Знаменательных и памятных дат республики казахстанжүктеу 1.57 Mb.
Pdf просмотр
бет2/16
Дата08.01.2017
өлшемі1.57 Mb.
#47
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Есімов  Ғафиз  Қыдырұлы,  опера  эншісі 
(лирикалық  баритон),  Қазақстанның  халық
артисі, туганына 70 жыл (1947)
ф
Жамбылов  Әлімқұл,  ақын,  Қазақстанның 
халық ақьіны, туганына 90 жыл (1927-2015)
Елшібеков 
Жанат, 
жазушы, 
туганына
70 жыл (1947)
Жұмаділдин 
Асан, 
жазушы, 
туганына
90 жьш  (1927-2004)
Омаров  Бәйтен  Уәлихаиұлы,  режиссер, 
киноактер, 
Қазақстанның  халык  артисі, 
туганына 90 жыл (1927-2008)
Писарева Надежда Федоровна, галым, био­
логия  гылымдарыныц  кандидаты,  туганына
90 жьш (1927)
С үлтангазин  Діимұхамед,  қогам  қайрат-
кері, туганына 150 жьш (1867-1917)
Кенжебаев  Мұкан  Тұңгышбайұлы,  тарих- 
шы,  тарих гылымдарыньщ докторы,  профес­
сор, туганына 90 жыл (1927)
Меңдиярова  Шамшагүл  Мырзабекқызы, 
актриса, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі,
туганына 70 жыл (1947)
Алпамыс  Нәзікеи,  ақын,  туганына  80  жьш
(1937)
Әбіқаев 
Нүртай 
Әбіқайұлы, 
инженер- 
механик, 
мемлекет  қайраткері,  генерал-
Ш
майор,  экономика  гьшымдарының  докторы,
туганына 70 жьш (1947)
17

15 мамыр
15 мамыр
15 мамыр
16 мамыр 
18 мамыр
18 мамыр
18 мамыр 
18 мамыр
20 мамыр*
21 мамыр
23 мамыр
24 мамыр
Базарбаев  Мүсілім  Базарбайұлы,  әдебиет- 
танушы,  сыншы,  филология  гылымдарыныц 
докторы, профессор, туганына 90 жыл (1927-
1995)
Епонешникова 
Эра 
Ивановна, 
оперт 
эншісі  (меццосопрано),  Қазақстанның  хапық 
артисі, туганына 90 жыл (1927-1977)
Ибрагимов  Әбіқул,  жазушы,  туганына 
80 жыл (193 7-2007)
Қүсайынов  Сакаи  Қүсайыиұлы,  мемлекет 
жэне  қогам  қайраткері.  Социалистік  Еңбек
Ері, туганына  100 жыл (1917-1989)
Қошқаров 
Хавазмат, 
акын, 
туганына
70 жыл (1947)
Қасымов  Қалмұханбет  Нүрмұханбетұлы,
құқық  қоргаушы,  генерал-полковник,  туга­
нына 60 жыл (1957)
Мирзоев  Князь  Ибрагимович,  сыншы, 
филология гыльшдарыньщ докторы,  профес­
сор, туганына 70 жыл (1947)
Сарбалаев  Б ақы т  Тұрсынұлы,  жазушы.
туганына 70 жыл (1947)
Твердохлебов 
Владимир 
Сергеевич, 
монументші-суретші,  Қазақстанның  ецбек
сіңірген қайраткері. туганына 80 жыл (1937)
Оразалі  Сәбдеи,  экономист,  экономика
гылымдарының  докторы,  туганына  70  жыл 
(1947)
Қаламқарова  Люция  Ы сқаққы зы ,  галым, 
медицина  гылымдарыныц  докторы,  профес­
сор, туганына 80 жыл (193 7)
Ахетов  Амантай,  акын,  жазушы,  туганына 
70 жыл (1947)
Зубов  Александр  Александрович,  актер,
Қазақстанныц  ецбек  сіңірген  артисі,  туга­
нына 70 жыл 1947)

24 мамыр
25 мамыр
25 мамыр
25 мамыр
26 мамыр 
26 мамыр
26 мамыр
27 мамыр 
27 мамыр*
27 мамыр
28 мамыр
29 мамыр
Мұрзамедиев  Атжомарт  Мурзамедұлы, 
цитолог,  ҚР  ҮҒА  академигі,  биология 
гылымдарыньщ 
докторы, 
профессор,
туганына 90 жыл (1927-2005)
Баненко  Татьяна  Петровна,  актер.  Қазақ- 
станның  еңбек  сіңірген  артисі,  туганына
70 жыл (1947)
Қуттыбаев  Сансызбай,  жазушы,  туганына
70 жыл (1947)
Шегебаев  Оңал 
Шегебайұлы,  биолог, 
биология  гылымдарыньщ  докторы,  профес­
сор, туганьша 70 жыл (1947-1997)
Қыраубаева  Алма  Мүтәліпқызы,  галым, 
филология гылымдарыньщ докторы, профес­
сор, туганьша 70 жыл (1947-2001)
Салықов  Мақсут  Әмірулы,  актер,  Қазақ- 
станның  еңбек  сіңірген  артисі,  туганьша
90 жыл (1927-1977)
Щербаков Федор Иванович, әскери қайрат- 
кер,  генерал-лейтенант,  туганьша  70  жыл
(1947)
Айсаров Юсуп, жазушы, туганьша 90 жыл
(1927-1999)
Жолдасбеков  Мырзатай,  мемлекет  қайрат-
кері,  филология  гылымдарынын  докторы, 
профессор, туганына 80 жыл (1937)
М ирош ниченко 
Леонид 
Александрович, 
галым,  геология-минерология  гылымдарынын 
докторы, профессор, туганына 90 жыл (1927)
Қырбасов  Әуезхан  Мақатұлы,  дипломат,
туганына 80 жыл (1937-2014)
Квятковский 
Аркадий 
Николаевич, 
галым,  техника 
гылымдарынын  докторы, 
профессор, туганына 90 жыл (1927-2001)
Сэтпаев  Темірхан  Сұлтанбайұлы,  галым, 
экономика гылымдарыньщ докторы,  профес­
сор, туганына 80 жыл (1937)
19

мамыр
Жамбыл  мүражайы,  ашылганына  70  жыл
(1947)
1  маусым 
5 маусым
5 маусым
6 маусым
7 маусым
8 маусым 
11  маусым
13 маусым*
15 маусым 
15 маусым
17 маусым 
17 маусым
МАУСЫМ
Иманов  Базарбай,  акын,  туганына  70  жыл 
(1947)
Байболов  Серікпек  Мұқашүлы,  ғалым, 
техника  ғылымдарының  докторы,  профес­
сор, туганына 80 жыл (1937)
Қазақстан 
коммунж тік 
партиясыиын
біріиші съезі, өткеніне 80 жыл (1937)
Әзиев  Әмен  Махатулы,  жазушы»  педагог, 
әдебиеттанушы, туганына 90жыл (1927-2003)
Иран  Ғайыо  (Оразбаев  Иранбек)  Әбһгай- 
р ь і ,   ақын, туганына 70 жыл (1947)
Азаматов 
Ю лдаш 
Аблыігадыру д ц ) 
жазушы, туганына 70 жыл (1947)
Ж анғалиева  Бақы т,  актриса,  Қазақстан-
ның  еңбек  сіңірген  артисі,  туганына  70  жыл 
(1947)
Оразалиев  (Оразалнн)  Нурлан  М ырқа- 
сымұлы,  ақын,  драматург,  Қазақстаннын
еңбек  сіңірген  қайраткері,  туганына  70  жыл
(1947)
Есқараев  Ажнхан,  тракторист,  Социалис­
т а  Еңбек Ері, туганына 80 жьш (193 7)
Қажыгалнев  Ш амгон  Сагаддннүлы, дири­
жер, КСРО және Қазақстанның халык артисі, 
туганына 90 жьш (1927-2015)
Бекбосынов  Аргынбай,  ақы в,  туганына
80 жыл (1937)
Нагыметов  Абылгазы,  әдебветтанүшы, 
жазушы, туганына 80 жыл (1937-1994)

18 маусым
19 маусым
19 маусым
20 маусым
20 маусым 
20 маусым
20 маусым
21  маусым 
24 маусым
24 маусым
24 маусым
27 маусым
28 маусым
29 маусым
Қалимолдаев Мақсат Нүрэділұлы, физика- 
математика 
ғылымдарының 
докторы,
туганына 60 жыл (1957)
Кененбай  Ырым  Суанбайүлы,  жазушы,
аудармашы, туганына 70 жьш (1947)
Ниязов 
Амантай 
Рүстемұлы, 
геолог,
геология-минерология  гылымдарыньщ  док­
торы, туганына 80 жыл (1937)
Васильченко  Татьяна,  ақын,  туганына
70 жыл (1947)
Дэуренбеков  Танаш,  жазушы,  туганына
90 жыл (1927-2000)
«Мектеп»  (Рауан)  баспасы,  құрылганына
70 жыл (1947)
Пүсырманов Виктор, режиссер,  Қазақстан- 
ның 
еңбек 
сіңірген 
онер 
қайрат-кері, 
туганына 80 жыл (1937)
Рамазанова Бижамал 
Р а м а за н
қызы, қоғам 
қайраткері, туганына 90 жыл (1927)
«Бірлік  туы»  газеті,  Ташкент  қаласында 
аптасына  1  рет  шыгып  түрган,  жарық 
көргеніне  100 жыл (1917-сәуір  1918)
Жақыпбай  Нұрканат,  актер,  режиссер, 
Қазақстанның  еңбек  сіңіргең  қайраткері,
туганына 70 жыл (1947)
Сәтібеков 
Жақсылық, 
жазушы, 
ақын, 
туганына 80 жыл (1937-2011)
Яковлев  Николай  Иванович,  кескінде-
меші, туганына 90 жьш (1927-1985)
Алматы  қаласында  трамвай  маршруты-
нын  алгашқы  жүре  бастаганына  70  жыл
(1937)
Ким 
Нелли 
Владимировна, 
спорттық 
гимнасти кадан  1969  жылдан  бастап  12  жыл 
бойы 
Қазақстанның 
бірнеше 
дүркін 
чемпионы, туганына 60 жьш (1957)

ІЛДЕ
1  шілде
1 шілде
1  шілде
4 шілде
8 шілде
10 шілде
11 шілде
13 шілде
13 шілде
15 шілде
Колесников
Владимир
Васильевич,
геолог,  геология-минералогия  гылымдары­
нын докторы, туганына 90 жыл (1927)
Құлыбаев  Асқар  Алтынбекүлы,  галым,
техника  гылымдарыньщ  докторы,  профес­
сор, туганына 80 жыл (193 7)
%  рал баев 
Бекмахаи 
Сыбанбайүлы,
ғалым,  медицина  гылымдарыньщ  докторы, 
профессор, туганына 70 жыл (1947)
физика- 
докторы,
Сақабеков 
Аужан
галым
математика
гылымдарынын
Ж аңабаиул
профессор, туганьша 70 жыл 
Байкөишеков 
Жума^
инженер-механик, 
ҚР 
¥ҒА  
академигі 
техника  гылымдарыньщ  докгоры,  профес­
сор, туганына 70 жыл (1947)
Порядин  Виктор  И ванович,  гидрогеолог
геология-минерология
докторы, туганьша 80 жыл
>і,  Түркістан  генерал-губер
гылымдарынын
құрамындағы
экімшілік
Жетісу  облысы, 
наторлыгының
аймақ, құрылғанына  150 жыл (1867-1917)
Қорабай  Серікқазы  Сыбанбайұлы,  галым 
әдебиетганушы, туганына 60 жыл (1957)
Сүлеймеиов 
Жүсіпбек
Тәшірбайүлы
инженер-технолог, 
ҚР 
¥ҒА  
академигі
техника  гылымдарыньщ  докторы,  профес­
сор, туганына 70 жыл (1947)
Ж анүзақов  Тел гожа  Сс II інұлы,  тіл  мама
ны,  тюрколог,  филология 
гылымдарыньщ 
докторы, профессор, туганьша 90 жыл (1927)
Қадырова  Раиса  Хафизовна,  терапевт-
гематолог
медицина
докторы, туганына 80 жыл
гылымдарыньщ

16 шілде 
Ахметов  Қырым  Кэмиғалиулы, 
ғалым
медицина  ғылымдарының  докторы,  профес­
сор, туганына 70 жыл (1947)
17 шідде 
Әбі
туганына 70 жыл
Бақытжан  Әлімбайұлы,  мүсінші
17 шілде 
Баяндин  Қүггыбек,  жазушы,  драматург,
туганына 80 жыл (1937-2004)
19 шілде 
Қазақстан 
Республикасыныц 
¥лттық
Мемлекеттік  кітап 
палатасы,  құрылға- 
иьша80жыл (1937)
20 шілде 
Молдабеков 
Мейірбек 
Молдабекулы,
инженер-матемагик,  ҚР  ¥ҒА  академии,
техника  гылымдарының  докторы,  профес­
сор, туганына 70 жыл (1947)
20 шілде 
Шэмкенов 
Аманжол, 
жазушы, 
ақын,
драматург, туганьша 90 жьш (1927-2004)
21 шілде 
Байзақова  Махпуза  Исақызы,  актриса,
Қазақстанньщ 
еңбек 
сіңірген 
артисі, 
туганына 90 жыл (1927-1988)
21 шілде 
Бисенов 
Қылышбай 
Алдабергенулы,
галым,  техника  гьшымдарьшың  докторы, 
профессор, туганьша 60 жыл (1957)
21 шілде 
Бірінші 
жалпықазақ 
съезі, 
Орынбор
қаласында  өткен,  өткеніне  100  жыл  (1917
21 -26 шіпде)
21 шілде 
Рымжанов  Таупық  Нәбиұлы,  жазушы,
туганына 80 жьш (1937-2012)
25 шілде 
Малышев 
Виктор 
Павлович, 
галым,
техника  гылымдарьшьщ  докторы,  профес­
сор, туганьша 80 жьш (1937)
25 шілде 
Рысбеков  Тұяқбай  Зейітры ,  тарихшы,
тар их  гьшымдарыньщ  докторы,  профессор,
туганына 70 жыл (1947)
27шідце 
Қабыкей  Ахмерұлы,  композитор,  ұлттық
музыкалық  фолышор  зерттеушісі,  туганына
90 жьш (1927-2012)
28 шілде 
Сарынова  Лидия  Петровна,  бапеттанушы,
педагог, туганына 90 жыл (1927)

3 тамыз
4 тамыз
5 тамыз
5 тамыз
6 тамыз 
10 тамыз*
12 тамыз
13 тамыз
14 тамыз
14 тамыз
15 тамыз 
15 тамыз
Старыш  Анатолий  Трифонович,  эскери
қайраткер, генерал-майор, туганына 70 жыл 
(1947)
Кенжебаев 
Шыцгыс 
Бейсембайұлы, 
монументгі-сән  өнері 
шебері,  туганына
90 жыл (1927-1996)
Есенов  Шахмардан  Есенүлы,  инженер- 
геолог, 
ҚР 
ҰҒА 
академигі, 
геология- 
минерология 
гылымдарыныц  докторы, 
профессор, туганына 90 жыл (1927-1994)
Төлемісова  Клара  Ахмедияқызы,  биолог,
ҚР  ¥ҒА  академигі,  биология  гылымдары-
ның  докторы,  профессор,  туганына  80  жыл 
(1937-2004)
Зайкенова  Руда  Зайкенқызы,  филолог, 
филология 
гылымдарыныц 
докторы, 
профессор, туганына 60 жьш (1957)
Әшімов 
Байкен, 
мемлекет 
қайраттсері,
Социалистік  Еңбек  Ері,  туганына  100  жыл 
(1917-2010)
Сыдыханов  Әбдірашит Аронүлы,  суретші,
Қазақстанның 
еңбек 
сіңірген 
өнер 
қайраткері, туганына 80 жыл (1937-2011)
Телібаев  Ғазиз  Турысбекры,  философ,
философия 
гылымдарьшьщ 
докторы, 
туганына 60 жыл (1957)
Қаражанов  Қүрмангалн  Ж умағалнры,
зертгеуші  галым,  туганына  80  жыл
Сарыбаев  Болат  Шамгалиұлы,  компози­
тор, педагог, туганына 90 жыл (1927-1984)
«АЛЖИР»  -  (Отан  сатқындары  эйелдерінің 
Ақмола лагері), лагерге 80 жыл (193 7)
Байсултанов  Султан  Магомедүлы,  опера 
әншісі, 
Қазақстанның 
халық 
артисі 
туганына 70 жыл (1947-2012)

15 тамыз*
16 там ы з
17 там ы з
17 там ы з
18 там ы з 
20 там ы з
20 там ы з
21 там ы з 
21  там ы з
23 там ы з
24 там ы з
25 там ы з
Ж ақы пбеков 
Серік 
Қ у р м а в ғ а л и р ы , 
тарихшы,  тар их  гылымдарыньщ  докторы,
туганына 90 жыл (1927)
К э к іш р ы   Тұрсынбек, 
әдебиеттанушы, 
филология 
гылымдарыньщ 
докторы, 
профессор,  туганына 90 жыл (1927-2015)
Белан  П авел  С тепанович, 
тарихшы,  тар их 
гылымдарыньщ  докторы,  туганына  90  жыл
(1937)
Ғабдуллары 
Серік, 
акын, 
туганына 
80 жыл (1937-2014)
К аневская  Л ю дмила  Соломоновна, 
тера­
певт,  медицина  гылымдарынын  доеторы, 
профессор, туганына 100 жыл (1917-1977)
Р акы м ов  Х айдар, 
суретші-кескіндемеші,
туганына 100 жыл (1917-1980)
Зэкен  Кенесхаи, 
жазушы,  туганьша  80  жыл
(1937-1993)
Қ арам анов 
Үзақбай 
Қ арам анулы , 
инженер-құрылысшы,  мемлекет  қайраткері,
туганына 80 жыл (1937)
Әрін  Әміре, 
жазушы,  туганьша  60  жыл
(1957)
Ж ецсікбаев 
А лександр 
Ә ліпқанулы , 
галым,  ҚР 
ҮҒА 
академигі,  физика-матема­
тика  гылымдарыньщ  докторы,  профессор,
туганына 70 жыл (1947-2009)
П ономарев 
А лександр 
С тепанович, 
мүсінші,  Қазақстанның  еңбек  сіңіргеи  онер 
қайраткері, туганына  125 жыл (1892-1969)
Сейдалнн  Рустем  Аббасулы, 
сэулетші, 
Қазақстанныи  еңбек  сіңірген  архитекторы,
туганына 
90 
жыл (1
927-20
15)
А табаев  Қ ам бар, 
тарихшы,  тарих  гылым­
дарынын 
докторы, 
туганына 
70 
жыл
(1947-2014)

27 тамыз
27 тамыз
29 тамыз
31 тамыз
минерология
гылымдарыныц
окторы,
профессор, туганына 90 жыл (1927)
Колпаков  Вячеслав  Борисович,  актер,
Қазақстанның 
халық 
артисі, 
туганына 
80 жыл (1937)
Нургалиев  Т 
қайраткер, 
туганына 70 жыл
Сапаргалиұл
авиация
генерал-майоры
Тауланов 
Сәбит 
Сәуменүлы, 
эскери-
қайраткер,  генерал-майор,  туганына  70  жыл 
(1947)
Кеижебай  Мырзан,  акын,  туганына  70 жыл
(1947) 
/
1  қыркүйек
2 қыркүйек
3 қыркүйек
3 қыркүйек
3 қыркүйек
4 қыркүйек
4 қыркүйек
ҚЫРКҮЙЕК
Чистяков 
Михаил 
туганына  100 жыл Г19
ванович, 
ақын
Мүсабаев  Мүрат  Хасенүлы,  опера  эншісі
(баритон)
туганына 80 жыл
Қазақстанның 
халық 
артисі
Долматова
Наталья
Валентиновна,
актриса, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі
туганына 60 жыл
Түрғыт  Садуақасүлы,  дирижер
Қазақстанның 
халық 
артисі
жыл
туганына
Сатыбад
М еи
жыл
ақьга,  туганына
Аддашев  Ахмет  Ал
цина
үлы, дәрігер
туганына 80 жыл
арының  докторы,  профессор,
Әкімқүлов  Еркінбай,  жазушы
жыл
туганына
Жораев
II әкірбай,
гылымдарыныц
галым,
докторы, 
туганына 70 жыл (1947)
26
медицина
профессор,

9  к ы р к үй ек
10 кы ркүйек
11  қы ркүйек 
11  қы ркүйек
11  қьф күй ек 
13 қы ркүйек 
15 қы ркүйек
15 қы ркүйек
15 қы ркүйек 
15 кы ркүйек
15 кы ркүйек
16 кы ркүйек
16 кы ркүйек
Д айы рова  Әнеш  М ұқатайқы зы ,  әдебиет- 
танушы, туғанына 90 жыл (1927-1997)
Ә бдікалов 
А йтақы н,  ақын,  туганьша
70 жыл (1947)
Сейсекенүлы  Ұ лы қпан, 
ақын,  туганьша
70 жыл (1947)
С калковская  Н ина  П латоновна,  аудар- 
машы. туганына 90 жыл (1927)
Ходжаев  Р ави ль  Ш арипұлы ,  экономист, 
экономика 
гылымдарыньщ 
докторы,
туганына 80 жыл (1937)
М әмбетқазиев  Ережеп  Ә лқайы рулы ,  ҚР 
ҮҒА 
академигі, 
химия 
ғылымдарьшың 
докторы, профессор, туганьша 80 жыл (1937)
Бейсенов 
Бердібек 
Сәрсенұлы, 
әнші, 
Қазақстанның 
еңбек 
сіңірген 
артисі,
туганына 90 жыл (1927-2002)
Дербісәлі  Ә бсаттар  қаж ы ,  шыгыстанушы, 
филология 
гылымдарыньщ 
докторы,
профессор, туганьша 70 жыл (1947) 
И маибаев  М ұқатай,  жазушы,  туганына
90 жыл (1927-1999)
К урскеев Абдрахман  Козлоевич,  геофизик, 
ҚР  ҮҒА  академигі,  геология-мииерология 
гылымдарыньщ 
докторы, 
профессор,
туганьша 80 жыл (1937)
Ш олақов  П ангерей  Ш олақулы ,  инженер, 
ҚР 
ҮҒА-ның 
корр. 
мүшесі, 
техника 
гылымдарыньщ 
докторы, 
профессор,
туганына 90 жыл (1927-1991)
Әбдікәрімов  Ш аһизада,  ақын,  туганына
60 жыл (1957)
Байсейітова 
Рауш ан 
Х атн ятқы зы ,
балерина, 
Қазақстанньщ 
халық 
артисі.
туганына 70 жыл (1947)
Ж ум агалиев 
Қ айрат, 
жазушы, 
акын,
туганына 80 жыл (1937-2013)

19 қыркүйек 
22 қыркүйек
24 қыркүйек
25 қыркүйек
25 қыркүйек
26 қыркүйек
27 қыркүйек
28 қыркуйек
2 қазан
3 қазан
4 қазан
5 қазан
Қуандықов 
Қажыкүмар  Кенжебекұлы, 
театр 
сыншысы, 
туганына 
90 
жыл
(1927-1971)
Атмачиди 
Аким  Иванович, 
инженер- 
экономист,  «Халық  Қаһарманы»,  туғанына 
80 жыл (1937-2013)
Нүрмахаиов  Қалжан  Әлібекұлы,  жазушы, 
туғанына 90 жыл (1927-1963)
Өскемен  қорғасын-мырыш  заводы,  іске
қосылғанына 60 жыл (1947)
Семерьянов  Виктор  Гаврилович,  ақын, 
туғанына 80 жыл (1937)
Ахметов 
Қанат 
Мұғыиұлы,  дирижер, 
композитор,  Қазақстанның  еңбеіс  сіңірген 
қайраткері, туғанына 60 жыл (1957)
Т орыбаев 
Хисаметдин 
Қалдыбайұлы,
энтомолог,  биология  гылымдарынын  док­
торы, профессор, туганына 80 жыл (193 7)
Файызов  Қазым  Шәкірүлы,  галым,  био­
логия  гылымдарынын  докторы,  профессор 
туганьша 90 жыл (1927)
ҚАЗАН
Назырбаев  Қайырды,  жазушы,  туганына 
70жьш(1947)
Сатыбалдиев  Меңдекеш,  ақын,  туганьша
80 жыл (1937-1973)
Байқадамова  Айсұлу,  опера  әншісі,  Қазақ- 
станньщ  халық  артисі,  туганына  90  жыл
(1927-1992)
Қожамкұлова 
Балы м 
Серәліқызы, 
скрипкашы.  педагог, 
Қазақстанның  еңбек
сіңірген  қызметкері,  туганьша  80  жыл 
(1937)
Раушанов 
Есенгали 
Әбдіжаппарүлы, 
ақын, туганьша 60 жыл (1957)

10 казан 
10 казан
12 казан
13 казан
14 казан
15 казан*
17 казан
17 казан
18 казан
19 казан 
19 казан
19 казан
Э лиакпаров  М акаю   Т ы ны ш ты кбайулы ,
рентгенолог,  ҚР  ¥Ғ А   академигі,  медицина 
гылымдарыныц 
докторы, 
профессор, 
туганына 80 жыл (1937)
Құрманалин  М ухтар,  жазушы,  туганына
90 жыл (1927-2011)
Хамзабаев  Ж анғалн  Х амзабайұлы ,  рент­
генолог,  медицина  гылымдарыныц  докторы, 
туганына 80 жыл (1937-2014)
Туры сов  Еркінбек,  жазушы, 
туганына
90 жыл (1927)
Дүйсенбаева 
Ж анбнбі 
С енбайқы зы , 
филолог,  филология  гылымдарыныц  докто­
ры, туганына 60 жыл (1957)
Бейсенова 
Ш әрбану 
Қ онақбайкы зы ,
жазушы, туганына 70 жыл (1947)
С артаев 
С ултан 
С артайүлы , 
заңгер, 
ҚР ҮҒА академигі,  заң  гьшымдарының док­
торы, профессор, туганына 90 жыл (1927)
Асанов  С абы рхан,  ақын,  туганына  80  жьш
(1937-1995)
Бнбасарулы   Айдархан,  жазушы,  туганына
80 жыл (1937)
Дүйсенбеков Зай ролла, галым, ҚР ҮҒА ака- 
демигі,  ауыл-шаруашылық  гылымдарыныц
докпгоры, профессор, туганына'80 жыл (1937) 
Әбдіраман  Ш эмшиден.  жазушы,  туганына
80 жыл (1937)
Г аркавец   А лександр  Н иколаевич,  тюрко­
лог,  филология  гылымдарыныц  докторы,
туганына 70 жыл (1947)
Гольд м ая  Зинаида  М арковна,  офталь­
молог,  медицина  гылымдарыныц  докторы,
туғанына 80 жыл (1937)
Хасенов 
Әмедн, 
тіп 
білімі 
маманы. 
профессор, туганына 90 жыл (1927-1990)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет