет