Қ. Ш. Әлімғазиновжүктеу 302.86 Kb.
Pdf просмотр
бет1/16
Дата24.01.2017
өлшемі302.86 Kb.
#1273
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


  
 
 
   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АҚПАРАТТЫ
-
ӘДІСТЕМЕЛІК
 
БЮЛЛЕТЕНЬ
 
 
№ 
1 (21) 2016 
 
 
 
 
 
 
Бас редактор –
 
Б.Ә. Жапаров
 
 
Бас редактордың орынбасары –
 
Қ.Ш. Әлімғазинов
 
Жауапты редактор –
 
Ә.Т. Сүлейменова
 
 
Редакциялық алқасы:
 
Ж.Ү. Әбдіқадырова,
 
Г.О. Бекішева,
 
М.Т. Жылгелдинов

Н.Т.
 
Исаева,
 
Ж.А. Сатаева,
 
Е.В. Чиликова,
 
В.М. Чупров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
050010, Алматы қ.,
 
Достық даңғылы, 87
-
б
 
тел. (727) 264
-69-07 
факс (727) 264
-68-21 
E-mail: office@archive.president.kz 
www.archive.president.kz 
 
 


Мазмұны
 
Оглавление
 
М.Х. Жакыпов.
 
К «Открытому правительству»
 ......................................................................................................... 3 
Б.А. Джапаров.
 
Исторический нарратив и память нации
 ........................................................................................ 7 
НОРМАТИВТІК
-
ҰЙЫМДАСТЫРУ
 
ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
 
НОРМАТИВНО
-
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 
Ж.С. Зейнелов

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың және Қазақстан Республикасының 
Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының құжаттандыру, 
құжаттаманы
 
басқару және құжаттардың архивтік сақталу жағдайы жөнінде ҚР Президенті Архивінің 
дирекциясында тыңдалуының қорытындылары
 .................................................................................................. 13 
В.М. Чупров
.
 
Подготовка приказа, распоряжения по основной деятельности
 ................................................. 16 
Г.О. Бекишева
.
 
Организация работы по ведению основных и вспомогательных учетных документов на 
бумажной основе в
 
Архиве Президента Республики Казахстан
 .......................................................................... 22 
Г.О. Бекишева.
 
Б.Д. Шайлазымов. 
Инструкция
 
о порядке подготовки и проведения сканирования 
бумажных документов
 ................................................................................................................................................. 39
 
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ТЕХНОТРОНДЫҚ АРХИВТЕР
 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОТРОННЫЕ АРХИВЫ
Б.Д. Шайлазымов

«1930
-
шы жылдардағы Қазақстандағы ашаршылық құрбандары» (деректер базасы 
және www.asharshylyq.kz веб
-
сайты)
 ........................................................................................................................ 47
 
ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ
 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
 
М.Т. Жылгелдинов

«Екінші дүниежүзілік соғыстың Қазақстандық
 
әскери
 
тұтқындары: әдебиеттер, 
деректер және деректер базасы» жобасын жүзеге асырудағы шетелдік тәжірибені пайдалану
 .................. 48 
С.М. Шайжанова.
 
Польша архивтері тәжірибесінен
 ............................................................................................... 50
 
АРХИВТІК ҚҰЖАТТАР БОЙЫНША ТАРИХИ ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ЖАРИЯЛАНЫМДАР
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
 
Ж.Т. Байқаш

1916 жылғы Ұлт
-
азаттық қозғалысының 100 жылдығына орай:
 
көтеріліс туралы тарихи деректер (ҚР Президенті Архивінің құжаттары негізінде)
 ....................................... .53 
К.Д. Кабдулова

Из книги «говорят погибшие герои»
 ............................................................................................. 55 
А.Ә. Сейсенбаева

Ашаршылық: тарихи танымды кеңейтудегі қр президенті архивінің ролі
 ....................... 60 
А.М. Төлетбеков.
 
Тарихы тұлғалы Мойынқұм: архив деректері сыр шертеді
 .................................................. 62
 
ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАР. АРХИВТІК ҚҰЖАТТАР МЕН ОЛЖАЛАР
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ. АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И НАХОДКИ
 
Е.В. Чиликова.
 
Судьба Алихана: стать таким, как стал
 ......................................................................................... 66
 
АТАУЛЫ КҮНДЕР
 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
 
А.М. Төлетбеков.
 
М. Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының 
 
құрылғанына
 
90 жыл
 .................................................................................................................................................... 70 
Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхановтың туылғанына 150 жыл
 .......................................................................... 71 
Қазақ
 
мәдениеті мен өнерінің мәскеу қаласындағы 1
-
ші онкүндігінің өткеніне 80 жыл
 .................................. 72 
Қазақстан
 
ғылым
 
академиясының құрылғанына 70 жыл
 ..................................................................................... 73 
Қазақстан
 
Халық Комиссарлары мен Қазақстан К(б)П ОК
-
нің «Алматы қаласында троллейбус
 
құрылысы
 
туралы» қаулысының қабылданғанына 75 жыл
 ................................................................................ 75 
Ә.Т. Сүлейменова

Б.А. Төлепбаевтың жеке қорының құжаттары
 
Қазақстан тарихы кезеңдерін
 
зерттеудің дереккөзі ретінде
 ....................................................................................................................................... 76 
ҚР
 
ПА қорқұрушысы
 
т. Жангелдиннің 100
-
жылдығына орай
 ............................................................................... 79
 
ПІКІРЛЕР МЕН РЕЦЕНЗИЯЛАР
 
ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ
 
Т. Покидаева.
 
Отзыв на сборник документов и материалов «Архивисты и архивы Казахстана
.  
XX и
 XXI 
вв.»
 ................................................................................................................................................................... 83
 
ЖАҢА КІТАПТАРҒА ШОЛУ
ОБЗОР КНИЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
 
Б.С. Заурбекова

Архив кітапханасына 2016 жылғы і тоқсанда түскен кітаптарға шолу
 ................................ 84
 
РЕСМИ БӨЛІМ. ІС
-
ШАРАЛАР ХРОНИКАСЫ 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ
 
Г.К. Дараева.
 
Деловой стиль одежды государственного служащего
 ................................................................. 87
 
Іс
-
шаралар хроникасы
..................................................................................................................................................91 
 
 


 
 
Актуально
 
 
М.Х. Жакыпов

заведующий Общим отделом
 
Администрации Президента РК
 
 
К «ОТКРЫТОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ»
 
1  января  т.  г.  Казахстан  вступил  в  следующий,  совершенно  новый  этап  кардиналь-
ных реформ во всех сферах жизни общества и государства.
 
С 1 января нынешнего года начался новый этап масштабных реформ –
 
практическая 
реализация Плана нации, выдвинутого Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. 
Как известно, План нации состоит из 5 институциональных реформ, детализированных в 
«100  конкретных  шагах  по  их  реализации».  Все  эти  реформы  взаимосвязаны  между  со-
бой  и  последовательны.  Мне,  как  государственному  служащему  с  почти  40
-
летним  ста-
жем госслужбы и работающему в Администрации Президента с мая 1990 г., понятна эво-
люционная  логика  новых  реформ  Главы  государства.  Как  отец
-
основатель  нового  госу-
дарства  наш Президент этап за этапом формирует современную государственность, ко-
торая должна отвечать всем параметрам ОЭСР, то есть самых развитых стран мира. 
 
По  1
-
й  реформе  «Формирование  профессионального  государственного  аппарата» 
можем с полным правом сказать, что Казахстан вышел в лидеры реформирования госап-
парата. Наш опыт изучается многими ближними и дальними соседями. Но, не останавли-
ваясь на достигнутом, Нурсултан Назарбаев поставил новые задачи по дальнейшему его 
совершенствованию. Сейчас уже реализованы 10 шагов из 15.
 
По  2
-
й  реформе  «Обеспечение  верховенства  закона»,  как  мне  думается,  одной  из 
сложных по выполнению, идет напряженная работа –
 
выполнены мероприятия более по-
ловины из 19 шагов.
 
3-
я  реформа  «Индустриализация  и  экономический  рост»,  которая  является,  по  по-
нятным  причинам,  наиболее  объемной  по  масштабам,  включает  50  шагов.  Всеми  цен-
тральными  государственными  и  местными  исполнительными  органами  в  плановом  по-
рядке ведется последовательная работа, о которой каждый из них должен отчитываться 
перед руководством страны и общественностью.
 
По 4
-
й реформе «Идентичность и единство» приняты 33 нормативно
-
правовых акта, 
более 30 отраслевых приказов, конкретных мероприятий и «дорожных карт». 
 
На 5
-
й реформе «Формирование подотчетного государства» я остановлюсь подроб-
нее, так как она, я считаю, несет кардинальные изменения. Сегодня стоит задача актив-
ного  вовлечения  общества  к  управлению  государством,  по  привлечению граждан  в  про-
цесс принятия государственных решений и
 
повышению гражданской активности населе-
ния и бизнес
-
сообщества. В этом контексте уже сделано немало. Сформировался солид-
ный пул неправительственных организаций, представляющий почти все сферы. Благода-
ря  поэтапной  реализации  президентской  программы  информатизации  созданы  необхо-
димые  технологические  условия:  в  2006  г.  создано  электронное  правительство  (eGov), 
развиты  интернет
-
ресурсы.  На  этой  базе  начинает  работу  корпорация  «Правительство 
для граждан». 
 
В рамках 5
-
й реформы в шаге 94
-
м были предусмотрены такие новшества, как вне-
дрение «Открытого правительства». Разработка закона о доступе к информации, который 
позволит сделать открытой любую информацию, находящуюся в распоряжении государ-
ственных органов, за исключением отнесенной к государственной тайне и иной информа-
ции, охраняемой законодательством.
 
Чтобы  принимать  участие  в  управлении  государственными  делами,  гражданам  и  их 
объединениям необходимо иметь доступ к документам министерств, ведомств и акиматов. 
Иметь право запрашивать и получать необходимую и интересующую их информацию. При 
этом не стоять в приемных и очередях к чиновникам разных уровней. А госорганы в свою 
очередь обязаны в установленные сроки предоставлять необходимые сведения. 
 
Следует  отметить,  что  до  недавнего  времени  государственные  учреждения  были  в 
основном закрытыми для населения, и информация давалась ограниченная, даже по за-


просам. Теперь же, после принятия Парламентом и подписания 16 ноября 2015 г. Прези-
дентом страны Закона РК «О доступе к информации», начинается новый этап становле-
ния  гражданского  общества  в  Казахстане.  Именно  после  принятия  данного  закона  наша 
страна  сможет  вступить  в  международную  организацию  «Партнерство  по  «открытому 
правительству» (Open Government Partnership –
 
OGP), которая была создана в 2011 г. и 
основана такими странами, как Норвегия, Великобритания, Бразилия, Индонезия, Мекси-
ка, Филиппины, ЮАР и США. В настоящее время в партнерство входят 66 стран мира.
 
Каждый  год  в  ноябре–декабре  OGP  проводит  оценку  стран  по  развитию  «открытого 
правительства» и готовности стран к вступлению в OGP. Оценка проводится по 16
-
балльной 
шкале. Согласно последней оценке Казахстан набрал 11 баллов. Для вступления же в OGP 
необходимо как минимум 12 баллов. Принятие Закона «О доступе к информации» дает воз-
можность набрать Казахстану необходимые баллы для вступления в OGP. 
 
27
–29  октября  2015  года  в  Мехико  при  поддержке  правительства  Мексики  прошел 
Саммит партнерства по «открытому правительству», в котором приняли участие предста-
вители  более  60  стран,  ПРООН,  Всемирного  банка,  бизнес
-
сообществ  и  др.  В  работе 
cаммита приняла участие и казахстанская делегация, состоящая из представителей Ад-
министрации  Президента,  Канцелярии  Премьер
-
Министра,  аппарата  Мажилиса  Парла-
мента, Министерства по инвестициям и развитию и АО «Национальные информационные 
технологии». В ходе cаммита наша делегация провела встречу с представителями OGP. 
Мы сделали краткий обзор о развитии «Открытого правительства» в Казахстане, обсуди-
ли процессы вступления Казахстана в OGP. 
 
При вступлении в партнерство OGP Казахстаном принимается план мероприятий по 
развитию «Открытого правительства», который согласовывается с общественными пред-
ставительствами.  После  принятия  плана  OGP  нужно  будет  ежегодно  проводить  оценку 
его  реализации  и  выносить  результаты  на  международное  общественное  обсуждение. 
 
В  соответствии  с  Доктриной  OGP  «открытое  правительство»  является  «новой  границей 
демократии» и к тому же «наилучшим антидотом для снижения коррупции и преодоления 
недоверия населения к власти».
 
В целях удобства общения госаппарата и граждан в информационной системе элек-
тронного правительства в 2014 и 2015 гг. открыты веб
-
порталы «Открытого правительст-
ва»:  «Открытые  данные»,  «Открытые  НПА  (нормативно
-
правовые  акты)»,  «Открытые 
бюджеты»,  «Открытый  диалог»,  а  также  «Оценка  эффективности  деятельности  государ-
ственных органов» (будет запущен до конца текущего года). Как видно из названий пор-
талов, любой гражданин со своего компьютера или из ЦОНа сможет напрямую обратить-
ся к руководителям государственных органов в режиме онлайн. Кроме того, наши сограж-
дане могут получить информацию в виде открытых данных, знакомиться и участвовать в 
обсуждении  законопроектов,  других  проектов  актов  Правительства  и  министерств,  бюд-
жетного планирования, давать оценку работе госорганов и т. д. 
 
В рамках нормативного сопровождения закона утверждены 4 постановления Прави-
тельства и 4 приказа Министерства по инвестициям и развитию. При этом в Министерст-
ве создана Комиссия по вопросам доступа к информации. 
 
Утвержден  перечень  информации,  который  не  подлежит  ограничению  доступа.  То 
есть  государственные  органы  и  учреждения,  все  другие  организации  и  компании,  обла-
дающие монополией на какую
-
либо информацию, не имеют права скрывать и ограничи-
вать доступ гражданам к законодательно определенному кругу сведений, имеющих обще-
ственный интерес. Это в первую очередь информация: о чрезвычайных ситуациях и ката-
строфах,  угрожающих  безопасности  и  здоровью  граждан,  их  последствиях  и  официаль-
ных прогнозах; о состоянии здравоохранения, санитарии, демографии, миграции, образо-
вания, культуры, социальной защиты, экономики, сельского хозяйства, а также о состоя-
нии преступности; о фактах совершения актов терроризма; о состоянии экологии, пожар-
ной безопасности, а также о санитарно
-
эпидемиологической и радиационной обстановке, 
безопасности  пищевых  продуктов;  о  привилегиях,  компенсациях  и  льготах,  предостав-
ляемых  государством  физическим  и  юридическим  лицам;  о  фактах  нарушения  прав  и 
свобод  человека  и  гражданина;  о  размерах  золотовалютного  резерва  Национального 
банка;  содержащая  тексты  нормативных  правовых
 
актов  (за  исключением  актов,  содер-
жащих госсекреты), а также их проекты; о формировании и расходовании средств из рес-
публиканского  и  местного  бюджетов,  а  также  о  контроле  расходования  этих  средств 
 
(за исключением сведений, содержащих госсекреты); о фактах нарушения законности об-


ладателями  информации,  их  должностными  лицами;  о  массовых  репрессиях  по  полити-
ческим, социальным и другим мотивам, в том числе находящаяся в архивах (за исключе-
нием информации, относимой к госсекретам).
 
Впервые  законом  руководители
 
всех  центральных  исполнительных  органов  (за  ис-
ключением  Министерства  обороны),  акимы  и  руководители  национальных  вузов  обязы-
ваются  отчитываться  перед  населением  о своей  работе.  Так,  с  начала  года  акимы всех 
уровней провели около 7 тыс. отчетных встреч с участием более 800 тыс. жителей. В хо-
де отчетов выступили около 18 тыс. человек, которые подняли около 16 тыс. проблем, из 
которых  18  входят  в  компетенцию  центральных  госорганов  и  национальных  компаний 
(большинство из них принято к исполнению или уже решено). На все свои вопросы граж-
дане получили аргументированные ответы и разъяснения. Отчеты освещались в местных 
и республиканских СМИ. 
 
Нововведением  также  является  обеспечение  доступа  на  заседания  коллегий  мини-
стерств  и  ведомств  и  онлайн
-
трансляции  на  интернет
-
ресурсах  открытых  заседаний  па-
лат Парламента, маслихатов областей, городов Астаны и Алматы, коллегий министерств 
и ведомств, проводимых по итогам года.
 
Максимальной  открытости  органов  власти  будет  способствовать  размещение  ин-
формации о своей работе в СМИ, на своих интернет
-
ресурсах и компонентах веб
-
портала 
электронного правительства. Информация на интернет
-
ресурсе должна предоставляться 
на казахском и русском языках, но может и на других языках. Пользователи могут полу-
чать и использовать информацию, размещаемую на компонентах веб
-
портала электрон-
ного  правительства,  а  также  участвовать  в  ее  обсуждении  при  условии  регистрации  на 
веб
-
портале электронного правительства. Ответ на письменный запрос предоставляется 
по  выбору  автора  запроса  в  бумажной  и/или  электронной  формах  на  языке  обращения. 
Ответ же на устный запрос предоставляется в устной форме также на языке обращения. 
 
В то же время законом предусмотрены возможности отказа в предоставлении досту-
па к информации. При этом мотивированный ответ об отказе доводится до сведения за-
прашивающего в течение пяти рабочих дней со дня регистрации запроса. Незаконное же 
ограничение права на доступ к информации может быть обжаловано в вышестоящем го-
сударственном органе или в суде.
 
Министерством по инвестициям и развитию проведена оценка 17 интернет
-
ресурсов 
центральных  госорганов  на  соответствие  требованиям  закона.  В  среднем  на  интернет
-
ресурсах из 52 обязательных индикаторов присутствовали 38, что составляет 74%. В свя-
зи с этим госорганами проводятся работы по приведению в соответствие своих интернет
-
ресурсов  для  обеспечения  полноты  и  актуальности  информации.  Аналогичная  работа 
проводится и с интернет
-
ресурсами акиматов. 
 
Закон  практически  уже живет  и работает. К примеру, через  портал «Открытые НПА» 
проведено  публичное
 
обсуждение  1455  проектов  нормативно
-
правовых  актов.  С  начала 
года на портале «Открытые бюджеты» размещено 82 отчета по бюджетам администрато-
ров бюджетных программ. На портале «Открытые данные» опубликовано 359 наборов дан-
ных и 12 приложений, разработанных
 
на основе открытых данных (кстати, сейчас опреде-
лено около 2 тыс. открытых данных госорганов, которые будут размещены до конца года).
 
На  блог
-
платформы  первых  руководителей  госорганов  с  2012  г.  поступило  около 
 
200 тыс. обращений, на 142 тыс. были даны ответы. Порталом электронного правитель-
ства сегодня пользуются более 5 млн
 
человек –
 
это больше половины экономически ак-
тивного  населения  страны.  За  10  лет  посредством  его  сервисов  оказано  130  млн
 
услуг. 
Казахстанцам бесплатно выданы свыше 10 млн
 
электронно
-
цифровых подписей, из кото-
рых 4,5 млн записаны на их удостоверениях личности. С 2013 г. в режиме онлайн зареги-
стрировалось  более  73  тыс.  бизнес
-
компаний.  Через  платежный  шлюз  eGov  проведено 
 

млн транзакций на сумму более 18 млрд тенге, из них в 2015 г. –
 
10 млрд тенге.
 
В  рейтинге  ООН  по  развитию  электронного  правительства  за  период  с  2008  г.  по 
2014  г.  наша  страна  поднялась  на  53  позиции  с  81
-
го  на  28
-
е  место.  А  согласно  оценке 
Международного  партнерства  по  бюджету,  в  Казахстане  индекс  открытости  составляет 
 
51 балл из 100, что выше среднего мирового показателя в 45 баллов. 
 
Для  активного  разъяснения  норм  нового  закона  населению  совместно  с  ПРООН  и 
ОБСЕ запущен цикл семинаров, который будет проходить во всех регионах страны. 28–
29 
апреля  в  Шымкенте  был  проведен  первый  семинар  для  государственных  служащих, 
представителей органов местного самоуправления, НПО и журналистов. Данный формат 


работы  является  не  только  обучающей  площадкой,  но  и  каналом  получения  обратной 
связи. 
 
Освещая тему «Открытого правительства», следует отметить, что мы в Администра-
ции Президента республики и до принятия указанного закона работали максимально от-
крыто для общественности. Так, информационная система «Веб
-
сайт Главы государства» 
функционирует с 2005 г. и предназначена для представления Главы государства, комис-
сий и советов при Президенте и Администрации Президента в глобальной сети Интернет 
в целях укрепления позитивного имиджа страны в международном сообществе и в целях 
информирования казахстанских и мировых пользователей Интернета об их деятельности.
 
На сайте имеются сервисы «Президентская защита бизнеса» (функционирует с 2010 г

и  предназначена  для  прямого  обращения  предпринимателей  к  Главе  государства)  и 
«Письмо Президенту» (внедрен в 2015 г

и представляет собой систему обратной связи. 
Сервис реализован путем ссылочной интеграции с интернет
-
порталом электронного пра-
вительства).  Посещаемость  веб
-
сайта  составляет  в  среднем  7  тыс.  посещений  в  сутки 
 
5 500 
уникальными пользователями. За период функционирования сервиса «Президент-
ская
 
защита бизнеса» поступило 800 обращений.
 
Также  пресс
-
службой Президента в 2012 г. были открыты официальные аккаунты в 
социальных сетях. Сегодня количество пользователей сервиса Twitter насчитывает около 
133 тыс. подписчиков, Instagram –
 
125 тыс., Mobli –
 
80 тыс., Facebook –
 
около 17 тыс., ви-
деосервиса YouTube –
 
порядка 1500 подписчиков и 115 тыс. просмотров. Так что откры-
тость,  которую  демонстрирует  наш  Глава  государства,  является  ярким  примером  для 
всех руководителей государственных органов и национальных
 
холдингов.
 
Жители любого региона могут через сайт akorda.kz ознакомиться с графиками прие-
ма  граждан  и  юрлиц  руководством  Администрации  Президента,  записаться  на  прием  к 
конкретному должностному лицу. Многие посетители во время приема высказывали свою 
благодарность  за  такой удобный  порядок  и  говорили,  что  в  Администрацию  Президента 
легче попасть, чем к акиму своего района. 
 
В нашей стране создана добротная законодательная база для внедрения «Открыто-
го  правительства»,  которая  на  деле  реализует  конституционное  право  каждого  из  нас 
свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным законом спо-
собом. Это и есть выполнение одного из «100 конкретных шагов» президентского Плана 
нации, который приведет Казахстан в ряды самых развитых стран мира! Главное здесь –
 
укрепить у наших граждан чувство сопричастности к важнейшей задаче воплотить эту на-
циональную идею в жизнь.
 
 
// Казахстанская правда. –
 2016. 

 
17 мая (№ 92. –С.5

 
 


 
К 25
-
летию Независимости Республики Казахстан
 

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Лекция: 20 Семинар 10 СӨЖ 30 соөЖ 30 Аралық бақылау 4 Консультация 2 Емтихан: 3
uploads -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
uploads -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
uploads -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
uploads -> Филология кафедрасы
uploads -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
uploads -> Ғылыми-танымдық конференция Қалмақтөбе көрінісі
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі

жүктеу 302.86 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет