! >1уъ у' I конференциясыныңжүктеу 456 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата04.05.2017
өлшемі456 Kb.
  1   2   3   4
8448

Бекітемін

Ақтөб е о ^  йстьи??*г^|л ым и-тәжір и б е л і к

.іның директоры 

(йкармагамбетова 

2017 ж.

"Өлкетану жұмыстарында халық педагогикасы

ьілы экологиялық

мәдениетті қалыптастыру"  облыстық қа ш ы қтьй£ғ ьі л ьі^шйжір и б е л і к

!  


>1уЪ»У'  *

 

Iконференциясының 

--— ^

ЕРЕЖЕСІ

Is 


У-

1.  Жалпы ережелер

Ақтөбе  облыстық  ғылыми-тәжірибелік  орталығында  облыстық  қашықтық  ғылыми  -  

тәжірибелік  конференция  өткізіледі.  Осы  ереже  конференцияның  мақсаты  мен 

міндеттерін, ұйымдастырылу тәртіптерін және қатысушыларын анықтайды.2.  Конференцияның мақсаты мен міндеттері

a.  Конференция  мақсаты  -   адамның  қоршаған  ортаға  әсері  және  оның 

заңдылықтарының  орындалуын  анықтайтын  алдыңғы  қатарлы  ой-пікірлер 

мен ғылыми деректерді қамту және қоғамдық сананы экологизациялау.

b

.  Міндеттері:•  Тәжірибедегі нәтижелі педагогикалық іс-тәжірибені анықтау және тарату;

•  Мұғалімдердің 

шығармашылық 

әлеуетін 

дамытуга, 

ғылыми-әдістемелік 

қызығушылықтарының артуына ықпал ету;

3.  Конференцияның проблемалық аймағы (секциялары)

1.  Халыктык педагогика улгісінде экологиялык білім мен тәпбие беру

2.  Пәнаралык байланыс  негізінде  экологиялык білім  мен тәрбие беру принциптерінін 

жузеге асуы

3.  Халыктык табигат корғау жүйесі

Конференцияға қатысушылар

Конференцияға  білім  беру  жүйесінің  барлық  саласындағы  мұғалімдері  мен 

оқытушылары (балабақша, мектеп, колледж) қатыса алады.

4.  Материалдарды рәсімдеу талагітары

•  Мақала көлемі компыотерлік мәтінде 5 бет, А4  форматында, қазақ, орыс, ағылшын 

тілдерінде  қабылданады.  Беттің  жан-жағы  2  см,  файл  атауы  және  автордың толық 

аты-жөні болу керек.

•  Автодың  аты-жөні,  мекеме  атауы,  аудан/қала  атауын  (шрифт  Times  New  Roman, 

KZ  Times  New  Roman,  курсив,  кегль  14)  беттің  ортасына  орналастыру  керек. 

(Үлгі).

•  Мақала атауы (шрифт Times New Roman, KZ Times New Roman, бояумен, кегль  14, таңбалы әріптермен) -  бет ортасында.  ( Қосымша  I).

•  Негізгі  мэтін Times New Roman (кегль  14) шрифтімен, арасы  1  интервал көлемінде 

(Үлгі).  Негізгі  мәтіннің  абзацы  -   1  см;  тегістеу  -   көлденеңінен;  мәтіндегі  орын 

алмасулар -  автоматты; бет нөмірленбейді.

•  Әдебиеттер  тізімі  негізі  мәтіннен  кейін  (шрифт Times New Roman,  KZ Times New 

Roman (кегль  14). (Үлгі).

•  Әдебиеттерге  сілтеме  квадратты  жақшада  көрсетіліп,  әдебиет  тізімі  нөмірленеді. 

(Үлгі).


•  Суреттің  атауы  беттің  ортасында,  сурет  астында  12  шрифтімен  жазылады, 

курсивпен ерекшеленеді.

•  Кестелер  Microsoft  Word  қойылады  кестені  редакторлау  Microsoft  Excel  түрінде 

орындалады.  Кесте  жазулары  бет  ортасында  сурет  асгында  12  шрифтімен 

орындалып, курсивпен ерекшеленеді.


• 

10-15  сөйлем  көлемінде  аннотация  (қазақ  тіліндегі  мақалаға  орыс  тілінде,  орыс

тіліндегі  мақалаға  қазақ  тілінде,  ағылшын  тіліндегі  мақалаға  қазақ,  орыс 

тілдерінде) жазылу керек.Жіберілген материалдар қайтарылмайды!

5.  Конференцияның өткізілу талаптары мен уақыты, қорытындысы 

Материалдарды 2017 жылғы 30- наурызға дейін тапсыру керек:

1) Қатысуға сұраныс (Қосымша 2);

2) Мақала (флэш жеткізуші, CD-RW);

3) Төлем туралы түбіртек.Үйымдастыру жарнасы 3000 тенге

Реквизиттері: 

Мемелекеттік 

комму на лдық 

қазыналық 

кәсіпорын 

«Ақгөбе

облыстық 

ғылыми-тәжірибелік 

орталығы» 

мемлекеттік 

мекеме 

«Ақтөбе 

облысының білім басқармасы»

030000, Ақтөбе қаласы, Ақтобе облысы

ИИК № KZ50722S000000991155 (KZT) (Арнайы  шот)

БИК CASPKZKA -  AO «Kaspi Bank»

БИН  120240021509 

Код I

Экономика секторы 6

Материалдар  мен  сураныстар  мына  мекен-жай  бойьшша  кабылданады:  Ақтобе 

қаласы, Ленинград көшесі, 43 А.  13  каб.  немесе сканерленген түбіртекті және мақаланы 

sch.otdel@aktedu.kz  электронды  поштасына  "Өлкетану  жүмыстарында  халық 

педагогикасы 

қүралдары 

арқылы 

экологиялық  мәдениетті 

қалыптастыру"

конференциясына деп жіберуге болады.Барлық катысушыларга қатысушы сертификаты және электронды конференция

жинағы беріледі

Қосымша 1

МАКДЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ Қалиева А.Н.,

№ОМГ

________, 

Ақтөбе қаласы

МАҚАЛА АТАУЫ

Негізгі мәтін. Негізгі мәтін. Негізгі мэтін.  [1,16]. Негізгі мэтін.

Негізгі мәтін. Негізгі мэтін.

Әдебиет:


Автор. Атауы. Баспа орны. Басылған жылы.

Қосымша 2

Сүраныс формасы:

Аты-жөні( толық)

Қала(аудан)

Жұмыс орны

ҚызметіМекен-жайыТелефон, e-mail (міндетті түрде)

Секция атауы (міндетті түрде)

Мақала атауы (міндетті түрде)

Орындаган: Ж.Әнеіи 

87078108543,  905820


« А Қ Т Ө Б Е   О Б Л Ы С Т Ы Қ  

Ғ Ы Л Ы М И - Т Ә Ж І Р И Б Е Л І К  

O P T A J I Ы Ғ Ы »

IVIЕ М Л E K E T T l K   К О М І Ү І У Н А Л Д Ы Қ  

Қ А З Ы Н А Л Ы К   К Ә С І П О Р Н Ы

#

л

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  

К О М М У Н А Л Ь Н О Е   К А З Е Н Н О Е  

П Р Е Д П Р И Я Т И Е

« А К Т Ю Б И Н С К И Й   О Б Л А С Т Н О Й  

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й   Ц Е Н Т Р »

0 3 0 0 1 2 ,   А к т ө б с   к а л а с ы ,  Л е н и н г р а д   к ө ш е с і .  4 3 а  

т е л ./ ф а к с :   8  / 7 1 3 2 / 9 0 - 5 8 - 1 1  

E -m a il:  info(a)fa k t e d u . k z

0 3 0 0 1 2 , г о р о д   А к т о б е ,  у л и ц а   Л е н и н г р а д с к а я ,   4 3   а 

т е л ./ ф а к с :   8 / 7 1 3 2 /  9 0 -5 8 -1 1  

E -m a il:  info(«/,aktedu.kz

«

»

оз201

^

Ж№  

Ш

Қалалық, аудандық білім бөлім  басшыларына,

колледж директорларына

Ақтөбе  облыстық  ғылыми-тәжірибелік  орталығы 2017  жылғы  3-30  наурыз 

аралағында "Өлкетану  жұмыстарында  халық  педагогикасы  қуралдары  арқылы 

экологиялық  мәдениетті  қалыптастыру" 

облыстық  қашықтық  ғылыми-тэжірибелік 

конференция өтетіндігін хабарлайды.

Осыған байланысты облыстық қашықтық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуға 

тілек  білдірген  педагогтардың  сұраныстары  мен  мақалаларын 

sch.otdel@aktedu.kz 

электронды поштасына 30-наурызға дейін 

жіберулеріңіз сұралады.

Ұйымдастыру жарнасы:  3000 тенге

Реквизиттер:  «Ақтөбе  облысының  білім  басқармасы»  ММ,  МКҚК  «Ақтөбе  облыстық 

ғылыми -  тәжірибелік орталығы»

030000, г.Актобе, Актюбинская область

ИИК № KZ50722S000000991155  (KZT) (Спецсчет)

БИК CASPKZKA -  AO «Kaspi Bank»

БИН бенефициара  120240021509 

Код резидентства  I 

Сектор экономики 6 

Қосымша 2 бет жалғанады.

Барлық 

қатысушыларға 

сертификат 

жэне 

облыстық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция жинагы тапсырылады.

Мекен жайымыз: 

Ақтөбе қ. Ленинград көшесі, 43  А. №  13  каб.Б.Джармагамбетова

Орындаган: Ж.Әнсш 8707SJ08543,  905820

«АҚТӨБЕ-ДАРЫН»  ӨЩ РЛІК  ҒЫЛЫМИ-

ТӘЖІРИБЕЛІК  ҚОСЫМШ A  БТЛІМ БЕРУ 

ОРТАЛЫҒЫ

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

«АҚТӨБЕ ОБЛЫ СЫ НЫ Ң БІЛІМ 

БАСҚАРМАСЫ»

ОБРАЗОВАНИЯ «АКТОБЕ-ДАРЫН»

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ » 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

РЕСПУБЛИКА  КАЗАХСТАН

ПРАКТИЧЕСКИЙ

030000, Актөбе каласы,  Гришина  1

факс 90-62-33. тел  55-62-43

Шыгыс №


2017 жыл

030000, город Актобс,  Гришина  1 

факс 90-62-33. тел 55-62-43 

Исх 


ЩО 

' J f o  

P j  

2017 год


Аудандық (қалалық) білім  бөлімдерінің 

басшыларына,  облыстық білім беру 

уйымдарының  директорларына

«Актөбе-Дарын»  өңірлік  ғылыми-тәжірибелік  қосымша  білім  беру 

орталығы 

жалпы  білім  беретін  пэндер  бойынша  республикалык 

олимпиада  жаратылыстану  бағыты  бойынша  2017  жылғы  13-18  наурыз 

аралығында  Павлодар қаласында өтетіндігін еске салады.

2017  жылғы  6  наурызда  «Ақтөбе-Дарын»  өңірлік  ғылыми- 

тәжірибелік қосымша білім беру  орталығында (Ақтөбе қаласы ГрипшнаД) 

аталған 

олимпиадаға 

қатысатын 

оқушыларға 

арналған 

жиналыс 


өткізілетіндігін хабарлаймыз.

Осыған  орай,  қосымшада  аты-аталған  оқушылардың  2017  жылғы 6  наурызда  сағат 11.00-ден қалмай келуі сұралады.

Директор

Ж.Есенжолова

Орын.Р.Сакауова,  те.ч:90-62-33

2016 ж ы лғы   оқуш ылардың  ж алпы  білім  беретін пәндер  бойынша

республикалық  (ІҮ кезен I  олимпиадасына  қаты саты н оқуш ылар тізімі

О к у ш ы н ы ң  аты -ж өнік л асы

пэні 


м ектебі

1

Қуан Ерасы л9

биология


Д Ж А А О К ТЛ И

2

Сағаталы  А яж ан9

география

№51  Г..  А ктөбе каласы

3

А йткали А қы лбек9

инф орм атика

Д Ж А А О К ТЛ И

4

К обейсинов Н урсултан9

математика

Д Ж А А О К ТЛ И

5

Реймуханов А либек9

физика


Д Ж А А О К ТЛ И

6

К айлов А лмаз9

хим ия


Д Ж А А О К ТЛ И

7

А лбаков  Кайрат10

биология


Д Ж А А О К ТЛ И

8

Қайрлы  Н урлыхан10

информатика

Д Ж А А О К ТЛ И

9

А хм еткерей Дастан10

матем атика

Д Ж А А О К ТЛ И

10

Бауы рж ан А лм ат10

физика


Д Ж А А О К ТЛ И

11

Есенгазин А зам ат10

химия


Д Ж А А О К ТЛ И

12

Саменов  Серік11

биология


М .Қ усайы нов ат. 

А О Д БА М М И

13

Туремуратова К арина11

география

№31  ОМ ,  .Ахгөбе каласы

14

Коптлеуов  Ерболат11

математика

Д Ж А А О К ТЛ И

15

Сеит Дамир11

математика

Д Ж А А О К ТЛ И

16

Сейпілм әлік М ағж ан11

Ф изика


А О М Ф М М И

17

Гапуринов Ержан11(10)

инф орм атика

Д Ж А А О К ТЛ И

18

Ж аканов Н ұрғиса9

математика

Д Ж А А О Қ ТЛ И

19

Баймуратов М ейірбек9

биология


Д Ж А А О К ТЛ И

20

Н ұрмеден Дулат9

география

Темір ay даны,  Ш убаркуды қ 

гим назиясы

21

А бдрахм анов Ж асұлан9

физика


Д Ж А А О Қ ТЛ И

22

Салпьпнова А қнұр9

Х имия


А О М Ф М М И

23

А мангельды  Даулет10

биология


Д Ж А А О К ТЛ И

24

С ундетова А йгерим10

география

№   3  ОМ ,  А дтобе каласы

25

Резяев Д аниил10

география

№ 9  ОМ Г,  А қтөбе қаласы

26

А язбаев Д анат10

информатика

Д Ж А А О Қ ТЛ И

27

К уангалиева Д иляра10

матем атика

№ 9  ОМ Г,  А қтөбе каласы

28

К еңш ілік Бекназ10

Ф изика


А О М Ф М М И

29

Сағатбеков Д інм ухам м ед10

химия


Д Ж А А О Қ ТЛ И

30

Туредин А бьш айхан11

география

Д Ж А А О Қ ТЛ И

31

М уратов А бзал11

информатика

Д Ж А А О Қ ТЛ И

32

М уратов Н урбол11

физика


Д Ж А А О Қ ТЛ И

33

Х айруллин  А лимж ан11

химия


Д Ж А А О К ТЛ И

34

Ә бдіразақ Е рнар11(10)

биология


Д Ж А А О Қ ТЛ И

35

Едігеев Рустам11(10)

география

Д Ж А А О Қ ТЛ И

36

У сенов Д иас9

инф орм атика

Д Ж А А О Қ ТЛ И

37

Қ ож ахм ет Н урәділ10

информатика

Д Ж А А О Қ ТЛ И

38

М ихайлов  Сундет11

химия


Д Ж А А О Қ ТЛ И

39

Ж ангунисов Д ильж ан9

информатика

Д Ж А А О Қ ТЛ И


«

Platon»  Халықаралық білім дамыту орталығы  мен Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе

өңірлік  мемлекеттік  университеті  ұйымдастыруымен

Ақтөбе  қаласында

2017

жылдың  23-25  наурызы  аралығында

«Жанымның  сыры, өнерім, саған

аманат!»

  атты  дəстүрлі Халықаралық өнер байқауын  өткізеді.Байқаудың мақсаты:

-

жас  дарындарды  анықтау, олардың  қалаған  бағыты  бойынша  өсіпжетілуіне бағыт-бағдар беру;

-

оқушылардың  Отанға, елге  деген  патриоттық  сезімін  шыңдау,мəдениетімізге, салт-дəстүрімізге, ұлттық  құндылықтарға  деген  қызығушылығын

арттыру.


-

балалар  мен  жасөспірімдердің  рухани, адамгершілік  жəне  көркемдік

талғамын жетілдіру;

-

дəстүрлі  əн-күй  жəне  жыраулық  өнердің  мəртебесін  арттырып, ұрпақсанасына сіңіру, ұлттық өнерге деген мақтаныш сезімін ұштау;

-

ұстаздардың  өзара  тəжірибе  алмасып, кəсіби  шеберлігін  шыңдауғамүмкіндік жасау.

Қатысушылар

І Музыкалық колледж студенттері:

1.1  I орын – 1; ІI орын – 2; III орын – 3.

1.2 Номинациялар бойынша  дипломдар

ІІ Жалпы білім беру мектеп жəне саз мектеп оқушылары:

ІІІ Жоғары оқу орындарының студенттері.

Байқау  қатысушылары  жас  ерекшеліктеріне  қарай  мынадай  топтарға

бөлінеді: кіші топ  6—10 жас,  орта топ 11—14 жас; үлкен  топ  15—21 жас.

2.1 I орын – 1; ІI орын – 2; III орын – 3.

2.3 Номинациялар бойынша дипломдар

Байқауға келесі жанрлармен қатысуға болады:

-

Инструменталдық (аспаппен жеке орындау, ансамбль, оркестр).-

Жыраулық өнер

-

Вокал  (дəстүрлі əн, эстрада, классика, сондай-ақ  дуэт, трио, квартет).«Platon»

Халықаралық білім

дамыту орталығы

Ақтөбе қаласы.

12 мөлтек ауданы. 38 «Б» - 4

Тел: 8 776 797 78 88,

8 (7132) 77 05 06

8 747 783 03 87, 8 778 184 12 45

Веб сайт:

WWW.


PLATON-CENTER.KZ

е-mail:


platon.rk@mail.ru

Международный

центр развития

образования «Platon»

Город Актобе

12микр. 38 «Б» - 4

Тел: 8 776 797 78 88,

8 (7132) 77 05 06

8 747 783 03 87, 8 778 184 12 45

Веб сайт:

WWW.


PLATON-CENTER.KZ

е-mail:


platon.rk@mail.ru

-

Хор ұжымы

-

Көркемсөз (драмадан үзінділер, өлеңдер, қара  сөздер).-

Хореография (жеке жəне топтық би).

         Əр  шығарманың   ұзақтығы

3,5 минуттан  аспауы  керек.

Шығармалар жанды

дауыста  орындалады. Қатысушының  орындау  шеберлігі, түпнұсқаның  екіншісі

сақталуы, актерлік шеберлігі, киіну  жəне  сахнада  өзін ұстау мəдениеті ескеріледі. Би

сайысына екі би дайындалады:

халық биі, еркін тақырыптағы би.

Қатысушылардың  орындайтын  шығармаларының  таспалық (минусовка)

сапасына музыкалық жетекшілері жауапты.

Байқаудың өту барысы.

Қатысушылардың тізімдік реті алдын-ала реттеліп, бағдарламада көрсетіледі.

Қазылар алқасы таңдаған үздік шығармалар гала-концертте өнер көрсетеді.

        Байқауды  өткізу  барысында  қандай  да  бір  өзгерістер  болған  жағдайда  алдын-ала

ескертіледі.

Байқаудың бағалануы жəне қазылар алқасының құрамы

Байқау 7 мен 10-ға  дейінгі  аралықтағы баллдық  жүйемен  бағаланады.

Өнерпаздардың  өнерін кəсіби  мамандардан  құралған əділқазылар  алқасы

бағалайды. Қазылар  алқасының  жүлделерді  бөлуге  немесе  бермеуге  құқығы  бар.

Қазылар алқасының шешімі соңғы шешім болып табылады.

Байқаудың техникалық талаптары.

Қатысушылар  сүйемелдеуші  аспаптарын  өздері  əкеледі. «Минусовкалар» бірнеше

қалыпта /СД, Мини, Flash/ əкелінуі  керек. Əр  қатысушының  тізімдік  рет  бойынша

дайын  тұруына, сүйемелдеуші  аспабы  мен  құралдарының  дайындығына  жетекшісі

жауапты.

Тапсырыс беру шарттары

Өтініштің үлгісі:

Өтініштер 2017 жылдың  21 наурызына дейін қабылданадыҰйымдастыру жарнасы:

1. Жеке орындаушылар – 15000 теңге;

2. Дуэт, трио, квартет – 20 000 теңге;

3. Ансамбль, оркестр – 30 000 теңге;

        

Жол  ақысы,  тамақтану,  жатын  орын  шығыны   қатысушылар  тарапынан

болады.

Аты


жөні

жасы


Өңірі мен

мектебі,


Байқау

жанры


1-ші шығарма

атауы, авторы

2-ші шығарма

атауы,  авторы

Жетекшінің

аты-жөні


Мекен жайы (мемлекет,

қала, аудан,  байланыс

телефоны, e-mail)


Сонымен бірге кəсіби мамандар байқауға келген ұстаздарға  арнайы шеберлік

сабақтарын өткізеді,  қатысу  жарнасы  -

5000 теңге,

шеберлік  сабақтарына

қатысушыларға Халықаралық дəрежедегі  СЕРТИФИКАТ беріледі.

Шеберлік сабағына қатысуға алдын-ала сұраныс жіберу керек.Ескерту:

Барлық  қатысушылар тек  ұстаздың жетекшілігімен ғана келеді.Тіркеу барысы:

     


Байқауға   қатысатын  талапкерлердің  өтініштері

platon.rk@mail.ru

электрондық

мекен жайында қабылданады.  Қатысушылар сұрнысы мен жарна төленгені жөніндегі

түбіртегі осы электрондық мекен-жайға алдын ала жолдану керек.

            Шараға  қатысу үшін  осы телефондар арқылы хабарласуға болады.

Ұялы телефон:

8 776 797 78 88,   8 (7132) 77 05 06,    8 747 783 03 87,  8 778 184 12 45

Жарна төлемі төмендегі есепшотқа аударылады:

    АО «Казкоммерцбанк»

ТОО «PLATON MЦРО».

    ИИК: KZ82926010119Y342000

    БИК: KZKOKZKX

    БИН: 160740016336

    КБЕ: 17                                               КНП: 861


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ƏКІМДІГІ

«АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ

БІЛІМ БӨЛІМІ” ММ

БҰЙРЫҚ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АКИМАТ ГОРОДА АКТОБЕ

ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА АКТОБЕ»

ПРИКАЗ

2017 жылғы «_02_»   _03_           №_335_                «____» ____ 2017 года

                            Ақтөбе қ.                                                                       г.Актобе

Сабақтан босату туралы

«Қоғамдық  келісім» коммуналдық  мемлекеттік  мекемесінің 2017 жылғы 3

наурыздағы №56 шығыс хатының негізінде

Б Ұ Й Ы Р А М Ы Н :

1.  Білім  беру  ұйымдарының  басшыларына:  №24  ЛМГ  (м.а.  Жантөре  М.Қ.),    №39

ОМ (Амитжанова  И.Б.), 2017 жылдың 3 наурыз  күні «Қазақстан  халқы  Ассамблеясы»

ғимаратында «Алғыс  айту  күніне» арналған  шаралар  онкүндігі «Достық  аруы - 2017»

байқауына қатысу үшін төмендегі аты-жөні көрсетілген оқушылар сабақтан босатылсын:

1) Бекмұратова Əсем - №39 ОМ, 11 класс;

2) Сүлейменова Ақниет - №24 ЛМГ, 11 класс.

2. Іс-шара  кезінде  оқушылардың  өмірі мен денсаулығының  қауіпсіздігін қадағалау

жауапкершілік жетекшісі Г.Л.Ажгалиеваға жүктелсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау білім бөлімі басшысының орынбасарының

м.а. Г.Н.Сисенбинаға жүктелсін.

Ақтөбе қаласы білім

бөлімінің басшысы м.а.

И.Бексултанова


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ƏКІМДІГІ

«АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ

БІЛІМ БӨЛІМІ” ММ

БҰЙРЫҚжүктеу 456 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет