Зымырандар Ғарышқажүктеу 2.32 Mb.

бет1/16
Дата07.09.2017
өлшемі2.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

АЛ

 

СЕН 

БІЛЕСІҢ


 

БЕ

АЛ 

СЕН


 

БІЛЕСІҢ


 

БЕ

АЛ 

СЕН


 

БІЛЕСІҢ


 

БЕ

АЛ 

СЕН


 

БІЛЕСІҢ


 

БЕ

АЛ 

СЕН


 

БІЛЕСІҢ


 

БЕ

ЗымырандарЗымырандарЗымырандарЗымырандарЗымырандарЗымырандар

 Ғарышқа

 қажетті

 нәрсел

ердің

 бәрін

 жеткізу

 үшін

 қол

-

данылад

ыБұл

 ұшу

 аппаратының

 Жерде

н

 тарту

 күшін

 жеңіпғарыш

кемесін

 Жерде

н

 ажыратып

 әкететінде

й

 күші

 жеткіліктіЗымыран

 ат

-

мо

сфераның

 жоғарғы

 шегін

е 

жетке

н

 кезде

 кеңістікте

 то

қтап

 қалмай

-

дыКерісіншежүрісі

 жылдамдайдысебебі

 жоғарғы

 кеістікте

 зымы

-

ранның

 қозғалысына

 бөгет

 жасайтын

 ауа

 кедергісі

 жоқБіздің

 зы

-

мырандарымыз

 Жерде

н

 радио

сигналдард

ың

 көмегіме

н

 басқары

-

лып

 отырад

ыЗымырандар

 Ғарышқа

 жүздеге

н

 жасанд

ы

 серіктер

ме

н

 автомат

 станцияларынғарыш

 кемел

ерін

 жеткізді

.

Зымырандар

 

қайдан


 

ұшырылады

???

Зымырандар 

қайдан


 

ұшырылады

???

Зымырандар 

қайдан


 

ұшырылады

???

Зымырандар 

қайдан


 

ұшырылады

???

Зымырандар 

қайдан


 

ұшырылады

???

Зымырандар

 ғарыш

 алаңынан

 ұшыралыБайқоңыр

 ғарыш

 алаңы

Қызылорда

 облысы

 Қармақшы

 ауданында

 орналасқанІргесі

 1

955

жылы

 қаланд

ыОл

 жерде

н

 алғаш

  

рет

 ғарышқа

 ЮГагарин

 ұшты

.

Содан

 бері

 әр

 елде

н

 көптеге

н

 ғарышке

н

 аспан

 әл

емін

е 

самғад

ыБай

-

қыңырдан

 КүнАйМарсШолпан

 жән

е 

басқа

 ғарыш

 де

не

лерін

 зерт

-

тейтін

 аппараттар

 ұшырылды

. Байқоңыр

 – 

халықаралық

 ғарш

 алаңы

.

Ол

 жерде

н

 әр

 елде

н

 келге

н

 ғарышкерл

ер

 ұшырылад

ы

.

Зымырандар

 

түрлері


Зымырандар

 

түрлеріЗымырандар

 

түрлеріЗымырандар

 

түрлеріЗымырандар

 

түрлеріЖасалған

 зымырандардың

 ішіндегі

 еңірісі

 «

Сатурн

 V»  

зымыраны

болд

ыОның

 биіктігі

 11метрОның

 көл

емінің

 көп

 болігі

 отыме

н

толтырылғанАл

 американд

ық

 ғарыш

 кемесін

 Айға

 жеткізді

. «

Титан

– 3» (

АҚШжән

е

 «

Во

сток

» (

КСРОтасы

ғыш

 зымырандары

 ғарыш

кемел

ерін

 экипажыме

н

 Жер

 орбитасына

 жеткіздіАриан

» 

зымыра

-

ны

 орбитаға

 жасанд

ы

 серіктер

 ме

н

 басқа

 да

 аппараттард

ы

 жеткізу

үшін

 қолданылд

ыКөл

емдірек

 «

Э

нергия

» 

тасы

ғыш

 зымыраны

 көп

қлданылуға

 арналған

 «

Боран

» 

ғарыш

 кемесін

 орбитаға

 жеткізді

.

аңа


 

айдар


Отбасы

 - 


мемл

екет


 тірегі

!!!


Біз

 

көтергенШАҢЫРАҚ

Àðìàíäàðû

ѕ

 Àëàòàóäàé áè³ê,Ќ

èÿëäàðû


ѕ

 ò

ўëïàðëàðäàí

æ

їéð³ê áîëñûí,

ÆÀÑ Æ


Ў

ÁÀÉËÀÐ!


Қанд

ыағаш

 қаласының

 тұрғындары

 Айнұр

 Балмағамбетова

 ме

н

Николай

 Конистяпин

. 2

1-

ші

 ақпан

 күні

  отау

 құрад

ы

. Өзге

 ұлт

 өкілінің

етегін

ен

 ұстаған

 қазақ

 қызы

 Айнұр

 әке

-шешесі

 ме

н

 аға

-жеңгесінің

арасында

 бұлғақтап

 өске

н

 ерке

 қызНиколай

 со

л

 қаракөзді

 өмір

бо

йы

 аялап

 өтуге

 серт

 берге

н

 мәрт

 жігітЖарасымд

ы

 жұпқа

 Бақыт

тіл

ей

 отырыполард

ы

 сөзге

 тартқан

 болатынбыз

.

Николай

 Кон

естяпин

:Біздің

 махаббат

 хикаямыз

 «

Служебный

 роман

» 

фильміндегіде

й

 еке

-

уміз

 жұмыс

 істеп

 жүрге

н 

ТОО

 «

Ке

нтавр

» 

мекемесіндеқызмет

 бары

-

сында

 басталд

ыАлғашында

 асханада

 көріпбірде

н 

ұнатып

 қалд

ым

.

Ке

йін

 жайлап

 сөйл

ес

уге

 тырыстым

, с

осын

 үйін

е шы

ғарып

 салып

 жүрдім

.

Біл

емАйнұр

 ме

ні

 бірде

н 

ұнатқан

 жо

қ. 

Бірақме

н 

деге

німн

ен

 қайтпа

-

ды

м

. Жән

е де

 көбісі

 білгісі

 келге

нде

й

, Айнұрд

ың

 ұлты

 қазақ

 еке

ндігі

 ме

ні

ешқашан

 алаң

 етке

н

 емесЖалпы

 біздің

 отбасымызда

 туыс

 әпкем

қазақ

 жігітін

е тұрмысқа

 шы

ққан

. Ме

нің

 қазақ

 жездем

 бар

. Оның

 үстін

е,

кішке

нтайымнан

 қазақ

 балдарының

 арасында

 өстім

, достарым

 да

 өте

копЕндімін

еАйнұр

 еке

уміз

 ертең

 шаңырақ

 көтермекшімізӨте

қуаныштымынБақытты

 болатынымызға

 се

німдімін

.

Қалыңдық

 Айнұр

 айтады

:

-Николай

 еке

уміздің

 алғашқы

 танысты

ғымыз

 20

1жылы

 бастал

-

дыОл

 кезде

 Қанд

ыағаш

 қаласында

 орналасқан

 «

Ке

нтавр

» 

ЖШС

-не

бірге

 жұмысқа

 қабылдан

ған

 болатынбыз

. 20

11

 жылд

ың

 қараша

 айын

-

да

 Николай

 өзінің

 маған

 деге

н 

махаббаты

қ 

сезімін

 білдірдіСодан

 бері

қыз

 бе

н 

жігіт

 болып

 бірге

 достасып

 жүрдік

. 4 

жылдай

 бір

-бірімізді

 та

-

нып

 білдікӨзге

 ұлт

 өкілі

 болсада

 осы

 уақыт

 аралығында

 Николай

өзінің

 байсалд

ылы

ғыме

н, 

алғырлы

ғыме

н

 жән

е

 қарапайымдылы

ғыме

н

ме

ні 

тәнті

 етті

.  

Осы

 жылд

ың

 басында

 маған

 отбасын

 құрыпбірге

болайы

қ 

деге

н 

ұсынысын

 жеткіздіМе

н 

қарсы

 болмад

ымАта

-анала

-

рымыз

 да

 біздердің

 ұсыныстарымызд

ы

 қабыл

 алд

ыҮйл

ен

у 

тойымыз

-

ды

 қазақы

 салтәстүрме

н 

атап

 өткелі

 жатырмыз

, - 

де

йді Айнұр

.

Алдағы бар

 өмірл


еріңізді

 сыйластықпе

н 

бірге


 өткізіп

келешектерің

 тек


сәттілікпе

н 

жалғаса берсін

.

Ембі қалалық

 почта

байланыс

торабының

 басшысы

55 

жасқа

 толуыме

н

 құттықтаймыз

!

Ізгі

 тіл

екпе

н: 

Ембі

 ҚПБТ

 ұжымы

.

Отбасында

 мейірлі

 ана

 жанған

 шырақ

Баршасыме

н тіл

 табысып

 жүреді

Апайдың

 үлгі

 болар

 мінезі

 көп

-ақ

.

Жарқыратып

 өсірге

н гүл

 қыздарын

Жандырған

 Алла

 беріп

 жұлдыздарын

Еңбекте

, отбасында

, өмірде

 де

Бақытты

 боп

, жана

 бергей

 жанған

бағың

!

ТЕМІРҒАЛИЕВА 

Дүрия


Бөлекбайқызын

Құтты

 болсын

, Дария

 апай

, толған

 жасың

,

Ұзағынан

 берге

й де

 тәңір

 жасын

.

Алла

 сізге

 тек

 де

нсаулық

 берсін

,

Шапағатыме

н, нұрыме

н жарылқасын

.

Көз

 жіберіп

 қарасаң

 өтке

н ізге

,

Айтар

 сөзбе

н істе

 көп

 көрер

 көзге

,

Қаламызға

 танымал

 іскер

 жансыз

Үлгі

 болған

 ісіме

н ке

йінгіге

.

Ақ

 пе

йілді

 жан

–жағын

 көктем

 етке

н,

Айналасын

 кезі

 жо

қ өкпел

етке

н

Ұқыптылық

, жинақтылық

 әдепті

 әркез

,

Ұжымына

 қашанда

 талап

 етке

н.

Адал

 еңбекті

 ту

 етке

н ғұмырында

,

Сыйлы

 басшы

 қашанда

 ұжымына

,

Үлке

н ұжымд

ы

 басқарып

 ол

 кел

еді

Халыққа

 қызмет

 ету

 өр

 жолында

.

Еңбекқорсыз

, еңбегіңізді

 ел

 біл

ер

,

Жастарыңыз

 ақылыңызға

 сүйе

не

р.

Жол

 сілтеп

, үйретіп

 әркез

 жүресіз

,

Тірегісіз

 ұжымның

 деме

у берер

.

Жалықпастан

 меңгертіп

 отырады

«Халыққа

 керек

 бұл

 байланыс

 торабы

Ибалы

 бол

, жылы

 сөйл

е халықпе

н» -

деге

н сөзді

 қашанда

 ұстанад

ы

.

Ағайынға

 болған

 ол

 ырыс

-бұлақ


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал