В интервью с мектеп құжаттарын зерттеужүктеу 190.64 Kb.

Дата25.05.2017
өлшемі190.64 Kb.

1-нұсқа 

1. Педагогиканың негізгі ұғымдары... 

А) мектеп, мұғалім, оқушы 

В) тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие 

С) жеке тұлғаның дамуы, қалыптасуы 

Д) білім, іскерлік, дағды 

Е) тәрбие, оқыту, білім беру. 

 

 2. ...- жастарға қоғамдық тәжірибені үйретіп, ӛмірге, еңбекке даярлау. 

А) оқыту 

В) қалыптастыру 

С) Әлеуметтендіру 

Д) білім беру 

Е) тәрбие 

 

 

3. ...оқытудың жалпы мәселелерін зерттейтін педагогиканың бӛлімі А) Арнаулы педагогика 

В) Әлеуметтік педагогика 

С) Коррекциялық педагогика 

Д) Жеке пәндерді оқыту әдістемесі 

Е) Дидактика 

 

4. Нақты жасалған жағдайдың педагогикалық процесске ықпалын зерттейтін . А) сауалнама 

В) интервью 

С) мектеп құжаттарын зерттеу 

Д) бақылау 

Е) эксперимент 

 

5. Білім берудің негізгі жолы... А) үйрену 

В) тәрбие 

С) білім алу 

Д) зерттеу 

Е) оқыту 

 

6. ...- оқу ана тілінде жүргізілсін деген талапты бастаған қазақ педагогы А) М.Жұмабаев 

В) Ш.Уәлиханов 

С) А.Байтұрсынов 

Д) А.Құнанбаев 

Е) Ы.Алтынсарин 

 

7. ... – адам ағзасы мен рухани ӛміріндегі сандық және сапалық ӛзгерістер. А) жетілу 

В) даму 


С) қалыптасу 

Д) мәдениеттілік 

Е) тәрбиелілік 

 

8. ...- мінез – құлық, жүріс-тұрыс нормаларын, құндылықтарын жеке тұлғаның меңгеруі, қолдануы. А) ӛсу 

В) қалыптасу 

С) жетілуі 

Д) қалыптаспау 

Е) әлеуметтену 

 

9. А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаевтің педагогикалық кӛзқарасына тән ортақ белгі А) басқа халықтармен ынтымақ 

В) еуропалық үлгідегі тәлім-тәрбие 

С) мұсылман әлеміне тән құндылықтар 

Д) ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті 

Е) ұлттық тәрбие 

 

10. Адамгершіліктің алғашқы үлгісі баланың адмгершілігінің дамуына үлкен ықпал жасайтын әлеуметтік фактор 

А) мектеп 

В) мектептен тыс мекемелер 

С) балалардың қоғамдық ұйымдары 

Д) қоғам 

Е) отбасы 

 

11. «Экология» сӛзінің қазақша баламасы А) су 

В) ғарыш 

С) үй, баспана 

Д) жер 


Е) табиғат 

 

12. Отбасындағы дене тәрбиесінің негізі А) денені шынықтыру 

В) салауатты ӛмір салты 

С) күн ырғағын сақтау 

Д) спортпен айналысу 

Е) қолайлы психологиялық климат 

 

13. ...білім ғылым негіздерін оқушылардың меңгеруі А) жалпы 

В) гуманитарлық 

С) мамандық туралы білім 

Д) политехникалық  

Е) кәсіптік 

 

14. Англияның грамматикалық мектептерінде қолданылатын әдістер А) пікірсайыстар, сахналау, техникалық оқыту құралдары 

В) проблемалық зерттеу 

С) іс-әрекетті ұйымдастыру 

Д) оқытудың практикалық әдістері 

Е) индукция, дедукция 

 

15. Б.Есипов, Н.Болдырев, Г.Щукина жасаған сабақтар жіктемесінің негізі А) пәнішілік байланыс 

В)  дидактикалық міндеті 

С) пәнаралық байланыс 

Д) білім кӛзі 

Е) пән мазмұны 

 

16. Ауызша тексерудің жетілдірілген түрі А) ағымдағы бақылау 

В) күнделікті тексеру 

С) тақырыптық бақылау 

Д) қорытындыны тексеру 

Е) жаппай тексеру 

 

17. Әдістемелік жұмыстың негізгі мазмұны  А) техникалық құралдармен жұмыс 

В) тәжірибе алмасу 

С) зертханалық жұмыс 


Д) жас мұғалімдермен жұмыс 

Е) мемлекеттік стандарт талаптарына сай оқыту сапасын кӛтеру 

 

18. Тәрбиенің мазмұның, тәсілдерін, формаларын жүзеге асыруда пайдаланылатын басты тәрбие идеяларының жиынтығы: 

А) тәрбие заңдылықтары 

В) тәрбие міндеттері 

С) тәрбие әдістері 

Д) тәрбие мақсаты 

Е) тәрбие принциптері 

 

19. И.С.Марьенконың анықтамасы бойынша тәрбие әдісі дегеніміз: А) баланың жағымды мінез-құлқын қалыптастыру 

В) тәрбиелік ықпалдар жүйесін қалыптастыру 

С) педагогикалық жұмыстың тәсілдері, жолдары арқылы тәрбие мақсатына  жету 

Д) жеке адамға тікелей және жанама ықпал ету 

Е) тұлғаның орынды сапаларын қалпына келтіру 

 

20. ........- адам миы қызметінің нәтижесі. А) түйсіну 

В) елестету 

С) таным 

Д) қабылдау 

Е) ойлау 

 

21. Кәсіптік бағдар беру мақсатында әрбір оқушыны .......... зерттейді А) кәсіптік адаптация 

В) кәсіптік білім беру 

С) кәсіптік бағдар беру 

Д) кәсіптік консультация 

Е) кәсіптік диагностика 

 

22. Адамға тікелей әсер ететін құбылыстардың адам санасында бейнелеу процесі: А) тексеру, бағалау 

В) түсіну 

С) қабылдау 

Д) бекіту 

Е) ұғыну 

 

23. Бағдарламалап оқытудың салалық принципін ұсынған педагог: А) И.А.Лернер 

В) Б.Скиннер 

С) С.Л.Рубенштейн 

Д) Н.Краудер 

Е) М.Н.Скаткин 

 

24. Озат педагогикалық тәжірибені насихаттаудың формалары: А) жинақтау, талдау 

В) негізгі, қосымша 

С) топтық, дербес 

Д) ауызша, баспасӛз 

Е) жеке, ұжымдық 

 

25. Отандық психолог Ә.Алдамұратов бойынша жеке тұлға, ол ... А) жоғпры деңгейде дамыған миы бар тірі жан 

В) ӛзіндік қасиеттері бар адам 

С) екі аяғымен жүретін тірі жан 

Д) еңбек ететін екі қолы бар тірі жан Е) еңбектену әрекеті нәтижесінде материалдық игіліктерді ӛндіріп, дыбысты анық тілі арқылы қарым-

қатынас жасап, әлеуметтік ортада тіршілік етеді 

 

26. Адамды әрекетке бағыттайтын, қажетін ӛтеуге талаптандыратын түрткі, бұл А) талғам 

В) қызығу 

С) дүниетаным 

Д) сенім 

Е) мотив 

 

27. Ырықты зейін, ырықсыз зейін, үйреншікті зейін, бұл А) зейін процесінің моделі 

В) зейін процесінің физиологиялық негізі 

С) зейін процесінің қасиеттері 

Д) зейін процесінің түрлері 

Е) зейін процесінің заңдылықтары 

 

28. Толып жатқан обьектілердің ішінен біреуін іріктеуіміз, бұл А) қабылдаудағы иллюзия 

В) қабылдаудың тұтастығы 

С) қабылдаудың мағыналылығы  

Д) қабылдаудың константтылығы 

Е) қабылдаудың таңдамалылығы 

 

29. Есті ӛлшеу аспабы, бұл А) эстезиометр 

В) тахистаскоп 

С) пнеймограф 

Д) микроскоп 

Е) мнемометр 

 

30. Ақыл-ой жасы қосылып, психика дамуын  білдіретін деңгей дегеніміз: А) психологиялық жас 

В) биологиялық жас 

С) хронологиялық жас 

Д) жеке куәлік жасы 

Е) ақыл-ой жасы  

    


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2-нұсқа 

1.

 ...- ата-анадан ұрпаққа берілетін биологиялық ұқсастық нышаны. 

А) Табиғи орта 

В) Тәрбие 

С) Әлеуметтік орта 

Д) Орта 

Е) Тұқым қуалаушылық 

 

2.

 ... үрдіс мәні оқыту мен тәрбиенің бірлігі негізінде жеке тұлғаны дамыту 

А) әлеуметтану 

В) оқыту 

С) тәрбие 

Д) білім беру 

Е) педагогикалық 

 

3.

 Педагогикалық процесс мақсатын қою үшін жағдайларды ... керек. 

А) жақсарту 

В) тану 

С) зерттеу 

Д) диагностикалау 

Е) бақылау 

 

4.

 Тұтас педагогикалық жүйенің жетекші элементі  

А) балалар ұжымы 

В) білім беру 

С)  еңбек 

Д) оқыту 

Е) тәрбие 

 

5.

 Мұғалімнің басты функциясы оқыту, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру процесін... 

А) жаңарту 

В) ӛзгерту 

С) дамыту 

Д) жетілдіру 

Е) басқару 

 

6.

 Педагогикалық мамандықтың ерекшеліктерінің ішінде басымдық берілетін сана 

А) тәртіптілік, мәселелерді дау-жанжалсыз шешу 

В) жауапкершілік, еңбекқорлық 

С) білімділігі, адамгершілігі 

Д) біліктілік 

Е) педагогтың ізденімпаздығы, білім алудағы айрықща қабілеті 

 

7.

 Педагогикалық қабілеттің түрлеріне жатпайды 

А) дидактикалық 

В) экспрессивтік 

С) ұйымдастырушылық 

Д) әдептілік, адамгершілік 

Е) академиялық 

 

8.

 ... жылы Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы толықтырылды. 

А) 1998 


В) 2008 

С) 2005 


Д) 2006 

Е) 2007 


 

9.

 ... қабілетті, дарынды балаларға 1-11 сынып аралығында кең қанатты жалпы білім беріп, кейбір пәндерді 

тереңдетіп оқытады. А) гимназия 

В) мектеп-кешен 

С) кәсіптік лицей 

Д) лицей 

Е) жеке меншік мектептер 

 

10. 

Баланың ойлау қабілетін дамыту міндетін қоятын тәрбиенің түрі 

А) адамгершілік тәрбиесі 

В) ақыл-ой тәрбиесі 

С) дене тәрбиесі 

Д) еңбек тәрбиесі 

Е) экономикалық тәрбие 

 

11. 

Әсемдікті, әдемілікті қалыптастыратын тәрбиенің түрі 

А) дене тәрбиесінің 

В) адамгершілік  тәрбиесінің  

С) экономикалық тәрбиенің 

Д) еңбек тәрбиесінің 

Е) эстетикалық 

 

12. 

Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған педагогикалық жұмыс тәсілдері 

А) тәрбиенің құралдары 

В) тәрбиенің тәсілі 

С) тәрбиенің мазмұны 

Д) тәрбиенің мақсаты 

Е) тәрбиенің әдісі 

 

13. 

Ұжымды дамытатын маңызды құрал 

А) перспектива 

В) актив 

С) ұжым органдары 

Д) дұрыс жауабы жоқ 

Е) дәстүр 

 

14. 

Адамгершілік тәрбиесінің ең кӛп тараған формалары 

А) этикалық әңгіме, пікірталас, дискуссия, кездесу, оқырмандар конференциясы 

В) кішіпейілділік 

С) саяси хабарламалар, қабырға газеттері 

Д) экскурсиялар, үйірмелер. Секциялар 

Е) сынып сағаттары, тәрбиелік іс шаралар 

 

15. 

Оқушылардың ӛмірі мен әрекетін ұйымдастыруда үлкен маңызға ие болып отырған фактор 

А) сан қилы іс-әрекет 

В) күн ырғағын сақтау 

С) еңбек 

Д) қоғамдық пайдалы іс-әрекет 

Е) үйрету 

 

16. 

 Сынып жетекшісі жоспарының формалары 

А) күнтізбелік, апталық 

В) күнтізбелік, апталық, күнтізбелік-тақырыптық 

С) айлық, перспективалық 

Д) жылдық, перспективалық 

Е) апталық, ұзақ мерзімді, тақырыптық 

 

17. 

 Жалпы орта білім мазмұнын қалыптастырудың кӛздері 

А) пәнаралық, пәнішілік байланыс 

В) ғылым және оқу пәні 

С) адам, қоғам, табиғат, атмосфера 


Д) жалпы, политехникалық, кәсіптік білім 

Е) отбасы, қоғамдық ұйымдар, дүние, табиғат қорғау жұмыстары 

 

18.


 

Оқушыға арналған технологиялық картада тақырып, оны оқуға бӛлінген сағат саны, оқыту мақсаты, 

оқушының жұмысының түрлері, меңгерілетін оқу іскерліктері кӛрсетілетін оқыту технологиясы 

А) «Оқу мен жазуды сыни тұрғыдан ойлау арқылы дамыту» 

Ә) біліміне қарай саралау 

С) модульдік 

Д) проблемалық 

Е) бағдарламалық 

 

19.


 

Оқу бағдарламасының ірі бӛлімдерін меңгергеннен кейінгі, оқушылардың біліміндегі олқылықтарды 

анықтайтын сабақтың түрі 

А) қорытынды 

В) жаңа білімді хабарлау 

С) аралас 

Д) жинақтау 

Е) бақылау 

 

20.


 

Оқушылардың білім, іскерлік, дағдыларын тексергенде басшылыққа алынатын құжат 

А) әдістемелік нұсқау 

В) оқу бағдарламалары 

С) оқулық 

Д) оқу жоспары 

Е) оқу құралдары 

 

21. 

Бастауыш мектепте сирек қолданылатын тексеру түрі 

А) практикалық 

В) жазбаша 

С) ауызша 

Д) күнделікті 

Е) жаппай 

 

22. 

 ... мұғалім болғанда әдістемелік бірлестік құрылады. 

А) 7-8 

В) 5-6 


С) 8-9 

Д) 4 


Е) 3 

 

23. 

Боран мектебін білімдар, сезімтал ұстаздар ордасына айналдыру идеясын ұсынған педагог 

А) Қ.И.Нұрғалиев 

В) Г.М.Кубраков 

С) А.М.Ысқақов 

Д) Қ.Бітібаева 

Е) Р.Б.Нұртазина 

 

24. 

Балалардың ұжымда іс-әрекетін ұйымдастыру, ынталандыру әдісі: 

А) жазалау 

В) мадақтау 

С) лекция 

Д) талап 

Е) жарыс 

 

25. 

Саналы түрде орындалатын қимылдар және қозғалтқыш әрекеттер: 

А) дене жаттығулары 

В) гимнастика 

С) ойын 

Д) туризм Е) спорт 

 

26. 

Оқушыларға білімді меңгертудегі мұғалім мен оқушылардың қолданатын амал-тәсілдер, құралдар 

жиынтығы: 

А) оқыту принциптері 

В) оқыту әдістері 

С) оқыту құралдары 

Д) оқыту мақсаты 

Е) оқыту тәсілдері 

 

27.


 

 Рефлекстің биологиялық сипатын дұрыс кӛрсеткен және оны ғылымға ендірген, бұл 

А) Ч.Дарвин 

В) З.Фрейд 

С) И.М.Сеченов 

Д) Иржи Прохаске 

Е) И.П.Павлов 

 

28. 

Байсалды, салмақты, бір қалыпты, орынсыз асып-саспайтын, сабақта тыныш отыратын оқушы 

А) ұстамсыз 

В) сангвиник 

С) холерик 

Д) флегматик 

Е) меланхолик 

 

29. 

 Жас ерекшелік психологиясының зерттейтіні: 

А) адамның әр түрлі жас кезіндегі психикасының даму ерекшелігін 

В) адамның дүниеге келуін 

С) адамның физиологиялық жағдайын 

Д) адамның ӛмір сүру қабілеттілігін 

Е) адамның дүниеге келуі заңдылықтарын 

 

30. 

 Мектеп жасына дейінгі баланың жетекші іс-әрекеті 

А) қарым-қатынас 

В) ақыл-ой еңбегі 

С) оқу 

Д) ойын 


Е) еңбек     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


3-нұсқа 

1.

 ... адамдардың интелектуалдық дамуын, кәсіби біліктілігін қамтамасыз етуге бағытталған оқу-тәрбие 

процесі. 

А) дұрыс жауабы жоқ 

В) әлеуметтану 

С) тұтас педагогикалық процесс 

Д) педагогикалық процесс 

Е) білім беру 

 

2. 

Қазақстан жерінде, әсіресе отырықшы аудандарында алғашқы мұсылмандық діни оқу орындары болды 

А) ХIV, ХV ғасырда  

В) ХVII, ХVIII 

С) ХХ, ХIХ ғасырда 

Д) ХVI, ХVIII 

Е)  VII, VIII ғасырда 

 

3. 

ХVIII, ХIХ ғасырдағы қазақ жерінде ашылған Ресей үлгісіндегі мектептер 

А) шаруа балаларына арналған мектептер, заң мектептері 

В) қыздар мектебі, жетім балаларға арналған мектептер 

С) қолӛнер мектептері, бастауыш мектептер 

Д) діни мектептер, гимназиялар 

Е) жұмысшы мектептері, «азиялық мектептер», кадет корпустары, қазақ-орыс мектептері 

 

4. 

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың принциптерін айқындайтын құжаттар 

А) «Білім туралы» Заң 

В) Қазақстан Республикасының Конститутциясы, басқа да нормативтік құқықтық актілері 

С) «Бала құқығын қорғау туралы» Заң 

Д) «Неке және отбасы» заңы 

Е) «Бала құқығын қорғау туралы» конвенция 

 

5. 

...жалпы негізгі, жалпы орта білімнен кейінгі кәсіптік білім беретін оқу орны. 

А) институт 

В) кәсіптік училищелер 

С) колледж 

Д) кәсіптік мектеп 

Е) кәсіптік лицей 

 

6. 

..... дайындық бейіндік тереңдетілген, ғылыми-педагогикалық бағытта жүреді. 

А) академияда 

В) аспирантурада 

С) докторантурада 

Д) бакалавриатта 

Е) магистратурада 

 

7. 

Бес (алты) жастағы балаларды мектепалды даярлықтан міндетті түрде ӛткізу заңдастырылған «Білім 

туралы» Заңнын қабылданған жылы 

А) 1992 


В) 1999 

С) 2005 


Д) 2007 

Е) 1991 


 

8.

 «Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек, онсыз берілген білім-адамзаттың қас жауы», -деген орта 

ғасырлық қазақ ойшылы 

А) С.Бақырғани 

В) Әл-Фараби 

С) Қ.А.Иассауи 

Д) Ж.Баласағұни 

Е) М.Қашқари 


 

9.

 Тәрбие үрдісінің мәні 

А) әдістерді дұрыс таңдау 

В) тәрбие заңдылықтарын сақтау 

С) жан-жақты дамыту 

Д) тәрбие формаларын таңдау 

Е) баланың ортамен қатынасының жүйесін құру, тәрбиелік ықпал әсерін талдау, жоспарлау, жобалау, 

реттеу, түзету, қорытындылау 

 

10. 

Ұжымның гүлдену кезеңі 

А) барлығында 

В) бірінші 

С) екінші 

Д) тӛртінші 

Е) үшінші 

 

11. 

Дүниетаным құрылымы 

А) әрекет, сенім, қатынас 

В) мінез, кӛзқарас, пікір 

С) сенім, әрекет, қатынас 

Д) мінез, ерік-жігер 

Е) кӛзқарас, сенім, қайраттылық, теориялық ой 

 

12. 

Ұлтжандылыққа тәрбиелеу міндетін орындайтын тәрбиенің түрі 

А) еңбек 

В) ақыл-ой 

С) саналы 

Д) елжандылық 

Е) адамгершілік 

 

13. 

 Оқу еңбегінің мәдениетіне үйренудің жолдары 

А) оқулықтармен жұмыс 

В) еңбектену мәдениеті, ақыл-ой жұмысы ережелерін білу, баспа мәліметтерімен жұмыс, ӛздік жұмысы 

С) жұмыс орнын, қажетті материалдарды іріктеу 

Д) еңбекті дұрыс жоспарлау, оқу гигиенасы ережесін сақату 

Е) оқу құралдарын пайдалана білу, қалыптастыру 

 

14. 

 Экономикалық тәрбие әдістері 

А) үйрету, талап қою, мадақтау 

В) ӛнімді еңбек, жазалау, үйрету 

С) ӛндірістік экскурсиялар, үлгілі шаруашылық ӛкілдерімен кездесулер 

Д) есеп жұмыстары, үйрету, ақыл-кеңес 

Е) жаттықтыру, практикалық жұмыстар, эксперимент, экономикалық есептер шығару, сандық мәліметтерді 

талдау 


 

15.


 

 Дене тәрбиесінің негізгі құралы 

А) қозғалтқыш әрекеттер 

В) таза ауа 

С) тамақтану әдебі 

Д) күн ырғағы 

Е) дене жаттығулары 

 

16. 

 Үлгі, білім мазмұнының ӛлшемі 

А) күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

В) оқу жоспары 

С) оқулықтар 

Д) оқу бағдарламасы 

Е) стандарт 

 


17.

 

 Мектеп директорының оқу-ісі жӛніндегі орынбасарының жұмысында жетекші орын алатын жұмыс түрі А) әдістемелік кеңес жұмысын басқару 

В) педагогикалық кеңестің шешімдерімен жұмыс 

С) әкімшілік кеңестің шешімдерімен жұмыс 

Д) мұғалімдерге кӛмек 

Е) мұғалімдерге оқу-әдістемелік кӛмек кӛрсету 

 

18. 

 «Педагогикалық менеджмент» ... ұжымның үздіксіз дамуын, адам құқығын, шығармашылығын тану, жеке 

және ұжымдық басқаруды тиімді ұштастыру. 

А) тәсілі 

В) мақсаты 

С) мәні 


Д) мазмұны 

Е) әдісі 

 

19.


 

 Педагогикалық басқару 

А) кадрларды дұрыс таңдау мен орналастыру 

В) практикалық іс-әрекет, тәрбие мен оқытуды ұйымдастыру 

С) әлеуметтік басқарудың заңдылықтарын негіздеу 

Д) педагогикалық кадрлардың іс-әрекетін реттеу 

Е) мектептің оқу-тәрбие жұмысын зерттеу 

 

20. 

 Жақын перспективаға .......... жатады. 

А) әдеби музыкалық кештерге қатысу 

В) келешек мамандықты таңдау, білім алу 

С) жарыс, саяхат, жексенбілік, серуенге, циркке, музейге бару 

Д) жазғы лагерьге бару, ән, сурет сайсытарына қатысу 

Е) арнаулы, жоғары оқу орындарына түсу 

 

21. 

 Дидактиканың негізгі ұғымдары: 

А) педагогикалық міндет, талап 

В) оқыту, тәрбие, білім беру 

С) іс-әрекет, тұлға 

Д) мақсат, таным, қозғаушы күш 

Е) білім беру, оқыту принциптері, оқыту процесі 

 

22. 

 Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы: 

А) семинар 

В) саяхат 

С) үйдегі оқу тапсырмас 

Д) сабақ 

Е) факультатив 

 

23. 

 Бір текті заттардың, құбылыстардың ортақ қасиеттерін оймен біріктіру, бұл 

А) жалпылау 

В) талдау 

С) салыстыру 

Д) нақтылау 

Е) жинақтау 

 

24. 

 Ой қорытындылары  дегеніміз, бұл 

А) бірнеше пікірлерден жаңа бір пікір шығару тәсілі 

В) ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстарды жеке бӛліктерге бӛлу 

С) заттар мен құбылыстар туралы ой 

Д) ой арқылы заттың, құбылыстардың барлық элементтері біріктірілуі 

Е) бір зат туралы мақұлдау немесе теріске шығаруда кӛрінетін ойлаудың формасы 

 

25. 

 Отандық психолог Ә.Алдамұратов бойынша адамның ӛз мінез-құлқын саналы түрде меңгере алу қабілеті

бұл 


А) зейін 

В) ерік 


С) эмоция 

Д) сезім 

Е) сӛйлеу 

 

26. 

 Темпераменттің мәнін ашуға алғаш кӛңіл аударып, еңбек жазған ғалым, бұл 

А) И.Кант 

В) В.Вундт 

С) Шелдон 

Д) Кречмер 

Е) Гиппократ 

 

27. 

 Мінез типтері: 

А) отансүйгіштік, мақсаткерлік 

В) адалдық пен шыншылдық 

С) борыш пен жауапкершілік 

Д) мейірімділік пен ізгілік 

Е) ойшыл тип, орташа тип, кӛркем тип 

 

28. 

 Бала мен ересектің арасындағы аралық кезең: 

А) жасӛспірімдік шақ 

В) мектеп жасындағы бала 

С) ересектік шақ 

Д) жеткіншектік кезең 

Е) физиологиялық кезең 

 

29. 

 Мектеп жасына дейінгі баланың әлеуметтік ситуация ерекшеліктері .......... кӛрініп отырады. 

А) жеке ойындардан 

В) заттық ойындардан 

С) ережелік ойындардан 

Д) топтық ойындардан 

Е) сюжеттік-рольдік ойындардан 

 

30. 

 Жеткіншек ұрпақты тәрбиелеуді іс жүзіне асыратын негізгі мемлекеттік оқу-тәрбие мекемесі: 

А) театр 

В) мектеп 

С) лицей 

Д) үйірмелер 

Е) колледж 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


4-нұсқа 

1.

  ...бастауыш мектепте оқыту әдістемесін, дамыта оқытудың негізін қалаған педагог. 

А) В.А.Сухомлинский 

В) И.Песталоцци 

С) А.С.Макаренко 

Д) К.Д.Ушинский 

Е) Ж.Ж.Руссо 

 

2.

 Тәрбие дайындайтын адамның әлеуметтік рӛлі 

А) азамат, еңбекке, отбасы иегері 

В) азамат, патриот, интернационалист 

С) әдепті, эколог, отбасы иегері 

Д) еңбеккер, сыпайы, адал 

Е) тәрбиелі адам, гуманист, табиғатты аялаушы 

 

3.

 Шетелдерде бастауыш және негізгі толық емес орта білім алғаннан кейін оқушыларды білім түрлері 

бойынша 3 негізгі т опқа бӛледі: 

А) техникалық оқуға бағдарлайтын оқу орны, жалпы білім беретін мектептер; бейінді оқыту 

В) университетке әзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп; техникалық оқуға бағдарлайтын оқу 

орны; кәсіптік оқу орындары 

С) жеке меншік оқу орындары; жоғары оқу орындарына әзірлейтін мектептер, кәсіптік мектептер 

Д) университетке әзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп, қосымша білім беретін мектептер, 

факультативтік сабақтар 

Е) гимназия; лицей, кешенді мектептер 

 

4. 

Шетелдік білім беру жүйесінің барлығына тән білім түрлері 

А) жеке тұлғаға бағдарланған оқу орындары 

В) міндетті жалпы, кәсіптік білім 

С) жалпы білім беру, кәсіптік білім беру 

Д) біліміне қарай саралау 

Е) жеке меншік оқу орындары, жалпы білім беру, жалпы кәсіптік білім, жоғары білім 

 

5. 

Жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеудің мазмұны 

А) тұлғаға білім беру, тәрбиелеу 

В) ынталы, іскер тұлға 

С) салауатты ӛмір салты 

Д) азаматтық, еңбеккер, отбасы иегері 

Е) ақыл-ой, адамгершілік, еңбек, эстетикалық, дене мәдениеті 

 

6. 

Қоғамдық мінез-құлықты қалыптастырып, іс-әрекетті ұйымдастыратын әдістер 

А) педагогикалық талап, қоғамдық пікір, тапсырма, үйрету, жаттықтыру, тәрбиелеуші жағдаяттар 

В) жарыс, мадақтау, жазалау 

С) саяси, этикалық әңгіме, әңгімелесу, пікірталас, лекциялар, ӛнеге 

Д) бақылау, ӛзін-ӛзі бақылау 

Е) педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау 

 

7. 

Жеке адамның санасын қалыптастыратын әдістер 

А) талап, қоғамдық пікір, үйрету, жаттықтыру 

В) жарыс, мадақтау, жазалау 

С) педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау 

Д) тәрбиелейтін жағдаят, педагогикалық талап 

Е) әңгіме, лекция, пікірталас, ӛнеге 

 

8. 

Ұлт ойындары тақырыбына, мазмұнына, мақсатына байланысты негізінен 3 салаға бӛлінеді: 

А) ойын-сауық, тұрмыс-салт, оймен келетін ойындар 

В) тапқырлықты, табандылықты, ӛжеттілікті тәрбиелейтін ойындар 

С)шынықтыратын, ерлікті, ӛжеттікті тәрбиелейтін ойындар 

Д) сюжетті, сазды, қозғалмалы 

Е) батылдықты, шапшаңдықты, ептілікті тәрбиелейтін ойындар 


 

9.

 Құқықтық тәрбие негізі 

А) құқық қорғау органдары 

В) қолайлы орта 

С) отбасы 

Д) балабақша 

Е) мектеп 

 

10.


 

 Мектеп пен отбасы ынтымақтастығының басты формасы 

А) ата-аналар жиналысы 

В) ата-аналар комитеті 

С) тәрбие жұмысын зерттеу 

Д) педагогикалық насихат 

Е) үйге бару 

 

11. 

Отбасы тәрбиесінің... : сендіру, жеке ӛнеге, мадақтау, жазалау, тәрбие беретін жағдаяттар 

А) тәсілдері 

В) құралдары 

С) мазмұны 

Д) міндеттері 

Е) әдістері 

 

12. 

Мұғалім мен оқушылардың мақсатты әрекеттесуінің барысында білім беру  

А) оқыту 

В) білім беру 

С) тұтас педагогикалық процесс 

Д) оқу процессі 

Е) оқыту процессі 

 

13. 

 Оқыту үрдісінің негізгі құрамды бӛліктері: 

А) ұйымдастырушылық, тәрбиелік, қарым-қатынастық 

В) үйлестіру, түзету, әкімшілік 

С) білімділік мақсаттар қою, оқытуды жоспарлау, нәтижелерін бағалау 

Д) мақсаты, танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру, сабақ, оқыту технологиялары 

Е) мақсаты, міндеті, мазмұны, әдістері, формалары, нәтижелері, бағалау 

 

14. 

Сынып-сабақ жүйесін зерттеп, әлемге таратқан 

А) Ж.Руссо 

В) А.Дистервег 

С) И.Песталоцци 

Д) К.Ушинский 

Е) Я.Каменский 

 

15. 

 Мұғалімнің сабаққа әзірлігінің кезеңдері 

А) қорытынды шығару, сабақ жоспарлау 

В) диагностикалық, болжау, жобалау 

С) психологиялық, модельдеу 

Д) сабаққа әзірлену, нәтижелерін шығару 

Е) педагогикалық, бақылау 

 

16. 

 Тұқым қуалаушылық жайлы ғылым: 

А) анатомия 

В) физиология 

С) генетика 

Д) генеология 

Е) медицина 

 

17. 

 Мұғалімнің оқушыға оқу материалын жеткізу қабілеті: 

А) коммуникативті 


В) академиялық 

С) перцептивті 

Д) ұйымдастырушылық 

Е) дидактикалық 

 

18.


 

 Үйрету, жаттықтыру әдістерінің тәсілдері: 

А) лекция, ӛнеге 

В) нұсқау кӛрсету, машықтандыру, тапсырма 

С) әңгіме, әңгімелесу 

Д) мадақтау, жазалау 

Е) қоғамдық пікір, талап 

 

19. 

 Әр түрлі мамандықтар және олардың адамға қоятын талаптары жӛнінде оқушыларды біліммен 

қаруландыру: 

А) кәсіптік адаптация 

В) кәсіптік консультация 

С) кәсіптік диагностика 

Д) кәсіптік іріктеу 

Е) кәсіптік білім беру 

 

20.


 

 Экономикалық тәрбие әдістері: 

А) экономикалық сӛздік жасау, жаттықтыру, практикалық жұмыстар 

В) талдау, болжау 

С) семинар, факультатив 

Д) үйрету, кӛрсету, баяндау 

Е) кеңес беру, білімді бекіту 

 

21. 

 Мұғалім мен оқушылардың білім беру міндеттерін шешуге бағытталған іс-әрекеттері: 

А) білім беру 

В) дамыту 

С) тәрбие 

Д) білім 

Е) оқыту 

 

22. 

 Оқушыны білім байлығымен қаруландыру, іскерлік пен дағдыны игерту қызметі: 

А) оқыту 

В) білім беру 

С) тәрбиелік 

Д) қалыптастыру 

Е) дамытушылық 

 

23. 

 Жалпы білім мазмұнына енетін пәндер циклы: 

А) ғылыми-жаратылыс, кәсіптік 

В) жалпы, кәсіптік 

С) кәсіптік, политехникалық 

Д) гуманитарлық, нақты 

Е) ғылыми-жаратылыс, гуманитарлық, еңбек және дене 

 

24. 

 Оқу-тәрбие процесін бақылаудың түрлері: 

А) топтық, дербес 

В) кіріспе, кезекті 

С) тұрақты, жылжымалы 

Д) ұжымдық, жеке 

Е) жаппай, тақырыптық, дербес, ұжымдық 

 

25. 

 Сезім дегеніміз, бұл 

А) сыртқы дүние заттары мен құбылыстарына адам санасының бағытталмауы 

В) жүйке жүйесінің тума қасиетінен туындайтын жеке ӛзгешелік 

С) жеке адамның белгілі бір іс-әрекетке икемділігі 


Д) алға қойған мақсатқа жету мақсатында түрлі кедергілерді жене білуі мен адамның ӛзін-ӛзі меңгере алу 

қабілеті 

Е) сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адамның қажеттіліктеріне сәйкес келу-келмеуінің 

нәтижесінде пайда болып отыратын психикалық процесс 

 

26.


 

 Стрестің физиологиялық негізі- 

А) А.И.Опариннің конфигурациялық байланыстар жӛніндегі теориясы 

В) И.П.Павлов. Ӛзара индукция заңдылығы 

С) Гартли. С.Фехнер. Психофизикалық заң 

Е) У.Кеннонның гомеостазис туралы ілімі мен Г.Сельенің организмнің сыртқы күшті тітіркендіргіштерге 

ӛздігінен икемделіп қорғануы жӛніндегі зерттеуі 

 

27. 

 Бастауыш сынып оқушысының ӛзіне-ӛзі қызмет етуде ерекше роль .......... беріледі: 

А) оқуға 

В) қарым-қатынасқа 

С) ұйқыға 

Д) еңбекке 

Е) ойынға 

 

28. 

 Баланың ақылының күшті дамып келе жатқандығын дәлелдейтін әрекет түрлері: 

А) жармасу 

В) сүйену, ӛрмелеу, еліктеу 

С) ӛрмелеу және еліктеу 

Д) еңбектеу 

Е) әдейі жасалған әрекеттер мен еліктеу 

 

29. 

 Сәбидің тілін дамытудың негізі ..... болып табылады: 

А) ӛзіне бағытталмаған сӛздер 

В) ересектермен бірлескен іс-әрекет 

С) заттық іс-әрекеттен алынып, жинақталған әсерлер 

Д) сӛздік қарым-қатынас 

Е) ӛзіне бағытталған сӛздер 

 

30. 

 Оқу іс-әрекетінің танымдық қызметтерінің негізінде жатқан интеллектуалдық әрекеттер: 

А) белгілік, тілдік, вербалдық құралдар 

В) оқыту тәсілдері 

С) рефлексия 

Д) білім, оқу құралдары 

Е) қорытындылау. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 5-нұсқа 

1.

 Тәрбие процесінің бастапқы сатысында қолданылатын әдіс 

А) жарыс 

В) арнайы тәрбиелік ситуация 

С) жазалау 

Д) үйрету 

Е) қоғамдық пікір 

 

2.

 Ұжым толық қалыптаспағанда қолданылатын тәрбие әдісі 

А) әңгіме 

В) үйрету 

С) жаттықтыру 

Д) пікір таласы 

Е) талап қою 

 

3.

 Тәрбие әдісін таңдауға негіз болатын педагогикалық категория 

А) тәрбие тәсілі 

В) тәрбиеленушілердің деңгейі 

С) тәрбие құралы 

Д) тәрбие формасы 

Е) тәрбие мақсаты 

 

4.

 ...ортақ, қоғамға пайдалы мақсат кӛздейтін адамдар тобы. 

А) адамдар қауымдастығы 

В) ұжым 

С) бірлестік 

Д) топ 

Е) қоғамдық ұйымдар  

5.

 Экологиялық тәрбие ұғымына жатпайды 

А) тіршіліктің апатқа ұшырауының себептерін анықтау 

В) табиғаттағы іс-әрекет іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру 

С) табиғат қорғау жұмыстары арқылы адамгершілік-эстетикалық қасиеттерді тәрбиелеу 

Д) экологиялық білімділік пен тәрбиелілікті дамытуға бағытталған жүйелі педагогикалық іс-әрекет 

Е) экологиялық білімдерді жинақтау 

 

6.

 Эстетикалық тәрбиенің негізгі құралдары 

А) сайыстар 

В) тәрбиелік іс-шаралар 

С) оқу пәндері 

Д) үйірмелер, байқаулар 

Е) ӛнер, әдебиет 

 

7.

 Дене тәрбиесі сабақтарының кезеңдері: 

А) ойындар, негізгі бӛлім, талдау 

В) кіріспе, үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ, үйге тапсырма 

С) үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ, үйге тапсырма 

Д) үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ 

Е) кіріспе, негізгі, қорытынды 

 

8.

 Қазақ тілін оқыту әдістемесінің іргетасын қалаушы, балаларды оқыту ана тілінде жүргізілсін деген 

талаптарды бастаушы 

А) А.Байтұрсынов 

В) Ш.Уәлиханов 

С) А.Құнанбаев 

Д) М,Жұмабаев 

Е) Ж.Аймауытов 

 

 9.

 

Ол «Тәрбиеге жетекші» деген еңбегінде педагогиканың дидактика саласын ғылыми негіздеді. А) А.Байтұрсынов 

     В) Ш.Уәлиханов 

     С) А.Құнанбаев 

     Д) М,Жұмабаев 

     Е) Ж.Аймауытов 

 

10. 

 ...дегеніміз құбылыстар мен процестер арасынддағы байланыс. 

А) заң 

В) принцип С) әдіс 

Д) ӛзара әрекет 

Е) заңдылық 

 

11. 

 Педагогикалық процесті реттеп отыратын қағидалар 

А) оқыту принциптері 

В) оқыту негіздері 

С) оқыту заңдылықтары 

Д) оқыту талаптары  

Е) оқыту құралдары 

 

12. 

 Баланың ойлау қабілетін дамытудың негізгі құралы 

А) гуманитарлық пәндер 

В) эстетикалық бағыттағы пәндер 

С) ғылыми-жаратылыстану пәндер 

Д) политехникалық білімдер 

Е) кәсіптік білім мазмұны 

 

13. 

 Оқу жоспарындағы мемлекеттік бӛлік 

А) вариативтік 

В) оқушылардың қабілетін дамытуды кӛздейтін бӛлік 

С) мектептік 

Д) инварианттық 

Е) міндетті бӛлік оқулықтар 

 

14. 

 ...әдісте оқушы таным жолының қиындығын кӛріп, атқарушылық жұмыстан шығармашылыққа кӛшеді. 

А) ішінара іздену 

В) эвристикалық 

С) репродуктивті 

Д) зерттеу 

Е) проблемалық 

 

15. 

 Әдістемелік жұмыстар қорытындыланатын жұмыс формалары 

А) әдістемелік бірлестік айлығы 

В) шығармашылық кӛрмелер 

С) мектепшілік педагогикалық оқулар, конференциялар 

Д) әдістемелік бірлестік апталығы 

Е) түрлі сайыстарға қатысуы 

 

16. 

 «Инновация» сӛзінің қазақ тіліндегі баламасы 

А) басқару 

В) даму 


С) жаңалық 

Д) ӛзгеріс 

Е) технология 

 

17. 

 Ынтымақтастық педагогикасының дәстүрлі педагогикадан айырмашылығы 

А) сабақтың қызықтылығы 

В) ізігілігі С) әр баланы оқу еңбегіне қатыстыруы 

Д) ынтымақтастыққа жете кӛңіл бӛлуі 

Е) мұғалімнің балалармен бірлескен іс-әрекетіне баса назар аударуы 

 

18. 

 Адамның жан-жақты және үйлесімді дамуындағы шешуші фактор: 

А) эстетикалық талғамы 

В) дүниетаным 

С) кӛзқарас 

Д) ақыл-ойы 

Е) еңбек 

 

19. 

 Жастардың белгілі бір мамандыққа жарамдылығын немесе жарамсыздығын анықтау: 

А) кәсіптік білім беру 

В) кәсіптік диагностика 

С) кәсіптік консультация 

Д) кәсіптік іріктеу 

Е) кәсіптік адаптация 

 

20. 

 Оқыту процесінің функциялары: 

А) оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау 

В) оқыту әдістерін, құралдарын таңдау 

С) іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру 

Д) оқыту мақсатын қою, міндеттерін анықтау 

Е) білім беру, тәрбиелеу, дамыту 

 

21. 

 Саналы түрде ғылыми білімді ұғу, жинақтау, қорытынды шығару: 

А) ұғыну 

В) бекіту 

С) түсіну 

Д) қабылдау 

Е) жетілдіру 

 

22. 

 Кӛрнекілік әдістер тобы: 

А) лабораториялық, практикалық, графикалық жұмыстар 

В) сӛздік, репродуктивті 

С) әңгімелеу, әңгіме, түсіндіру, лекцмя, кітаппен жұмыс 

Д) проблемалы баяндау, зерттеу 

Е) демонстрация, иллюстрация, бақылау 

 

23. 

 Шығармашылық тұрғыдағы педагогикалық міндеттердің түрлері: 

А) дербес, ұжымдық 

В) тұрақты, жылжымалы 

С) кіріспе, кезекті 

Д) стратегиялық, тактикалық, оперативтік 

Е) танымдық міндеттер, мотивизация 

 

24. 

 Мектептің міндеттерін анықтау, іс-әрекетінің негізгі бағыттарын белгілеу – 

А) мектеп құжаттарын зерттеу 

В) оқу-тәрбие процесін жоспарлау 

С) тұтас педагогикалық процесті ұйымдастыру 

Д) озат тәжірибені жинақтау 

Е) мектепшілік бақылау 

 

25. 

 Гипербола дегеніміз, бұл 

А) суреттеп жазғанға немесе сызғанға қарап адамның жаңадан бір нәрсені елестете алуы 

В) нәрсенің жеке сипаттары, белгілері үлкейтіліп кӛрсетілуі 

С) нәрсенің бір жағын әсерлей кӛрсету 

Д) қиялдағы елестерді топтастырудың қарапайым түрі 

Е) ӛз қалауымызша жаңа образдар жасау 


 

26.


 

 Ерікті зейін мен ерікті естің дамуына әсер етеді: 

А) демалыс 

В) ойын іс-әрекеті 

С) оқу 

Д) еңбек Е) қарым-қатынас 

 

27. 

 Бастауыш сынып оқушысына елеулі психологиялық тиімділігі бар сабақ: 

А) ана тілі сабағы 

В) технология сабағы 

С) дүниетану сабағы 

Д) ән сабағы 

Е) еңбек сабағы 

 

28. 

 Мектеп жасына дейінгі баланың ерікті зейіні мен ерікті есінің дамуына әсер ететін: 

А) ойын іс-әрекеті 

В) еңбек 

С) оқу 

Д) қарым-қатынас Е) демалыс 

 

29. 

 «Оқыту іс-әрекеті- бұл ӛз мазмұны жағынан ғылыми түсініктер саласындағы әрекеттің жалпыланған 

тәсілдерін игеруге болатын іс-әрекет» деген ғалым: 

А) Ж.Пиаже 

В) А.Лазурский 

С) Л.Выготский 

Д) Д.Б.Эльконин 

Е) И.А.Аминов 

 

30.


 

 Сыныпта оқу процесін ұйымдастырушы, басқарушы: 

А) директор 

В) педагог 

С) оқушылар 

Д) ата-ана 

Е) үйренуші 

 

      

 

  

 

  

 

  

 

  

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал