Узбекской с с р ў з б е к и с т о н сср м и н и с т р л ажүктеу 0.69 Mb.

бет1/3
Дата08.09.2017
өлшемі0.69 Mb.
  1   2   3
12221

ЎЗБЕКИСТО Н  ССР

МАТБУОТИ


С О Л НО М АСИ

ЛЕТОПИСЬ


ПЕЧАТИ

УЗБЕКСКОЙ  С С РЎ З Б Е К И С Т О Н   ССР  М И Н И С Т Р Л А

Р

  СО ВЕТИ  Н А ШР

И Ё Т Л А Р,

п о л и г р а ф и

я

  в а   к и т о б   с а в д о с и   И Ш Л А Р И   б ўй

и ч а


Д А В Л А Т   КО

М

ИТЕТИ


Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   КОМ ИТЕТ  СОВЕТА  М И Н И С Т Р О В  

У З Б Е К С К О Й   С С Р  ПО  Д Е Л А М   И З Д А Т Е Л Ь С ТВ

.  П О Л И Г Р А Ф И И   И

К Н И Ж Н О Й  

т о р г о в л и

~  

-  


" " "  


— —

■  ■ 


■■  —   ■ —

  ■ 


■ 

—   —  

—  


, ,  

■ 

■■■ ^

Ў З Б Е К И С Т О Н   С С Р   Д А В Л А Т   К И Т О Б   ПАЛАТАСИ 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я   К Н И Ж Н А Я   ПАЛАТА

У З Б Е К С К О Й   С С Р

ЎЗБЕКИСТ

О

Н  ССР М

А

ТБУО

ТИ  С


О

ЛНОМАСИ 


ЛЕТОПИСЬ  ПЕЧАТИ 

УЗБЕКСКОЙ  ССР

Уз ССР  д а в л а т   б и б л и о г р а ф и я   о р г а н и  

о р г а н   г о с у д а р с т в е н н о й   Б И Б Л И О Г Р А Ф И И   УзССРҲ ар  ойда  ч щ а д и  

Выходит  ежемесячно

№ 1974

Тошкент—


1

975


С олном а  структурасини  <гЎзбекистон  ССР 

матбуоти  солномаси»  1-номеридан

қаранг.

Структуру  летописи —  см.  п р е д и с л о ви е   к 

«Летописи  печати  У збекской  ССР»  №   / .

Ўзбекистон  ССР  д а в л а т   кнтоб  палатаси. 

Государственная  книж ная  палата  Узбекской  ССР


К И Т О Б   С О Л Н О М А С И

К Н И Ж Н А Я

Л Е Т О П И С Ь1928  й и лд а н

чиқа  бо ш ла га н  

Издается  с  1928  года

№   6


И Ю Н Ь  

(1395-16


1

7) 


1974

М А Р К С И З М - Л Е Н И Н И З М  1.  1  Марксизм-ленинизм  асосчиларининг  асар л ар и  

Произв едения  основоположников  марксизма-ленинизма

1395.  Ленин  В.  И.  Тўла  а с а р л ар  тўплами.  Русча  5-нашри- 

д ан   т а р ж . 

Т.,  «Ўзбекистон»,  1974.  (Ўзбекистон  КП  

М К   ҳ у зур идаги  партия  тарихи  ин-ти —  К П С С   М К   ҳузуридаги 

марксизм-ленинизм  ин-тининг  ф и л и ал и )-— 21  см-

Т.  10-  1905  йил  март-нюнь-  630  бет;  2  в.  факс.— И с м л ар   кўр- 

саткичи:  бет  561-601.— 30.000  экз.  65  т.  М у қ о в али.— [74-1478].

Ленин  В.  И- Полное собрание  сочинений- Т.  10-  1905  г.  март- 

июнь-

3  Ф А Л САФА  Ф А Н Л А Р И .  С О Ц И О Л О Г И Я .  П С И Х О Л О Г И Я Ф И Л О СО Ф С К ИЕ  НАУКИ.  С О Ц И О Л О Г И Я .  П С И Х О Л О Г И Я

#3.  2  Ф а л с а ф а   ф а н л а р и  

Философские  науки

1396.  Н и шонов  М а м а ш ариф.  Социалистик  м и л л а т л а р   маъ- 

навий  қиёф асида  умумий  белгиларнинг  шаклланиши*

Т.,  1974.  25  бет.  (Ў зС С Р   «Билим »  ж ам и яти .  Л е к т о р га   ёрдам, 

Ў зССР  ва  Ўзбекистон  К о м п а р т и я сининг 50  йиллигига).—  20  см.

2.000  экз.  Н архси з.— [74-1504]  оп

Нишанов  М.  Д уховное  сближение  социалистических  наций-

1397.  О там и р заев   Қуёш. 

Коммунистик  тар б и я   минбари. 

[Ёшлар  матбуоти  саҳи ф злар и д а]. 

Т.,  «Еш  гвардия», 

1974  ©   66  бет.  —   16  см.  15.000  экз.  6  т.— [74-1585]

А там ирзаев  К-  Трибуна  коммунистического  воспитания- 

[На  страниц ах  м о л о д ё ж ной  печати].

з

%1398-  С а н гилов  М-  Совет  кнши л арининг  к а мол  топишида 

эркнн  вақтнннг  роли. 

Т.,  1974. 

13 


бет.  (У зС С Р   « Б и­

лим» ж а м и я т   Л екторга  ё р д а м ) .—А дабнётлар  рўйхати  текст 

охирида.  (9  н о м д а ).—20  см.  2.000  зкз.  Н архсиз.— [74-1501]

Сангилов  М-  Роль  свободного  времени  в  формировании 

советского  человека-

•%

• 1399-  Свирский  С-  Я.  Х удожественная  литература  и  препо­

д ав ан и е  философии- 

Т-,  «Фан»,  1974  ©   315  с— 20  см- 

2.300  экз.  1  р.  75  к.  В  пер.— [74-1413]

4  И Қ Т И С О Д   И Қ Т И С О Д И Й   Ф А Н Л А Р  

Э К О Н О М И К А   Э К О Н О М И Ч Е С К И Е   НАУКИ

4.2 


Сиёсий  иқтисод 

Политическая  экономия

1400-  Азизов  Ш-  А-  Социалистик  ж а м и я т   шароитида  эконо­

мика  ва  сиёсат. 

Т.,  1974.  18  бет.  (Ў зС СР  «Билим»  ж ам и я- 

тн.  Л екторга  ёрдам) — 19  см.  1.500  экз.  Н архсиз.—[74-1493]оп

Азизов  111.  А-  Экономика  и  политика  в  условиях  социалисти­

ческого  общества.

• •

1401-  Ишлаб  чиқариш  экономикасн  ва  уни  бошқариш  асос­лари-  С аноат  корхоналари  ва  бошқа  тар м о қ л а р   бўлннмалари- 

нннг  раҳб арл ари   ва  мутахассислари  учун  ўқув  қўлл-  И -  И-  Си­

гов таҳрири  остида.  Тўлдирилган  ва  қайта  ишланган  2-нашри- 

дан  тарж- 

Т.,  «Ўзбекистон»,  1974  (С)  357  бет-  (Иқтисодий 

таълим  снстемасн).—©   «Экономика»,  1973.— 21  см.  20.000  зкз.

69  т.  Муқовали.  —   [74-1536]

Основы  экономики  и  управления  производством-  Д л я   руко­

водителей  пром-  производств.

4-4-1.1  С С С Р  иқтисоди 

Экономика  СССР

4.4.1.11  Халқ  хўжалигини  бошқариш 

Управление  народным  хозя йством

1402-  Янги  Меҳнат  з а ф а р л а р н   сари!  [Халқ  хўжалигида].

Т.,  1974.  20  бет.  (Ў зС С Р   «Билим» 

ж а м и я т  

Л екторга  ё р ­

д а м ) . —Текст  охирида.  тузувчн:  Р.  Собнрджонов.—Текст  па-

рал.  ўзб.  ва  рус.  тиллари да. — 20  см.  2.000  экз.  Н а р х с и з . — 

[74-1503]  оп.

4


К  новым  трудов ы м  успехам!  [В  нар-  хоз -ве]-

1403.  Ташкентский 

политехни ческий 

институт. 

Труды... 

Т-,  1973  ©   (М-во  высш.  и  сред-  спец-  образования  У зС С Р )-— 

20  см-

Вып-  99-  Сборник  м атериалов  по  итогам  яаучно-исследова- тельских  работ  факультета  «Автоматизированные  системы  уп­

равления»  Т а ш П И  

за 

1972 


год.  85с.  —   299  экз.  17  к. 

— 

[74-683  ж]  опФ

%

4 41-161  Ўзбекистон  ССР  иқтисоди Экономика  Узбекской  ССР

1404.  Нуруллаев  Т.  Халқ  хўжалигида  оптимал  планлаш- 

тирнш  усуллари.  [Ўзбекистонда]. 

Т.,  «Ўзбекистон»,  1973 

©   18  бет.  (Фан  ҳақида  суҳбатляр-  №   1 9 ) —20  су-  9-  759  з кз-

4  т.—[74-1404]

Нуруллаев  Т-  Методы  оптимального  планирования  в  народ­

ном  хозяйстве  [Узбекистана]-

Ф 1405-  Вопросы  рационального  использования  природных  ре­сурсов  Узбекистана  [Сборник  статей-  Отв.  ред-:  А-  А-  Азатьян]. 

Т.,  1973  ©  

109  с. 

(М-во 


высш. 

и  сред. 

спец.  о б р а зо в а ­

ния  УзССР.  Ташк-  ин-т  нар-  хоз-ва-  Науч-  зап  Вып-  77)-— Спи­

сок  лит.:  с  107-108.  (22  назв.)  —   20  см. 

600  экз.  54  к.  — 

[74-617  ж]  оп

-  •


•  

1406.  Производительные  с и л ы  Узбекистана  и  перспективы их  развития-  Изд-  2-е,  доп-  и  перераб-  [Ред-  коллегия:-. 

К.  Н-  Бедрннцев  (отв-  ред  )  и  др ] 

Т-,  «Фан».  1974-  ©

367  с.  (АНУзССР.  Совет  по  изучению 

произвол,  сил- 

Ин-т 


экономики).—22  см.  1.000  экз.  2  р.  84  к.  В  пер.— [74-1412]

5


И СТ О Р И Я   И С Т О Р И Ч Е С К И Е   НАУКИ

(М еждународны е  отношения 

после 

1945 


г.,  внешняя 

и 

внутренняя политика 

социалистических 

стран 

после 


установления  народной  власти,  развиваю щ ихся  стран  после

провозглашения  независимости — см.  7)

5-2-3  С С С Р  тарихи

История  СССР

1407-  Ўзбекистон  ССР  тарихи  материаллари- 

[Туплам- 

М асъул  м уҳаррирлар:  Ҳ. 3.  Зияев,  Ғ. Р.  Рашидов,  К. О-Оқи- 

лов]. 


Т.,  «Фан»,  1974.  197  бет.  (У зС С Р   ФА.  Тарих  ин­

т и ) — 20  см.  200  экз.  85  т.  —  [74-1394]

М атериалы  по  истории  Узбекистана-

5-3  Археология-  Этнография

1408.  А б д у л л а е в  Т. 

К а та л о г  медных и медночеканных  изде­

лий  Узбекистана  V I I I — X  вв.  [Отв-  ред-  А-  С-  Морозова].

Т.,  «Фан»,  1974.  83  с.; 

8  л.  ил. 

(АН 

УзССР.  Музей  исто­рии  народов  Узбекистана  им.  М.  Т-  А й б е к а ) — 22  см-  1-  000 зкз-

70  к.  В  пер.—[74-1414] 

\

0Х А Л ҚА Р О   К О М М У Н И С Т И К   ҲАРАКАТ 

К О М М У Н И С Т И К   ВА  И Ш Ч И   П А Р Т И Я Л А Р

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е   К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Е   Д В И ­

Ж Е Н И Е -  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И Е   И  Р А Б О Ч И Е

П А Р Т И И

6.2-1  Совет  Иттифоқи  Коммунистик  партияси  ( К П С С )  

Коммунистическая  партия  Советского  Союза  ( К П С С )

6.2.11  Умумий  м ас а л а л а р .  КПСС  Программаси.  КПСС  Устави

Общие  вопросы.  П рограм ма  КПСС.  Устав  КПСС

•  


*

1409.  КПСС-  МК-  Совет  Социалистик  Республикалар!!  Ит- 

тифоқининг  барча  сайловчилари,  г р а ж д а н л а р и г а   Совет  И тти ­

фоқи  Коммунистик  партияси  М арказий   Комитетннинг  муро- 

ж аати . 

Т.,  «Ўзбекистон»,  1974.  16  бет—20 см. 5.000 экз.

3  т.— [74-1488]

КПСС.  Ц К.  Обращение  Центрального  Комитета  Коммуни­

стической  партии  Советского  Союза  ко  всем  избирателям, 

гр а ж д а н а м   Союза  Советских  Социалистических  Республик-

б.  ТАРИХ.  Т А Р И

Х

ИИ  Ф А Н Л А Р6

6.  2.  14  КПССнинг  д а в л а т ,  хўж алик  ва  маданий  қурилишига

раҳбарлиги

Руководство  КПСС  государственным,  хозяйственным

и  культурным  строительством

1410-  Пак-  Д-  Н-  Партийное  руководство  народны м  хозяйст­

вом  в  период  коммунистического  строительства- 

Т-, 

«Фан»,  1974  (6)  152  с.  (М-во  высш-  и  сред-  спец-  образования УзССР.  Ташк.  гос.  ун-т  им.  В.  И.  Л е н и н а ) . —  Список 

л и т.: 

с.  142-151.—22  см.  500  экз.  1  р.  15  к.  В  пер.— [74-1554]

6-2  171  Ўзбекистон  ССР  Коммунистик  партияси.  Махаллий 

партия  ташкилотлари.  Бошланғич  партия  ташкилотлари

Коммунистическая  партия  Узбекской  ССР.  Местные  пар­

тийные  организации.  Первичные  партийные  организац ии

1411.  Турсунов  Ҳ.  Совет  Ўзбекистонининг  50  йиллиги.

Т.,  «Ўзбекистон»,  1974  ©   39  бет.  (Ў зС СР  «Билим» 

ж амия- 


ти.  №   3 ) .— 20  см.  11.988  экз.  6  т.—[74-1492]

Турсунов  X.  Пятидесятилетие  Советского  Узбекистана.

7  Х А Л Қ А Р О   МУНОСАБАТЛАР-  Д А В Л А Т Л А Р Н И Н Г

ТА Ш ҚИ   ВА  И Ч КИ  СИЁСАТИ

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я .  В Н Е Ш Н Я Я   И 

В Н У Т Р Е Н Н Я Я   П О Л И Т И К А   ГОСУДА РСТВ

(М еждународные  отношения  до  1945  г.  история  внешней  и 

внутренней  политики  социалистических  стран  до  установления 

народной  власти,  развивающихся  стран  до  провозглашения

независимости — см.  5)

7.1  Халқаро  м уносабатлар

%

М еж дународные  отношения1412- 

Юсупов  Э-,  Исмоилов  Ф.  Ленинча  тинчлик  сиёсати — 

ам алда. 

Т-.  «Ёш  гвардия»,  1974  ©   54  бет-  (Пропагандист- 

л ар га  ё р д а м ) . —  17  см.  15-000  экз.  6 т . — [74-1580]

Юсупов  Э-,  Исмаилов  Ф -Л е н и н с к а я   политика  мира — в 

действии-7.2-1  С С С Р нинг  таш қи  сиёсати.  С С С Р д а  коммунистик

қурилиш


Внешняя  политика  С С С Р  Коммунистическое  строи­

тельство  в  СССР

7.2.11  СССРнинг  таш қи  сиёсати 

Внешняя  политика  СССР1413-  Исҳоқбоев  А -  Бнзнинг  ватанимиз —  Совет  Иттифоқи- 

Т.,  «Ўзбекистон»,  1974  ©   39  бет. 

(Ў зС С Р   «Билим»  ж а ­

м и я т   №   11).  —  20  см.  13.  988  экз.  6  т.  —   [74-1582]Исхакбаев  А-  Н а ш а   Родина —  Советский  Союз-

7.2-121-1  Ўзбекистон  С С Р д а  коммунистик  қурилиш

Коммунистическое  строительство  в  Узбекской  ССР

Турсунов  Ҳ .  Совет  Узбекистонининг  50  йиллиги.— Қ аранг 

1411.

#

ФФ 

ф

1414-18.  Р ав н ая   среди  р ав н ых.  [УзССР]. Т.,  1974 

20  с .  (Узб.  о-во  д р у ж б ы  и  культ,  связи  с  зарубеж .  странами. 

К  50-летию  образования  УзССР  и  Компартии  У збекистана).— 

20  см.  8.000  экз.  Б.  ц.— [74-1429]

То  же-  ©  23  с-— На  англ-  яз-— [74-14431-

То  же.  ©  20  с-— На  араб-  яз.— [74-1434].

То  же- ©  23  с-— На  нспан-  яз-—[74-14351-

То  же.  ©   22  с— На  франц-  яз.— [74-1444].

9  ХА ЛКАРО  Ё Ш Л А Р   ҲАРАКАТИ

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е   Д В И Ж Е Н И Е   М О Л О Д Ё Ж И

9.2.1  Бутуниттифок  Ленинчи  Коммунистик  Ёшлар  Союзи

В Л К С М )   Совет  ёшлари

Всесоюзный  Ленинский  Коммунистический  Союз 

Молодежи  ( В Л К С М ) .   Советская  молодежь

1419. 


П ам ятка  участника  Всесоюзного  Ленинского 

зач е­


та. 

Нукус,  «Қ ар ақ ал п ақ стан » ,  1974.  16  с.— 20  см.  5.000 

экз.  Б.  ц.—[74-1425]

8


Г О С У Д А Р С Т В О  И  П Р А В О.  Ю Р И Д И Ч Е С К И Е   НАУКИ

10.  3.  1  СССР  д а в л а ти   ва  ҳуқуқи 

Государство  и  право  СССР

1420.  А ъ зам х ў ж аев   А.  Ўзбекистон  С С Рнинг  таш кил  топи- 

ши  ва  ривожланиши.  [Масъул  муҳарир  III.  3.  У р а з а ев].

Т.,  «Фаи», 1974.  356  бет.    22  см.  2 0 0 0   экз.  2с-  64т.  М у қ о в а­

ли.—[74-1391]

А г з а м х о д ж а е в  А.  О бразование  и  развитие  Узбекской  С С Р .

1421.  Брежнев  Л .  И.  Х амм а 

парса 


х а л қ   бахт-саодати 

учуй,  совет  кишиси  учун.  Москва 

Шаҳар 

Бауман  с з йлов  о к р у ­ги  сайловчилари  билан  бўлган  учраш увда  сўзланган  нутқ. 

1974  й-  14  июнь. 

Т-,  «Ўзбекистон»,  1974.  32  б е т . — 20см .

10.000  экз.  Зт.—[74-1539]

Брежнев  Л .  И.  Все  для  блага  народа,  во  имя  советского 

человека.  Речь  на  встрече  с  избирателями  Б аум ан ,  избирал* 

округа  г.  М осквы  от  14  нюня  1974  г.

КПСС.  МК.  Совет  Социалистик 

Республикалар!! 

Итти- 


фоқининг  барча  сайловчилари,  гр а ж д а н л а р и г а 

Совет  Итти­

ф о қ   Коммунистик  партияси  М арказий  Комитетининг  муро- 

ж аати.  —*  Қ а р ан г  1409

1422.  Раззоков  Д .  Олий  Совет— С С С Р д а  олий 

ва кола т- 

ли  орган. 

Т .,  1974.  16  бет.  (ЎзССР  «Билим»  жамияти. 

Л екторга  ё р д а м ) .  —  19  см.  1.500  экз.  Нархсиз.  —  [74-1499]оп

Р а зза к о в   Д.  Верховный  Совет  —   высший  представитель­

ный  орган  в  СССР.

1423.  ЎзССР.  Олий  Совет.  Чакирик,  8.  Сессия,  6.  Сакки- 

зинчи  чакирик..-  м а ж л и с л ари.  Олтинчи  сессия- 

1973  й.  20-21 

дек.  Стенографнк  хисобот. 

Т.,  ЎзССР  Олий  Советининг 

нашри,  1974.  292  бет.  —  Текст  парал.  ўзбек  ва  рус  т и л л ари- 

да.  —   22  см.  2.000  экз.  65  т.  Муқовали.  —  [74-1589]

УзССР.  Верховный  Совет.  Созыв,  8-й.  Сессия,  6-я. 

З а с е ­

дания...  восьмого  созыва.  Шестая  сессия.  20-21 

дек. 


1973  г. 

Стеногр.  отчет.

• 1424.  Абдумаджидов  Г.  Развитие  законодательства  в  рас-  . следовании 

преступлений. 

Т.. 

«Медицина», 1974  ©  

110  с.  —  20  см.  5.000  экз.  31  к.—[74-1562]

10  Д А

В

ЛАТ  ВА  ҲУҚУҚ.  ҲУҚУҚ  Ф А Н Л А Р И9

• 

1425.  Камилов  К.  К.  Советы  —   источник  воплощения про­

летарского  интернационализма  и  укрепления  д р у ж б ы 

наро­


дов  СССР.  В  помощь  лектору. 

Т.,  1974.  21  с.  (О-во  « З н а­

ние»  .УзССР).  —  20  см.  1.500  экз.  Б .  ц.  —  (74-1517]

13  ФАН.  Ф А Н Ш У Н О С Л И К  

НАУКА.  Н А У К О В Е Д Е Н И Е

1426.  Фан  ва  техника  янгиликлари.  (Ё ш лар  фан-техника янгилнклари  ҳ а қ и д а ).  Адабиётларнннг  қнсқача  аннотацияли 

тавсия  рўйхати. 

Т.,  1973.  21  бет. 

(А.  Навонй 

номидаги 

ЎзССР  д а в л а т  

кутубхонаси. 

Миллий 


библиогр. 

бўлимн. 


У зССР  ва  Ўзбекистон  Коммуннстик  партиясининг  50  йилли­

гига).  —Текст  охирида  тузувчи:  М.  Абдуалимова.— 20  см.  500 з кз.  Бепул. —  [74-1508]  оп

Новое  в  науке  и  технике  .Краткий  аннотир.  список  лит.

1427.  Х ўж аева  Ф.  Фан  коммунизм  хизм атида. 

Т.,  «Ўз­

бекистон», 

1973  ©   40  бет. 

(У зС С Р 

«Билим» 


ж а м и я т  

№   89).—  20  см.  12.562  экз.  6  т.— [74-1407]

Х одж аева  Ф.  Н а у к а   на  служ бе  коммунизма.

*

• »

1428.  Б а р а б а ш   В.  В.  Таш кент  —  научный  и  культурный 

центр  Советского  Узбекистана.  (В  помощь  л ек то р у ). 

Т., 


1974.  20 с.  (О-во  «Знание»  УзССР.  К 50-летию  У зС СР  и  Ком­

партии  У збекистана).  —   19  см.  1.500  экз.  Б.  ц.  —  (74-1521]оп

1429.  Садыков  А.  З н а м ен ател ь н а я   д а т а  отечественной  н а­

уки.  1250-летие  АН  СССР]. 

Т.,  «Фан»,  1974.  51  с.— 20  см.

3.000  экз.  И   к.  —  (74-1419]

14  К И Б Е Р Н Е Т И К А .  С Е М И О Т И К А .  И Н Ф О Р М А Т И К А

%

1430.  Вопросы  кибернетики.  (Сборник  статей.  Ред.  колле­гия:  В.  К. 

Кабулов 


(отв. 

ред.) 


и  др.] 

Т.,  1974.  (АН 

У зС С Р.  Труды  Ин-та  кибернетики  с  В ычислит,  центром) . —  

20  см.


В ып.  66.  175 с.  —  Списки  лит.  в  конце  статей— 500  экз. 

50  к.  — [74-682ж]  оп15  Т А Б И И Й   Ф А Н Л А Р

Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е  НАУКИ

15.  2  Ф изика-математика  ф анлари 

Физико-математические  науки

1431.  Техникавий  механика.  Контрол  топшириқлар. 

Ма- 


ш инасозликдан  бошқа  ихтисос  берадиган  сиртқи 

техникум* 

ларнннг  ўқувчилари  учун.  (220  соатлик 

ўқув  программаси 

ва  қисқача  методик 

кўрсатм алар  билан). 

Г.,  «Ўқитув­

чи»,  1974  ©   118  бет,  расм.  (С С С Р  Олнй  ва  махсус  Ўрта  т а ъ ­

лим  м-лиги).—©   «Высш.  школа»,  1971.— Текст  охирида  авт.: 

Д .  М.  Шифрии.  —  21  см.  8.000  экз.  28  т.  —   [74-1398]

Техническая  механика.  Контрольные  задания  для  учащ их­

ся  техникумов.

1432.  Шчеглов  В.  П.  Астрономия 

ииститути 

100  ёшда. 

[Масъул  мухаррир  А.  К.  Кодиров]. 

Т.,  «Фан»,  1974.  27  бет, 

расм.  —   20  см.  2.000  экз.  5  т.  —  74-1399]

Щеглов  В.  П.  Институту  астрономии  —  100  лет.

• 1433.  Вопросы  вычислительной  и  прикладной  математики 

[Сборник  статей.  Ред.  коллегия:...  В.  К.  Кабулов 

(отв.  ред.)

и  др.] 


Т.,  1974.  (АН  УзССР.  Труды  Ин-та  кибернетики  с 

В ычислит,  центром).  —  20  см.

В ып.  24.  240  с.  —  Списки  лит.  в  конце  статей.  —   500  экз. 

50  к.  — [74-645ж]  оп

1434.  Всесоюзный  симпозиум  по  физико-химическим  осно­

вам  применения  и  направленного  синтеза  поверхностно 

а к ­

тивных  веществ.  Ташкент.  1974.  Тезисы  докладов  и  сообще­ний. 

Т.,  «Фан».  1974.  229  с.  (Нац.  ком.  С С С Р   по  поверх­

ностно-активным  веществам.  Науч.  совет  АН  С С С Р   по  физ.- 

хим.  механике  и  коллоидной  химии.  АН 

У зС С Р ).  —  20  см. 

800  экз.  91  к.  —  [74-1592]

15.  3  Химия  фанлари 

Химические  науки

1435.  Покровская  Г.  В.,  Чернов  В.  С.  Органик  химия.  Туза- 

тилган  ва  тўлдирилган  русча  2-нашридан  тарж .  Совет савдоси 

ва  умумий  овқатланиш   техникумларининг  товаршунос  ҳам- 

д а  технология  бўлимлари  учун  ўқув  қўлл. 

Т .   .«Ўқитув*

и


чи»,  1974  ©   216  бет,  раем.  —©   «Высш.  школа»,  1966.  —  22 

см.  10.000  экз.  44  т  .Муқовали.  —  [74-1393]

Покровская  Г.  В., 

Чернов  В.  С. 

Органическая 

химия. 


Учеб.  пособие  для  техникумов  советской  торговли.

1436. 


Юнусов  С.  Ю.  Ордена  Трудового  Красного  З н а м е н и 

Институт  химии  растительных  веществ. 

Т.,  «Фан»,  1974. 

30  с.  (АН  У зС С Р ).  —  22  см.  250  экз.  15  к.  —  [74-1565]

15.  4  Геология-география  фанлари.  Ўлкашунослик 

Геолого-географические  науки.  Краеведение

1437.  Арифханова  М.  Поле  ветра  над  Средней  Азией  при прорывных  южных  циклопах. 

Т.,  «Фан», 

1974.  310  с. 

(М-во  в ысш.  и  сред.  спец.  образования  УзССР.  Ташк. 

поли­

техи.  ин-т  им.  А.  Р.  Б еруни).  —  Список  лит.:  с.  302-307  —  20  см.  500  экз.  75  к. —  [74-1418]

1438.  Ганиев  К.  Г.  Испарение  в  средней  и  верхней  частях 

бассейна  р.  Сырдарьи. 

Т.,  «Фан», 

1974  ©   79  с.  (М-во

геологии  УзССР.  Науч.-произв.  гидрогеол.  объединение).  — 

Список  лит.:  с.  75-78.  —   22  см.  650  экз.  53  к.  —   [74-1559]

1439.  Методические  рекомендации 

по 

прогнозированию лавин  из  свежевыпавш его  снега.  Сост.: 

Г.  Г.  Харитонов. 

Под  ред.  Ю.  Д .  Москалева. 

Т.,  1974.  21  с.  (Гл.  упр-гид- 

ро м етсл уж бы  при  Совете  Министров  СССР.  Среднеаз 

реги­


он.  науч.-исслед.  гидрометеорол.  ин-т).  —   20 

см. 


300 

экз.


Б. ц. — [74-1421]

15.  5  Биология  ф анлари 

Биологические  науки

1440.  Определитель  растений  Средней  Азии.  Критический 

конспект  флоры.  [Ред.  коллегия:  А.  Я.  Бутков  и  др.] 

Т-, 


«Фан»  ,1974  ©   —  Тит.  л.  на  рус.  и  латин-  яз.  —  27  см.

Т.  4.  Сост.:  М.  Н.  Абдуллаева,  Т.  А.  Адылов.  О.  Н.  Б о н ­

даренко  и  др.  Ред.:  М.  Г.  Пахомова.  274  с.— 1.500  экз.  2  руб. 

44  к.  В  пер. — [74-1553]

1441.  Позвоночные  ж ивотные  Ферганской  долины.  (Отв. 

ред.  Г.  С.  Султанов]. 

Т.,  «Фан»  ©   218с. 

(АН  УзССР. 

Ин-т  зоологии  и  паразитологии)— Список  лит.:  с.  210.— 22 см. 

750  экз.  1  р.  64  к.  В  пер. —  [74-1555]

12


1442. 

Распространение  и  природные  запасы   полезных  рас­

тений  Узбекистана.  (Сборник 

трудов). 

Т.,  «Фан»,  1974. 

(АН  УзССР.  Ин-т  ботаники).— 22  см-

Вып.  1.  232  с.— Списки  лит. 

в  конце  статей.—500 

экз. 

1р-—[74-647ж]16  ТЕХН ИКА.  САНОАТ 

ТЕХН ИКА.  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

16.  1  Умумий  м а с а л а л а р  

Общие 

вопросы


1443-47.  Опыт  индустриализации  Советского  Узбекистана. 

Т.,  1974  (С)  23  с-  (Узб.  о-во  друж бы   и  культ,  связи  с  зарубеж . 

с т р а н ам и ).— 20  см.  8.000  экз.  Б.  ц.  —[74-1431]

То  же. ©   22  с.  — Н з   англ.  яз.  — [74-1436]

То  же.  ©   24  с. —  На  араб.  яз. — [74-1446]

То  же.  (С)  24  с.  —  На  испан.  яз.  —  [74-1438]

То  же.  (С)  22  с.— На  франц.  яз.—(74-1433]

16-  2  Умумтехник  ф анлар 

Общетехнические  дисциплины

1448.  Коржавии  Б.  Б.,  Лебедев  О.  В.  Основы  инженерного 

анали за  технических  решений.  Учеб.  пособие. 

Т., 


1974. 

134 с.  (М-во  сельск.  хоз-ва  СССР.  Ташк.  ин-т  инженеров  ир­

ригации  и  механизации  сельск.  хоз-ва)-— Список  лит.:  с.  132- 

1 3 3 — 22  см.  300  экз.  21  к.— [74-1515]

*

16.  3  Қурилиш 

Строительство

1449.  Каримов  Ф-  А\еҳнатни  ташкил  этишнинг 

такомил- 

лаштирнлиши.  '( Ў з С С Р   темир-бетон 

махсулотларн 

ишлаб 

чнқарувчи  корхоналар  мисолида). Т.,  1974.  13  бет. 

(ЎзССР  «Билим»  жамияти.  Л екторга  ё р д а м ) — 20  см.  1.200 

экз.  Н архсиз.—[74-1495]

Каримов  Ф.  Со вершенствование  организации  труда.

13

4


ф

ф 

ф1450. 

Матниязов  М.  Ч а р в а к с к а я  

ГЭС—одна  из  головных 

строек  Узбекистана.  (В  помощь  л ек т о р у )- 

Т.,  1974.  19с. 

(О-во  «Знание»  У зС С Р.  К  50-летию  У зС С Р  

и 

Компартии У збеки стана). —  20  см.  2.000  экз.  Б.  ц. — [74-1525]  оп

1451-  Нурманов  А.  Н.  Мелиорация  засоленных 

земель  в 

современной  дельте  реки  Аму-Дарьи. 

Нукус,  « Қ а р а қ а л ­

пақстан», 

1973  (6)  204  с.— Список  лит.:  с.  201-202.—22  см.

1.000  экз.  1  р-  10  к.  В  пер.— (74-1563]

1452.  Останков  А.  Г.-,  Коржавин 

Б.  Б.,  Гольдман 

Э.  А-

Бетонные  р аб о ты  в  гидротехническом  строительстве,  (Техно­логия  полимерных  покрытий  гидросооружений 

и  оборудова'- 

н и я).  Учеб.  пособие  для  курсов 

повышения 

квалификации 

инж.-техн.  работников. 

Т.,  1974.  87 с.  (Ташк.  ин-т  инже­

неров  ирригации  и  механизации 

сельск. 

хоз-ва). — Список 

лит.:  84-85.  — 20  см.  500  экз.  50 к. —  [74-1527]  оп

1453.  Останков  А-  Г.,  Троицкая  Т.  Н.  З е м л я н ые  работы  в 

гидромелиоративном 

и 

гидротехническом строительстве. 

(Стр*во  и  поддержание 

регулирующих 

сооружений).  Учеб. 

пособие  для  курсов  повышения  квалификации. 

Т.,  1974. 

86  с.  (Ташк-  ин-т  инженеров  ирригации  и  механизации  сель­

ск.  хоз-ва).—Список  лит.:  с.  84-85.—20  см.  500  экз.  18  к . — 

[74-1526]  оп

1454.  Сборник  единичных  расценок  для  составления  смет 

на  ремонтно-строительные  р аб о ты  по  з а к а з а м  

населения  в 

Узбекской  ССР,  разработанный 

на  основании  прейскуранта' 

№   Б  6604- 

Т.,  1974.  468с.  (М-во  б ытового  обслуживания 

населения  У з С С Р ).  —  В  вып.  дан.  сост.: 

В.  А.  Сотников, 

Н . З .   Лин,  В. И.  Самойлов  и  др. — 27  см.  1.500  экз.  Б. ц-В 

пер.—(74-1423]

16-  4  Энергетика

1455.  Руководящие  указания  по  производству  переключе­

ний  в  электрических 

распределительны х 

устройствах  элек­

трических  станций  и  подстанций 

Т.,  1974.  52  с . — 20  см. 

400  экз.  Б-  ц. — [74-1568]

1456.  Сборник  алгоритмов  и  программ  для  ЭЦВМ   «Минск- 

32».  Прзкт.  пособие  по 

эксплуатации 

и  программированию 

ЭВМ. 

Т.,  1974.  135  с.  (М-во  высш.  и сред.  спец.  образо­вания  УзССР.  Ташк.  ин-т  нар.  хоз-ва).— Список  лит.:  с.  134.— 

22  см.  2.000  экз.  33  к.—[74-1424]

14


16.  7  Металларни  қайта  ишлаш 

Обработка  металлов

1457.  Меликов  В.  В.,  Чал аб аев   X.  Ч.  Автоматическая  нап­л а в к а   износостойких  сплавов. 

Т.,  «Узбекистан»,  1974  ©  

112  с.— Список  лит.:  с.  111.— 20  см.  2.000  экз.  33  к.— [74-1417]

16.10  Химия  технологияси 

Химическая  технология

1458.  Ташкентский  политехнический 

институт. 

Труды... 

Т .,  1973  ©   (М-во  в ысш.  и  сред-  спец.  образования  У з С С Р ).—

20  см.


Вып.  107.  Сборник  материалов  по  итогам  научно-исследо­

вательских  работ  химико-технологического  факультета  Таш- 

П И   за  1972-1973  гг.  [Ред.  коллегия:  М.  И.  Ниязов  (отв.  ред.) 

и  др.]  243  с.;  1  л.  т аб л .—299  экз.  63  к.—[74-648  ж]  оп

16.  12  Енгил  саноат

Ф

Л е гк а я  промышленность

*

1459.  Тошкент  Тўқимачилик  ва  енгил  саноат  институти 

Тошкент  Тўқимачилик  ва  енгил  саноат 

ин-тига  кирувчилар 

учун  қисқача  справочник-  (Масъул  ред.  К.  Т.  Умаров).

Т.,  1974.  22  бет,  раем.  (ЎзССР  Олий  ва  ўрта  махсус  таълим 

м-лиги...)— Текст  охирида  тузувчи:  Р.  Каримов-— 19  см.  1.000 

экз.  Н архсиз.— [74-1547]

1460.  Инструкция  по  вторичной  сортировке  (2  хиля)  шку* 

рок  к а р а к у л я   чистопородного  черного 

невыделанного  (ква* 

шеного). 

Т-,  1974.  38  с.  (М-во  сельск.  хоз-ва  У зССР.  Гл. 

упр.  с.-х.  н а у к и ).—22  см.  1.000  экз.  16  к— [74-1571]

1461. Ташкентский  институт  текстильной  и легкой промыш­

ленности.  Краткий  справочник  д л я   поступающих... 

Т., 


1974.  22с.  (М-во  высш.  и  сред.  спец. образования  УзССР...) — 

В  конце  текста  сост.:  Р.  К.  Каримов.— 20  см.  1.000 экз.  Б. ц.—  

[74-1547]

15-


1462. 

Ц ентральный 

научно-исследовательский 

институт 

хлопкоочистительной 

промышленности. 

Сборник  научно-ис­

следовательских  работ. 

Т.,  1973  ©   (М-во  легкой  пром­

ети  С С С Р ) . —22  см.

Вып.  15  [Ред.  коллегия:  Г.  А.  Тихомиров  (гл.  ред.)  и  др.]

175  с.  с  черт.;  2  л.  черт.—500  экз.  60  к.—[74-686ж]• 

1463.  Шелкокручение  П рограм м а  для сред. 

спец.  учеб. 

заведений  по  специальности  «Кокономотание  и  шелкокруче­

ние». 


Т.,  1973.  22  с.  (М-во  высш.  и  сред.  спец.  о бразова­

ния  УзССР-  Учеб.-метод. 

к а б и н е т ).— Список  лит.:  с.  21-22.— 

В  вып.  дан. 

авт.: 

С.  С.  С аи д м у рато в.—20 см- 

500 


экз. 

Б .  ц-— [74-1566]

17  Қ И Ш Л О Қ   ВА  У РМ О Н   Х Ў Ж А Л И Г И .  Қ И Ш Л О Қ   ХЎЖА- 

Л И К   ВА  ЎРМОН 

Х Ў Ж А Л И Г И  

Ф А Н Л А Р И  

С Е Л Ь С К О Е   И  Л Е С Н О Е   Х О З Я Й С Т В О .  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й ­

С Т В Е Н Н Ы Е  И  Л Е С О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е   НАУКИ

#

17.  1  Умумий  м а с а л а л а р  Общие 

вопросы


1464.  Вопросы  землепользования,  землеустройства  и  рай­

онной  сельскохозяйственной 

планировки. 

[Сборник  стате й. 

Отв.  ред.  П.  К-  Татур]. 

Т.,  1974.  ©   (М-во  сельск.  хоз  па 

У зС С Р .  Гл.  упр.  с.-х.  н ау к и ).— 22  см.

Вып.  2.  310  с.—500  экз.  2  р.  08  к.  В  пер.—[74-650ж]

1465-69.  Опыт  социалистического  преобразования 

сельс­

кого  хозяйства  Узбекистана. 1

.,  1974  ©   22  с.  (Узб.  о-во 

д р у ж б ы  и  культ,  связи  с  зар у б еж .  странами.  К  50-летию  о б ­

разования  У зССР  и  Компартии  Узбекистана)-— 20  см.  8.000 

э к з .   Б.  ц.  —  [74-1430]

То  же.  ©   22  с.— На  англ.  яз.— (74-1439]  .

То  же.  ©   24  с.— На  араб,  яз.— [74-1445]

То  же.  ©   20  с.— Н а  испан.  яз.—(74-1441]

%

То  же.  ©   23  с.— Н а  франц.  яз-  —   (74-1432]16

17.  2  Қишлоқ  ва  ўрмон  хўжалигининг  техник  асослари

Технические  основы 

сельского  и  лесного  хозяйства  1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал