£ №4 қосымша «Оңтүстік Қазакстан облысының №2 олимпиада резервін дайындайтын балалар мен жасөспірімдердін кешенді мамандандырылған спорт мектебі» мемлекеттік мекемесінінжүктеу 84.57 Kb.
Pdf просмотр
Дата07.05.2017
өлшемі84.57 Kb.
#861503

Оңтүстік Қазақстан облысы окімиятынын

2005 жылғы  " £

№ 4 қосымша«Оңтүстік Қазакстан облысының № 2 олимпиада резервін дайындайтын балалар

мен жасөспірімдердін кешенді мамандандырылған спорт мектебі»

мемлекеттік мекемесінін

Ж А Р Ғ Ы С Ы

1. Жалпы ереже

1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан

Республикасының Азаматтық кодексіне, «Коммерциялық емес үйымдар

туралы», «Дене шынықтыру мен спорт туралы» Қазақстан Республикасынып

Зандарына жоне Қазақстан Республикасының озге де заң актілеріне сәйкес

озірленген.

2. «Оңтүстік Қазақстан облысының № 2 олимпиада резервін

дайындайтын балалар мен жасоспірімдердің кешенді мамандандырылған спорі

мектебі» мемлекеттік мекемесі (бүдан әрі — Мемлекеттік мекеме) занды түлға

мортебесінс ие коммерциялық емсс үйым болып табылады.

3. Мсмлекеттік мекемс қүру туралы шешім кабылдайтын Оңтүстік

Қазақстан облысының окімДігі Мемлекеттік мскеменің қүрылтайшысь:

болып табылады.

4. Оңтүстік Қазақстан облысының дене торбиесі жоне спорт басқармасы

Мемлекеттік мекеменің уокілетті органы болып табылады.

5. Мемлекеттік мекеменің толық атауы - «Оңтүстік Қазақстан

облысының № 2 олимпиада резервін дайындайтын балалар мен

жасоспірімдердің кешенді мамандандырылған спорт мектебі».

6. Мемлекеттік мекеменің түрған жері (заңды мекен-жайы): Оңтүстік

Қазақстан облысы, Шымкент қаласы. іМәделі кожа кошесі, 1, Қажымүқан

атындағы орталық стадион.

2. Мемлекеттік мекемекін заңды мәртебесі

7. Мемлекеттік мекеме облыстық әділет департаментінде мемлекеттік

тіркеуден откен кезден бастап занды

 тұлға қүқығына ие болады.

8. Мемлекеттік мекеме занды түлға болып табылады, дербес балансы

заңнамаға сойкес банктерде шоттары. мемлекеттік жоне орыс тілдерінде оз

атауы жазылған бланкілері, морі жоне мортаңбасы болады.

9. Мемлекеттік мекеме белгіленген тортіппен мемлекеттік меншікті

иелену, пайдалану, оған билік ету қүқығы берілген мекемелерді қоспағанда

басқа занды түлганы күра, сондай-ак басқа заңды түлғаның қүрылтайшысы

(қатысушысы) бола алмайды.

10. Мемлекеттік мекеме оз міндеттемелері бойынша озінің билік етуіндегі

ақшамен жауап береді. Мемлекеттік мекеменің ақшасы ж.еткшіксіз болса, онын

міндеттемелері бойынша жауапкершілік заңнамада белгіленген тортіппен

туындайды.


і

11. Мемлекеттік мекеме жасайтын азаматтық-құқықтық мәмілелер

Қазакстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тәртіппен тіркеуге жатады.

Мемлекеттік мекеменің шарттық міндеттемелері бойынша жауапкершілігі

заңнамаға сойкес мекемені үстауға арналып бекітілген сметаның шегінде

оолады.


3. Мемлекеттік мекеме кызметінің мақсаты мен түрлері

12. Мемлекеттік мекеме қызметінің мақсаты спортшыларды,

разрядшыларды, сондай-ақ облыс пен Қазақстан Республикасы қүрама

командаларының мүшелерін, Азия, Әлем, Азиялық және Олимпиадалық

ойындардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерін дайындау, солай жасай отырып,

олардың жеке дамуына және косіби спортта өз орнын табуына жағдайлар

жасау.

13. Көрсетілген мақсатқа жету үшін мемлекеттік мекеме қызметтің мынатүрлерін жүзеге асырады:

1) балалар мен жасөспірімдер арасында олардың денсаулығын нығайту

мен дене пішінінің жан-жақты дамуына бағытталған дене шынықтыру және

тәрбие жүмысын жүзеге асыру;

2) спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасының қүрама

командаларының қүрамына (жасөспірімдер, жастар, ересектер) мүше болуға

кабілеті жететін жоғары білікті спортшылар дайындау;

3) облыс аумағында норматитік-қүқықтық актілермен белгіленген

бүкаралық жөне өзге спорттық іс-шараларды үйымдастыру.

4. Мемлекеттік мекеменің оқу-жаттығу жүмысы

14. Топтарға оқушыларды қабылдау ерікті түрде жүргізіледі.

15. Мемлекеттік мекеменің оқу-жаттығу жүмысы «Дене шыныктыру

жоне спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңы негізінде әзірленген

оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады.

16. Оқу жүктемелері, сабақтар тәртібі сабақ кестесімен, жарыстар туралы

ережелермен жөне жаппай спорттық іс-шараларының күнтізбелік

жоспарларымен анықталады.

17. Оқу-жаттығу жиындары мен жарыстар кезінде оқушылар тегін

тамақпен қамтамасыз етіледі.

18. Жаттығу сабақтарын өткізу үшін қауіпсіз және жақсы жағдайлар

жасау жауапкершілігі Директорға, ал бақылау жасау тиісті мемлекеттік

органдарға жүктеледі.

19. Мемлекеттік мекеме заңнамада белгіленген төртіппен сыртқы-

экономикалық қызметпен шүғылдануға қүқылы.

5. Мемлекеттік мекемені басқару

20. Мемлекеттік мекемені жалпы басқаруды уәкілетті орган жүзеге

асырады.

21. Уокілетті орган заңнамада белгіленген тіртіппен мына функцияларды

жүзеге асырады:

1) Мемлекеттік мекемеге мүлікті бекітіп береді;

2) Мемлекеттік мекемені үстауға арналған сметаны (шығындар

жоспарын) бекітеді; |

Ртіяет }


3) Мемлекеттік мекемеге берілген мүліктің тиімді пайдаланылуы мен

галуына бақылау жасауды жүзеге асырады;

4) Мемлекеттік = мекеменің басқару органдарының қүрылымын,

лптастырылу тәртібін және өкілеттілігінің мерзімін, мемлекеттік мекеменің

шешімдер қабылдауының тәртібін белгілейді;

5) Мемлекеттік мекеме директорының қүқықтарын, міндеттері мен

жауапкершілігін, оны қызметінен босатудың негіздемесін белгілейді;

6) Мемлекеттік мекеменің қүрылымы мен шекті штаттық санын бекітеді;

7) Мемлекеттік мекеме директорының үсынуы бойынша оның

'рынбасарын (орынбасарларын) қызметке тағайындайды және қызметтен

босатады;

8) жылдық қаржылық есептілікті бекітеді;

9) заңнамамен белгіленген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

22. Мемлекеттік мекеменің директорын, заңнамада белгіленген

дайларды қоспағанда, уәкілетті орган қызметке тағайындайды және

к.ызметтен босатады.

23. Мемлекеттік мекеменің директоры мемлекеттік мекеменің жүмысын

іымдастырады жоне оған басшылық жасайды, уәкілетті органға тікелей

юғынады (заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда) және мемлекеттік

-.<емеге жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның оз функцияларын

жүзеге асыруы үшін жеке жауаптылықта болады.

 :

24. Мемлекеттік мекеменің директоры жеке дара басшылық принципінде:<рскет етеді және Қазақстан Республикасынын. заңнамасымен жоне осы

Жлрғымен анықталған өз қүзыреттеріне сәйкес мемлекеттік мекеменің қызметі

моселелерін дербес шешеді.

25. Мемлекеттік мекеме директоры мемлекеттік мекеменің қызметін

жүзеге асыруда заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) Мемлекеттік мекеме атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;

2) барлық үйымдарда Мемлекеттік мекеменің мүддесін білдіреді;

3) заңнамада белгіленген жағдайлар мен шекте мемлекеттік мекеменің

кіне билік етеді; ;,....

4) шарттар жасасады, сенімхаттар береді;

5) Мемлекеттік мекемені іссапарлар, тағылымдамалар, қызметкерлерді

-іқстандық және шетелдік оқу орталықтарында оқыту мен қызметкерлердің

біліктілігін көтерудің өзге де түрлері жөніндегі тәртібі мен жоспарларын

бекітеді;

6) банктік шоттар ашады;

7) барлық қызметкерлер үшін міндетті бүйрықтар шығарады жәненүсқаулар береді;

8) Мемлекеттік мекеменің уәкілетті орган тағайындайтыннан басқа

пметкерлерін жүмысқа қабылдайды және жүмыстан шығарады;

9) Мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне көтермелеу шараларын

колданады және оларды тәртіптік жазаға тартады;

10) оз орынбасарыньщ (орынбасарларының) және мемлекеттік

.менің озге басшы кызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттігінің шеңберін

бслгілейді;

заңнамамен, осы Жарғымен және уәкілеттік органмен оған

жүктелген озге де функцияларды жүзеге асырады.


6. Мемлекеттік мекеменің мүлігін құрау мен қызметін

каржыландырудың тәртібі

2Ь. Мемлекеттік мекеменің мүлігі оған мемлекет берген мүлік есебінен

сады жопе негізгі қорлар мен айналым қаражаттарынан, сондай-ақ

мемлекеттік мекеменің балансында көрсетілетін өзге мүліктен түрады.

I". Мемлекеттік мекеменің мүлкі оған жедел басқару қүқығында тиесіліне мемлекеттік коммуналдық меншікке жатады.

I

4». Егер мемлекеттік мекемеге табыс әкелетін қызметті жүзеге асыру

і.:-:ы берілген болса, онда ол қызметтен алынған табыстар мемлекеттікіжеттің кірісіне бағытталады.

29. Мемлекеттік мекемені қаржыландыру, егер заң актілерінде озгеше

:есе, бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Мемлекеттік мекеме бухгалтерлік есепті жүргізеді және заңнамаға

есеп беріп отырады.

11. Мемлекеттік мекеменің қаржы-шаруашылық қызметін тексеруді және

. жүргізуді заңнамада белгіленген тортіппен уокілетті орган жүзеге

7. Мемлекеттік мекемені кайта үйымдастыру және

тарату

"2. Мемлекеттік мекемені қайта үйымдастыру мен тарату:

1) Мемлекеттік мекеме қүрылтайшысының шешімімен;

_ сот шешімімен;

3) қолданыстағы заңнамада козделген басқа да жағдайларда жүзеге

-

 ірылады.

33. Занды түлғалардың бірыңғай мемлекеттік регистріне тарату туралы

І жазылған кезден бастап Мемлекеттік мекеме оз қызметін тоқтатады.8. Мемлекеттік мекеме жарғысының өзгертілуі

34. Мемлекеттік мекеменің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

колданыстағы заң актілеріне сәйкес қүрылтайшының шешімі бойынша

енгізіледі.  і ^ *

от «

Приложение № 4

к постановлению акимата

Южно-Казахстанской областиЛ 2005 годд

У С Т А Восударственного учреждения «Южно-Казахстанская областная

комплексная специализированная детско-юношеская спортивная

школа олимпийского резерва № 2»

1. Общие положения

I.

 Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией

блики

 Казахстан, Гражданским Кодексом, Законами Республикиан

 «О некоммерческих организациях», « О физической культуре и

и

 другими законодательными актами Республики Казахстан.1-

 Государственное учреждение «Южно-Казахстанская областная

сная специализированная детско-юношеская спортивная школа

ийского


 резерва № 2» - (далее - государственное учреждение)

ляется


 некоммерческой организацией, обладающей статусом

оридического

 лица.


3.

 Учредителем государственного учреждения является акимат

'азахстанской области, принимающий решение о создании

осударственного

 учреждения.

Уполномоченным органом государственного учреждения

.:яетея

 Управление физической культуры и спорта Южно-Казахстанской

 области.

5.

 Полное наименование государственного учреждения: «Южно-ахстанская

 областная комплексная специализированная детско-

иеская

 спортивная школа олимпийского резерва № 2».I

 Место нахождение государственного учреждения (юридический

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, ул. Мадели Кожа,

1. Центральный

 стадион имени Кажымукана.

2. Юридический статус

~. Государственное учреждение приобретает права юридического

юмента

 его государственной регистрации в департаменте юстицииасти.

 _____


ч

-

 Государственное учреждение имеет самостоятельный баланс,> банках в

 соответствии с Законодательством, бланки, печать и

I со

 своим наименованием на государственном и русском языках.Государственное учреждение не может создавать, а также

пать


 учредителем (участником) другого юридического лица, за

-пением


 тех учреждений, которым в установленном порядке

1»1но


 право владения, пользования, распоряжения государственной

ввбственностью.

0.

 Государственное учреждение отвечает по своим обязательствамдяшимися

 в его распоряжении деньгами. При недостаточности у

еждения

 денег ответственность по его обязательствам наступает втаетствии

 законодательством Республики Казахстан.

1.

 Гражданско-правовые сделки, заключаемые государственнымеждением,

 подлежат регистрации в порядке, определяемом-'---••

 ельством Республики Казахстан.

По

 договорным обязательствам ответственность государственногоеждения

 наступает в пределах утвержденной сметы на содержание

-:ия, в соответствии с законодательством.

3. Цель и виды деятельности

государственного учреадения

2.

 Целью деятельности государственного учреждения является

овка

 спортсменов-разрядников, а также членов сборной области,1вспублики

 Казахстан, Чемпионов и Призеров Азии, Мира, Азиатских и

изипийских

 игр, тем самым, создавая условия для личного развития и

:• ::-ионального

 самоопределения.

13.

 Для достижения указанной цели государственное учреждениеосуществляет

 следующие виды деятельности:

1)

 осуществляет физкультурно-оздоровительную и воспитательнуюту

 среди детей и подростков, направленную на укрепление их

здоровья

 и всестороннее физическое развитие;

 подготовка спортсменов высокой квалификации, способныхюл нить

 составы сборных команд Республики Казахстан (юношей,

•норов,

 взрослых) по видам спорта;>

 организация массовых спортивных мероприятий на территории

астм и

 иных спортивных мероприятий, установленных нормативнымиХ-г- :: у;]

 актами.


4. Учебно-тренировочная

работа государственного учремедения.

14. Набор

 учащихся в группы производится на добровольнойI

5

 Учебно-тренировочная работа государственного учреждениянествляется

 в соответствии с учебными планами и программами,

работанными

 на основе Закона Республики Казахстан «О физической

= г> ре и

 спорте». | Эдтет депа|"

 Учебная нагрузка, режим

 занятий

 определяются расписанием

й. положениями

 о соревнованиях, календарным планом спортивно-

зсовых

 мероприятий.В период проведения учебно-тренировочных сборов и

эваний


 учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием.

6.

 Ответственность за создание здоровых и безопасных условий длявозлагается на Директора, а контроль на соответствующие

в о дарственные

 органы.

Государственное учреждение имеет право на

еэкономические связи согласно законодательству Республики

-захстан.

5. Управление государственным учреждением

Общее управление государственным учреждением осуществляет

омоченный

 орган.


1 Уполномоченный орган в установленном законодательством

г*л»:е


 осуществляет следующие функций:

закрепляет за государственным учреждением имущество;'-

 утверждает смету (план расходов) на содержание

лрственного

 учреждения;

осуществляет контроль за эффективностью использования

 и

нностью имущество, переданного государственному учреждению;

определяет структуру, порядок формирования и срок полномочий

ш о в

 управления государственного учреждения, порядок принятиягосударственным

 учреждением решений;

 определяет права, обязанности и ответственность директора:арственного

 учреждения, основания освобождения его от занимаемой

должности;

6)

 утверждает структуру и предельную штатную численность:зрственного

 учреждения;

по

 представлению директора государственного учреждениячает

 на должность и освобождает от должности его заместителя

Смместителей);

утверждает годовую финансовую отчетность;

осуществляет иные функции, установленные законодательством.

Директор государственного учреждения назначается на

и освобождается от должности уполномоченным органом, за

з ш е м


 случаев установленных законодательством.

Директор государственного учреждения организует и руководит

государственного учреждения, непосредственно подчиняется

т о ч е н н о м у органу (за исключением случаев, установленных

-зтельством) и несет персональную ответственность за выполнение

оженных на государственное учреждение задач и осуществление имсвоих функции. [""г

Директор государственного учреждения действует на принципах

оначалия и самостоятельно решает V вопросы деятельности


венного учреждения в соответствии с его компетенцией,

темой законодательством Республики Казахстан и настоящим

При осуществлении деятельности государственным

нем директор государственного учреждения в установленном

иивтельством порядке:

без доверенности действует от имени государственного

1федставляет

 интересы государственного учреждения во всех

щиях:

случаях и пределах, установленных законодательством1ется

 имуществом государственного учреждения;

-

 аключает договора, выдает доверенности;

утверждает

 порядок и план государственного учреждения по

овкам,


 стажировкам, обучению сотрудников казахстанских и

учебных центрах и иным видам повышения квалификации

сов:

открывает банковские счета;

пдает


 приказы и дает указания, обязательные для всех

работников:

принимает

 на работу и увольняет с работы работников

гтвенного

 учреждения, кроме назначаемых уполномоченным

принимает

 меры поощрения и налагает дисциплинарные

на

 работников государственного учреждения;Определяет

 обязанности и круг полномочий своего заместителя

отелей)

 и иных руководящих работников государственногоучреждения;

(осуществляет иные функции, возложенные на него

юдательством,

 Уставом и уполномоченным органом.

6. Порядок образования имущества и финансирования

деятельности государственного учреждения

Имущество государственного учреждения формируется за счет

иества,


 переданного ему государством, и состоит из основных фондов

оротных


 средств, а также иного имущества, стоимость которых

гея


 в балансе государственного учреждения.

I" Имущество государственного учреждения, принадлежит ему на

ше оперативного управления и относится к государственной

коммунальной собственности.

1В Если государственному учреждению представлено право

;ествлять приносящую доходы деятельность, то доходы полученные

такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

29. Финансирование деятельности государственного учреждения

осуществляется только за счет бюджетных средств, если иное не

ановлено законодательными актами.Государственное учреждение ведет бухгалтерский учет

предоставляет отчетность в соответствии с законодательством.

31. Проверка и ревизия финансово-хозяйственной деятельности

государственного учреждения осуществляется уполномоченным органом в

установленном законодательством порядке.

7. Реорганизация и ликвидация государственного

учреждения

32. Реорганизация и ликвидация государственного учреждения

осуществляется:

1) решением учредителя государственного учреждения;

2) решением суда;

3) в других случаях, предусмотренных действующим

законодательством.

33. Государственное учреждение прекращает свою деятельность с

момента внесения записи о ликвидации в Государственный регистр

юридических лиц.8. Изменение Устава государственного учреждения

34. Изменения и дополнения в Устав государственного учреждения

вносится по решению учредителя в соответствии с действующими

законодательными актами.об

:

Эдшет

*

• • -


жүктеу 84.57 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет