№1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы


Список использованной литературыжүктеу 5.04 Kb.
Pdf просмотр
бет9/38
Дата08.01.2017
өлшемі5.04 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38

Список использованной литературы
1.Первые  историки  Октябрьской  революции  и  гражданской  войны  в  Сибири.  Библиографический 
указатель. Новосибирск, 1988. 
2.Кордонская  М.  Сибирское  крестьянство  в  дни  Октябрьской  революции.  Пролетарская  революция. 
1928.№10.
 
3.Рубан Н.В. Октябрьская революция и крах меньшевизма (март 1917-1918 гг.). М.,1968. 
4.Алферов М.С. Крестьянство Сибири в 1917 г. Новосибирск, 1958. 
5.Разгон  И.М.  Политические  партии  в  Сибири  накануне  и  в  период  Великой  Октябрьской 
социалистической  революции.  60  лет  Великого  Октября  и  Сибирь.  Томск,  1979; Черняк  Э.И.  Победа 
Октября и распад эсеровских организаций в Сибири. Вопросы истории советской Сибири. Томск, 1980. 
6. Смирнов А.С. Крестьянские съезды в 1917 году. М., 1979. 
7.Историография крестьянства советской Сибири. Новосибирск, 1976. 
8.Волобуев  П.В.,  Булдаков  В.П.  Октябрьская  революция:  новые  подходы  к  изучению.  Вопросы 
истории. 1996.№ 5-6. С.29. 
9.Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и гибели. М., 1997; Россия 
на рубеже веков: Исторические портреты. М., 1991. 
10.Рабинович А. Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде. М.,1989; Карр Э. 
История  советской  России.  Кн.1:  Большевистская  революция.  1917-1923.  М.,1990;  Шанин  Т. 
Революция как момент истины. Россия 1905-1907 гг и 1917-1922 гг. М.1997;Уорт Р. Антанта и русская 
революция. 1917-1918. М.,2006. 
11.  Левин  М.  Гражданская  война:  динамика  и  наследие.  Гражданская  война  в  России:  перекресток 
мнений. М.1994. 
12. Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933. М.2001. 
13.Lee S.J. Russia and the USSR, 1855-1991 : Autocracy and Dictatorship . London ; New-York, 2006. 
 
Түйіндеме 
Мақалада  Ресей  халқының  әлеуметтік  топтары  мен  әр-түрлі  топтарының  қозғалыстарын 
қосатын 1917 жылєы революция ретінде ақпан және қазан оқиғаларының даму үрдісі қарастырылады. 
Тарихнамада  тақырып  кезеңдерге  бөлініп  әр-қайсысында  мәселелерді  өзінше  шешу  сипаттамасы 
көрсетілген. 
Summary  
In article development of February and October events, as an unit, as revolution 1917 г, including 
movements  of  the  most  different  layers  and  social  groups  of  the  Russian  population  is  considered.  In  a 
theme historiography the periods are allocated, for each of which the approach, the decision of a problem is 
characteristic. 
 
 
ӘОЖ 930 (045)  
 
ХІХ ҒАСЫРДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫ МЕН ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ МАҢҒЫСТАУ  
 
О.Д. Табылдиева, Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 
университеті «Тарих және философия» кафедрасының доценті, т.ғ.к 
 
Маңғыстау  халқының  Ресейге  заңды  түрде  бағындырылуы  ХIХ  ғасырдың  40-жылдары  Кiшi  жүз 
халқын дистанцияларға бөлу принципiмен басқару жүйесiн енгiзуге байланысты жүзеге асырылды. Бұл 
жүйе  бойынша,  қазақтардың  жайылымдары  казак  станицаларының  санына  сәйкестендiрiлiп  бөлiнiп, 
басқарыла бастады (алғаш 32 дистанция болса, кейiнiрек олардың саны өсе бердi) [1]. 
 
Маңғыстау  қазақтары  ХIХ  ғасырдың  орта  шенiне  дейiн  өздерiнiң  дәстүрi,  әкiмшiлiк-
территориялық  бiрлiгi  бойынша  Кiшi  жүздiң  билеушi-сұлтаны  басқаруындағы  батыс  бөлiкке  қарады. 
ХIХ ғасырдың ортасынан бастап Маңғыстау халқы патша өкiметiнiң отарлық басқару жүйесiне тартыла 
бастады.  Алғашқыда  Маңғыстау  қазақтары  ресейлiк  басқарылуға  түгелдей  қамтылмады,  батыс 
бөлiгiндегi  52-дистанцияға  адай  руының  төрт  аталығы  (қырық  мылтық,  түркпен-адай,  құнан-орыс, 
балықшы) және Yстiрттiң оңтүстiгiн мекендеген Кiшi жүздiң басқа да бөлiктерi енгiзiлген болатын. Кiшi 
жүз  территориясына  орыс  бекiнiстерi  салынған  сайын,  Маңғыстаудағы  адайлардың  патша  өкiметiне 
бағындырылуы күшейе түстi. 1867 жылы Адай қазақтары Жоғарғы дистанция деп аталынған әкiмшiлiк 
жүйелiк  бiрлiкке  бiрiктiрiлді.  Бірақ,  көп  ұзамай  бұлайша  басқарудың  қиындығына  байланысты  екi 

 
57
дистанцияға  бөлiнiп  басқарылды.  Маңғыстау  Адайларының  бес  аталығы  Төменгi  дистанцияға,  ал 
Yстiрттi мекендеген Адайлар-Жоғарғы дистанцияға бағындырылды.  
Маңғыстаудағы патшалық әкімшілік биліктің өзіндік ерекшелігі болды. Маңғыстауды отарлау мен 
Ресейлік  әкімшіліктің  басқа  аймақтардағы  өзгешелігі  -  приставтықтың  құрылуы  болып  табылады. 
Приставтық  –  Россия  империясында  қабылданған  әкімшілік  бөліктерге  бөлу  жүйесіндегі  біртұтас 
қабылданған  бірлік  емес  еді.  Сол  себепті  де  оны  енгізу  патша  үкіметінің  өзіне  бағынышты  әрі 
шекаралық  стратегиялық  аймақ  болып  табылатын  территориясындағы  әскери-полициялық  биліктің 
айқын  белгісі  болды.  Әкімшілік  реформалар  Маңғыстаудың  әкімшілік-территориялық  бағыныш-
тылығын  бірнеше  рет  өзгертті.  Әрбір  өзгеріс  әскери-полициялық  бақылауды  күшейту  және  түбек 
халқын  қазақ  халқының  негізгі  бөлігінен  айыру  бағытында  жүргізілді.  Уездегі  көшпелі  халық 
болыстарға  бөлінді,  ал  болыстар  ауылдарға  бөлінді.  Болыстар  мен  ауылдарға  кіретін  үй  басы  санын 
облыстық басқарма бекітті. Болыстарды болыс басшылары, ал, ауылдарды – ауыл ақсақалдары биледі. 
Сондай-ақ, Маңғыстау халқындағы әкімшілік билік жүргізудің Қазақстанның басқа өңіріне қарағандағы 
тағы  бір  өзгешелігі  болыстарды  құруда  болыс  басшыларын,  ауыл  старшындарын,  тіпті  билердің  өзін 
отаршыл  әкімшіліктің  тағайындауынан  көрінді.  Қазақстанның  өзге  аймақтарында  жергілікті 
билеушілерді формальды түрде  болса  да,  сайлап  қоюшы  еді. Олар  3 жыл мерзімге халықтық  сайлау 
арқылы сайланатын. Ал, Маңғыстауда оларды патшалық әкімшілік тағайындады. 
Патшалы Ресейдің отары болған Қазақстан ХІХ ғасырдың соңында үш генерал-губернаторлыққа 
Түркістан,  Орынбор,  Батыс  Сібір  генерал-губерна-торлықтарына  бағынған  6  облысқа  бөлінді. 
Маңғыстау  ол  кезде  Маңғышлақ  приставтығы  деген  атпен  белгіленіп,  негізгі  қазақ  жерлеріндегі 
әкімшілік-басқару жүйесінен бөлініп, алғашқыда Кавказ әскери округына енгізілді.  
Маңғышлақ приставтығы 1861-1881 жылдар аралығында (кейіннен болыс, уезд, облыс, губерния 
ретінде)  өмір  сүрді.  Маңғыстау  түбегіндегі  әкімшілік-территориялық  бөлік  1868  жылы  Маңғышлақ 
приставтығына Бозашы түбегі, үстірт жоны, Каспий теңізінің Шығыс жағалауындағы Морской, Святой, 
Подгорный, Долгий, Орлов, Керел (Жандауыр) аралдары кірді. 
1869  жылы  орыс  әскерлерінің  Красноводск,  Тасарбатқала  бұғаздарында  жүргізген  әскери 
барлау  жұмыстарының  нәтижесінде  Каспий  жағалауында  Красноводск  приставы  құрылып,  Кавказ 
наместнигіне берілді. Красноводск приставымен қатар 1870 жылы 2 ақпанда Маңғыстау да Кавказдағы 
Дағыстан  облысына  қаратылып,  аймақтағы  адайлар  мен  түрікмендер  Ресейдің  әкімшілік  жүйеде 
жүргізілген реформаларына байланысты еріксіз түрде өз руластарынан, ұлтынан бөлініп қалды.  
Территориялық  принцип  негiзiнде  басқаруға  бейiмделген  бұл  жүйе  –  қазақтардың  ғасырлар 
бойы  дамыған  дәстүрлi  шаруашылығын  дамыту,  әрi  жүргiзу  мүмкiндiгiн  жойғандықтан,  Кiшi  жүз 
қазақтары 1868 жылы көтерiлiске шықты.  
Нәтижесiнде  Маңғыстау  территориясында  Уақытша  ережеге  сай  патшалық  басқару  жүйесi  iс 
жүзiнде  1870  жылы  күшпен  енгiзiлдi.  1870  жылы  2  ақпанда  Маңғышлақ  приставтығы  Александровск 
фортымен  бiрге  Орынбор  генерал-губернаторлығындағы  Орал  облысынан  бөлiп  алынды,  Дағыстан 
генерал-губернаторлығындағы Кавказдық мирасқор әкімшіліктің басқа-рылуына берiлдi [2].  
Енгізілген басқаруға негізделіп Маңғыстау приставтығы 2 қазақ, 1 түрікмен болысынан құрылды. 
Олар: Бозащы, Маңғыстау, Түрікмен. Қазақстанның басқа аймақтарында болыстар қысқы қоныстарына 
байланысты  құрылса,  Маңғыстауда  көшу  ретіне  қарай,  екіншіден,  жерді  пайдалану  құқына,  рулық 
бөлінуіне байланысты құрылған. Болыстардың санын және шекараларын анықтау Кавказ армиясының 
бас қолбасшысына жүктелді.  
  1874  жылы  патша  үкіметінің  Каспий  сыртқы  аймағын  басқару  туралы  Уақытша  ережесіне 
сәйкес,  Маңғыстау  мен  Шағадам  (Красноводскінің)  әкімшілік  жүйеде  біріктіріліп,  1881  жылы  Каспий 
сыртқы аймағы облысына кірді, ал 1884 ж. Шағадам (Красноводск) маңындағы 2894 түтін біріктіріліп, 
Адай болысы құрылды. 
Алғашында,  Маңғыстау  территориясында  Кавказдық  әкiмшiлiк  әскери  басқаруды  енгiзудi 
жоспарлады.  1874  жылы  9  наурыздағы  Каспий  сырты  аймағын  басқару  туралы  Уақытша  ережесi 
бойынша  Маңғышлақ  пен  Шағадан  (Красноводск)  приставтықтары  Каспий  сырты  әскери  бөлiмiне 
бiрiктiрiлдi. Бұл бөлiм әскери және әкiмшiлiк жағынан да Кавказ әскери округінің Бас командашысына 
тiкелей бағынатын. Маңғыстауды Кавказ арқылы басқарудың бұл әдiсi қолайсыз көрiнгендiктен Каспий 
сырты  әскери  бөлiмi  1881  жылы  10  маусымда  орталығы  Ашхабад  болған  Каспий  сырты  облысына 
айналдырылды. Облыс Кавказ әскери округына бағындырылып, үш уезден: Маңғышлақ, Красноводск 
жєне Ахалтеке уездерінен тұрды. 
1890  жылы  Каспий  сырты  облысы  Кавказ  әскери  округынан  бөлініп,  бөлек  әкімшілік  және 
әскери,  құрамында  5  уезі  бар  аймаққа  айналдырылды.  Маңғышлақ  уезінде  негізінен  қазақтар  – 
адайлар мен түрікмендер тұрды. Адайлар үш болысқа: Маңғышлақ, Бұзашы және Yстiрт болыстарына 
бөлiнiп басқарылды. 1877 жылы Маңғышлақ болысы екiге – Маңғышлақ пен Түпқараған және Бiрiншi 
мен Екiншi-Бозащы болыстықтары болып бөлiндi [3]. Маңғыстауда 1888 жылы жаңадан үш болыстық: 
Түрiкпен-адай,  Жеменей  және  Райымбердi  болыстықтары  құрылды.  Кейiнiрек  Yшiншi-Бозащы 

 
58
болыстығы  құрылады.  Сондай-ақ,  1908  жылы  Каспий  теңiзiнiң  шығысындағы  қазақ  және  түрiкмен 
балықшылары Рыболовная деп аталатын болыстыққа бiрiктiрiлдi. 1881 жылы Маңғышлақ приставтығы 
10 қазақ және 1 түрiкпен болыстарынан құрылған уезге айналдырылады. 
Айта  кету  керек,  1880  жылдары  Маңғыстауда  жүргізілген  әкiмшiлiк  басқарудағы  өзгерiстер 
кезiнде  6  мың  түтiн  адайлар  (1,2,3  –  Адай  болыстары)  ерiксiз  Орал  облысына  қалдырылып, 
Маңғышлақ уезiне енгiзiлмедi
 
[4].  
Адайлардың  болыстардағы  орналасуы  әркелкi  болды.  Әр  болыста  1100-1600  түтiн  аралығында 
адамдар  болды.  Болыстар  әкiмшiлiк  бірліктер  –  ауылдарға  бөлiндi.  1908  жылы  болыстарда  74  ауыл 
болды. Маңғыстаудағы әрбiр болыстың территориясы табиғи шекаралармен анықталып отырды. 
1890 жылы Каспий сырты облысы Кавказ әскери округынан бөлiнiп, жеке әкiмшiлiк және әскери 
басқарудағы  облысқа  айналды.  Маңғышлақ  уезi  Каспий  сырты  облысы  құрамындағы  5  уездiң  бiрi 
болды. 1897 жылғы санақ бойынша, Маңғышлақ уезiнде 68.555 адам тұрды. 1 м
2
 жерге 0,36 адамнан 
келдi. 
Сонымен, Маңғышлақ уезi - бұрынғы Маңғышлақ приставтығы. Ол алғашқы кезде Кавказ әскери 
округына,  ал  1899  жылдан  бастап  Түркiстан  генерал-губернаторлығына  қарасты  Каспий  сырты 
облысына  бағынды.  Маңғышлақ  уезiнiң  оңтүстiк  шекарасы  Қарабұғазды  қақ  жарып,  Арал  теңiзiне 
дейiн, солтүстiк шекарасы қазiргi Комсомол шығанағынан Yстiрт жонының солтүстiгi мен Арал теңiзiнiң 
батысына  дейiнгi  жердi  алып  жатты.  Уезд  10  болыстықтан,  74  әкiмшiлiк  ауылдан  тұрды
.  Маңғышлақ 
уезi  деген  атау  1920  жылға  дейiн  сақталып,  сол жылдан  бастап  Адай  уезi  атанды.  Адай  уезі  (кейінгі 
округ)  Маңғыстаудағы  негізгі  шаруашылық  –  мал  шаруашылығының
  өсуі  мен  орналасуының  мекені 
ретінде  қалпын  көп  өзгертпестен  1920-1927  жылдарға  дейін  оңтүстіктегі  Шағадам  (Красноводск) 
қаласынан  бастап  Солтүстік,  Солтүстік-шығыстағы Мақат пен Шалқарға  дейінгі территорияны  немесе 
қазіргі төрт облыстың (Шағадам, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе) жерін қамти орналасып жатты. 
Маңғыстау,  Красноводкі  уездіндегі  қазақтардың  негізгі  шаруашылығы  –  көшпелі  мал 
шаруашылығы. Маңғыстау уездіндегі адайлардың 93,4% мал шаруашылығмен, 0,02% егіншілікпен, 6,4 
% басқа да кәсіппен айналысқан. Олар: балық аулау, кірешілік, сауда және қолөнері.  
Маңғыстау уездінде егіншілікпен Қаратау, Ақтау және Александровскі форты маңында тұратын 
адайлар  айналысты.  Олар  бидай,  арпа,  тары  егіп  және  Александровскі  форты  маңында  жүгері, 
жоңышқа, бақша дақылдарын өсіретін.  
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
1. ҚРОМА 5 - қор, 1 - тізбе, 2171 - іс, 124 – парақ. 
2. ҚРОМА 715-қор, 1-тізбе, 41-іс, 180-183 парақтар. 
3. М.С.Турсынова. Казахи Мангышлака во второй половине ХІХ века. - Алма-Ата: Наука КазССР, 1977. 
–184 с. (119 - 120). 
4. ҚРОМА 40-қор, 1-тізбе, 712-іс, 1-2 парақтар. 
5. Маңғыстау энциклопедиясы. Алматы., 1997. 
 
Резюме 
 
В  данной  статье  рассматривается  политическое  влияние,  процесс,  пути  проведения 
админстративно-территориальных,  политических,  колониальных  реформ  царской  администрации 
России на территории Мангистау. 
 
Summary  
 
Political  influence  and  process,  the  ways  of  holding  administrative-  territorial  reforms  off  Russia’s 
administration on Mangistau territory is considered in this article. 
 
 
УДК 930 (045)  
 
ИСТОРИЯ НАСЕЛЕНИЯ МАНГЫШЛАКА 
 
Е.Н. Кильдякова, Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга  
им. Ш.Есенова, старший преподаватель кафедры истории и философии 
 
  
В  последние  годы  стал  усиливаться  интерес  к  изучению  населения  в  разных  регионах. 
Сущностью  процесса  формирования  населения  является  взаимодействие  естественного  и 
миграционного  движений  населения,  что  в  свою  очередь  определяет  его  демографическую  и 
социально-профессиональную  структуру.  В  истории  формирования  населения  на  территории 
Мангышлака  можно  условно  выделить  два  периода,  содержание  которых  определялось 

 
59
доминированием  либо  естественного,  либо  миграционного  движений.  Первый  из  них  охватывает 
промежуток  примерно  с  эпохи  палеолита  до  конца  50-х  гг.  XX  века,  второй  период  начинается  со 
времени промышленного освоения Мангышлака во второй половине ХХ века.  
История  Мангышлака  уходит  своими  корнями  в  глубокую  древность.  В  древности 
обводненность  региона  и  его  климат  отличались  от  современного  состояния,  что  не  могло  не 
сказаться  на  возможностях  хозяйственного  освоения  территории.  Здесь  наблюдалась  стабильность 
палеографических  условий.  Полуостров  имеет  разнообразный  рельеф,  расчлененный  невысокими 
горами  Каратау  и  Актау,  многочисленными  саями,  глубокими  впадинами,  лежащими  ниже  уровня 
Каспийского  моря.  Так,  например,  впадина  Карагие  имеет  абсолютную  глубину  132  м.  Климат 
сухой, пустынного типа. У подножия гор Каратау имеются выходы пресных подземных вод в виде 
родников,  развитая  сеть  неглубоких  колодцев.  Каспийское  море  несколько  смягчает  микроклимат 
прибрежной  части  полуострова.  Средняя  температура  января  здесь  близка  к  нулевой,  осадков 
выпадает 100 -150 мм, неглубокий снежный покров 10-20 см держится с декабря по март.  
 
На  побережье  Каспийского  моря  и  плато  Устюрт  сохранились  многочисленные  стоянки 
каменного  века,  свидетельствующие  о  непрерывной  эволюции  от  ранних  этапов  палеолита  до 
неолита.  Эта  территория  впервые  полностью  осваивается  кочевниками  только  с  начала  железного 
века.  Наличие  источников  воды,  кормов  для  скота,  защищенность  территории  от  зимних  буранов и 
стужи сделали Мангышлак местом зимнего стойбища кочевых племен и народностей.  
 
На территории полуострова проживали массагеты, создавшие мощную конфедерацию племен 
и  вошедшие  в  историографию  в  связи  с  неудачным  походом  на  них  персидского  царя  Кира  и 
противостоянием  царицы  массагетов  Томирис.  Эти  события  нашли  свое  отражение  в  трудах 
античных  авторов,  в  частности,  в  «Истории»  Геродота.  В  Восточном  Прикаспии  расселялись  во 
второй половине I тыс. до н.э. дахи (даи), могучий племенной союз которых отмечен Персепольской 
надписи  Ксеркса.  На  Устюрте  и  Мангышлаке  расселялись  и  аланы,  ушедшие  затем  на  Северный 
Кавказ. 
 
По сведениям арабского ученого ал-Истахри, в IX веке Мангышлак заселило «племя тюрок». 
А  по  свидетельству  Абулгази,  в  конце  X-  начале  ХШ  вв.  здесь  появились  огузо-туркменские 
племена, образовавшиеся из смешанных групп кочевников. В средние века  Мангышлак  и Устюрт 
служили  воротами  торгово-экономической  связи  между  Востоком  и  Западом.  Археологические 
раскопки последних лет показали наличие постоянных караванных путей на территории края.
 
 
В ту пору местные племена: огузы-туркмены, аланы вели оживленную торговлю с соседними 
народами. После осушения Узбоя условия для ведения скотоводческого хозяйства в регионе резко 
сокращаются. История Мангышлака времен Золотой Орды в источниках освещена слабо, известно 
лишь,  что  население  подчинялось  золотоордынскому  хану  Жанибеку.  После  XVI  века  туркмены 
были  постепенно  вытеснены  казахами.  Казахи,  в  большинстве  своем  из  рода  адай,  занявшие 
Мангышлак  и  Устюрт,  очевидно,  унаследовали  от  своих  предшественников  и  сезонное 
распределение  пастбищ  с  довольно  ограниченными  ресурсами,  и  пути  перекочевок  на  них  [1]. 
Хозяйство  кочевников  было  очень  консервативно,  а  способы  ведения  его  и  сезонные  пастбища, 
определяемые  экологией,  веками  сохранялись  неизменными.  Летние  пастбища  были  далеко  на 
севере – в долинах рек Эмбы, Сагыза, Уила, а также на Устюрте, зимние пастбища располагались на 
Бузачи, в песках Сам, в отдельных районах Устюрта. В суровые годы казахи откочевывали на зиму и 
в пределы Хивинского царства, в район Бескала. 
 
В  Новое  время,  в  связи  с  присоединением  к  России  Казани  и  Астрахани,  роль  полуострова 
Мангышлак  с  двумя  пристанями  (Караганская  и  Карабалыкская)  значительно  возросла.  Через 
пристани  проходил  кратчайший  морской  путь  из  среднеазиатских  ханств  в  Россию  –  от  пристани 
Караган  до  Астрахани  и  Гурьева  было  расстояние  в  200  верст.  В  дальнейшем,  значение 
Мангышлака из-за удобного геополитического положения: на юго-востоке он граничил с Хивой, а 
на  западе  –  с  Кавказом,  приобретает  особую  важность  в  связи  с  экспансионистскими  целями 
царизма.  Россия использовала  Мангышлак  как плацдарм  для  завоевания  Хивинского ханства.  И  с 
40-х  годов  XIX  века  начинается  активное  проникновение  и  закрепление  России  на  Мангышлаке.  С 
этого  времени  население  края  в  составе  Младшего  жуза  стало  подчиняться  Оренбургской 
пограничной комиссии.  
 
Численность  населения  края  довольно  сложно  подсчитать,  в  связи  с  общей  сложностью 
подсчета  кочевого  населения.  Учет  населения  систематически  не  велся,  да  и  территория  края  в 
разное  время  входила  в  различные  административные  объединения.  По  административным 
реформам  1867-1868  годов  полуостров  Мангышлак  был  выделен  в  отдельное  Мангышлакское 
приставство  в  составе  Уральской  области  Оренбургского  генерал  -губернаторства.  По  положениям 
1874,  1890  годов  Мангышлакский  уезд  наряду  с  Асхабадским,  Красноводским,  Мервским  и 
Тедженскими  уездами  вошел  в  состав  Закаспийской  области.  И  по  данным  Первой  Всеобщей 
переписи  населения  Российской  империи  1897  года  в  этой  области  проживало  382487  человек,  из 

 
60
них  74225  казахов  и  киргизов[2].  И  это  лишь  примерная  численность,  так  как  это  была  первая 
всероссийская перепись, были просчеты в ее проведении, было непринятие ее населением и часть 
населения  просто  укрывалась  от  переписи,  часть  из-за  кочевания  просто  не  попала  ни  в  одни 
списки, часто переписчики не делали особого различия между казахами и киргизами.  
 
После Октябрьской революции и установления Советской власти на территории Мангышлака 
с  введением  26  августа  1920  г.  в  действие  исторического  декрета  ВЦИК  и  СНК  РСФСР  «Об 
образовании  Автономной  Киргизской  (Казахской)  Социалистической  Советской  Республики», 
подписанного  В.  И.  Лениным  и  М.  И.  Калининым,  было  законодательно  закреплено 
территориально-административное  воссоединение  казахов  -адаевцев  Закаспия  со  всем  казахским 
народом,  добровольно  вошедшим  в  состав  РСФСР.  На  основе  ленинского  декрета  была  проведена 
огромная  работа  по  территориально-административному  устройству  адаевцев,  табынцев  и  других 
казахских родов, кочующих совместно с ними. В октябре 1920 г. на состоявшемся Всеказахстанском 
учредительном съезде вся область их кочевий была зафиксирована как Адаевский уезд [3]. 
 
По  данным  Всесоюзной  переписи  населения  1926  года  на  территории  Адаевского  уезда 
проживало 135555 человек, из них доля казахов составляла 131476 или 97,0 % [4].  
 
Начало 30-х годов ХХ века одна из самых трагичных страниц в истории республики. Вопрос о 
численности жертв голода 1932-1933 годов в Казахстане остается пока еще открытым. Проведенная в 
1937  году  Всесоюзная  перепись  населения,  известная  как  «репрессивная  перепись»,  отразила 
страшную  картину  демографической  катастрофы,  вызванной  политикой  сталинизма.  Данные  этой 
переписи  были  вскоре  засекречены,  разработчики  и  исполнители  арестованы.  В  1939  году  была 
проведена следующая перепись населения, скорректированная по указанию Сталина. Из-за того, что 
в 20-30-х годах в республике неоднократно менялось территориально-административное устройство, 
данные переписей трудно сопоставимы и поэтому данные чаще всего сопоставляются по регионам. По 
разработанной  казахстанскими  демографами  методике,  основанной  на  передвижке  возрастов  по 
данным переписей 1926 и 1939 годов, жертвами голода стали 1798,4 тыс. казахов, или 46,8 % общей 
численности  казахского  населения  в  1930  году.  Западный  Казахстан  (Актюбинская,  Атырауская, 
Западно-Казахстанская  и  Мангистауская  области)  потерял  385,8  тыс.  казахов,  или  44,3%  казахов. 
Выяснить число пострадавших от голода представителей неказахского населения очень сложно из-за 
большой  миграционной  активности  данной  части  населения.  В  межпереписной  период  1926-1939 
годов  Казахстан  покинуло  около  1  млн.  переселенцев.  Демографическая  катастрофа  начала  30-х 
годов  изменила  этнодемографическую  ситуацию  в  Казахстане  и  казахи  превратились  в  этническое 
меньшинство на своей исторической территории. 
 
В годы советской власти экономика Мангышлака была превращена в составную часть единого 
народнохозяйственного комплекса, руководство которым осуществлялось только из центра. 
 
Содержание следующего этапа формирования населения Мангышлака определяется падением 
значения  естественного  пути  формирования  населения  и  возрастанием  значения  государственного 
принуждения, как в создании отдельных поселений, так и в складывании населения региона в целом. 
С  конца  50-х  годов  ХХ  века  Мангышлак  превращается  в  объект  промышленного  освоения:  ведутся 
широкие  геологоразведочные  работы,  на  базе  природных  сырьевых  ресурсов  развиваются  новые 
производства,  началось  формирование  постоянных  кадров  в  нефтегазовой  промышленности. 
Освоение  огромных  природных  богатств  полуострова  потребовало  наращивания  строительной 
индустрии  и  объемов  строительных  работ,  строительства  и  эксплуатации  железнодорожных  и 
автомобильных  магистралей.  Возникла  необходимость  быстрейшего  комплектования  этих  объектов 
квалифицированными кадрами рабочих и инженерно-технических работников. 
 
Промышленное освоение Мангышлака столкнулось с ограниченностью трудовых ресурсов, так 
как регион характеризовался малочисленностью, низкой плотностью населения, «разреженностью» 
поселений. Средняя плотность населения по региону была ниже общереспубликанских показателей 
- не более 1 человека на км
2
. Низкий уровень заселения этого региона, а в 1959 году здесь всего 
проживало  36  тыс.  человек,  требовал  решить  проблему  формирования  населения  и  трудовых 
ресурсов  за  счет  миграции  населения  из  других  районов  страны.  И  уже  в  1989  году  население 
региона увеличилось до 324,2 тыс.человек.  
 
Основным  источником  формирования  трудовых  ресурсов,  в  частности  рабочих  кадров, 
были  организованный  набор,  общественные  призывы,  демобилизованные  воины  и  стихийная 
миграция,  а  ИТР  и  служащих  -  распределение  по  окончании  учебных  заведений.  К  негласной 
форме  пополнения  рабочих  коллективов  относится  контингент  осужденных  и  условно 
освобожденных  лиц.  Следует  отметить,  что  характерной  чертой  промышленного  освоения  края 
явилось то, что оно в значительной мере осуществлялось силами заключенных, они преимущественно 
привлекались  к  сооружению  объектов  горнорудной  отрасли.  Они  первыми  в  сложнейших  условиях 
осваивали  месторождения  урана,  благодаря  их  усилиям  урановые  рудники  работали  на  полную 
мощность.  По  своему  социальному  происхождению,  до  заключения  –это  были  люди  разных 

 
61
социальных  слоев,  национальностей  и  регионов.  Разными  были  их  образовательная  и 
профессиональная  подготовка  в  прошлом.  Здесь  же  они  в  процессе  производительного  труда  в 
своем большинстве освоили рабочие профессии.  
 
Самой  распространенной  и  традиционной  формой  пополнения  рабочих  коллективов 
промышленности оставался плановый набор самими предприятиями. Специальным решением ЦК 
Компартии  Казахстана  и  Совета  министров  республики  (1965  г.)  с  действующих  нефтяных  и 
газовых  предприятий  на  Мангышлак  были  направлены  сотни  квалифицированных  рабочих  и 
техников, специалистов  управления. Только в 1967 году на 19 строящихся предприятий региона 
прибыло  по  оргнабору  4300  рабочих  и  свыше  900  инженерно-технических  работников.  В 
дальнейшем  пополнением  коллективов  рабочими  занималось  специально  созданные  для  этого 
бюро  по  трудоустройству  и  информации  населения.  Например,  в  70-е  годы  этими  службами 
почти  полностью  были  укомплектованы  рабочие  предприятий  «Гурьевнефтехимстрой»,  треста 
«Мангышлакнефть». 
 
Другой  значительной  формой  набора  являлись  общественные  призывы.  Освоение 
Мангышлака было объявлено Всесоюзной комсомольской стройкой и по зову КПСС и ВЛКСМ сюда 
приехали  десятки  тысяч  комсомольцев  из  Российской  федерации,  Украины,  Белоруссии, 
Азербайджана,  Грузии,  Осетии,  Узбекистана,  Киргизии.  Здесь  многие  из  них  стали 
специалистами,  повысили  свое  профессиональное  мастерство,  а  часть,  создав  семьи,  осталась 
навсегда. 
 
Для  решения  проблемы  подготовки  рабочих  кадров  на  Мангышлаке  были  открыты  пять 
профессионально-технических училищ, которые уже к 1981 году выпустили около 10000 рабочих 
42  специальностей  для  предприятий  химии,  среднего  машиностроения,  нефтяных  и  газовых 
промыслов  и  строительства.  За  счет  предприятий  и  объединений  в  центральные  вузы  и 
техникумы  страны  были  направлены  несколько  сот  человек  из  числа  коренного  населения 
области для обучения дефицитным специальностям, подготовка по которым не производилась в 
учебных заведениях республики.  
 
Важнейшим  социальным  последствием  развития  нефтяной  промышленности  является 
формирование  многотысячного  отряда  рабочих  -  нефтяников.  Среди  нефтяников  удельный  вес 
рабочих  казахов  был  самым  высоким  по  сравнению  с  другими  отраслями  промышленности.  На 
предприятиях Мангышлакского нефтеносного района он составлял 40 %.  
 
Об определяющей роли миграции из-за пределов Казахстана на формирование населения 
полуострова 
свидетельствует 
национальная 
структура, 
она 
носила 
ярко 
выраженный 
многонациональный  характер.  С  1959  по  1989  год  наблюдается  быстрый  рост  всех  национальных 
групп  -  с  10  до  32.  Как  показывают  результаты  переписей  1970,  1979,  1989  годов,  численность 
представителей  почти  всех  национальностей  на  Мангышлаке  значительно  возросла,  появились 
национальные  группы,  ранее  не  зафиксированные  или  представленные  очень  малыми  группами. 
Например,  по  переписи  1959  года  не  были  зафиксированы  лезгины,  а  по  переписи  1989  -  они 
составляли  10366  человек,  соответственно  азербайджанцы  -4568,  ингуши  -1187,  чеченцы  -4056, 
грузины -690, малыми группами были представлены башкиры, молдаване, мордва, чуваши, удмурты 
[5].  
 
В 60-70-е годы население региона росло в основном за счет приезжих. С конца 70-х- начала 
80-х  годов  ситуация  начинает  изменяться  и  население  области  растет  в  основном  за  счет 
увеличения численности казахов.  
 
В  1991  году  Казахстан  становится  независимым  государством,  и  как  многие  постсоветские 
республики  переживал  трудности  переходного  периода,  которые  сказались  на  численности  и 
структуре населения. Необходимо дальнейшее изучение динамики численности населения, изменения 
национального состава, развития трудовых ресурсов, исследование влияния характера производства 
на менталитет и образ жизни населения. 
 
1. Вайнберг Б.И. Этнография Турана в древности. М. 1999. С. 91. 
2.Абусеитова М.Х., Абылхожин Ж. Б., Кляшторный С.Г. и др. История Казахстана и Центральной Азии. 
Алматы.2001.С.357.  
3. Тлепов С. Т. Страницы истории Мангышлака. А-А.1980. С.15. 
4.  Масанов  Н.  Э.,  Абылхожин  Ж.  Б.,  Ерофеева  И.В.  История  Казахстана.  Народы  и  культуры. 
Алматы.2000. С.586, 376. 
5. Об основных показателях Всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1970,1979 и 1989 
годов. Алматы. 1996. С. 5. 
 
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет