Учебно-методическое пособие Integrated learning to English languageжүктеу 5.01 Kb.

бет6/26
Дата29.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Part of the world 
географиялық жағдайы 
Geographic location 
Жергілікті халық 
Indigenous people 
игеру 
Reclaim 
қоныстандыру 
Settlement 
экспедиция 
Expedition 
саяхатшы 
Traveler 

62
 
 
зерттеуші 
Explorer 
ғылым мен техника жетістіктері 
Science and technique 
achievements 
Зерттеудің нәтижесі 
Research findings 
нәсіл 
Race 
Нәсілдік белгілер 
Racial factors 
нәсіларалық топтардыңк 
Interracial groups 
табиғи факторлар 
Natural factors 
тарихи себептер 
Historical causes 
нәсілдердің теңдігі 
Equality of races 
белгілі бір нәсілдің шыққан және 
орналасқан аймағы 
Region of origin and dense 
resettlement of specific race 
Заттар және 
материалдар 
Бөлшектердің таралуы 
Expansion of particles 
 
сұйық 
Liquid 
газ 
Gas 
зат 
Material  
заттардың қатты, сұйық және газ 
күйіндегі құрылымы 
Structures of solid, liquid and 
gaseous material 
аққыштығын 
Fluidity 
тығыздық 
Density 
жылу 
Warmth 
электрөткізгіштік 
Conductivity 
созылмалық 
Pliability 
иілгіштік 
Plasticity 
Заттардың агрегаттық күйі 
Aggregate state of material 
өзгеруе 
Alteration 
физикалық құбылыстар 
Physical phenomenon 
химиялық құбылыстар 
Chemical phenomenon 
булану 
Evaporation 
тұну 
Desilting 
ажырату 
Distillation 
сузу 
Filtration 
классификация 
Classification 
ерігіштік 
Solubility 
ертінді 
Solution 
еріткіш 
Solvent 
Еріген зат 
Dissolbed 
Ерітіндіде еріген заттың 
массалық үлесі  
Mass fraction of dissolved 
material in the solution 
металл 
Metal 
Металл емес 
Non-metal 
қоспалардың түрлері және бөлу 
әдістерін ұсыну 
Sorts of mixture and offer 
ways of their division 
табиғи заттар 
Natural materials 
Заттарды жасау 
Formation of materials 
Жасанды заттар 
Artificial materials 
Зат алу 
Receiving materials 
Тірі және өлі 
табиғаттағы 
табиғаттағы заттардың 
айналымы 
Cycle of materials in nature 

63
 
 
үдерістер 
желдету 
Aeolation 
таудың жасалуы
 
Orogeny 
климаттық процестер 
Climatic processes 
қозғалыс 
Movement 
тыныс 
Breathing 
Өсу және даму 
Growth and development 
сезімталдық 
Sensibility 
көбейу 
Multiplication 
бөліну 
Discharge 
қорек 
Nutrition 
Тірі ағза  
Living organisms 
фотосинтез процесі 
Process of photosynthesis 
Энергия және қозғалыс  энергия 
Energy 
жылу  энергиясы 
Heat energy 
жарық энергиясы 
Light energy 
химиялық энергия 
Chemical energy 
механикалық энергия 
Mechanical energy 
электр энергиясы 
Electrical energy 
калория 
Calories 
Энергияның сақталу заңы  
Law on energy conservation 
 Энергияның түрі 
Types of energy 
температура 
Temperature 
термометр 
Thermometer 
тірі және өлі табиғат 
Natural and artificial nature 
Дененің қозғалысы 
Body movement 
Ауырлық күші 
Force of gravity 
Серпімділік күші 
Elastic force 
Үйкеліс қүші 
Friction force 
 Архимед күші 
Archimedes’ principle 
6-сынып 
Ғылым әлемі 
тәуелсіз 
Independent  
тәуелді 
Dependent 
бақыланатын 
Controlled 
айнымалы 
Changeable 
Нақты мәндер 
Precise data 
СИ өлшем бірліктері  
Units of measurement in SU 
графикалық ұсыну 
Present graphically 
алынған деректер 
Received data 
алынған деректерді әртүрде 
көрсету 
Present received conclusion in 
various form 
Ғалам. Жер. Адам 
Жердің қасиеттерін 
Property of the Earth   
салыстыру 
Compare 
Жерде өмірдің пайда болуы 
Advent of life on Earth 
географиялық карталар 
Geographical maps 
шартты белгілер 
Symbols 
арақашықтық 
Distance 
масштаб 
Scope 
географиялық координаттары 
Geographical coordinates 
сағаттық белдеулер 
Time zones 
мұхиттардың табиғи 
Particular qualities of ocean 

64
 
 
ерекшеліктері  
nature 
заңдылық 
Regularity 
халықты орналастыру 
Population distribution 
тығыздық көрсеткіштері 
Index of density 
халық 
Population 
Заттар және 
материалдар 
атом 
Atom 
молекулы 
Molecule 
қарапайым заттар 
Simple material 
күрделі заттар 
Complex material 
атомның негізгі бөлшектерін 
және олардың орналасуы 
Atom particles and their 
arrangement in atom 
заттардың қасиеттері 
Property of materials 
балқу және қайнау 
температуралары 
Fusioning and boiling point 
 
Органикалық заттар 
Organic materials 
бейорганикалық заттар 
Non-organic materials 
тірі және өлі табиғатта қышқыл 
орта 
Acid environment in wildlife 
and inanimate nature 
тірі және өлі табиғатта сілтілі 
орта 
Alkaline environment in 
wildlife and inanimate nature 
тірі және өлі табиғатта орта 
Neutral environment in 
wildlife and inanimate nature 
бейтараптандыру үдерісі 
Process of neutralization  
жасанды материалдардың 
артықшылықтары мен 
кемшіліктері 
Advantages and limitations of 
natural and artificial materials 
 
қолдану саласы 
Application field 
тұрмыстық химия өнімдері 
chemical specialities 
пайдалы қазбалардың орындары 
Field of extractable resources 
 
пайдалы қазбаларды қайта өңдеу  Field of extractable resources 
 
Тірі және өлі 
табиғаттағы 
үдерістер 
таудың жасалуы 
Orogeny 
желдету 
Aeolation 
табиғаттағы заттардың 
айналымы 
Cycle of materials in nature 
жасушаның негізгі 
компоненттерінің 
процестері 
Basic components of cell 
process 
тірі ағзаларға қатысты 
appropriate for natural 
materials 
3 ағзалардың қоректену типтері 
Types of nutrition of 
organisms 
тамақтану рационы 
Dietary structure 
азық-түлік өнімдері 
Nutrition product 
тыныс алғанда және тыныс 
шығарғандағы  ауа құрамындағы 
айырмашылығы 
Distinction of the content of 
inhaled and exhaled air 
 
тітіркендіргіштерге жауап 
реакциясы 
Response to irritant 
Энергия және қозғалыс  энергия көздері 
Sources of energy 

65
 
 
энергияны шығарумен және 
оның жұтылуымен байланысты 
үдерістер 
Processes occurring with the 
release and absorption of 
energy. 
 
электр энергиясының бірлігін 
атау 
Electric power unit 
электр энергиясының құнын 
есептеу 
Cost of electricity 
энергияны алудың баламалы 
көздерін 
Alternative sources 
қатты денелер, сұйықтар мен 
газдардың қысымдары 
Relativity of pressure 
movement of solids, liquids 
and gases 
 
адам қаңқасының құрылысы 
Skeleton structure of a man 
бұлшық еттің құрылысы 
Muslces structure 
атмосфералық және артериялық 
қысым 
Atmospheric and blood 
pressure 
 
Әрі қарай жаратылыстану, физика, ағылшын тілі, химия пәндерінің сабақ 
жоспарлары ұсынылған:   
-
 
1-сабақ – «Жаратылыстану» пәні; 
-
 
2-сабақ – «Физика» пәні; 
-
 
3-сабақ – «Ағылшын тілі» пәні; 
-
 
4-сабақ – «Химия» пәні. 
 
1-сабақ. «Жаратылыстану» пәні 
 
Сынып: 

Мұғалім: 
Смагулова Гулим Болатовна, №64 мектеп-
лицей, Астана қаласы 
Пәні: 
Жаратылыстану 
Сабақтың тақырыбы: 
Топырақтың ерекшелігі мен құрамы 
Оқу мақсаты: 
Сабақтың соңында оқушылар топырақтың 
табиғаттағы маңызын және пайдасын 
түсінеді. 
Табыс критерийлері 
Барлық оқушылар: 
Көпшілік 
оқушылар: 
Жекелеген 
оқушылар: 
а) Жердегі топырақ неден 
түзілетінін біледі. 
ә)Топырақтың құрамында не барын 
біледі.  
б)Топырақтың табиғаттағы 
маңызын түсінеді. 
а)Топырақ 
құнарлы болу үшін 
не істеу керектігін 
біледі. 
ә)Зерттеу 
жұмыстарын 
жасайды. 
б)Тақырыпқа 
а) Зерттеу 
жұмыстарынан 
қорытынды жаайды. 
б) Ғылыми 
терминдердің 
мағынасын жақсы 
түсінеді және өзі 
қолдана алады. 

66
 
 
сәйкес сөздердің 
ағылшынша 
аудармасын біледі. 
 
Уақыт
ы 
Кезеңдері  Тапсырма    
Тапсырм
аның 
мақсаты 
Мұғалі
м не 
істейді 
Оқушылар 
не істейді  
Ресурст
ар 
8.00 
8.02 
Ұйымдас
тыру 
кезеңі. 
 
 
Психолог
иялық 
ахуал 
тудыру 
Гүлдей өмір 
сүрейік, 
Қызыл, 
жасыл, сары 
боп. Әдемі 
болып 
жүрейік.  
 
 
Балалард
ы бір-
бірімен 
амандаст
ыра 
отырып, 
сабаққа 
деген 
қызығуш
ылықтар
ын ояту. 
 
Оқушы
лармен 
аманда
сып, 
көңіл-
күйлері
н 
көтере 
отыры
п, 
сабаққа 
дайынд
ықтары
н 
бақыла
у. 
Гүлдей 
өмір 
сүрейік, 
Қызыл, 
жасыл, 
сары боп. 
Әдемі 
болып 
жүрейік.  
«Шаттық 
шеңберін» 
құра 
отырып, 
хормен 
айту 
 
8.02 
8.05 
Топтасты
ру  
Қызыл, 
жасыл, сары 
гүлдерді  
тарату арқылы 
үш топқа бөлу 
Өткен 
сабақты 
қайталай 
отырып, 
жаңа 
сабақтың 
тақырыб
ын ашу. 
Осы 
гүлдер
дің 
жайқал
ып 
өсуіне 
нелер 
қажет? 
Оқушылар 
жауап 
береді: 
«Су, ауа, 
жылу, 
жарық, 
топырақ 
т.б» 
Қызыл, 
жасыл, 
сары 
гүлдер  
8.05 
8.08 
Ой 
шақыру 
Сұрақ қою 
арқылы ой 
шақыру. 
Топырақ 
туралы не 
білетінде
рін 
топтасты
ру. 
 
Олай 
болса 
балала
р, 
топыра
қ 
туралы 
не 
білесің
дер? 
 
   
Топырақ 
 
 
 
 
Топырақт
ың 
құрамына:  
құм     
Sand, су  
water,  
саз, тастар 
 
 
 

67
 
 
stones, 
қарашірік 
кіреді. 
 
3.Өсімдік 
үшін 
қоректің 
көзі және 
баспана. 
4.Топырақ
-
өсімдіктер 
өсетін 
жұмсақ, 
борпылдақ 
қабат. 
5.Топырақ 
тау 
жыныстар
ының 
беткі 
қабатында 
ұзақ 
жылдар 
ішінде 
пайда 
болады. 
6. 5-7 см 
топырақты
ң пайда 
болуы 
үшін 200-
ден 2000-
ға дейін 
жыл 
қажет. 
8.08 
8.18 
Топпен 
жұмыс 
Топтарға үш 
сайтты бөліп 
беру арқылы 
1- топ:  
Қазақстанның 
топырақ 
картасы 
туралы 
мәлімет 
Оқушыла
р өздері 
іздене 
отырып, 
білім алу. 
Оқушы
лар 
BILIM 
LAND   
сайтын
ан 
фильм
ді көру 
арқылы 
Бақылап 
жүреді. 
Компью
тер,  
планшет
ноутбук 
т.б  

68
 
 
жинайды. 
http://bilimland
.kz/kk/content/
category/search
#p=1&pn=6&s
=%D1%82%D
0%BE%D0%B
F%D1%8B%D
1%80%D0%B
0&lesson=146
54
  
2-топ: 
Топырақтың 
түрлері 
http://bilimland
.kz/kk/content/
category/search
#p=1&pn=6&s
=%D1%82%D
0%BE%D0%B
F%D1%8B%D
1%80%D0%B
0&lesson=129
45
 
3-топ 
Топырақтың  
бұзылуы және 
ластануы 
http://bilimland
.kz/kk/content/
category/search
#p=1&pn=6&s
=%D1%82%D
0%BE%D0%B
F%D1%8B%D
1%80%D0%B
0&lesson=146
55
   
топыра
қ 
туралы 
мәліме
т 
жинақт
ап, 
постер 
қорғауғ
а 
дайынд
алады 
8.18 
8.27 
Постер 
қорғау 
Әр топқа  
3 мин 
Жинақтаған 
мәліметтерді 
ортаға салады. 
Өзара 
білім 
алмасу 
арқылы, 
нәтижелі 
білімге 
Топтар
ды 
тыңдау 
және 
басқала
рдың 
Әр топ 
өздерінің 
тақырыбы 
бойынша 
және 
тапқан 
Плакат  
Қайшы 
Қарында
ш  т.б 
 

69
 
 
қол 
жеткізу. 
тыңдағ
анын 
қадағал
ау. 
мәліметтер
і бойынша 
ой 
бөліседі. 
8.27 
8.35 
 
 
 
Сараманд
ық 
жұмыс 
Топырақты ақ 
қағаздың 
бетіне салып, 
анықтап қара 
—  Өсімдіктің 
ұсақ 
қалдықтары, 
шіріген 
жәндіктің 
қалдықтары 
байқалады. 
Одан әрі 
анықтай түсу 
үшін тәжірибе 
жасайық. 
 
Сабақтың 
барысынд
а 
айтылған 
мәліметте
рді 
көзбен 
көру, 
қолмен 
ұстап 
көру. 
Қадаға
лайды 
-
тәжірибе. 
Бір кесек 
топырақты 
стакандағ
ы суға 
салайық. 
Не 
байқадық? 
Көпіршіп 
шыққан 
не?     Ауа  
  
  
  
2 –
тәжірибе  
Бір уыс 
топырақты  
темір 
қалбырға  
салып отқа 
қойып 
қыздырай
ық. Оның 
үстіне 
шыны 
ұстайық 
Шынының 
астыңғы 
бетіне су 
тамшылар
ы пайда 
болды. Ол  
қайдан 
шықты? 
Топырақ  
бойында 
ауадан 
басқа тағы 
кітап 

70
 
 
не бар? Су 
  
  
  
3 — 
тәжірибе 
Топырақт
ы одан әрі 
қыздыра 
түсейік. 
Біраздан  
кейін 
көкшіл 
түтін 
шығады 
Бұл  не? 
Топырақ 
ішінде 
жанатыны
н  не бар? 
Топырақта 
түрлі 
қалдықтар, 
шірінділер 
бар. Ол —
 қарашірі
к  
  
  
  
4 — 
тәжірибе 
Шірінді 
жанып 
біткен 
топырақты  
суға салып 
араластыр
айық.  
Лайланған 
суды 
тұндыруға 
қояйық. 
Біраздан 

71
 
 
кейін 
тұнбаның 
астында 
қүм, оның 
үстіне саз 
шөгеді. 
Бұдан 
топырақ 
құрамында 
құм, 
саз барын 
байқадық . 
  
Тәжірибен
і 
қортынды
лау: 
Топырақта 
қарашірік 
көп болса, 
соғұрлым 
топырақ 
құнарлы 
болады. 
Қарашірік  
топыраққа  
қара , 
қоңыр  түс 
береді.  
8.35 
8.40 
Жеке 
жұмыс 
Жұмыс 
дәптері 14 бет 
6- тапсырма 
Әр 
оқушыны
ң 
тақырыпт
ы 
қаншалы
қты 
түсінгені
н 
бақылау 
Бақыла
у  
Сұраққа 
жазбаша 
жауап 
жазу 
Жұмыс 
дәптері 
8.40 
8.42 
 
 
 
Бағалау  
  
 
 
 
Сабақтың 
басында топ 
басшыларына  
топ 
мүшелерінің 
Әр 
оқушыны
ң  сабаққа 
қатысу 
деңгейін 
Бақыла
у  
 
 
 
Әр оқушы 
бағасына 
келісе ме, 
жоқ па топ 
басшылар
Бағалау 
парақша
сы 
 
 

72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.42 
8.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рефлекси
я  
аттарымен 
критерии 
жазылған  
бағалау 
қағазы  
таратылды сол 
арқылы топ 
басшысы 
бағалайды.   
 
Бүгінгі сабақ 
бойынша кері 
байланыс  
бағалау. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқушыла
рдың 
пікірін 
білу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үлесті
рмелі 
қағазда
рды 
тараты
п беру 
ымен ой 
бөліседі. 
 
 
Үлестірме
лік 
қағаздарға 
кері 
байланыс 
жазу 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үлестір
мелі 
қағаздар 
Смайли
ктер. 
Сабақтан кейінгі ойланатын сұрақтар: 
Не сәтті болды?  
 
Не сәтті болмады? 
 
Нені жақсартуға болады? 
 
Мен өз дағдыларымды нені дамыта алдым? 
 
 
2-сабақ. «Физика» пәні 
 
Сынып: 

Мұғалім: 
Канафина Анар 
Пәні: 
Физика  
Сабақтың тақырыбы: 
Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы.Электр кедергісі 
Оқу мақсаты: 
1.  Білімділік:  Ом  заңын  қорытып  шығару,  ток  күші, 
кернеу, кедергілердің  
арасындағы байланысты ашып түсіндіру. 
2.Дамытушылық: 
теориялық 
білімді 
өмірмен 
байланыстыра  отырып,  электр  құралдарының  ток 
көзіне  жалғануын  есте  сақтау,  оқушылардың  ой 
өрісін, 
анықтама,формулаларды 
есте 
сақтау 
қабілеттерін дамыту. 
3.Тәрбиелік:  өз  бетінше  жеке  жұмыс  жасауға, 
жауапкершілікті сезіне білуге, өзіндік шығармашылық 
ізденімпаздыққа тәрбиелеу 
Әдіс 
түсіндіру, сұрақ-жауап, есептеу 
Сабақтың типі 
жаңа сабақ 
Көрнекілігі 
интерактивтік 
тақта, 
семантикалық 
карталар, 
портреттер 
Пәнаралық байланыс 
әдебиет, математика 
 

73
 
 
І.  Ұйымдастыру  (сәлемдесу;  оқушыларды  түгендеу;  сынып  бөлмесінің 
тазалығын  тексеру;  оқушылардың  сабаққа  дайындығын  тексеру  (жұмыс  орны, 
отырыстары, сыртқы түрлері); оқушылардың назарын сабаққа аудару). 
 
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау 
1.Семантикалық  карта  толтыру  (Оқушылар  картамен  жұмыс  жасағаннан 
кейін, ағылшын тіліндегі нұсқасын толтырады) 
 
Шамалар 
Белгіленуі 
формуласы 
Өлшем 
бірлігі 
Өлшенетін құралдар 
Электр 
қозғаушы күш 
 
 
 
 
Ток күші 
 
 
 
 
Кернеу 
 
 
 
 
 
Ағылшын тіліндегі нұсқа 
 
values 
be specified 
formula 
measurement 
unit 
measuring tools 
electric power 
 
 
 
 
strength of 
current 
 
 
 
 
pressure 
 
 
 
 
 
2. «Қызығушылықты ояту» стратегиясы 
А) Үш оқушы карточкадағы  сұрақтарға  жауап береді (жазбаша) 
 
1.Электр тогы деп еркін электрондардың реттелген қозғалысы 
2. Электр тогы болу үшін: 
1) 
Еркін 
заряд 
тасмалдаушылар 
2) Электр өрісі 
3) Ток көзі болу керек 
3. Электр тогының әсерлері: 
1) Магниттік 
2) Химиялық 
3) Жылулық 
4) Физиологиялық 
4.  ЭҚК  деп  бөгде  күштер  жұмысының  орын  ауыстыратын  электр  зарядына 
қатынасына тең шама. 
ε =Aб/q 1В=1Дж/1Кл 
5.Ток  күші  деп  өткізгіштің  көлденең  қимасынан  бірлік  уақыт  аралығында 
өтетін электр зарядының сол уақытқа қатынасына тең шама.  
I=q/t 1A=1Кл/1с 
6. Амперметрдің шартты белгісі 
7.  Кернеу  деп  тізбек  бөлігінде  заряд  орын  ауыстырғанда,  электр  өрісінің 
атқарған жұмысының осы зарядқа қатынасын айтамыз.  
U=A/q 1B=1Дж/1Кл 
8. Волтьметрдің шартты белгісі 
 

74
 
 
Б)  Амперметр,  вольтметр,  кілт,  қысқыш,  қыздыру  шамы,  өткізгіш  сымдар, 
гальвонометр,  генератор,    аккумулятор  сөздерін  алдымен  оқушылар  ағылшын 
тіліне аударады. 
 
қазақ тілінде 
ағылшын тілінде 
амперметр 
ampermeter 
вольтметр 
voltameter 
кілт 
Key 
қысқыш 
Fixture 
қыздыру шамы 
Heating lamp 
өткізгіш сымдар 
Wires 
гальвонометр 
Galvanometer 
генератор 
Alternator 
аккумулятор 
accumulator 
  
Берілген сөздерді қолданып, екі оқушы электр тізбегінің схемасын сызады. 
 
ІІІ. Мағынаны тану. Түртіп алу стратегиясы. 
1. Суретпен болжау 
Төменде берілген суреттерге қарап оқушылар өз ойларынан қазақ және ағылшын 
тілдерінде әңгіме құрастырады.   
                
            
 
 
Жаңа сабақты түсіндіру. 
қазақ тілінде 
ағылшын тілінде 
Ом  заңы:  Тізбектің  бөлігіндегі 
ток  күші  -  осы  бөліктің  ұштарындағы 
кернеуге  тура  пропорционал  да, 
кедергіге кері пропорционал: 
I=
R
U
 
Ohm’s  law:  Circuit  arrangement  of 
current  power  of  direct  proportion  to 
inversely: 
I=
R
U
 
 
Ом  заңынан  U=I

R  шамасын  анықтауға  болады.  Тізбек  бөлігіндегі  кернеу 
осы бөліктің кедергісіне тура пропорционал. Кедергіні өлшейтін құрал: резистор 

75
 
 
(кедергі), реостат. 
Тізбектің  бойымен  өтетеін  тоққа  өткізгіштің  кедергі  жасау  қасиетін 
сипаттайтын  R  шаманы  кедергі  деп  атайды.  Ток  күшінің  кернеу  мен  кедергіге 
тәуелділік заңын 1827 жылы. Г.Ом ашты.  
 
Символдар мен өлшем бірліктері 
 
қазақ тілінде 
ағылшын тілінде 
R 
Өткізігіш кедергісі (R) 
Conductor resistance (R) 
Формуласы: R=
I
U
 
formula: R=
I
U
 
Өлшем бірлігі: Ом,  1Ом=
1A
B
1
 
Measuring unions: Ом,  1Ом=
1A
B
1
 

Кернеу (В) 
Pressure (В) 

Ток күші (А) 
Strength of power (А) 
 
Электр кедергісінің вольт-амперлік сипаттамасы 
өткізгіштегі  ток  күші  кернеуге  тура  пропорционал,  және  кедергіге  кері 
пропорционал. 
 
 
 
 
 
 
 
IV.Ой толғаныс. 
(Мұғалім  тақтаға  үшбұрыштың 
суреті салынған формуланы іледі).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқушылар топтарға бөлініп, келесі тапсырмаларды орындайды 
А тобы 
(сұрақ-
жауап) 
В тобы 
(шартты 
белгілерді 
анықта) 
С тобы(есептер шығару) 
Ом заңын 
тұжырымда. 
Амперметр 
Өткізгіштен 0,4 А ток күші өткенде, 
өткізгіштің ұштарындағы кернеу 8В болса, 
өткізгіштің кедергісі неге тең? 
What does 
interference 
mean? 
Voltameter 
Electric iron 220В connected to power. If 
heating unit resistance 50 Оm, then it is 
strengthof power.  
 

76
 
 
Кедергінің 
өлшем 
бірлігі? 
кедергі 
Электр шамының қыл сымның ұштарындағы 
кернеу 4В, ток күші 0,8А. Қыл сымының 
кедергісі қандай? 
 
What is 
resistance 
tool called? 
Current source 
If unfolding resistance 20 Оm and electrical drill 
19 А added to strength of current, then what 
pressure should be given? 
 
V. Сабақты қорытындылау 
Тест  тапсырмалары  (тест  тапсырмаларының  шартын  ағылшын  тілінен 
қазақшаға аударып, жауаптың дұрыс нұсқасын белгілейді). 
 
1. Unit of measuring current power: 
Ватт 
Ампер 
Вольт 
Ом 
Джоуль 
2. Unit of measuring electric resistance: 
Ватт 
Ампер 
Вольт 
Ом 
Джоуль 
3.The scheme which describes the physical values of replacing electrical charge  
кедергі 
кернеу 
қуат 
заряд 
Кернеулік 
4. I = 10 А current t = 10 мин time transporting the charge 
3000 Кл 
600 Кл 
6000 Кл 
0,6 Кл 
60 Кл 
5.  Resistance  R  =  5  Оm  conductor  t  =  1,5  мин  time  Q  =  45  Кл  electricity  will  be 
held. The resistance at the ends of pressure 
25 В 
2,5 В 
250 В 
30 В 
130 В 
6.  strength  of  current  power  5А  ,  110  В  the  resistance  for  heating  elements  of 
pressure 
0,22 Ом 
22 Ом 
550 Ом 
0,045 Ом 
0,55 Ом 
7. unities of pressure measurements 
Ватт 
Ампер 
Вольт 
Ом 
Джоуль 
8.mesuring tools of the strength of power 
Вольтметр 
Ваттметр 
Омметр 
Амперметр 
Реостат 
9. the resistance is twice increased and the pressure there is twice discreased. Here he 
the strength og current power at this moment. 
2 есе артады 
4 есе кемиді 
2 есе кемиді 
4 есе артады 
Өзгермейді 
10. If the wire cut in two minutes 60мКл the size of electrical current power will be: 
0,5

10
-6
 
4

10
-6
 
3

10
-8
 
2

10
-5
 
0,6

10
-6
 
 
Жауаптары:  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
В 
Д 
В 
С 
В 
В 
С 
Д 
В 
А 
 
VI. Үйге тапсырма:  


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал