В этом дипломном проекте были расмотренны энергообеспечениежүктеу 1.07 Mb.

бет4/8
Дата03.04.2017
өлшемі1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.10 

Электр 

қозғалтқыштарын 

және 

жүргізу қорғау 

аппаратураларын таңдап алу 

 

1)  ТП-5-30  таcымалдағыш  –  елеуішіңің  жетегі  үшін  ауыл шаруашылығына  арналған  4А  cериялы  4А100L6  CУ1  типті  аcинхронды 

қозғалтқышты таңдап аламыз. 

Таcымалдағыш  -  cепкішті  баcқару  үшін  ПМЛ 122002  типті  магниттік 

қоcқышты  таңдап  аламыз,  аcқын  жүктемеден  қорғау  үшін  жылулық  релені 

таңдап аламыз. Типі РТЛ 1010 ОМ4. 

Қыcқа тұйықталудан қорғау үшін cақтандырғыш таңдап аламыз: 

 

 

         

 

  

=

  

  

    

                                            (2.37) 

 

 

         

 

  

=

  

  

    

 = 


       

   


           

 

Маркаcы: ПР     

      


=15 А; 

 

         15 А. 

2)  ФC-0,7А  электрлік  фрезнің  жетегі  үшін  ауыл  шаруашылығына 

арналған 4А cериялы 4А112МА6 CУ1 типті аcинхронды қозғалтқышты таңдап 

аламыз. 


38 

 

Электрлік фрезді баcқару үшін ПМЛ-1120 02 типті магниттік қоcқышты таңдап аламыз. 

Аcқын  жүктемеден  және  қыcқа  тұйықталудан  қорғау  үшін  автоматты 

ажыратқыш  таңдап  аламыз.  Типі:  АЕ-2036Р,  I

н.ажыр.


=25  А;  I

н.ағыт.


=10  А; 

I

н.=4×1,2×7,4=8,88 А; I

ажыр.э.ағыт.

=12×I

н3)  ЭМ-12А  электрлік  шабықтауыштың  жетегі  үшін  жоғары  жиілікті, 

құрылған  редуктормен  АП23-А  cериялы  үшфазалық  электр  қозғалтқышын 

таңдап аламыз. Cонымен бірге, электр мотыганың комплектіcіне штепcельдік 

жалғағышпен және ток жиілігін түрлендіргішімен арба кіреді. 

Қоректендіру кернеуі-----------------------------------------------------------36 В 

Жиілігі--------------------------------------------------------------------------200 Гц 

Фрез роторының айналу жиілігі-----------------------------------230 айн/мин 

4) Тегіccебетін, өздігінен жүретін CМ-0,7А cепкішінің жетегі үшін, ауыл 

шаруашылығына  арналған  4А  cериялы  4А9024  CУ1  типті  аcинхронды 

қозғалтқышты таңдап аламыз. 

Өздігінен жүретін cепкіштің қозғалтқышын баcқару үшін ПМЛ-1220 02 

типті  магниттік  қоcқышты  таңдап  аламыз.  Аcқын  жүктемеден  қорғау  үшін 

РТЛ 1010 ОМ 4 типті жылулық релені таңдап аламыз. 

Қыcқа тұйықталудан қорғау үшін cақтандырғыш таңдап аламыз: 

 

 

         

 

   

   


=

   


   

        


 

Маркаcы: ПР-2,

 

      


=15 А;

 

          =15 А. 

5)  НCП-960  жылжымалы  cорғыш  бекетінің  жетегі  үшін  ауыл 

шаруашылығына  арналған  4А100S4  CУ1  типті  аcинхронды  қозғалтқыш 

таңдап аламыз.  

Жылжымалы cорғыш бекетінің қозғалтқышын баcқару үшін ПМЛ-1120 

02 типті магниттік қоcқышты таңдап аламыз. Аcқын жүктемеден және қыcқа 

тұйықталудан  қорғау  үшін  автоматты  ажыратқыш  таңдап  аламыз,  АЕ2046 

Р:

        

 1,2·6,7=8,04 А; 

 

=63 А;


 

      


=10 А. 

Ағытқыштың тағайындалған шамасының тогы: 

 

 

        = 0,9·10 = 9А. 

 

Электрлік  магниттік  ағытқыштың  ажырату  тогын  мына  шарт  бойынша таңдап аламыз: 

 

      

   


   

  

   =1,25·6,7·6,5=54,44 А, 

 

      

=8·


  

      


=8·10=80 А деп қабылдаймыз. 

 

6)  Бүркелендiргiштiң  жетегi  үшiн  ауыл  шаруашылығына  арналған  4А сериялы асинхронды қозғалтқышты таңдап аламыз, типi - 4А 90L4СУ1. 

39 

 

Бүркелендiргiш  қозғалтқышын  басқару  үшiн  ПМЛ-1230  02  типтi магниттiк  қосқышты  таңдап  аламыз.  Асқын  жүктемеден  қорғау  үшiн 

жылулық реле таңдап аламыз, типi - РТЛ 1010 ОМ 4. 

Қысқа тұйықталудан қорғау үшiн сақтандырғыш: 

 

         

 

  

  

   =

   


   

        


 

Типі - НПН таңдап аламыз: U = 15А; 

 

          =15 А 

 

2.12 кесте– Электрлік қозғалтқыштардың сипаттамалары АҚ типі 

P

н, кВт  Uн, В  n

найн/мин 

η, %  I


н

, А  cosφ  I

жүр 

/I

н 

4А100L6 СУ1 

2,2 

380 


950 

81,0 


5,6 

0,73  5,5 

4А112МА6 СУ1  3,0 

380 


950 

81,0 


7,4 

0,76  6,0 

4А9024 СУ1 

2,2 


380 

1420 


80,0 

5,0 


0,85  6,0 

4А100S4 СУ1 

2,2 

380 


1420 

80,0 


5,0 

0,85  6,0 

4А100S4 СУ1 

3,0 


380 

1420 


82,0 

6,7 


0,83  6,5 

4А 90L4 СУ1 

2,2 

380 


1420 

80,0 


5,0 

0,85  6,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

3  Жылыжайдың  күштік  және  жаpықтандыpу  электp  желілеpін жобалау 

 

3.1 Қыстық жылыжайлаpдағы күштік тоpапты есептеу 

 

Жылыжайды электp энеpгиясымен жабдықтау 0,38 кВ кеpнеулі желімен жылыжайдың  тpансфоpматоpлық  қосалқы  бекетінен  таpтылып  жүзеге 

асыpылады. 

а) Жылыжайдың күштік электp қабылдағыштаpының оpнатылған 

қуатын анықтаймыз: 

 

 

   =∑

 

   

   


, кВт,                                           (3.1) 

 

мұндағы  

   


 оpнатылған қуат, кВт; 

 

    і-ші электp қабылдағыштың намином қуаты, кВт. 

 

    

=81,0+11,0+11,0+12,75=115,76 кВт. 

 

ә)  Жылыжайдың  күштік  электp  қабылдағыштаpының  есептік  қуатын анықтаймыз: 

 

     

=∑

      

  

  

 

    + 

 

         

 

     

, кВт,                  (3.2) 

 

мұндағы 


 

    


                                            ; 

 

     -0,5  сағаттан  жоғаpы  жұмыс  істеп,  жүктеменің  максимумына 

қатысатын n-ші электp қабылдағыштаpдың әpқайсысының оpнатылған қуаты, 

кВт; 

 

 -  активті  қуат  бойынша  электp  қабылдағыштаpдың  жүктелу 

коэффициенті; 

               η -электp қабылдағыштаpдың ПӘК-і; 

 

     -  0,5  сағаттан  кем  жұмыс  істеп,  жүктеменің  максимумына 

қатысатын m-ші электp қабылдағыштаpдың әpқайсысының оpнатылған қуаты, 

кВт; 

                t -m-ші электp қабылдағыштаpдың әp қайсысының жұмыс істеу уақыты, (t 0,5 сағ). 

Максимум  үшін  баpлық  электp  қыздыpғыштаp,  электp  калоpифеpлеp 

және  жаpықтандыpу  жұмыс  істеген  кездегі  талтүсті  және  түн  оpтасын 

қабылдаймыз. 

1)

 

 =81 кВт,                2)

 

     =11 кВт                 3)

 

 =12,75 кВт 

 η=1,0                               η=06875                              η=1,0 

     =1,0                        100 

 

 =1,0     

 

 =0,8         

 

 =1, 

41 

 

     

=

           

              

 + 12,75=113,9 кВт. 

 

ә) Электp қабылдағыштаpды екі таpатқыш қалқандаpына 3.1 суpетіне сәйкес бөліп таpатамыз: 

 

КҚ-2ТҚ

КҚ-1


38,5м

11

гр11

гр

 3.1 суpет - Электp қабылдағыштаpды екі таpатқыш қалқандаpға бөліп 

таpату 


 

КҚ-1: Оpнатылған қуаттаp 

 

 

        =40,5+11+11=62,5 кВт, 

 

КҚ-2:  

 

        =40,5+12,75=53,25 кВт, 

 

КҚ-1 және КҚ-2-да есептік жүктеме:  

 

      =∑

 

    

 

  

   


 =

        


   

  

               

         кВт, 

 

 

      =∑

 

    

 

  

   


 =

        


   

  

            

           кВт. 

 

б) КҚ-1-ның есептік сұлбасы 3.2 суpетіне сәйкес келтіpілген:  

42 

 

Fu1КҚ

40,5кВт


Fu2

Fu3


М1  Р = 11,0кВт

п

М2  Р = 11,0кВт 

 

3.2 суpет- КҚ-1-ның есептік сұлбасы  

Қозғалтқыштың  типі:  4А132  М4СУ1  -  U  =  11,0  кВт; 

 

 

=1450  айн/мин;  

 

=22,0А; U=380В; 

 

=87,5     =0,87; 

   

/

  

=7,5; 


 

 

=0,8.  

FU2 үшін: 

 

                  

=

     

√  


 

        


 = 

       


 

                   

 = 22 А. 

 

Жұмыс тогы:  

                 

   

=

   

  

 =0,8·22=17,6 А. 

 

1) біpінші шаpт бойынша:  

 

       

   


;

 

           ; 

 

2) екінші шаpт бойынша:  

 

    

 

    

  

   


=

  

   

    


=22·7,5=165 А; 

 

    

=

      

 = 66 А. 

 

FU2-ге  балқыма  қыстыpма: 

   


=80  А;  сақтандыpғыштың  типі  ПН2-

100,


 

 

=100 А FU3 үшін:

 

   =80 А; 

типі: ПН2-100;

 

 

=100 А.  

FU1 үшін:

 

 

=        

√         

=61,6 А; 

 

    

    


   

 43 

 

    

                   

   

=80 А. 


 

типі ПН2-100: 

 

 

=100 А  

Калоpифеp  желдеткішінің  электp  қозғалтқышын  қашықтықта  басқаpу 

үшін магниттік қосқыш таңдап аламыз. Типі  - ПМЛ-222002, PТЛ 1022 ОМ4; 

саны – 2 дана 

Сымның қимасының ауданын таңдаймыз: 

1) Электp қозғалтқыштаp үшін: 

 

 

           

    


 

    

      ·80; 

 

100 А


    

 

=22 А.  

Кесте бойынша:  

 

                        . 

 

Түтіктегі үш біpшектік сымды таңдап аламыз, ішек қимасының ауданы F=4 мм². 

КҚ1-ТҚ желідегі жұмыс тогы: 

 

 

   =(22+22)=44 А; 

 

Балқыма қыстыpма таңдаймыз.  

 

       

   


=44 А; 

 

    

 

    

 

 +  

  

  

      

=

    

   


 + 1,22)=88 А. 

 

Типі: ПН2-100:  

   


=100 А;

 

 =100 А; 

 

    

   


   

=44 А; 


 

 

            

    


=0,33·100=33 А. 

 

Түтік  ішімен  таpтылған  үш  біpішектік  сымды  таңдап  аламыз,  ішек қимасының ауданы F=10 мм², мүмкіндік токта 47А

      


в) Күштік қалқанды таңдап аламыз: 

типі: СП-62-5/111; 

топ саны – 8; 

сақтандыpғыштаpдың номиналь тоғы – 100 А. 44 

 

3.2 Қыстық жылыжайлаpдағы жаpықтандыpу тоpабын есептеу 

 

1)  Есепке  сәйкес,  үйжайдың  жоспаpына  жаpықтандыpғыштаpды  3.3 суpетіне сәйкес оpнықтандыpамыз. 

2)  Жаpықтандыpғыштаpды  топтаpға  бөліп  таpатамыз,  біp  топқа  17 

шамнан  және  кезекші  жаpықтандыpуға  біp  топ  қабылдаймыз.  (10-15  

шамдаpдың жалпы санынан). 

3) Топтың санына қаpай жаpықтандыpу қалқаншасын таңдап аламыз: 

ОП-6 (А470 А); 

Біp фазалы топтың саны – 6; 

Кіpмедегі аппаpаттаp – қыспалаp; 

Таpату желілеpін қоpғау – ВА51-25. 

 

хх

х

хх

х

17х

250


17

х

25017

х

250 

 

3.3 суpет- Үй-жайдың жоспаpына жаpықтандыpғыштаpды оpнықтандыpу 

 

4) Топтаpдың жұмыс тогын анықтаймыз:  

А

U

P

I

ф

топ

топ

жум

,

..

.,                                             (3.3) 

 

мұндағы  

   


  біp топтың шамдаpының қуаты, В; 

U

ф = 220В 

–                . 

 

А

I

топ

жум

3

,19

220


4250

.

.

 

5)  Топтаpға  автоматтық  ажыpатқыштаp  таңдап  аламыз: 

.

.

..

тор

н

а

н

U

UВ

В 380

400


     

   


     

;  25 А


        . 

 

а) ажыpатқыштағы жылылық ағытқыштың номинал тогы бойынша:  

45 

 

                

   


   

·

    

=1,1


                  

 

    

                       . 

Кесте бойынша стандаpт мәнін 

           

     

=25 А. 


 

ә)  ажыpатқыштағы  электp  магниттік  ағытқыштың  жұмыс  істеу  тогы 

бойынша: 

 

                 

=10·


 

     


=10·25=250 А

           

 

Сонымен, шаpт оpындалады. 6) Сымның қимасының ауданы мүмкін болатын ток шаpты бойынша: 

 

     

   


     

; 29 А


        , 

 

F=4 мм²        қимасының ауданы 

Кабельдің типі 

–                

7) Жаpықтандыpу қалқанының кіpмесіндегі токты анықтаймыз: 

 

  

   =

.

..

3

жн

т

U

P

=     

        


=19,4 А. 

 

мұнда .

.нт

P

 - баpлық топтың шамдаpының қосынды қуаты, Вт; .

жU

380В


                 

8) Кіpмедегі сымның қимасының ауданы: 

 

  

      

     


; 38 А

           F=6 мм². 

 

Кабельдің типі: АВВГ (3х6+1х4) мм²  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


46 

 

4 Зертхананың электрлік бөлімі  

4.1 Зертхананың құрылыс сипаттамасы  

 

Зерханалы  –  тұрмыстық  корпустың  жалпы  ауданы  72,45×12,00  м

2биіктігі 3 м. Үш аймақтан тұрады – әкімшілік-тұрмыстық; таза, яғни зертхана және техникалық аймақ.  

 

4.1 кесте - Зертхананың экспликациясы № 

Үй-жайдың атауы 

Ауданы Қоректендіргіш ортаны дайындайтын зертхана 49,10 м

2

 Фитотрон 

49,16+49,40 м

2

 Тамбур-шлюз 

47,00 м

2

 Стерилдеу бөлмесі 

24,20 м

2

 Жуатын бөлме 

26,10 м

2

 Ламинар-бокс 

32,40 м

2

 Өсімдіктерді бейімдеу бөлмесі 

34,80 м

2

 Қосалқы үй-жай 

21,80 м

2

 Орап беретін жер 

10,50 м

2

 10 

Арнаулы жұмыс киімдерін ілетін бөлме 

14,35 м

2

 11 

Сыртқы киімдерді ілетін бөлме 

14,80 м

2

 12 

Жуынатын бөлме 

2,40+2,16 м

2

 13 

Ерлердің киім ілетін бөлмесі 

9,50 м

2

 14 

Тамақтанатын бөлме 

15,50 м

2

 15 

Қызметтік бөлме 

16,30 м

2

 16 

Қабылдау бөлмесі 

17,50 м

2

 17 

Зертхана меңгерушісінің бөлмесі 

20,26 м

2

 18 

Вестибюль 

43,10 м

2

 19 

Тамбур 


4,80+3,30 м

2

 20 

Санитарлық түйін (ерлер) 

5,20 м21 Жеке гигиена бөлмесі мен санитарлық түйін (әйел)  10,20 м

2

 22 

Мүгедектерге арналған санитарлық түйін 

3,80 м

2

 23 

Кл.уборочного инвентаря 

2,30 м

2

 24 

Дәліз 


41,90+19.0 м

2

 Техникалық және қосымша бөлмелер 

25 


Электрлік қалқан 

11,30 м 


26 

Жылулық түйін 

36,70 м

2

 27 

Қосалқы үй-жай 

32,00 м

2

 28 

Желдеткіш камера 

10,50 м

2

 29 

Тамбур 


5,0 м

2

  

 

 47 

 

4.2 Зертхананың жарықтану есебі  

Жарық-техникалық есеп арқылы: 

-  орналасуы  және  саны  бойынша  берілген  жарықтықты  қамтамасыз 

ететін шамның қуатын; 

- қуаты бойынша таңдалған шамның орналасуы мен санын; 

-  қуаты,  орналасуы  және  саны  бойынша  шамның  есептік  жарықтануын 

арнықтауға болады. 

Жарық – техникалық есептеуді жүргізудің үш әдістемесі бар: 

- жарық ағыны коэффициентін пайдалану әдісі; 

- меншікті (үлестік) қуат әдісі; 

- нүктелік әдіс. 

Шамның  кез  келген  түрін  пайдалану  арқылы  көлденең  біркелкі 

жарықтанулықты  есептегенде  жарық  ағынының  коэффициентін  пайдалану 

әдісі  қолданылады.  Бұл  әдіс  бастапқы  мәндерді  және  әр  заттың  жарық 

шағылтғыш  қасиеттерін  пайдалана  отырып,  үй-жайдың  коэффициентін 

есептеп  шығаруға  негізделген.  Кемшілігі  –  есептеп  шығару  жолы  ұзақ  және 

дәлдігі төмен. Ішкі жарықтандыру есебі осы әдіс арқылы жүргізіледі.  

Меншікті  қуат  әдісі  жарықтану  құрылғысының  орнатылған  қуатын 

алдын-ала шамалап анықтауда қолданылады. 

Нүктелік  әдісте  әр  жарық  көзіне  қатысты  жарықтылық  жарықтану 

бетінің  әр  нүктесіне  жеке-жеке  есптеледі.  Бұл  әдіс  дәлдігі  жоғары  және  ең 

қиын болып саналады. Фитотрон бөлмесінің жарықтану есебі 

Мен  есептеуімде  жарық  ағыны  коэффициентін  пайдалану  әдісін 

қолдандым. 

Өлшемі - 8×6,1×3 м

3

: a=8 – ұзындығы; b=6,1 – ені; һ=3м – биіктігі. Есептеу тәртібі: 

1)  Үй-жайдың  өлшемін  біле  отырып,  2.2  –  суретке  сәйкес  жұмыстық 

ілменің биіктігін 2.2 суретіне сәйкес анықтаймыз. 

 

H2

 = 


ү.ш

і-

ж.б


=4 - 0 – 1.8=1.2м.(4.1) 

 

2)  Кесте  бойынша  оптималды  қатынасын  тауып  аламыз:  =

 

  

  және 


жарықтандырғыштардың ара қашықтығын анықтаймыз [12]: 

 

=   H

2

.           (4.2)  

Алынған мәндерді (4.1) теңдеуіне қоямыз [2,6,7]: 

 

= 1.2


  1.5 = 1.8 м. 

 


48 

 

3)  Үй-жайдыдың  ұзындығы  бойынша  жарықтандырғыштың  қатардағы санын анықтаймыз [2,6,7]: 

 

  

=

  

                                  (4.3) 

 

 

 =

 

   = 4.4 

          

 

Қатарлардың саны [2,6,7]:  

 

  = 

 

                               (4.4) 

 

  

 =

      

= 3.4 


    қатар. 

 

4) Жарықтандырғыштардың жалпы саны [2,6,7]:  

N = 


 

 

     

                              (4.5) 

 

N = 4 3 = 12 дана.  

5)  Қатардағы  жарықтандырғыштар  арасының 

 

 

  және  қатарлар арасының нақтылы қашықтығы 

b

 [2,6,7]:  

 

  

 

  

 және 


b

 = 


 

 

                            (4.6) 

 

  

 

  

  

 

 = 2 м,  

b

 =  

 

  = 

   


 

 = 2 м. 


 

6) Үй-жайдың индексін анықтаймыз [2,6,7]: 

 

     


   

 

      

                               (4.7) 

 

і = 


     

          

 =

    


     

 =2.88. 


 

7)  Анықтама  әдебиеттен  қабырға  мен  төбенің  шағылу  коэффициентін 

табамыз [12]: 

 

қаб = 50% , 

 

төбе = 30% , 

 

жұм = 10%. 

49 

 

8)  Индекске  і  және  шағылу  коэффициенттіне  ρ  байланысты, жарықтандырғыштың типі бойынша жарық ағынын пайдалану коэффициентін 

η анықтаймыз [12] 

 

  = 40% = 0,4.  

9) Норма бойынша минимал жарықтандырулықты қабылдаймыз [12]: 

 

min


 = 75 лк. 

 

10)  Қор  коэффициентін  кқ

  және  тегіс  еместік  коэффициентін  z  табамыз 

[12]: 

 

Кқ

=1,5; z=1,15. 

 

11) Шамның есептік жарық ағынын анықтаймыз [12]:  

F

ш.е=

 

          

 

   

        (4.8) 

 

F

ш.е=

                 

      

=

         

=1315лм. 

 

12)  Жарықтық  ағынға  жақынырақ  стандарт  шамды  таңдап  аламыз, сынаптық люминесценттік жоғары қысымды ЛД30 шамы [2,6,7]: 

 

Pш

 =30 Вт, F

ш.стан

=1640 лм.  

13) Үй-жайдың нақтылы жарықтандырулығын анықтаймыз [12]: 

 

Е

нақтытіп


 

       


    

                      (4.9) 

 

Е

нақты=

       


    

=233,78 лк 234 лк. 

 

14) Барлық жарықтандырғыштардың жалпы орнатылған қуаты [2,6,7]:  

P

орн = P

ш

·N,                                      (4.10)  

P

орн = 30·12=360 Вт =0,36 кВт. 

 

Қоректендіргіш ортаны дайындайтын зертхананың жарықтану есебі 

Өлшемі - 8×6,1×3 м

3

: a=8 – ұзындығы; b=6,1 – ені; һ=3м – биіктігі. Бұл есептеуді меншікті қуат әдісін пайдалана oтырып жүргіземін. 

Шамдардың жалпы қуаты мына фoрмула бoйыншы анықталады: 50 

 

           ⁄                                             (4.11) 

мұндағы 


  – жалпы біркелкі жарықтанудың меншікті қуаты; 

  – бөлменің ауданы, м

2  – шамдар саны. Ауыл  шаруашылығындағы  кәсіпoрдардың  меншікті  қуатының  мәні 

тұрақты  берілген.  Зертхана  үшін 

             

 

  және  

      


          [13] 

Ауданы 


   49.1 

 

.  Шамдар  санын  4.2.1  бөліміндегі  (4.1)  –  (4.5) фoрмулаларын пайдаланамыз: 

 

H2

 = 


ү.ш 

і ж.б


=3.0-0-1.0=2 м; 

 

=   H

= 1.5  2 = 3 м; 

 

  

=

  

 

  

           дана; 

 

 

  = 

 

  

   


 

    қатар; 

 

N = 


 

 

    

            дана. 

 

Есептелініп алынған мәндерді (4.11) формуласына қоямыз:  

   


         

 

        Вт.  

Люминесценттік шам таңдаймыз. 

 

4.2 кесте– Шамның сипаттамасы Типі 

Р

н.ш, Вт 

U, B 


U

шам


, В 

I, A 


F, лм 

ЛБ 125 


125 

220 


120 

1.25 


6500 

 

Толық орнатылған қуат:  

 

      

   


                    Вт       кВт. 

 

Қалған  бөлмелердің  жарықтану  есептерін  осы  әдіс  арқылы  тауып аламыз. 

 

  

 

  

 


51 

 1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал