1. 1 Оқытушы туралы мəліметтер жəне байланыстық ақпаратжүктеу 1.01 Mb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата08.05.2017
өлшемі1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік  техникалық университеті  

 

  

Бекітемін 

Бірінші проректор 

_______________________ 

"____" _________ 200___ж. 

 

 

 

 

 

 

ОҚЫТУШЫ ПƏНІНІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

Алгебра   жəне геометрия пəні бойынша 

 

050703– Ақпараттық жүйелер 050704– Есептеу техникасы жəне программалық қамтама  

мамандығының студенттері үшін 

  

 

  

Жол- көлік факультеті 

 

Жоғары математика кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 2008 

 

 

 Мазмұны 

1.Оқу жұмыс бағдарламасы 

1.1 Оқытушы туралы мəліметтер жəне байланыстық ақпарат............................. 

1.2 Пəннің еңбек сыйымдылығы............................................................................. 

1.3 Пəннің сипаттамасы............................................................................................ 

1.4 Пəннің мақсаты................................................................................................... 

1.5 Пəннің міндеттері................................................................................................ 

1.6 Айрықша деректемелер...................................................................................... 

1.7 Тұрақты деректемелер........................................................................................ 

1.8 Пəннің мазмұны.................................................................................................. 

1.9 Негізгі əдебиеттер тізімі..................................................................................... 

1.10 Қосымша əдебиеттер тізімі.............................................................................. 

1.11 Студенттердің білімдерін бағалау критерилері.............................................. 

1.12 Саясаты жəне рəсімдері.................................................................................... 

1.13 Пəннің əдістемелік қамтамасыз етілгендігі.................................................... 

2.  Пəн бойынша тапсырмаларды орындаужəне тапсыру кестесі........................ 

3. Лекциялардың қысқаша жазбасы........................................................................ 

4. Практикалық сабақтарды орындау үшін əдістемелік нұсқаулар..................... 

  Оқытушымен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары.......... 

6.1 Аралық бақылау жəне қорытынды аттестация кезеңінде студенттердің 

білімдерін бақылауға арналған материалдар.......................................................... 

6.2 Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар  .   

 


 

 

Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген:   

Аға оқытушы Қасымова Лайла Жұмажанқызы, аға оқытушы Əлімова Баян 

Шыңғыскызы, доцент,т.ғ.к.Роганкова Антонина Валерьяновна 

 

Кафедра   отырысында талқыланған   Жоғары математика 

                                                                                      

№                  хаттама                                2008 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі  Тутанов С.Қ.                              2008 ж.                            

Факультеттің оқу-əдістемелік бюросымен мақұлданған 

 

 Жол көлік факультеті   

№    хаттама                             2008 ж. 

 

Төрағасы ________________        «____»____________ 2008 ж.  

Кафедралармен келісілген:  

 

ААЖ каф. меңгерушісі____________В. В. Яворский «__»____2008 ж.  

 

  

 

  

 

  

1. Оқу жұмыс бағдарламасы 

 

1.1

 

Оқытушы туралы мəліметтер жəне байланыстық ақпарат 

Қасымова Лайла Жұмажанқызы, Əлімова Баян Шынғысқызы,Роганкова 

Антонина Валерьяновна 

 

жоғары математика   кафедрасы ҚарМТУ-дың      бірінші            корпусында  (мекен-жайы), 311аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 565932 (208).  

 

1.2 Пəннің еңбек сыйымдылығы 

Семестр

 

Кредиттер 

саны


 

Сабақтардың түрі 

СӨЖ 

сағат-


тары-

ның 


саны  

Жалпы 


сағаттар 

саны 


Бақылау 

түрі 


байланыс сағаттарының саны 

ОСӨЖс


ағатта-

рының 


саны 

сағат-


тардың 

барлы-


ғы 

дəрістер 

практика-

лық 


сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

1 3  15  30 

 

45 90 45 135 емтихан

 

1.3 Пəннің сипаттамасы 

Алгебра  жəне  геометрия  пəнінің  негізгі  бөлімдері:  анықтауыштар, 

матрицалар,  сызықтық  теңдеулер  жүйілері,  сызықтық  алгебра,  сызықтық 

кеңістіктер,  сызықтық  геометриялық  объектілер;  екінші  ретті  қисықтар  жəне 

беттер; квадраттық формалар. Бұл пəн базалық пəндердің циклына кіреді. 

 

 1.4 Пəннің мақсаты 

Алгебра жəне геометрия пəні бағдарлама бойынша жүйелі білім беру жəне 

оны  практикада  қолдануға  үйрету,  студенттердің  өзіндік  жұмысқа 

белсенділігін арттыру мақсатын алға қояды.  

 

1.5 Пəннің міндеттері 

Пəннің міндеттері мынадай:  

-жоғары математиканың негізгі үғымдарынжəне оның əртүрлі салаларда 

қолданылуын оқып білу; 

- классикалық жəне қазіргі математиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын, 

теориларын, сонымен қатар нақты есептердің шешу əдістерін меңгеру; 

- игерілген математикалық əдістерді іскерлікпен қолдану; 

- математикалық интуицияны дамыту; 

- математикалық мəдениеттілікті дамыту; 

- ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілетін қалыптастыру. 

Бұл пəнді оқыту нəтижесінде студенттер міндетті: 

-  математикалық модельдерді құра білуге; 

-  математикалық есептерді қоя білуге; 

-  қолайлы  математикалық  əдістерді  жəне  есептің  шешімінің  алгоритмін 

таңдай білуге; 

-  есептердің шешімін іздестіру кезінде қазіргі кездегі есептеу техникасын пайдаланып, сандық əдістерді қолдануға; 

-  сапалы математикалық зерттеулерді іске асыруға; 

-  жүргізілген математикалық талдау нəтижесінде практикалық ұсыныстар 

беруге. 


 

1.6 Айрықша деректемелер 

Берілген пəнді зерделеу үшін келесі пəндерді (бөлімдерді (тақырыптарды) 

көрсету арқылы) меңгеру қажет: 

Пəн 


Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

 

1 Элементар геометрия  

 

Ұшбұрыш, параллелограмм, параллелепипед, пирамида, сфера, кесінді, 

түзу, сауле 

2 Алгебра жəне анализ 

бастамалары 

Элементар функциялар, тригонометриялық 

функциялар, жиындар, жазықтықтағы түзу, 

көпмүшеліктер, квадрат теңдеулер 

 

1.7 Тұрақты деректемелер 

 Алгебра  жəне  геометрия  пəнін  зерделеу  кезінде  алынған  білімдер,  сызба 

геометрия  жəне  инженерлік  графика,  теориялық  механика,  материалдар 

кедергісі, физика, электротехника   пəндерін меңгеру кезінде пайдаланылады. 

 

1.8 Пəннің мазмұны 

1.8.1 Сабақтардың түрлері бойынша пəннің мазмұны жəне олардың еңбек 

сыйымдылығы 

 

Бөлімнің, (тақырыптың) атауы Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

дəріс-

тер 


практи-

калық 


зертха-

налық 


СОДЖ

СДЖ 


1 Анықтауыштар, матрицалар. 

Сызықтық теңдеулер жүйесі 

3 6   9 

2 Векторлық алгебра 2 4   6 

3 Сызықтық геометриялық объектілер  

2 4   6 


4 Сызықтық кеңістіктер. Евклид 

кеңістігі. Сызықтық оператор 

4 8   12 

12 

5 Екінші ретті қисықтар жəне беттер. Квадраттық формалар   

4 8   12 

12 

БАРЛЫҒЫ: 15 30    45 

45 


 

 

 

1.9 Негізгі əдебиеттер тізімі 

Автордың аты-жөні

 

Оқу-əдістемелік əдебиеттердің атауы

 

Баспасы, шыққан жылы 

1. Минорский В.П. 

Сборник задач по высшей 

математике 

2004г 

2.Ильин В.А., Ким Г.Д.  Линейная алгебра М: Проспект, 2007 

3.Беклемишев Д.В. 

Курс аналитической 

геометрии и линейной алгебры

М: Наука, 1980 

4.Ефимов А.В.,  

Демидович Б.П. 

Сборник задач по математике 

для ВТУЗов. Линейная алгебра 

и основы математического 

анализа 

М: Наука, 1981 

5. Рябушко А.П. 

Индивидуальные задания по 

высшей математике: Т-1,2, 3 

2002г 


6. Письменный Д.Т. 

Конспект лекций по высшей 

математике. Полный курс 

М: Айрис – пресс, 

2004 

7. Клетеник Д.В. Сборник задач по анали-

тической геометрии 

2002г 

8.Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей 

математике:Учеб. Пособие 

2004г 

9.Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей 

математике:Учеб. Пособие 

2003г 

10.СағынтаевС.С.,     МұқаевТ.М., 

Елшібеков Х.А. 

Сызықтық алгебра мен 

аналитикалық геометрияның 

элементтері 

1990ж. 


 

 

1.10 Қосымша əдебиеттер тізімі 

№  Автордың аты-жөні 

 

Оқу-əдістемелік əдебиет атауы Баспа,  

шыққан 


жылы 

1  Данко П.Е., 

ПоповА.Г., 

КожевниковТ.Я. 

Высшая математика в упражнениях 

и 

задачах. Ч. 1.  

 

М: Высшая школа, 

1986 


2  Кузнецов Л.А. 

Сборник заданий по высшей 

математике (типовые расчеты) 

М: Лань, 

2006 

3  Крутицкая Н.Е., Шишков А.А. 

Линейная алгебра в вопросах и 

задачах. 

М: Высшая 

школа, 

1985 


4  Жевняк Р.М., 

Карпук А.А. 

Высшая математика. ч. 1-5. 

М: Наука, 

1998 

5  Минорский В.П. Сборник задач по высшей 

М: Наука, математике 1987 

6  Бородихин В.М., 

Путинцева А.П., 

Соснина Э.Г. 

Практикум по линейной алгебре и 

аналитической геометрии. 

1998 г. 

7  Хайрулин Е.М. 

Типовые расчеты по высшей 

математике. 

1988 г. 

8  Кремер Н.Ш. 

Высшая математика для 

экономистов. 

2003 г. 

9  Идельсон А.В. 

Аналитическая геометрия. Линейная 

алгебра. Учебное пособие. 

2005 г. 

10  Белько И.В. 

Высшая математика для 

экономистов. 

2002 г. 

11  Краснов А.И., 

Киселев Г.И. и др. 

Аналитическая геометрия. 

Векторная алгебра. Линейная 

алгебра. Дифференциальное 

исчисление. 

 

2003 г.  

1.11 Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері 

Пəн  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылау  бойынша  үлгерімнің 

барынша үлкен көрсеткіштерінің (50% дейін) жəне қорытынды аттестацияның 

(емтиханның) (50% дейін)  қосындысы  ретінде  анықталады  жəне  кестеге 

сəйкес   100% дейінгі мəнді құрайды. 

 

Əріптік жүйе бойынша бағалау Балл-

дар 


%-тік құрамы  Дəстүрлі  жүйе бойынша бағалау

А цифрлық балама 

4,0 

95-100 


Өте жақсы 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

В- 


2,67 

75-89 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Аралық  бақылау  оқытудың 7-ші, 14-шы    апталарында  жүргізіледі  жəне бақылаудың  келесі түрлерінен алғанда қалыптасады: 

 


Бақылау

 түр


і 

%-

тік мəні

 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта Барлығы

, %


 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11  12 13 

14 15 

ӨҮЖ 


         5                5 

Бақылау 

жұмысы 1 

         5                5 

Бақылау 


жұмысы 2 

         5                5 

Бақылау 

жұмысы 3 

         5                5 

Коллоквиум           10            10  20 

ӨҮЖ                        5   5 Бақылау 

жұмысы 4 

                       5   5 

Бақылау 


жұмысы 5 

                       5   5 

Бақылау 

жұмысы 6 

                       5   5 

Емтихан 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

40 


Барлығы 

(аттестация 

бойынша) 

         30            30  60 

Барлығы 

 

  

 

  

 

           100 

 

 

 

 

1.12 Саясаты жəне процедуралары 

Алгебра жəне геометрия пəнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды 

сұраймын: 

1. Сабаққа кешікпеу. 

2. Сабақты орынды себепсіз босатпау, ауырған жағдайда – анықтаманы, 

басқа жағдайларда түсіндірме хатты ұсынуды сұраймын. 

3. Дəрісханалардағы мүліктерді таза ұстау. 

4. Тəртіпті болу . 

5. Оқу процесіне белсене қатысу. 

6.  Үй тапсырмаларын орындау . 

7. Өзіндік жұмыстарды орындау. 

8. Курстастармен жəне оқытушылармен шыдамды, ашық, қалтқысыз жəне 

тілектес болу.  

 

1.13 Пəннің оқу-əдістемелік қамтамасыз етілгендігі 

Автордың аты-жөні 

Оқу-əдістемелік 

əдебиеттердің атауы 

Баспасы, 

шыққан 


жылы 

Даналар саны 

кітапханада 

кафедрада  

Негізгі əдебиеттер 

 

1.Минорский В.П. 

Сборник задач по 

высшей математике 

2004г 250 

2.Бектаев Қ. Ықтималдықтар 

теориясы жəне 

математикалық 

статистика 

1991ж. 11 

 

3.Краснов М.Л. Вся высшая 

математика:  

Т-1,2,3. 

2003,2004

2001г 

5,3,2  


4.Гмурман В.Е. 

Руководство к 

решению задач по 

теории вероятностей 

и математической 

статистике 

2004г 8 

5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей 

и математическая 

Статистика 

2004г 3 


6. Гусак А.А. 

Теория вероятностей 2003г 9 

 

7. Данко П.Е. Высшая математика в 

упражнениях и 

задачах 

2003г 50 

8.ДемидовичБ.П. Краткий курс высшей 

математики 

2004г 2 

 

9. Рябушко А.П. Индивидуальные 

задания по высшей 

математике: Т-1,2, 3 

2002г 139,102 

 

 

Қосымша əдебиеттер 1.Тілепбиева А., 

Жайнабекова М. 

Бір айнымалы 

функцияларды 

интералдық есептеу.  

1991 10 


2.Сағынтаев С.С., 

Əділбеков Н.Ə., 

Елшібеков Х.А., 

Мұқаев Т. 

Интегралдық есептеу. 

Дифференциалдық 

теңдеу 


1990 15 

3.Темірғалиев Н.         Математикалық анализ, 1, 2 том 

1991 12 


4.Əділбеков Н.Ə., 

Матаев С.М., 

Джайчибеков Н., 

Есқалиев А. 

Математикалық 

анализге кіріспе. 

Дифференциалдық 

есептеу. Бірінші 

айнымалының 

функциясы 

1990 15 


5.Дүйсек А.К., 

Қасымбеков С.К. 

Жоғары математика 2004 6.Сағынтаев С.С., 

Əділбеков Н.Ə., 

Мұқаев Т., 

Сыздықова А.Қ., 

Қасымова Л.Ж. 

Жоғары математика 2005  20 

7.Сағынтаев С.С. Қатарлар. Еселік 

интегралдар. Өріс 

теориясының 

элементтері 

1992 13 

8.Жаңбырбаев Б.С. Ықтималдықтар 

теориясы жəне 

математикалық 

статистика 

элементтері 

1988 20 


9. Нұрпейісов С.А., 

Сатыбалдиев О.С., 

Өтепбергенұлы М. 

Ықтималдықтар 

теориясы мен 

математикалық 

статистика  

 12 10.Есмұқанов М. Математикалық 

анализ курсы 

1995 2 

 

11.Письменный Д.Т.  Конспект лекций по высшей математике: 

Полный курс 

2004г 3 

 

12.Письменный Д.Т.  Конспект лекций по высшей 

математике:Учеб. 

Пособие 

2004г 3 


 

13.Письменный Д.Т.  Конспект лекций по 

высшей 

математике:Учеб. Пособие 

2003г 3 


 

14.Лунгу К.Н. 

Сборник задач по 

высшей математике с 

контрольными 

работами 

2004г 10 

 

15.Беклемишов Д.В  Курс аналитической геометрии и линейной 

алгебры 


 2001г 1 

16.Боярчук А.К. 

Справочное пособие  

по высшей 

математике 

 2001г 3 

17.Вентцель Е.С. 

Задачи и упражнения 

по 

теории вероятностей  2002г 3 

18.Вентцель Е.С. 

Теория вероятностей 

и ее инженерные 

приложения 

 2003г 10 

19.Краснов М.Л. 

Вся высшая 

математика Т-4,5,6 

 2001,20022

003г 

2,3 


20.Гусак А.А. 

 

Высшая математика   2003г  

20 


 

21.Гусак А.А. 

Математический 

анализ и 

дифференциальные 

уравнения 

 2003г 


 

 22.Гусак А.А. 

Справочник по 

высшей математике 

 2003г 10 

23.Кремер Н.Ш. 

Высшая математика 

для экономистов 

 2003г 15 

24.Бараненков Г.С. 

и.др. 


Задачи и упражнения 

по математическому 

анализу для втузов 

 2003,20042

002г 

34,91,100 25.Идельсон А.В. 

Математика для 

экономистов 

 2000г 2 

26.Рябушко А.П. 

Индивидуальные 

задания по высшей 

математике: Т-1,2 

 2002г 139,102 

27.Каган М.Л. 

Математика в 

инженерном вузе: 

алгебра и геометрия 

 2003г 10 

28.Колесников А.Н. 

Краткий курс 

математики для 

экономистов  

 2003г 7 

29.Корн Г. 

Справочник по 

математике для 

научных работников 

и инженеров  

 2003г 2 

30.Красс М.С. 

Основы математики и 

ее приложения в 

экономическом 

образовании  

 2003г 2 

31.Кремер Н.Ш. 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

 2004г 20 

31.Лунц Г.Л. 

Функции 


комплексного 

переменного с 

элементами 

операционного 

исчисления 

 2002г 1 

32.Мироненко Е.С. 

Сборник задач по 

высшей математике 

 2004г 4 

33.Моденов П.С. 

Сборник задач по 

аналитической 

геометрии 

 2002 34.Морозов А.В. Шпаргалки по 

высшей математике 

для студентов 

экономических и 

гуманитарных 

специальностей 

 2004г 5 

35.Мышкис А.Д. 

Математика для 

технических вузов 

 2002г 10 


36. Плеханов 

Г.В.и.др. 

Общий курс высшей 

математики для 

экономистов 

 2004г 14 

37. Пискунов Н.С. 

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисления: Т-1,2 

 2002,2003  85,19 

38.Половинкин Е.С. 

Курс лекций по 

теории функций 

комплексного 

переменного 

 2003г 10 

39. Понтрягин Л.С. 

Дифференциальные 

уравнения и их 

приложения 

 2004г 2 

40. Попов М.А. 

Шпаргалки по 

высшей математике 

для студентов 

технических  

специаль- 

ностей 

 2004г 5 41. Пугачев П.С. 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

 2002г 5 

42.Солодовников 

А.С. 

Математика в экономике 

 2000г 1 

43. Сюдсетер К 

Справочник по 

математике для 

экономистов 

 2000г 1 

44. Такабаев М.К. 

Математика для 

экономистов в 

примерах и задачах 

 2003г 8 

45. Ватутин 

В.А.и.др. 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика в задачах 

 2003г 30 

46. Нейман Ю.М. 

и.др. 


Тесты: Основы 

дифференциального 

исчисления 

 2002г 5 

47. Нейман 

Ю.М.и.др. 

Тесты: Основы 

интегрального 

исчисления 

 2002г 11 

48. Турчак Л.И. 

Основы численных 

методов 

 2002г 5 

49. Хасеинов К.Х. 

Каноны математики   2003г 5 

50. Шапорев С.Д. 

Методы 


вычислительной 

математики и их 

приложения 

 2003г 5 

51. Шарма Д.Н. 

Уравнения в частных 

производных для 

инженеров 

 2003г 2 

52. Шипачев В.С. 

Основы высшей 

математики 

2002г 2002г 2 


 

Методические 

указания по 

дисциплине «Высшая 

математика» 

(дополнение) 

2002г 2002г 

 

 Методические 

указания по 

дисциплине «Высшая 

математика» 

Контрольная работа 

№1, часть 1 

2001г  

30 


Каталог: fulltext -> UMKDP
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды мемлекеттік техникалық
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 1.01 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет